TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER"

Transkript

1 TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette heftet er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE), KLP skadeforsikring, og Stiftelsen Byggsertifisering (SB). Stiftelsen forvalter og gjennomfører årlige revisjoner av beskrivelsestekstene. Tekstene vil kunne benyttes av forsikringsselskapene som egenerklæringer i forbindelse med forsikring. Kommunene kan bruke beskrivelsene til intern registrering og rapportering av tilstand og skaderisiko. FOBE har innarbeidet tekstene i eget XL-verktøy for registrering av tilstand og skaderisiko.

2 INNHOLD 1 BYGNINGENS TILSTAND BYGNINGSTEKNISK TILSTAND Byggskader utvendig Byggskader innvendig Varme, ventilasjon og sanitær Elanlegg Heis INNEKLIMA Renhold Luftkvalitet Lysforhold Lydforhold FUNKSJONALITET Planløsning Fleksibilitet Tilpasset funksjonshemmede SKADERISIKO BRANNRISIKO Branndokumentasjon Tilsyn av brannvesenet Brannsikring EL-tilsynets kontroll FUKTSKADERISIKO Frostsikkert ledningsnett Vann og avløpsinstallasjonenes alder Lekkasjesikkert ledningsnett Effektiv bortledning av overflatevann Flomutsatthet MILJØRISIKO Avløpsrensing Nedgravde tanker Helsefarlige stoffer Rasfare INNBRUDDSSIKRING OFFENTLIGE PÅLEGG Side 2 av 9

3 1 BYGNINGENS TILSTAND 1.1 BYGNINGSTEKNISK TILSTAND Byggskader utvendig Bygningsmessige utvendige skader på tak, vegger, vinduer, dører, grunnmur - samlet vurdering 0 : Ingen symptomer 1 : Svake symptomer. Overflateskader og lignende som primært har estetiske konsekvenser. For eksempel slitt/eldet taktekking, krakelert maling, 2 : Middels kraftige symptomer på skader som bør utbedres med det første for å unngå et akselererende forfall. For eksempel taktekking som er gammel (over 30 år) og/eller har meget stor slitasje og lekkasjer/fuktskader i tak, fasader mv. 3 : Kraftige symptomer som krever utbedring/utskifting. For eksempel større lekkasjer/råteskader i tak, fasader mv. Eksterne pålegg om utbedring Byggskader innvendig Bygningsmessige innvendige skader på himlinger, dører, vinduer, vegger og gulv - samlet vurdering 0 : Ingen symptomer 1 : Svake symptomer. Overflateskader og lignende som primært har estetiske konsekvenser som for eksempel maling som faller av, slitte dørkarmer, hull i innvendige gipsvegger 2 : Middels kraftige symptomer på skader som bør utbedres med det første for å unngå et akselererende forfall For eksempel lekkasjer/fuktskader i våtrom, kjeller mv. 3 : Kraftige symptomer på skader.. Som for eksempel større lekkasjer/råteskader i våtrom, fukt i kjeller. Eksterne pålegg om utbedring Varme, ventilasjon og sanitær Skader på vannbåren varme, ventilasjon og sanitærinstallasjoner (kjøkken og bad) - samlet vurdering 0 : Ingen symptomer 1 : Svake symptomer. Overflateskader og lignende. Primært estetiske konsekvenser. Eks : sprekker i sanitær porselen. 2 : Større skader eller funksjonssvikt på installasjoner/utstyr som må utbedret. 3 : Kraftige symptomer. Nødvendig med utskifting.. Større skader på utstyr og/eller installasjoner. Eksterne pålegg om utbedring Elanlegg Skader på EL-anlegget (ledninger, kabling, faste installasjoner) - samlet vurdering 0 : Ingen symptomer 1 : Svake symptomer som ikke medfører fare. Overflateskader og lignende. Primært estetiske konsekvenser. 2 : Middels kraftige symptomer. Skader på EL-installasjon. Internkontroll EL krever utbedring. 3 : Kraftige symptomer (inkl. sammenbrudd eller total funksjonssvikt). Utskifting av elektrisk anlegg nødvendig. Eksterne pålegg om utbedring Heis Heis i samsvar med krav eller behov og er funksjonsdyktig 0 : Nyere heis uten driftsproblemer. (Bygningen har ikke heis og det er ikke krav om heis) 1 : Heis med få/enkelte driftsproblemer 2 : Heis med større driftsproblemer/mangler 3: Utskifting av heis nødvendig eller at heis ikke installert, men er påkrevet Side 3 av 9

4 1 BYGNINGENS TILSTAND 1.2 INNEKLIMA Renhold Tilrettelagt for effektivt renhold Samlet vurdering 0 : Ingen renholdsproblemer. God tilgjengelighet for renhold bygg nyere enn 5 år. 1 : Middels tilgjengelighet for renhold, bygg 5-15 år. 2 : Dårlig tilgjengelighet for renhold, Bygg eldre enn 15 år. Høy bruksbelastning. 3 : Ikke mulig å holde rent Luftkvalitet God luftkvalitet - samlet vurdering (temperatur, CO2 og luftforurensing) i henhold til HMS-IK. 0 : God luftkvalitet, ingen klager fra brukerne 1 : Sannsynligvis god luftkvalitet, men ingen dokumentasjon. Få klager fra brukerne. 2 : Dårlig luftkvalitet. Mange klager fra brukerne. 3 : Svært dårlig luftkvalitet. Eksterne pålegg om utbedring Lysforhold Gode lysforhold samlet vurdering (arbeidsbelysning, solavskjerming, dagslys, blending ) i henhold til HMS- IK. 0 : Gode lysforhold, ingen klager fra brukerne 1 : Sannsynligvis gode lysforhold, Få klager fra brukerne. 2 : Dårlige lysforhold. Mange klager fra brukerne. 3 : Svært dårlige lysforhold. Eksterne pålegg om utbedring Lydforhold Gode lydforhold samlet vurdering ( støy, viftestøy, støy, etterklang, støydemping mellom rom ) i henhold til HMS-IK. 0 : Gode lydforhold Ingen klager fra brukerne 1 : Sannsynligvis gode lydforhold, Få klager fra brukerne. 2 : Dårlige lydforhold. Mange klager fra brukerne. 3 : Svært dårlige lydforhold. Eksterne pålegg om utbedring Side 4 av 9

5 1 BYGNINGENS TILSTAND 1.3 FUNKSJONALITET Planløsning God funksjonalitet i forhold til bruk - samlet vurdering 0 : Fungerer godt for virksomheten i bygget 1 : Behov for mindre endringer 2 : Lite hensiktsmessig, vanskeliggjør effektiv bruk 3 : Bygget egner seg ikke for dagens virksomhet Fleksibilitet Fleksibel bygningsutforming samlet vurdering 0 : Høy fleksibilitet bygget kan enkelt tilpasses endrede behov 1 : Fleksibelt bygg - Enkelt å foreta mindre endringer i planløsningen 2 : Liten fleksibilitet - Det er vanskelig og dyrt å gjøre større endringer i planløsningen 3: Minimal fleksibilitet. Bærekonstruksjonen umuliggjør endringer i planløsningen Tilpasset funksjonshemmede Tilpasset bevegelseshemmede samlet vurdering 0 : Tilpasset bevegelseshemmede 1: Noen hindringer men stort sett OK 2: Nødvendig med større tilpasning/ombygging, inngrep i bærekonstruksjon, 3: Ikke tilrettelagt for funksjonshemmede og vanskelig å tilpasse for funksjonshemmede Side 5 av 9

6 2 SKADERISIKO 2.1 BRANNRISIKO Branndokumentasjon Dokumentasjon for brannsikkerhet - teknisk og organisatorisk 0 : Har branndokumentasjon som er i aktiv bruk 1 : X 2 : Har ikke branndokumentasjon og/eller dokumentasjonen er ikke i bruk 3 : Bygningen er særskilt brannobjekt og har ikke branndokumentasjon og/eller dokumentasjonen er ikke i bruk Referanse : Internkontrollforskrift, Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Tilsyn av brannvesenet 0 : Ingen avvik eller pålegg om retting 1 : Avvik registrert, men ingen pålegg om retting 2 : Pålegg om retting 3: Ikke gjennomført tilsyn for særskilt brannobjekt Brannsikring Serviceavtale for aktive brannsikringstiltak ( Brannalarm, røykvarslere, sprinkleranlegg m.m.) 0 : Ja, med avtale om årlig ettersyn 1 : Ja, med dokumentert egenkontroll 2 : Har aktive brannsikringsanlegg uten dokumentert kontroll 3: Har ikke aktive brannsikringstiltak EL-tilsynets kontroll Kontrolldokumentasjon - elektriske anlegg og utstyr 0 : Ingen avvik eller pålegg om retting 1: Avvik registret, men ingen pålegg om retting 2 : Pålegg om retting 3 : Ingen EL-kontroll gjennomført Side 6 av 9

7 2 SKADERISIKO 2.2 FUKTSKADERISIKO Frostsikkert ledningsnett 0 : Dokumenterte rutiner egenkontroll 1 : X 2 : Ingen rutiner 3: Vannledninger i uoppvarmede deler av bygningen er dårlig/ikke sikret mot frost. Frostskader har inntruffet tidligere Vann og avløpsinstallasjonenes alder 0 : Under 20 år 1 : år 2 : Mer enn 40 år 3 : X Lekkasjesikkert ledningsnett Lekkasjevarsling med automatisk avstengning 0: Ja, i alle rom med VVS-installasjoner 1: Delvis 2: Nei 3: Rørinstallasjoner som i hovedsak er innebygget/innstøpt i bygningsdeler. Vanskelig tilgjengelig for reparasjon/utskriftning og vanskelig å oppdage lekkasjer. Lekkasjeskader har inntruffet Effektiv bortledning av overflatevann 0: God kapasitet, selvfall på avløp. Overvann og drensvann håndteres på egen tomt. Inger registrerte problemer/skader. 1: Tilfredsstillende kapasitet, separate systemer for spillvann og overvann 2: Tilfredsstillende kapasitet, behov for pumping, privat renseanlegg eller felles system for spillvann og overvann 3: Utilfredsstillende kapasitet/anlegg. Tidligere problemer som har medført skader Flomutsatthet 0 : Bygget ligger ikke i flomutsatt område 1 : Bygget ligger i flomutsatt område, men spesielle tiltak er iverksatt 2 : Bygget ligger i flomutsatt område, ingen spesielle tiltak er iverksatt 3 : Bygning ligger mindre enn 2 m over høyeste registrerte vannstand i område Side 7 av 9

8 2 SKADERISIKO 2.3 MILJØRISIKO Avløpsrensing 0 : Økologisk håndtering av avløpsvann 1: Tilkoblet kommunalt ledningsnett eller tilfredsstillende lokal håndtering/rensning der resipientens tåleevne ikke er oversteget 2: Tørrklosett 3: Renseeffekten på lokal rensing oppfyller ikke gjeldende krav eller avløp uten rensing Nedgravde tanker 0 : Ingen nedgravde tanker 1: Nedgravde tanker som er registrert og som kontrolleres av tilsynsmyndighet 2: Nedgravde tanker er registrert, men er ikke kontrollert av tilsynsmyndighet 3: Ingen oversikt over hva som finnes Helsefarlige stoffer Ikke helsefarlige stoffer i bygningen, ikke helsefarlige utslipp - samlet vurdering 0 : Bygget innholder ingen/lite miljøfarlige stoffer 1: Bygget inneholder noe miljøfarlige stoffer fra kabler, trafoer fugemasser osv. 2: Bygget inneholder asbest / spesialavfall (i henhold til spesialavfallsforskrift) 3: Påvist, eller stor sannsynlighet for helsefarlige stoffer i inneluften Rasfare 0 : Bygget ligger ikke i rasfarlig område 1 : Bygget ligger i rasfarlig område, men sikring er foretatt 2 : Bygget ligger i rasfarlig område, ingen sikring foretatt 3 : Bygning plassert i skredfarlig område i henhold til ekspertvurdering/ Statens kartverk/ngi. Tidligere bygninger på tomta tatt av ras Side 8 av 9

9 2 SKADERISIKO 2.4 INNBRUDDSSIKRING 0 : Det foreligger dokumentasjon på at innbruddssikringen oppfyller kravene fra forsikringsselskapet. 1 : Innbruddsalarm med direkte varlig til alarmsentral 2 : Innbruddsalarm med intern varsling 3 : Ingen innbruddsalarm 3.OFFENTLIGE PÅLEGG 0 : Ingen pålegg. Bekreftelse fra alle myndigheter 1: Ingen kjente pålegg. 2 : Pålegg fra én eller flere myndigheter 3 : X Side 9 av 9

0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0-2 Er forvalter klar over sitt forvalteransvar?

0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0-2 Er forvalter klar over sitt forvalteransvar? Hovedtema Undertema 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING

Detaljer

KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger

KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger PROSJEKTDELTAKERE: Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP skadeforsikring Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Dr.ing

Detaljer

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan...

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget....3 1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget....3 1.4 Etasjenes

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 Innledning Innhold Innledning 3 Kartlegging av bygningsmassen 4 Fordeling av ansvar for drift og vedlikehold 5 Bakgrunn og begrep 6 Historisk tilbakeblikk 7 Nøkkeltall, bevilgninger

Detaljer

Dokument kilde: Norsk Standard, NS 3600:2013 SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Dokument kilde: Norsk Standard, NS 3600:2013 SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) Enebolig eller rekkehus/to- fleremannsbolig med eget gnr/bnr Eierseksjon alle typer leiligheter inkludert fritidsleiligheter Eierseksjon to/fleremannsbolig eller

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 Del 1 Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 11.06.2014 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato:11.06.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT NORDNES SJØBAD... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-119617 ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 HH/februar 2010. OSLO - HOVEDKONTOR: STAVANGER: TRONDHEIM: OPAK AS HOVFARET 13 OPAK AS Tlf.

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Modum kommune BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Åmot Modum Utgave: 1 Utført av: Internkontroll: Pr. dato: Revisjon: TB 03.06.15 P.nr V129 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager TRONDHEIM KOMMUNE Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager februar 2005 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn... 8 2. Formål og problemstilling... 9 3. Vurderingskriterier...

Detaljer

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy FOBE IK bygg rapporteringsverktøy Harald Andersen Avd leder Re kommune Deltaker i KOBE prosjektet systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Innhold Avklare ansvarsforhold Kartlegging av tilstandenpå

Detaljer

Dokumentasjon av sikkerhet

Dokumentasjon av sikkerhet Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.06.2002 1 Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom,

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. 363 SERTIFISERT TAKSTMANN Roger Solbrekken Oppdrag Bef.dato 3285 15.08.2011

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 BRANNDOKUMENTASJON Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 Branndokumentasjonen skal samordnes med internkontrollforskriften. Det medfører følgende nye punkter må

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 Del 1 Tilstandsrapport Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom GULLSTØLTUNET SYKEHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo IK-bygg IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo Agenda 1. Kort om IK-bygg Hva og hvorfor 2. Nyheter Forbedringer på web 3. Mulighetene Kom i gang: enkle grep og råd 4. Integrasjon

Detaljer