FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT F/F "HÅKON MOSBY" Bergen, 12 mars Bergen, 27 mars 1980

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT F/F "HÅKON MOSBY" Bergen, 12 mars 1980. Bergen, 27 mars 1980"

Transkript

1 INSTITUTT FOR FISKERIBIOLOGI INSTITUT'r FOR MARINBIOLOGI FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT f~~e-~r \2 ~ t c. fvtu:vteæ ~1/6-~ ~~~ea'~et 3 O.JUMI 1981 INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST OMRÅDE PERSONELL F/F "HÅKON MOSBY" Bergen, 12 mars 1980 Bergen, 27 mars 1980 MØrekysten, Sgnefjrdsbassenget ved Brekke M. Aks1and (Inst fr Fiskerib mars), P Andersen (Inst fr Marinbi. 12 mars), E. Bmquist (Inst. fr Marinbi1.), T. Brattegard (Inst. fr Marinbi.), O Dragesund (Inst. fr Fiskerib mars), O.R GdØ (FiskeridirQ Havfrsk.), K. Hansen (Fiskeridir. Havfrsk ), A Jhannessen (Inst. fr Fiskerib.), R. Tresen (Inst. fr Fiskerib.), H. U11ebust (Inst fr Fiskerib.).

2 INNLEDNING Fiskeribigi Tktet var et edd i de pågående fiskeribigiske undersøkesene av bunnfiskbestander på MØrekysten. Frmået var å gjøre akustiske kartegging g mengdeberegninger av bunnfiskbestandene i mrådet g å studere interaksjnsfrhd mem de uike artene (trsk, hyse, sei, sid). Første deen var en direkte ppføging av tisvarende undersøkese i mars 1980 (Fisken g Havet, nr., 1981). Paraet med tktet var det rganisert prøvetaking i and fra kmmersiee fangster. Resutatene fra disse vi gå inn i behandingen av tktdata. Marinbigi Frmået var kartegging av benth-peagisk fauna. Studier av døgnig variasjn i den benth-peagiske faunas sammensetning. Studier av vekst hs enkete crustacee-arter sm funksjn av temperatur, dyp g avstand fra ande MATERIALE Fiskeribigi De akustiske bservasjnene be gjrt med Simrad EK khz ekkdd tikbet Simrad QD integratr. Intergrert ekkmengde be registrert fr trsk, hyse g sei sm en kategri g annen bunnfisk g sid sm t andree Akustiske bservasjner fra t dekninger (Fig. g 2) be innsamet. I de fiskerikeste mrådene be integratrverdier (mm utsag) tatt fr hver nautisk mi, mens en eers bserverte 5 mismidde. Så angt råd be tråing med bunntrå g peagisk trå gjennmført fr å identifisere akustiske bservasjner. Dette be imidertid fte hindret av både dårig bunn g faststående fiskebruke Derfr be gså bservasjner fra kmmersiee tråg garn-fangster benyttet. Fiskestasjner er vist i Fig. g

3 Fra fangstene be det gjrt bservasjner av artsfrdeing, engdefrdeinger fra de uike artene, titte~ g mage prøver be tatt fra trsk, sei g hyse. Ttat be det tatt 22 fiskestasjner under tktet. Marinbigi Materiaet be innsamet med epibenthisk sede (type Rthisberg & Pearcy) ø Registrering av panktn med Simrad EK khz ekkdd g Simrad QD ekkintegratr. Gegrafisk frdeing av stasjnene er vist i Fig. g 2. Akustikk T ekkdd, Simrad EK 400, 120 g 38 khz be kjørt kntinuerig 38 khz-ddet sm hvedsakig var knyttet ti QD-integratren hadde svinger 38/29 E 8x8, høy sendereffekt, pusengde 1.0 ms TVG/Attenuatr 20 g r - 10 db, båndbredde 3.3 khz, skriverfrsterkning 8. QD-integratren var innstit på -20 db frsterkning i ae kanaer Første kana var fra m g påføgende var ae 50 m. Bunnkanaene var begge 3 m Bunnavsetning 0,5, 0,8 g 1,0 m etter bunnfrhdene. Hydrgraf i Temperatur g sathdighet be registrert med CTD-snde fra stasjnene vist i Fig.. g 2. RESULTAT Hydrgraf i Resutatene fra tre snitt under første dekning er vist i Fig 3 Snittene er agt gjennm eer nær viktige knsentrasjnmråde fr trsk. Temperatur g sathdighet var høyere på Buagrunnen enn i Breisundmrådet g ti havs enn nær Observasjner fra tisvarende tkt i 1980 viste samme tendens, men temperatur g sathdighet var gjennmgående høyere i verfateagene i år

4 - 3 - Fiskeribig~ Trsk, hyse g sei: Gjennmsnittige integratrverdier i ruter av OxO n.mi er vist i Fig 4 g 5 (første g andre dekning). Beste trskeregistreringene ved første dekning be bservert i Breisundmrådet både på nrd g sørsiden. Ved andre dekning hadde fisken fyttet seg mt sør g Øste Bant annet be det gjrt bra registreringer i Brgundfjrden (ikke integrert). De høye temperatur g sathdightesbservasjnene i verfateagene i kystmrådene har trig påvirket dette innsiget. Det var det første gde innsig i Brgundfjrden siden Med fisken het innunder and be frhdene fr akustisk registrering vanskeiggjrt, g den amputerte andre gangs dekning (på grunn av dårig værfrhd) gir ikke et fugdt bide av situasjnene På Buagrunnen be det bservert trsk på sør g vestsiden, men her i str grad sammen med hyse g seig På nrdsida viste tråfangstene at bservasjnene strt sett var hyse g sei. Ingen tråbservasjner be gjrt fra Langrunna g Østver, men iføge ppysninger fra kmmersiee fangster, var trig sei g hyse gså viktigst her. På grunn av riving be det ikke trået med bunntrå under andre dekning. Fangstmengde g artssammensetning fra tråfangstene er vist i tabe a Lengdefrdeinger fr trsk, hyse g sei fra tktet g fra en de kmmersiee.fangster i samme tidsrm er vist i Fig De undersøkte trskegnadene under tktet g på andstasjnene indikerte at gytingen ennå ikke hadde startet. Inntrykket be frsterket av resutatet fra 12 Juday hvtrekk tatt under tktet (tabe 2). Bare små mengder av trskeegg i Brgundfjrden g et enket egg sørav Buagrunnen be funnet. De freøbige mengdeberegningene antyder en gytebestand av trsk på størrese med fjrårets.

5 Sid: Gjennmsnittige integratrverdier fr sid i OxO n mi ruter er vist i Fig 10 g 11 fr første g andre dekninge Figurene viser at det var frhdsvis mange (14) ruter med vesentig bidrag (x>s.o) fra sid i første dekning, mens dette var sterkt redusert (8) under andre dekning Buagrunnen g Breisundmrådet var viktigst. Sida kunne, spesiet under siste dekning, stå svært Den høye middeverdien på Buagrunnen (253.4) er kun fra en stim. Annen fisk: Kmue g Øyepå utgjrde titider vesentig de av fangstene Nen engdefrdeinger er presentert i figur 13. Marinbigi Område: Sgnefjrdsbassenget ved Brekke, kntinentaskkeen utenfr MØre fra Breisundet ti Buagrunnen, kntinentaskråningen utenfr Stregga UndersØkte stasjner Stn La t. Lng. Lkaitet Dyp (m) Prøve dag tatt natt Anm.nr. Sgnefjrden 1250 X 13/ Utenfr Stregga X 21/ X 22/ Suafjrden /3 19/ Brei sundet 264 X 14/ Mebtn 75 X 15/3X 1, N av Strhmen X X NW av Ona /3 18/ Kavha /3 15/ SE av Buagrunnen /3X 18/ NW av Buagrunnen 272 X 17/3 6 Anm.nr. ut av prgran et pga. Ødeagt redskap 2 nett revet av epibenthisk sede under trekk 3 natt ~trekk avbrutt pga. steinet bunn 4 tatt ut av prgrammet pga. ikhet med stn 8 5 epibenthisk sede devis Ødeagt av stein, men reparert 6 ikke panagt

6 - 5 - Erfaringer: I sterk vind g høy sjø viste seden seg fr svak ti å tåe de stre mekaniske påkjenninger den bir utsatt fr ved utsetting g mbrdhiving. På stein bunn var det ett å få seden devis Ødeagt På jevn sand g eirbunn g mderate vind- g bøgefrhd ga seden meget gde prøver av benthpeagiske g epibenthiske evertebrater. Pwer Cntr Unit fr 38 khz ekkdd sviktet 15/3. På grunn av fiskeribigenes behv be 120 khz's PCU verfyttet ti 38 khz-ddet. 120 khz-ddet var ute av drift innti 21/3 da man fikk tak i ny PCU i Aesund. Knkusjner Den epibenthiske seden må bygges m fr å kunne tåe de stre mekaniske påkjenninger sm kmbinasjnen av vind, bøger g tregt fartøy kan gi. Meterhju g beastningsmåer vi kunne være ti str hjep. Surebrems bør mnteres på hvedvinsj. Ekstra utstyr g nett bør medbringes fr å sikre gjennmføring av tktprgram. Ti ekkddene bør skipet ha veassrtert reserveager Vitenskapeige knkusjner må utstå ti materiaet er bearbeidet ved Institutt fr marinbigiø De feste sede-prøver synes å være meget gde g veegnet fr bearbeidese. Anayser av ekkgran~er g integratrutskifter ventes å gi meget interessante data ver hrisnta- g vertika-frdeing av kri g annet ekkgivende zpanktn. Oav Dragesund (sign&) Treif Brattegard (Stgne) Oav Rune GdØ (sign.)

7 Fisketid Tabe. Fantsttabe (kg) Håkn Msby 12-27/3-81. (min) Kveite 3,6 StrØmsid 3,3 Lysing + Svarthå Hågje 2 + Hvitting + Trå type Pe. Pe. Bunn Bunn Pe. Bunn Bunn Pe. Pe. Bunn Bunn Bunn Bunn Pe. Pe. Pe. Pe. Pe. Pe. Pe. Pe. Pe. Tid.start vas sid + 1,5 + 1,0 Brsme 4,9 1,0 Trsk 28,70 92,5 1,0 76,3 5,0 38,0 6,2 1, ,1 58,0 47,0 3,8 69,5 73,3 8, uer 4,0 5,6 Hyse 2,5 2,3 1, ,0 11,7 570,0 1,7 2,5 3,0 56 6,2 40,0 Sid 80,6 144,0 357,5 24,0 128,0 35,0 17,0 100,0 5,0 1,3 1,8 19,0 1,0 333,5 1,5 1.2 Kmue 13,0 + 13,5 13,4 5,8 30,7 31,0 4 3 St. n. T T2 T3 T4 TS T6 T7 T8 T9 T O T T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T20 T21 T22 Øye på 75,0 10,0 1,5 13,0 4 3 Lusuer + 1,0 Sei 40,6 97, 6,0 4,3 193,0 37,0 1,0 5,4 + Lyr 2 Lange 1,2 Rgnkjeks ,

8 Tabe 2. Juday hvtrekk Håkn Msby 12 27/3-81 St.. nr.. Trskeegg Dat Dyp / / / / / / / / / / / /

9 5 7 20' s' STOR EGGA T13 /20 X19 D-X16 a H X12--X11-y1 BRE::' 10' Fig... Kurs injer g stas jner. O bunntrå, ~ peagisk trå, IQ] R.P - epibentisk sedetrekk, X-CTD-snde.FØrste dekning. (Cruise tracks and statins.. O bt tm traw, L peagic traw, [g) R.. P.. - epibenthic sade haw,,x-ctd-snde. First survey.. )

10 4 5 30~' ~ "1 s' STOR EGGA 40' Fig.. 2, Kursinjer g stasjner. O bunntrå,!:::.. peagisk trå, [Q] R.P. epibentisk sedetrekk, X-CTD-sndeø Andre dekning. (Cruise tracks and statins. O bt tm traw, 6 peagic traw, [Q] R.P.. - epibenthic sadehaw, X-CTD-snd0Q Secnd survey).

11 BORGUNDFJORD- BREISUNDDJUPET MAI'<S.Y\11 a) (/) ~ 200 f- w STAT IONS ~JJJOJ, B ~ ~34.00

12 b) BREISUND- DJUPET-. BUAGRUNNEN.V. TOKT Mf.RS ,:~ 80 /5. 12 ST AT ION S ~-::======= U) 0::: ~ 160 w 2: ~8L_~1~8 STATIONS ~24 ~ ~ / ~f------~ ~

13 BUAGRUNN SYD MARS 1981 c) _2J_2.2_3 STATIONS STATIONS 2! ,..,--2.!..,5---~...,---2.L:.,6., ' ~ 60~ '. ~"?~/~ 50_5.~ ~./' ~ w 1- w :a S 0 / Figur 3a Hydrgrafiske snitt tatt under tktet med Håkn Msby mars a) Brgundfjrden - Breisunddjupet, b) Breisunddjupet - Buagrunnen, c) Buagrunnen syd.

14 '----y t , , J 20' X 4.00 n 5 X X 2 O X 3., 4 6 n 18 n 18 n 26 X 2.75 n 16 X 1.00 n 5 X 1.96 X n 23 n 44 63"-t t-----t i STOR EGG X 6.00 n 10 X 6.14 n 35 ANGGRYNNA X 400 X n 15 n 10 X 3.95 n 64 s' ~ ~---~ !. ' X 1.75 n 40 X 0.46 n 50 X 0.56 n 50 40' ~-----~ ~~ X 2 72 n 11 X 1.05 n 12 MXEBOT.tJ~N_ X 45 J. / n 20 n 30 X 7a32 n 38 X 3.43 X 4.50 X n 7 20' <' 10' c-) Fig. 4. Integrert ekkmengde fr trsk, hyse g sei. FØrste dekning. X- midet integratrverdi fr ruten, n- anta nautiske mi seit i ruten (Integrated ech intensity f cd, haddck and saithe. First survey X- mean ech intensity within the square, n- number f nautica mies surveyed within the.square)

15 . 5 3Q--,---~--~ J:..J X 6.50 n 2 X 4.62 X 2.69 n 35 n 26 X 1.83! in 6 i i i X ! n 26 J 63' ~ ~------~ ~ ~------~----- J ø X 7.00 n 8 ANGGRYNNA X 8.00 n X 5.00 n 12 X n 23 -~ STOREGG a. s+' ~------~------~------~~ ~----~~T--~ ~~. X 4.33 n 9 X 7.08 n 12 X n 13 :... ~ r t.o' t j t , MEBOTNEN X n 19 REISUNO-DJ. 30'~ ~ ~------~------~ ~~~~==~==~~~----~ X 5 66 X n 15 n ~------~ ~ ~ X 10' <:V Fig. 5. Integrert ekkrnengde fr trsk, hyse g sei. Andre dekning. X- midet integratrverdi fr ruten, n- anta nautiske mi seit i ruten. (Integrated ech intensity f cd, haddck and saithe Secnd survey X- mean ech intensity within the square, n- nurnber f nautica mies surveyed within the square).

16 20 6 Breisundetø 86 stk~.-... ff".-, n nn.. '{ 0 Y t-<f LENGDE 9'-f i( tiy 1- -'z UJ tf a::: " Buagrunnene 55 stk JOQ~ nn n s a Sy b' LENGDE ~ 9Y!OY Figa 6.G Lengdefrdeing ay trsk fra t uike kaiteter. (Length distributin f cd frm tw caities). Seia (Saithe). 97 stk. Hyse. (Haddck). 274 stk ~2 2 tf).- n:: 1 8 O..J 8,.._ z w 1 t. ;g 1 6 n:: n n nn n n SY 6Y LENGDE ~'/ Cif!iJ"f ftf ty s'( LENGDE ::,-y &f Fig. 7ø Lengdefrdeing av sei g hyse fra Buagrunnen. (Length distributin f saithe and haddck frm Buagrunnen)

17 ~ Hyse (Haddck). 132 stkæ Trsk. (Cd). 294 stk. 34 e :z 2 2 LU (/) ~ 18-8 ; , nn L 1- z :g, LU a:: c- - ;- - - ~ - nnn nnn ~-y 6C! i'/ LEN~bE qy iu( i"! - Fig.8. Lengdefrdeing av hyse g trsk fra kmmersiee trå- fangster på Buagrunnenæ (Length distributin f haddck and cd frm cmmersia catches n Buagrunnen) 18..., e-- 1- ~ 14 (/) a::: ": nn n Lengdefrdeing av trsk fanget i garn på Buagrunnen. (Length distributin f cd caught by gi nets n Buagrunnen) ~

18 5 7 X 0.20 X 0.65 X 15.40ix X 13.2 ~ ~n ~n ~n--1~---~-n---8--~ X 930 n 29 X 9.40 n 45 ixa ca:<o t.u2eo X n 55 n ~ ~ ~------~ ~------~ ~ X 0&00 X 0.38 X 0.00 n 10 n 40 n 20 STOR EGG ANGGRYNNA X 4.50 n 10 X n 62 Q, 50,' ~ ~------~ ~ ~ X OaOO X 1.80 n 20 n 25 X X n 20 ~ -~ t l X 0~00 X 0.00 X 5.80 ~E~~~3 X n 11 n 12 n 15 n 30 n 36 X OsOO X n 7 20' ~ ~------~--~ 1 ' ,..) Fig 1n Integrert ekkmengde fr sid. FØrste dekning. X- midet integratrverdi fr ruten, n- anta nautiske mi seit i ruten. (Integrated ech intensity f herring First survey. X- rnean ech intensity within the square, n- number f nautica mies surveyed within the square)

19 L. 5 G 30' T 20' -n " X )_ X X n 35 n 26 n 6 10' X X X 7.07 n 2 n 25 na~~~~t~t n s' X X X 0.00 X n 8 n n 12 n 23 STOREGG ANGGRYNNA I X OeOO X OeOO X n 9 n 12 c::;> L. O' 30' X X n 15 MEBOTNEN REISUNO- DJ. X OøOO n 19 20' X 10' ,J Fig 11. Integrert ekkmengde fr sid. Andre dekning. X- midet integratrverdi fr ruten, n- anta nautiske mi seit i ruten. (Integrated ech intensity f herring. Secnd survey. X- mean ech intensity within the square, n- number f nautica mies surveyed within the square)..

20 ~ Buagrunnen stk. Breisundetø 120 stk f- z w U) a::: 8 (L.--.- f- ~1 2 U) 0:: (L 8 26 nn LENGDE ~~ nnnn n LENGDE Fig. 12. Lengdefrdeing av sid fra t uike kaiteter. (Length distributin f herring frm tw caities). 3 Øyepås (Nrway put). 203 stk. r Kmue. (Bue whiting). 117 stk ~ 8 w U) a::: 4 (L.--,.--, ~ w U) g:: 6 nnnn nn LENGDE r LENGDE Fig.3 Lengdefrdeing av øyepå (syd av Stregga) g kmue (Breisundet). (Length distri~utin f nrway put,.suth f Stregga, and bue whitin9, Breisundet) ø

INTERN TOKTRAPPORT. Bunnfiskundersøkelser, merking og prøvetaking av torsk, sei og hyse

INTERN TOKTRAPPORT. Bunnfiskundersøkelser, merking og prøvetaking av torsk, sei og hyse FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FartØy: Avgang: Ankmst: Område: Frmål: Persnell:.M/S "Trell" M72H Ales.und 7. 6. 82 Ålesund 18.6.82 Bankene utenfr MØre-kysten, Eggakanten

Detaljer

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård Fis i.'.-ridirektratets Hu,-rskningsinsti tutt Intern tktrapprt Farty: 1vgang: Ankmst: Ornrå

Detaljer

Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen 4817 His. Intern toktrapport

Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen 4817 His. Intern toktrapport IT 32/93 Havfrskningsinstituttet Frskningsstasjnen Flødevigen 4817 His Intern tktrapprt Akustiske undersøkelser i Oslfjrden g i Risør- g Kragerømrådet på den nrske Skagerrakkysten i mai 1993 Fartøy: G.

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

o. Sars 6-14 april. f (l vekt, kjønn og modning, mageprøve, fordel og tetthet, om mul Under torskens løp Mo l 7 mar c en tok t 30 mars 10 april.

o. Sars 6-14 april. f (l vekt, kjønn og modning, mageprøve, fordel og tetthet, om mul Under torskens løp Mo l 7 mar c en tok t 30 mars 10 april. BUNt,fF'I STEN April 1981~ M l 7 mar c en tk t 30 mars 10 april. F Lie (30/4 4/5) Paulsen, JYJ ter (6 l K JØrstad (8-10/4). Sars 6-14 april. 11 M,., O.R. GdØ, K. Hansen, E. Mlvær, Kc A. Trnrnassen, R Tres

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. G.O.Sars. Tromsø, 10 mars Svolvær, 20 mars Bjarte Kvinge (fra 20/3), Leif Nilsen og Atle Totland (til 20/3)

INTERN TOKTRAPPORT. G.O.Sars. Tromsø, 10 mars Svolvær, 20 mars Bjarte Kvinge (fra 20/3), Leif Nilsen og Atle Totland (til 20/3) HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANLØP ANKOMST OMRÅDE FORMÅL PERSONELL INSTR.PERS. GJESTER/STUD.: NORAD-STIP. G.O.Sars Trmsø, 10 mars 1989 Svvær, 20 mars 1989 Bdø, 27 mars 1989

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2003

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2003 TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 23 F/F Håkon Mosby tokt nr: 2369 Periode: 22. april 4. mai 23. Område: Formål: Personell: Instr.pers.: Nordlige Nordsjøen. Kartlegge utbredelse og mengde

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT HAVFORSKNINGSINSTITUTTET. FARTØY: G.O. Sars. AVGANG: Bergen~ 4 mai 1988. ANKOMST: Bergen, 12 mai

INTERN TOKTRAPPORT HAVFORSKNINGSINSTITUTTET. FARTØY: G.O. Sars. AVGANG: Bergen~ 4 mai 1988. ANKOMST: Bergen, 12 mai 1 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: G.O. Sars AVGANG: Bergen~ 4 mai 1988 ANKOMST: Bergen, 12 mai PERSONELL: V. Anthonypillai, A. Dommasnes

Detaljer

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også Trp stavkirke Må g frhd i paneggingen JØRGEN H. JENSENIUS Bant de mange undersøkeser Håkn Christie har gjrt i nrske kirker er gså en undersøkese av Trp stavkirke (Christie 1981:116-145). Ved siden av ppmåing

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY M/S "Brusøyskjær", NT-400-V. Fartøyet er en 80 fts ringntsnurper. Leiteutstyr er en Simrad Sideasdic g et Simrad EH-dd. På dette tktet

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OHRADE: FORMAL: F/F "ELDJARN"

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OHRADE: FORMAL: F/F ELDJARN FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OHRADE: FORMAL: F/F "ELDJARN" INTERN TOKTRAPPORT Bergen 31 oktober 1983 kl. 12.00 Bergen 25 november 1983 kl. 21.00 Øst-Grønland Undersøke

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA-SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 1999 TOKTPLAN INNLEDNING. F/F "Michael Sars". FARTØY: Bergen, 20. april 1999.

TOKTRAPPORT FRA-SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 1999 TOKTPLAN INNLEDNING. F/F Michael Sars. FARTØY: Bergen, 20. april 1999. TOKTRAPPORT FRA-SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 1999 TOKTPLAN FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRÅDE: FORMÅL: PERSONELL: INSTR.PERS.: F/F "Michael Sars". Bergen, 20. april 1999. Bergen, 4. mai 1999. Nrdlige

Detaljer

Intern toktrapport. Makrellundersøkelser i mai-juni 1980 med M/S "Karmøybas", R-95-K, Vedavågenx) Av L.H. Askeland og A. Revheim

Intern toktrapport. Makrellundersøkelser i mai-juni 1980 med M/S Karmøybas, R-95-K, Vedavågenx) Av L.H. Askeland og A. Revheim Intern tktrapprt Makrellundersøkelser i mai-juni 1980 med M/S "Karmøybas", R-95-K, Vedavågenx) Av L.H. Askeland g A. Revheim Opplegget fr undersøkelsene kan skisseres i fire punkter: I: Merking av makrell

Detaljer

IT 10/94 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INTERN TOKTRAPPORT

IT 10/94 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INTERN TOKTRAPPORT IT 10/94 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRÅDE: FORMÅL: PERSONELL: INST.PERS.: GJESTER: F /F "Michael Sars" Bergen, 6. juni 1994 Bergen, 14. juni Skagerrak l) Utprøving

Detaljer

AKSJONSPLAN OLJEVERN

AKSJONSPLAN OLJEVERN Distribusjnsliste: Kystverket Beredskapsavd. Ptil Statens Frurensningstilsyn OD NOFO Prduksjnsdirektør Statfjrd AKSJONSPLAN OLJEVERN Statfjrd A OLS A Dat: 07.11.2008 Revisjn: 10 (sluttrapprt) Utarbeidet

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET PROS JEKTRAPPORT A ISSN 0071-5638 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET MIUØ - RESSURS - HAVBRUK Nordnesgt. 50 Postboks 1870 5024 Bergen Tlf.: 5523 85 00 Faks: 55 23 853 1 Forslmingsstasjonen Austevoil Matre Flødevigen

Detaljer

og rognkjeks., FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~1~e1 i~ l-te,ft,t0~.2j3i-g{ioteue.t INTERN TOKTRAPPORT

og rognkjeks., FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~1~e1 i~ l-te,ft,t0~.2j3i-g{ioteue.t INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~1~e1 i~ l-te,ft,t0~.2j3i-g{ioteue.t INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: FORMÅL: PERSONELL: VAK'rORDNING: F/F "JOHAN RUUD" Tromsø 29 juni kl 1800, 1981

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 12.september Tromsø 18.oktober 1988

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 12.september Tromsø 18.oktober 1988 INTERN TOKTRAPPORT Fartøy: Avgang: Ankmst: Frmå: FIT "Anny Kræmer". Trmsø 12.september 19 Trmsø 1.ktber 19 Kartegge mengde g utbredese av bunnfisk g reker i mrådet Svabard - BjØrnøya. Tråfrsøk. Persne:

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT ~ "Michael Sars" Bergen, 8. april 1980 Bergen, 19. april 1980 Bank- og havområder Tampen-Trænadjupet.

INTERN TOKTRAPPORT ~ Michael Sars Bergen, 8. april 1980 Bergen, 19. april 1980 Bank- og havområder Tampen-Trænadjupet. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT ~ FARTØY AVGANG ANKOMST OMRADE DELTAKERE FORMAL "Michael Sars" Bergen, 8. april 1980 Bergen, 19. april 1980 Bank- og havområder Tampen-Trænadjupet.

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRÅDE:

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRÅDE: FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRÅDE: DELTAKERE: F/F "Michae Sars" Bergen, 7. januar 1980 Bergen, 19. og 31. januar Bergen, 13. februar

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

T O K T R A P P O R T

T O K T R A P P O R T Havforskningsinstituttet T O K T R A P P O R T FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: FORMAL: G.O.Sars Bergen, 7 januar 1988 Tromsø, januar 1988 Kirkenes, 24 januar 1988 Mijøundersøkeser m/ faste snitt: Fugøya

Detaljer

AVGANG. ANKOr--1.ST PERSONELL INNLEIING FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT T O K T R A P P O R T. Bare til intern bruk. F/F "G.O.

AVGANG. ANKOr--1.ST PERSONELL INNLEIING FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT T O K T R A P P O R T. Bare til intern bruk. F/F G.O. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT T O K T R A P P O R T Bare ti intern bruk FARTØY F/F "G.O. Sars" AVGANG Trmsø 26. apri k. 19.30 ANKOr--1.ST Trmsø 13. mai k. 18.00 OMRÅDE Barentshavet FØRE HAL

Detaljer

Bergen, Austevollshella, Toktet avsluttes på makrellfeltet vest for 4 W den , da fartøyet går i aktivt fiske.

Bergen, Austevollshella, Toktet avsluttes på makrellfeltet vest for 4 W den , da fartøyet går i aktivt fiske. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT TOKTRAPPORT OG BETRAKTNINGER OM STØRRELSEN PA 1984-ARSKLASSEN AV NORDSJØMAKRELL. FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRADE: FORMAL: PERSONELL:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11.

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER Tore Johannessen Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. mai 2005 Innledning Industritrålfisket i Nordsjøen beskatter i det

Detaljer

En umulighet? Seleksjon ved svært høy tetthet av fisk Teknologi for et bedre samfunn

En umulighet? Seleksjon ved svært høy tetthet av fisk Teknologi for et bedre samfunn FISHTECH 2012 En umulighet? Seleksjon ved svært høy tetthet av fisk 1 Bakgrunn Trålnæringens interesse for å utvikle en ny trål som tillater fangst av torsk, hyse og sei uten bunnpåvirkning. Redusere slepemotstand

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER IT XXXVIII-91 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRÅDE: FORMÅL: PERSONELL: "Johan Hjort" Bodø, 8. august 1991 Harstad, 14. august Tromsø,

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: "Johan Hjort" Fartøy. Bergen, 3. mars 1980.

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: Johan Hjort Fartøy. Bergen, 3. mars 1980. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT.vr,/ft-toeA: &J).\).{iotht Fartøy Avgang Ankomst Persone Område Formå "Johan Hjort" Bergen, 3. mars 1980 Bergen, 30. mars 1980 J. Træand, M. Johannessen, K.

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2016

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2016 Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 6 Espen Johnsen (espen.johnsen@imr.no) Havforskningsinstituttet Råd I henhold til målsetningen i den norske forvaltningsmodellen av tobis tilrår

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2000

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2000 TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2000 F/F "Michael Sars" tokt nr: 2000105 Periode: 26. april- 9. mai 2000. Område: Nordlige Nordsjøen. Formål: Kartlegge utbredelse og mengde av O-gruppe

Detaljer

Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 2009

Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 2009 NOTAT Til: Aksjon Jærvassdrag Fra: Harald Lura Dato:.1. SAK: Prøvefiske Frøylandsvatn 9 Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 9 Innledning Siden 5 er det gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning 1-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A REFERANSEFLÅTEN samarbeid mellom næring og forskning REFERANSEFLÅTEN -samarbeid mellom næring og forskning Det er meget viktig at havforskere som gir råd om fiskeriforvaltning

Detaljer

# 06. Tittel. Bruk av sorteringsrist i trålfiske etter sei, Haltenbanken Kjell Gamst Fiskeridirektoratet, Bergen Norskehavet, Haltenbanken

# 06. Tittel. Bruk av sorteringsrist i trålfiske etter sei, Haltenbanken Kjell Gamst Fiskeridirektoratet, Bergen Norskehavet, Haltenbanken Tittel Forfatter Ansvarlig institusjon Geografisk område Område/Lokasjon Tidsrom Fartøy/ Registre~ingsnummer Lengste lengde m l HK Kilde Merknader EMNE ORD (Redskap/ Fiskeart) Bruk av sorteringsrist i

Detaljer

IT 29/94. Toktrapport. Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskningsinstituttet. G.M.Dannevig. Fartøy:

IT 29/94. Toktrapport. Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskningsinstituttet. G.M.Dannevig. Fartøy: IT 29/94 Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskningsinstituttet Toktrapport Fartøy: Avgang: Ankomst: Avgang: Ankomst: Avgang: Ankomst: Område: Formål: Personell: Mannskap: G.M.Dannevig Flødevigen 7.september

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. 25. MAl 1972 21

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. 25. MAl 1972 21 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 25. MA 972 2 fi~k{t~ GANG 25. MA 972 58. ÅRGANG 2 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Medinger........................ 42 Fiskerivgivning.................. 423 Freøpige

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD.

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-90-95 (J-16-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00-Telefax: 55 23 80 90-Telex 42151 Bergen, 27.6.1995 TK/BJ FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE FOKUS: VINTERAKTIVITETER Barna viser en enrm interesse fr å gå på ski. I hht barns medvirkning g fkuset på skape

Detaljer

INTERN TDKTRAPPDRT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT. "G.O. Sars" og "Michael Sars" Hammerfest, 6. sept FARTØY AVGANG ANLØP ANKOMST

INTERN TDKTRAPPDRT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT. G.O. Sars og Michael Sars Hammerfest, 6. sept FARTØY AVGANG ANLØP ANKOMST FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TDKTRAPPDRT FARTØY AVGANG ANLØP ANKOMST OMRADE FORMAL "G.O. Sars" g "Michae Sars" Hammerfest, 6. sept. 1985 Murmansk 8.-10. kt. ("G.O. Sars") Kirkenes,

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

RAPPORT FRA DET FELLES NORSK-RUSSISKE ØKOSYSTEMTOKTET I BARENTSHAVET

RAPPORT FRA DET FELLES NORSK-RUSSISKE ØKOSYSTEMTOKTET I BARENTSHAVET RAPPORT FRA DET FELLES NORSK-RUSSISKE ØKOSYSTEMTOKTET I BARENTSHAVET 31.08.2007 Av: Erik Olsen, Toktleder G.O. Sars Denne rapporten gir en gjennomgang av status og foreløpige resultater fra det felles

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET I JUNI OG JULI 1977 [Capelin investigations in the Barents Sea in June and July 19771

LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET I JUNI OG JULI 1977 [Capelin investigations in the Barents Sea in June and July 19771 Fisken Hav., 1978(2): 23-$Q, P- LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET I JUNI OG JULI 1977 [Capelin investigations in the Barents Sea in June and July 19771 ARE DOMMASNES, TERJE MONSTAD og ODD NAKKEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 5. januar Hammerfest 3. februar 1991

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 5. januar Hammerfest 3. februar 1991 IT VIII-91 INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST PERSONELL INSTRUMENTPERSONELL FORMÅL F/F "G.O. Sars" Tromsø 5. januar 1991 Hammerfest 3. februar 1991 V. Anthonypiai, J. Hamre, R. Korneiussen (ti 17/1),

Detaljer

A Foreta tre egg og akustiske survev i omr~de

A Foreta tre egg og akustiske survev i omr~de Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt Intern toktrapport FARTØY: TOKT NR: AVGANG: ANKOMST: OMRADE: "JOHAN RUUD" l Tromsø, 18. mars 1984 Svolvær, 8. april 1984 Vestfjorden-RØst-Langøy PERSONELL: P.

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

Historisk oversikt over fiskebestander i Sognefjorden; brisling og lokale sildestammer. Else Torstensen og Cecilie Kvamme Havforskningsinstituttet

Historisk oversikt over fiskebestander i Sognefjorden; brisling og lokale sildestammer. Else Torstensen og Cecilie Kvamme Havforskningsinstituttet Historisk oversikt over fiskebestander i Sognefjorden; brisling og lokale sildestammer Else Torstensen og Cecilie Kvamme Havforskningsinstituttet Denne presentasjonen Kort om min bakgrunn Brisling Lokale

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVF'ORSKN INGS INSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F "Johan Hjort" FARTØY: Bergen, 6.mars 1979 AVGANG: Bergen, B.april 1979 ANKOMST;

FISKERIDIREKTORATETS HAVF'ORSKN INGS INSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F Johan Hjort FARTØY: Bergen, 6.mars 1979 AVGANG: Bergen, B.april 1979 ANKOMST; FISKERIDIREKTORATETS HAVF'ORSKN INGS INSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: F/F "Jhan Hjrt" AVGANG: Bergen, 6.mars 1979 ANKOMST; Bergen, B.apri 1979 OMRÅDE: Hegeand/Møre, Nrdsjøen, Skagerrak FORMÅL: Mijøvervåking

Detaljer

Seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser Seismiske undersøkelser Konflikter med andre næringer Effekter på fisk og fiskebestander Egil Dragsund OLF 2 3 4 5 6 7 Hva er konfliktene? Arealbeslag Konflikt mellom pågående fiske innenfor et område

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Sammenlignende fiskeforsøk med bunnsatte og fløytede fisketeiner i fisket etter torsk i Varangerfjorden

Sammenlignende fiskeforsøk med bunnsatte og fløytede fisketeiner i fisket etter torsk i Varangerfjorden Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 25-2004 Sammenlignende fiskeforsøk med bunnsatte og fløytede fisketeiner i fisket etter torsk i Varangerfjorden Rapport fra tokt med MS Fangst i

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS EGG- OG WIVEPROGM (HELP)

HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS EGG- OG WIVEPROGM (HELP) HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS EGG- OG WIVEPROGM (HELP) SILDEKLEKKING OG SEIGYTING PÅ MØRE I 1986 av Herman Bjørke, Karsten Hansen og Webjørn Melle Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt Postboks 1870,

Detaljer

HI/SMM/SMEB TOKT NR TOKTRAPPORT - SILDELARVETOKT

HI/SMM/SMEB TOKT NR TOKTRAPPORT - SILDELARVETOKT HI/SMM/SMEB TOKT NR. 2003608 TOKTRAPPORT - SILDELARVETOKT Fartøy : F/F Håkon Mosby Avgang: Ålesund 11. april 2003 Ankomst: Bergen 21. april 2003 Område: Sokkelen fra Malangsgrunnen til Fedje Formål : Finne

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. "G.O. Sars". FartØy: Kirkenes 11. okt kl Avgang: Tromsø 20. okt kl Ankomst:

INTERN TOKTRAPPORT. G.O. Sars. FartØy: Kirkenes 11. okt kl Avgang: Tromsø 20. okt kl Ankomst: INTERN TOKTRAPPORT FartØy: "G.O. Sars". Avgang: Kirkenes 11. okt. 1985 k. 19.30. Ankomst: Tromsø 20. okt. 1985 k. 08.00. Område: Aust av Hopen, Barentshavet. FØremå: Forbetring av mengdemåingsmetodikken.

Detaljer

okter med ((G.M. D A N NE VIG,) NR. 7-87 ISSN 0800-7667 d~knr &iola9irbc PER T. HOGNESTAD %is ibor $ire b~ara~~str $Eat,/ors Aninss ins Mu!!

okter med ((G.M. D A N NE VIG,) NR. 7-87 ISSN 0800-7667 d~knr &iola9irbc PER T. HOGNESTAD %is ibor $ire b~ara~~str $Eat,/ors Aninss ins Mu!! ISSN 0800-7667 okter med ((G.M. D A N NE VIG,) PER T. HOGNESTAD NR. 7-87 %is ibor $ire b~ara~~str $Eat,/ors Aninss ins Mu!! d~knr &iola9irbc dkrion qhbobben FORS0KSFISKE (Fig.VI) Pravefiske med garn for

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

UTREDNING AV ALTERNATIVE LØSNINGER FOR RENSING AV AVLØPS -VANN FRA SPREDT BOSETNING.

UTREDNING AV ALTERNATIVE LØSNINGER FOR RENSING AV AVLØPS -VANN FRA SPREDT BOSETNING. UTREDNING AV ALTERNATIVE LØSNINGER FOR RENSING AV AVLØPS -VANN FRA SPREDT BOSETNING. AV HARALD KLEMPE Prosjektgruppe for jord og grunnundersøkeser. KLOAKKUTSLIPP FOR 2 PLANLAGTE BOLIGER PÅ EIENDOH 58/6.

Detaljer

LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET I JUNI - JULI 1978 [Capelin investigations in the Barents Sea in June-July 19781

LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET I JUNI - JULI 1978 [Capelin investigations in the Barents Sea in June-July 19781 Fisken Hav,,1978(4):49-64, LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET I JUNI - JULI 1978 [Capelin investigations in the Barents Sea in June-July 19781 ARE DOMMASNES Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt ABSTRACT

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2004

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2004 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 153-6294/Nr. 3-24 TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 24 F/F Håkon Mosby tokt nr: 2469 Periode: 28. april 1. mai 23. Område: Formål: Personell: Instr.pers.:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-295-2008 (J-14-2006 UTGÅR) Bergen, 19.12, 2008 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift

Detaljer

Tittel. Forfattere Ansvarlig institusjon Geografisk område Område/ Lokasjon Tidsrom Fartøy/ Registreringsnummer Lengste lengde/ HK Kilde

Tittel. Forfattere Ansvarlig institusjon Geografisk område Område/ Lokasjon Tidsrom Fartøy/ Registreringsnummer Lengste lengde/ HK Kilde Tittel Forfattere Ansvarlig institusjon Geografisk område Område/ Lokasjon Tidsrom Fartøy/ Registreringsnummer Lengste lengde/ HK Kilde Merknader EMNE ORD Redskap/ Fiskeart : Bruk av sorteringsrist i trålfiske

Detaljer

HI/SMM/SMEB TOKT NR SILDELARVETOKT TOKTRAPPORT

HI/SMM/SMEB TOKT NR SILDELARVETOKT TOKTRAPPORT HI/SMM/SMEB TOKT NR. 2002103 SILDELARVETOKT TOKTRAPPORT Fartøy : F/F Michael Sars Avgang: Tromsø 8. april 2002 Ankomst: Bergen 25. april 2002 Område: Sokkelen fra Fugløybanken til Stavanger Formål : Finne

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. Vestfjorden-Yttersida-Senja.

INTERN TOKTRAPPORT. Vestfjorden-Yttersida-Senja. INTERN TOKTRAPPORT FartØy: Avgang: Ankmst: Område: Persnell: "G.O. Sars" Svlvær, 15 mai 1982 kl. 1200 TrmsØ, 23 mai 1982 kl. 1900 Vestfjrden-Yttersida-Senja. K. Bakkeplass, B. Ellertsen, M. HagebØ, K.

Detaljer

KOLMULEUNDERSØKELSER NORDVEST AV DE BRITISKE ØYER I MAI 1975 OG MARS - APRIL 1976

KOLMULEUNDERSØKELSER NORDVEST AV DE BRITISKE ØYER I MAI 1975 OG MARS - APRIL 1976 KOLMULEUNDERSØKELSER NORDVEST AV DE BRITISKE ØYER I MAI 1975 OG MARS - APRIL 1976 @lue whiting investigations northwest of the British Isles in May 1975 and March - April 19763 STEIN HJALTI : JAKUPSSTOVU

Detaljer

Status for de pelagiske bestandene

Status for de pelagiske bestandene Status for de pelagiske bestandene Samarbeid mellom fiskere og forskere Aril Slotte Forskningssjef Pelagisk Fisk Havforskningsinstituttet Norges Sildelagslag 14.mai 2014 1. Status for følgende bestander

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Side 1. JINTJEIR.N TOOCTRAJP>JP>ORT G om.dannlevjig. Trålstasjoner og kursnett på tokt 9-20 juni 1992 IT 50/92

Side 1. JINTJEIR.N TOOCTRAJP>JP>ORT G om.dannlevjig. Trålstasjoner og kursnett på tokt 9-20 juni 1992 IT 50/92 JINTJEIR.N TOOCTRAJP>JP>ORT G om.dannlevjig IT 0/92 Avgang : Flødevigen 9 juni 1992 Ankomst: Flødevigen 20 juni 1992 Formål: Undersøke alderssammensetning og vertikal-utbredelse av reker i Skagerrak og

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier 9.. Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier Referansegruppemøte i Torskeprogrammet 7 des. Innledning I dette studien er målet å kople relevant kunnskap om bærekraftig

Detaljer

Toktrapport. Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen 4817 His

Toktrapport. Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen 4817 His Havfrskningsinstituttt Frskningsstasjnn Fødvign 4817 His IT VII-91 Tktrapprt Fartøy: G.M. Dannvig Tidsrm: 1-5 januar 1991 Områd: Skagrrak Frmå: Hydrgrafisk snitt, fiskarvundrsøksr Prsn: K. Hansn(Tktdr),

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

TOKTRAPPORT. Survey Report UNDERSØKELSER AV TORSK, HYSE OG UER I BARENTSHAVET VINTEREN 1990

TOKTRAPPORT. Survey Report UNDERSØKELSER AV TORSK, HYSE OG UER I BARENTSHAVET VINTEREN 1990 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER Institute f Marine Research Marine Resurces Center TOKTRAPPORT Survey Reprt UNDERSØKELSER AV TORSK, HYSE OG UER I BARENTSHAVET VINTEREN 1990 Investigatins

Detaljer

INTERN T~TRAPPORT. F/F "Eldjarn" FARTØY: TOKTNUMMER: Bodø 5. mai 1984 kl AVGANG: Tromsø 19. mai 1984 kl ANKOMST:

INTERN T~TRAPPORT. F/F Eldjarn FARTØY: TOKTNUMMER: Bodø 5. mai 1984 kl AVGANG: Tromsø 19. mai 1984 kl ANKOMST: INTERN T~TRAPPORT FARTØY: TOKTNUMMER: AVGANG: ANKOMST: OMRADE: PERSONELL: FORMAL: F/F "Eldjarn" 8 Bodø 5. mai 1984 kl. 1600 Tromsø 19. mai 1984 kl. 2000 Vestfjorden-Røst, Lofotens ytterside -Vesterålen

Detaljer

høring, sak nr 11/15854

høring, sak nr 11/15854 høring, sak nr 11/15854 02.04.2012 høring, sak nr 11/15854 Pedersen Eli-K [elikp@agderlink.no] Sendt: 30. mars 2012 08:24 Til: Postmottak Fiskeridirektoratet Ang. sak nr 11/15854 om fiskesoner i Tvedestrand

Detaljer

BUNNFISKUNDERSØKELSER VED BJØRNØYA OG VEST -SPITSBERGEN

BUNNFISKUNDERSØKELSER VED BJØRNØYA OG VEST -SPITSBERGEN Fisken Hav., 1978 (3) : 1-14. -----p BUNNFISKUNDERSØKELSER VED BJØRNØYA OG VEST -SPITSBERGEN HØSTEN 1977 [Investigations on demersal fish at Bear Island and West-Spitsbergen in autumn 1977 ] JOHN DALEN

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø Rapport 2008-07 Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø - i forbindelse med mulig etablering av kraftverk Nordnorske Ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2008-07 Antall sider: 11 Tittel : Forfatter

Detaljer

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen Laksebestandene i Tanavassdraget Status Kjell-Magne Johnsen Tanavassdragets fiskeforvaltning Deanučázádaga guolástanhálddahus Tanavassdraget Nedslagsfelt ca 16 000 km 2 70 % Norge, 30 % Finland 50 elver

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Markedsføringsmateriell...7

Markedsføringsmateriell...7 Innhld Avtaleparter...2 Om ballbingene...2 Typiske bruksmråder...2 Inntektsmuligheter klubb...2 Pris g antall ballbinger...3 Avtalt hentested...3 Avtalevilkår/signering...3 Vedlegg 1...4 Størrelse baner/pumper

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015. Notat. Vurdering av bestandssituasjonen av Rognkjeks.

REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015. Notat. Vurdering av bestandssituasjonen av Rognkjeks. REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 215 Notat Vurdering av bestandssituasjonen av Rognkjeks. Dette notatet er laget av forsker: Caroline Durif (caroline.durif@imr.no) Havforskningsinstituttet

Detaljer

FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN. Intern toktrapport

FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN. Intern toktrapport FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: G. M. Dannevig 16-17 mai 1998 Skagerrak Hydrgrafisk snitt Persnell: Pia Backe-Hansen, Einar Dahl, DidrikS. Danielssen, Lena

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Vestfjorden, Lofotens ytterside - Vesterålen nord. Hav foyskn ing s tn s:t i'tu ttet : Kjel l Bakkeplass,

Vestfjorden, Lofotens ytterside - Vesterålen nord. Hav foyskn ing s tn s:t i'tu ttet : Kjel l Bakkeplass, 8i INTERN TOKTRAPPORT FARTØY. : TOKTNUMMER AVGANG : ANKOMST : OMRÅDE : PERSONELL M/S "Eldjarn" 6 Bergen, 2.mai 1983 kl. 1600 Tromsø, 19. mai 1983 kl. 2300 Vestfjorden, Lofotens ytterside - Vesterålen nord

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ 9HOO\NNHWNOHNNLQJDYO\VLQJL$XVWYROO 6nODQJWVHUGHWYHOGLJEUDXWPHGO\VLQJODUYHQHYnUHIRUWHOOHU$QQH%HULW 6NLIWHVYLNYHG+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW$XVWHYROOIRUVNQLQJVVWDVMRQ'HILNN LQQHJJHQHWLUVGDJNOHNWHGHPSnO UGDJRJJnULJDQJPHGVWDUWIRULQJDLGDJ

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer