KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS"

Transkript

1 KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1. Frvaltning Sørge fr en trygg frvaltning av bligselskapets midler i henhld til vedtak fattet selskapets styre. Utføre vedtak vedrørende rdinær drift fattet av selskapets styre g generalfrsamling. Tandem Eiendm AS påtar seg å frmidle kntakt mellm andelseier g vaktmesterfirma. Hlde styret infrmert m driften g varsle styret dersm større avvik til budsjett eller andre ekstrardinære frhld inntreffer. Bistå styret med vurdering g utarbeidelse av frslag til vedtekter, husrdensregler, vaktmestertjeneste g annet Regnskapsførsel, årsregnskap g revisjn Utføre løpende regnskapsførsel, avslutning g ppstilling av årsregnskap. Fremleggelse av halvårs driftsregnskap mt vedtatt budsjett. Arsregnskapet revideres av den revisr selskapet har valgt. Hnrar til revisr betales særskilt. Utarbeidelse g utsendelse av freskrevne ppgaver tilligningsbruk. Ligningsppgavene betales særskilt. Regnskapsmateriell arkiveres g ppbevares hs frretningsfører i samsvar med regnskapslvens bestemmelser Fellesutgifter/husleie - innkreving/inkass Innkreving, kntrll g ppfølging av innbetalinger til dekning av fellesutgifter/husleie. Frretningsfører besørger utsendelse av purringer g belaster purregebyr etter nærmere avtale. Purregebyr tilfaller frretningsfører g eventuelle renter på fr sent betalt husleie tilfaller bligselskapet. Etter t purringer uten at eier/leietaker har betalt tar frretningsfører kntakt med styret fr å drøfte videre inkasspågang. Fr frretningsførers ekstra arbeid med inkasssaker beregnes et salær sm skal betales av den enkelte eier/leietaker. Dersm eier/leietaker ikke dekker salæret plikter ppdragsgiver å betale denne. K:\FellesTE\Kntrakter\219 Aurskggata BRL.dc / l f!jtf I /

2 1.4. Utbetalinger Betaling av kntraktsmessige frpliktelser sm renter g avdrag på lån m.m. Betale skatter g avgifter i henhld til pålegg fra ffentlige myndigheter. Betale variable utgifter etter attestasjn g anvisning fra bligselskapet. Faste kstnader betales uten attestasjn Budsjett Frslag til årlig driftsbudsjett utarbeides i samarbeid med styret Styremøter u På frespørsel kan frretningsfører delta i møter mt særskilt gdtgjørelse. Møter frutsettes hldt i/delvis i rdinær arbeidstid innen kl Møtetid belastes ihht prisliste. Styret fastsetter dagsrden, tid g sted (i samråd med frretningsfører) g frbereder nrmalt selv saker til behandling. Styret fører prtkll ver sine frhandlinger g besørger prtkllen undertegnet. Kpi av prtkllen sendes frretningsfører Generalfrsamling Bistå styret med tilretteleggelse av, innkalling til g etter avtale, deltagelse i generalfrsamling. Årsberetning frutsettes utarbeidet av styret i samarbeid med frretningsfører. Undertegnet prtkll kpieres g sendes ut sammen med det vedtatte budsjettet. Se gså pkt Registrering/meldinger til ffentlige myndigheter Føring av beberregister g ntering av eierskifter. Styret er innefrstått med at frretningsfører beregner et eierskiftegebyr fr ntering av verdragelser. Eierskiftegebyret belastes den nye eier, eventuelt selger Meldinger til ffentlige myndigheter/registre Frretningsfører besørger frskjellige lvfestede meldinger g ppgaver sendt ffentlige myndigheter i henhld til gjeldende lvgivning/frskrifter. K:\FellesTE\Kntrakter\219 Aurskggata BRL.dc

3 1.10. Krrespndanse/arkivering Etter avtale med styret frestå krrespndanse i frbindelse med rdinær drift etter knsept fra styret, arkivering av regnskaper m/bilag g årsmeldinger i samsvar med regnskapslvgivningens bestemmelser. Bligselskapet frutsettes å bistå med egnet arkivplass fr øvrige arkivalier Rådgivning/juridisk bistand Frretningsfører bistår styret med generell rådgivning vedrørende frvaltningen av eiendmsmassen g gir ellers råd g veiledning slik at bligselskapet ledes i samsvar med gjeldende lvgivning. Saker av større mfang eller av mer juridisk karakter, frbehldes henvist til advkat i samråd med styret Andre tjenester / diverse Saker av større mfang sm kan karakteriseres sm liggende utenfr vanlig frretningsførsel, herunder frsikring g finansieringsbistand, kan gså utføres av frretningsfører etter nærmere avtale g særskilt hnrar. Det samme gjelder fr arbeider i frbindelse med bygningsmessige frandringer, vesentlige frbedringer eller gjenppbygging g/eller reparasjner etter brann samt kntrll av større vedlikehldsarbeider. Lønnskjøring g lønnsrapprtering faktureres særskilt. Annet arbeid faktureres i henhld til prisliste. 2. OPPDRAGSGIVER (VED STYRET) FORPLIKTER SEG TIL: 2.1. Frvaltning Styret har selv ansvar fr det daglige tilsyn med eiendmmen, herunder føre kntrll med eventuell vaktmesters utførelse av sine ppgaver. Faste g avtalte fakturaer sendes direkte fra leverandør til Tandem Eiendm AS sm så betaler ved frfall. Alle andre fakturaer sendes til styret sm attesterer g sender til Tandem Eiendm AS sm så betaler ved frfall. Oversendelse av styreprtkller til frretningsfører Gi frretningsfører melding m verdragelse/framleiefrhld samt eventuelle meldinger m inngåtte avtaler, endring av avtaler g lignende av relevant interesse fr frretningsførers utøvelse av vervet. Det er videre styrets ansvar å versende til frretningsfører nødvendig dkumentasjn sm ppdelingsbegjæring, tegninger, inngåtte kntrakter med mer fr frretningsførers utøvelse av sine plikter. K:\FellesTE\Kntrakter\219 Aurskggata BRL.dc

4 2.2. Selskapets midler ij Penger til dekning av selskapets fellesutgifter innbetales til en knt (driftsknt) hvr selskapet frplikter seg til å ha midler sm til enhver tid skal gi dekning fr en frsvarlig øknmisk drift. Knten frrentes med den til enhver tid &ieldende rentesats. Driftsknt skal være i en bank tilknyttet Tandems datasystem. Fr tiden er dette Handelsbanken. Selskapets knti dispneres av frretningsfører. Bligselskapets styre vedtar plassering av eventuell verskuddslikviditet Regnskapfbudsjett Frelegge fr frretningsfører frdelingsnøkler samt bistå frretningsfører ved fastleggelse av andel fellesmkstninger g angi antatte vedlikehlds- g øvrige utgifter i frbindelse med utarbeidelse av budsjett Årsmøte/generalfrsamling Etter samråd med frretningsfører angi sted g tid fr generalfrsamling/sameiermøte samt tilretteleggelse av denne. 3. GODTGJØRELSE Det årlige frretningsførerhnrar utgjør kr ,- eks. m.v.a. Hnraret justeres årlig i samsvar med prisnivå på Tandem Eiendm AS tjenester, hvis ikke annet er avtalt. Hnraret belastes halvårlig g frskuddsvis. Utgifter til kpiering g utsendelse (prt), belastes særskilt etter regning. 4. OPPSIGELSE Kntrakten kan av hver av partene sies pp med 6 -seks- måneders varsel med sluttdat l. juli - 1. januar. 5. KONTAKTPERSONER Tandem Eiendm AS er underlagt lv m autrisasjn av regnskapsførere av 18/ nr 109. Denne stiller blant annet krav m autrisert regnskapsfører. Autrisert regnskapsfører fr bligsameiet angis nedenfr. Autrisert regnskapsfører: Frvalter: Alternativ kntaktpersn: Jens Jørgensen Lill Mathiesen Randi Stang K:\FellesTE\Kntrakter\219 Aurskggata BRL.dc

5 6. KONTRAKTENS TOLKNING Skulle det ppstå tvist m frståelsen av denne kntrakt, avgjøres tvisten ved Asker g Bærum Tingsrett. ****************** Kntrakten er utferdiget i 2 -t- eksemplarer, hvrav partene har behldt hvert sitt. Høvik, Tandem :Eiendm AS / ' &øl /u NaJ/1 J Aurskggata BRL! K:\FellesTE\Kntrakter\219 Aurskggata BRL.dc

6 TRANSPORTERKLÆRING vedrørende verdragelse av frretningsførerkntrakt mellm Selvaag Frvaltning AS, Sebra Frvaltning AS g Aurskggaten Bligbygg AS I frbindelse med fisjnering av sameieavdelingen, er Sebra Frvaltning AS etablert den sm datterselskap i Selvaag Frvaltning AS, med frvaltning av bligselskaper sm sitt spesiale. Samtlige kntraktsfestede frvaltningsaktiviteter sm hiuil er blitt utført av Selvaag Frvaltning AS' s sameieavdeling vil med virkning fra 1/11-09 bli utført av Sebra Frvaltning AS. Sebra Frvaltning AS tiltrer ved transprten alle rettigheter g frpliktelser sm er nedfelt i eksisterende frretningsførerkntrakt med sameiet, g Sebra Frvaltning vil bekste alle administrative utgifter tilknyttet nærværende transprt. Styret i Aurskggaten Bligbygg AS gir med dette sin aksept på transprt av foitetningsførerppdraget til Sebra Frvaltning AS i tråd med vennevnte betingelser, g tiltrer rdningen fra undertegnelsestidspunktet. Nærværende transprterklæring er utstedt i tre eksemplarer, hvrav hver av partene behlder hvert sitt eksemplar. Osl,...?.I.. /! Fr styret i Aurskggaten Bligbygg AS c;;~..~... ~\,j Styreleder I Styremedlem l - ~ l'c} \ L ~\. \\ ", "; Ingvild Udahl Olav Selvaag Fr Sebra Frvaltning AS Fr Selvaag Frvaltning AS Orgnr Orgnr Osl,

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014.

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014. Gjensidise (D Gj ensidige Frsikring ASA Org.nr. NO995 568 217 Marthas Have Huseierfrening Sigurd Iversensvei 41 0281 Osl Frnyelse Fakturanummer 56785760013001 Frsikringsnummer 56785760 Hvedfrfall l1.l

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

Kontaktpersoner: Advokat Christensen Advokat Løftingsmo Advokat Stenstrøm

Kontaktpersoner: Advokat Christensen Advokat Løftingsmo Advokat Stenstrøm Arbeidsrett Vårt firma representerer både arbeidsgiver g arbeidstaker. Vår samlede kmpetanse dekker alle mråder innen arbeidsretten. Mer detaljert mfatter vår bistand bl.a. følgende spørsmål g prblemstillinger:

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder

Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder Etablering av et Plsk BA selskap av utlenginder Intrduksjn Denne artikkelen tar sikte på å frklare prsedyren fr å sette pp en virksmhet i frm av et Plsk BA selskap (begrenset ansvar selskap), sm er et

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Oppdragsvilkår. Rettshjelpsdekning

Oppdragsvilkår. Rettshjelpsdekning Oppdragsvilkår De til enhver tid gjeldende oppdragsvilkårene (se www.advokatfirmaetthrane.no) gjelder for all juridisk bistand Advokatfirmeat Thrane (org.nr. 996 197 182 Firmaet ) leverer til kunder. Unntak

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Borettslaget ligger på eiet grunn og skal bestå av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall boliger. Bygningene

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 1 Barnehagens navn og organisasjon Barnehagens navn er Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA. Barnehagen er organisert

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer