ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Mål Drift og vedlikehold Organisering Tilstandsgrad DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT Driftsmidler for OSK. bygg ca. kr 3,3 millioner Vedlikeholdsmidler for OSK. bygg ca. kr 1,2 mill Utbedring mht lovverket Planlagt vedlikehold Uforutsett Utsatt vedlikehold INVESTERINGSMIDLER FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV... 8

3 1 INNLEDNING 1.1 Mål Målet med årsplan 2015 er å gi en oversikt over Stavanger eiendom prioriterte vedlikeholds og investerings for de kommunale adm. levekår/osk/helsesenter i 2015, samt å få fattet nødvendige vedtak for gjennomføring av årets program. Erfaringsmessig tilkommer det en rekke nye oppgaver gjennom året. Det må derfor påregnes flere revideringer og endringsmeldinger i løpet av året. Dokumentet skal uttrykke hva som er avdelingens prioriterte oppgaver. Det løpende arbeidet er imidlertid ikke omtalt annet enn summarisk i denne sammenheng. Det vil si at hvor mye av kapasiteten som er bundet til daglig administrasjon, forvaltning, brukerkontakt og betjening av andre gjøremål i kommunen ikke framkommer i dette dokumentet. Hovedretningslinjen internt er at alle prioriterte prosjekter er omtalt i programmet, nye/andre oppgaver må vente på tur, eller man må revidere årsplanen. Bygningsmassen som eies av Stavanger kommune, forvaltes, driftes og vedlikeholdes av Stavanger eiendom. For å holde oversikten over den tekniske tilstanden er årlige systemgjennomganger / vedlikeholdsbefaringer forutsatt gjennomført. I tillegg skal ca. ¼ av bygningsmassen gjennomgå en grundigere teknisk vurdering hvert år. Dette rullerer slik at alle byggene skal bli vurdert i løpet av en fireårsperiode. Vedlikeholdsbehovet spilles årlig inn i budsjettprosessen. I tillegg leier Stavanger kommune eiendommer som benyttes til adm. levekår/osk/helsesenter. I disse bygg har Stavanger kommune ikke vedlikeholdsansvar. 1.2 Drift og vedlikehold Stavanger eiendom er en forvaltnings- og bestilleravdeling. Vår viktigste leverandør av driftsog vedlikeholdstjenester er Stavanger Byggdrift KF, men tjenester kjøpes også fra private entreprenører, som blant annet Apply TB, Byggmester Sagen, Rønning Elektro, D. Nysted som Stavanger kommune har inngått flerårige rammeavtaler med. 1.3 Organisering Stavanger eiendom Forvaltningsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I forvaltningsavdelingen er det 15 stillinger.

4 1.4 Tilstandsgrad Fra Multimap systemet har vi hentet en samlet vurdering: (leiebygg og sameier holdt utenfor) Samlet tilstandsgrad for adm. levekår/osk/helsesenter er: 1,7 Kortsiktig udekket etterslep (0-4 år): kr 25,6 mill. Budsjett FDV ift Holte middels sats:53 % Mange bygg i denne kategorien er innleie og sameie. Disse er holdt utenfor. For kommunens egene bygg er samlet tilstandsgrad for bygningsgruppen isolert sett dårlig. Den er i stor grad påvirket av at de fleste av byggene er gamle og trenger større rehabilitering. Det er stor forskjell både bygningsmessig og funksjonelt mellom byggene. Det er også store forskjeller i bruken av byggene. Et bygg brukes som hybelhus for rusbelastet ungdom, andre har åpne dagtilbud for rehabiliterte rusbrukere. Utfordringene ligger i at flere av disse byggene burde vært fult ut rehabilitert for flere år siden. Tilstandsgrader Stavanger kommune utarbeidet en tilstandsrapport for bygningsmassen i De ulike tilstandsgrader er som følger: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgrad 1: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer. Innemiljø messige krav med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige svakheter Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Innemiljø messige krav ikke tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet.

5 2 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT 2015 Totalt drifts - og vedlikeholdsbudsjett for OSK. bygg er kr BUDSJETT FORDELING Vedlikehold 25 % Fellesutgifter sameie 10 % Vaktmester 6 % Energi 19 % Annet 10 % Rammeavtaler 2 % Renhold 28 % 2.1 Driftsmidler for OSK. bygg ca. kr 3,3 millioner På driftsbudsjettet inngår alle utgifter som, forsikring, serviceavtaler, linjeleier, renhold, vaktmester, strøm til fellesforbruk m.m. Dette er faste utgifter som vi som huseier kun i mindre grad kan påvirke. 2.2 Vedlikeholdsmidler for OSK. bygg ca. kr 1,2 mill. Vedlikeholdsmidlene utgjør differansen mellom totalbudsjett og de faste driftsutgiftene. I år utgjør dette 1,2 millioner kr. Midlene skal dekke både utvendig og innvendig vedlikehold, samt pålagte utbedringer i henhold til gjelde lovverk.

6 DRIFTSUTGIFTER VEDLIKEHOLD Renhold 1,3 Utbedring mht lovverket 0,4 Vaktmester 0,3 Planlagt vedlikehold 0,6 Serviceavtale tekn. Anlegg 0,3 Uforutsett 0,2 Fellesutgifter sameie 0,5 Energi 0,9 2.3 Utbedring mht lovverket Utbedring av avvik er slikt som er bemerket i Internkontroll rutinene. Dette vil være slikt som brannvarsling og slukke anlegg, nød og ledelys systemer, feil og mangler på heis og løfteutstyr, samt utbedringer som eventuelt kommer på rapporter fra Helsesjefen, brannvesenet etc. UTBEDRING MHT LOVVERKET kr 2 mill. Utbedring avvik på elektrisk anlegg Utbedring avvik på heis anlegg 2.4 Planlagt vedlikehold Planlagt vedlikehold er slikt som utbedring av fasade, tak, grunnmur, dører, vinduer. Innvendig som VVS, inneklima, elektro, heis og overflate som maling og gulvbelegg. PLANLAGT VEDLIKEHOLD kr 1 mill. Erichstrupsgt Kartlegging og utbedring av takrenner og beslag Erichstrupsgt Utbedring vannlekkasje Rehab løa Utbedring frostsprengte rør Rehab løa Rep. vannlekkasjer Rehab løa Innvendig maling Kongsgt. 46 Utbedring fukt kjeller Gullspennetunet 1 Nye vegger

7 2.5 Uforutsett Det avsettes kr 0,2 mill. for å ivareta uforutsette hendelser som brann og vannskader etc. 2.6 Utsatt vedlikehold Grunnet redusert vedlikeholdsbudsjett må Stavanger eiendom utsette nødvendig vedlikehold på deler av bygningsmassene. For barnehagen vil dette gjelde følgende: UTSATT VEDLIKEHOLD Kongsgt. 47/49 - Rehabilitering av fasade og innvendig (HØP) Kongsgt. 46 Nytt ventilasjonsanlegg Kongsgt. 46 Maling rom Erichstrupsgt. 21 Nytt gulvbelegg Rehab løa Ny utv. klednig + utv. maling 3 INVESTERINGSMIDLER. Investeringsmidlene benyttes for oppgraderinger av bygningsmassen. Disse tiltak er hentet utfra Multimap og tilstandsanalyser som foreligger. For 2015 er ikke budsjettmidler på investering. INVESTERING kr 0 mill. Kongsgt. 47/49 Brannalarmanlegg (tas av investeringsmidler adm. bygg.)

8 Lokasjon/ enheter Areal bygning Byggeår Grunn, fundamenter og bæresystem Vinduer, ytterdører Utvendig kledning og overflate Yttertak, takrenner, nedløp Innvedig kledning, overflater (gulv, vegg, himling) Fast inventar Sanitær Brannslokking Luftbehandling / ventilasjon Varme Kjøling Elkraft: generelle anlegg / fordeling Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk Tele og auto: generelle anlegg, svakstrømsanlegg Heiser Avfall Utendørs VAR og eltekniske anlegg Drenasje, terrengbehandling Samlet teknisk tilstand 4 FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV Listen er hentet ut fra Multimap fra Vedlikeholdsbehovet hentes fra denne liste, samt tilstandsbefaringene som regelmessig foretas på byggene. Denne listen justeres etter oppgraderinger er foretatt Erichstrups gate ,4 Kongsgata ,5 Kongsgata 47/ ,0 Kongsgata ,3 Grannesveien 40 - Rehabløa ,8 Avfall som er merket med 0 er installert med nedgravd boss system. Øvrige har «vanlig» boss spann.

9 Plan OSK. Bygg status NS/TG NS/KG Eiendom/institusjon, bygg overskrift, stikkord TOTAL BUDSJETT Status TG KG Drift invest Drift invest Drift invest kr kr kr kr kr kr - Kongsgt. 47/49 Utbedring fasade og innvendig HØP 3 3HØ kr - kr Kongsgt. 47/49 Brannalarmanlegg I GANG 3 3SØ kr Kongsgt. 46 Maling rom BUDSJETT H kr - kr Kongsgt. 46 Ventilasjonsanlegg BUDSJETT 3 3HØ kr - kr Kongsgt. 46 Utbedring fukt kjeller BUDSJETT 3 3SHØ kr Gullspennetunet 1 Nye vegger BUDSJETT 1 2H kr kr - Rehab løa Frostsprengte rør I GANG 3 3SH kr kr - Rehab løa Innvendig maling I GANG 2 2H kr Rehab løa Div. utbedringer I GANG 2 2SH kr kr - Rehab løa Ny kledning + utv. Maling BUDSJETT 2 2EØ kr - kr Erichstrupsgt. 21 Utbedring vannlekkasje BUDSJETT 3 3HØ kr Erichstrupsgt. 21 Nytt gulvbelegg BUDSJETT 2 2HE kr - kr Erichstrupsgt. 21 Kartlegging og utbedring av takrenner og beslag BUDSJETT 3 3SHØ kr