PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT"

Transkript

1 C:\ProBygg AS\ doc Punktveien Borettslag, Narvik Styret v/ Dag Andre Jensen E-post: Oslo, Ref.: PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT ProBygg AS er et utrednings- og prosjektlederfirma som utfører oppdrag for borettslag, boligsameier m.m. med mål om gode bygningstekniske løsninger på kort og lang sikt. Vi har vurdert eksisterende balkonger i Punktveien Borettslag mht. fremtidige vedlikeholds- og utbedringskostnader. Det er viktig at borettslaget vurderer helheten i planleggingen av fremtidig ytre vedlikehold i borettslaget, og velger løsninger og utførelser som tar hensyn til dette. Vurderingene er viktig å holde opp mot de planer som borettslaget har i forbindelse med bl. a. nye balkonger m/ innglassing. Og mot borettslagets fasader som ble levert nye i 1988 / 1989, sannsynligvis ble også vinduene skiftet samtidlig. Undersøkelsene viser at borettslaget står overfor store vedlikeholdskostnader for balkongene. Også vinduene, balkongdører og fasadene har en rekke svakheter, og blokkens ytre skall trenger betydelige vedlikeholdstiltak. Nedenfor omtaler vi imidlertid kun teknisk tilstand for eksisterende balkonger - dersom disse skal beholdes i nåværende form. Vi har foretatt en kostnadsberegning av nødvendige vedlikeholdstiltak for balkongene på kort og lang sikt. Vi har avslutningsvis også gitt noen synspunkter rundt alternativ løsning med nye balkonger. Våre vurderinger er basert på befaring / kontroll av Punktveien Borettslag den , teknisk analyse av opphugget betongen utført på stedet og samt borestøvprøver utført i laboratorium. Eksisterende balkonger Konstruksjon Punktveien Borettslag er oppført i 1963, med 10 etasjer og 50 leiligheter. 40 leiligheter har balkong, alle er utført på samme måte. Balkongdekkene er utført av betong, og rekkverk av stål. Sideveggene har rammeverk av stål og med malt treverk montert stående som spiler. Generelt om nedbrytning av betong / betongsyke Betongen i balkongdekkene brytes ned kjemisk fra utvendig side og innover grunnet luftforurensning og sur nedbør, og når skadefronten har kommet så langt inn at armeringen ruster, kan det ventes at skadeomfanget vil øke betraktelig. Store vedlikeholdskostnader må påregnes i årene framover for å holde balkongene i tilfredsstillende stand. Vedlagt har vi utarbeidet en nærmere teknisk redegjørelse for hvordan betong som er utsatt for uteluft og nedbør brytes ned over tid. Visuell kontroll av balkongplatene De fleste balkongdekkene har vanngjennomtrengning ovenfra og ned. Overflaten oppå er ikke tett. I kombinasjon med langt fremskredet karbonatisering, se nedenfor, vil dette bidra til at innstøpte armeringsjern vil korrodere (ruste), og dette gir etter hvert svekkelse av betongens bæreevne samt at betongen vil sprekke opp grunnet volumutvidelsen som korrosjonen fører til. Videre vil vanngjennomtrengningen medføre malingsavflassing på undersiden av balkongdekkene. Dette ser vi i dag på mange av balkongene.

2 2 av 4 Kjemisk kontroll av betongen i balkongdekkene Følgende balkonger ble kontrollert ved punktvis opphugging på undersiden, og ved analyse av snittflatene i opphuggingspunktene (kontroll av overflatenes PH-verdi på stedet) samt ved analyse av borestøv (laboratoriekontroll av evt. klorider). Følgende betongprøver ble tatt av undersiden av balkongdekkene: 9. etg, nord 7. etg. syd 2. etg, syd Kloridprøvene var negative, dvs. inneholdt ikke faretruende nivåer. I motsatt fall, ville dette betydd at eksisterende balkonger neppe kunne ventes å få en ytterligere økonomisk forsvarlig levetid. Kontroll av snittflatenes PH-verdi den såkalte karbonatiseringsfronten - viste imidlertid at denne er langt fremskredet. Når betongens PH-verdi har endret seg fra opprinnelige ca. 14 til 9,5 eller lavere, kaller vi dette syk betong. Denne sykdomsfronten flytter seg med årene fra betongens ytre overflate og videre innover, og vil etter hvert nå fram til den innstøpte armeringen, som vil ruste og forsterke skadeutviklingen med forsert kraft. Den såkalte karbonatiseringsfronten ble kontrollert kjemisk på stedet og lå ca mm inn i balkongdekkene. Armeringen ligger vanligvis på samme dybde (20 25 mm inn i balkongene), og borettslaget kan derfor forvente en kraftig økning av armeringskorrosjon og betongskader i balkongdekkene i årene framover dersom balkongene skal beholdes. Fremtidig vedlikeholdsbehov for balkongdekkene Det er mulig å forlenge balkongdekkenes levetid ved omhyggelig vedlikehold snarest mulig, en behandling som må påregnes å bli gjentatt hvert 8 10 år. Etter 2 3 gangers gjentatte behandlinger, regner vi med at det ikke lengre vil være regningsvarende å fortsette med dette, og det vil da bli nødvendig med nedskjæring/ fjerning av balkongene, og bygging av nye. Følgende vedlikeholdstiltak av balkongdekkene kan ventes dersom eksisterende balkonger skal beholdes: Snarlig, innen 1 år: Mekanisk utbedring der det er synlige skader. Riss hugges opp, armering rengjøres og rustbehandles, gjenmørtling og overflatebehandling med spesialprodukter. Etter nye 8-10 år: Samme behandling gjentas, men sannsynligvis noe tyngre arbeider og økte kostnader (fordi betongen stadig blir dårligere). Etter ytterligere nye 8-10 år: Samme behandling gjentas. Nå må det påregnes at skadefronten har nådd forbi armeringen, og det kan bli nødvendig med kraftigere vedlikeholdstiltak som katodisk beskyttelse i tillegg til øvrige utbedringstiltak som beskrevet. Katodisk beskyttelse er en meget omfattende behandling som krever løpende vedlikeholdsoppfølging i resten av balkongenes levetid. Sistnevnte alternativ med såkalt katodisk beskyttelse - i tillegg til opphugging / rustbehandling av rustent jern - kan bli aktuelt å utføre tidligere enn angitt. Om ca. 20 år må det påregnes at betongkvaliteten i balkongene har blitt så dårlig at det ikke lenger er regningssvarende å rehabilitere balkongene, og de må da erstattes med nye. Balkongrekkverk og spilefeltet på siden av balkongene, utført av stål og treverk må behandles med tilsvarende hyppighet som balkongdekkene. Kostnader Vi har beregnet kostnader som kan ventes å påløpe ved framtidlig vedlikehold av eksisterende balkonger, på kort og lang sikt. Kostnadene er basert på følgende forutsetninger: Priser i dagens marked, pr. april Lønns- og prisendringer i fremtiden er ikke beregnet. Priser er inkl. prosjekt- og byggeledelse som kvalitetssikrer arbeidet i planleggings- og byggefasen. 25 % mva. er inkludert.

3 3 av 4 Vedlikeholdskostnader ved fortsatt bruk og vedlikehold av eksisterende balkonger Bygningsdel Kostnader, ekskl. mva., pr. balkong Betongrehabilitering av balkongene / rehab. av rekkverk, Senere vedlikehold /rehabilitering av balkongene antydes slik, i nåverdi: Bygningsdel Kostnader, ekskl. mva., pr. balkong Betongrehabilitering av balkongene / rehab. av rekkverk, ca Betongrehabilitering av balkongene / rehab. av rekkverk, ca Nedskjæring av balkongene og bygging av nye balkonger kan ventes å bli neste vedlikeholdskostnad. - I det ovennevnte er det beregnet rehabilitering av balkongrekkverkene og sidefeltene på balkongene. Det kan bli aktuelt at rekkverkene erstattes med nye, allerede nå, noe som kan ventes å øke kostnadene i 2009 med ca. kr mva. Det er i denne sammenheng forutsatt at rekkverk leveres med meget gode aldringsegenskaper. I vil kostnadene for rehab. av eksisterende balkonger bli redusert med ca. kr mva. grunnet evt. nye rekkverk, det samme kan ventes i neste vedlikeholdssyklus i Alternativ til vedlikehold av eksisterende balkonger Som alternativ til det spesifiserte vedlikeholdsarbeidet, vil vi anbefale at borettslaget vurderer valg av nye balkonger med minimalt vedlikeholdsbehov i fremtiden. Kostnader ved de to alternativene kan veies mot hverandre, i tillegg til de bruksmessige verdiene som oppnås (innglassing m.m.) Balkonginnglassing vil endre klimaet på balkongene vesentlig, det samme gjelder fasadene bak innglassingen. Betong og fasader vil bli beskyttet av glass og aluminium, som er bygningsmaterialer som vi vil betegne som tilnærmet vedlikeholdsfrie i forhold til påvirkning fra ytre klima (nedbør/ luftforurensing / sol og vind, varme og kulde). Bakenforliggende bygningsdeler blir et halvklimatisert område der betong og fasader beskyttes godt. Innkledning er altså et aktuelt tiltak for å beskytte betongen, dvs. gi den et klima der forutsetningene for karbonatisering (nedbrytning av betong) er vesentlig redusert eller på det nærmeste eliminert. Dette er årsaken til at fremtidig vedlikeholdsbehov for disse konstruksjonene kan ventes å bli betraktelig redusert sammenlignet med åpne balkongløsninger. Etter innglassing vil balkongene utgjøre en halvklimatisert sone som er avskjermet fra årsaken til at nedbrytningen av gjenværende betong skjer. Det er den totale årsbelastningen på betongen som det er viktig å redusere. Dette oppnås selv om åpningsbare deler av innglassingen brukes mer eller mindre åpne i de varme sommermånedene. De nye balkongkonstruksjonene utføres i galvanisert stål, aluminium og glass, evt. høyverdig betong i balkongdekkene, og består av materialer som ventes å ha meget lavt behov for fremtidig vedlikehold. Med dagens kunnskap om disse materialene oppsummeres følgende: Alt stål er varmgalvanisert og lakkert. Ny rustbeskyttelse vil neppe være nødvendig i resten av bygningenes levetid. Pulverlakkert aluminium. Klimaet i dag og det vi vet om fremtiden betyr at aluminium vil være blant de mest vedlikeholdsfrie byggematerialer som finnes. Ny overflatebehandling er neppe påkrevet de første år. Gummipakninger mellom glass og aluminiumsrammer. Forserte aldringsforsøk med EPDM-gummi viser at dette materialet vil ha levetid på mer enn 30 år.

4 4 av 4 Trinser/ hjullager i luker/ dører. Vanligvis utført av rustfritt stål, syrefast, kapslet og permanentsmurt fra fabrikk. Levetid anslås til år ved normal bruk. Delene vil vanligvis være lett utskiftbare, med enkle grep. Bruksmessige fordeler ved innglasset balkong som kan åpnes / lukkes etter behov er store, men dette er ikke videre omtalt i vår vurdering. Anbefaling/ sluttkommentar ProBygg AS gir følgende anbefalinger til Punktveien Borettslag: Fortsatt bruk og vedlikehold av åpne balkonger bør avveises mot løsninger der bygningens ytre klimaskjerm flyttes til yttersiden av balkongene. En økt økonomisk investering i form av innglassing, vanligvis kombinert med balkongutvidelse, vil på lengre sikt kunne gi gunstig totaløkonomi for boligselskapet når alle vedlikeholdsaspekter tas i betraktning. Andre fordeler er: a) Betydelig høyere bruksverdi for beboerne, større balkonger og forlenget brukssesong b) Sannsynlig høyere verdi ved et evt. videresalg. Beregning av husleiekonsekvenser for andelseierne ved valg av hhv. fortsatt vedlikehold av balkongene eller bygging av nye balkonger bør baseres på en lånenedbetaling over 8-10 år, grunnet tilsvarende vedlikeholdshyppighet for balkongene. For nye balkonger vil nedbetaling over år være aktuelt. Annuitetslån anbefales da dette vil gi jevn husleiebelastning over lånets løpetid. Med vennlig hilsen for ProBygg AS Ingar Haakestad Prosjektleder Vedlegg: Redegjørelse for hvordan betong brytes ned, grunnet luftforurensing og sur nedbør (2 sider). Kopi m/ vedlegg: Balco AS v/ Kåre Teigen: Forum Arkitekter v/ Pål Jørgensen:

5 C:\ProBygg AS\ doc Vedlegg til utredning av vedlikeholdskostnader for balkongene i Punktveien Borettslag Oslo, Ref.: REHABILITERING AV BETONG I BALKONGER PÅ BOLIGBLOKKER OPPFØRT I ÅRENE Dette notatet gir utfyllende informasjon og hvordan betong som utsettes for luftforurensning og sur nedbør etter hvert får redusert kvalitet, armeringskorrosjon (rust), oppsprekking av betong og økende vedlikeholdsbehov. Generelt om nedbrytning av betong - betongsyke At bygninger utsettes for klimapåkjenninger er ikke noe nytt, det har bygninger i alle år vært bygget for å tåle. Men, for betongkonstruksjoner er det gjort meget store og viktige erfaringer de siste årene. Betong, som man for noen ti-år siden trodde var nærmest et vedlikeholdsfritt bygningsmateriale, ble brukt i stor utstrekning i utendørskonstruksjoner på 1950-tallet og senere, med dårlig betongkvalitet og lav overdekning til armeringen, dvs. avstanden fra betongoverflaten til armeringen var svært lav. Først fra midten av 1980-tallet ble man klar over hvilke nedbrytningskrefter som var i sving, og fra dette tidspunktet ble det benyttet høyere betongkvalitet, mindre kunstige tilsetningsstoffer og større avstand fra betongoverflaten til innstøpt armeringsstål. Betong i utendørs klima generelt og i fuktig klima spesielt er utsatt for store klimapåkjenninger. Sur nedbør, dvs. nedbør med lav PH-verdi og høyt innhold av CO2 i luften er de viktigste klimapåkjenningene som bryter ned betong. Prosessen kalles karbonatisering og innebærer en endring av betongens PH-verdi fra betongoverflaten og innover i konstruksjonen, slik at innstøpt armering ruster og sprenger betongen fra hverandre. Betongsyke er et vanlig brukt begrep for slike skader. Det finnes også andre årsaker som medfører betongnedbrytning, men disse omtales ikke i denne kortfattede vurderingen, da de er mindre vanlige. Karbonatisering er en naturlig prosess i betongen, som går ut på at karbondioksid (CO2) i luften trenger inn i betongen, reagerer med bl.a. kalsiumhydroksid Ca(OH)2 og danner kalsiumkarbonat (CaCO3) slik at betongens ph-verdi reduseres fra opprinnelige verdier rundt ca. 14 (generelt for materialer i fast eller flytende form kan vi si at PH-verdi på 7,0 regnes for nøytralt, og lavere PH-verdier enn dette betyr at materialet er syreholdig). Blir ph-verdien i betong lavere enn ca. 9,5, kan innstøpt armeringsstål korrodere dersom det er tilstrekkelig tilgang på fukt og oksygen Først idet karbonatiseringsfronten når armeringen, starter selve armeringskorrosjonen. Karbonatisering medfører altså en gradvis endring av betongkonstruksjonens PH-verdi og dermed også evnen til å beskytte armeringen mot å ruste (korrodere). Når jern ruster, vil jernets volum øke dramatisk (mange ganger sitt opprinnelige volum), med utsprengt betong og ytterligere forverring av tilstanden som resultat. Armeringens evne til å ta opp konstruksjonskrefter, som den er beregnet for, svekkes. Nedbrytningsprosessen løper videre og vil akselerere.

6 2 av 2 Betongkonstruksjoner som er fritt eksponert for uteklima fra flere sider er mest utsatt. Dekker og vegger i forbindelse med balkonger i utendørs klima er av samme årsak spesielt utsatt for denne nedbrytningen, som starter fra utvendig overflate og som går sakte videre innover i betongkonstruksjonen. Betong-/ armeringsskader er et stort problem for mange norske bygninger oppført før 1985, spesielt i perioden Vi anbefaler at boligselskap som vurderer tiltak på balkongene, gjør vurderinger som vi kortfattet har utført i denne utredningen. Dette er særdeles viktig, slik at tiltak kan fattes på mest mulig riktig grunnlag. Generelt om tiltak for å stoppe betongsyke Det finnes tiltak for å bremse utviklingen av videre betongnedbrytning vesentlig. For utendørs konstruksjoner er det avgjørende å holde surt vann og uteluft unna. Når betongens fuktinnhold kommer ned til et tilstrekkelig tørt/ lavt nivå, kan videre armeringskorrosjon ikke skje, selv om armeringen ligger i såkalt karbonatisert/ syk sone. To alternative tiltak/ metoder er vanligvis mest aktuelle når man vurderer beskyttelse av betong mot videre nedbrytning: 1. For åpne balkonger som utsettes for uteklima det meste av året vil det kreves bruk av spesielle overflateprodukter som betyr 100 % tett belegg (vanligvis polyuretan eller epoksy) oppå horisontale flater. På øvrige flater, dvs. underside balkonger og brystninger må det brukes en spesialmaling med såkalt karbonatiseringsbremsende effekt. Det nå påregnes at utbedringstiltak må gjentas kanskje hvert 10 år for å hindre at skadeutviklingen går raskt. 2. Innglassing og klimaendring for betongen som medfører en halvklimatisert sone der grunnlaget for videre korrosjon på det nærmeste stanser. Nevnte metoder er egnet der omfanget av nedbrytning og skader er små eller moderate, og der målet er å stoppe/ bremse videre utvikling. Når skadeomfanget er større, kan det bli nødvendig med vesentlig tyngre tiltak. Ved alternativ 1 må det påregnes at når skadefronten etter hvert har nådd inn til og forbi større deler av armeringen, kan det bli nødvendig med kraftigere vedlikeholdstiltak som katodisk beskyttelse i tillegg til øvrige utbedringstiltak som beskrevet. Katodisk beskyttelse er en meget omfattende behandling som krever løpende vedlikeholdsoppfølging i resten av balkongenes levetid. For ProBygg AS Ingar Haakestad Daglig leder og prosjektleder

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 C:\ProBygg AS\0038.6001.doc Sameiet Rosenborggt. 15 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 Oslo, 15.04.2005. ProBygg AS 2 av 32 1. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET. FORUTSETNINGER FOR KOSTNADSBEREGNINGENE ProByggs

Detaljer

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering 1.1 Bakgrunn og innledning Sameiet Grefsen Terrassehus (SGT) nærmer seg 30 år uten at det er foretatt noe større vedlikehold eller oppussing av fasadene.

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING Bjerkedalen Borettslag UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av:

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av: S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak utarbeidet av: 29. februar 2012 KOSTNADSRAPPORT HAUKÅSEN 1 SE Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jon Andre Ellingsen Adresse: Postboks

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING Borettslaget Torshov Kvartal I UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

Hvordan forebygge og utbedre betongskader i gjødselkjellere

Hvordan forebygge og utbedre betongskader i gjødselkjellere Hvordan forebygge og utbedre betongskader i gjødselkjellere En velholdt gard er en trivelig og meningsfull arbeidsplass. Også betongkonstruksjonene trenger tilsyn og vedlikehold. (Illustrasjonsfoto FMLA-MR,

Detaljer

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 NOVEMBER 2009 VEDLIKEHOLDSPLAN SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Spencer Billett Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke Vardø kommune Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke 2014-06-19 H01 2014-06-19 Tilstandsrapport Kristian Lauknes Jon Luke Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM Januar 2011 BØLERSKOGEN BORETTSLAG II FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

NOTAT FRA FASADEGRUPPA

NOTAT FRA FASADEGRUPPA NOTAT FRA FASADEGRUPPA VOLDSLØKKA BORETTSLAG mars 2014 0. INNLEDNING Dette notatet er et sammendrag av fasadegruppas funn og anbefalinger etter arbeid med muligheter for fasaderehabilitering for Voldsløkka

Detaljer

Utbedring av svømmehall

Utbedring av svømmehall Utbedring av svømmehall Tilstandsanalyser av svømmehaller etter NS 3424 Anette Mari Thomassen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Arvid Dalehaug, BAT Medveileder: Arne Nesje, SINTEF

Detaljer

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling.

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. 1. Bakgrunn I vårt brev av 12. november 2007 til beboerne redegjorde vi for hvorfor det var nødvendig med en husleieøkning på 10% fra 2008. En

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Dette skrivet gir informasjon om energiprosjektet og styrets anbefaling. Det er en del å lese, men vi håper det gir innblikk i hvilke vurderinger

Detaljer

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

Tilstandsanaly se. MULTICONSULT AS Rådgivende ingeniører MRIF. Innholdsfortegnelse

Tilstandsanaly se. MULTICONSULT AS Rådgivende ingeniører MRIF. Innholdsfortegnelse Rådgivende ingeniører MRIF Tilstandsanaly se Tema: NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk med veiledning. Blad: Utarbeidet av: Svein Bjørberg Dato/Sign.: Des 2001. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger

Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger Utredning for Kommunal- og regionaldepartementet Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Mars 2006 Side : 1 Forord Denne rapporten

Detaljer