Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan Konnerud skole. Børresen skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole"

Transkript

1 Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009 Konnerud skole Børresen skole

2 Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2009 Drammensbadet Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger er en hovedutfordring for Drammen Eiendom KF. Målet er å ta vare på verdien av bygningsmassen, og sørge for at brukerne får tilfredstillende bygninger og lokaler. Store verdier, stort ansvar Drammen Eiendom KF har ansvaret for til sammen ca m2 bygningsmasse fordelt slik: Drammen Eiendom KF har en stor og kompleks bygningsmasse med mange behov og utfordringer. Det er derfor viktig å ha et godt planlagt vedlikeholdsprogram. Skolebygg: Barnehager: Bo og servicesentre: Boliger - egne: Boliger i BBL: Administrasjonsbygg: Idrettsanlegg / kulturbygg: Andre bygninger: m m m m m m m m2 Dårlig vedlikehold er dårlig økonomi Forsømt vedlikehold over tid vil generere store investeringsbehov den dagen utbedringene endelig blir utført. Manglende vedlikehold fører også til økt misnøye fra leietakere og brukere. I lokaler med et dårlig innklima opplever man raskt helseplager med påfølgende sykefravær. Kravet til bygningers standard øker både fra brukere, tilsynsmyndighet og samfunnet generelt. Dette gjelder både i forhold til innemiljø, standard og funksjonalitet. Vedlikehold og oppgradering Det vil alltid være behov for oppgradering og vedlikehold på kommunens eiendommer, men Drammen Eiendom KF mener at den gjennomsnittlige standarden på eiendomsmassen er høynet betydelig de siste årene. Dette skyldes i første rekke at Drammen Eiendom KF bevisst har prioritert overskudd og tilgjenglige midler til økt årlig vedlikehold, og at flere eiendommer enten er rehabilitert eller solgt. Drammen Eiendom KF har prioritert oppgradering og vedlikehold knyttet til helse, miljø og sikkerhet, samt tiltak som begrenser følgeskader. Etterslepet på vedlikehold reduseres også gjennom investeringsmidler som følger større oppgraderingstiltak, og i noen tilfeller vil det være formålstjenlig å utsette vedlikeholdet i påvente av slike prosjekter. I gjeldene økonomiplan er det i investeringsbudsjettet avsatt store beløp til oppgradering av eiendommene. Dette er investeringsmidler som også fanger opp en stor del ordinært vedlikehold, og derigjennom frigir vedlikeholdsmidler til andre nødvendige tiltak.

3 Vedlikeholdsdelen av driftbudsjettet 2009 På driftsbudsjettet er det satt av 12,4 mill. til vedlikehold. Et markert løft i standarden på det ordinære utvendige og innvendige vedlikeholdet vil imidlertid betinge et styrket driftbudsjett. Fordeling av vedlikeholdsbudsjettet er som følger: 4,4 mill. til utvendig vedlikehold for å unngå følgeskader 6,0 mill. til innvendig vedlikehold for å utbedre slitasje og ivareta leietakers trivsel 1,4 mill. er avsatt til tekniske anlegg, havarier på vann / avløp, varmeanlegg, osv. 0,6 mill. til oppgradering av utomhusarealer Budsjettet har en økning som gjør det mulig å sette et stort fokus på innvendig vedlikehold. Dette er viktig for leietagers trivsel og opplevelse av arbeidsplassen. Eksempler på vedlikeholdstiltak i driftsbudsjettet i 2009 Barnehager I vedlikeholdsplanen for 2009 er det for barnehager avsatt kr ,- til utvendige tiltak og kr ,- til innvendige tiltak. Dette omfatter bl.a. utvendig maling av Konnerud og Rådyrtråkket barnehage. Konnerud barnehage På Konnerud barnehage skal deler av panelet skiftes før bygningen males utvendig. Skoler Til skolene er det i 2009 avsatt kr. 1,3 mill. til utvendige tiltak og kr. 3,5 mill. til innvendige tiltak. Dette omfatter utvendig maling av fasader ved Åskollen, Kjøsterud og Gulskogen skole. Samtidig videreføres innvendig maling på barne og ungdomsskoler. Gulskogen skole På Gulskogen skole skal fasadene pusses og males.

4 Brandengen skole På Brandengen skole skal repoene i klasserommene fjernes, og rommene pusses opp med nye gulvbelegg. Rommene får også ny overflatebehandling av vegger og tak. Kultur / fritidseiendommer Her er det avsatt kr ,- til forskjellige utvendige og innvendige tiltak på bl.a. Berskaug, Drammenshallen og Tribunebygget. Berskaug Idrettsgarderober Berskaug idrettsgarderober skal beises utvendig og rehabiliteres innvendig med nye baderomsplater. Det er også behov utbedring av deler av rørinstallasjonen. Investeringsbudsjett 2009 Totalt er det satt av midler til oppgraderingstiltak på kr 32,7 mill. Kr.16,5 mill er beregnet til utvendige tiltak. Kr. 10,7 mill er tiltenkt tekniske anlegg inkl. HMS tiltak. Og kr. 5,5 mill er avsatt til innvendig oppgradering. Inkludert i dette er 3,2 mill på Rådhuset, Engene 1 som blir finansiert pensjonskassen. Investeringstiltak for 2009 HMS - Brann og elektrosikkerhet I forbindelse med brannsyn fra brannvesenet, og DEKF s egen internkontroll, avdekkes det av og til feil og mangler som har betydning for helse, miljø og sikkerhet. Myndighetskrav brann I Turnhallen er det behov for oppgradering av rømningsvei og brannskiller.

5 Myndighetskrav elektro Drammen Eiendom KF har selv den nødvendige kompetanse til å gjennomføre fagkontroll på elektriske anlegg i.h.t. internkontrollforskriften på egne installasjoner. Mange el - tavler er for dårlig merket og avviker fra forskriftskav. Dette skaper også mange praktiske problemer. I 2009 vil dette bli utbedret og oppgradert. Energi og miljø med avansert teknisk drift (DEKF s miljø og energisentral) Energi og miljø i fokus Drammen kommune er med i Vestregionen som har satt et sterkt fokus på energi og miljø aspektet. Gjennom samarbeidet med andre kommuner har Drammen kommune forpliktet seg til en målsatt energireduksjon og miljøvennlige løsninger. I 2009 vil DEKF ha gjennomført utarbeidelse av egne energi og miljørapporter som skal brukes som verktøy i dette arbeidet. DEKF har valgt å gjøre dette selv, da deler av organisasjonen har relativt god kompetanse på området. I løpet av 1. halvår 2009 vil det engasjeres en prosjektleder som skal utarbeide en tiltaksplan. Eks: Del av energi og miljørapport - Aronsløkka skole Energi og miljø rapport Det er utarbeidet energi og miljørapporter for alle skoler, bo og servicesentre, kulturbygg, og administrasjonsbygg. For tiden arbeides det med rapportene for barnehagene. Dette er starten på en prosess for å optimalisere energibruken, samt kartlegge status på de energitekniske installasjonene. Med dette som utgangspunkt vil man søke å finne de mest miljøriktige energiløsningene i bygningsmassen.

6 Teknisk drift Gjennom aktiv bruk av SD anlegget, med optimal overvåking, styring og regulering av behovsstyrte inneklimainstallasjoner, minimeres energibruken og miljøutslipp fra DEKF s eiendommer. Det er derfor viktig at SD - teknologien stadig utvides og videreutvikles. Flere nye anlegget vil bli tilkoblet i 2009, slik som Vestbygda skole, utebadet og 7 barnehager. Med dette vil samtlige skoler og barnehager være tilkoblet SD anlegget. Det vil også skje utvidelser og oppgraderinger i eksiterende bygninger der SD er installert. DEKF`s Miljø og Energisentral Bildet viser DEKF`s Sentral Driftskontrollanlegg (SD) som overvåker, styrer og regulerer ventilasjon, varmeanlegg og fyranlegg, kjøleanlegg, og andre tekniske installasjoner i nærmere 60 bygninger, samt Marienlyst nærvarmenett og kunstisbanene på Marienlyst og Bragernes torg. På bildet sees også DEKF`s alarmsentral som er tilknyttet vektertjenesten.. Energioppfølging Energioppfølging er en viktig del av energi og miljøarbeidet. I løpet av 2009 vil vårt nye WEB - baserte energioppfølgingssystem, type Energinett være i drift på samtlige skoler, bo og servicesentre, barnehager og øvrige større bygg hvor energioppfølging er viktig. Dette vil gjøre det enklere å følge opp avvik i energibruk for deretter å benytte SD-anlegget for å finne feil. Energisparing. Den energien som er mest miljøvennlig er den som ikke brukes. Derfor fortsetter fokuset på energisparing, men nå med en sterkere vinkling på miljøaspektet. I tillegg til ytterligere optimalisering av den tekniske driften vil det i 2009 skje betydelige bygningsmessige enøk tiltak i forbindelse med utskifting av vinduer og etterisolering av Konnerud og Aronsløkka skole, samt utskifting vinduer på Kjøsterud og Øren skole. Energikonvertering Det ligger også føringer i samfunnet for at varmeanlegg bør tilrettelegges for såkalt fornybar energi, slik som solvarme, biovarme og varmepumpeløsninger. I slik sammenheng er ikke kraften til elektrokjeler og panelovner ansett som fornybar energi. DEKF har derfor startet en kartlegging av de anleggene som kan konverteres med alternative miljølriktige løsninger. I 2009 vil det foretas energikonvertering på Strømsø BSS ved å få installert fjernvarme og etablere tilknytning til DEKF s eget nærvarmenett. På nye Gulskogen barnehage, hvor hele installasjonen har er et lavtemperatursystem, vil det bli installert en luft / vann varmepumpe. Basert på forprosjekt for Danvik skole vil det også vurderes om skolen kan tilknyttes Marienlyst nærvarmenett i På Drammen Brannstasjon som DEKF eier, men virksomheten er interkommunal, bør varmeanlegget tilkobles fjernvarme. Dette kan de ikke pålegges, men som eier av anlegget kan DEKF tilrettelegge og påvirke et slikt valg for en miljøvennlig løsning.

7 Generell oppgradering Oppgradering av skoler På Kjøsterud skal det byttes innvendige dører og gamle vinduer. Utearealene på Aronsløkka må oppgraderes, og deler av fasaden skal pusses opp. På Øren skole skal det skiftes vinduer på den eldste delen. Konnerud skole På Konnerud skole fortsetter arbeidet fra 2008 med fasade / tak og vindusutskifting, hvor det også fortas etterisolering. Vinduer i 34 bygget skiftes og fasadene males. Aronsløkka skole På Aronsløkka skole skal det skiftes vinduer, og utvendig fasade skal kles med ny panel samt tilleggsisoleres. Børresen skole Det er planlagt større takarbeider på Børresen skole. I fjor var det planlagt å skifte taket på spesialfløya. Dette ble utsatt da det var fornuftig å vente til man nå også skal skifte taket på adm. fløya.

8 Oppgradering av institusjoner På Gulskogen BSS skal det utføres innvendig og utvendig oppgradering. Dette arbeidet videreføres fra Nytt sykesignalanlegg på Gulskogen vil være ferdigstilt i Fredholdt BSS Taket på det eldste bygget på Fredholt BSS skal nå rehabiliteres. Strømsø BSS Ved Strømsø BSS vil et nytt sykesignalanlegg og datanett bli ferdigstilt i Det samme vil takrehabiliteringen på østfløy. Det er også planer om full rehabilitering av den minste heisen som går over tre etasjer. Brannstasjonen Det skal monteres nye hovedporter for brannbilene på brannstasjonen. Bygget har fjernvarme inn til teknisk rom. Som en del av strategien for energikonvertering vil byens fjernvarmenett tilknyttes bygningens vannbårne varmelegget.

9 Oppgradering av rådhuset med tårnbygningen På deler av tårnbygningen skal taket utbedres. I Engene 1 skal det skiftes kjølemaskin for komfortkjøling av kontorene. De to hovedheisene skal rehabiliteres. I tillegg er det behov for utbedringer av fuktskader fra ventilasjonssrommet på taket av bygningen. Geir Andersen

Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26.5.10

Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26.5.10 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26.5.10 SAK 32/10: STATUS ENERGIKONVERTERING Innstilling til: Styret

Detaljer

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 SAK 65/13: ENERGISTRATEGI - STATUSRAPPORT Innstilling til: Styret

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Det intelligente bygg - Minimal energibruk der vi trenger det og når vi trenger det - Drammen Eiendom KF BAKGRUNN Drammen Kommune har som visjon; Miljø- og

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Saknr. 50/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23-09-09

Saknr. 50/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23-09-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 50/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23-09-09 SAK 50/09: Rapportering internkontroll Innstilling til: Styret

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 - DRAMMEN EIENDOM KF. Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008

ÅRSBERETNING 2008 - DRAMMEN EIENDOM KF. Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008 Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008 1 2 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 Drammen Eiendom KF 3 Modell av Marienlyst skole 4 INNHOLD 1 STRATEGIUTVIKLING side 8 1.1 ENERGI OG MILJØ side 8 2 EIENDOMSDRIFT

Detaljer

Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10.11.14

Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10.11.14 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10.11.14 SAK 61/14: Eiendomsdrift internkontroll Innstilling

Detaljer

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Styrebehandlet 9. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RESULTATSTYRING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 2.2 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.2.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Brandengen Skole 100 år Barndengen skole ble bygget i 1913, og oppgradert i 2012. Den ble tilbakeført til sin opprinnelige arkitektur,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014

Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014 Årsberetning og regnskap 2014 Styrebehandlet: 23. mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 EIERSTRATEGI... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 4 3.1 EIENDOMSDRIFTEN I 2014... 4 3.2 KUNDETILFREDSHET... 4 3.3

Detaljer

Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger

Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger Utredning for Kommunal- og regionaldepartementet Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Mars 2006 Side : 1 Forord Denne rapporten

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 Innledning Innhold Innledning 3 Kartlegging av bygningsmassen 4 Fordeling av ansvar for drift og vedlikehold 5 Bakgrunn og begrep 6 Historisk tilbakeblikk 7 Nøkkeltall, bevilgninger

Detaljer

Vedlikeholdsplan for kommunale bygg

Vedlikeholdsplan for kommunale bygg Vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Arealoversikt...5 Økonomisk oversikt over gitte bevilgninger og behov i perioden 2012-15...6 Økonomisk oversikt over gitte

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2012 2015 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2012 2015 Skoler Barnehager

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011 Drammen Eiendom KF Boligutleie - En viktig velferdstjeneste Boligmassen Boligmassen fordelt fordelt på på bydeler bydeler 264 264 288 288 350 350 60 60

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010 VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER Tiltaksplan 2010 3. februar 2010 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Forslag til vedlikeholdstiltak... 5 Vedlegg 1: Oversikt over nødvendige vedlikeholdstiltak i

Detaljer

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM KAPITTEL 6 I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN KAPITTEL 6 Bergen kommunes hovedstrategi for eiendomsforvaltningen skal være å gi brukerne gode og effektive bygninger

Detaljer

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning INNHOLD SIDE 1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning 2.1 Dagens organisering 3 2.2 FDVU med definisjon 6 2.3 Økonomi 7 2.4 Budsjett 8 2.5 Hovedoppgaver 8 2.6 Hovedutfordringer 9 2.7 Vedtatt organisering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIGERSUND KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune Energiutredning Drammen Kommune 2013 Energiutredning Drammen kommune 1 Innhold 1 BAKGRUNN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET...5 4 INFORMASJON OM DRAMMEN KOMMUNE...7 5 BESKRIVELSE

Detaljer