Fylkeskommunens årsregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkeskommunens årsregnskap"

Transkript

1 Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres uten vårt skriftlige samtykke.

2 Agenda 1. Det finansielt orienterte regnskapet 2. Rammeverk for regnskapet 3. Budsjett- og regnskapsoppstillingene Møre og Romsdal fylkeskommune 2012 a) Drift b) Investering c) Balansen d) Noter Side 2

3 Finansielt orientert regnskapssystem Modifisert periodisering; dvs. fordeling på riktig periode i året Anvendelse av midler BEVILGNINGSREGNSKAP Anskaffelse av midler Modifisert periodisert regnskap Regnskapsfører inntekter og utgifter uavhengig av betalingstidspunkt, men fordeler ikke mellom regnskapsperioder Endring AK Drift: Leverandørfaktura x1 BALANSEN Egenkapital Okt. Nov. Des. Anleggsmidler Omløpsmidler Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Investering: Entreprenørfaktura 10 mill x1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld x1 - Omløpsmidler Kortsiktig gjeld 1.1.x1 = Endring AK i balansen Okt. Nov. Des. Side 3 3

4 Kommunens driftsregnskap og investeringsregnskap Bevilgningsregnskapet blir delt i to; det er egen regnskapsstandard om skillet DRIFTSREGNSKAP INVESTERINGSREGNSKAP Driftsutgifter Driftsinntekter Investeringsutgifter Salgsinntekter driftsmidler og fast eiendom Avskrivninger Tilskudd og refusjoner Renteutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter Overført fra driftsregnskapet Avdragsutgifter Motpost avskrivninger Bruk av lån Netto driftsresultat Utlån og aksjekjøp Aksjesalg og mottatte avdrag utlån Overført til investeringsregnskapet Avsetninger Overskudd/underskudd (Mindreforbruk/merforbruk) Bruk av avsetninger Avsetninger Sum finansieringsbehov Bruk av avsetninger Sum finansiering Side 4

5 Målsettinger Rammeverk for regnskapet Hvordan skal transaksjonene behandles? GKRS, desember 2011 Det overordnede formålet med regnskapet er å gi brukerne nyttig økonomisk informasjon. Kommunestyret/fylkestinget er primærbruker. Bevilgningskontroll: Vise sammenheng mellom faktisk tilgang og bruk av midler og budsjett Effektivitet: Vise kostnader som et grunnlag for å vurdere måloppnåelse Bærekraftig økonomisk utvikling: Vise kommunens evne til å finansiere sin aktivitet og møte sine forpliktelser, både på kort og lang sikt Årsregnskapet er verktøyet for å gi brukerne nyttig regnskapsinformasjon Formål og brukere Kvalitetskrav Relevant Pålitelig Forståelig Sammenlignbar Grunnleggende regnskapsprinsipper Arbeidskapitalprinsippet Bruttoprinsippet Anordningsprinsippet Beste estimat Forsiktighetsprinsippet God kommunal regnskapsskikk Lov, forskrift, regnskapsstandarder, etablert regnskapsteori og anerkjent praksis Måling Historisk kost og virkelig verdi Nyttig regnskapsinformasjon for brukerne Årsregnskapet Kilde: Kommuneregnskapet, 6. utg Side 5

6 Budsjett- og regnskapsoppstillingene Regnskapsforskriften 3 - Årsregnskapet Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Formålet er å vise bevilgninger: Driftsregnskap, skjema 1A Driftsregnskap for tjenesteområdene, skjema 1B Investeringsregnskap, skjema 2A Investeringsregnskap fordelt på tjenesteområdene, skjema 2B Formålet er å vise resultater: Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investeringer Side 6

7 Møre og Romsdal driftsregnskapet Skjema 1A 2012 Formålet er å vise bevilgninger Frie disponible inntekter 3,2 milliarder Litt mer enn budsjettert Overført til investeringsregnskapet 28,6 mill. En del mindre enn budsjettert Stemmer ikke med skjema 2A? Til fordeling til tjenesteområdene 3,2 milliarder Litt mer enn budsjettert Side 7

8 Møre og Romsdal driftsregnskapet Skjema 1B 2012 Formålet er å vise bevilgninger på tjenesteområder Vesentlige budsjettavvik? Mindre til fellesutgifter, hva med budsjettjusteringen? Vgs. har mindreforbruk Ellers mindre avvik Vgs. har økt med 100 mill. Utvikling fra 2011? Betydelig nedgang i fellesutgifter Side 8

9 Møre og Romsdal investeringer Skjema 2A og skjema 2B 2012 Budsjettavvik Side 9

10 Møre og Romsdal 2012 Økonomisk oversikt drift Brutto driftsresultat Regnskap 2012: 58,9 mill. (positivt) Regnskap 2011: Negativt 108,3 mill. Skyldes hovedsakelig mer salgs- og leieinntekter i 2012 Netto driftsresultat Regnskap 2012: 96,6 mill. (positivt) Regnskap 2011: 96,1 mill. (positivt) Hva har skjedd på disse to årene? Renteinntekter og utbytte har blitt 177 mill. mindre i 2012 sammenlignet med 2011 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskap 2012: 74,7 mill. (positivt) Regnskap 2011: 120,9 mill. (positivt) Hvis det hadde vært merforbruk: Strykninger Side 10

11 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter KOSTRA Møre og Romsdal, Gruppe 2, Midt-Norge og Landet Side 11

12 Møre og Romsdal 2012 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Overføringsinntekter har økt betydelig; hva kan det skyldes? Statlige overføringer lik 0. Investeringsutgifter Større omfang i 2012 enn i 2011 Finansiering Først og fremst lån 400,2 mill. Egenfinansiering på 46 mill. Udekket/udisponert = 0 (saldert) Er besparelse på overføring, se skjema 2A (R: 32,4 mill., B: 59,8 mill.), men dette er komp.mva.investeringer (se note 13) Kunne brukt mer av ubundne investeringsfond, se skjema 2A (R: 13,5 mill., B: 36,8 mill.) Hvis det hadde vært udekket: Balansering; se skjema 2A Side 12

13 Netto lånegjeld i kroner per innbygger lån finansierer investeringer KOSTRA Møre og Romsdal, Gruppe 2, Midt-Norge og Landet Side 13

14 Møre og Romsdal 2012 Balansen Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler er vesentlige langsiktige poster under gjeld og eiendeler Premieavviket er lite; ett års amortisering? God kontantbeholdning 1,5 milliarder i 2012, litt mer enn i 2011 Ubrukte lånemidler 152 mill. (utenfor balansen her) Fond på ca. 900 mill. Side 14

15 Noter Avstemming av arbeidskapitalkretsløpet Side 15

16 Noter Minste tillatte avdrag på lån Kommunelova har krav om kor mykje avdrag som minst skal betalast i året. Reglane bygger på eit prinsipp om at det skal vere samanheng mellom levetida på eigedelar av varig verdi og gjennomsnittleg avdragstid på lånegjelda. Det er ikkje stilt krav til reknemetode, men både "reknearkmodellen" og "forenkla metode" blir brukt. Metodane kan gje store forskjellar i minste lovlege avdrag. Norges Kommunerevisorforbund anbefaler å bruke "forenkla metode", men Kommunal- og regionaldepartementet har uttalt at også "reknearkmodellen" tilfredsstiller kravet i lova. Side 16

17 Kontaktinformasjon Øyvind Sunde Øyvind Sunde, director og diplomert internrevisor Øyvind er fagansvarlig for tjenesteområdet risikostyring, internkontroll og internrevisjon i offentlig sektor. Han har mange års erfaring med fagområdet fra både privat og offentlig sektor. Spesialfelt: Kommunalt regnskap og selvkost. Nå også på Sticos Oppslag kommune Kontaktinformasjon Tlf: Mob.: Mail: Side 17

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Regnskap Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Elin Nystuen, regnskapssjef Litt overordnet om regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 41/2012 Tittel: Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Undertittel: En kartlegging blant

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/53 Møtedato/tid: 27.3.214, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Hitra/Frøya, 4. et. Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2009 2009 2009 2008 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -23.380.207-32.693.930-10.000.000-16.247.660

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer