Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO"

Transkript

1 Handingspan for barnehage, skoe og SFO «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i tråd med disse»

2 Forord Barn og unge tibringer store deer av dagen sin i Ski kommunes barnehager, skoer og SFO er. Arbeidet som gjøres her er derfor svært viktig av fere grunner. Barna ska trives og ha det godt her og nå, og samtidig egger det som skjer i barnehagene og på skoene grunnaget for barnas utviking og videre muigheter i ivet. Jeg er gad for at barnehagene, skoene og SFO har gått sammen om å age denne handings panen og har forventninger om at den brukes aktivt. Handingspanen er et svært godt utgangspunkt for videre utviking av kommunens tibud for, og sammen med, barn i aderen 1 ti 15 år og deres foresatte. Jeg ønsker dere ykke ti med dette arbeidet! Vennig hisen Anne Kristine Linnestad Ordfører 2 Handingspan for barnehage, skoe og SFO

3 Handingspan Forord 2 Innedning 4 Hvorfor en handingspan? 6 Overordnede rammer 6 Må 6 Satsningsområder 7 Læringsmijø 7 Grunneggende ferdigheter 8 Effektivt utvikingsarbeid 8 Hehetig og systematisk oppføgning og evauering 8 Handingspanarbeid i Fees arbeid 12 Satsningsområde innenfor Læringsmijø 12 Satsningsområde innenfor Grunneggende ferdigheter 14 Må for barnehage, skoe og SFO 16 Må for Pedagogisk virksomhet 16 Sentrae føringer 18 Litteraturiste 18 Ressurser og nyttige enker 19 Rapporter og evaueringsverktøy 9 Ski kommune 3

4 Innedning Barnehage, skoe og SFO er sentrae aktører i barns iv og bidrar ti vekst, utviking og æring, sik at barn på sikt bir voksne som kan deta i famiie-, samfunns- og arbeidsiv på en konstruktiv måte. Å jobbe for kvaitetsmessig bedre barnehager, skoer og SFO vi gi barna bedre vekst- og utvikingsmuigheter som vi gjøre dem i stand ti å mestre eget iv og deta i arbeids- og samfunnsivet. Hovedmåsettingene med barnehage, skoe og SFO er de samme, men på grunn av at ansatte på de uike stedene møter barnet i uike adre og uike arenaer, er det viktig med en fees handingspan som har en rød tråd for fees innsats ti barns beste. Sentrae faktorer er kare og få må som står fast over tid og et varig engasjement for å reaisere dem. Vi ska foreta prioriteringer basert på forskningsbasert viten, iverksette aktuee titak og tiby kompetanseheving for å jobbe mot fees må. Barnehage- og skoeeier må være tett på barnehagene og skoene. De må ha kunnskap om arbeidet som gjøres og føge opp og støtte pågående utvikingsarbeid. Det er kommunestyret som er barnehage- og skoeeier, og som har det endeige ansvaret for at kravene i over og forskrifter bir oppfyt. Ansvaret for jevnig oppføgning er deegert ti rådmannen og administrasjonen. For å sikre at ae nivåer har tistrekkeig kunnskap om tistanden i sektoren kreves det et godt samspi og god kommunikasjon meom barnehager, skoer, administrasjon og det poitiske nivå. Oppføging av handingspanen, sammen med den årige tistandsrapporten bir et verktøy for å sikre dette. Handingspanen består av en statisk de og en dynamisk de. Første de av handingspanen redegjør for prinsippene med handingspanarbeidet og oppføging, evauering og tisyn som en de av det angsiktige utvikingsarbeidet. Andre de vi ruere årig basert på sentrae føringer, anayser og innspi fra barnehager og skoer, omkring hvike områder av æringsmijø og grunneggende ferdigheter det er behov for å prioritere i kommende perioder. 4 Handingspan for barnehage, skoe og SFO

5 Handingspan Rammepan for barnehagen: Barnehagen ska formide grunneggende verdier som feesskap, omsorg og medansvar og representere et mijø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten ti å være forskjeig. Kunnskapsøftet genere de: Oppfostring ska bygge på det synet at mennesker er ikeverdige og menneskeverdet er ukrenkeig. Den ska befeste troen på at ae er unike: Enhver kan komme videre i sin egen vokster, og individue egenart gjør samfunnet rikt og mangfodig. Ski kommune 5

6 Hvorfor en handingspan? Ski kommune ønsker å gi barnehagebarn og skoeeever de beste utvikingsmuigheter gjennom en stadig utviking av kommunens barnehager, skoer og SFO er. For å få ti en varig utviking er det nødvendig med et vedvarende engasjement og en konsentrert innsats. Derfor har vi nå aget en handingspan for perioden 2013 ti 2022 som ska bidra ti at barnehager, skoer og SFO jobber kontinuerig med et ekstra fokus på sentrae områder som egger ti rette for best muig æring og utviking for det enkete barn. Dette er også mer kostnads effektivt ved at man får mer utviking ut av de ressursene man bruker. For å skape varig endring er det nødvendig å ha få satsningsområder som det jobbes kontinuerig med over tid 1. Et varig endringsarbeid tar mange år. I handingspanen er det besuttet at vi ska ha to satsningsområder; æringsmijø og grunn eggende ferdigheter. Disse to områdene ska stå fast i hee perioden. To årige evaueringer vi beyse hvordan arbeidet med disse områder ska manifestere seg i den enkete barnehage, skoe og SFO. Handingspanen vi egge føringer på prioriteringene som gjøres fra kommunat hod når det gjeder kompetanseutviking og ressursbruk. Overordnede rammer Handingspanen tar utgangspunkt i nasjonae og okae føringer. Overordnede føringer fra Barnehageoven og Oppæringsoven sier: «Barna ska få utfode skapergede, undring og utforskertrang. De ska ære å ta vare på seg sev, hverandre og naturen. Barna ska utvike grunneggende kunnskaper og ferdigheter.» Barnehageoven 1 «Eevene ska settes i stand ti å utvike kunnskap, dugeik og hadningar for å kunne meistre iva sine og for å kunne deta i arbeid og feeskap i samfunnet». Oppæringsoven 1.1 Det er en uttrykt rikspoitisk føring at tibudet i barnehage og skoe ska ses i sammenheng. Ans varet for utviking av barnehager og skoer er agt ti Utdanningsdirektoratet, og fykes mannen har etabert en Barnehage- og utdanningsavdeing. Det harmonerer også godt med Utdanningsforbundets nyig vedtatte «Lærerprofesjonens etiske pattform», hvor det bant annet står: «Vi er én profesjon av førskoeærere, ærere og edere i barnehage og skoe. Vårt samfunnsmandat er å fremme barnehagebarn og eevers æring, utviking og danning. Våre verdier, hodninger og handinger påvirker dem vi arbeider for og med. ( ) Som ko egium har vi et fees ansvar for å utvike et godt utdanningstibud, og for å fremme og videreutvike vår profesjonaitet.» Lærerprofesjonens etiske pattform Tisvarende må og verdier er nedfet i Ski kommunes kommunepan for , hvor det står at barn og unge ska ha trygge oppvekstsvikår og en tipasset oppæring og utdanning. Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Fykesmannen i Oso og Akershus er sentrae premisseverandører for nasjonae satsninger som kommunen må iverksette og føge opp. Dette har også vært førende for vag av satsningsområder. Må I handingspanarbeidet er dette konkretisert ti føgende må for barnehager, skoer og SFO i kommunen: «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunn eggende ferdigheter i tråd med disse.» I skoen ska dette måes ved føgende indikatorer: Læringsmijø Mobbing Trivse med ærerne Fagig veiedning Mestring Fagig utfordring Læringsresutater Nasjonae prøver Standpunktkarakterer Eksamenskarakterer Grunnskoepoeng Gjennomstrømning I dag har vi poitisk forankrede måsetninger på kommunat nivå for nasjonae prøver og mobbing. For nasjonae prøver er mået at 6 Handingspan for barnehage, skoe og SFO

7 kommunen ska være bant den beste tredjede av andets kommuner. For mobbing er det nutoeranse, og måtaet vi såedes være 1 (fravær av mobbing). I det videre arbeidet med handingspanen må det utvikes nye og forbedrede kommunae må for æringsmijø og æringsresutater. Det er viktig at vi har må som er godt kjent, som ett ar seg evauere og avkare om vi har oppnådd. Samtidig må måene være prosessfremmende med tanke på skoeutviking. Vi har ikke poitiske forankrede må for æringsmijø og grunneggende ferdigheter i barnehage og SFO. Dette må på pass så raskt som muig. De siste årene har måsettingen vært ut bygging av barnehagepasser for å kunne tiby fu barnehagedekning. Når vi pr. i dag har fu barnehagedekning etter Barnehageoven er tiden moden for å definere kvaitetsmå for barnehage. Dette arbeidet må sees i sammenheng med arbeidet med å utvike verktøy for å måe kvaitet i barnehagen. Ski kommune jobber stadig med utviking innenfor SFO for å høyne kvaiteten i tibudet som gis eevene der. Videre utvikingsarbeid i SFO ska knyttes ti barnehagenes og skoenes satsningsområder innenfor æringsmijø, og sam tidig bidra ti utviking av grunneggende ferdigheter. Som for skoe er det viktig at man veger må for barnehage og SFO som er reaistiske og prosessfremmende. For barnehage, skoe og SFO vi vi på sikt ha må som ska bidra ti fees fokus og utviking ti barns beste. Bakgrunnen for dette er at god små gruppejobbing eksempevis med språk i barnehage, har mye å si for en eevs eksamens resu tater i 10.kasse. Satsningsområder Læringsmijø og grunneggende ferdigheter er vagt som satsningsområder for barnehager, skoer og SFO for perioden U t danningsdirektoratet har i samarbeid med høy skoe- og universitetsmijøet definert hva som kjennetegner et godt arbeid med æringsmijø og grunneggende ferdigheter. Disse kjennetegnene ska igge ti grunn for videre arbeid med satsningsområdene våre. Dette er het grunn eggende eementer å ha på pass for å få ti æring og utviking, og en satsning på disse områdene vi komme ae barn og eever ti gode. For at æring og utviking ska skje må æringsmijøet være godt. Om et barn eer en eev ikke trives, er det vanskeig å ære. Disse områdene har noe uikt innhod i barnehage, skoe og SFO, men det hander om de samme forhodene tipasset barnas ader og utvikingsnivå: At barn og unge ska få være i mijøer hvor de forstår hva som forventes av dem, at de har venner og føer seg trygg på de voksne, og at de ærer å kommunisere hensiktsmessig og bruke språket, først muntig, siden også skriftig for å tiegne seg kunnskap og formide det videre. Læringsmijø Med æringsmijø mener vi de samede kuturee, reasjonee og fysiske forhodene i barnehage og skoe/sfo, som har betydning for barnas og eevenes æring, hese og trivse. En kjent engesk pedagog uttate i 1997 den «pedagogiske sevføgeighet»: «Det har positive konsekvenser for barns utviking at de ferdes i et mijø som preges av varme, omsorg og innevese». 2 Ae får et bedre æringsutbytte dersom de oppever å være de av et godt æringsmijø. Ae barn i barnehage og ae eever i grunnskoe har rett ti et godt fysisk og psykososiat mijø som fremmer hese, trivse og æring. Å skape et godt æringsmijø krever en hehetig innsats fra hee personaet, og det er nødvendig med et bredt samarbeid. Ansatte i barnehage, skoe og SFO har ansvar for å utvike og oppretthode et æringsmijø som reaiserer den enkete eevs/det enkete barns potensia for æring og utviking. Betydningen av dette er syniggjort i studier 3 som viser at det er større samsvar meom en eevs reasjon ti sin ærer, enn samsvaret med eevens evner, når det gjeder eevens æringsutbytte. Forskning viser 4 at føgende forhod er grunneggende når det ska arbeides med å utvike og oppretthode et godt æringsmijø: 1. God edese, organisasjon og kutur for æring 2. Ansattes evne ti å ede kasser/barne grupper og undervisnings- og utvikings forøp 3. Positive reasjoner meom eever, barn og ansatte 4. Positive reasjoner og kutur for æring bant eevene/barna 5. Godt samarbeid meom barnehage/skoe og hjem 6. Godt fysisk æringsmijø (barnehage) Ski kommune 7

8 Grunneggende ferdigheter Grunneggende ferdigheter er definert i Rammepan for barnehage og i Kunnskapsøftet for skoen. De grunneggende ferdighetene er viktige redskaper for æring og utviking, og for å kunne deta i skoe, samfunns- og arbeidsiv. De er også viktige for barns personige utviking og amenndannese. Utviking av grunneggende ferdigheter innebærer å bygge stein på stein. I grunnskoen er de grunneggende ferdighetene sentrae eementer innen hvert fag. Grunneggende ferdigheter i barnehagen Ae grunneggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for å ivareta barnas behov for ek, æring og danning som grunnag for asidig utviking. I rammepanen er disse definert som: 1. Språkig kompetanse 2. Sosia kompetanse 3. Lek 4. Motoriske ferdigheter Grunneggende ferdigheter i skoen Ae grunneggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for æring og utviking i skoe, arbeid og samfunnsiv. I Kunnskapsøftet er disse definert som: 1. Å kunne uttrykke seg (språkige ferdigheter) 2. Å kunne ese 3. Å kunne skrive 4. Å kunne regne 5. Å kunne benytte digitae verktøy (digitae ferdigheter) Grunneggende ferdigheter i SFO SFO ska ikke være en arena med konkrete oppærings- og æringsmå. Imidertid kan SFO bidra ti å støtte opp om skoens arbeid med æringsmijø og grunneggende ferdigheter på uike måter avhengig av hvordan de tiretteegger aktiviteter for barna. Kompetanse innen æringsmijø og grunneggende ferdigheter som grunnag for gjennomføring av de uike aktivitetene vi bidra ti et bedre SFO-tibud og bedre utviking og æring. Effektivt utvikingsarbeid For å få ti en varig virkning av titakene som igangsettes, er det nødvendig å utvike den samede kunnskapen, hodningene og ferdighetene i de uike barnehagene, skoene og SFO ene. Varig endring krever at organisasjonen, med edesen og ae ansatte, detar i en utvikingsprosess på egen arbeidspass. Det ikke tistrekkeig å sende enketpersoner i et personae på kurs og seminarer. Dette er i tråd med forskning 5 som viser at man ærer og endrer praksis best i konkrete jobbsituasjoner, sammen med koeger. Arbeidet med æringsmijø og grunneggende ferdigheter ska bygge på forskningsbasert kunnskap om hva som virker, og dermed er ti beste for barna og eevene. Kunnskapen ska være teoretisk og empirisk fundert. Den ska bygge på kjente prinsipper for impementering av kunnskapen, og den bør ha dokumentert gode resutater gjennom kvaitativt gode evaueringer. God impementering innebærer at kunnskapen må knyttes mot erfaringer i egen organisasjon gjennom observasjon, anayse og utprøvning. Det er edesen i den enkete barnehage, skoe og SFO sitt ansvar å egge ti rette for æring i koegiet, og å sørge for at kunnskapen bir en de av organisasjonen. Hehetig og systematisk oppføgning og evauering SFO i Ski kommune har tidigere vagt føgende fagområder, og disse er definert i hver enket SFO s serviceerkæring: 1. Fysisk aktivitet og ek 2. Leksehjep 3. Natur og mijø 4. Kunst, kutur og kreativitet 5. Mat og hese SFO er en friviig skoefritidsordning som ska tiby positive og utvikende aktiviteter og oppgaver. Impememtering og varig endring Oppføging, evauering og tisyn Vag av satsningsområder Gjennomføre aktuee titak og kompetanseheving 8 Handingspan for barnehage, skoe og SFO

9 For å skape ønsket endring er det viktig med gode paner, oppføging og evauering. Arbeidet med handingspanen må ikke være adskit fra barnehagenes, skoenes eer SFO enes arbeid med budsjett- og handingspaner og må inn arbeides i kommunens system for baansert måstyring. Sik vi disse verktøyene samet være nyttige redskap for barnehage- og skoeutviking og gi administrasjon og skoe- og barnehageeier innsikt og forståese for arbeidet med satsnings områdene og videre tistanden i kommunens barnehager og skoer. Handingspanarbeidet ska rueres årig. Pedagogisk virksomhet vi føge opp barnehagenes, skoenes og SFOs arbeid med satsnings områdene på føgende måte: 1. Havårsvurderinger Barnehagene, skoene og SFO ska gjennomføre havårsvurderinger i november/januar hvert år. Basert på utarbeidede momentister ska de drøfte og evauere status på innsatsområdene som er vagt. Pedagogisk virksomhet ska føge opp havårsvurderingene med virksomhetsederne og andre reevante ressurspersoner. Oppføgningen vi egges ti eksisterende møtearenaer. Havårsvurderingene må i tiegg bidra ti gode og kon krete innspi ti arbeidet med virksomhetenes og kommunens årsmeding og måkart. 2. Årig evauering og ruering Barnehagene, skoene og SFO ska gjennomføre en årig evauering i apri/juni hvert år. Basert på evaueringer av årets resutater veges satsningsområder for kommende år. Dette arbeidet må knyttes ti arbeidet med kommunens budsjett- og handingspan, virksomhetspan og kompetansepan. Pedagogisk virksomhet ska føge opp evaueringene i samarbeid med virksomhetsedere og ruere handingspanen. Definering Vag av satsnings - områder Utarbeide handings pan Oppføging Føge opp vagte satsnings områder Evauere arbeidet Ruering Ruere handingspan Utarbeide revidert handingspan Rapporter og evaueringsverktøy Pedagogisk virksomhet utarbeider årig en tistandsrapport som ska gi innspi på kvaiteten i kommunens skoer. Tistandsrapporten vi sammen med ovennevnte evaueringer gi en indika sjon på effekten av innsatsen som gjøres i arbeidet med fokusområdene i handingspanen. Tistandsrapporten for skoe er ovpåagt jf. Oppæringsova I denne må vi også inn arbeide sentrae forhod ved SFO for å gi et godt bide på tistanden i Ski-skoen. Det vurderes å være behov for å utarbeide tistandsrapport også for status i barnehage. Et sikt arbeid vi på mange måter være et nybrottsarbeid, og kommunen vi såedes igge i forkant av eventuee påegg fra Kunnskapsdepartement og Utdanningsdirektorat. Når arbeidet med tistandsrapport for barnehage er igangsatt bør man i øpet av et par år vurdere en samet tistandsrapport for barnehage, skoe og SFO. Videre vi det egges opp ti å benytte evaueringsverktøy utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i form av ståstedsanayser for barnehage og skoe. Virksomhetspan og kompetansepan Utarbeide virksomhetspan,, basert på handingspan Årsmeding og måkart Utarbeide årsmeding og måkart basert på handingspan Budsjett- og handingspan Utarbeide innspi ti budsjett- og handings pan basert på handings pan Barna ska få utfode skapergede, undring og utforskertrang. De ska ære å ta vare på seg sev, hverandre og naturen. Barna ska utvike grunneggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehageoven 1 Ski kommune 9

10 10 Handingspanarbeid i

11 Handingspanarbeid i ,, Møter jeg et barn, så møter jeg et menneske Anne-Cath Vesty I øpet av høsten 2013 og våren 2014 ska arbeidet som startet på Sørmarka mars 2013 konkretiseres og impementeres. Den enkete virksomhetseder har ansvar for å føre dette arbeidet videre i sin organisasjon. Pedagogisk virksomhet vi i samarbeid med virksomhets ederne støtte og føge opp dette arbeidet. De konkrete utvikingsbehovene i kommunens barnehager, skoer og SFO er uike og det er nødvendig med interne prosesser for å utdype behov og forankre arbeidet basert på fees satsningsområder. Pedagogisk virksomhet ska støtte arbeidet med grunneggende ferdigheter og æringsmijø med fees titak, tiretteegging og oppføgning. Basert på arbeidet på Sørmarka ska vi ha et fees fokus på føgende deer av satsnings områdene i kommunen, i kommende periode: Ski kommune 11

12 Fees arbeid Satsningsområde innenfor Læringsmijø Barnehage, skoe og SFO har edese og gruppeedese som satsningsområde. Når det gjeder samarbeid med hjemmet er dette eementet kun et satsningsområde for skoe og SFO. Ledese og gruppeedese God edese av barnehage, skoe og SFO er en viktig faktor for endringsarbeid, samtidig som det er en viktig faktor for arbeidet med æringsmijø. Tydeig edese i barnehager og skoer som føger opp vagte satsningsområder er en suksessfaktor. Ledese av grupper i barnehager og SFO, og kasse- og undervisningsedese i skoe, er sentrat for et godt æringsmijø. Ansatte i barnehager, skoer og SFO har et hovedansvar for å bidra ti at barn og eever oppever trygghet og trivse og her er gruppe- og kasseedese et sentrat eement. Som ansatt ska man ha en anerkjennende hodning og en støttende reasjon som fremmer utviking og æring, en ska ha gode rutiner som bidrar ti god struktur og organisering og man ska ha forventninger som bidrar ti undring og motivasjon. Kjennetegn på god edese i barnehagen barnehagen har et fees verdigrunnag personaet jevnig er i samspi med og aktivt refekterer sammen med ederne i barnehagen personaet i samarbeid med ederne i barnehagen vurderer barnas utbytte av barnehageopphodet personaet viser yst og vije ti å være ansvarige aktører i barnehagearbeidet personaet viser inkuderende hodninger overfor mangfod edere og øvrig personae har et positivt samarbeidskima og gode reasjoner seg imeom i barnehagen som hehet ederne kommuniserer tydeige må og forventninger ti det øvrige personaet ederne i samarbeid med det øvrige personaet vurderer barnehagens arbeid edere gir tydeige tibakemedinger ti det øvrige personaet Kjennetegn på god edese i skoen edesen kommuniserer tydeige må og forventninger ti ansatte edesen foretar øpende vurderinger og gir tydeige tibakemedinger ti ansatte det er et positivt samarbeidskima og gode reasjoner meom de ansatte, og meom ansatt og edese skoen har et entydig ordensregement med kjente konsekvenser som føges opp i praksis Dette er sentrae forhod ved god edese. Dette er forhod ansatte i barnehage og skoe/sfo ska gjenkjenne fra edesen. Kjennetegn på god gruppeedese i barnehagen er at ansatte har en tydeig struktur gjennom barne hagedagen samarbeider for å utvike et godt barnehagetibud bruker smågrupper formuerer tydeige må for barnas æring og æringsmijø har må for barnehagegruppa, tipasset deres forutsetninger og utvikingstrinn er tydeige og ansvarige egger ti rette for utviking av sevstendighet invoverer barna og gir dem muighet for medvirkning hjeper barna ti en fees forståese for hvordan det fysiske mijøet ska brukes er øsningsorienterte 12 Handingspanarbeid i

13 Kjennetegn på god gruppe- og kasseedese er at ansatte har tydeig struktur i undervisningsforøpet formuerer tydeige må for eevenes æring og æringsmijø har høye forventninger ti ae eevene, tipasset deres forutsetninger gir tydeige og konstruktive tibake medinger ti eevene, både fagig og sosiat bruker tibakemedinger fra eevene for å tipasse oppæringen skaper et inkuderende mijø og ærings feesskap bant eevene utarbeider reger i samarbeid med eevene, og håndhever disse bevisstgjør og ansvariggjør eevene i sitt æringsarbeid invoverer eevene, og gir dem muighet for medvirkning Dette er sentrae forhod for god gruppe- og kasseedese. Dette er kjennetegn som foresatte og barn / eever ska oppeve i barnehage og skoe/ SFO. Kompetanseheving på edese, gruppeedese og kasse- og undervisningsedese Barnehage Ledese og barnehage vandring Gruppeedese Skoe Ledese og skoevandring Kasse- og undervisningsedese SFO Ledese og SFO-vandring Gruppeedese Samarbeid med hjemmet Hjem og skoe er gjensidig avhengig av hverandre, og har fees oppgaver når det gjeder barn og unges æring og utviking. Et nært og forpiktende samarbeid med hjemmet er avgjørende for å reaisere fees oppgaver om best muig æring og utviking for det enkete barn. Det er avgjørende at skoer/sfo og foresatte har åpne og gode diaoger og kommer fram ti enighet gjennom fees besutninger, ti beste for barnets utviking og æring. Foredremøter, utvikingssamtaer og annet samarbeid med hjemmet bør atid bære preg av både informasjon, diaog og medvirkning. Det vurderes derfor å være behov for å utarbeide fees «materie» for skoer ti utvikingssamtaer og foredremøter sik at dette samarbeidet er profesjonet og mest muig enhetig i kommunen. Profesjonaitet og høy kompetanse forventes i møte med foresatte. Videre vi Pedagogisk virksomhet bidra med,, kompetanseheving ti ansatte i skoer på områder som kan være utfordrende i møte meom skoe og foredre. Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunn eggende ferdigheter i tråd med disse. Må for handingspanen Ski kommune 13

14 Kjennetegn på godt samarbeid med hjemmet i skoe og SFO foresatte og ansatte formider ti samme positive forventningene ti eeven, tipasset eevens forutsetninger hjem og skoe «snakker samme språk» og foresatte må få en innføring i skoens språk, sik at foresatte og barn ikke ever i «to forskjeige verdener» ansattes, foresattes og eevens forventninger ti hverandre er tydeig uttat og forstått av begge foresatte har ree medvirkning Disse kjennetegnene ska foresatte og barn/eever gjenkjenne i møte med skoer og SFO. Kompetanseheving på samarbeid med hjemmet Skoe Den gode samtae/det gode møtet Sjekkiste for utvikingssamtaer og foredremøter SFO Den gode samtae/det gode møtet Sjekkiste for foredremøter Satsningsområde innenfor Grunneggende ferdigheter Språk og begreps- og ordforrådsutviking Utviking av språk som grunneggende ferdighet i barnehage og skoe, herunder begreps- og ordforrådsutviking i ae fag, er en forutsetning for videre æring og utviking. Nyere forskning viser at det er behov for endringsarbeid med tanke på hvordan man tiretteegger for språkinnæring i barnehager og skoer. Språket vårt er det viktigste redskap for å kommunisere og tenke, og det meste av vår kunnskaps tiegnese og æring skjer gjennom språket. Vokabuaret eer ordforrådet står i en særstiing fordi begreper og ord hjeper oss ti å tenke om, snakke om og kategorisere det som omgir oss i verden. Sik kan vi konstruere mening og motta informasjon. Vokabuaret er summen av ordene en person forstår og bruker. Ordforrådet har derfor stor betydning for skoefagig utviking, og det er b.a. en kar sammenheng meom ordforrådet i førskoeader og senere eseferdighet. Nyere forskning viser at man ved å arbeide systematisk med innæring av nye begreper vi bidra ti at barn og eever utviker en bedre innhodsforståese, samt at det bir aget assosia sjoner meom ord og erfaringer. Mange og sterke assosiasjoner meom ord og erfaringer fører ti at ordene bir mer presist og godt agret i språk senteret i hjernen. En god og presis agring av begreper/ord bidrar ti at barn ettere karer å hente fram ordene etter behov. Skoene har de siste årene etabert eseveiedere på den enkete skoe og disse har gått på videreutdanning. Det vurderes at dette er svært nyttig. I barnehagene i Ski arbeider man med 5-åringene etter modeen Tidig innsats for god esestart. Arbeidet etter denne modeen viser gode resutater og er godt innarbeidet, men man ser behov for å starte enda tidigere. Som de av dette arbeidet vi Pedagogisk virksomhet egge ti rette for at en ansatt innenfor Spesiapedagogisk team i Skoe- og barnehageavdeingen kan jobbe dedikert med videre impementering av språkgrupper, hvor man også benytter eementer fra PLAGG (panegging, gjennomføring og gjenkaing) og Skoggruppemetoden for å sikre at dette arbeidet ska bi enda bedre og godt innarbeidet i ae barnehager. Språkig utviking og esing I skoen har man som nevnt eseveiedere, men man ser at dette arbeidet i større grad også bør rettes mot begreps- og ordforrådsutviking for å «skape» gode esere med god eseforståese i ae fag. Det hjeper ikke å være en teknisk god eser dersom man ikke forstår det man eser. Språkig utviking og skriving God språkig utviking med et godt ord- og begrepsforråd er også sentrat for skriving. Skoer rapporterer om at eever kan ha vansker med å skrive gode sammenhengende tekster med et godt meningsinnhod. På ungdomsskoen ska tekster vurderes med karakter. Enkete skoer har forsøkt tiretteeggingstitak i form av «skriveverksted» hvor eever etter kartegging får deta på intensive kurs for å oppøve seg ferdigheter som gjør at de mestrer å skrive innhodsrike, sammenhengende tekster. 14 Handingspanarbeid i

15 Kjennetegn på godt arbeid med språk i barnehagen er at ansatte er bevisst ae hverdagssituasjoner, ek og aktiviteter som en god arena for systematisk språkstimuering er bevisst sin forbidefunksjon for hvordan en ytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, taespråk og tekst er bevisst sin bruk av tid og er tistede, ytter, observerer og gir respons i sam handing med barna bruker et variert ordforråd tipasset barnets forutsetninger støtter barn i å bruke språk for å uttrykke føeser, ønsker og erfaringer gir barna spennende og utfordrende oppeveser med språk, tekst og bider som inspirerer ti undring og nysgjerrighet Kjennetegn på godt arbeid med språk i skoen Utdanningsdirektoratet har utarbeidet beskriveser av god praksis i arbeidet med ese og skriveoppæringen for ungdomstrinnet. Dette, og annen reevant forskning, ska vi ta utgangspunktet i når arbeidet med språk ska føges opp i skoene. Kjennetegnene må tipasset grunnskoen der dette er nødvendig. Grunneggende-ferdigheter/ Kjennetegn på godt arbeid med språk i SFO På hviken måte SFO ska bidra ti et godt arbeid med språk som grunneggende ferdighet er noe SFOene i kommunen må diskutere og age en fees pan for i øpet av høsten Arbeidet med språkig utviking ska føges opp ved hjep av barnehage- og skoevandring. Kompetanseheving på språk Barnehage Språkig utviking Språkgrupper,, Skoe Språkig bevissthet Begrepsoppæring en strukturert undervisningsmode Leseveiedernettverk Språk og esing Språk og skriving SFO Språkig utviking og hvordan kan SFO bidra Benytte eseveiedere ti nettverksjobbing i SFO Eevene ska settes i stand ti å utvike kunnskap, dugeik og hadningar for å kunne meistre iva sine og for å kunne deta i arbeid og feesskap i samfunnet. Oppæringsoven 1.1 Ski kommune 15

16 Må for barnehage, skoe og SFO Arbeidet med handingspanen må edes okat ska man få ti den endringen man er ute etter. Som nevnt er vagte satsningsområder basert på sentrae føringer, men uten oka forankring og oppføging vi man ikke ykkes. Vagte satsningsområder i handingspanen må konkretisere i virksomhetspaner og kompetansepaner og gjenspeies i virksomhetenes budsjettog handingspanarbeid. Virksomhetsederne har et særig ansvar for å egge ti rette for hehetig æring i barnehager og skoer/sfo. Pan for handingspanarbeid som ska gjennomføres høsten 2013 må foreigge innen utgangen av august Må for Pedagogisk virksomhet En sentra endringsagent i Ski kommune er Pedagogisk virksomhet, og spesiet Skoe- og barne hageavdeingen og Pedagogiskpsyko ogisk tjeneste. Pedagogisk virksomhet ska støtte utvikingsarbeidet og egge rammer for den overordnede oppføgingen av arbeidet med handings panen. Et endringsarbeid i skoe og barnehage må få støtte fra Pedagogisk virksomhet ska dette arbeidet bi hehetig. Pedagogisk virksomhet ska egge ti rette for økt samhanding og samarbeid ved bruk av definerte nettverkssaminger på eksisterende ærings- og utvikingsarenaer: PedNett Rektormøter Styrermøter Andre reevant nettverk Pedagogisk virksomhet innehar også ressurspersoner ti barnehager og skoer som ska gi veiedning og støtte. Pedagogisk virksomhet ska bistå med veiedning, arrangere kurs/workshops (utviket i samarbeid med barnehager, skoer og SFO, og eksterne fagmijøer). Virksomheten ska ha ansvar for oppføging ved å sette aktuee satsningsområder på dagsorden, og bidra ti fees kompetanseheving gjennom foredrag på fees pandager. Ressurser ti fees kompetanseheving for barnehage og skoe er agt ti Pedagogisk virksomhet og dette vurderes derfor som hensiktsmessig. Pedagogisk virksomhet og PPT har vagt PALS som sitt verktøy for hehetig arbeid med æringsmijø i skoen, basert på tidigere kommunae poitiske vedtak. PPT har ressurspersoner som kan bidra med støtte i dette arbeidet. PALS er en forskningsbasert mode med dokumenterte gode resutater. Intensjonen er å oppnå god æring gjennom et systematisk arbeid med sentrae eementer i æringsmijøet. PALS omfatter et system for impementering og kontinuerig evauering av impementeringsarbeidet, samt et system for kontinuerig vurdering av status på skoen. Modeen har også fokus på eevenes skoefagige prestasjoner i grunneggende ferdigheter. Pedagogisk virksomhet kan også, på bestiing fra skoer og barnehager, utarbeide fees materie basert på de sentrae satsningsområdene. Et sikt materie vi i første omgang være et fees system for oppføging, evauering og tisyn, men på sikt vi det jobbes for å utvike fees maer på sentrat vagte områder der dette ikke finnes pr. i dag. Bistand og oppføging fra Pedagogisk virksomhet kan skisseres i føgende mode: 16 Handingspanarbeid i

17 Nettverksarbeid Sette aktuee tema på agendaen Legge ti rette for erfaringsdeing Bidra med å ede/føge opp aktuee nettverk basert på satsningsområder Veiedning og støtte Impementere evidensbaserte metoder og titak innen æringsmijø (gruppeedese/undervisningsedese og samarbeid i hjemmet) Impementere evidensbaserte metoder og titak innen grunneggende ferdigheter PALS Kurs og workshops Oppføging av endringsarbeid Begrepsæringsmodeen fra Bredtvet Begrepsoppæring i ae fag Den gode samtae/det gode møte Materie Bistå med fees innkjøp av materie basert på satsningsområder Utarbeide sjekkiste for utvikingssamtaer og foredremøter Utarbeide sjekkister for skoevandring Utarbeide sjekkister for koegaveiedning Ski kommune 17

18 Sentrae føringer Oppæringsoven Barnehageoven Kommuneoven Kommunepanen Lærepanverket for Kunnskapsøftet (forskrift) Rammepan for barnehage Vennskap og detakese Mestring og motivasjon / GNIST/Ny Giv Litteraturiste 1 Levin, Ben: How to Change 5000 Schoos: A Practica and Positive Approach for Leading Change at Every Leve. Harvard Educationa Press, Cambridge, Mass (2008) 2 Rutter, M., et. a. Rutter s Chid and Adoescent Psychiatry. Wiey-Backwe; 5 edition Hattie, John: Visibe Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Anayses Reating to Achievement. Routedge (2008) 4 Udir.no 5 Udir.no NOU (2009): Rett ti æring NOU (2010): Med forskertrang og æreryst. NOU (2010): Mangfod og mestring NOU (2012). Ti barnas beste Forsidebide: Brukt med tiatese fra Microsoft/Fotoia Ae iustrasjonsfoto: istockphoto Layout: Bente Nygaard Martinsen St.med. nr. 31 ( ) Kvaitet i skoen St.med. nr. 41 ( ) Kvaitet i barnehagen Med. St. 19 ( ) Tid ti æring Med. St. 18 ( ) Læring og feesskap. Tidig innsats og gode æringsmijøer for barn, unge og voksne med særige behov Med. St. 22 ( ) Motivasjon Mestring Muigheter Med. St. 20 ( ) På rett vei. Kvaitet og mangfod i feesskoen Med. St. 24 ( ),, Framtidens barnehage Vi er én profesjon av førskoeærere, ærere og edere i barnehage og skoe. Vårt samfunns mandat er å fremme barnehagebarn og eevers æring, utviking og danning. Våre verdier, hodninger og handinger påvirker dem vi arbeider for og med. Lærerprofesjonens etiske pattform 18 Handingspanarbeid i

19 Ressurser og nyttige enker Barnehage Utdanningsdirektoratet 2012: Barns trivse voksnes ansvar. En veieder om hvordan barnehagens ansatte kan støtte barnas sosiae utviking og arbeide for å skape et godt psykososiat mijø som forebygger mobbing og krenkeser. Utdanningsdirektoratet 2013: Språk i barnehagen. Mye mer enn bare prat. En veieder om språkstimuering, dokumentasjon og vurdering av språk og språktiegnese. Veiederne finner du på: Barnehage/Pedagogikk/Veiedere/ Skoe og barnehage Utdaningsdirektoratet 2008: Fra edst ti yngst samarbeid og sammenheng meom barnehage og skoe Veiederen finner du på: Barnehage/Pedagogikk/Veiedere/ Skoe Læringsmijø: Utdanningsdirektoratet har aget ressurssider hvor du finner du forskningsbasert kunnskap om hva som ska ti for å utvike og oppretthode gode æringsmijøer. Kasseedese Sidene innehoder informasjon om hva kasseedese er, skjema for vurdering av egen praksis, observasjonsskjema etc. Ressursene finner du på Laringsmijo/Bedre-aringsmijo/ Grunneggende ferdigheter for ungdomstrinnet: Utdanningsdirektoratet har aget egne nettsider med ressurser knyttet ti dette: Ressursene finner du på: Utviking/Ungdomstrinnet/ Rammeverk for grunneggende ferdigheter: Forsok-og-pagaende-arbeid/Larepangrupper/ Rammeverk-for-grunn eggende-ferdigheter/ Ski kommune 19

20

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Hvordan kan vi påvirke?

Hvordan kan vi påvirke? fu detakese og ikestiing universe utforming Hvordan kan vi påvirke? kapitte 1 universe utforming 1 kapitte 1 inn H od universe utforming Innhod Mået med veiederen side 3 1. UnIverse UtforMIng side 4 2.

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN INNHOLD DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter

Søknad om: Ny grunnskole etter Søknad om: Ny grunnskoe etter privatskoeoven Generet om skoen Geografisk passering Oppgi hvor skoen ska etaberes. Fyke: Nord-Trøndeag Kommune: Steinkjer (1702) Organisasjonsform Skoen må være registrert

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

ÅRSPLAN, Generell del. NLM-Barnehagene AS, Avd. Utsyn barnehage. PB 275, 6447 Elnesvågen. Tlf / Mail:

ÅRSPLAN, Generell del. NLM-Barnehagene AS, Avd. Utsyn barnehage. PB 275, 6447 Elnesvågen. Tlf / Mail: ÅRSPLAN, Genere de NLM-Barnehagene AS, Avd. Utsyn barnehage PB 275, 6447 Enesvågen Tf. 71262609/97077825 Mai: utsyn.frana@nmbhg.no Web: www.frana.utsyn.barnehage.no 1 NLM-Barnehagene AS Er et seskap som

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Arbeidsgruppens medlemmer NAFOL. Presentasjon av rapport til (NRLU) Bakgrunn Forskningsbasert undervisning er lovpålagt. kunnskapsgrunnlag.

Arbeidsgruppens medlemmer NAFOL. Presentasjon av rapport til (NRLU) Bakgrunn Forskningsbasert undervisning er lovpålagt. kunnskapsgrunnlag. NAFOL Nasjona orskerskoe i ærerutdanning Presentasjon av rapport ti Nasjonat råd or ærerutdanning (NRLU) Rådsmøte,, Trondheim, 9-11.02.20099 v/ Arbeidsgruppens medemmer, UiB (eder) Jan Oav Fretand, HiSF

Detaljer

DANNING. R a. p p. Norsk folkehøgskolelag. Noregs kristelege folkehøgskolelag. Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo. e s. m i. a f. e h. l k h. g k.

DANNING. R a. p p. Norsk folkehøgskolelag. Noregs kristelege folkehøgskolelag. Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo. e s. m i. a f. e h. l k h. g k. Grafisk design: Marianne Bakke o r t p p p f a o r r a t r a f T DANNING a n k a m i e s Norsk fokehøgskoeag Øvre Vogate 13, 0158 Oso f ø r u t d a n n i n g f o r f o a m i e s Ta n k Noregs kristeege

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR INNHOLD Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 UTGIVER: Voksne

Detaljer

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang!

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang! Sammen kan vi gjøre en forskje. Her er inspirasjon som kan hjepe deg med å komme igang! HVA ER NICKELODEON S TOGETHER FOR GOOD? HVA ER PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror på at mennesker kan sammen gjøre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA Prosjekttitte: OSL Utvidese Sentraageret Titte: Risikovrdering Grovanayse SHA E02 11.06.13 For impementering GMSNG GMKNI GMAMA A01 01.06.13 For kommentar JES JES GMSNG Revisjon Dato Tekst Laget Kontroert

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG MED GODE

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Am<2/a</w/ooo/ M002«)0:I

Am<2/a</w/ooo/ M002«)0:I 04.11.1997 TØI-kurset 1997 «Samferdsesetatens roe i drift og panegging» Am

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983 Rapport om 0-skjeprosjekt på Domøy - 1983 - utprøving og kartegging av forekomstene - vurdering av høstemetoder og utstyr - mottak og foreding - markedstest. Domøy Titaksag Forord Fra 0-skjeprosjektet

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sarpsborg 1. juni 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017 Sarpsborg 1. juni 2017 1996 2006 (11) 2017 Utdanningsdirektoratet - hva gjør de? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal

Detaljer

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver Avansert teknoogi for grunneggende oppgaver www.oex.no Oppmåing Visuaisering Navigering Potting Posisjonering Hardhetsberegning Oppmåing og visuaisering Koektiv kartegging siden 1997 Kartegging av havbunnen

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren en veileder. Struktur og hovedinnhold Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sælensminde

Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren en veileder. Struktur og hovedinnhold Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sælensminde Samfunnsøkonomiske anayser i hesesektoren en veieder Struktur og hovedinnhod Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sæensminde Divisjon heseøkonomi og finansiering Veiederens struktur og hovedinnhod

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS 04.12.09. Gjeder med endringer fra 01.01.2013 Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder De 1 Generee bestemmeser 3 De

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform Lexmark Soutions Patform Programvareøsninger for Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte

Detaljer

Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014

Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014 Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014 Med utgangspunkt i intensjonen om handlingsplanen for barnehage, skole og SFO, har Siggerud gård barnehage, Siggerud barnehage og Siggerud skole og SFO valgt

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014 HELHETLI ROS-ANALYSE 2014 m/ oppføgingspan for Rana kommne Vedtatt av kommnestyret. INNHOLD 1.0 Innedning 4 1.1 Sammendrag 4 Risikobide 4 Prioriteringer og titak 4 1.2 Bakgrnn 5 Ansvar for samfnnssikkerhet

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

Økt tempo mot målstreken Guds ord ble født Bibeloversettelse på nye måter. wycliffe:nytt. 4:2015 Årgang 37 wycliffe.no

Økt tempo mot målstreken Guds ord ble født Bibeloversettelse på nye måter. wycliffe:nytt. 4:2015 Årgang 37 wycliffe.no Økt tempo mot måstreken Guds ord be født Bibeoversettese på nye måter wyciffe:nytt 4:2015 Årgang 37 wyciffe.no Ansvarig utgiver: Wyciffe Postboks 6625 St. Oavs pass, 0129 Oso info@wyciffe.no / wyciffe.no

Detaljer

Gradert aktivitetstilpasning hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom

Gradert aktivitetstilpasning hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom Gradert aktivitetstipasning hos ungdom med kronisk utmattesessyndrom nyttig eer unyttig? AV BERIT WIDERØE NJØLSTAD, UNNI SVEEN OG VEGARD BRUUN WYLLER Sammendrag Hensikt Hensikten med prosjektet var å undersøke

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 29.05.2013 Tid: k 0900 Forfa: t. ( SQ,IUm Varamedemmer: Andre: ~ ~ W\ t 11 Y\ Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/19 13/399 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/20 13/192

Detaljer

Pedagogisk årsplan Smedsrud barnehage 2013-2014

Pedagogisk årsplan Smedsrud barnehage 2013-2014 Pedagogisk årsplan Smedsrud barnehage 2013-2014 INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår i Smedsrud barnehage. Barnehagen vår er en kommunal barnehage i Ski kommune. Vi har 65 barn fordelt på fire

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvatning og vedikehod En veieder for fokevagte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Ti fokevagte og rådmenn i ae andets kommuner og fykeskommuner: Jeg har stor respekt

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Solveig Innerdal Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby Godkjenningsprogram Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Af Daby Innhod Godkjenningsprogram Norske Redningshunder Innhod 1. Genere de 6 1.1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 07.04.2014 Tid: 18:30-21.15 Oav Breivik (H), Siri Johansen (H) Oe Torvad Riiser (H), Aeksander Abotnes (uavh.) Rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere!

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere! Varig vektreduksjon og ivsstisendring! 3 2017 UTGAVE 28 www.easyife.no RING BODØ 90 25 31 19 Hege fra Løpsmarka ned 40 kio på 9 måneder Og hoder vekten ett år senere! FØR Nye kurs starter nå! Ring 90 25

Detaljer

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere!

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere! Varig vektreduksjon og ivsstisendring! 3 2017 UTGAVE 28 www.easyife.no RING BODØ 90 25 31 19 Hege fra Løpsmarka ned 40 kio på 9 måneder Og hoder vekten ett år senere! FØR Nye kurs starter nå! Ring 90 25

Detaljer

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS FORSKNINGSVIRKSOMHET Havforskningsingstituttet utforsker økosystemet i havområdet fra Nordsjøen ti Nordishavet (se kartet).

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Statens forurensningstisyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oso Besøksadresse: Strømsveien 96 : Inspeksjonsra pport Teefon: 22 57 34 00 Teefaks: 22 67 67 06 E-post: postrnottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon

Detaljer

2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage

2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage 2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage Janne I. Håkonsen 2015/2016 Barnehage året 2015/2016 har vært et godt år på mange måter i Nordre Jarlsberg barnehage. Vi får svært gode tilbakemelinger på

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! 32 69 90 09 www.drammen.easyife.no 2 2016 UTGAVE 46 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Eisabeth fra Lier gikk ned 6 kio Og karte å egge om

Detaljer

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå Barnehagens samfunnsmandat 1. I vår barnehage møter vi alle barn med tillit og respekt. 2. I vår barnehage får gutter og jenter like muligheter til å bli sett og hørt. 3. Jeg er bevisst på hvilke holdninger

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Laila Fossum og Mari Fagerheim 28.10.2016 Overordnet mål med ny rammeplan Et mer likeverdig tilbud mindre kvalitetsforskjeller Hva er egentlig rammeplanen?

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: Foredreskjema Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 04.06.2014 Tid: 18:30 Simen Saxebø (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær Trude Pausen Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr.

Detaljer

Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass. Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017

Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass. Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017 Kvalitet i barnehagen mer en rett til plass Betty Steinsvik, UiT-Norges arktiske universitet, 2017 08.03.2017 UiT, Betty Steinsvik 2017 1 Historien og noen pionerer 08.03.2017 UiT, Betty Steinsvik 2017

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også Trp stavkirke Må g frhd i paneggingen JØRGEN H. JENSENIUS Bant de mange undersøkeser Håkn Christie har gjrt i nrske kirker er gså en undersøkese av Trp stavkirke (Christie 1981:116-145). Ved siden av ppmåing

Detaljer

DIREKTIV OG MELDINGER TIL ALLE DISTRIKTSSTYRER FRA SENTRALKOMITEENS ARBEIDSUTVALG AUGUST 1982 INNHOLD:

DIREKTIV OG MELDINGER TIL ALLE DISTRIKTSSTYRER FRA SENTRALKOMITEENS ARBEIDSUTVALG AUGUST 1982 INNHOLD: .. DIREKTIV OG MELDINGER TIL ALLE DISTRIKTSSTYRER FRA SENTRALKOMITEENS ARBEIDSUTVALG AUGUST 1982 INNHOLD: I. Direktiv om agsdiskusjonen om "partiets innretting på arbeiderkassen" s. II. Direktiv om oppsummering

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v. Utdanningsdirektoratet Marianne Højdahl mhd@udir.no Kort om Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Bidra til å

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HOVEDMÅL FOR SANDEFJORDSKOLEN: Innen 2018 skal skolene i Sandefjord ha oppnådd

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE KOMPETANSE FOR FRAMTIDA Barnehagene i Øvre Eiker 1 2 STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE Visjon og mål for barnehagene i Øvre Eiker: KOMPETANSE

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

magasinet 3/2017 INDIA: LANDET DER JENTENE FORSVINNER Nå reiser de seg og gjør opprør. REDD BARNA MAGASINET 1

magasinet 3/2017 INDIA: LANDET DER JENTENE FORSVINNER Nå reiser de seg og gjør opprør. REDD BARNA MAGASINET 1 magasinet 3/2017 INDIA: LANDET DER JENTENE FORSVINNER Nå reiser de seg og gjør opprør. REDD BARNA MAGASINET 1 TEMA / JENTER I INDIA TEKST JOHAN AUGUSTIN FOTO JONAS GRATZER JENTER GJØR OPPRØR India er ett

Detaljer

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner Bakkebygrenda barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår i Bakkebygrenda barnehage! Dere vil i dette dokumentet bli

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. Fylkesutvalget

SAKSDOKUMENTER. Fylkesutvalget SAKSDOKUMENTER Fykesutvaget Dato: 23.04.2013 k. 12:00 Sted: Fykesutvagssaen Arkivsak: 201300052 Saksiste 120/13 Godkjenning av protoko fra Fykesutvagets møte 16.04.2013 121/13 Fykesrådmannens orientering

Detaljer