Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske."

Transkript

1 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske. En permanentmagnet som er fritt opphengt vi atid rette seg inn etter jordens magnetiske nordpo. ordpo og sydpo markeres henhodsvis med en og en S. Figur S R e tn i n g m o t d e n m a g n e ti s ke o rd p o e n Ved to magneter ved siden av hverandre: Figur Like poer frastøter hverandre S S Uike poer titrekker hverandre S S FELTLJER Et magnetfet meom nordpo og sydpo ti en permanentmagnet kan iustreres ved hjep av fetinjer. Fetinjene går atid fra nordpo ti sydpo.

2 2 vis vi har en permanentmagnet og egger en tynn isoerende pate over som vi strør jernspon på vi jernsponene rette seg inn etter nord- og sydpo. Jernsponet vi tangere fetinjene meom nord- og sydpo. Fetinjene går atid fra nord mot sydpo. Figur 5.1.3

3 3 ELEKTRSKE LEDERE En eektrisk eder som det går strøm gjennom vi ha fetinjer rundt ederen. Dette kan undersøkes ved å passere en fritt opphengt permanentmagnet ved siden av strømederen. Permanentmagneten vi da rette seg inn etter fetinjene rundt ederen når det går en strøm i ederen. år strømmen brytes i ederen retter permanentmagneten seg inn etter magnetisk nordpo. Figur S Strøm re tn i n g Fe t i n j e R e tn i n g ti m a g n e ti s k o rd p o Strøm e d e r For å finne fetinjeretningen rundt en strømførende eder kan det benyttes korketrekkerregeen. Korketrekker regen: vis vi skrur en korketrekker innover i strømmens retning, markerer vi fetinjeretningen med den veien vi vrir korketrekkeren. Strømretning i en eder og fetinjene rundt ederen markeres vanigvis på denne måten: Figur Fe t i n j e Strøm e d e r g j e n n o m s kå re t Strøm m e n g å r fra o s s (Se r b a ke n d e n a v e n p i ) Strøm m e n ko m m e r m o t o s s (Se r p i s s p i s s e n ko m m e m o t o s s )

4 4 MAGETSK FLUKS Magnetisk fuks er summen av ae fetinjer gjennom en viking. magnetisk fuks (Wb) (Weber) (Vs) Figur L e d e r/v i n d i n g Fe t i n j e SPEGSSTØT Spenningsstøt eer spenningsimpus er ik den mider kidespenningen ganger tiden i det en spoe bir tiført spenning. Spenningsstøt=spenningsimpus=magnetisk fuks E t mid E t midere kidespenning (V) tiden (s) Det genereres magnetisk fuks i et ite øyebikk etter at en vinding har bitt tiført en spenning eer ike etter at den har mistet spenningen. Ved veksespenning vi vi hee tiden ha en magnetisk fuks pga veksefetet.

5 5 SPEGSSTØTET FOR E VDG E SPOLE vis forme ganges med anta vindinger finner en den samede fuksen for en spoe. E t mid Eer for å finne den magnetiske fuksen pr vinding i en spoe, kan vi snu formeen over med hensyn på fuksen: E t mid anta vindinger i en spoe Eksempe En spoe med 500 vindinger har en fuks på 0,5 mwb. Fuksen endres ti nu 5 ms etter at strømmen ti spoen har bitt sått av. a) Finn den midere induserte spenningen i spoen. b) va bir fuksendringen ti spoen når den midere induserte spenningen er 100 V og fuksen på 0,5 mwb endres ti nu i øpet av 5 ms etter at strømmen ti spoen har bitt sått av. Løsning: a) Midere induserte spenning: E t mid E mid 500 0, Wb V t , 0 s b) Fuksendringen: E t mid 100V s 1, Wb 1, 0mwb 500

6 6 MAGETSK FELTSTYRKE Magnetisk fetstyrke er kraften som virker på fetet rundt en magnet eer inne i eer ved en spoe. Figur S rej nit ef S En permanentmagnet som igger inn ti en spoe vi rette seg inn etter poariteten ti spoen når det går en strøm gjennom spoen. Det må derfor virke en kraft fra spoen på magneten. år strømmen brytes i spoen vi permanentmagneten rette seg inn etter magnetisk nordpo. Det virker da en kraft fra magnetisk nordpo på permanentmagneten. F F magnetisk fetstyrke (A/m) kraften () Magnetisk fuks (Wb)

7 7 MAXWELLS LOV år f.eks to strømførende edere har samme strømretning vi det dannes fetinjer rundt ederne som vist på figur 5.1.8, figur nedenfor. Figur Fetstyrken vi i ae punkt angs fetinjen være forskjeig, dette kaes heterogent fet. De svarte punktene representerer fetstyrken i et punkt angs fetinjen og hvor angt det er ti neste fetpunkt måing. Summerer vi ae fetstyrkene rundt ederne angs en fetinje og ae de små avstandene (fetstyrkene) representerer får vi summen av fetstyrkene og engden ti den aktuee fetinjen. vis punktet hvor fetstyrken måes bir smaere er det pass ti fere fetstyrkemåinger angs en fetinje og summen av fetstyrken og fetinjeengden bir mer nøyaktig. Mutipiseres (ganger) summen av ae de måte fetstyrkene rundt ederne og ae engdene ti måpunktene får vi strømmene i ederne. ( ) ( ) A

8 8 FELTSTYRKE LUFTSPOLE For å finne nordpo og sydpo i en spoe kan det benyttes høyre håndsregeen. øyrehåndsregeen: Legg høyre hånd over spoen med fingrene i strømretningen. Tommeen peker da mot nordpoen på spoen. Figur nne i en uftspoe er det et homogent fet. Fetstyrken bir derfor ik i hee uftspoen. Utenfor uftspoen bir fetstyrken iten sik at en kan se bort fra denne. En ufspoe er derfor nesten homogen og kan regnes som homogen da ekkfetet er ite. Fetstyrken inne i en uftspoe bir: ikhet med Maxwes ov bir summen av ae fetstyrkene mutipisert med ae engdene av måepunktene ti fetstyrkene: eer på formen: ( ) For å finne fetstyrken ti en spoe må vi mutipisere med anta vindinger: magnetisk fetstyrke (A/m) strømmen i spoen (A) anta vindinger engden av spoen (m)

9 9 Eksempe En 20 cm ang uftspoe har 1000 vindinger. Finn fetstyrken i uftspoen når det går en strøm på 2,0 A gjennom spoen. Løsning: A 2, A / m 10kA / m 0, 20m

10 10 FELTSTYRKE SPOLE MED METALL KRETS Figur Metakrets 1 2 midere fetinjevei 4 3 Der spoen er passert på metakretsen vi det oppstå et ite ekkfet. Fetet er så ite at en vanigvis kan se bort fra ekkfetet og regne kretsen som homogen. Den magnetiske fetstyrken vi fordee seg ikt inne i metakretsen. Midere fetinjevei bir da den stipete injen som går midt inne i metaet. Fetstyrken inne i en metakrets bir: ikhet med Maxwes ov bir summen av ae fetstyrkene mutipisert med ae engdene av måepunktene ti fetstyrkene: ( ) eer på formen:

11 11 For å finne fetstyrken ti en spoe må vi mutipisere med anta vindinger: magnetisk fetstyrke (A/m) strømmen i spoen (A) anta vindinger engden av meta kretsen (m) Eksempe En spoe med 500 vindinger er viket rundt en magnetisk krets. Den magnetiske kretsen er kvadratisk og ytre engde angs det ene benet er 11 cm angt og indre engde 9 cm. Ae de fire benene er ike ange. Finn fetstyrken når det går en strøm i spoen på 1,5 A Løsning: =1,5A =500 9cm 11cm Fetstyrken: A 15, A / m 0, 40m

12 12 FELTSTYRKE RUDT E LEDER år det går en strøm gjennom en eder virker det en kraft rundt ederen. En permanentmagnet vi rette seg inn etter fetinjene rundt ederen. år strømmen brytes i ederen vi permanentmagneten rette seg inn etter magnetisk nordpo. Figur S 1 s En fetinje rundt en rett eder har ik avstand fra ederen i ae punkter. Ae punkter angs en fetinje får derfor samme fetstyrke. Fetstyrken rundt en rett eder: ikhet med Maxwes ov bir summen av ae fetstyrkene mutipisert med ae engdene av måepunktene ti fetstyrkene: ( ) eer på formen:

13 13 Lengden av en fetinje er ik omkretsen av en sirke med radiusen som avstanden fra ederen. Sirkeomkretsen: O 2 r Settes forme inn i forme får vi formeen for fetstyrken rundt en eder: r r magnetisk fetstyrke (A/m) strømmen i ederen (A) avstanden fra ederen ti punktet utenfor ederen hvor fetstyrken ska beregnes (m) Eksempe va bir fetstyrken 0,5 cm fra en rett eder med en strøm på 2,0 A. Løsning: 2, 0A A m 2 r , 7 / m

14 14 BOT-SVARTS LOV, FELTSTYRKE VED E KKE RETT LEDER Figur år en ska finne fetstyrken i et punkt ved en ikke rett eder må en konstruere en kue ti det punkt på ederen som igger 90 i f.eks Z-panet ti det punktet hvor fetstyrken ska beregnes. Strømederen som ikke er rett igger hovedsakeig i Y-panet. Vektoren s tangerer ederen i punkt A og representerer en iten engde angs strømederen. Punkt A refererer seg ti punktet hvor fetstyrken ska finnes. Det kan benyttes forme fetstyrken ved en eder som grunnag for å finne fetstyrken ved en ikke rett eder. Fetstyrken ved en rett eder er: r år ederen ikke er rett må vi sette punktet hvor fetstyrken ska måes angs overfaten ti en kue med sentrum i et punkt på den strømførende ederen. Avstanden meom fetstyrkepunktet og punktet på ederen må ha en rett vinke ti en av aksene i det tredimensjonae panet. Vinkeen meom de to andre aksene i det tredimensjonae panet bir vinkeen.

15 15 Beregningsmetoden som benyttes for å finne fetstyrken ved en ikke rett eder kaes Biot- Svarts ov. Biot-Svarts ov: S sin A 4 r 2 Dette gir oss også formeen for fetstyrken ti en adning i en bevegese: Qv sin B 4 r 2 r s Q v magnetisk fetstyrke (A/m) strømmen i ederen (A) avstanden fra ederen ti punktet utenfor ederen hvor fetstyrken ska beregnes (m) en iten strekning angs ederen (m) Vinkeen meom radiusen og strekningen angs ederen (m) Ladning (C) Ladningens hastighet (m/s) Eksempe va bir fetstyrken i et ite punkt 0,25 cm fra en ikke rett eder med en strøm på 10,0 A. Lengden av det ie stykket angs ederen som tangerer ederen, er på 0,01mm. Vinkeen meom radiusen meom punktene og den ie engden som tangerer ederen er 75. Løsning: S A m 10 0, sin sin 75 1, 23A / m r 2 4 ( 2, 510 m)

16 16 FLUKSTETTET Figur A Fe t i n j e r Figuren viser en gjennomskåret magnet nne i f.eks en permanentmagnet vi fetinjene fordee seg ikt og det er da et homogent fet. Fukstettheten er den magnetiske fuksen pr kvadratmeter av permanentmagneten. Definisjon av fukstettheten: Fukstettheten er anta fetinjer pr kvadratmeter eer magnetisk fuks pr kvadratmeter. B A B fukstetthet (T) (Tesa) magnetisk fuks (Wb) A areaet fetinjene krysser (m 2 )

17 17 PERMEABLTETE FOR MAGETSKE METALLER De forskjeige magnetiske metaer eder fuksen forskjeig. Permeabiiteten er et må på hvor godt et meta eer stoff eder. Bøttstå og dynamobikk er stå med forskjeig siisiumsinnhod. Disse ståtypene eder fuksen bedre enn uft eer vakuum. Det er derfor viktig at uftgapet i en eektrisk motor er minst muig. Figur viser fetinjene fra nordpo ti sydpo gjennom 2 uftspater og en kjerne av bøttstå. Fetinjene vi spre seg på et noe større area i uftgapet, dette kaes spredefet. Figur Definisjonen på permeabiiteten er: Permeabiiteten er fukstetthet dividert på magnetisk fetstyrke. B B permeabiiteten (/m) fukstettheten (T) magnetisk fetstyrke (A/m) PERMEABLTETE FOR VAKUUM En spoe med en vinding og et tverrsnitt på 1 m 2 samt en engde 1 m i vakuum gir permeabiiteten: o = /m=1, /m Permeabiiteten for vakuum er utgangspunktet for å finne permeabiiteten for andre stoff. Dessuten er permeabiiteten for vakuum tinærmet permeabiiteten for uft.

18 18 DE RELATVE PERMEABLTETE Den reative permeabiiteten er et forhodsta meom permeabiiteten i vakuum og permeabiiteten ti det enkete stoff. Denne permeabiiteten er kommet fram via forsøk med de enkete egeringer. Den reative permeabiiteten er et ubenevnt ta. r o r o permeabiiteten (/m) reativ permeabiitet permeabiiteten for vakuum (/m) Den reative permeabiiteten finnes i tabe bak i boka. Fra tabeen går det fram at den reative permeabiiteten varierer med fukstettheten og fetstyrken. år den reative permeabiiteten varierer må også permeabiiteten variere.

19 19 SELVDUKTASE Definisjonen ti sevinduktansen: Sevinduktansen er spenningsstøt dividert med strømendring i spoen. For å få sevinduktansen 1 må det induseres en spenning på 1 V på et sekund med en strømgjennomgang på 1 A i spoen. L E t mid B! SELVDUKTASE ER E KOSTAT VERD FOR E SPOLE. Sevinduktansen er en verdi som er påstempet en spoe. Det er denne verdien som benyttes for å finne ut hvor stor spoe vi ska ha i en krets. Forme gir: E t mid Kombinerer vi denne formeen med forme får vi en ny forme for sevinduktansen: L E t mid A L sevinduktansen () (enry) E mid midere indusert spenning (V) t tiden strømendringen er i spoen (s) strømendring i spoen (A) anta vindinger fuksen (Wb)

20 20 SELVDUKTASE FOR E LUFTSPOLE Figur Formene og A innehoder verdier som er vanskeig å måe eer age en spoe etter. Ved å kombinere formene med noen andre kjente former fra magnetismen får vi et uttrykk som er ettere å beregne sevinduktansen ti en spoe. Formeen for magnetisk fetstyrke for en uftspoe er: Formeen for permeabiiteten er: B Forme med henbikk på den magnetiske fukstettheten: B Kombineres formene og får vi: + B Formeen over kan kombineres med en annen forme for magnetisk fukstetthet:

21 21 B A Forme med henbikk på den magnetiske fuksen, kombinert med forme +: B A A For å få venstre side av ikhetstegnet ik sevinduktansen L kan vi mutipisere hee ikningen med anta vindinger og dividere med strømmen. B A A ( ) A Venstre side i formeen over er nå ik forme A. Dette gir oss de kombinerte formene: L 2 A Dette gir oss en praktisk forme for å finne sevinduktansen ti en uftspoe: 2 A L L sevinduktansen i spoen () permeabiiteten (/m) - permeabiiteten for vakuum ( o = /m) anta vindinger A areaet av spoen (m 2 ) engden av spoen (m)

22 22 Eksempe En uftspoe med 1000 vindinger og en engde på 20 cm har en strømgjennomgang på 2,0 A. Areaet er 4, m 2. a) Finn spoens sevinduktans. b) va bir spoens spenningsstøt? c) Beregn spoens fetstyrke. d) Finn spoens fukstetthet. e) va bir spoens fuks? Løsning: a) Spoens sevinduktans: L o 2 A 4 m m 10 7 / , m , , 51 m b) Spenningsstøtet: L E t mid E t L 2, 0A2, , Vs 5, 03mVs mid c) Fetstyrken: A 2, A m A m / 10, / m d) Fukstettheten: B / m10, A / m 12, T 12, 6mT e) Magnetiske fuksen: B A 12, , m 2 5, Wb 5, 04 Wb

23 23 SELVDUKTASE FOR E SPOLE MED METALL KRETS Figur midere fetinjevei A A area av kjernen år en spoe bir viket rundt en metakrets av f.eks bøttstå vi fetinjene føge bøttstået. Fetinjene vi fordee seg ikt i metakretsen. Ved å finne gjennomsnittet av ae fetinjene kan denne benyttes i videre beregning av kretsen. Den fetinjen som går midt inne i bøttstået må bi den midere fetinjeveien (gjennomsnittet av ae fetinjene). Der hvor spoen sutter å omsutte bøttstået vi det være et ite ekkfet som egentig gjør kretsen heterogen. Fordi dette fetet er så ite i forhod ti fetet i bøttstået kan vi regne kretsen som homogen. For å finn retningen ti fukstettheten må høyre håndsregeen benyttes. øyere håndsregen yder: Legg høyre hånd over spoen med fingrene i strømretningen. Tommeen peker da mot nordpo. Fetinjene og fuksen går atid ut fra nordpo og mot sydpo. Utedningen av forme er ik forme A L L sevinduktansen i spoen () permeabiiteten (/m) anta vindinger A areaet av metakjernen (m 2 ) midere fetinjevei i magnetkretsen (m) Permeabiiteten for en magnetisk krets: o r 5.1.9

24 24 MAGETSERG AV E METALLKRETS Permeabiiteten i en metakrets er ik permeabiiteten for vakuum mutipisert med den reative permeabiiteten. Den reative permeabiiteten r sier hvor godt en metakrets eder magnetisk fuks. En spoe med et bestemt anta vindinger rundt en metakjerne vi ha forskjeig permeabiitet ettersom strømmen i spoen endres. Økes strømmen i spoen øker også fetstyrken, fukstettheten og fuksen samt den reative permeabiiteten og permeabiiteten. Dette kommer fram av formene: og B samt B A Permeabiiteten for en metakrets vi ti en viss grad øke med økende strøm. Metakretsen vi gå i metning når strømmen øker mye og den reative permeabiiteten r vi gå mot nu. Se figur og år en metakrets går i metning vi det si at fetstyrken øker mens fukstettheten B nesten ikke øker. Se figur Figur Punkt B på magnetiseringskurven er det punktet som tangerer kurven når tangeringsinjen har sitt utgangspunkt i origo. dette punkt er permeabiiteten maksima for en metakrets. pkt B er også vinkeen maksima. punkt A er vinkeen mindre enn i punkt A og fukstettheten og fetstyrken iten. For punktet C er vinkeen minst og metakretsen er i ferd med å gå i metning. Økes fetstyrken mer enn i punkt C øker ikke fukstettheten nevneverdig og permeabiiteten representert av vinkeen minsker.

25 25 Figur Forhodet meom fukstettheten B og fetstyrken forandrer seg i hvert punkt angs magnetiseringskurven. Forhodet kan også skrives på formeen: B tan A A A Likning er ik ikning når tan A fra figur byttes ut med A fra figur Dette tifeet viser formene i pkt A. B A A A

26 26 STOFFEES MAGETSKE EVE Ae stoffers evne ti å ede magnetisme dees inn i tre gruppe. De tre gruppene er: A B C Diamagnetiske stoffer Paramagnetiske stoffer Ferromagnetiske stoffer A Diamagnetiske stoffer er stoffer som har itt mindre reativ permeabiitet enn vakuum. Dvs r 1. Eksempe på disse stoffene er: kopper og uft. Det som kjennetegner diamagnetiske stoffer er at eektronene roterer hver sin veg og det er ike mange eektroner som roterer hver sin veg. Eektronene roterer også rundt sin egen akse, dette kaes spinn. Stoffene som tihører gruppen ti diamagnetiske stoffer endrer ikke egenskap sev om de bir påvirket av et magnetisk fet. Dette kaes nøytrae stoffer eer at den magnetiske poarisasjonen er nøytra Disse stoffene egner seg ikke ti å ede magnetisk fuks. B Paramagnetiske stoffer er stoffer som har itt større reativ permeabiitet enn vakuum. Dvs r 1. Eksempe på disse stoffer er: auminium og siisium. paramagnetiske stoffer er det noen eektroner som retter seg inn etter det magnetiske fetet de bir påvirket av. Det bir da noen fere eektroner som beveger seg den ene veien enn den andre. Disse stoffene egner seg dårig ti å ede magnetisk fuks. C Ferromagnetiske stoffer er stoffer som har mye større reativ permeabiitet enn vakuum. Dvs r 1. Eksemper på disse stoffene er: bøttstå og dynamobikk ferromagnetiske stoffer er det mange eektroner som retter seg inn og roterer i samme retning når stoffet bir påvirket av et magnetisk fet. Avstanden meom eektronene er større enn for de paramagnetiske stoffene, noe som gjør at eektronene har iten innvirkning på hverandre. Disse stoffene egner seg bra ti å ede magnetisk fuks.

27 27 Det er de ferromagnetiske stoffene som benyttes som magnetisk krets ti en spoe. De forskjeige ferromagnetiske stoffene har forskjeige magnetiseringskurver, hvor noen stoffer når metning ved avere fukstetthet B enn andre stoffer. Figur viser magnetiseringskurvene for to ferromagnetiske stoffer. Figur Figur viser forhodet permeabiiteten og fetstyrken for de ferromagnetiske stoffene bøttstå og dynamobikk. Figur Verdiene for bøttstå og dynamobikk som er vist i figurene og er samet i tabe

28 28 Tabe Bøttstå med 1 % siisium Dynamobikk med 4 % siisium V V B r r (T) (A/m) (A/m) 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2, ,4 57, ,3 55,6 32,8 Det er vanig å bruke verdiene i tabeen ved beregning av verdier i en magnetisk krets. Tegnes det en kurve ik figur og for det ferromagnetiske stoffet hvor det ska finnes verdier, kan en ese av figurenes verdier som igger meom de som er angitt i tabe Det kan også benyttes en beregningsmetode for verdier meom de angitte i tabeen over. Denne beregningsmetode kaes interpoering og bygger på forhodsberegning. nterpoering er en metode som kan benyttes på ae typer tabeer men er ikke 100 % nøyaktig da den benytter forhodsberegning. øyaktigheten er aikeve så stor at den kan benyttes når det er så iten avstand meom måepunktene i en tabe som for tabe

29 29 TERPOLERG nterpoering er en beregningsmetode for å finne en ukjent verdi meom to kjente verdier i en tabe.. Se tabe for Bøttstå og Dynamobikk. UTREGET VERD A - VERD OVER A = UKJET VERD B - VERD OVER B VERD OVER A - VERD UDER A VERD OVER B - VERD UDER B ndeks A ndeks B tihører f.eks koonne i tabeen - fetstyrken. tihører f.eks koonne i tabeen - permeabiiteten. B! Utregnet verdi igger meom to verdier i tabeen. Verdi over er den verdien som igger høyere opp i tabeen enn utregnet verdi. Verdi under er den verdi som igger nedenfor utregnet verdi i tabeen.

30 30 Eksempe En spoe på 500 vindinger er viket rundt en metakrets av dynamobikk med 4 % siisium. Strømmen som går i spoen er A og ae bena i metakretsen er ike ange. Metakretsens area er kvadratisk og 4 cm 2. = 0,906 A = cm 12 cm 10 cm 2 A=4 cm 12 cm a) va bir fetstyrken? b) Finn spoens sevinduktans. c) va bir fukstettheten i dynamobikket? d) Beregn spoens fetstyrke når strømmen endres ti 1,2 A. e) Finn fukstettheten i dynamobikket når strømmen er 1,2 A. Bruk interpoering. Løsning: Midere fetinjevei i dynamobikket: 0, 11m 4 0, 44m a) Fetstyrken: A 0, A / m 0, 44m

31 31 b) Fra tabe i boka finnes den reative permeabiiteten for dynamobikk ved en fetstyrke =1030 A/m. Spoen sevinduktans: L r o 2 A / m m 2 0, 44m 0, m c) Fukstettheten fra tabe 5.1.1: B 1, 3T d) y fetstyrke ved 1,2 A i spoen: A 1, A / m 0, 44m e) y fukstetthet ved strømmen 1,2 A, finnes ved hjep av interpoering: B B ukjent overi tab beregnet overi tab B B overi tab underi tab overi tab underi tab Bukjent 1, 3T 1, 3T 1, 4T 1364 A / m 1030A / m 1030A / m 1770A / m ( ) A / m( 1, 31, 4) T B 1, 3T 1, 345T 1, 35 T ukjent ( ) A / m

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll Skipper på egen skute Praktisk informasjon ti astmatikere med vekt på egenkontro Innhodsfortegnese Skipper på egen skute 1. VELKOMMEN TIL ASTMAPOLIKLINIKKEN 4 1.1 Fra ydighet ti sevstendighet 4 2. ORGANISERING

Detaljer

Innbyggingsprodukter 2008

Innbyggingsprodukter 2008 Innbyggingsprodukter 2008 Oppev det nye kjøkkenet Bosch åpner en het ny kjøkkenverden med bedre funksjoner, topp moderne teknikk og høy kvaitet som gir deg et mer praktisk og triveig kjøkken. Et kjøkken

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum EFFEKT Enøk / Isoasjon / PÅ BYGGEPLASSEN / SMARTE VALG Nr. 2-2011 ØKT KOMFORT LAVERE UTSLIPP Fungerer energimerkeordningen? ENØK- rehabiitering Tar tid å impementere LOGISTIKK SOM VIRKER Atid med kunden

Detaljer

Hvem bryr seg om valgmuligheter?

Hvem bryr seg om valgmuligheter? www.purmo.no Hvem bryr seg om vagmuigheter? Produktkataog Purmo Norge, Bondasåsen 9, 1400 Ski, Norge. Te +47 64 86 86 98, Faks +47 64 86 86 99, www.thewarmsociety.com Produktkataog 05.2007 / NO Vi bryr

Detaljer

For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det.

For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det. Kompendium Halvledere Stoffer som leder elektrisk strøm kalles ledere. Stoffer som ikke leder elektrisk strøm kalles isolatorer. Hva er da en halvleder? Litt av svaret ligger i navnet, en halvleder er

Detaljer

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging.

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Laboratorieøvelse i FY3-Elektrisitet og magnetisme Vår Fysisk Institutt, NTNU Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Oppgave -Spenning i krets a: Mål inngangsspenningen og spenningsfallet

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde

Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde Informasjon om skoleprogrammet Elektrisitet og magnetisme ligger som grunnlag for vårt tekniske samfunn. Vi vil vise elevene

Detaljer

Solur har ord på seg å være unøyaktige,

Solur har ord på seg å være unøyaktige, I samverkan mellan Nämnaren och Tangenten ANNE BRUVOLD Lag et solur som virker Hur man bygger ett solur som visar korrekt tid är inte självklart. I artikeln kan man läsa om olika typer av solur, från de

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

VIRING. Tidsskrift for norrøri arkeologi. Bind LI - 1988. Oslo 1988 UTGITIAV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP

VIRING. Tidsskrift for norrøri arkeologi. Bind LI - 1988. Oslo 1988 UTGITIAV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP VIRING Tidsskrift for norrøri arkeoogi Bind LI - 1988 Oso 1988 UTGITIAV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP o Jørgen H.Q nsenius «Kirkene ingen kunne måbinde» Undersøkeser om propors j onssystemer i norske kirker

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Neville demestre Problemløsnings- oppgaver 4 3 2 5 1 6 7 8 13 9 12 11 10 Oversatt av: Pål Erik Lauritzen Ekholm Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Praktiske pusle- og problemløsningsoppgaver Oversatt

Detaljer

Forelesning i konsumentteori

Forelesning i konsumentteori Forelesning i konsumentteori Drago Bergholt (Drago.Bergholt@bi.no) 1. Konsumentens problem 1.1 Nyttemaksimeringsproblemet Vi starter med en liten repetisjon. Betrakt to goder 1 og 2. Mer av et av godene

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer

KOMPLEKSE TALL. hvor x og y er reelle tall. x = Re z og y = Im z

KOMPLEKSE TALL. hvor x og y er reelle tall. x = Re z og y = Im z KOMPLEKSE TALL. Innledning og definisjoner Mengden av komplekse tall danner en utvidelse av den reelle tallmengden. Denne utvidelsen skjer ved at vi innfører en ny størrelse (et tall) i som er slik at

Detaljer

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE Elektronikk FORELØPIG UTGAVE bakgrunnstoff Rolf Ingebrigtsen Elektronikk teori s. 1 av 47 Rolf Ingebrigtsen27.05.2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Elektrisitet - grunnlag... 4 Atomer og molekyler...

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen. Oppgave 1 a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da verdier av er kjent gjennom resultater i form av,, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer