TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER"

Transkript

1 Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

2 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert av Dagfinn Hårstad Godkjent av Erik Hagerup Beskrivelse Tilstandsanalyse Kroa eldresenter Vår ref /EVHTRH Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM T F m:\2012 oppdrag\tverrfaglig\ kartlegging kommunale bygg melhus\7- prod\boliger\krua_eldresenter_ok_for_sk rettes\rapport_kroa

3 KROA ELDRESENTER 3 INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn/omfang Dokumentasjon Befaring Rapporten Generell info om eiendommen Teknisk tilstand REGISTRERTE AVVIK Teknisk avvik Andre avvik Vektet tilstandsanalyse DYBDEKARTLEGGINGER BILDER m:\2012 oppdrag\tverrfaglig\ kartlegging kommunale bygg melhus\7- prod\boliger\krua_eldresenter_ok_for_sk rettes\rapport_kroa

4 KROA ELDRESENTER 4 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn/omfang Melhus kommune har besluttet å gjennomføre tilstandsanalyser ved samtlige av sine bygg i 2013 Tilstandsanalysene skal være et utgangspunkt for vedlikeholds- og utbedringsplanleggingen. Analysene gjennomføres med hensyn til bygningenes tekniske tilstand, hvor registrerte avvik i tilstandsgrad 2 og 3 anmerkes og det estimeres tilhørende prosjektkostnader for utbedring av avvikene. Registreres driftsmessige avvik ved befaringene medtas disse i rapporten i de tilfeller manglende utførelse av driftsmessige rutiner vil påvirke bygget negativt med økte fremtidige vedlikeholdskostnader. 1.2 Dokumentasjon Dokumentasjon som ble fremlagt: Plantegninger og arealoppstilling fra kommunens FDV- system. I tillegg er rapport fra siste brannsyn og kontroll fra mattilsynet etterspurt. Det fremkommer i rapportene for hvilke bygg dette er fremlagt og tilhørende anmerkninger er medtatt i våre rapporter. 1.3 Befaring Vurderingene baseres hovedsakelig på visuell observasjon i forbindelse med gjennomgang av bygningsmassen og dets tekniske installasjoner, samt på opplysninger som fremkommer av forelagt dokumentasjon. I tillegg er det gjennomført samtaler med driftsoperatør, samt kommunens vedlikeholdsansvarlig. På steder hvor det basert på visuell kontroll er mistanke om avvik med grunnlag for dybdekartlegging er dette angitt særskilt i punkt 3. Rambøll tar forbehold om at det kan være forhold som ikke blir belyst i tilstrekkelig grad i forbindelse med gjennomgangen, slik at skjulte feil og mangler kan foreligge. Befaring av bygget er gjennomført som følger: Teknisk kontroll, dato: Tilstede: Melhus kommune: Rambøll: Vedlikeholdsleder Stein Lerånd Rådgiver Daniel Wiesenberg

5 KROA ELDRESENTER Rapporten I rapporten er kun de registrerte avvik som er vurdert å representere tilstandsgrad 2 eller 3 medtatt og beskrevet. Tiltakene er plassert under tilhørende bygningsdelsnummer der dette er entydig. Prosjektkostnader for foreslåtte tiltak er gitt i egne tabeller for tekniske avvik. Alle prosjektkostnader er inkl. mva. En detaljert kalkyle ligger til grunn for kostnadsberegningen. Kostnader for utbedring av avvikene er basert på erfaringstall og faglig skjønn. Dette omfatter totale prosjektkostnader for utbedring av avviket, inklusive eventuelt utarbeidelse og fremsendelse av søknad for søknadspliktige tiltak samt planlegging, kontroll av planlegging, utførelse og kontroll av utførelse i den grad de enkelte ytelsene er nødvendige/relevante for et ferdig resultat. Alle prosjektkostnader er inkl. mva. I kapittel 2.2 fremkommer registrerte svikt i driftsmessig rutiner som ved manglende utførelse vil påvirke byggets vedlikeholdsbehov negativt. I forbindelse med tilstandsregistreringen for vedlikeholdsplanlegging er det foretatt en vurdering av byggenes generelle tilstand i en vektet tilstandsanalyse i kapittel 2.3. Det er angitt en tilstandskarakter fra 0-3 på 16 forskjellige bygningsdeler, der hvor 0 er topp og 3 er bunn. I rapporten er det medtatt bilder som viser eksempler på typiske og spesielle forhold. 1.5 Generell info om eiendommen Kroa eldresenter har 26 leiligheter med størrelser fra ca 40 til 45 M2 og ble bygget i Bærekonstruksjoner er i betong og fasadekledninger består av teglstein og liggende metallpanel. Bygget er delt inn i kjeller, 2 etasjer og loft. Kjelleren som strekker seg over hele husarealet, har integrert, nytt storkjøkken og oppusset kantine og blir brukt som utleie samt for dagens beboere som spisested. Resterende areal brukes som lagerrom, kontorplasser, verksted og nedlagt tilfluktsrom. 2 etasjer brukes som leiligheter for beboerene. Svalgang foran leiligheter plan 2 under tak, men som åpen terrasse. Loftet er ikke i bruk. Hele huset er sprinklet (ut- og innvendig) og utstyrt med branndetektorer. Brannalarmanlegget er direktetilkoblet 110-sentralen. Hver leilighet har en egen balkong / terrasse. Takstein, nedløp og takrenner fra Vinduer og dører fra Linoleum på gulv, sponplater, panel og glatte betongoverflater som vegger. Himlinger mest som fastgips og i ganger metallspiler. Oppvarming rent elektrisk med en varmepumpe i tillegg som blir brukt på fellesareal i kjelleren. Ventilasjonsanlegg fra 1985 med ca 4000m3/h. Oppvarming av vann gjennom 2 store beredere. Innbygget heis fra Elektrisk anlegg og belysning for det meste fra byggeår. Kjøleanlegg fra 1985 betjener et fryserom, men begynner å bli slitt. Bygget skal fraflyttes i løpet av september og Melhus kommune vurderer videre bruk samt totalrehabilitering Teknisk tilstand Huset er ikke lenger egnet for dagens bruk med gjeldende krav. Innvendig: Flere leiligheter uten fungerende gulvvarme i bad Leiligheter 8 og 10 er nyoppusset og leilighet 16 har nytt kjøkken Leilighet 14 med vannlekkasje fra taket Generelt lav romhøyde Ingen leiligheter har egen strøm- eller vannmåler Synlige sprinklerrør i alle leiligheter medfører at støv blir liggende

6 KROA ELDRESENTER 6 Alle innvendige dører fra byggeår bør skiftes Fremtidige bruk av tilfluktsrom må vurderes og evt. må teknisk anlegg omgjøres Flesteparten av leilighetene bør pusses opp de neste 5 årene Tilgang til leiligheter er ikke HC tilpasset Kjøkken i kjelleren ble pusset opp ca 2012med ny innredning og flis på gulvet EL-skap ligger i gangveg og har ikke egen branncelle Det er lagt nytt belegg og maling i fellesareal kjeller (spiserom) Nytt ventilasjonsanlegg og oppvarmingssystem bør vurderes (!OBS frie romhøyder) Utvendig: Behov for nye vinduer i en 5 årsperiode. Samtidig bør fasader etterisoleres Mose på taket må fjernes og enkelte deler av taket bør tekkes om på sikt Etterisolering av taket Nedløp og renner er slitne Uteareal med betong og betongstein bør på sikt endres i samspill med en landskapsarkitekt Rømningsveier for HC beboere er ikke i ht. dagens krav og bør utredes i en dybde kartleggesing 2. REGISTRERTE AVVIK 2.1 Teknisk avvik I nedenstående tabell fremkommer en sammenstilling av registrerte avvik av tilstandsgrad 2 og 3 inkl. tilhørende prosjektkostnad for utbedring. Her er medtatt nødvendige utskiftinger tilstandsgrad 2 3, men ved en slik omfattende utbedring bør en totalrehabilitering vurderes. Nye byggeforskrifter vil da gjelde og kostnadene vil bli mye større. Med bakgrunn i husets geometri og bygningsmåten anbefaler vi for evaluering av fremtidig bruk å involvere et arkitektfirma. Bygndel Beskrivelse Vedlikeh.- kostnad 2 [NOK] eller inkl mva 3 Oppussing av 23 leiligheter Tilst.- grad Oppussing fellesareal Nye vinduer og dører Etterisolering vegger Etterisolering tak Beslag for tak Vedlikehold tak med utskifting av enkelte takstein Ny ventilasjonsanlegg for ca 2000 m Ny EL lavspent forsyning Ny belysning komplett Oppussing uteareal Vedlilehold tak SUM

7 KROA ELDRESENTER Andre avvik I nedenstående tabell fremkommer driftsmessige avvik som ved manglende utførelse vil påvirke bygget negativt ved at dette vil gi fremtidig økte vedlikeholdskostnader. Nr Beskrivelse Kommentar 1 Manglende rengjøring av ventilasjonsventiler (og sprinklerrør) Dette bør være inkludert i stillingsinstruks til driftsledere eller vaskeansvarlig

8 KROA ELDRESENTER Vektet tilstandsanalyse I nedenstående tabell fremkommer vurdert tilstandsgrad (TG) for 16 ulike bygningdeler og 11 ulike funksjonspunkt samt en vektet teknisk og funksjonell tilstandsgrad for eiendommen. Tilstandsvurderingen er basert på inndeling i fire tilstandsgrader fra 0-3, hvor grad 0 tilsvarer at bygningsenheten er i meget god stand og grad 3 betyr tilnærmet behov for utskifting. B eskrivelse IR Vurdert Vekting Ko mmentar TG [%] 2. B YGG: Grunn, fundament og bæresystem % Vinduer, ytterdører % Utvendig kledning og overflate, utvendige trapper og balkonger % Yttertak, takrenner, nedløp % Innvendig kledning, overflater gulv og himling, innv. vinduer og dører, innvendige trapper % Fast inventar (fastmontert innredning) % 3. VVS: Sanitær % Varme % Brannslokning % Luftbehandling/ventilasjon % 4. ELKR A F T : Generelle anlegg / fordeling % Lys / elvarme / driftsteknisk % 5. T ELE OG A UT OM A T ISER IN G: Generelle anlegg og svakstrømsanlegg (data, telefon, alarm og signal, lyd og bilde) % 6. A N D R E IN ST A LLA SJON ER : Heiser % 7. UT EN D ØR S Terrengbehandling. Drenasje % Utendørs VAR og EL tekniske anlegg % Samlet vektet tilstandsgrad fo r eiendo mmen: 1 2, %

9 KROA ELDRESENTER 9 3. DYBDEKARTLEGGINGER Tilkomstmuligheter for HC beboere må tas hensyn ved fremtidig bruksvurderinger.

10 KROA ELDRESENTER BILDER Bilde 1: Fasade mot parken Bilde 2: vindu detalj Bilde 3: Varmepumpe Bilde 4: Fasade mot jernbane Bilde 5: fasade mot jernbane med traforom Bilde 6: Fasade hovedinngang

11 KROA ELDRESENTER 11 Bilde 7: Sprinkling av fasade Bilde 8: fasade/vinduer mot jernbane Bilde 9: Ventilasjonsaggregat Bilde 10: Eksisterende heis Bilde 11: Innvendig trapperom Bilde 12: Gang i kjelleren

12 KROA ELDRESENTER 12 Bilde 13: Nytt kjøkken Bilde 14: El Hovedfordeling i korridor Bilde 15: Kjøleaggregat Bilde 16: Tilfluktsrom Bilde 17: Sprinklersentral Bilde 18: Dekkehøyde i kjelleren

13 KROA ELDRESENTER 13 Bilde 19: Oppusset fellesrom i kjelleren Bilde 20: Bad i leiligheter Bilde 21: Tilgang leiligheter Bilde 22: Soverom leilighet

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning OPPDRAGSGIVER Sauherad og Nes sokn EMNE Teknisk vurdering med kalkyle DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 814082-RIB-RAP- 00001_rev00 RAPPORT OPPDRAG

Detaljer

Lunner Kommune. Lunner omsorgssenter. Tilstandsrapport. Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752

Lunner Kommune. Lunner omsorgssenter. Tilstandsrapport. Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752 Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Tilstandsrapport Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752 1 26.8.2013 Tilstandsrapport G.T H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Hvaler kommune. Hvaler ungdomsskole. Tilstandsrapport. 2014-05-14 Oppdragsnr.:5142300

Hvaler kommune. Hvaler ungdomsskole. Tilstandsrapport. 2014-05-14 Oppdragsnr.:5142300 Hvaler kommune Hvaler ungdomsskole Tilstandsrapport 2014-05-14 Oppdragsnr.:5142300 D01 14.05.2014 Til godkjenning hos oppdragsgiver DaJSa Wium SaKlo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer