Em n e kode: LV 207 B. -j". Dato: I. I Antall opppvef: , Skrive- og tegnesaker, Kalkulator uten tekstminne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Em n e kode: LV 207 B. -j". Dato: 114.12.2004 I. I Antall opppvef: 13 ---. -, Skrive- og tegnesaker, Kalkulator uten tekstminne"

Transkript

1 ! Antall G høgsklen i sl I Byggskader g rehabilitering IG;ru ppe{r} : 3 BK Eksamensppgaven II Antall sider (inkl I består av: Tillatte hjelpemidler: I r frsiden): b c I Em n e kode: LV 207 B j" Dat: I I Antall pppvef: 13, Skrive g tegnesaker, Kalkulatr uten tekstminne I Fagrig veileder: Jan O Frm Hans J Berge I Eksa;;;enstid: i 1!1200_J vedlegg: Berge: 4 Frm: O I Kandidaten må selv kntrllere at ppgavesettet er fullstendig Ved eventuelle uklarheter i ppgaveteksten skal du redegjøre fr de frutsetninger du legger til grunn fr løsningen Ved evaluering av denne slutteksamen i emnet, teller ppgavene 13 (Frms andel): 50%, g ppgavene 4 (Berges andel): 50% Ved innleveringen skal Berges andel g Frms andel leveres i separate mslag Avdeling fr ingeniørutdannlng Crt Adelengate Osl df: faks: OS

2 Oppgave 1 Brannsikring i gamle bliggårder En gammel fireetasjes bliggård i bærende murverk, bygget tidlig på 1900tallet, har de "vanlige" svakhetene sm preger kvartalsbebyggelsen i indre Osl Etasjeskillere er trebjelkelag med treglv i verkant, g rupanel med hvitmalt strie i underkant Det er tretrapper i kjøkkenppgangen Inngangsdører er gamle fyllingsdører med trådglassruter Det er utettheter både her g der Gamle vinduer (inn g utslående) har bare 3 mm glass Ved full rehabilitering av bygården skal brannsikkerheten pririteres meget høyt, både når det gjelder passive tiltak (byggetekniske) g aktive tiltak (ulike installasjner, varslingsanlegg, sv ) Etter tiltak ønsker man å kmme nær pp til den branntekniske standard sm i dag kreves fr nybygg Frdi etasjeskillere fremdeles er av tre, ønskes en del kmpenserende tilleggstiltak Det skal imidlertid ikke installere sprinkleranlegg Spørsmål: Sen pp din egen pririteringsliste fr tiltak du mener er viktigst g riktig st å gjennmføre samtidig med øvrige rehabiliteringstiltak i blig gården (nytt elanlegg, røraniegg, nyn kjøkken g bad, nye balknger, vinduer, dører, sv) Skill mellm passive g aktive tiltak g ranger tiltakene ved å nevne de viktigste først Angi gså hvilke ytelseskrav det er naturlig å stille fr en del av disse tiltakene Oppgave 2 Priritering av ENØKtiltak Bliggården har en ttal utvendig veggfiate på 1800 m2 Herav utgjør vinduene 400 m2 Grunnflaten mt lft g kjeller er 700 m2 Den naturlige ventilasjnen trekker gjennmsnitt en luftutskifting i timen i fyringssesngen ne sm utgjør 9000 m3/time Uverdi på nett murvegg er 1,0 W/m2'C, Uverdi på vinduene er 2,5, Uverdi på etasjeskiller mt lft er 0,5 g Uverdi fr etasjeskiller mt uppvannet kjeller er 0,5 g Uverdi fra kjelleren nedver mt grunnen gså er 0,5 Spesifikk vanne fr luft er 0,35 Wh/m3'C Ved rehabiliteringen ønsker man å etterislere ytterveggene med en ny islert frblendingsvegg sm i seg selv gir en Uverdi på 0,5 De gamle vinduene skiftes ut til nye sm har en Uverdi på 1,4 Hver av etasjeskil1eme mt lft g kjeller frbedres slik at man ppnår kravene til nye bygg i dag henhldsvis Uverdi 0,15 g 0,3 (frdi kjelleren er uppvannet) Tiltak i ventilasjnen begrenser avtrekket fra 1,0 tilo,61uftutskiftinger per time Spønmål: Ta utgangspunkt i at innetemperaturen er 22OC g ute temperaturen i et beregningsdøgn OOC (dette gjelder gså nede i grunnen) Beregn hva vi kan vinne ved de mtalte ENØKtiltakene (yttervegger, vinduer, etasjeskillere mt lft g kjeller (samlet) g ventilasjnen Sett pp besparelsene pp i en rekkefølge der de tiltak sm gir størst besparelse nevnes først, g de sm gir minst nevnes sist Regn gså ut hvr str den samlede besparelse blir, i prsent av det pprinnelige varmetap i beregningsdøgnet (dvs før tiltak) Oppgave 3 Ved full rehabilitering aven gammel bliggård kan det fremkmme ulike typer miljøfarlig avfall både det sm har vært i bygningen helt fra den pprinnelige byggingen, g det sm senere er kmmet inn i bygget, helt til fram til i dag SpønmAI: Gi en mtale av hvilke typer mi/jøfarlig avfall sm kan frekmme, hvr i bygget du kan finne det, hva slags stffer dette er, hvilken mi/jøskade sm kan ppstå ved ukvalifisert håndtering g dispnering, hvrdan man kan sanere det på frsvarlig måte, hvr det kan leveres g til sist: hvrdan det kan behandles, destrueres eller depneres på frsvarlig måte Nevn minst fem slike avfallstyper Svar relativt krt

3 BYGGSKADER & REHABITERING, 50% andel fr Berge QDS1 Avleste grafverdier kan i nen tilfeller kntrlleres mt nøyaktigere tabellverdier Nen få linjers riktig besvarelse (under 10 fulle linjer + evt tabeller g figurer) er tilstrekkelig fr full scre på de enkelte spørsmål OPPGAVE 4 (3 + 3%) I frbindelse med en visning er du blitt bedt m å anslå alder på bygningen g bistå en evt kjøper mht den sannsynlige fundamentering g knstruktive ppbygging av hjørnegården vist nedenfr Hva vil du fremføre fr det følgende hvis du ser at nabgårdene gså har setningsskader: a) Bygningens alder, sannsynlig fundarnenteringsprinsipp g byggemåte av vegger dekker g tak b) Tatt bygningens alder g beliggenhet i betraktning, hva ville du gjøre en ptensiell kjøper ppmerksm på? OPPGAVE 5 (4%) Det blir pplyst at gården vist venfr har nypussede fasader fra i smmer Sm en evt kjøper, hva burde du spørre m, vedlagt skisser, mht utførselskvaliteten, materialene brukt prinsippene ved utførelsen av pussarbeidene fr et gdt g varig resultat?

4 OPPGAVE 6 (2 + 2%) a) Fukt i frskjellige fnner er i hvedsak den bakenfrliggende årsak til de fleste byggskader Redegjør fr hvilke skader futt i sine frskjellige frmer kan frårsake på bebyggelse b) I en nyere eneblig av tre ble det lekkasje i vaskermmet i 2 etg med mfattende vannskader før hvedkraæn ble stengt av Hvilke tiltak ville du umiddelbart igangsette fr å "redde" bygningen? OPPGAVE 7 (6%) Grunnmurene vist nedenfr mangler en del utfyllende tekst fr å advare mt ptensielle skader List pp minst 10 relevante uavhengige bemerkninger fr en kunde sm vurderer frkjellige grunnmursalternativer I I 1,11 ;:, ::1;[ + ' ;#, {,' : '" " ' OPPGAVE 8 (4%) 0:: :' : _00 :: t '0\ O 1,,4 Figuren nedenfr viser brken av et hjelpemiddel : ::': g en fremgangsmåte 1 sm : kan gi nyttig infmlasjn ved rehabilitering aven bebyggelse Hva kan du frklare fr evt uinnvidde?

5 A, a ' OPPGAVE 9 (2 + 2%) Karbnatiseringsdybden i betng er tilnærmet prprsjnal med kvadratrten av antall år siden støpedaten På undersiden aven 20 år gammel veibru langs El8 viser det seg at verdekningen til nærmeste armeringen er 15mm der betngen nylig er blitt misfarget Flere målinger på en annen like gammel bru på veistrekningen viser en minste verdekning på 25mm a) Hvr mange år vil det gå før gså denne brua vil vise de samme misfargings "symptmer", hvis det ikke settes inn rehabiliterende tiltak? b) Frklar hva symptmene" er, årsakene g de aktuelle btemidler/metder sm er aktuelle ved evt rehabiliterende tiltak OPPGAVE 10 (6%) Nedenfr er bæresystemet av betng vist på en del av et langsgående snitt gjennm en leiegård, hvr de tverrgående veggskiver i hver etasje er pphengt i betngfasadene I mbyggingssammenheng er det ønskelig å erstatte den påpekte vegg iletg med et bjelke/søyle system Beskriv hele gangen rehabiliteringsprsessen slik at alle HMShensyn er ivaretatt T, "'; 'j_l \ J,;I/:d\r;t : _: ",""" + OPPGAVE 11 (4) +=, 1 ""'" """'" '", 1:, Frklar årsaken til byggskadene vist nedenfr =1

6 OPPGAVE 12 (6%) Lønnsmheten, målt sm internrente aven ENØKinvestering ønskes vurdert mt andre alternativer, på følgende premisser Nåverdi = O i et 9 års perspektiv 12 % restverdi (nå) av investeringen Første år er besparelsen 20% av investeringen, deretter minsker besparelsen 15 % av det den var året før Vis fremgangsmåten fr å finne internrenten av investeringen (Du får 15 % scre på denne ppgaven hvis du kmmer frem til riktig verdi av internrenten) OPPGAVE 13 (3 + 3%) a) Hva blir kravet til årlig inntjening i % av investeringen (f eks ved utskifting av vinduer) hvis regnskapet går i balanse med en jevn internrente på 6% i løpet av 15 år? b) Hva blir internrenten hvis den årlige inntjening øker med 5% hvert år, f eks ved økende energipriser? 000

7 , """""""', "'"" ""OJ,, G 4J G G 4J C G «a w = " 'O, = " " :: ca" " " " ō" ;;, å :; å l c" A It,;,, "OW' II OO =!S'O8g8888i 'J 2 O O O O O O O O O O O O O O O n JO, i I å I J " :;DSD a D 2 2 '2, " = a " = '4 S 8 & 8" g O_j,, W'" _ 1 2, & r ; R 8 8 2:, OOODO2OOOO " = ", '" "w JO c I JO O W' " '" W',, ti "'jio7'io O JO"""' n '" " I, W' 0,, :"" 8 W' 8 c, c ' C, O""'O_W' 88 O O a c,, " " " g """ 00_8 8 2 r g,, e ,, " 0,,,, ec" 8 "'"'"""'""" c '"08,, W' W',,,, lo " c W' JO 8 c ", c,,, "IOJO " c C 8 0 " W'"" W',,, JO " " C " 00 "10 J lo " " c c:" c c, " JO JO " J ', JO " = w OOOODOOOO "O"2Oc :a" c c " " c" c " " w=::=, ' w ' l, ', =,,,, ' < c X :> < z (Il (Il :> 81( z z C&J = c < C& cn u z = z :n (,I > ti : Il = :I ;=, :I Il \I Il Q

8

9 btii S 1 VtS"f = I/b 25,00 levetid n 15 AR, , , " 15,00 16 ' ,/ )O 500" 7, Årlig energiprisstigning % 10 1S ' ' 60 ' c 100 t c

10 ,!,j :J : :: ' G, I 9 r ""'( t:c 11 t: Q, Q tt = = :I '' > ' "' z døldqtla}{u'a tg t: " Q, I ;It <: I' Q døldq!is d"){! \, II

I~o: - 28.02.05. l.a:.r:tall oppgaver: - ,10. -- - i From: O - Skrtve- og tegnesaker. Kalkulator uten tekstminne

I~o: - 28.02.05. l.a:.r:tall oppgaver: - ,10. -- - i From: O - Skrtve- og tegnesaker. Kalkulator uten tekstminne Byggskader G høgsklen sl Emne: Emnekde: Faglge veledere: ru:pe{r): jeksaensppgaven f1:n" sder (nkl g rehablterng LV 207 B Hans J Berge bestar av: frsden): 4 Tllatte hjelpemdler: : 280205 la:r:tall ppgaver:,10

Detaljer

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn I Tillatte-hjelpemidler: G h egsklen i sl I Emne:Menneske/daumaskin-interaksjn ~mnekde: LVa'l3A Faglig veileder: I Ann-Mari T rvatn ~ (pruppe(r):3m3ab,3ac, 3A at:21.04.2004 I EksamenSiId: 09.00. - 12.00

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015 UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK Utarbeidet av Ksbergs Arkitektkntr AS 2015 Innhld Innledning... 3 Prsjektteam.... 3 Innledende fase.... 3 Senter fr aktivitet... 3 Skler på dagtid... 4 Arrangementhall...

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Saneringsplan avløp for Litle Sotra, Bildøyna og Kolltveit

Saneringsplan avløp for Litle Sotra, Bildøyna og Kolltveit FjellVAR Saneringsplan avløp fr Litle Stra, Bildøyna g Klltveit Delrapprt 2 - ventilasjn, luktrensing g energi Frstudie 2012-06-11 J02 2012-06-11 Fr bruk ØM LGA WAG A01 2012-05-04 Fr versendelse ppdragsgiver

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

NSB Grorud. Oppgradering av SD-anlegg

NSB Grorud. Oppgradering av SD-anlegg NSB Grrud Oppgradering av SD-anlegg Innledning I frbindelse med skifte av både driftsselskap g driftspersnell, har vi i Schneider Electric valgt å freta en full gjennmgang av de tekniske anleggene på Grrud

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) DET KNGELIGE FINANSDEPARTEMENT St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) FR BUDSJETTERMINEN 2002 m endring av St.prp. nr. 1 m statsbudsjettet medregnet flketrygden 2002 I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Lkal energiutredning Stange kmmune Revidert desember 2011. Lkal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Innhld Side 1. Frmål lkal energiutredning... 4 1.1 Bakgrunn fr pprettelse av energiutredning....

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Hva er et FRAMTIDSVERKSTED?

Hva er et FRAMTIDSVERKSTED? Framtidsverksted Side I av 5 Hva er et FRAMTIDSVERKSTED? En krt beskrivelse Kirsten Paaby, Stiftelsen ldébanken Bakgrunn Fremtidsverkstedet ble utviklet av den tyske fremtidsfrsker Rbert Jungk i slutningen

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

NILU MASTER. Utslipp fra petroleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken. Norsk institutt for luftforskning

NILU MASTER. Utslipp fra petroleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken. Norsk institutt for luftforskning NO9705061 Os v Os NILU : OR 6/96 REFERANSE: O-95062 DATO : JANUAR 1996 NILU-OR--6/96 ISBN : 82-425-0738-4 Utslipp fra petrleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken Bidrag til ftkjemisk ksidantdannelse g

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune Elverum kmmune Energi- g klimaplan Fr Elverum kmmune Del 1: Status g fakta FORORD Ansvarlig fr utarbeiding av dette dkumentet er ei plitisk arbeidsgruppe ppnevnt av frmannskapet i Elverum. Deltagerne i

Detaljer

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling Praktisk bruk av sikkerhetsindikatrer relatert til samhandling Utvikling g praktisk test av indikatrsett fr integrerte perasjner i lje- g gassnæringen Jn Sveinung Hant Helse, miljø g sikkerhet Oppgaven

Detaljer