Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE"

Transkript

1 Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

2 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll Besøksadr.: Hffsveien 4 Pstbks 47 Skøyen 013 Osl T F

3 BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Metdisk gjennmføring av brukerundersøkelsen 1. Oppsummering av hvedfunn.1 Om bligsituasjnen. Om evne til å vedlikehlde en gd bligsituasjn.3 Om tilfredshet med bligsituasjnen.4 Om tjenestesituasjnen 3.5 Om tilfredshet med tjenestesituasjnen 3.6 Fremtidige ønsker g innspill 3 3. Funn fra brukerundersøkelsen Hvem har deltatt i brukerundersøkelsen? 4 3. Hvrdan br de i dag? Er respndentene frnøyde med egen bsituasjn? Hva slags tjenester får de? Er respndentene frnøyde med egen tjenestesituasjn? Fremtidige ønsker g behv 1

4 1. INNLEDNING Rambøll Management Cnsulting leverer med dette et ntat sm presenterer funn g resultater fra en brukerundersøkelse gjennmført blant persner med psykiske funksjnshemninger. Brukerundersøkelsen er gjennmført på ppdrag fr Halden kmmune i periden februar-juni 01. Undersøkelsen er gjennmført i nært samarbeid med Halden kmmune, g dette beskrives nærmer under avsnitt m metdisk gjennmføring. Imidlertid vil vi først takke Halden kmmune fr gdt samarbeid i gjennmføringen. Frmålet med brukerundersøkelsen har vært å undersøke målgruppens tilfredshet med de kmmunale tjenester de mttar, samt å innhente deres innspill til frbedring g utvikling av tjenestene. Fr å undersøke målgruppens tilfredshet med kmmunale tjenester, er dem vurderinger av egen tjeneste- g bligsituasjn blitt undersøkt. I tillegg er trekk ved målgruppen blitt kartlagt, herunder deres alder, familie g ssiale nettverk. 1.1 Metdisk gjennmføring av brukerundersøkelsen Brukerundersøkelsen er blitt gjennmført sm en spørreundersøkelse blant persner med psykiske funksjnshemninger i Halden kmmune. Utvalget har bestått av ttalt 10 persner, herunder 80 persner tilknyttet institusjner/bligtiltak g 40 persner sm br andre steder. Nevnte 40 er persner sm enten br alene eller med familie, g sm samtidig mttar tjenester fra kmmunen. Av de 10, har 70 persner besvart brukerundersøkelsen, g dette gir en svarprsent på 56 prsent. Flertallet av de sm har besvart undersøkelsen, er persner sm er tilknyttet institusjner/bligtiltak. Brukerundersøkelsen er sm nevnt gjennmført i nært samarbeid med kmmunen, der ledere g ansatte i kmmunen har hatt ansvar fr ulike deler av gjennmføringen. Rambøll har hatt ansvar fr følgende: Utarbeide spørreundersøkelse i Rambølls eget system SurveyXact Administrere spørreundersøkelsen, herunder å sende ut skjemaer til kmmunen, følge pp på svarprsent g krdinere ppfølging/purring med kmmunen Freta analyser av datamaterialet Utarbeide ntat med presentasjn av funn g resultater Halden kmmune har hatt ansvar fr følgende: Kmme med innspill i utarbeidelse av spørreundersøkelsen Viderefrmidle skjemaer til respndentene Legge til rette fr at respndentene svarer på undersøkelsen I de tilfeller det har vært nødvendig, har gså ansatte i kmmunen bistått i besvarelser av undersøkelsen. 1

5 . OPPSUMMERING AV HOVEDFUNN Brukerundersøkelsen blant persner med psykiske funksjnshemninger viser at det stre flertallet av respndenter ppgir at de er tilfredse med blig- g tjenestetilbudet til Halden kmmune. Flertallet ppgir å være tilfredse med bligen de br i, tilgang på bistand g hjelp, samt de tjenestene de faktisk mttar. Samtidig er det enkelte sm er mindre tilfredse med enkelte mråder av kmmunens tilbud, g flere respndenter har innspill til frbedring av tilbudet..1 Om bligsituasjnen Det stre flertallet ppgir at de i dag br alene (5 persner), mens enkelte ppgir at de br med freldre (7 persner), andre (9 persner) eller venner (1 persn). Om lag halvparten ppgir at de br i kmmunal blig mens den andre halvparten ppgir at de br i privat blig. En ne større andel ppgir å b utenfr byen enn sentralt i byen. Størrelsen på bligene er strt sett på mellm 51 g 100 kvadratmeter, g de fleste br i dag i en samlkalisert blig. Det stre flertallet (55 persner) ppgir gså at det er en serviceleilighet i bygget de br i, der det br nen sm kan hjelpe dem dersm de har behv fr det. Flertallet ppgir at de har tilgang på bistand hele døgnet, mens andre har mer peridisk tilgang på tjenester. Kun 3 persner ppgir at de ikke har nen tjenester der de br. De fleste er enig i at de har et gdt frhld til sine naber, g at det går fint å b sammen med andre sm trenger hjelp. Et vesentlig flertall er enig i at det er regelmessig gjennmgang av tjenester g vedtak, at de kan få hjelp der de br g at bligen er tilpasset deres behv. En del respndenter (0 persner) sm hadde valgt en annen måte å b på i dag. Samtidig har en betydelig andel (34 persner) fått være med på å bestemme hvr de skal b. En enda større andel (40 persner) har fått være med på å bestemme hvrdan deres blig skal se ut.. Om evne til å vedlikehlde en gd bligsituasjn Når det gjelder øknmi g evne til å verhlde frpliktelser, fremkmmer det at dette i liten grad er et prblem fr denne brukergruppen. Respndentene ppgir i varierende grad at de selv tar ansvar fr å hlde bligen i gd stand. Det er flere respndenter sm er enige i at de klarer å hlde bligen i gd stand. Dette indikerer at en del respndenter kan være avhengig av hjelp fr å hlde bligen i gd stand. På spørsmål m hva sm er viktig fr at de skal kunne hlde bligen i rden, bekrefter respndentene i str grad at de trenger hjelp til dette. Fr øvrig blir følgende nevnt i str grad av respndentene: Veiledning g pplæring fra persnale Mtivasjn g gd hjelp fra persnale Oppretthldelse av den bistanden de får i dag En kmbinasjn av hjelp g egen innsats.3 Om tilfredshet med bligsituasjnen Flertallet på 46 persner er frnøyde med hvrdan de br. På spørsmål m hva de er mest frnøyde med, er følgende sentrale punkter: Tilfredshet med naber g tilgang på persnale Tilfredshet med stabilt g kjent persnale Tilfredshet med å b der de br, enten det er sentralt eller mer perifert Ellers nevner flere at det er viktig med trygghet i bligsituasjnen, g dette knyttes både til trivsel med naber g med stabilt persnale. De sm er misfrnøyde trekker frem følgende: Dårlig sammensetning av bebere Lav grad av trivsel Lav grad av frihet g lite mulighet til å være fr seg selv

6 .4 Om tjenestesituasjnen De tjenestene sm ppgis i størst grad er hjemmehjelp, lege, støttekntakt g hjemmesykepleie. En gd del får gså praktisk bistand g har krysset fr Annet. De sm har krysset av fr Annet spesifiserer at de mttar BPA, avlastning, samt bistand fra ansatte i frbindelse med bligen. 9 persner ppgir at de ikke mttar nen timer med kmmunale tjenester, mens 14 ppgir at de får 1 til 10 timer i uken. 16 ppgir at de får fra 11 til 100 timer, mens et mindretall ppgir at de får ver 100 timer i uken.5 Om tilfredshet med tjenestesituasjnen Det stre flertallet er enig i at de får nk hjelp, at de har faste persner sm hjelper dem, g de har et sted å henvende seg dersm de trenger ekstra hjelp Flertallet av respndentene er enig i at de får være med å bestemme, at de føler seg respektert, at de får nk infrmasjn m hva sm skal skje, at de får pplæring i sentrale aktiviteter g at persnalet samarbeider gdt med dem Det stre flertallet er frnøyd med tjenestene de får samlet sett. På spørsmål m hva de er mest frnøyde med, blir følgende fremhevet i størst grad: Tilfredshet g trygghet med faste hjelpere Tilgang på hjelp ved behv Hjelp til daglige gjøremål g aktiviteter De sm er misfrnøyde trekker frem følgende: Varierende tilfredshet med persnale Enkelte mest frnøyd med de sm mtiverer fr g deltar i aktiviteter Misnøye med bligen g ikke tjenestene.6 Fremtidige ønsker g innspill Det fremgår at det er ne færre sm ønsker å b alene enn sm faktisk br alene, g at det er flere sm ønsker å b med venner enn sm faktisk br med venner. Det fremgår at det er flere sm ønsker å b i egen leilighet enn sm faktisk br i egen leilighet. Dette kan ses i sammenheng med det er færre sm ønsker å b i samlkalisert blig enn sm faktisk gjør det. Det er gså fretatt sammenlikninger knyttet til ønske m serviceleilighet, g ønske m å b sentralt eller utenfr byen, men her er det så gdt sm ingen frskjeller mellm faktisk g ønsket situasjn. Respndentene er gså stilt et åpent spørsmål m hva sm skal til fr at de skal kunne b trygt g gdt. Det er fire mråder sm særlig blir løftet frem i svarene deres: Bistand/persnal, bmiljø, medvirkning g plass. Flertallet er enig i at blig- g tjenestetilbudet i kmmunen er tilpasset deres behv. På spørsmål m det er ne sm mangler ved kmmunens tilbud, kmmer det likevel frem enkelte innspill: Økt stabilitet blant persnalet Frbedring i enkelte bliger Styrket aktivitetstilbud Økt tilgang på selvstendige bliger (ikke samlkaliserte) Økt individuell tilpasning av blig- g tjenestetilbud (brukergruppen er mangfldig) 3

7 3. FUNN FRA BRUKERUNDERSØKELSEN I dette kapittelet presenteres funn g resultater fra brukerundersøkelsen. Først presenteres imidlertid sentrale trekk ved de sm har besvart undersøkelsen. 3.1 Hvem har deltatt i brukerundersøkelsen? Sm nevnt har ttalt 70 persner besvart undersøkelsen. Flertallet på 59 persner er tilknyttet institusjner, mens de resterende 11 er persner sm har en annen bfrm. En hvedvekt av persnene er menn (41 persner), g ingen har barn sm br sammen med dem. De fleste befinner seg i aldersspennet mellm 30 g 49 år, g dette illustreres i tabellen under. Tabell 3.1: Hvr gammel er du? N=70 Antall Under 0 4 Mellm 0-9 år 13 Mellm Mellm Over 60 9 Videre kmmer det frem av undersøkelsen at flertallet er invlvert i en eller frm fr aktivitet på dagtid, enten det er arbeid eller utdanning. Dette illustreres av figuren under. Figur 3.1: Jbber du eller går du på skle? N=70 Jeg jbber Jeg gjør ingen av delene, men får trygd Annet Jeg jbber g går på skle Jeg går på skle Jeg gjør ingen av delene Sm illustrert, ppgir flertallet av respndentene at de jbber (33 persner), g flere ppgir at de både jbber g går på skle (5 persner). 15 persner ppgir at de ikke gjør nen av delene, men at de får trygd. De sm ppgir at de jbber, er gså blitt bedt m å spesifisere hvr de jbber. Her spesifiserer de aller fleste (5 persner) at de jbber på Båstadlund. De aller fleste sm har krysset av fr Annet, ppgir gså at de er i aktivitet i et dagsenter/aktivitetssenter g dette kan antas å være nettpp Båstadlund. De sm har deltatt i brukerundersøkelsen, er gså blitt stilt spørsmål m hvem de pleier å være sammen med på fritiden, g her kmmer det frem at familien utgjør den viktigste parten. Dette vises av figuren under. 4

8 Figur 3.: Hvem pleier du å være sammen med på fritiden? Flere kryss mulig, N=70 Familien min Vennene mine Persnal g bistandsytere Støttekntakten min Naber Jeg pleier ikke være sammen med nen på fritiden 47 persner ppgir at de pleier å være sammen med familien på fritiden, 9 g 8 persner ppgir at de pleier å være sammen med hhv venner g persnal g bistandsytere. Dette viser at persnal i aktuelle institusjner g bistandsytere utgjør en viktig del av fleres ssiale nettverk. I tillegg ppgir 5 persner at støttekntakten er en persn sm de pleier å være sammen med. 10 persner ppgir at de pleier å være sammen med naber, mens 3 persner ikke pleier å være sammen med nen på fritiden. Dette viser at det er enkelte i kmmunen sm ikke har nen å være sammen med på fritiden, g sm kan ha behv fr økt kntakt med andre mennesker. Videre ser vi nærmere på hvrdan respndentene br, g i hvilken grad der er frnøyde med egen bligsituasjn. 3. Hvrdan br de i dag? Det stre flertallet ppgir at de i dag br alene (5 persner), mens enkelte ppgir at de br med freldre (7 persner), andre (9 persner) eller venner (1 persn). Om lag halvparten ppgir at de br i kmmunal blig mens den andre halvparten ppgir at de br i privat blig. En ne større andel ppgir å b utenfr byen enn sentralt i byen. Størrelsen på bligene er strt sett på mellm 51 g 100 kvadratmeter. Dette vises av tabellen under. Tabell 3.: Hvr str er bligen din? N=70 Antall Under 5 kvadratmeter kvadratmeter kvadratmeter 51 Over 100 kvadratmeter 3 /ikke relevant 6 De fleste br i dag i en samlkalisert blig. Dette vises av tabellen under. Tabell 3.3: Hvrdan br du i dag? N=70 Antall I egen leilighet 1 I eget hus 5 I samlkalisert blig (egen leilighet, men i samme hus sm andre) 49 I bkllektiv (eget rm i leilighet sammen med andre) 0 /ikke relevant 4 5

9 Mens de fleste br i samlkalisert blig, ppgir enkelte å b i egen leilighet g eget hus. I figuren under viser vi hvr mange leiligheter det er i bygget sm respndentene br i. Figur 3.3: Hvr mange leiligheter er det i bygget du br i? N=70 1 til 3 til 5 6 til til 0 Over 0 De aller fleste (39 persner) ppgir sm illustrert ver at det er 3 til 5 leiligheter i byggene sm de br i. Dette viser at de fleste br i relativt små bligkmplekser. Fr øvrig ppgir flertallet (54 persner) at de selv eier leiligheten de br i, 11 persner ppgir at de leier, mens resten ikke vet dette. De fleste (46 persner) ppgir videre at de br i et brettslag Bistand i bligen Det stre flertallet (55 persner) ppgir gså at det er en serviceleilighet i bygget de br i, der det br nen sm kan hjelpe dem dersm de har behv fr det. I tabellen under illustreres hva slags bistand respndentene har tilgang på der de br. Tabell 3.4: Hva slags tjenester/bistand har du der du br? N=70 Antall Bistand hele døgnet 43 Bistand på ettermiddag g kveld (Persnal er tilstedet på ettermiddagen g kvelden) 6 Bistand på natten (Persnal er tilstedet på natten) Faste tider med bistand (Persnal kmmer til meg på faste tidspunkter) 6 Jeg br hjemme, men får nen tjenester (fr eksempel brukerstyrt persnlig assistanse) Jeg har ikke nen tjenester der jeg br 3 Annet 8 Flertallet ppgir at de har tilgang på bistand hele døgnet, mens andre har mer peridisk tilgang på tjenester. Kun 3 persner ppgir at de ikke har nen tjenester der de br. 3.3 Er respndentene frnøyde med egen bsituasjn? Det fremgår av brukerundersøkelsen at det stre flertallet strt sett er frnøyd med både størrelsen på bligen sin, g antallet persner de br sammen med Bmiljø Videre kmmer det frem at de fleste er frnøyde med bmiljøet sm deres egen blig er en del av. Dette illustreres av figuren under. 6

10 Figur 3.4: Hvr enig er du i følgende påstander? N=70 15 Jeg synes det går fint å b sammen med andre sm trenger hjelp Jeg br i dag sammen med andre sm trenger hjelp Uenig Jeg har et gdt frhld til nabene mine Enig Sm illustrert av figur 3.4 er de fleste enig i at de har et gdt frhld til sine naber, g at det går fint å b sammen med andre sm trenger hjelp Gjennmgang g tilpasning av btilbud Videre kmmer det frem at flertallet vurderer at deres blig er tilpasset deres behv. Dette kmmer frem av figuren under. Figur 3.5: Hvr enig er du i følgende påstander? N=70 Det er regelmessig gjennmgang / evaluering av mine vedtak Det er regelmessig gjennmgang / evaluering av tjenestene jeg mttar Uenig Jeg kan få hjelp i huset /bygget jeg br i 1 65 Enig Bligen min er tilpasset mine behv Sm illustrert ver er et vesentlig flertall enig i samtlige påstander, g i at det er regelmessig gjennmgang av tjenester g vedtak, at de kan få hjelp der de br g at bligen er tilpasset deres behv Medvirkning g innflytelse Videre ser vi nærmere på m respndentene har hatt anledning til å påvirke hvrdan de selv skal b, det vil si m de har pplevd mulighet fr brukermedvirkning. Dette kmmer frem av figuren under. 7

11 Figur 3.6: Hvr enig er du i påstandene under? N=70 Jeg hadde valgt en annen måte å b på i dag Jeg har fått være med å bestemme hvr jeg skal b Uenig Jeg har fått være med å bestemme hvrdan min blig skal se ut Enig Jeg vet hvem jeg kan snakke med hvis jeg vil diskutere mine vedtak g tjenester Sm vist av figur 3.6, er det en del respndenter (0 persner) sm hadde valgt en annen måte å b på i dag. Samtidig har en betydelig andel (34 persner) fått være med på å bestemme hvr de skal b. En enda større andel (40 persner) har fått være med på å bestemme hvrdan deres blig skal se ut. Den siste påstanden viser at respndentene strt sett vet hvem de kan snakke med dersm de har behv fr å diskutere sine vedtak g tjenester Øknmi Når det gjelder øknmi g evne til å verhlde frpliktelser, fremkmmer det at dette i liten grad er et prblem fr denne brukergruppen. Dette illustreres av figuren under. Figur 3.7: Hvr enig er du i følgende påstander? N=70 Jeg klarer å betale fr bligen min Uenig Jeg har gd nk øknmi til å klare meg bra Enig Sim illustrert av figuren er nær samtlige enige i at de klarer å betale fr bligen sin g at de har gd nk øknmi til å klare seg bra Orden g renhld Respndentene er gså stilt spørsmål m de klarer å hlde bligen i gd stand. Deres svar presenteres i figur

12 Figur 3.8: Hvr enig er du i følgende påstander? Jeg tar selv ansvar fr å hlde bligen min i gd stand (ryddig g ren) Uenig 4 Jeg klarer å hlde bligen min i gd stand (ryddig g ren) Enig Sm illustrert av figur 3.8 ppgir respndentene i varierende grad at de selv tar ansvar fr å hlde bligen i gd stand. Det er flere respndenter sm er enige i at de klarer å hlde bligen i gd stand. Dette indikerer at en del respndenter kan være avhengig av hjelp fr å hlde bligen i gd stand. På spørsmål m hva sm er viktig fr at de skal kunne hlde bligen i rden, bekrefter respndentene i str grad at de trenger hjelp til dette. Fr øvrig blir følgende nevnt i str grad av respndentene: Veiledning g pplæring fra persnale Mtivasjn g gd hjelp fra persnale Oppretthldelse av den bistanden de får i dag En kmbinasjn av hjelp g egen innsats Tilfredshet med bligsituasjnen Respndentene er videre spurt m hvr frnøyde de er med hvrdan de br samlet sett. Deres svar på dette kmmer frem av følgende figur. Figur 3.9: Hvr frnøyd er du med hvrdan du br alt i alt? N=70 Frnøyd Misfrnøyd Flertallet på 46 persner er frnøyde med hvrdan de br. På spørsmål m hva de er mest frnøyde med, er følgende sentrale punkter: Tilfredshet med naber g tilgang på persnale Tilfredshet med stabilt g kjent persnale Tilfredshet med å b der de br, enten det er sentralt eller mer perifert Ellers nevner flere at det er viktig med trygghet i bligsituasjnen, g dette knyttes både til trivsel med naber g med stabilt persnale. De sm er misfrnøyde trekker frem følgende: 9

13 Dårlig sammensetning av bebere Lav grad av trivsel Lav grad av frihet g lite mulighet til å være fr seg selv I neste avsnitt går vi nærmere inn på tjenestesituasjnen g respndentenes vurderinger av denne. 3.4 Hva slags tjenester får de? Sm illustrert av tabellen under ppgir respndentene at de får et bredt spekter av tjenester. Tabell 3.5: Hva slags tjenester får du? Flere kryss mulig, N=70 Antall Hjemmesykepleie 19 Hjemmehjelp 9 Lege 6 Støttekntakt 4 Oppfølging fra NAV 3 Oppfølging fra psykisk helsetjeneste 7 Praktisk bistand 15 Annet 17 Jeg får ingen tjenester De tjenestene sm ppgis i størst grad er hjemmehjelp, lege, støttekntakt g hjemmesykepleie. En gd del får gså praktisk bistand g har krysset fr Annet. De sm har krysset av fr Annet spesifiserer at de mttar BPA, avlastning, samt bistand fra ansatte i frbindelse med bligen. I figuren under har vi sammenstilt respndentenes svar på spørsmål m hvr mange timer med kmmunale tjenester de mttar. Figur 3.10: Hvr mange timer med kmmunale tjenester får du i uken? N=70 Ingen 1 til til 0 1 til 100 Over persner ppgir at de ikke mttar nen timer med kmmunale tjenester, mens 14 ppgir at de får 1 til 10 timer i uken. 16 ppgir at de får fra 11 til 100 timer, mens et mindretall ppgir at de får ver 100 timer i uken. 3.5 Er respndentene frnøyde med egen tjenestesituasjn? I dette avsnittet går vi nærmere inn på hvrdan respndentene vurderer de tjenestene de mttar Kntaktpunkter Først ser vi på m respndentene har faste persner å frhlde seg til, g m de får den hjelpen de trenger. 10

14 Figur 3.11: Hvr enig er du i følgende påstander? N=70 Jeg har nen å henvende meg til hvis jeg trenger ekstra hjelp Jeg har en fast primærkntakt Uenig Jeg har faste persner sm hjelper meg Enig Jeg får nk hjelp Sm illustrert av figur 3.11 er det stre flertallet enig i at de får nk hjelp, at de har faste persner sm hjelper dem, g de har et sted å henvende seg dersm de trenger ekstra hjelp Medvirkning g innflytelse Her ser vi nærmere på m respndentene vurderer at de har hatt mulighet til å påvirke de tjenestene de mttar. Figur 3.1: Hvr enig er du i følgende påstander? Persnalet samarbeider gdt med meg Jeg får nk pplæring i dagliglivets aktiviteter Jeg får nk infrmasjn m hva sm skal skje rundt meg Uenig Jeg føler meg respektert Enig Jeg får være med å bestemme Sm illustrert fremgår det at flertallet av respndentene er enig i at de får være med å bestemme, at de føler seg respektert, at de får nk infrmasjn m hva sm skal skje, at de får pplæring i sentrale aktiviteter g at persnalet samarbeider gdt med dem. Enkelte er imidlertid uenig i dette, selv m det er et mindretall Tilfredshet med tjenestesituasjnen I figuren under ser vi i hvilken grad respndentene er frnøyde med tjenestene de får alt i alt. 11

15 Figur 3.13: Hvr frnøyd er du med tjenestene/bistanden du får alt i alt? N=70 Frnøyd Misfrnøyd Sm illustrert av figur 3.13 er det stre flertallet frnøyd med tjenestene de får samlet sett. På spørsmål m hva de er mest frnøyde med, blir følgende fremhevet i størst grad: Tilfredshet g trygghet med faste hjelpere Tilgang på hjelp ved behv Hjelp til daglige gjøremål g aktiviteter De sm er misfrnøyde trekker frem følgende: Varierende tilfredshet med persnale Enkelte mest frnøyd med de sm mtiverer fr g deltar i aktiviteter Misnøye med bligen g ikke tjenestene 3.6 Fremtidige ønsker g behv I dette avsnittet presenteres funn knyttet til respndentenes fremtidige ønsker g behv. Her ser vi blant annet på i hvilken grad det er samsvar mellm hvrdan de br g hvrdan de ønsker å b. Først ser vi på situasjnen når det gjelder hvem respndentene ønsker å b sammen med. Tabell 3.6: Sammenlikning mellm faktisk g ønsket situasjn Faktisk Ønsket Alene 5 34 Med freldre 7 Med venner 1 13 Med andre 9 8 /ikke relevant 1 13 Det fremgår at det er ne færre sm ønsker å b alene enn sm faktisk br alene, g at det er flere sm ønsker å b med venner enn sm faktisk br med venner. Under ser vi på ønsker knyttet til bfrm. 1

16 Tabell 3.7: Sammenlikning mellm faktisk g ønsket situasjn Faktisk Ønsket I egen leilighet 1 18 I eget hus 5 7 I samlkalisert blig (egen leilighet, men i samme hus sm andre) I bkllektiv (eget rm i leilighet sammen med andre) 0 1 /ikke relevant 4 10 Det fremgår at det er flere sm ønsker å b i egen leilighet enn sm faktisk br i egen leilighet. Dette kan ses i sammenheng med det er færre sm ønsker å b i samlkalisert blig enn sm faktisk gjør det. Det er gså fretatt sammenlikninger knyttet til ønske m serviceleilighet, g ønske m å b sentralt eller utenfr byen, men her er det så gdt sm ingen frskjeller mellm faktisk g ønsket situasjn Hva skal til fr å b trygt g gdt? Respndentene er gså stilt et åpent spørsmål m hva sm skal til fr at de skal kunne b trygt g gdt. Det er fire mråder sm særlig blir løftet frem i svarene deres: Bistand/persnal Bmiljø Medvirkning Plass Når det gjelder bistand/persnal kmmer det frem at det viktig med en stabil persnalgruppe, at det er viktig med persner sm kmmer gdt verens med, g at man får den hjelpen man trenger. Dette henger gså sammen med punktet m gdt bmiljø, der persnalet vurderes sm en svært betydningsfull faktr. Her kmmer det gså frem at det er viktig med gde g snille naber, g at det er viktig med trygghet, fred g r. Mulighet til å være fr seg selv trekkes gså frem av flere. Dette kan ses i sammenheng med at det er viktig fr respndentene å ha innflytelse på sin egen hverdag, at de får anledning til å bestemme hvrdan de skal ha det rundt seg. Siste punkt m plass kan gså dreie seg m nettpp å ha plass nk til å kunne være fr seg selv når dette er ønskelig Overrdnet tilfredshet med kmmunens tjeneste- g bligtilbud I figuren under illustreres respndentenes verrdnede tilfredshet med kmmunens tilbud. Figur 3.14: Alt i alt, er du enig i at kmmunens blig- g tjenestetilbud er tilpasset dine behv? N=70 Enig Uenig 13

17 Figur 3.14 viser at flertallet er enig i at blig- g tjenestetilbudet i kmmunen er tilpasset deres behv. På spørsmål m det er ne sm mangler ved kmmunens tilbud, kmmer det likevel frem enkelte innspill: Økt stabilitet blant persnalet Frbedring i enkelte bliger Styrket aktivitetstilbud Økt tilgang på selvstendige bliger (ikke samlkaliserte) Økt individuell tilpasning av blig- g tjenestetilbud (brukergruppen er mangfldig) Dette er gjennmgående punkter blant de innspillene sm er kmmet fra respndentene sm har deltatt i brukerundersøkelsen. 14

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14.

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14. Klar fr fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakbsen Lvisenberg diaknale høgskle Ålesund 26.09.14. Utfrdringer i msrgstjenestene. # Vi kjenner alle utfrdringene fra utredninger, strtingsmeldinger, samhandlingsrefrmen,

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

Rapport 2011 TJENESTEUTVIKLINGEN TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE MED BEHOV FOR LANGVARIGE OG KOORDINERTE TJENESTER

Rapport 2011 TJENESTEUTVIKLINGEN TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE MED BEHOV FOR LANGVARIGE OG KOORDINERTE TJENESTER Rapprt 2011 TJENESTEUTVIKLINGEN TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE MED BEHOV FOR LANGVARIGE OG KOORDINERTE TJENESTER Strategiplan 2012-2020 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN FOR SAKEN... 4 2.1 KOMMUNALE

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013

Brukerundersøkelse 2013 Brukerundersøkelse 2013 Bakgrunn brukerundersøkelse freldregruppen 2013 Undersøkelsen er utført i 61 kmmuner Følgende mråder er kartlagt Diverse Trivsel Brukermedvirkning Respektfull behandling Tilgjengelighet

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017 Stasjnsfjellet skle Handlingsplan fr et trygt, gdt g inkluderende miljø 2016/2017 Revidert 02.2017 Innhld 1. Mål fr sklemiljøet... 2 2. Felles frståelse av krenkende adferd... 2 Mbbing:... 2 Diskriminering:...

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Hvem er barnehagen til fr? Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt, utviklende Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt g utviklende Har vi gjrt dagen trygg, mrsm g utviklende fr alle barn? Har vi skapt et gdt sted å

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Skåre menighet Den nrske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Besøksadresse: Kntr g Udland kirke: Austrheimsveien 60. Skåre kirke: Haugeveien 19. Tlf. 52809500 epst: tm.landas@haugesund.kirken.n Bankknt:

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s.

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s. TANKEKORS: Det er ikke krisen, ulykken eller srgen sm er prblemet. Det er mestringen sm vil være avgjørende fr m pplevelsen vil skape helsemessige prblemer på sikt. INNHOLD: Frrd s. 2 Målsetting s. 3 Beredskapsgruppe

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

EGIL R. KABERUKA-NIELSEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EGIL R. KABERUKA-NIELSEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EGIL R. KABERUKA-NIELSEN 06.09.2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Den helbredsmæssige mdtagelse af flygtninge i Nrge Erfaringer fra Helstjenesten fr nyankmne innvandrere Fra Alepp til Bergen

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Sportsplan for OIF Håndball

Sportsplan for OIF Håndball Sprtsplan fr OIF Håndball MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLEN I OIF HÅNDBALL GJELDER FOR PERIODEN 01.05.2014 30.04.2016 Hvedmål; Bredde g kvalitet Hvedmål fr Orkanger Idrettsfrening Håndballavdelingen

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

FOKUS-skolenes arbeid med flerspråklige elever

FOKUS-skolenes arbeid med flerspråklige elever FOKUS-sklenes arbeid med flerspråklige elever NAFOs SKOLEEIERNETTVERK 14.5.2012 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff, Verket, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, samt Silviagårdens Förskla g

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00035 430 A10 Åse Berit Hffart ORIENTERING - KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGENE 2007-2010 RÅDMANNENS FORSLAG: Kmpetanseutvikling, barnehagene

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Evaluering av 80 samhandlingsprosjekter - nøkler for å lykkes. Notat fra Kunnskapssenteret Januar 2013

Evaluering av 80 samhandlingsprosjekter - nøkler for å lykkes. Notat fra Kunnskapssenteret Januar 2013 Evaluering av 80 samhandlingsprsjekter - nøkler fr å lykkes Ntat fra Kunnskapssenteret Januar 2013 Nasjnalt kunnskapssenter fr helsetjenesten Pstbks 7004, St. Olavs plass N-0130 Osl (+47) 23 25 50 00 www.kunnskapssenteret.n

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer Innhldsfrtegnelse Del 1: Overrdnet infrmasjn: Innledning Beliggenhet Avdelingene Åpningstider/ ferie/ planleggingsdager Barnehagens persnell Barnehagens kntaktinfrmasjn Barnehagens samarbeids- g styringsfrmer

Detaljer

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle HØYRES VALGPROGRAM 2011 2015 Rindal kmmune.. med muligheter fr alle 3 RINDAL HØYRES MÅL: Gjøre det attraktivt å leve, b g arbeide i Rindal En stemme fr Rindal Høyre er et bidrag til: Et bærekraftig næringsliv

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen

Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen 1. Ved vaktens begynnelse: Ta på unifrm (t-skjrte / genser) Hente nøkkel i nøkkelsafe. Kntrller alle utstyrslagre g m nødvendig rydd pp. Kntrller alle garderber

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer