Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger"

Transkript

1 Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering i ffentlig sektr en fr stat g en fr kmmune Kmmunerevisrs håndbk Offisielle utgaver av lvsamiinger Denne ppgaven består av 9 sider inkludert denne frsiden g vedlegg. Kntrller at ppgavesettet er kmplett før du starter. Faglærer: Mrten Alm Birkelid Sensr: Asbjørn O. Pedersen Husk å påføre kandidatnummer på alle arkene!

2 Eksamen i ffentlig regnskap g budsjettering høsten 214 Oppgave 1 (2 %) a) Du skal med utgangspunkt i vedlagte regnskap, se side 6, vurdere m Spenstig kmmune har utgiftsført tilstrekkelig med avdrag i driftsregnskapet fr 213 i samsvar med bestemmelsene i Kmmunelvens 5 nr 7. I beregning av kmmunens minste gjeldsavdrag inngår verdien av tmter. Tmter er ikke avskrivbare, men kmmunen pererer i sin beregning med en frventet levetid på 5 år. Følgende tilleggspplysninger gis m kmmunens anleggsmidler (beløp ppgitt i kr 1): Anleggsmiddel Levetid Bkført verdi Avskrivinger 213 Tmter 2 Institusjn Sklebygg Tekniske anlegg Biler IT-utstyr Sum bkførte verdier b) Dersm Spenstig kmmune, uavhengig av beregningen i ppgave a) kmmer til g betale fr lite i avdrag, hvrdan skal dette bkføres pr 31.12, g når må Spenstig kmmune betale det sm eventuelt er betalt fr lite i avdrag? Oppgave 2 (4 %) Regnskapsleder i kmmunen Hurlumhei har lagt fram et driftsregnskap sm freløpig viser et merfrbruk på 1 mill. krner, g et investeringsregnskap sm har et udekket beløp på mill. krner (dvs går i balanse). Sm revisr er du ikke enig med regnskapsleder. Din jbb er nå å krrigere regnskapet fr 213 (både drifts- g investeringsregnskapet) slik at det tilfredsstiller kmmunelven g regnskapsfrskriften. Vis til aktuelle lver, frskrifter g evt andre bestemmelser i frhld til de krrigeringer du gjennmfører. I besvarelsen trenger du bare å fremstille hvrdan endelig regnskap fremstår. Du trenger således ikke å gjengi klnner fr freløpig regnskapstall g budsjett. Driftsregnskapet 213 Krrigert Freløpig Budsjett Oregnskap regnskap Nett driftsresultat (-=negativt) -5 1 Interne finansieringstransaksjner Bruk av dispsisjnsfnd 5 2 Bruk av bundne driftsfnd 7 3 Sum bruk av avsetninger (inntekter) 12 5

3 Eksamen i ffentlig regnskap g budsjettering høsten 214 Overført til investeringsregnskapet 8 8 Dekning av tidligere års rm underskudd 5 5 Avsetning til dispfnd 2 2 Avsetning til bundne driftsfnd 2 Sum avsetninger (utgifter) Årets rm verskudd (mindrefrbruk) Årets rm underskudd (merfrbruk) 1 Regnskapsleder har valgt å bruke mer av kmmunens dispsisjnsfnd enn det sm er budsjettert av kmmunestyret fr å redusere merfrbruket mest mulig. Etter å ha brukt 5 mill. krner i 213 er dispsisjnsfndet kr pr Kmmunen har i 213 pådradd seg utgifter knyttet til et øremerket tilskudd på 1 mill.krner. Disse midlene står på bundet driftsfnd pr Regnskapsleder har valgt å være ljal mt kmmunestyrets vedtak når det gjelder pstene verføring til investeringsregnskapet, dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd g avsetninger til dispsisjnsfnd. Kmmunen har i 213 mttatt et øremerket tilskudd på 5 mill. krner til et prsjekt sm det ikke vil påløpe utgifter på før i 214. Fr øvrig har kmmunen i sitt øknmireglement tatt inn en bestemmelse m at rekkefølgen på strykningsbestemmelsene skal være slik at en stryker verføring fra drifts- til investeringsregnskapet før en stryker avsetning til dispsisjnsfnd. Krrigert Freløpig Budsjett regnskap regnskap Investeringsutgifter Sklebygg 9 75 Kulturbygg Veg Vann- g avløpsnett Sum investeringsutgifter Avsetninger Til ubundne investeringsfnd Til bundne investeringsfnd Sum finanseringstransaksjner (utgifter) Inntekter Salg av eiendm 1 25 Overføring fra staten 1 5 Sum investeringsinntekter Finansieringsbehv

4 Eksamen i ffentlig regnskap g budsjettering høsten 214 Dekket slik: Overføring fra driftsregnskapet 8 8 Bruk av lån 8 8 Bruk av ubundne investeringsfnd Bruk av bundne fnd 1 5 Sum finansiering (inntekter) Udispnert Udekket Til investeringsregnskapet får du vite at verføring fra staten på 1mill. krner er et øremerket investeringstilskudd til kulturbygget. Prsjektet er avsluttet i 213. Kmmunen hadde frventet å få 5 millkrner, men fikk bare tildelt 1 mill.krner av Kulturdepartementet. Kmmunen har i 213 slgt en gammel skle til en eiendmsutvikler fr 1 mill.krner. Frventet salgssum var 25 mill.krner. Regnskapsleder har avsatt salgsinntekter utver budsjett på 75 mill. krner til et ubundet investeringsfnd til bruk senere år. Kmmunen har tidligere år mttatt 2 mill. krner fra Undervisningsdepartementet i øremerkede midler til mbygging av sklen. Disse er ikke budsjettert brukt i 213. I tillegg har kmmunen i 213 mttatt 5 mill.krner i øremerket tilskudd til bygging av veg. Dette prsjektet er ikke kmmet i gang i 213. Oppgave 3 (2 %) Avstem kretsløpet fr arbeidskapital (kretsløp 1) g kretsløpet fr anleggsmidler g langsiktig gjeld (kretsløp 2) i vedlagte regnskap fr Spenstig kmmune. Oppgave 4 (2 %) Statsregnskapet fr 213 viser følgende regnskapstall når det gjelder kapittel 455 Redningstjenesten (tall i 1 kr): Pst Overført Bevilgning Samlet Regnskap Merutgift/ Overført fra 212 bevilgning Mindreutg til Driftsutgift Spes driftsutg O Større utstyrs anskaff, kan verføres 71 Tilskudd til O frivillige rgan. 72 Tilskudd nød- g sikkerhetstjen. Sum kap

5 Eksamen i ffentlig regnskap g budsjettering høsten 214 a) Redegjør krt fr hva frmuleringen «kan vezføres» betyr i frhld til pst 45. b) På pst 21 spesielle driftsutgifter, er det verført kr til 214. Hvr finner du hjemmel fr at denne verføringen er gjennmført? c) Redegjør krt fr kntplanppbyggingen i statsregnskapet, hvilke hvedregnskapsppstillinger sm er bligatriske i statsregnskapet g hvilke grunnleggende regnskapsprinsipper det bygger på. NB! Fr alle ppgaver: Ta egne frutsetninger der du finner dette nødvendig.

6 Eksamen i ffentlig regnskap g budsjettering høsten 214 Vedlegg til ppgavene 1) g 3) Driftsregnskapet (i tusen krner) KOSTRA-art Tekst Andre statlige tilskudd 83-85, Andre verføringer 87 Skatt på inntekt g frmue Eiendmsskatt 877 Andre direkte g indirekte skatter Driftsutgifter 1-89, Lønnsutgifter 9-99 Ssiale utgifter (16-165) (29-79) Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- g leieinntekter Overføringer Rammetilskudd med krav til mtytelse Sum driftsinntekter Sum = B Kjøp av varer g tjenester Kjøp av tjenester sm erstatter kmmunal tjenesteprduksjn Overføringer Avskrivninger Frdelte utgifter Sum driftsutgifter Sum = C Brutt driftsresultat Sum = B-C sm inngår i tjenesteprduksjn Regnskap Finansinntekter Renteinntekter, utbytte g eieruttak Gevinst finansielle instrumenter (mløpsmidler) Mttatte avdrag på utlån (ssial- g næringsutlån) Sum eksterne finansinntekter Sum = E Finansutgifter Renteutgifter, prvisjner g andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (mløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån (ssial- g næringsutlån) Sum eksterne finansutgifter Sum = F Resultat eksterne finanstransaksjner Sum = E-F Mtpst avskrivninger Nett driftsresultat Sum = I Interne finansieringstransaksjner Bruk av tidligere års regnskapsmessige Bruk av dispsisjnsfnd Bruk av bundne driftsfnd Bruk av bundne investeringsfnd verskudd

7 Eksamen i ffentlig regnskap g budsjettefing høsten 214 Sum bruk av avsetninger Sum = J Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd Avsetninger til dispsisjnsfnd Avsetninger til bundne driftsfnd Sum avsetninger Sum = K Årets regnskapsmessige verskudd (mindrefrbruk) Årets regnskapsmessige underskudd (merfrbruk) Sum = I + J - K -533 investeringsregnskapet (i tusen krner) KOSTRA-art Tekst Inntekter Salg av driftsmidler g fast eiendm Andre salgsinntekter Overføringer med krav til mtytelse Statlige verføringer Andre verføringer Renteinntekter, utbytte g eieruttak Sum inntekter Sum = L Regnskap , (16-165) (29-79) Utgifter Lønnsutgifter Ssiale utgifter Kjøp av varer g tjenester sm inngår i tjenesteprduksjn Kjøp av tjenester sm erstatter kmmunal tjenesteprduksjn Overføringer Renteutgifter, prvisjner g andre finansutgifter Frdelte utgifter Sum utgifter Sum = M Finanstransaksjner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer g andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfnd Avsetninger til bundne investeringsfnd Sum finans- g finansieringstransaksjner (utbetalinger g avsetninger) Sum = N Finansieringsbehv Sum O = M+N-L Dekket slik: l

8 Eksamen i ffentlig regnskap g budsjettering høsten Bruk av lån 92 Mttatte avdrag på utlån 929 Salg av aksjer g andeler 93 Bruk av tidligere års udispnert 97 Overføringer fra driftsregnskapet 94 Bruk av dispsisjnsfnd 948 Bruk av ubundne investeringsfnd 95 Bruk av bundne driftsfnd 958 Bruk av bundne investeringsfnd Sum finansiering Sum = R 58 Udispnert i àr 98 Udekket i àr O Balansen KOSTRAkapittel 2.2 ( i tusen krner) Tekst Eiendeler Anleggsmidler 2.27 Faste eiendmmer g anlegg 2.24 Utstyr, maskiner g transprtmidler 2.22Uflàn 2.21Aksjer g andeler 2.2Pensjnsmidler 2.1 Omløpsmidler 2.13Krtsiktige 2.18Aksjer 2.19Premieavvik 2.12Sertifikater 2.11Obligasjner 2.1 frdringer g andeler Kasse, pstgir, bankinnskudd Sum eiendeler Regnskap O Regnskap Egenkapital g gjeld 2.5 Egenkapital 2.56Dispsisjnsfnd 2.51Bundne driftsfnd 2.53 Ubundne 2.55Bundne investeringsfnd investeringsfnd Endring i regns.prinsipp sm påvirker AK (drift) Endring i regns.prinsipp sm pàvirker AK (invest) Regnskapsmessig verskudd (mindrefrbruk) 2.59 Regnskapsmessig underskudd (merfrbruk) Udispnert i investeringsregnskapet 2.597Udekket i investeringsregnskapet 2.599Kapitalknt ss ss s1814 Gjeld;

9 Eksamen i ffentlig regnskap g budsjettering høsten Langsiktig gjeld Pensjnsfrpliktelse lhenderhaverbligasjnslén O Sertifikatlån -17 OOO Andre lån Krtsiktig gjeld Kassekredittlàn Annen krtsiktig gjeld Premieavvik Sum egenkapital g gjeld -ee Memriaknt 2.91 Ubrukte Iånemidler Andre memriaknti Mtknt fr memriakntiene

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Økonomisk analyse 2015-2018

Økonomisk analyse 2015-2018 Iveland kommune Økonomisk analyse 2015-2018 Likviditet Fond - Finans Gjeld Formannskapet 11.11.2014 Økonomienheten, ESB Side 1 Innhold INNLEDNING... 3 STYRINGSDOKUMENT... 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer