UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER"

Transkript

1 C:\ProBygg AS\ doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, / IH

2 Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN BORETTSLAG... Side BALKONGALTERNATIV 0 - FORTSATT BRUK OG VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER... Side BALKONGALTERNATIV 1 - NYE, STØRRE BALKONGER M/ ÅPNINGSBAR INNGLASSING. MEGET STORE BALKONGER, CA. 15 M2 GULV Side BALKONGALTERNATIV 2 - NYE, STØRRE BALKONGER M/ ÅPNINGSBAR INNGLASSING. STORE BALKONGER, CA. 9 M2 GULV. Side BALKONGALTERNATIV 3 - NYE, STØRRE BALKONGER M/ ÅPNINGSBAR INNGLASSING. STORE BALKONGER, CA. 9,8 M2 GULV. FORENKLET LØSNING... Side BUDSJETT / KOSTNADSBEREGNINGER AV FERDIGSTILT PROSJ. I 2012 Side HUSLEIEENDRINGER FOR FERDIGSTILT PROSJEKT I Side ANBEFALING / SLUTTKOMMENTAR... Side 8 Vedegg: Bakongaternativ 1, panskisse med nye og meget store bakonger (ca. 15 m2) med inngassing, sett ovenfra, fotoiustrasjon sett forfra, og situasjonspan med gamme og ny bakongstørrese, utarbeidet av Baco (3 sider) Bakongaternativ 2, panskisse med nye og store bakonger (ca. 9 m2) med inngassing, sett ovenfra, fotoiustrasjon sett forfra, og situasjonspan med gamme og ny bakongstørrese, utarbeidet av Baco Bakongaternativ 3, panskisse med nye og store bakonger (ca. 9,8 m2) med inngassing, sett ovenfra, fotoiustrasjon sett forfra, utarbeidet av Baco Rapport fra ProBygg datert vedr. teknisk tistand for eksisterende bakonger, og behov for teknisk vedikehod i årene framover (3 sider) (2 sider) (7 sider)

3 Side 3 av GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN BORETTSLAG Bakgrunn ProBygg AS er et uavhengig utrednings- og prosjektederfirma som utfører oppdrag for borettsag, boigsameier m.m. med må om gode bygningstekniske øsninger på kort og ang sikt. Vi har vurdert eksisterende bakonger i Toppen Borettsag mht. fremtidige vedikehods- og utbedringskostnader og har veid dette opp mot andre aternativer for bygningsmessig rehabiitering av disse deer av bokka. Bakgrunnen for prosjektet er at eksisterende bakonger i dag er sitt og preget av tidens tann. Bakongene er grunne og små, og det er fra borettsaget gitt ønske om dypere, større og mer bruksvennige bakonger med åpningsbar inngassing, noe som vi forenge brukssesongen og bruksområdet for bakongene vesentig. Dypere bakonger vi også gi stor forbedring av utsikt og soforhod på bakongene siden de nå vi stikke fram foran fasadens hovedfater (ys inn fra fere sider istedenfor en side som i dag). For ett år siden, rapportdato , utarbeidet ProBygg en bygningsteknisk vurdering av bakongene og hvike vedikehodsarbeider som kan forventes med bakongene i årene framover dersom de ska brukes videre i sin nåværende form (dvs. åpne bakonger som i dag). Nevnte rapport gjentas i iten grad inn i den nye rapporten for 2011, og det er derfor viktig at de to rapportene hodes opp mot hverandre. Rapporten fra er derfor vedagt den nye rapporten. Den nye rapporten for 2011 tar inn kostnadstaene fra 2010, men oppjusteres noe grunnet markedsmessige prisendringer i byggebransjen i meomiggende tidsperiode. Neste de av vår rapport tar for seg fordeer/ uemper med aternativ øsning, med nye og større bakonger med åpningsbar inngassing (tre aternativer), samt kostnader i denne forbindese. Huseieberegninger som føge av de forskjeige bakongaternativene er gitt ti sutt i rapporten. Rapporten er ment som et grunnag for borettsagets vag/ besutning om videre vei med bakongene. Det kreves 2/3-des ferta i borettsagets generaforsaming for å kunne gjennomføre prosjektet med nye bakonger i Toppen Br. Beskrivesen av prosjektaternativene i denne rapporten er orienterende. Det tas forbehod om mindre justeringer i detajarbeidet som starter etter at borettsaget har vagt øsning for bakongene. Prosjektfaser Prosjektet er første fase av ti sammen tre hvis borettsagets generaforsaming vedtar gjennomføring av byggeprosjektene: Fase 1: Forprosjekt, dvs. utredning av aternative øsninger og materiavag. Kostnadsvurdering. Besutning i borettsagets generaforsaming. Denne prosessen pågår nå. Fase 2: Kontrahering av entreprenør. Detajprosjektering og byggesøknad av vedtatt øsning. Fase 3: Byggefase med forutgående tiretteegging og detajpanegging av produksjon m.m. Narvik kommune, søknad og godkjennese Nye bakonger som er omtat i denne rapporten medfører fasadeendringer, og dette betyr at arbeidene kreves søkt ti og godkjent av Narvik kommune. Nye bakonger vi etter gjennomført prosjekt fremstå som svært mye bedre enn i dag. Det er derfor grunn ti å regne med at kommunen ikke vi egge hindringer i veien for vaget som borettsaget tar. Aternativet med nye bakonger som skissert i denne rapporten igger innenfor Pan- og bygningsovenes bestemmeser, innenfor vanige kommunae bestemmeser og innenfor det kommuner vanigvis godkjenner for denne type prosjekter.

4 Side 4 av 9 Saken vi bi foreagt Narvik kommune primo desember 2011med øsninger tisvarende dem som presenteres i denne rapporten. Kommunen ventes ikke å ha innvendinger av betydning. Det må ikeve tas et generet forbehod om at prosjektet vi bi godkjent av kommunen. Dette vi først bi avkarert i forbindese med søknaden som ska sendes ti kommunen etter evt. vedtak i borettsagets generaforsaming. Grunnforhod/ fundamentering Toppen ser ut for å være soid fundamentert. Det ikke er registrert oppsprekking eer setninger av betydning i bokken. Lastendringer som føge av nye bakonger vi bi meget små og ska ikke å få betydning for byggets eksisterende fundamenter. 2.0 BALKONGALTERNATIV 0 - FORTSATT BRUK OG VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER Rapport fra ProBygg datert beskriver utførig betongteknisk tistand for bakongene og vedikehodstitak som kan ventes å påøpe kort og ang sikt. På side 3 i rapport fra okt er nødvendig vedikehod spesifisert for bakongene. Meget omfattende arbeider. Se avsnitt 6.0 vedr. kostnader på kort og ang sikt for prosjektaternativ 0, og avsnitt 7.0 vedr. huseietiegg. 3.0 BALKONGALTERNATIV 1 - NYE, STØRRE BALKONGER M/ ÅPNINGSBAR INNGLASSING. MEGET STORE BALKONGER, CA. 15 M2 GULV Prosjektaternativ 1 innebærer at eksisterende bakonger fjernes i sin hehet, og det bygges nye og større bakonger med inngassing, ink. tak over de øverste bakongene. Inngassingen kan åpnes og ukkes etter behov. Bakongdybde og -bredde økes betydeig, og nytt area utgjør ca. 15 m2. Areaøkningen vi ha betydeige bruksfordeer mht. pass og møbering av bakongene. De nye bakongdekkene utføres i gavanisert stå og høyverdig betong og fundamenteres inn på eksisterende betongkonstruksjoner for bokka samt på søyer ned i grunnen ti nye frostsikre fundamenter. Nye rekkverk / fronter everes i akkert auminium med gass. I at. 1 benyttes åpningsbare dører i fu etasjehøyde på deer av bakongen, og med spierekkverk på utsiden, og øvrige deer har et fast brystningsfet med devis opaisert gass. Ae gass fra guv og opp i en viss sikkerhetshøyde everes med spesiagass med stor styrke. Løsningen er meget avansert i ae detajer og med høy vekt på design, størrese og bruksfordeer. Med dagens kunnskap om materiaene som er nevnt oppsummeres føgende: At stå er varmgavanisert og akkert. Ny rustbeskyttese vi neppe være nødvendig i resten av bygningens evetid. Puverakkert auminium. Kimaet i dag og det vi vet om fremtiden betyr at auminium vi være bant de mest vedikehodsfrie byggemateriaer som finnes. Ny overfatebehanding er neppe påkrevet de første 50 år. Gummipakninger meom gass og auminiumsrammer. Forserte adringsforsøk med sike pakninger viser at dette materiaet vi ha meget ang evetid. Trinser/ hjuager i uker/ dører. Vanigvis utført av meget bestandige materiaer. Levetid for bevegeige deer er god, men vi vanigvis være det svakeste eddet mht. vedikehodsbehov. Disse deene vi vanigvis være ett utskiftbare, med enke grep. OBS. Viktig å vege en soid bakongentreprenør som gir god everingstrygghet vedr. etterevering i fremtiden. Prosjektaternativ 1 kan atså ventes å gi minimat behov for vedikehod i fremtiden. Det er dog avgjørende at det veges produkter fra anerkjent everandør da det er store kvaitetsforskjeer på markedet. Ae vurderinger og taberegning i denne rapporten er basert på denne forutsetningen, og med Baco som everandør.

5 Side 5 av 9 Bakong og fasade bak inngassingen vi bi beskyttet av en ytre værhud. Forutsetningene for videre karbonatisering (nedbrytning av betong som beskrevet innedningsvis i denne rapporten) er vesentig redusert eer på det nærmeste eiminert. Dette er en viktig årsak ti at fremtidig vedikehodsbehov for disse konstruksjonene kan ventes å bi betrakteig redusert sammenignet med åpne bakongøsninger. Etter inngassing vi bakongene utgjøre en havkimatisert sone som er avskjermet fra årsaken ti at nedbrytningen av betong skjer. Det er den totae årsbeastningen på betongen som det er viktig å redusere. Dette oppnås sev om åpningsbare deer av inngassingen brukes mer eer mindre åpne i de varme sommermånedene. Kimaskjermen som inngassingen gir hindrer nedbør m.m. å så inn på bakenforiggende fasade m/ vinduer og bakongdør, og behovet for vedikehod av dette bir dermed vesentig redusert. En betydeig forde med prosjektaternativ 1 er bruksfordeene som inngassingen gir. Inngassingsbakonger vi gi en forengese av nåværende stuer, en sags utestue som kan benyttes fra tidig vår ti sen høst. Brukssesongen vi av mange oppfattes som mer enn en dobing i forhod ti en tradisjone, åpen bakong. En åpen bakong vi av de feste bi brukt ca. 3 måneder i året og vanigvis på dager med normat godt sommervær, men en inngasset bakong vi kunne brukes med god komfort minst 6-7 måneder pr. år. Og også på dager når været ikke smier. Det er derti større muigheter for hyggeig møbering siden inngassingen gir god beskyttese mot vær og vind. Mange ønsker soavskjerming på inngassede bakonger. Dette er derfor medregnet i dette prosjektet ved innvendig monterte ruegardiner som er en enke form for sobeskyttese. Guvene i et inngassingsprosjekt kan enten beegges med spesiee tepper som drenerer vannet ut dersom sagregn driver vann inn gjennom åpen inngassing, eer med keramiske fiser. Vi har agt det første ti grunn i dette prosjektet. Dette vi av mange oppfattes som et unere guv sammenignet med keramiske fiser. Vanndrenering og borteding av vann er en de av tekniske øsninger som inngår. Treguv på inngassingsbakonger anbefaes ikke (branntekniske årsaker). Videre vi inngassingen gi en høyere årsmiddetemperatur på bakongen enn ved en åpen bakong. Høst, vinter og vår vi med dette gi avere varmetap fra eiighetene og ut, med tisvarende besparese i oppvarmingskostnader på årsbasis. Dette avhenger dog av den enketes bruk av bakongen, om døren meom stue og bakong står åpen i de kadere deer av året, eer ikke. Riktig brukt kan årig energibesparese grunnet inngasset bakong ansås ti ca. kr pr. år pr. eiighet, atså et snitt på ca. kr pr. mnd./ ei. Se avsnitt 6.0 vedr. kostnader på kort og ang sikt for prosjektaternativ 0, og avsnitt 7.0 vedr. huseietiegg. 4.0 BALKONGALTERNATIV 2 - NYE, STØRRE BALKONGER M/ ÅPNINGSBAR INNGLASSING. STORE BALKONGER, CA. 9 M2 GULV Aternativ 2 er det samme som at. nr. 1, men med føgende endringer: Guvareaet er mindre enn at. nr. 1, men er ikeve meget romsige for møbering for fire voksne personer, i tiegg ti itt annet (bomsterkrukker eer ign.). Frontene har ikke fastfetet som deer av frontene i at. nr. 1 har. Designen er dermed noe enkere enn nr. 1. Aternativ 2 er arkitektens anbefate øsning da bakongenes dimensjoner, utforming og størrese harmonerer godt med bygningen for øvrig, og bedre enn for at. nr. 1 og 3. Se avsnitt 6.0 vedr. kostnader på kort og ang sikt for prosjektaternativ 0, og avsnitt 7.0 vedr. huseietiegg.

6 Side 6 av BALKONGALTERNATIV 3 - NYE, STØRRE BALKONGER M/ ÅPNINGSBAR INNGLASSING. STORE BALKONGER, CA. 9,8 M2 GULV. FORENKLET LØSNING Aternativ 3 er tatt fram som et prisgunstig aternativ ti nye bakonger, samtidig som størresen er meget god. Her er det aget vinkerette øsninger, og frontene er faste i høyde 120 cm, som er et sikkerhetskrav fra myndighetene. Opaisert gass opp ti ca. 100 cm, kart gass derfra og opp ti 120 cm. ProBygg mener at 120 cm fast høyde, før underkant av de åpningsbare vinduene, vi bi ve høyt. Luftigheten vi av den grunnen bi redusert. I at. 1 og 2 er det krav ti samme sikkerhetshøyde, men der er dette øst med en eegant og uftig øsning med håndøpere fra topp fast fet ti sikringshøyden. Arkitekten anbefaer ikke denne øsningen av årsaker som er nevnt samt at bakongene i mindre grad er tipasset bokkens karakter. Se avsnitt 6.0 vedr. kostnader på kort og ang sikt for prosjektaternativ 0, og avsnitt 7.0 vedr. huseietiegg. 6.0 BUDSJETT / KOSTNADSBEREGNINGER AV FERDIGSTILT PROSJEKT I Prosjektkostnader ved første gangs gjennomføring av tre prosjektaternativer for bakonger Basert på erfaringsta i markedet for gjennomføring av tisvarende prosjekter i senere tid har vi ansått budsjett/ samede prosjektkostnader ved gjennomføring av de nevnte prosjektaternativer som er presentert i denne rapporten, basert på byggefase i Kostnadene er regnet som øvre økonomiske ramme og inkuderer: Pris i markedet for bakonger og fasader som beskrevet i denne rapporten, evert av edende entreprenør mht. kvaitative øsninger Avsetninger for uforutsette kostnader og programendringer Prosjektedese Kostnader ti gjenværende søknad ti Narvik kommune ink. offentige gebyrer ti byggesaksbehanding Kopieringskostnader Prisstigningsestimat for et år fram i tid (fra nå ti ferdigstit prosjekt) Rentekostnader som påøper for borettsaget ti finansiering av byggearbeidene fram ti ferdigstit prosjekt i % mva. Samtige prosjektkostnader fra gjennomført ekstraordinær generaforsaming ti kompett ferdigstite bakongarbeider ska med dette være inkudert. Taene er beregnet som totabudsjett med soide marginer som betyr at det ikke ventes overskrideser ved avsuttet prosjekt i Prosjektaternativ 0 - rehab. av eksisterende bakonger: Prosjektaternativ 1 - nye, større bakonger med åpningsbar inngassing, ca. 15 m2 guvarea: Prosjektaternativ 2 - nye, større bakonger med åpningsbar inngassing, ca. 9 m2 guvarea: Det er også aget et budsjettaternativ for nye bakonger, betegnet prosjektaternativ 3 - nye, større bakonger med åpningsbar inngassing og med enkere geometri, ca. 9,8 m2: Kr ink. mva Kr ink. mva Kr ink. mva Kr ink. mva

7 Side 7 av Prosjektkostnader for de uike bakongaternativene vurdert over de nærmeste årene, fra nå og fram ti 2045 / 2050 Vi har gjort noen betraktninger vedr. antatte prosjektkostnader for de to bakongaternativene, dvs. fortsatt rehabiitering av eksisterende bakonger veid mot nye inngassingsbakonger, og vurdert de samede kostnadene ti rehabiitering / vedikehod fra i dag og fram ti Det er naturig nok vanskeig å stipuere beøp for vedikehodskostnader år fram i tid, i tiegg ti første gangs prosjekt i 2012, men vi har gjort et estimat nedenfor. Det interessante med dette er at at. 0 for bakongprosjektet (rehabiiteringsaternativet) får en totakostnad fram ti 2045 / 50 som bare er marginat avere sammenignet med at. 2 (nye bakonger m/ inngassing). Årsaken ti dette er at de game, åpne bakongene med bakenforiggende veggfater krever mer vedikehod enn nye bakonger med inngassing. Hovedårsaken ti dette er at de game betongdekkene har skadeutviking som ikke kan reverseres, men krever øpende og økt vedikehod i de nærmeste årtiene. Et grovt bide av økonomien for de tre prosjektaternativene vedr. bakonger, fra nå og fram ti 2045 / 2050 stipueres sik: Kostnader vedr. bakonger, måt i 2012-kroner, ink. 25 % mva. Prosjektaternativ 0 Prosjektaternativ 1 Prosjektaternativ 2 Prosjektaternativ 3 Kostnad i Vedikehodskostnad ca.2022/ Vedikehodskostnad ca Vedikehodskostnad ca. 2045/ Sum totae kostn. fra / Taene baserer seg på kroneverdien ved avsuttet prosjekt i Regneoppsettet er en forenket økonomisk framstiing av kostnadene ved å bygge nye bakonger kontra rehabiitering av de game, vurdert over en årsperiode fram i tid (fram ti ca / 50), men gir ikeve et godt bide av totakostnadene for bakongene i denne tidsperioden. Fremdees, etter 2045 / 2050, ventes bakongene i prosjektaternativ 1 og 2 å ha ang gjenværende evetid, mens prosjektaternativ 0 høyst sannsynig betinger nye bakonger på dette tidspunktet eer tidigere, med ytterigere kostnader dette medfører for aternativ 0. Om man forutsetter at evetiden for eksisterende bakonger kortes ned med ti år, ti 2035 / 40, vi økonomien ved fortsatt bruk og vedikehod av eksisterende bakonger (aternativ 0) bi enda dårigere for borettsaget i forhod ti å ta det store skrittet og bygge nye inngassingsbakonger nå. Taene for prosjektaternativ 1 og 2 er basert på en anbefat øsning av høy kvaitet. Lys og stikkontakt på bakongene er dog ikke medregnet. Hvis dette ska everes, og det ikke igger jordkabe i området innenfor bakongene, ink. jordfeibryter, vi det påøpe en tieggskostnad kompett ink. jordfeibryter på ca. kr ink. mva pr. bakong, dvs. ca. kr totat for borettsaget. 7.0 HUSLEIEENDRINGER FOR BALKONGPROSJEKT FERDIGSTILT I 2012 Borettsaget har to uike eiighetsstørreser, men beregningene av økt huseie som føge av gjennomføring av bakongprosjektet ska vanigvis beregnes av den eksakte huseiebrøken som gjeder for borettsaget i dag. I denne rapporten baserer vi oss imidertid på gjennomsnittige huseieøkninger for ae eiigheter (forskjeen meom de to eiighetstypene er iten). Vi anbefaer at ae andeseiere uansett får et fast bakongtiegg siden kostnadene for bakongene er tinærmet ike, enten man bor i de store eer de noe mindre eiighetene. Vi har forutsatt at 100 % av prosjektkostnadene finansieres med ån fra bank. Føgende ånebetingeser er agt ti grunn: For ae prosjektaternativ har vi regnet 4,5 % effektiv rente. (Dette er over gjedende rentesats i dagens marked, men er vagt for å ta høyde for fremtidige renteøkninger). Videre har vi basert oss på annuitetsån, som er det aer vanigste i forbindese rehabiitering av boigbokker.

8 Side 8 av 9 For bakongaternativ 0 har vi regnet 10 års nedbetaing av ånet grunnet antatt tid for ny rehabiitering innen år. For bakongaternativ 1 og 2 har vi regnet 35 års nedbetaing av ånet grunnet meget ang forventet hodbarhet av titaket. Med disse åneforutsetningene vi huseietiegget etter ferdigstit prosjekt i 2012 bi som vist i tabeen nedenfor. Med gjedende skattebestemmeser i Norge gis det - ti ae med skattbar inntekt - et skattefradrag på 28 % av renteandeen av huseietiegget. Dette er beregnet inn i tabeene i egen koonne. Beregnede ta gjeder for de første årene av ånets øpetid. Ved bakongaternativ 1, 2 og 3 (nye bakonger) vi man oppnå reduserte kostnader ti oppvarming av eiighetene i den kade årstiden. Redegjørese for dette er gitt tidigere i rapporten, og besparesene er estimert med beøp i tabeene nedenfor. Skjematisk oversikt over huseieøkninger og huseieforskjeer meom de uike prosjektaternativene: Prosjektaternativ Huseieøkning Skattefradrag 0. Bakonger. Fortsatt bruk og vedikehod av eksisterende bakonger 1. Bakonger. Nye, større bakonger m/ åpningsbar inngassing, ca. 15 m2 guv 2. Bakonger. Nye, større bakonger m/ åpningsbar inngassing, ca. 9 m2 guv 3. Bakonger. Nye, større bakonger m/ åpningsbar inngassing, ca. 9,8 m2 guv Spart energi Effekten av å refinansiere eksist. ån (kr. 2,2 mi forenges fra år 2023 ti 2045/ Ansåtte beøp Titaket har kort varighet, ikke aktuet å finansiere dette sammen med eksisterende ån Netto avrundet huseieøkning / mnd ANBEFALING / SLUTTKOMMENTAR ProBygg AS gir føgende anbefainger ti Toppen Borettsag: Fortsatt bruk og vedikehod av åpne bakonger bør avveises mot øsninger der bygningens ytre kimaskjerm fyttes ti yttersiden av bakongene. Prosjektaternativ 0 med rehabiitering av de game bakongene gir vesentig avere huseietiegg pr. eiighet enn nye bakonger i aternativ 1 og 2, men dersom man tar hensyn ti evetidsberegninger og egger ti grunn at nye bakonger uansett må bygges innen år, vi dette gå i favør av nye bakonger av høyverdig kvaitet aerede i En økt økonomisk investering i form av inngassing, kombinert med dypere / større bakonger, vi gi gunstig totaøkonomi for boigseskapet når ae vedikehodsaspekter tas i betraktning, på ang sikt. Andre fordeer er: a) Betydeig høyere bruksverdi for beboerne, større bakonger og forenget brukssesong b) Høyere markedsverdi for eiighetene ved et evt. videresag.

9 Side 9 av 9 ProBygg deer arkitektens anbefaing om at prosjektaternativ 2 anses som den mest attraktive øsningen for borettsaget når ae forhod er veid mot hverandre. Netto huseieøkning meom at. 2 og 0 (som uansett må utføres hvis nye bakonger ikke bygges) er kr = kr. 465,- / mnd pr. eiighet. Aternativ 1 er et godt andrevag, men den store størresen og kostnadene er mindre hedig. Kostnadstaene er beregnet er regnet som et øvre økonomisk tak. Reee kostnadsta etter gjennomført bakongprosjekt vi kunne bi avere, med tisvarende avere huseieøkning. Med vennig hisen for ProBygg AS Ingar Haakestad Prosjekteder (sign.) Vedegg: Bakongaternativ 1, panskisse med nye og meget store bakonger (ca. 15 m2) med inngassing, sett ovenfra, fotoiustrasjon sett forfra, og situasjonspan med gamme og ny bakongstørrese, utarbeidet av Baco Bakongaternativ 2, panskisse med nye og store bakonger (ca. 9 m2) med inngassing, sett ovenfra, fotoiustrasjon sett forfra, og situasjonspan med gamme og ny bakongstørrese, utarbeidet av Baco Bakongaternativ 3, panskisse med nye og store bakonger (ca. 9,8 m2) med inngassing, sett ovenfra, fotoiustrasjon sett forfra, utarbeidet av Baco Rapport fra ProBygg datert vedr. teknisk tistand for eksisterende bakonger, og behov for teknisk vedikehod i årene framover (3 sider) (3 sider) (2 sider) (7 sider)

10 Aternativ 1 ca 15 m² 425 cm ca 15 m² 360 cm 345 cm ca 15 m² ca 15 m² 640 cm ALTANPLANER Toppen Borettsag, Toppen13c, 8515 Narvik Baco AS Sandstuveien 60A må 1:100 - Dato: Rev.: N-1184 Oso Teefon Finn Ørstrup arkitekt m.a.a. Danske ARK. te

11 305 cm 335 cm 317 cm 360 cm ALTANPLANER Toppen Borettsag, Toppen13c, 8515 Narvik må 1:100 - Dato: Rev.: Baco AS Sandstuveien 60A N-1184 Oso Teefon Finn Ørstrup arkitekt m.a.a. Danske ARK. te

12

13

14

15

16 at. 1 4,1 1,4 4,8 1,3 3,6 3,6 6,4 8,5

17 at. 2 3,35 1,2 3,17 3,6 3,6 1,3 3,05 3,17 0,7 5,5 8,3

18 C:\ProBygg AS\ a.doc Toppen Borettsag, Narvik Styret v/ Yngve Torbergsen E-post: Vår ref.: Dato: , oppdatert TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT ProBygg AS er et utrednings- og prosjektederfirma som utfører oppdrag for borettsag, boigsameier m.m. med må om gode bygningstekniske øsninger på kort og ang sikt. Vi har vurdert eksisterende bakonger i Toppen Borettsag mht. fremtidige vedikehods- og utbedringskostnader. Det er viktig at borettsaget vurderer heheten i paneggingen av fremtidig ytre vedikehod og veger øsninger og utføreser som tar hensyn ti dette. Vurderingene er viktige å hode opp mot de paner som borettsaget har i forbindese med fremtidige titak, f. eks. nye bakonger m/ inngassing. Nedenfor omtaer vi primært teknisk tistand for eksisterende bakonger - dersom disse ska behodes i nåværende form. Avsutningsvis har vi gitt noen synspunkter om fordeer/ uemper med aternativ øsning, med nye bakonger. Utførte undersøkesene tyder på at borettsaget sannsynigvis står overfor store vedikehodskostnader for bakongene i sin nåværende form. Vi har foretatt en kostnadsberegning av nødvendige vedikehodstitak for bakongene på kort og ang sikt. Våre vurderinger er basert på befaring / kontro av Toppen Borettsag den , teknisk anayse av opphugget betongen utført på stedet og samt borestøvprøve utført i aboratorium. Eksisterende bakonger Konstruksjon Toppen Borettsag er i fg. oppysning oppført i ca. 1960, med 8 boigetasjer og 32 eiigheter. Ae har bakong med dekker i passtøpt betong og med underkedning av bakongpatene utført med sementbaserte pater festet ti ekter som videre er festet ti undersiden av betongdekkene. Rekkverkene er utført av meta og noe treverk. Treverket vi kreve vedikehod, med øvrig de av rekkverkene vi ha ang gjenværende evetid uten vedikehod av betydning. Oversiden av bakongpatene var beskyttet av en vanntett PVC-membran med øst tremmeguv oppå. Patene i bakongtakene og PVC-membranene be utført for ca. 10 år siden (ansått) grunnet fuktgjennomtrengning og maingsavskaing /skader på undersiden av bakongene (bakongtakene). Generet om nedbrytning av betong / betongsyke Betong i bakongdekker som er utsatt for normat ytre mijø brytes ned kjemisk fra utvendig side og innover grunnet uftforurensning og sur nedbør. Når skadefronten kommer angt nok inn, og i kombinasjon med tistrekkeig fuktighet, så vi armeringen ruste, og det kan ventes at skadeomfanget vi øke mye. Dette skjer også for bakongene med underkedde dekker som Toppen har fordi de er eksponert for uftens kimapåkjenninger, men i mindre grad fordi fuktpåkjenningen er redusert, se mer om dette nedenfor. Vedikehodskostnader må påregnes i årene framover for å hode bakongene i tifredsstiende stand. Vedagt har vi utarbeidet en nærmere teknisk redegjørese for hvordan betong som er utsatt for uteuft og nedbør brytes ned over tid.

19 2 av 5 Visue kontro av bakongpatene Betongen i bakongpatene be kontroert på 1 stk bakong, i taket over bakongen ti Hansen i 4. etg. (i bakongraden som vender mot skibakken). Det var panagt kontro av fire bakonger. Årsaken ti at ikke fere bakongpater be kontroert var fordi det viste seg at de var innbygget med PVC-membran oppå, dekkekanten var innkedd bak rekkverkspater og undersiden med tunge sementbaserte pater. Dette betyr at fuktinnhodet i betongen nok er en de nedsatt i forhod ti åpent eksponert betong, og dermed redusert armeringskorrosjon. Det var ingen synige tegn ti skader taket på nevnte bakong. Have bakongtaket var synig for kontro. Det er ikeve grunn ti å anta at synig skadeomfang på bakongdekkene er større da det i fg. oppysning var en de synige skader før bakongdekkene be het kedd inn for ansagsvis 10 år siden. Kjemisk kontro av betongen i bakongpaten Det er to kjemiske faktorer i betongen som er avgjørende for å si noe om hvor stor faren er for forventet armeringskorrosjon i betongen i årene framover, og dermed forventet nedbrytning av denne: Karbonatiseringsdybden (endret PH-verdi fra overfaten og innover ti armeringen). Opphugging noen cm inn i betongen og kjemisk kontro av snittfaten på stedet. Koridinnhodet (sater, vanigvis massivt gjennom dekket). Borestøvprøver anayseres i aboratorium. Hvis en eer begge kjemiske faktorer er ti stede i betongen, og det i tiegg er en viss fuktighet ti stede i betongen (tistrekkeig med norma uftfuktighet i et vanig utekima), vi innstøpte armeringsjern ruste. Kontro av snittfatenes PH-verdi på den nevnte bakongen den såkate karbonatiseringsfronten - viste at denne er angt fremskredet. Når betongens PH-verdi har endret seg fra opprinneige ca. 14 ti 9,5 eer avere, kaer vi dette syk betong. Denne sykdomsfronten fytter seg med årene fra betongens ytre overfate og videre innover, og vi etter hvert nå fram ti den innstøpte armeringen, som vi ruste og forsterke skadeutvikingen med forsert kraft. Den såkate karbonatiseringsfronten be kontroert kjemisk på stedet og å ca. 35 mm inn i bakongdekket. Armeringen igger vanigvis på dybde ca. 20 mm inn i bakongene, dvs. at store deer av armeringen igger innenfor karbonatisert / forsuret sone. Det be også tatt ut en borestøvprøve for aboratoriekontro av evt. korider, og ved anayse av denne be det påvist en høyere verdi enn anbefat maks-grense for koridinnhod. Prøven viste en koridmengde på 0,9 % av ansått sementvekt i betongen. Norsk standard gir en anbefaing om at koridinnhodet bør være 0,4 % av sementvekten, eer hest avere, for sakkarmerte konstruksjoner. Måt koridinnhod i betongen i bakong vi medføre økt behov for betongrehabiitering i årene framover. I kombinasjon med angt fremskredet karbonatisering og også koridinnhod (sater), vi dette bidra ti at innstøpte armeringsjern vi korrodere (ruste), og dette gir etter hvert svekkese av betongens bæreevne samt at betongen vi sprekke opp grunnet voumutvidesen som korrosjonen fører ti. Fremtidig vedikehodsbehov for bakongdekkene Toppen Borettsag kan på bakgrunn av kjemisk kontro av bakongdekkene forvente en økning av armeringskorrosjon og betongskader i bakongdekkene i årene framover grunnet både koridinnhodet og karbonatiseringen, som arbeider uavhengig av hverandre og gir en dobbe skadeeffekt dersom bakongene ska behodes åpne. Devis innpakking av bakongpatene vi sannsynigvis redusere hastigheten på skadeutvikingen, sammenignet med betong som er utsatt for fritt vann. Det er muig å forenge bakongdekkenes evetid ved vedikehod innen få år, en behanding som må påregnes å bi gjentatt hvert år. Dette betinger at undersider og fremkanter av patene friegges sik at adkomst er muig. Oversiden tror vi kan igge da dette er et fustendig tett beegg som hindrer inntrengning av fukt og uftforurensning, og videre skadeutviking her kan av den grunn ventes i ite omfang framover. Etter 3 gangers gjentatte behandinger av bakongpatene, er det grunn ti å anta at det ikke engre vi være regningsvarende å fortsette med dette, og det vi da bi nødvendig med nedskjæring/ fjerning av bakongene, og bygging av nye.

20 3 av 5 Føgende vedikehodstitak av bakongdekkene kan ventes dersom eksisterende bakonger ska behodes: Innen 2-3 år: Nedpukking av pater i himingene og bakongrekkverk. Mekanisk utbedring der det er synige skader. Riss hugges opp, armering rengjøres og rustbehandes, gjenmørting og overfatebehanding med spesiaprodukter. Dette er primært titak mot karbonatiseringen, men vi også ha noe effekt mot skader grunnet korider. Ska man ha fugod behanding mot korider, vi det kreves angt mer omfattende titak med katodisk beskyttese. Dette er svært kostbart, men vi antar at dette kan unngås da måte gjennomsnittsverdier tross at ikke var høyere enn de var. Bakongrekkverk skrapes og maes okat der det er behov for det. Og pater under bakongdekkene remonteres. Evt. at det monteres nye rekkverk som muiggjør senere rehabiitering av fremkanten på bakongdekkene uten å måtte demontere rekkverket, og at remontering av sementbaserte pater i taket unnates ti forde for høyverdig reparasjon av betongens undersider samt spesie overfatebehanding som har gode egenskaper mot inntrengning av sur uft og fuktighet. Etter nye år: Tisvarende behanding gjentas, men sannsynigvis noe tyngre arbeider og økte kostnader (fordi betongen stadig bir dårigere). Etter ytterigere nye år: Samme behanding gjentas. Nå må det påregnes at skadefronten har skadet armeringen ytterigere, og det kan bi nødvendig med kraftigere vedikehodstitak som katodisk beskyttese i tiegg ti øvrige utbedringstitak som beskrevet. Katodisk beskyttese er en meget omfattende behanding som krever øpende vedikehodsoppføging i resten av bakongenes evetid. Kostnader Muigens kan bakongpatene kare enda en omgang med rehabiitering før betongkvaiteten kan ventes å ha bitt så dårig at bakongene ikke enger er regningssvarende å rehabiitere, og de må da erstattes med nye. Vi har beregnet kostnader som kan ventes å påøpe dersom borettsaget veger vedikehod av eksisterende bakonger, på kort og ang sikt. Kostnadene er basert på føgende forutsetninger: Priser i dagens marked. Østandet, pr. september 2010, ink. rigg- og driftskostnader Lønns- og prisendringer frem ti høsten 2012 stipuert og innkakuert Avsetninger for uforutsette forhod er inkudert Prosjekt- og byggeedese som kvaitetssikrer arbeidet i paneggings- og byggefasen, etter at borettsaget har vedtatt gjennomføring av prosjektet er inkudert Kostnader ti byggeånsrenter i antatt byggetid på 4 mndr. er inkudert 25 % mva. er inkudert. Første gangs vedikehod /rehabiitering av bakongene antydes sik (2012): Vedikehodskostnader ved fortsatt bruk og vedikehod av Kostnader, ink. mva eksisterende bakonger. pr. bakong Betongrehabiitering av bakongene, 2012, budsjett Vi har da ikke agt ti grunn at rekkverkene samt patene på undersiden av bakongene de- og remonteres. Senere vedikehod /rehabiitering av bakongene antydes sik, i beregnet kroneverdi pr. høsten 2012: Kostnader, eksk. mva., pr. bakong Betongrehabiitering av bakongene ca. 2023, budsjett Betongrehabiitering av bakongene ca. 2034, budsjett Nedskjæring av bakongene og bygging av nye bakonger kan ventes å bi neste vedikehodskostnad, eer muigens en ytterige økt - vedikehod kan forsvares.

21 4 av 5 Aternativ ti vedikehod av eksisterende bakonger Som aternativ ti fortsatt vedikehod av eksisterende bakonger, vi vi anbefae at borettsaget vurderer vag av nye bakonger. Riktig utført vi dette gi minimat vedikehodsbehov i fremtiden. Kostnader ved de to aternativene bør veies mot hverandre, i tiegg ti de bruksmessige verdiene som oppnås. Bakonginngassing vi endre kimaet på bakongene vesentig, det samme gjeder fasadene bak inngassingen. Betong og fasader vi bi beskyttet av gass og auminium, som er bygningsmateriaer som vi vi betegne som tinærmet vedikehodsfrie i forhod ti påvirkning fra ytre kima (nedbør/ uftforurensing / so og vind, varme og kude). Bakenforiggende bygningsdeer bir iggende i et havkimatisert område der betong m.m. og fasader beskyttes godt. Innkedning er atså et aktuet titak for å beskytte betongen, dvs. gi den et kima der forutsetningene for karbonatisering (nedbrytning av betong) kombinert med norma fukt i uteuften og dermed medføre armeringskorrosjon - er vesentig redusert eer på det nærmeste eiminert. Dette er årsaken ti at fremtidig vedikehodsbehov for disse konstruksjonene kan ventes å bi betrakteig redusert sammenignet med åpne bakongøsninger. Etter inngassing vi bakongene utgjøre en havkimatisert sone som er avskjermet fra årsaken ti at nedbrytningen av gjenværende betong skjer. Det er den totae årsbeastningen på betongen som det er viktig å redusere. Dette oppnås sev om åpningsbare deer av inngassingen brukes mer eer mindre åpne i de varme sommermånedene. De nye bakongkonstruksjonene utføres i b. a. gavanisert stå, auminium og gass, evt. høyverdig betong i bakongdekkene, og består av materiaer som ventes å ha meget avt behov for fremtidig vedikehod. Med dagens kunnskap om disse materiaene oppsummeres føgende: At stå er varmgavanisert, evt. også akkert. Ny rustbeskyttese vi neppe være nødvendig i resten av bygningenes evetid. Puverakkert auminium. Kimaet i dag og det vi vet om fremtiden betyr at auminium vi være bant de mest vedikehodsfrie byggemateriaer som finnes. Ny overfatebehanding er neppe påkrevet de første år. Gummipakninger meom gass og auminiumsrammer. Forserte adringsforsøk med EPDM-gummi viser at dette materiaet vi ha evetid på mer enn 30 år. Trinser/ hjuager i uker/ dører. Vanigvis utført av rustfritt stå, syrefast, kapset og permanentsmurt fra fabrikk. Levetid ansås ti mer enn år ved norma bruk. Deene vi vanigvis være ett utskiftbare, med enke grep. Bruksmessige fordeer ved inngasset bakong som kan åpnes / ukkes etter behov er store, men dette er ikke videre omtat i vår vurdering. Heer ikke inngassingens virkning på redusert energitap fra varme boigrom ti uteuften i det området som inngassingen omfatter (havkimatisert sone med noe høyere temperatur enn uteuften). Anbefaing/ suttkommentar ProBygg AS gir føgende anbefainger ti Toppen Borettsag: Fortsatt bruk og vedikehod av åpne bakonger bør avveises mot øsninger der bygningens ytre kimaskjerm fyttes ti yttersiden av bakongene. En økt økonomisk investering i form av inngassing, vanigvis kombinert med bakongutvidese, vi på engre sikt kunne gi gunstig totaøkonomi for boigseskapet når ae vedikehodsaspekter tas i betraktning. Andre fordeer er: a) Betydeig høyere bruksverdi for beboerne, større bakonger og forenget brukssesong b) Sannsynig høyere verdi ved et evt. videresag. Beregning av huseiekonsekvenser for andeseierne ved vag av hhv. fortsatt vedikehod av bakongene eer bygging av nye bakonger bør baseres på en ånenedbetaing over 10 år for rehabiiteringsprosjektet, grunnet tisvarende vedikehodshyppighet for rehabiitering av de game bakongene. For aternativt prosjekt med nye bakonger med åpningsbar inngassing vi nedbetaing over 35 år, evt. 40, være aktuet.

22 5 av 5 Gjøres en huseieberegning av de to nevnte prosjektaternativene, vi man se at forskjeen i huseieøkning pr. eieighet pr. måned vi skie ite enten man veger nye bakonger med inngassing sammenignet fortsatt rehabiitering av de game. Dette avhenger dog av hvor påkostede øsninger man veger for de nye bakongene, økt størrese m.m. Annuitetsån anbefaes for begge prosjektaternativene da dette vi gi jevn huseiebeastning over ånets øpetid. Med vennig hisen for ProBygg AS Ingar Haakestad Prosjekteder Vedegg: Redegjørese for hvordan betong brytes ned, grunnet uftforurensing og sur nedbør (2 sider).

23 C:\ProBygg AS\ doc Vedegg ti utredning av vedikehodsarbeider for bakongene i Toppen Borettsag Oso, Ref.: REHABILITERING AV BETONG I BALKONGER PÅ BOLIGBLOKKER OPPFØRT I ÅRENE Dette notatet gir utfyende informasjon og hvordan betong som utsettes for uftforurensning og sur nedbør etter hvert får redusert kvaitet, armeringskorrosjon (rust), oppsprekking av betong og økende vedikehodsbehov. Notatet gjeder generet for bakonger utført av betong i nevnte tidsperiode. Generet om nedbrytning av betong - betongsyke At bygninger utsettes for kimapåkjenninger er ikke noe nytt, det har bygninger i ae år vært bygget for å tåe. Men, for betongkonstruksjoner er det gjort meget store og viktige erfaringer de siste 25 årene. Betong, som man for noen ti-år siden trodde var nærmest et vedikehodsfritt bygningsmateriae, be brukt i stor utstrekning i utendørskonstruksjoner på 1950-taet og senere, med dårig betongkvaitet og av overdekning ti armeringen, dvs. avstanden fra betongoverfaten ti armeringen var svært av. Først fra midten av taet be man kar over hvike nedbrytningskrefter som var i sving, og fra dette tidspunktet be det benyttet høyere betongkvaitet, mindre kunstige tisetningsstoffer og større avstand fra betongoverfaten ti innstøpt armeringsstå. Betong i utendørs kima generet og i fuktig kima spesiet er utsatt for store kimapåkjenninger. Sur nedbør, dvs. nedbør med av PH-verdi og høyt innhod av CO2 i uften er de viktigste kimapåkjenningene som bryter ned betong. Prosessen kaes karbonatisering og innebærer en endring av betongens PH-verdi fra betongoverfaten og innover i konstruksjonen, sik at innstøpt armering ruster og sprenger betongen fra hverandre. Betongsyke er et vanig brukt begrep for sike skader. Det finnes også andre årsaker som medfører betongnedbrytning, men disse omtaes ikke i denne kortfattede vurderingen, da de er mindre vanige. Karbonatisering er en naturig prosess i betongen, som går ut på at karbondioksid (CO2) i uften trenger inn i betongen, reagerer med b.a. kasiumhydroksid Ca(OH)2 og danner kasiumkarbonat (CaCO3) sik at betongens ph-verdi reduseres fra opprinneige verdier rundt ca. 14 (generet for materiaer i fast eer fytende form kan vi si at PH-verdi på 7,0 regnes for nøytrat, og avere PH-verdier enn dette betyr at materiaet er syrehodig). Bir ph-verdien i betong avere enn ca. 9,5, kan innstøpt armeringsstå korrodere (ruste) dersom det er tistrekkeig tigang på fukt og oksygen. Først i det karbonatiseringsfronten når fram ti armeringen, starter seve armeringskorrosjonen. Karbonatisering medfører atså en gradvis endring av betongkonstruksjonens PH-verdi og dermed også evnen ti å beskytte armeringen mot å ruste (korrodere). Det kan ta fere år fra armeringsjern starter å ruste ti syneige skader på overfaten oppdages, og dette avhenger av betongkvaiteten. Når jern ruster, vi jernets voum øke dramatisk (mange ganger sitt opprinneige voum, faktisk opp ti syv ganger), med utsprengt betong og ytterigere forverring av tistanden som resutat. Armeringens evne ti å ta opp konstruksjonskrefter, som den er beregnet for, svekkes. Nedbrytningsprosessen øper videre og vi akseerere.

24 2 av 2 Betongkonstruksjoner som er fritt eksponert for utekima fra fere sider er mest utsatt. Dekker og vegger i forbindese med bakonger i utendørs kima er av samme årsak spesiet utsatt for denne nedbrytningen, som atså starter fra utvendig overfate og som går sakte videre innover i betongkonstruksjonen. Betong-/ armeringsskader er et stort probem for mange norske bygninger oppført før 1985, spesiet i perioden Vi anbefaer at boigseskap som vurderer titak på bakongene, gjør vurderinger som vi kortfattet har utført i denne utredningen. Dette er særdees viktig, sik at titak kan fattes på mest muig riktig grunnag. Dersom betongen også innehoder korider over fagige aksepterte grenseverdier (0,4 % eer mer av antatt sementvekt), vi probemet forverres vesentig. I så fa vi omfanget av vedikehod bi større og vedikehodshyppigheten bi avere. Korider er ikke behandet videre i dette notat da dette er mindre vanig forekommende enn karbonatisering for betong i den aktuee adersgruppen vi har omtaer. Generet om titak for å stoppe betongsyke Det finnes titak for å bremse utvikingen av videre betongnedbrytning vesentig. For utendørs konstruksjoner er det avgjørende å hode surt vann og uteuft unna. Når betongens fuktinnhod kommer ned ti et tistrekkeig tørt/ avt nivå, kan videre armeringskorrosjon ikke skje, sev om armeringen igger i såkat karbonatisert/ syk sone. To aternative titak/ metoder er vanigvis mest aktuee når man vurderer beskyttese av betong mot videre nedbrytning: 1. For åpne bakonger som utsettes for utekima det meste av året vi det kreves bruk av spesiee overfateprodukter som betyr 100 % tett beegg (vanigvis poyuretan eer epoksy) oppå horisontae fater. På øvrige fater, dvs. underside bakonger og brystninger må det brukes en spesiamaing med såkat karbonatiseringsbremsende effekt. Det nå påregnes at utbedringstitak må gjentas hvert 10. år for å hindre at skadeutvikingen går raskt. 2. Inngassing og kimaendring for betongen som medfører at bakongene danner en havkimatisert sone der grunnaget for videre korrosjon på det nærmeste stanser. Nevnte metoder er egnet der omfanget av nedbrytning og skader er små eer moderate, og der mået er å stoppe/ bremse videre utviking. Når skadeomfanget er større, kan det bi nødvendig med vesentig tyngre titak. Ved aternativ 1 må det påregnes at når skadefronten etter hvert har nådd inn ti og forbi større deer av armeringen, kan det bi nødvendig med kraftigere vedikehodstitak som katodisk beskyttese i tiegg ti øvrige utbedringstitak som beskrevet. Katodisk beskyttese er en meget omfattende behanding som krever øpende vedikehodsoppføging i resten av bakongenes evetid. For ProBygg AS Ingar Haakestad Dagig eder og prosjekteder

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0076.6001.doc Toppen Borettslag, Narvik Styret v/ Yngve Torbergsen E-post: yngvetorgeir@netscape.net Vår ref.: ingar.haakestad@probygg.com Dato: 19.10.2010 TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING

Detaljer

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0050.6010.doc Punktveien Borettslag, Narvik Styret v/ Dag Andre Jensen E-post: dagandre@borettslaget.com Oslo, 29.04.2008 Ref.: ingar.haakestad@probygg.com PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Bruksanvisning SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne veiedning omhander egging av underguv ved bruk av SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S.

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/405 65 431 info@wihemi.no Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Armeringskorrosjon i betong HVA ER BETONG OG HVORFOR BRUKES ARMERING Betong består av hovedkomponentene: Sand / stein Sement Vann Når

Detaljer

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN 4.4 BEREGNING AV HORISONTAKREFTER I BJEKER OG DEKKER FRA TEMPERATUR, KRYP OG SVINN Summen av bevegeser fra temperaturendringer, kryp og svinn kaes kort for voumendringer. I dette kapitteet beregnes horisontae

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

Kostnadskalkyle. svømmeanlegg

Kostnadskalkyle. svømmeanlegg Nes kommune Kostnadskakye - svømmeanegg svendby Bygg consu; Kostnadskakye \/ D E)E3«BA: (fr stotiia) svømmeanegg Nes kommune Apri 2013 r \ Feirin 04 42013 Steffen Strømnes Y:\Arkiv prosjekter\nes kommune,

Detaljer

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger.

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger. Side 1 av 8 Mekanisk spenning i materiaer Tenk på et tungt egeme som ska bæres av en konstruksjon. Konstruksjonens må tåe kraften som går fra asten ti underaget. Denne kraften virker på konstruksjonen

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no.

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no. 1 0. OPPDRAGSOVERSIKT RAPPORTENS TITTEL: Øvre Sogn Borettslag RAPPORT NR.: Ø.L. 1832 Tilstandsanalyse av P-hus i armert betong OPPDRAGSGIVER: SAKSBEHANDLER: FAGANSVARLIG: Øvre Sogn Borettslag v. styreleder

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter

Søknad om: Ny grunnskole etter Søknad om: Ny grunnskoe etter privatskoeoven Generet om skoen Geografisk passering Oppgi hvor skoen ska etaberes. Fyke: Nord-Trøndeag Kommune: Steinkjer (1702) Organisasjonsform Skoen må være registrert

Detaljer

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader INNHOLD 1. INNLEDNING Side 2 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side 3 3. REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD På befaringen 10.01.13

Detaljer

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 Godkjent i hee Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsveiedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne monteringsveiedningen omhander egging

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA Prosjekttitte: OSL Utvidese Sentraageret Titte: Risikovrdering Grovanayse SHA E02 11.06.13 For impementering GMSNG GMKNI GMAMA A01 01.06.13 For kommentar JES JES GMSNG Revisjon Dato Tekst Laget Kontroert

Detaljer

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse)

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse) EK 50 tabiitet og knekning a konstruksjoner Høst 005 Prosjektoppgae: Forsag ti øsning (skisse). Hayman 0..005 - - Innedning Dette er kun en skisse ikke en fustendig rapport. Inndeingen i asnitt er bare

Detaljer

RINGERIKSBANEN. Bergensbanens forkortelse NSB. Oslo - Hønefoss 30 n1inutter. NSBs forslag av juli 1 993

RINGERIKSBANEN. Bergensbanens forkortelse NSB. Oslo - Hønefoss 30 n1inutter. NSBs forslag av juli 1 993 RINGERIKSBANEN Bergensbanens forkortese Oso - Hønefoss 30 n1inutter NSBs forsag av jui 1 993 NSB Innedning Gammet ønske - ny pan Su ekningen Oso-Hønefoss er en de av Bergensbanen. Meom disse byene kjø1

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983 Rapport om 0-skjeprosjekt på Domøy - 1983 - utprøving og kartegging av forekomstene - vurdering av høstemetoder og utstyr - mottak og foreding - markedstest. Domøy Titaksag Forord Fra 0-skjeprosjektet

Detaljer

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Statens forurensningstisyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oso Besøksadresse: Strømsveien 96 : Inspeksjonsra pport Teefon: 22 57 34 00 Teefaks: 22 67 67 06 E-post: postrnottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon

Detaljer

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,.

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,. ,,. Fra tre- ti stenkirke, Bø i Teemark H \u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)f A.j:Jørgm H. Jensenius Med de siste års kirkebranner i Norge ser vi hvor forgjengeige særig trekirkene er. Kirkene har atid

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma).

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma). FY1303 Eektrisitet og magnetisme nstitutt for fysikk, NTNU FY1303 Eektrisitet og magnetisme, høst 007 Laboratorieøvese 1 a effekt ensikt ensikten med øvesen er å gjøre seg kjent med a-effekten og måe denne

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014 HELHETLI ROS-ANALYSE 2014 m/ oppføgingspan for Rana kommne Vedtatt av kommnestyret. INNHOLD 1.0 Innedning 4 1.1 Sammendrag 4 Risikobide 4 Prioriteringer og titak 4 1.2 Bakgrnn 5 Ansvar for samfnnssikkerhet

Detaljer

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL.

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Styret har i løpet av høsten og vinteren 2010-11 jobbet videre med balkong og fasadeprosjektet. Tilbakemeldingene fra generalforsamlingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren en veileder. Struktur og hovedinnhold Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sælensminde

Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren en veileder. Struktur og hovedinnhold Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sælensminde Samfunnsøkonomiske anayser i hesesektoren en veieder Struktur og hovedinnhod Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sæensminde Divisjon heseøkonomi og finansiering Veiederens struktur og hovedinnhod

Detaljer

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Hovedutvag for pan og utviking Møtedato: 26.11.2013 Tid: 18.30 Forfa:!Juod.. ku vj, Av n e.. S o~ he~ Varamedemmer: Gv VH'CN ~~ 'IUA, Tj :NV\ f'u?r Jvv'rr Andre: 1 -

Detaljer

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien aspan viak Foto: Ove Mork, SG Arkitektur Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien Utgave: 5 Dato: 2014-05-21 Skrevet av: Margit Opsah, Hans Oa Fritzen, Kristin Stand Amundsen og Lise Carsen www.asponviak.no

Detaljer

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Teknologidagene 2011 Jan-Magnus Østvik Dr. Ing Sjefsingeniør TMT Tunnel- og betongseksjonen Betong er evigvarende, eller? Armerte

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

Lexmarks utskriftsadministrasjon

Lexmarks utskriftsadministrasjon Lexmarks utskriftsadministrasjon Optimaiser nettverksutskrift og opprett det nyeste innen informasjon med en øsning for utskriftsadministrasjon som du kan distribuere okat eer via nettskyen. Sikker og

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også Trp stavkirke Må g frhd i paneggingen JØRGEN H. JENSENIUS Bant de mange undersøkeser Håkn Christie har gjrt i nrske kirker er gså en undersøkese av Trp stavkirke (Christie 1981:116-145). Ved siden av ppmåing

Detaljer

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: Foredreskjema Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN (jøng NR. 13 30. JUNI 1977 Side: INNHOLD: 355 Lossing av industrifisk. (Unoading methods of fish for the mea and oi factories). 369 Lover og forskrifter. 371 Nye fiskefartøyer.

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune Why. MW f;.i i vi * - = ;=,d kommune 25 MA! 2338 I...,... c- r--, «*» = «' v,...,...j>.~.. --. "» i ~..._- : -' Å,..,...\.i. I...,. '». '. v. - '! - - za. t L du,, - ".-.i - - - ----' ' "" AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 07.04.2014 Tid: 18:30-21.15 Oav Breivik (H), Siri Johansen (H) Oe Torvad Riiser (H), Aeksander Abotnes (uavh.) Rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

Revidert av: Vidar Støyva Dato: små tekst endringer under "DAK koordinator og håndtering av problemer"

Revidert av: Vidar Støyva Dato: små tekst endringer under DAK koordinator og håndtering av problemer Dagens dato: 16.10.2008 _Retningsine 10.2.2 Utføring og utveksing av DAKtegninger Dokument-ID: 8580 Versjon: 2 Gydig Dokumentstatus: Gydig Utarbeidet av: Vidar Støyva Dato: 07.10.2008 Revidert av: Vidar

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform Lexmark Soutions Patform Programvareøsninger for Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte

Detaljer

18 NYE SENTRUMSNÆRE SELVEIERLEILIGHETER

18 NYE SENTRUMSNÆRE SELVEIERLEILIGHETER 18 YE SETRUMSÆRE SELVEIERLEILIGHETER Hjertnes Eiendom S v/på adski Tf: 48 04 99 99 Mai: pb@hjertnes.com Leiighetene er fordet på to bygg med viapreg. Det er 9 eiigheter og parkeringskjeer i hvert hus.

Detaljer

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010 Musikkens fysikk Johannes Skaar, NTNU 9. januar 2010 I aboppgavene i TFE40 Eektromagnetisme ager du en eektrisk gitar, der den vibrerende strengen setter i gang vibrasjoner på en magnet, som videre induserer

Detaljer

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato:

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 602749-01 Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: 18.06.2015 Skrevet av: Kenneth O. Westeng Kvalitetskontroll: Stein Rydningen MOHOLMEN FYR INNHOLD Innledning...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 04.06.2014 Tid: 18:30 Simen Saxebø (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær Trude Pausen Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr.

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold MILJØVERNAVDELINGEN Fykesmannen i Østfod POSTADRESSE: DRONNINGENSGT. 1, 1500 MOSS TLF: {09) 25 41 00 Dato: Apri 1989 Rapport nr: 9/89 ISBN nr: 82-7395-034-4 Rapportens titte: Kakingspan for Østfod Forfatter

Detaljer

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn Vår referanse: Saksbehander: Dato: 2014751-2- Astrid Meek 09..2014 Forsag ti endring av depan for 5 hytteområder - behanding av panforsag ti offentig ettersyn Utvag Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvag 2014

Detaljer

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby Godkjenningsprogram Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Af Daby Innhod Godkjenningsprogram Norske Redningshunder Innhod 1. Genere de 6 1.1.

Detaljer

Fl S l(e RI DI RE l( TORATETS KJEMI S 1(-TE l(n IS l(e FORS l(n IN GS IN STI TUTT

Fl S l(e RI DI RE l( TORATETS KJEMI S 1(-TE l(n IS l(e FORS l(n IN GS IN STI TUTT F S (E RI DI RE ( TORATETS KJEMI S 1(-TE (N IS (E FORS (N IN GS IN STI TUTT K0~1ULEPROSJEKT - RAUF~LLA ved Oav Meand og Jon Aas R.nra 133 A. h.t: 35 BER GEN INNHOLD. SAMMENDRAG side 2. INNLEDNING t 3.

Detaljer

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis , frykkeristuasjond I ARBEIDERPRESSEN I... tiinc ti apresseko t.en Så angt det har v=ert muig på grunnag av de oppysninger som foreigger har jeg i tid.igere innstiinger ti ttpressekomiteentt gjort rede

Detaljer

Globo D. Kuleventiler Kuleventil i rødgods, beregnet for bruk i tappevannsanlegg

Globo D. Kuleventiler Kuleventil i rødgods, beregnet for bruk i tappevannsanlegg Gobo D Kueventier Kueventi i rødgods, beregnet for bruk i tappevannsanegg IMI EIMEIER / Stengeventier / Gobo D Gobo D Gobo D er en mutifunksjone avstengingsventi for tappevann. Takket være åndtakets kompakte

Detaljer

Bronnkonsep r RISSA HELSETUN, VANNSKADE. Kristi Kråkenes Dale Trond Ulgenes REVISJONSNUMMERZ. Firesafe AS / Avd. Trondheim KONTROLLERT AV:

Bronnkonsep r RISSA HELSETUN, VANNSKADE. Kristi Kråkenes Dale Trond Ulgenes REVISJONSNUMMERZ. Firesafe AS / Avd. Trondheim KONTROLLERT AV: Bronnkonsep r Sanering e r rer vonnskode ' RISSA HELSETUN, VANNSKADE PROSJEKTNUMMER: UTARBEIDET AV: 3548 Trond Ugenes KONTROLLERT AV: Kristi Kråkenes Dae DATO: 01.06.2017 10 REVISJONSNUMMERZ OPPDRAGSGIVER:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag avholdes Mandag 22 mai 2017 kl. 19:00 på Engelsborg seniorsenter i Helgesens

Detaljer

Smart utskrift. Strålende farger. Lexmark C950de-fargeskriver

Smart utskrift. Strålende farger. Lexmark C950de-fargeskriver Lexmark C950de-fargeskriver Smart utskrift. Strående farger. Lexmark C950de-fargeskriver Lexmark C950de er utformet for trave arbeidsgrupper og har A3-fargeutskrift av profesjone kvaitet, feksibe funksjoner,

Detaljer

Lexmarks funksjoner og fordeler

Lexmarks funksjoner og fordeler Lexmarks funksjoner og fordeer Vaue in the box Vår strategi er å vinne kunder for ivet I dagens konkurranseutsatte forretningsiv, forventer forretningskunder mer enn bare produkter og tekniske spesifikasjoner.

Detaljer

Teknisk håndbok JRG CleanLine

Teknisk håndbok JRG CleanLine Teknisk håndbok JRG CeanLine Innhod Den nye generasjonen tibekspyende fitre Nomogram Montering JRG CeanLine Kombi Unioner Tibehør 4 5 6 6 9 12 Den nye generasjonen tibakespyende fitre 10 11 EPDM - + 2

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer