TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE"

Transkript

1 Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

2 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth og Charles A. Lindberg Kontrollert av Andreas Holager Godkjent av Ina Aspestrand Beskrivelse Tilstandsanalyse Hofmoen Skole Ref /AHGOSL Rambøll Besøksadr.: Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo T F

3 Hofmoen skole INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Bakgrunn/omfang Dokumentasjon Befaring Rapporten Generell info om eiendommen Teknisk tilstand 2 2. Registrerte avvik Teknisk avvik Andre avvik 3 3. Dybdekartlegginger 3 4. Bilder 4

4 Hofmoen skole 1 av 7 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn/omfang Aurskog-Høland kommune har besluttet å gjennomføre tilstandsanalyser ved samtlige av sine bygg i Tilstandsanalysene skal være et utgangspunkt for vedlikeholds- og utbedringsplanleggingen. Analysene gjennomføres med hensyn til bygningenes tekniske tilstand, hvor registrerte avvik i tilstandsgrad 2 (TG2) og tilstandsgrad 3 (TG3) anmerkes. Senere estimeres tilhørende kostnader for utbedring av avvikene samt konsekvensgrad (KG). Registreres driftsmessige avvik ved befaringene, medtas disse i rapporten i de tilfeller manglende utførelse av driftsmessige rutiner vil påvirke bygget negativt med økte fremtidige vedlikeholdskostnader. Befaringene er gjort av byggteknisk personell, som ut i fra besiktigelse, samtaler og input fra kjentmann anslår tilstand og konsekvensgrad på tekniske anlegg. 1.2 Dokumentasjon Det foreligger bilder som dokumenterer underlaget for rapporten. 1.3 Befaring Vurderingene baseres hovedsakelig på visuell observasjon i forbindelse med gjennomgang av bygningsmassen og dets tekniske installasjoner, samt på opplysninger som fremkommer av forelagt dokumentasjon. I tillegg er det gjennomført samtale og felles befaring med byggets driftsoperatør. På steder hvor det basert på visuell kontroll er mistanke om avvik med grunnlag for dybdekartlegging grunnet årsak/tilstand, er dette også anbefalt særskilt dersom det sees på som absolutt nødvendig. Eventuelle dybdekartlegginger må gjøres i et eget prosjekt, og er ikke medtatt i denne rapporten. Rambøll tar forbehold om at det kan være forhold som ikke blir belyst i tilstrekkelig grad i forbindelse med gjennomgangen, slik at skjulte feil og mangler kan foreligge. Befaring er gjort med byggkyndig kompetanse, men rapporten belyser EL og VVS gjennom samtale med kjentmann og antakelser gjort på bakgrunn i bygningsdelenes alder. Befaring av bygget er gjennomført som følger: Teknisk kontroll, dato: 16/09/2013 Tilstede ved kontroll: Aurskog-Høland kommune: Rambøll: Tom Burås Anders Walseth og Charles A. Lindberg

5 Hofmoen skole 2 av Rapporten I rapporten er kun de registrerte avvik som er vurdert å representere TG 2 eller 3 medtatt og beskrevet. Tiltakene er plassert under tilhørende bygningsdelsnummer der dette er entydig. Prosjektkostnader for foreslåtte tiltak er gitt i egne tabeller for tekniske avvik. Kostnader for utbedring av avvikene er basert på erfaringstall og faglig skjønn. Dette omfatter totale prosjektkostnader for utbedring av avviket. Eventuell planlegging, kontroll av planlegging og utførelse og kontroll av utførelse er ikke medtatt. Dette på bakgrunn i at kommunene har forskjellige rutiner for prosjekteringsoppdrag. Alle prosjektkostnader er ekskludert merverdiavgift. Driftsmessige avvik er registrert i kapittel 2.2. Dette er de avvik som skyldes svikt i driftsmessig rutine, og som ved manglende utbedring vil påvirke byggets vedlikeholdsbehov negativt. Kapittel 4 viser bilder av eksempler på typiske og spesielle forhold tatt på befaring. 1.5 Generell info om eiendommen Hofmoen Barneskole består av 2 bygg, der det eldste bygget fra 1950 har to tilbygg fra nyere tid. Det antas at disse tilbyggene ble oppført på 80 tallet. Byggene er oppført i reisverk på grunnmur av granittblokker. Fasader har stående panel i 1 etg., og liggende panel i 2 etg. Det er valmet tak som er tekket med stein. Tilbygget er oppflørt i bindingsverk på ringmur. Tilbygget har stående panel og saltak som er tekket med sten. Det andre bygget er fra 1985, montert som moduler med klasserom. Dette bygget er fundamentert på fast grunn med fundamenter av betong og ringmur. Bygget er oppført i bindingsverk med liggende panel og det har saltak som er tekket med stein. 1.6 Teknisk tilstand Bygget fra 1950 fremstår som helt og godt vedlikeholdt, men det kreves en oppgradering av kjøkken og det elektriske anlegget. Enkelte av vinduene kreves skiftet, men de fleste vinduene trenger kun overflatebehandling. Ytterpanelet er angrepet av råte på flere steder, men dette kan repareres lokalt. Takrenner og nedløp bør skiftes lokalt der renner og nedløp ikke er tette. 2. REGISTRERTE AVVIK 2.1 Teknisk avvik I Tabell 1 fremkommer en sammenstilling av registrerte avvik av TG 2 og TG 3 inkl. tilhørende prosjektkostnad for utbedring. Tabell 1: Registrerte avvik (TG 2 og TG 3) samt utbedringskostnad. Bygningsdel Beskrivelse Utbedringskostnad (NOK eks. mva.) Tilstandsgrad Vinduer Vinduer, her avsettes en rundsum til utbedring Ytterpanel Ytterpanel lokal utskifting og reparasjon Innvendige overflater og kjøkken Takrenner og nedløp Kjøkkeninnredning og overflater på kjøkken Nedløpsrørene føres til kum eller forsvarlig avløp

6 Hofmoen skole 3 av Andre avvik I Tabell 2 fremkommer driftsmessige avvik som ved manglende utførelse vil påvirke bygget negativt i form av fremtidig økte vedlikeholdskostnader. Tabell 2: Driftsmessige avvik som på sikt vil gi økte vedlikeholdskostnader Nr. Beskrivelse Kommentar 1 Det er ikke tilgang til krypkjeller. Det må etableres tilgang til krypkjeller, for å kunne inspisere blindrommet. 3. DYBDEKARTLEGGINGER Tekniske anlegg som elektro, VVS, ventilasjon, heis og tele/ data, er ikke vurdert, men det anbefales å innhente ekspertise på de forskjellige fagområder for en vurdering av de forskjellige anleggene.

7 Hofmoen skole 4 av 7 4. BILDER 1. 2.

8 Hofmoen skole 5 av

9 Hofmoen skole 6 av

10 Hofmoen skole 7 av 7 7.

11 BYGNINGSDELER OG TILSTAND Vedlikeholdsplan Eiendom: Hofsmoen skole Byggtype: Skolebygning Byggeår: De dårligste vinduene byttes ut Utvendig kledning og overflate, utvendige trapper og 3,4 Utvendig. Treverk. Lokalråte i ytterpanelet. 2 2 Ytterpanelet repareres lokalt. balkonger Yttertak, takrenner og nedløp 6,7 Utvendig. Stål eller 2 2 Nedløpene må føre til kum eller annen aluminium. Takrenner og nedløp naturlig avrenning Innvendig kledning, overflater gulv og himling, innvendige vinduer og dører, innvendige trapper Fast inventar (fastmontert innredning) Kjøkken. 5 Innvendig, 2 Treverk. Kjøkkeninnredningen bærer 2 1 Bytte kjøkken. etg. sterkt preg av elde og slitasje VVS 3 Sanitær Varme Brannslokning Luftbehandling/ventilasjon ELKRAFT 4 Generelle anlegg/fordeling Lys/elvarme/driftsteknisk TELE OG AUTOMATISERING 5 Generelle anlegg og svakstrømsanlegg (data, telefon, alarm og signal, lyd og bilde) ANDRE INSTALLASJONER 6 Heiser UTENDØRS 7 Terrengbehandling. Drenasje Utendørs VAR- og EL-tekniske anlegg År BYGNINGSDELER TILSTAND Bygningsdel NSkode Bilde Plassering Konstr. / Mat. Tilstandsbeskrivelse TG KG Tiltak nr. BYGG 2 Grunn, fundament og bæresystem Vinduer og ytterdører 1,2 Utvendig. Treverk og glass Noen av vinduene er svært dårlige og må skiftes ut, de andre kan overflatebehandles. Prisestimat i 1000 kr