INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Mål Drift og vedlikehold Organisering Tilstandsgrad...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad..."

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Barnehager

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Mål Drift og vedlikehold Organisering Tilstandsgrad DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT Driftsmidler for barnehager ca. kr 28 millioner Vedlikeholdsmidler for barnehager ca. kr 9 mill Utbedring mht lovverket Planlagt vedlikehold Utsatt vedlikehold Uforutsett INVESTERINGSMIDLER FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV... 8 Revisjon

3 1 INNLEDNING 1.1 Mål Målet med årsplan 2015 er å gi en oversikt over Stavanger eiendom prioriterte vedlikehold og investeringer for de kommunale barnehagene i 2015, samt å få fattet nødvendige vedtak for gjennomføring av årets program. Erfaringsmessig tilkommer det en rekke nye oppgaver gjennom året. Det må derfor påregnes flere revideringer og endringsmeldinger i løpet av året. Dokumentet skal uttrykke hva som er avdelingens prioriterte oppgaver. Det løpende arbeidet er imidlertid ikke omtalt annet enn summarisk i denne sammenheng. Det vil si at hvor mye av kapasiteten som er bundet til daglig administrasjon, forvaltning, brukerkontakt og betjening av andre gjøremål i kommunen ikke framkommer i dette dokumentet. Hovedretningslinjen internt er at alle prioriterte prosjekter er omtalt i programmet, nye/andre oppgaver må vente på tur, eller man må revidere årsplanen. Bygningsmassen som eies av Stavanger kommune, forvaltes, driftes og vedlikeholdes av Stavanger eiendom. For å holde oversikten over den tekniske tilstanden er årlige systemgjennomganger / vedlikeholdsbefaringer forutsatt gjennomført. I tillegg skal ca. ¼ av bygningsmassen gjennomgå en grundigere teknisk vurdering hvert år. Dette rullerer slik at alle byggene skal bli vurdert i løpet av en fireårsperiode. Vedlikeholdsbehovet spilles årlig inn i budsjettprosessen. I tillegg leier Stavanger kommune 6 eiendommer som benyttes til barnehager. I disse bygg har Stavanger kommune mer eller mindre fullt vedlikeholdsansvar. Varden, Kvitodden, Trollskogen, Askeladden, Havhesten og Lassamyra bhg. 1.2 Drift og vedlikehold Stavanger eiendom er en forvaltnings- og bestilleravdeling. Vår viktigste leverandør av driftsog vedlikeholdstjenester er Stavanger Byggdrift KF, men tjenester kjøpes også fra private entreprenører, som blant annet Apply TB, Byggmester Sagen, Rønning Elektro, D. Nysted som Stavanger kommune har inngått flerårige rammeavtaler med. Fra og med siste del av 2014 er det eksternt renhold i barnehagene i Tasta bydel. Dette er et politisk bestemt vedtak hvor renhold av utvalgte formålsbygg settes ut på konkurranse som et benchmarkingstiltak. 1.3 Organisering Stavanger eiendom Forvaltningsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I forvaltningsavdelingen er det 15 stillinger. Av disse er 5 stillinger knyttet til bygningsansvarlig for barnehager og skoler. Bygningsansvarlige er fordelt med bydels vis ansvarsområde. Revisjon

4 1.4 Tilstandsgrad Fra Multimap systemet har vi hentet en samlet vurdering: Samlet tilstandsgrad for barnehagene er: 0,8 Kortsiktig udekkett etterslep (0-4 år): kr 6, 3 mill. Budsjett FDV ift Holte middels sats: 79% Samlet tilstandsgrad for barnehager er isolert sett veldig bra. Tilstandsgraden er i stor grad påvirket av siste års volumendringer og nybygg, samt årlig rehabiliteringsbevilgning på kr 5 mill. Bygningsmessig og funksjonsmessigg er det likevel vesentlige forskjeller mellom barnehagene. Dettee må søkes utjevnet forr å kunne gi et likeverdig tilbud. Utfordringene ligger stort sett i dårlig tilstandsgrad innen innemiljø som akustikk, inneklima, lys og solskjerming, samt for små s grovgarderober. Dette er viktige områderr for en barnehage, med høyt aktivitets- og støynivå. Små barn er særlig følsomme for dårlig inneklima. Mye av aktivitetene foregårr på gulvnivå, og da er r riktig belysning en viktig faktor. Grovgarderobene i eldre bygg er dimensjonert ut fra en mye mindre barnegruppe per avdeling.. I de seneste år er antall barn nær fordoblet, uten at garderobeforholdene er blitt utvidet. Barnehagene med dårligst score i Multimap er følgende: Vågen, Stokka, Veden, Vardeneset samt Løvetannhuse ved Bokkaskogen barnehage. Tilstandsgrader Stavanger kommune utarbeidet enn tilstandsrapport for bygningsmassenn i De ulike tilstandsgrader er som følger: Tilstandsgradd 0: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgradd 1: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgradd 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer. Innemiljø messige krav med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige svakheter Tilstandsgradd 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Innemiljø messige krav ikkee tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet. Revisjon

5 2 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT 2015 Totalt drifts - og vedlikeholdsbudsjett forr barnehagerr er kr 38,7 mill. 2.1 Driftsmidler for barnehager ca. kr 28 millioner På driftsbudsjettet inngår alle utgifter som, forsikring, serviceavtaler, linjeleier, renhold, vaktmester, strøm til fellesforbruk m.m. Dette er faste utgifter som vi som s huseierr kun i mindre grad kann påvirke. 2.2 Vedlikeholdsmidlerr for barnehager ca.. kr 9 mill.. Vedlikeholdsmidlene utgjør differansen mellom totalbudsjett ogg de faste driftsutgiftene. I år utgjør dette ca 9 millioner kr. Midlenee skal dekkee både utvendig og innvendig vedlikehold, samt pålagte utbedringerr i henhold til gjelde lovverk. DRIFTSUTGIFTER Renhold Vaktmester Serviceavtale tekn. anlegg 23 2,6 2,3 VEDLIKEHOLD Utbedring mht lovverket Planlagt vedlikehold Uforutsett Revisjon

6 2.3 Utbedring mht lovverket Utbedring av avvik gjelder anmerkninger i internkontrollrutinene. Dette er eksempelvis brannvarsling- og slukkeanlegg, sprinkleranlegg, nød- og ledelyssystemer, feil og mangler på heis og løfteutstyr, samt utbedringer som eventuelt kommer på rapporter fra Helsesjefen, brannvesenet etc. UTBEDRING MHT LOVVERKET kr 1 mill. Utbedring avvik på sprinklersystemene Utbedring avvik på elektrisk anlegg Utbedring avvik på heisanlegg Skifte av 3 4 brannalarmanlegg 2.4 Planlagt vedlikehold Planlagt vedlikehold er slikt som utbedring av fasade, tak, grunnmur, dører, vinduer. Innvendig som VVS, inneklima, elektro, heis og overflate som maling og gulvbelegg. Flere vedlikeholdsoppgaver bestilles fortløpende etter befaringer hos virksomhetene. I opplistingen nedenfor er de største planlagte vedlikeholdsprosjektene tatt med. PLANLAGT VEDLIKEHOLD kr 8 mill. Skifte av vinduer og utbedring av fasade i 3 barnehager Innvendig maling samt nytt gulvbelegg i ca 5 barnehager Skifte av kjøkkeninnredning i 3 barnehager Oppgradering av 2 bad, personaltoalett og kjøkken i Kampen barnehage Oppgradering av toaletter i Lassamyra barnehage Utvendig maling av ca 10 barnehager ihht malingsplan Utbedring av himling og lys i Vågen barnehage Utbedring ventilasjon i Buøy barnehage Oppgradering av sanitærrom i ca 5 barnehager 2.5 Utsatt vedlikehold Grunnet redusert vedlikeholdsbudsjett må Stavanger eiendom utsette nødvendig vedlikehold på deler av bygningsmassene. For barnehager vil dette gjelde følgende: Revisjon

7 UTSATT VEDLIKEHOLD ca kr 10 mill. Oppgradering av grovgarderober i ca 10 barnehager Skifte kledning og maling i ca 5 barnehager Oppgradering av toalettforhold i ca 5 barnehager Utskiftning av elektrisk anlegg i ca 3 barnehager Utskiftning av lys og ovner i ca 10 barnehager Innvendig maling og skifte gulvbelegg i ca 5 barnehager Utskiftning av ventilasjonsanlegg i ca 10 barnehager 2.6 Uforutsett Det avsettes kr 1 mill. for å ivareta uforutsette hendelser som hærverk, brann- og vannskader etc. 3 INVESTERINGSMIDLER. Investeringsmidlene benyttes for oppgraderinger av bygningsmassen. Disse tiltak er hentet utfra Multimap og tilstandsanalyser som foreligger. For 2015 er budsjettet på kr 6 millioner. INVESTERING kr 6 mill. Oppgradering av lysanlegg i 5 barnehager Bygge 3 sove /vognskur i Husabøstykket, Varden og Askeladden barnehage Bygge rømningsvei i vognskur Lassamyra barnehage Nedgravd boss system i 2 barnehager Oppgradering av dreneringsanlegg Rive gamle Tasta barnehage Oppgradering / nytt bygg Bokkaskogen barnehage (Løvetannhuset) Oppgradering av 2 3 ventilasjonsanlegg Oppgradering av solskjerming i flere barnehage. Dette må tas over flere år. Oppgradering av grovgarderober planlegging Revisjon

8 4 FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV Listen er hentet ut fra Multimap fra Vedlikeholdsbehovet hentes fra denne liste, samt tilstandsbefaringene som regelmessig foretas på byggene. Denne listen justeres etter oppgraderinger er foretatt Lokasjon/ enheter Areal bygning Byggeår Grunn, fundamenter og bæresystem Vinduer, ytterdører Utvendig kledning og overflate Yttertak, takrenner, nedløp Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg, himling) Fast inventar Sanitær Brannslokking Luftbehandling / ventilasjon Varme Elkraft: generelle anlegg / fordeling Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk Tele og auto: generelle anlegg, svakstrømsanlegg Bekketunet Barnehage ,6 Bekketunet Barnehage - Moduler ,1 Bokkaskogen Barnehage ,3 Bokkaskogen Barnehage ,6 Buøy Barnehage ,1 Eskeland Barnehage ,1 Gosen Barnehage ,3 Gullfaks Barnehage ,2 Hafrsfjord Barnehage ,9 Kampen Barnehage ,6 Kløvereng barnehage ,1 Kløvereng barnehage ,7 Krabat Barnehage ,1 Krabat Barnehage ,1 Kvalaberg Barnehage ,1 Mariamarka Barnehage ,2 Satelitten Barnehage ,1 Smiene Barnehage ,5 Smietunet Barnehage ,1 Soria Moria Barnehage ,1 Stokka Barnehage ,5 Tyrihans Barnehage ,2 Vannassen Barnehage ,6 Vardeneset Barnehage ,6 Veden Barnehage ,9 Vågedalen Barnehage ,3 Vågen Barnehage ,8 Heiser Avfall Utendørs VAR og el.tekniske anlegg Drenasje, terrengbehandling Samlet teknisk tilstand Avfall som er merket med 0 er installert med nedgravd boss system. Øvrige har «vanlig» boss spann. Revisjon

9 Plan barnehager status NS/TG NS/KG Eiendom/institusjon, bygg overskrift, stikkord TOTAL BUDSJETT Status TG KG Drift invest Drift invest Drift kr kr kr kr kr Bjergsted Utbedring vannskader/fasader BUDSJETT 2 2Ø kr Buøy Ventilasjon BESTILT 2 2H kr Husabøstykket Bygge nytt soveskur (investering) BUDSJETT SH kr Kløvereng avd Storhaug Kjøkken BUDSJETT 2 2H kr Kløvereng avd Storhaug Utbedring fasader I GANG 2 3SE kr Lassamyra Bygge rømningsvei soveskur (INVESTERING) BUDSJETT 3SH kr Lassamyra nedgravd bosssystem sammen med Lassa skole (INVESTERING) BUDSJETT 2H kr Steinhagen Skifte kjøkken BUDSJETT 2 2H kr Varden Bygge nytt soveskur (investering) BUDSJETT SH kr Vågen Himling & lys BUDSJETT 2 2H kr Våland Innvendig maling BUDSJETT 1 2E kr Bokkaskogen Løvetannhuset (erstatte med moduler) BUDSJETT 3 2H kr Tasta barnehage Rive bygget (kun til rette for ny bhg) BUDSJETT 3 3SH kr Alle bhg Ventilasjon 9 bygg ( SJEKK MED D&E) H kr Askeladden Vogn-/soveskur BUDSJETT 2H kr Krabat Oppgradering garderobe/vaskerom BUDSJETT 2 2H kr Alle bhg Skifte gamle brannsentraler ( 7 bhg - pris pr bygg ca pr år?) BUDSJETT 2 2S kr kr Kampen barnehage Utbedring 2 stk bad, personaltoalett, kjøkken I GANG 2 2H kr kr Lassamyra barnehage Utbedring 5 stk toaletter, våtromsplater I GANG 2 2H kr Tyrihans Ventilasjonsanlegg (SJEKK MED D&E) H kr Bekketunet barnehage Fasader - utbedring løse fasadeplater (SJEKK) SØE kr Alle bhg Utvendig maling BUDSJETT 2 2EØ kr kr kr Alle bhg Solskjerming BUDSJETT 2 2HS kr kr kr kr kr Alle bhg Nedgravde containere BUDSJETT 2 2HS kr kr Kvalaberg Nytt gulvbelegg "Flinten" BUDSJETT 3 3H kr Alle bhg Utvide grovgarderober BUDSJETT 2 2H kr kr Alle modul bhg tak på heissjakter (10) stk? BUDSJETT 2 2SØ

10 kr invest kr kr kr

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

kirkebygg.no kirkebygg.no FELLES EIE - FELLES ANSVAR - en tilstandsrapport for norske kirker kirkebygg.no 2013/2014

kirkebygg.no kirkebygg.no FELLES EIE - FELLES ANSVAR - en tilstandsrapport for norske kirker kirkebygg.no 2013/2014 kirkebygg.no 12 2 FELLES EIE - FELLES ANSVAR - en tilstandsrapport for norske kirker 2013/2014 SLUTTRAPPORT FOR KIRKEKONTROLLPROSJEKTET 2013/2014 Kirkebyggene ligger som perler i fjordarmer, på øyer, i

Detaljer

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT av Halden kommunes bygningsmasse inkl. eiendommer tilhørende Halden Kommunale Pensjonskasse FORSIKRINGSTAKER / EIER: Halden kommune og Halden Kommunale Pensjonskasse

Detaljer

Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad:

Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad: Til Ordfører/Rådmann/politikere. Svelvik 16/8/2013. Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad: Her kommer en rask analyse jeg har gjort av høringsnotatet fra Rådmann om og sammenslå

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtetid:

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2013-2016

ØKONOMIPLAN 2013-2016 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2013-2016 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2013 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14 Sørum kommunale eiendomsselskap KF sbudsjett 2015 Styrets forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer