KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL"

Transkript

1 Oppdragsgiver RØYKEN KOMMUNE Rapporttype SKADEREGISTRERING OG VURDERING AV SKADEUTVIKLING KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL

2 TILSTANDSKONTROLL 2 (11) KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Kulvert Slemmestad Dokument nr.: Filnavn: Rapport2.docx Revisjon 01 Dato Utarbeidet av MFs Kontrollert av TRn Godkjent av JoH Beskrivelse Rapport Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Torgeir Vraas plass 4 Pb 2394 Strømsø NO-3003 DRAMMEN T F

3 TILSTANDSKONTROLL 3 (11) INNHOLD 1. SAMMENDRAG INNLEDNING BESKRIVELSE AV KONSTRUKSJONEN SKADEREGISTRERING SKADEUTVIKLING ANBEFALING TABELLOVERSIKT Tabell 1: Målt lysåpning VEDLEGG Vedlegg 1: Fotobilag 1 Skadebilder Vedlegg 2: Fotobilag 2 Skadeutvikling Ramboll

4 TILSTANDSKONTROLL 4 (11) 1. SAMMENDRAG Rambøll Norge AS utførte 5. mai 2011 befaring med skaderegistrering av kulvert gjennom Slemmestad sentrum på oppdrag for Røyken kommune. Formålet befaringen var å kartlegge skadeutvikling på kulverten i forhold til befaringer i 2005 og Enkelte deler av kulverten har omfattende og alvorlige skader i form av betongavskallinger, armeringskorrosjon og korrosjon på innstøpte stålbjelker. I tillegg er det i enkelte partier i kulverten store forskyvninger av veggene inn i kulverten, samt at gulvet i kulverten i et område har omfattende skader i form av oppsprekking og forskyvninger. Nedenfor følger en oppsummering av de mest alvorlige skadene: Stort omfang av betongskader i ytre del av kulverten fra utløp og ca. 20 meter innover. Områder i tak med store avskallinger og frilagt korroderende armering. Spesielt ved luker, sluk og støpeskjøter. Skjevstilling av vegg i områdene: 0 7 meter, ved 30 meter, meter og meter. Veggene er sikret med tversgående stag. Det er registrert deformasjoner på enkelte av stagene. Oppsprekking og forskyvning av gulv: fra meter, størst omfang fra meter. Det er registrert en viss økning av omfanget av betongskader, samt at forskyvning av veggene trolig har økt ut fra de registrerte deformasjonene på tversgående stag. Utvikling av forskyvningene i gulvet er vanskelig å anslå, men disse ser også ut til å ha blitt noe større enn ved tidligere befaringer. På grunn av stort skadeomfang og fare for sammenrasning anbefales det at den ytre delen av kulverten, fra utløp og ca meter innover, rives i løpet av 1 2 år. Det anbefales videre at det settes inn ekstra tversgående stag der det er registrert deformasjoner på tversgående stag. Tiltak med begrensning av kjøretøyvekt, fysiske skiller for trafikkering og støttestag, slik det er angitt i tidligere rapporter, må opprettholdes. Det må inn til videre utføres jevnlig tilsyn med og vedlikehold på støttestagene. Ut fra tidligere påvist lav bæreevne for kulverten, samt omfattende skadeomfang anbefales det at det snarlig utarbeides planer for utskifting eller ombygging av kulverten. Ramboll

5 TILSTANDSKONTROLL 5 (11) 2. INNLEDNING På oppdrag fra Røyken kommune har Rambøll Norge AS utført en visuell tilstandskontroll av kulvert gjennom Slemmestad sentrum. Befaring av kulverten ble utført 5. mai 2011 av Torgrim Rønningen og Martin Fines fra Rambøll. I tillegg deltok Unni Glende og Eivind Haug fra Røyken kommune, Sigbjørn Fimland fra Stenseth & RS Entreprenør og Einar Påsche fra Stener Sørensen på befaringen. Formålet med befaringen var å kartlegge skadeomfang og skadeutvikling på konstruksjonen, som en oppfølging av tidligere befaringer av kulverten i 2005 og Ramboll

6 TILSTANDSKONTROLL 6 (11) 3. BESKRIVELSE AV KONSTRUKSJONEN Kulverten går gjennom Slemmestad sentrum og har en total lengde på ca. 265 meter. Tverrsnittet på kulverten har varierende størrelse med en bredde på ca 2,5 meter og en innvendig høyde som varierer fra 1,5 til 2,0 meter. Tykkelse på vegger og tak i kulvert antas å være i området cm. Vegger, gulv og tak i kulverten er bygget opp av plasstøpt armert betong, med unntak av et område fra ca. 175m til 185 meter, som er en tidligere bru. Kulverten er bygget inn mot hver side av brua. Taket i denne delen av kulverten (tidligere bru) består her av plasstøpt betong med innstøpte stålbjelker av varierende størrelse, og veggene består delvis av stablet naturstein og plasstøpt betong. I deler av kulverten er det ført VA-rør langs den ene veggen. Rørene er støpt inn i betong. I tillegg er det på enkelte steder rør og kabler som krysser kulverten. Det er usikkert hvorvidt disse rørene/kablene er i drift. Ramboll

7 TILSTANDSKONTROLL 7 (11) 4. SKADEREGISTRERING Nedenfor følger beskrivelse av skader som er registrert på kulverten. Angivelse av skadenes plassering er gjort i forhold til utløpet til kulverten. For lettere å kunne angi skadenes plassering ble avstand til utløp markert på kulvertveggen for hver 10. meter. I teksten er det henvisninger til vedlagt fotobilag, vedlegg 1, der en del av skadene dokumentert med bilder METER: I ytre del av kulverten er det store betongavskallinger i taket [B02 B03]. All tversgående arming er frilagt og korrodert. Armeringen har mistet kontakt med underliggende betong. For veggene er det i de ytterste 7-8 meterne registrert langsgående oppsprekking av støpeskjøt ca. 30 cm under taket [B02b]. Sprekkene er grove og går gjennom hele veggens tverrsnitt. Det er ikke registrert noen armering i sprekkene. Høyre kulvertvegg heller sterkt innover i kulverten under horisontalt brudd i veggen [B01]. Kulverten er ikke sikret med stag i dette området, men området over kulverten er avstengt for trafikkering. Gulvet i kulverten er av sandbunn og veggene skrår fra hverandre i denne delen, noe som medfører at stagene vil ha begrenset funksjon uten at det iverksettes større tiltak. Ut fra det store skadeomfanget på denne delen av kulverten, ansees det som at det kan være fare for sammenrasning METER: I dette området er skadeomfanget mindre enn for den ytterste delen. En god del av armeringen er frilagt da overliggende betong er skallet av på grunn av armeringskorrosjon, men armeringen har ikke mistet kontakt med underliggende betong slik som i den ytterste delen. Noe større omfang av avskallinger rundt luke i tak ved ca. 25 meter inn i kulvert [B04]. Veggene har forholdsvis god tilstand. Det er registrert en horisontal støpeskjøt på veggene ca cm under tak. Tilsvarende støpeskjøt er registrert for det meste av kulvertens lengde, med unntak av siste del av kulverten fra 235 meter til 265 meter. Avstanden fra underkant tak til støpeskjøt er noe varierende METER: Ved vertikal støpeskjøt ca. 30 meter inn i kulvert heller høyre kulvertvegg inn mot midten av kulverten. Det ser ut til at støpeskjøten er utført uten gjennomgående armering. Veggene er støttet opp med tversgående stag. Staget som står nærmest vertikal støpeskjøt har vært utsatt for store belastninger, og har fått en tydelig varig utbøyning [B05 B06]. Avstand mellom veggene er målt med laser avstandsmåler der deformasjonen av veggen er størst. Målepunktet er markert slik at nye målinger kan utføres på et senere tidspunkt for å kunne kontrollere om det er noen bevegelse av veggene. Se tabell nr. 1for målt avstand. Taket i denne delen av kulverten har tilsvarende skader som fra meter, med partier med frilagt og korroderende armering [B08]. Gulvet i kulverten i dette området har store skader med hull og oppsprekking. Midtre del av gulv er løftet opp, slik at vannet i hovedsak renner langs hver vegg i kulkverten [B07]. Det er registrert forvitring/bortvasking av betong på nedre del av venstre vegg mot gulv METER: Ramboll

8 TILSTANDSKONTROLL 8 (11) Fra vertikal skjøt i vegg ved ca. 52 meter og frem til ca. 65 meter heller veggene på hver side inn mot midten av kulvert [B09]. Størst helning er det på høyre vegg. Sprang i vegg over horisontal støpeskjøt er målt til 28 cm på høyre vegg og 9 cm på venstre vegg. Lysåpning mellom vegger i hver ende av seksjon med hellende vegger er også målt, se tabell nr. 1. Det er ikke registrert andre større skader på veggene. Tilstand til kulverttaket er som foregående avsnitt med noe frilagt og korroderende armering METER: Noe frilagt og korroderende armering i underkant av tak, men i mindre omfang enn i tidligere seksjoner. Det er registrert to større skader i tak i forbindelse med sluk gjennom tak, 82 meter [B11], og luke i tak, 85 meter [B12]. Ved begges disse stedene er det avskallinger og kraftig korrodert armering. Ved 90 meter er det er større parti med avskallinger frilagt korroderende armering. I midtre del av gulv er det registrert en langsgående sprekk i gulv og gulvet er forskjøvet noe opp [B10] METER: Denne seksjonen har en relativt god tilstand med få og små skader METER: Ved 110 meter er det en vertikal skjøt i veggen, og høyre vegg er forskjøvet inn i kulvert frem til ca. 127 meter [B13]. Sprang over støpeskjøt ved 110 meter er målt til 19,5 cm. I denne seksjonen er det satt inn tversgående stag for å støtte opp veggene. Flere av disse stagene har vært utsatt for store belastninger og har tydelige deformasjoner [B14]. Lysåpning mellom vegger er målt ved 110 meter og 120 meter i denne seksjonen, se tabell nr. 1. Ved 123 meter er det en større avskalling med frilagt korroderende armering på øvre del av venstre vegg. Vertikal armering i vegg er ikke ført forbi horisontal støpeskjøt i øvre del av vegg METER: Økt omfang av skader med betongavskalling og frilagt armering i tak enn foregående seksjon. Ved 132 meter [B15]og 160 meter [B17] er det større avskallinger rund sluk i tak. Ved 143, 150 og 153 meter er det større felt med avskallet betong og frilagt og korroderende arming [B16] METER: Relativt god tilstand METER: Denne seksjonen av kulverten består av en gammel brukonstruksjon som er bygget inn i kulverten. Kulverttaket har store skader inn mot denne seksjonen med avskallende betong og frilagt armering over et felt på 1,5 meter i hele kulvertens bredde [B18]. Taket/bruplata i den gamle brukonstruksjonen består av plasstøpt betong med innstøpte stålbjelker. Mye av overdekningen under stålbjelkene er skallet av slik at underflensen på bjelkene er frilagt [B19]. Underflensene er kraftig korroderte med betydelig tverrsnittreduksjon [B20] METER: Ramboll

9 TILSTANDSKONTROLL 9 (11) Jevnt over noen mindre avskallinger med frilagt korroderende arming. Større felter med avskallinger ved 195, 203 og 210 meter [B21 B23] METER: Relativt god tilstand, men enkelte frilagte korroderende armeringsjern. Spesielt ved ca. 225 meter [B24] og støpeskjøt ved ca. 235 meter [B25] METER: Relativt god tilstand og ingen skader. MIDLERTIDIGE UNDERSTØTTELSER, STAG: Det er registrert at noe materiale som er ført med vannet har hengt seg på vertikale stag, men omfanget er relativt lite. Noen av de vertikale stagene står løst og bør etterstrammes slik at de har god kontakt mot kulverttaket. Enkelte av de tversgående stagene har fått deformasjoner på grunn av stor belastning. MÅLTE LYSÅPNINGER: Nedenfor følger resultat av målt lysåpning i kulverten i områder der veggene heller innover i kulvert. Målepunktene er markert slik at det kan utføres målinger på senere tidspunkt for å avgjøre om det er noen bevegelse i veggene. Målingene er utført med laser avstandsmåler. Pkt. nr Meter Lysåpning [mm] Tabell 1: målt lysåpning Ramboll

10 TILSTANDSKONTROLL 10 (11) 5. SKADEUTVIKLING For å vurdere skadeutviklingen på kulverten er bilder fra denne befaringen sammenlignet med bilder tatt ved tilsvarende befaringer/inspeksjoner i 2005 og I fotobilag 2 er det satt sammen bilder som er tatt på omtrent samme sted for å vise utvikling av skadeomfang. Det foreligger ikke bilder for alle deler av kulverten og alle skader fra de første befaringene, men enkelte av skadene er dokumentert med bilder ved de forskjellige befaringene, og kan benyttes til å gi et generelt bilde av skadeutviklingen. I områder med betongavskallinger og frilagt armering fås det et inntrykk av at områdene har økt noe i areal og at mer betong har skallet av. Dette sees på bilder fra utløp av kulvert, rundt sluk i kulvert tak, og i tak inn mot gammel bru i kulverten [S1 S4 + S7]. Spesielt sees dette på området ved utløp av kulvert der mer betong har rast ned, og noe armering har løsnet og henger ned fra tak. Ut fra registrerte deformasjoner på tversgående stag ved 30 meter og meter er det tydelig at det har vært bevegelse av veggene inn mot midten av kulverten. Årsaken til forskyvning av veggene kan være at jordmassene bak kulvertveggene ikke er drenerende, og at det har blitt stående vann i massene som har fryst. De to siste vintrene har i perioder hatt temperturer under det som er normalt, noe som trolig har medført tele i grunnen bak kulvertveggene. Eventuelt tele i massene på baksiden av kulvertveggene vil gi en horisontal belastning på veggene. Veggene vil forskyves inn i kulverten da de på enkelte steder har liten eller ingen forbindelse til taket i kulverten på grunn av brudd i horisontal støpeskjøt, samt at støpeskjøt virker å være uarmert. For å kunne fastslå ytterligere forskyvninger av veggene ble det etablert målepunkter for måling av lysåpning mellom kulvertvegger på noen steder der veggene er forskjøvet. Utviklingen av oppsprekking og forskyvning av gulvet i kulverten er noe mer usikker. Variasjoner i vannstand ved de forskjellige befaringene medfører at det er vanskelig å fastslå dette, men det kan virke som om forskyvningene i gulvet er noe større enn tidligere. Ramboll

11 TILSTANDSKONTROLL 11 (11) 6. ANBEFALING Den ytterste delen av kulverten, fra utløp og ca. 20 meter innover i kulverten, har omfattende og alvorlige skader i form av betongavskallinger og korrodert armering, samt skjevstilling av vegg. Tak og vegger er ikke sikret med støttestag. Denne delen av kulverten er avstengt for biltrafikk, men det er noe gangtrafikk over kulverten. Kulverten er derfor utsatt for forholdsvis små belastninger. Skadeomfanget er imidlertid så stort at faren for en sammenrasing av kulverten i dette området ansees som stor. En eventuell sammenrasning vil kunne medføre oppdemming av bekkeløp, samt innebære en viss fare for eventuelle personer i umiddelbar nærhet til kulverten. For å unngå en ukontrollert sammenrasning av kulverten anbefales det at denne delen av kulverten rives. Riving bør utføres innen 1-2 år. De registrerte deformasjonene på tversgående stag ansees som en alvorlig utvikling. For å opprettholde kapasiteten til den tversgående avstivningen bør det settes inn ytterligere stag ved siden av de deformerte stagene. Disse ekstra stagene bør settes inn før neste vintersesong starter. I tillegg anbefales det at begrensninger i kjøretøyvekt opprettholdes, i tillegg til fysiske sperrer for trafikk over kulvert og understøttelser inne i kulvert. Understøttelser i kulverten må jevnlig gås over og etterstrammes slik at de har god kontakt med gulv og tak. Samtidig må eventuelt materiale som henger seg på stagene fjernes. Ved tidligere undersøkelser er det påvist at kulverten har en for lav bæreevne for normal vegtrafikk. På bakgrunn av det registrerte skadeomfanget samt den lave bæreevnen ansees det som nødvendig å foreta en utskifting eller ombygging av deler av kulverten for at området over kulverten skal kunne trafikkeres uten restriksjoner. Dette gjelder spesielt området fra og med gammel brukonstruksjon og ned til utløpet av kulverten. Det anbefales derfor at det i løpet av kort tid iverksettes arbeider med tanke på utskifting eller ombygging av kulverten. Ramboll

12 VEDLEGG 1 FOTOBILAG 1 ET UTVALG AV SKADEBILDER FRA BEFARING 2011

13 V1 1 B01: Utløp kulvert, brudd i støpeskjøter, skjevstilling av konstruksjon og betongavskallinger. B02: Utløp kulvert, store betongavskallinger med frilagt og korroderende armering.

14 V1 2 B02b: Utløp kulvert, brudd i støpeskjøt og skjevstilling av vegg. B03: Utløp kulvert, brudd i støpeskjøter, store betongavskallinger med frilagt og korroderende armering.

15 V1 3 B04: 25 meter, betongavskallinger med frilagt og korroderende armering rundt luke i tak. B05: 30 meter, større betongavskalling med frilagt og korroderende armering i tak. Deformasjon på tversgående stag.

16 V1 4 B06: 30 meter, forskyvning av vegg innover i kulvert, målepunkt 1. B07: meter, grove sprekker i gulv, midtre del av gulv løftet opp.

17 V1 5 B08: 40 meter, generelt en del frilagt og korroderende armering i underkant av tak. B09: meter, vegger, begge sider heller innover i kulvert, målepunkt 2.

18 V1 6 B10: 70 meter, grov langsgående sprekk i gulv, gulv løftet opp i midten. B11: 82 meter, større betongavskalling ved sluk i tak.

19 V1 7 B12: 85 meter, betongavskallinger og frilagt korroderende armering rundt luke i tak. B13: 110 meter, høyre vegg heller innover i kulvert, målepunkt 4. Større felt med avskallinger og frilagt armering i tak.

20 V1 8 B14: meter, stag med utbøyning i forbindelse med skjevstilling av vegg. B15: 132 meter, betongavskallinger og frilagt armering rundt sluk i tak.

21 V1 9 B16: 150 meter, større område med betongavskallinger og frilagt korroderende armering. B17: 160 meter, store betongavskallinger og frilagt armering rundt sluk i tak.

22 V1 10 B18: 175 meter, større område med betongavskallinger og frilagt korroderende armering i område inn mot brukonstruksjon i kulverten. B19: meter, innstøpte stålbjelker i bruplate for gammel brukonstruksjon. Korrodert underflens og manglende overdekning.

23 V1 11 B20: 180 meter, underflens innstøpt bjelke med kraftig korrosjon med tverrsnittsreduksjon. B21: 195 meter, område med betongavskalling og frilagt armering.

24 V1 12 B22: 203 meter, område med betongavskalling og frilagt armering. B23: 210 meter, område med betongavskalling og frilagt armering.

25 V1 13 B24: 220 meter, generelt enkelte frilagte og korroderende armeringsjern. B25: 235 meter, noen frilagte og korroderende armeringsjern ved skjøt i kulvert.

26 VEDLEGG 2 FOTOBILAG 2 SAMMENSTILLING AV SKADEBILDER FOR ENKELTE SKADER FRA BEFARING I 2005, 2008 OG 2011

27 V S1:Utløp av kulvert med høyre sidevegg. Mer betong har rast ned, og noe armering henger ned ved siste befaring

28 V S2:Innover i kulvert fra utløp. Området med avskallinger har bredt seg lengre innover i kulvert

29 V S3: Sluk ved 82 meter. Mer betong har skallet av fra område rundt sluk.

30 V S4: 160 meter, sluk i tak. Område med avskallinger og frilagt armering er større enn tidligere.

31 V S5: gulv i kulvert 30 meter. Noe økning i størrelse og antall sprekker. Vanskelig å anslå pga. variasjoner i vannstand.

32 V S6: forskyvning av vegg 110 meter. Noe større avskallinger i tilknytning til forskyvning av vegg.

33 V S7: 175 meter, inn mot brukonstruksjon i kulvert. Økt område med avskallinger og frilagt armering i tak inn mot brukonstruksjon

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE 1 Oppdragsgiver Tromsø kommune Rapporttype Tilstandsrapport 2015-08-14 TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE FUNDAMENTER Ramboll 2 (10) BRENSHOLMEN SKOLE Oppdragsnr.: 1350011004 Oppdragsnavn: Tilstandsvurdering

Detaljer

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader INNHOLD 1. INNLEDNING Side 2 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side 3 3. REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD På befaringen 10.01.13

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 2. Observasjoner Det ble på befaringen opplyst om at det kun er registrert sprekker og riss i øverste etasje i trapperom mot vest, se figur 1 for trapperommets beliggenhet. Øvrige deler av bygningen er

Detaljer

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Beregnet til AS Sandakerveien 11 Dokument type Rapport Dato Sep 2013 SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Revisjon 2013/09/26 Dato 2013/09/05 Utført av EAL Kontrollert

Detaljer

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Armeringskorrosjon i betong HVA ER BETONG OG HVORFOR BRUKES ARMERING Betong består av hovedkomponentene: Sand / stein Sement Vann Når

Detaljer

Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak

Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak Bybrua - suksess som prioritert bru for kollektiv, sykkel og gange 2 Antall gående og syklende på Bybrua 2017 Antall fotgjengere og syklister på Bybrua per

Detaljer

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai Betongelementer RAPPORT NR: 58 16 November 2016 Rapport spesialinspeksjon Betongelementer Stålelementer TYPE OBJEKT: Betongkai Kubben kai Konstruksjons nr. K 028 INSPEKSJON UTFØRT PÅ VEGNE AV: RAPPORT

Detaljer

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG Oppdragsgiver Fredensborg Norge as Rapporttype Tilstandsvurdering 2014-08-30 ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG TILSTAND BETONG 2 (17) TILSTAND BETONG Oppdragsnr.: 1120438 Oppdragsnavn: Ullevålsalleen 2

Detaljer

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler. Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler. Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult Om rapporten Norconsult har gjennomført en undersøkelse av miljøbetingelser i Helltunnelen, Ekebergtunnelen

Detaljer

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien Kirkenes Havn Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien 2015-05-29 J02 2015-05-29 Rapport JoLuk MLEng TI A01 2015-05-25 Rapport for intern kontroll JoLuk MLEng TI Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG YTTERKOLLEN UTREDNING BELYSNING

GANG- OG SYKKELVEG YTTERKOLLEN UTREDNING BELYSNING Oppdragsgiver Nedre Eiker kommune Rapporttype GS-veg Ytterkollen - belysningsutredning 2011-06-27 GANG- OG SYKKELVEG YTTERKOLLEN UTREDNING BELYSNING Figur 1. Planområdets start- og sluttpunkt. 2-(8) UTREDNING

Detaljer

Gossjohka bru. Befaringsrapport. Næringsavdelingen

Gossjohka bru. Befaringsrapport. Næringsavdelingen Gossjohka bru Kort sammendrag: Det ble utført en enkel inspeksjon av brua ihht Statens Vegvesens Håndbok V441 der skadekonsekvens og skadegrad ble vurdert. Skadegraden ble for kalkutslag: M1, betongavskalling:

Detaljer

DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG

DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2015 LØRENSKOG

Detaljer

Beregnet til. Prestsletta Huseierforening. Dokument type. Tilstandsvurdering. Dato TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG

Beregnet til. Prestsletta Huseierforening. Dokument type. Tilstandsvurdering. Dato TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG Beregnet til Prestsletta Huseierforening Dokument type Tilstandsvurdering Dato 30.10.2015 TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG Revisjon 0 Dato 2015/10/30

Detaljer

K-129, Rådhusbroen. Bilag 4. Bærum Kommune Vei og Trafikk. Hovedinspeksjon unner vann Pilar 2 og 3. Februar 2010

K-129, Rådhusbroen. Bilag 4. Bærum Kommune Vei og Trafikk. Hovedinspeksjon unner vann Pilar 2 og 3. Februar 2010 Bilag 4 Bærum Kommune Vei og Trafikk K-129, Rådhusbroen Hovedinspeksjon unner vann Pilar 2 og 3 Februar 2010 Nærværende bilag 4 er et revidert utdrag av Hovedinspeksjon unner vann av pilar 2 og 3 fra november

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

126.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut i slik den står i utstillingen.

126.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut i slik den står i utstillingen. 126 Brukonstruksjoner (Rev 1.1, 03.03.00) 126.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut i slik den står i utstillingen. I alt tre bruer er montert med ulik bruk av bærebjelker og avstiving.

Detaljer

Bru nr Brandangersundet

Bru nr Brandangersundet 2014 Bru nr. 14-3117 Brandangersundet Kristian Berntsen Statens vegvesen 26.06.2014 1 Innhold 2 Sammendrag... 3 3 Innledning... 4 4 Grunnlagsdata for brua... 5 4.1 Beskrivelse av brua / elementer... 5

Detaljer

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft Rapport Oppdragsgiver: Vervet AS Oppdrag: Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft Emne: Betongkai ved Tromsø Skipsverft Dato: 8. desember 2004 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. n200127-1 Oppdragsleder:

Detaljer

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK s.1 Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 Oslo Tlf: 22721260 bjorn.lund@olbetong.no Prosjekt: Trolldalen 1 Borettslag. Betongrehabilitering av balkonger, terrasser og

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato:

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 602749-01 Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: 18.06.2015 Skrevet av: Kenneth O. Westeng Kvalitetskontroll: Stein Rydningen MOHOLMEN FYR INNHOLD Innledning...

Detaljer

OPPDRAGSGIVER Fiskeridirektoratet, Bergen. OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Tor-Arne Helle

OPPDRAGSGIVER Fiskeridirektoratet, Bergen. OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Tor-Arne Helle Norconsult AS, Lakselv Kirkeveien 5, Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 E-post: firmapost@norconsult.no www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687 MVA RAPPORT TITTEL Vurdering

Detaljer

Alta kommune. Inspeksjon bruer 2012. Tidsrom: 01-01-2012 til 30-08-2012

Alta kommune. Inspeksjon bruer 2012. Tidsrom: 01-01-2012 til 30-08-2012 Alta kommune Inspeksjon bruer 212. Tidsrom: 1-1-212 til 3-8-212 Inspeksjoner 212 er utført i henhold til Statens vegvesen "Inspeksjonshåndbok for bruer", håndbok 136 og i samsvar med de retningslinjer

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 5. Støttemurer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 5. Støttemurer Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 2. Underbygning 5. Støttemurer Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning... 3

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 Fv. 30 Sokna Bru - Rehabiliteringstiltak

Statens vegvesen Region midt D1-1 Fv. 30 Sokna Bru - Rehabiliteringstiltak D1-1 D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbok R761 «Prosesskode 1-Standard beskrivelsestekster

Detaljer

Prosjekt Fredriksten festning - sikringstiltak Inventarnummer 1108 Gyldenløves vestre tenalje

Prosjekt Fredriksten festning - sikringstiltak Inventarnummer 1108 Gyldenløves vestre tenalje Fredriksten festning, Inventarnummer1108 Gyldenløves vestre tenalje - Sikringstiltak 1 COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Forsvarsbygg Prosjekt 2435040

Detaljer

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-01-21 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning.

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Christine E. R. Skogli, SVV Tunnel og betong. Hans Stemland, SINTEF. 16.11.2015 Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Alkalireaksjoner i betong Varige

Detaljer

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Elgeseter bru Elgeseter bru Elgeseter bru bygd 1949-51 Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Bredde = 23.40 m fordelt på 2 gangbaner à 3.15 m og 5 kjørefelt à 3.10 m. 4 slakkarmerte bjelker c/c 5.5 m understøttet

Detaljer

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK viser seg alltid fra sin beste side En frittstående tosidig mur som alltid viser seg fra sin beste side. Takket være en unik konstruksjon som låser blokkene i hverandre, bygger du enkelt en stabil mur.

Detaljer

LONA-VASSDRAGET I BAMBLE KRAGERØ KOMMUNER.

LONA-VASSDRAGET I BAMBLE KRAGERØ KOMMUNER. LONA-VASSDRAGET I BAMBLE KRAGERØ KOMMUNER. OVERSIKT OVER VANNVEIENE, DAMMENE OG DERES TILSTAND. På bakgrunn av almene interesser for vassdraget av hensyn til friluftsliv som bading, bruk av båt, fiske

Detaljer

MULTICONSULT. Oslo Bussterminal Skader oppservert ved befaring

MULTICONSULT. Oslo Bussterminal Skader oppservert ved befaring Bussterminalen 06.11.2011 akse 9-27 C-G. 1. Dekket under gangfelt ser ut til å ha vært skiftet ut og reparert med ny støp. Deler av utbedringen er knekket og sprukket opp i mindre deler. Den nye støpen

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK Hedmark Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG Sement

Detaljer

Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon:

Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon: Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon: Reparasjon av rekkverk på Baklia bru i Susendalen. Hattfjelldal Kommune er eier av brua som ligger på kommunal veg med avkjøring fra riksvei 290 og er av

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Skodjebruene i tegl engineering brick benyttet i 100 år Norsk Murdag Fredrik Røtter, Daglig leder Consolvo AS

Skodjebruene i tegl engineering brick benyttet i 100 år Norsk Murdag Fredrik Røtter, Daglig leder Consolvo AS Skodjebruene i tegl engineering brick benyttet i 100 år Norsk Murdag 25.04.2013 Fredrik Røtter, Daglig leder Consolvo AS Skodjebruene Beliggenhet Skodjebruene Beliggenhet Skodjebruene Skodje Bru Fakta

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012

HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 Oppdragsgiver Hemne kommune Rapporttype Hovedinspeksjon bruer 2013-05-22 HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 2 (14) HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 Oppdragsnr.:

Detaljer

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Søknad 2016-03-16 JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

KLEMETSRUDANLEGGET STØYMÅLINGER

KLEMETSRUDANLEGGET STØYMÅLINGER Oppdragsgiver Klemetsrudanlegget AS Rapporttype Støyrapport Dato 2016-05-12 KLEMETSRUDANLEGGET STØYMÅLINGER STØYMÅLINGER 2 (15) KLEMETSRUDANLEGGET STØYMÅLINGER Oppdragsnr.: 1350015358 Oppdragsnavn: Klemetsrudanlegget

Detaljer

Montering av brurekkverk.

Montering av brurekkverk. Montering av brurekkverk. Denne monteringsanvisningen bygger på Veivesenets håndbok 268 Vi skal her montere standard brurekkverk element, slik det vil oppleves i felten. Vi tar selvsagt gjerne i mot tilbakemeldinger

Detaljer

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Alkalireaksjoner befaringsskjema for kartlegging av konstruksjoner side 1 av 3 Generelt Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Som ledd i forskningsprosjektet Optimal

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato: Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru Utgave: 1 Dato: 2014-05-26 Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no.

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no. 1 0. OPPDRAGSOVERSIKT RAPPORTENS TITTEL: Øvre Sogn Borettslag RAPPORT NR.: Ø.L. 1832 Tilstandsanalyse av P-hus i armert betong OPPDRAGSGIVER: SAKSBEHANDLER: FAGANSVARLIG: Øvre Sogn Borettslag v. styreleder

Detaljer

Captain Dønvig s Life-saving Globe

Captain Dønvig s Life-saving Globe 2009 Captain Dønvig s Life-saving Globe Tilstands Rapport: DØNVIG S LIFE-SAVING GLOBE Skåtøy Vel prosjekt i samarbeid med Follo Museum Tor Verner Dønvik Skåtøy Vel 16.12.2009 1. Innledning Skåtøy Vel s

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

NYDALSBRUA SLUPPEN, TRONDHEIM. YNGVE OLAV AARTUN PLAN arkitekter

NYDALSBRUA SLUPPEN, TRONDHEIM. YNGVE OLAV AARTUN PLAN arkitekter NYDALSBRUA SLUPPEN, TRONDHEIM YNGVE OLAV AARTUN PLAN arkitekter E6 Sluppen bru Dovrebanen Nidelva Gamle Osloveg SETT MOT SØR SETT MOT NORD GEOMETRI OG PREMISSER GOD HELHET -TEKNIKK, KOSTNADER, DESIGN,

Detaljer

Oppdragsgiver. Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag. Rapporttype. ROS-analyse. Dato xx-xx ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag. Rapporttype. ROS-analyse. Dato xx-xx ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-xx-xx ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) Oppdragsnr.: 4110099 Oppdragsnavn: ROS-analyse Dokument nr.: [Tekst]

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Kommunale kai 006 i Nordvikvågen TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Nordvikvågen kommunal kai 006 Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig:

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering INNHOLD BWC 55-740 Dato: 15.05.2012 Side 1 av 19 FORUTSETNINGER...2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERRØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING-RAM

MONTERINGSVEILEDNING-RAM MONTERINGSVEILEDNING-RAM FASADESTILLASER Monteringsveiledningen er laget for å gi en enkel beskrivelse på monteringen av Delta RAM fasadestillas, samt en oversikt over behovet for bruk av bl.a. diagonaler

Detaljer

E6 Manglerudprosjektet

E6 Manglerudprosjektet Region øst Ressursavdelingen Bru August 2014 E6 Manglerudprosjektet Oversikt over eksisterende konstruksjoner Eksisterende konstruksjoner i prosjektet E6 Mangelerud August 2014 Det er i det følgende laget

Detaljer

Tilstandsvurdering trepeler

Tilstandsvurdering trepeler RAPPORT Tilstandsvurdering trepeler Kunde: Prosjekt: Longyearbyen Lokalstyre v/ Mette Østby LL - tilstandsvurdering peler Swecos prosjektnummer: 30300201 Kundens prosjektnummer: 6085 Utbedring av fundament

Detaljer

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! 1 INNHOLD 3 Innledning 4 Fasade 5 Ensidig Redi Støttemur 6 Tosidig Redi Støttemur / Redi Topplate 7 Redi Portstolpe

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Monteringsanvisning. Peseq veggfeste

Monteringsanvisning. Peseq veggfeste Monteringsanvisning for Peseq veggfeste 1 Forberedelser til montering Peseq redningsline skal kun benyttes i nødsituasjoner. I en nødsituasjon finnes det ikke tid til å forberede seg. Faren for at man

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING

REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Nesodden kommune Rapporttype Støyutredning 2011-8-15 Revidert 2011-8-15 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING STØYUTREDNING 2 (8) NORDRE TANGEN STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1100609

Detaljer

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB RAPPORT Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB OPPDRAGSGIVER Sameiet Vei 210 EMNE DATO / REVISJON: 10. februar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 713283-RAP-RIB-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse 1 GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et gummibelegg til et spalteristelement med et avlangt, i det vesentlige plateformet profillegeme, i hvis midtre tverrsnittsområde

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50-240 Side 1 av 9 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST VED BRUK AV INNERRØR

Detaljer

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil recostal type RSH Eurokode 2 Geometrisk utformet trapesskjøt recostal trapesprofil møter de høyeste kravene gjeldende fortanning/skjærkraft I.h.h.t Eurokode 2 direktivene. Skjøtejernskassetter med trapesprofil

Detaljer

NOTAT. TITTEL Kai 3 Orkanger Tilstandsvurdering

NOTAT. TITTEL Kai 3 Orkanger Tilstandsvurdering Norconsult AS Klæbuveien 127 B NO-7031 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687 MVA TITTEL Kai 3 Orkanger Tilstandsvurdering

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Kommunale kaier i Sørevågen TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig: Representanter: Sørevågen kommunale

Detaljer

KRAGERØ HAVNEVESEN. Betongelementer Steinelementer. Spesialinspeksjon. Øvrige elementer RAPPORT NR: TÅRNBRYGGA

KRAGERØ HAVNEVESEN. Betongelementer Steinelementer. Spesialinspeksjon. Øvrige elementer RAPPORT NR: TÅRNBRYGGA KRAGERØ HAVNEVESEN Betongelementer Steinelementer RAPPORT NR: 293 09 TÅRNBRYGGA JANUAR 2009 RAPPORT - SPESIALINSPEKSJON Betongelementer Stålelementer Elementer i gummi TYPE OBJEKT: Betongkai på betongpilarer

Detaljer

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Til: Vann og avløpsetaten, Oslo i kommune v/marcus Svensson Fra: Norconsult AS v/morten Lian Dato: 2013-09-27 Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Bakgrunn Norconsult har fått i oppdrag

Detaljer

B18 TRYKKOVERFØRING I FORBINDELSER

B18 TRYKKOVERFØRING I FORBINDELSER B18 TRYKKOVERFØRIG I FORBIDELSER 201 18.1 VALG AV MELLOMLEGG Bjelker : t = 6 10 mm (enkelt) Stål: t = 6 10 mm (enkelt) Plast: t = 4 mm (dobbelt) Brutto oppleggslengde (betongmål): av stål: l 150 mm Andre:

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Rehabilitering av Time kyrkje: funksjonsbeskrivelse

Rehabilitering av Time kyrkje: funksjonsbeskrivelse Stavanger, 22.8.16 Rehabilitering av Time kyrkje: funksjonsbeskrivelse Time kyrkje er en gammel godt bevart Lindstowkirke fra 1859, som har blitt rehabilitert i 1929, 1959 og 2000. Kirken er fredet av

Detaljer

Protokoll i sak 803/2015. for. Boligtvistnemnda Klage på for lav temperatur på del av gulv i bad

Protokoll i sak 803/2015. for. Boligtvistnemnda Klage på for lav temperatur på del av gulv i bad Protokoll i sak 803/2015 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Klage på for lav temperatur på del av gulv i bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene

Detaljer

Besiktigelsesrapporter eiendommer/byggobjekter

Besiktigelsesrapporter eiendommer/byggobjekter Bilag 5: Besiktigelsesrapporter eiendommer/byggobjekter Betongmur Framnesv.2 C Oppdragsgiver Sandefjord Kommune v/dag Kristiansen Rapporttype Besiktigelsesrapport 2012-03-17 BESIKTIGELSESRAPPORT FRAMNESVEIEN

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R19 PRINSIPPLAN FOR RIVING AV BRUER BERGMOEN AS 2013-09-17. Sweco. repo002.docx 2013-06-14

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R19 PRINSIPPLAN FOR RIVING AV BRUER BERGMOEN AS 2013-09-17. Sweco. repo002.docx 2013-06-14 repo002.docx 2013-06-14 FAGRAPPORT BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R19 PRINSIPPLAN FOR RIVING AV BRUER 2013-09-17 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast

Detaljer

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Beregnet til MARIDALSVEIN 205 Dokument type Rapport Dato 10.juni 2014 MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Revisjon 01 Dato 10.juni 2014 Jørgen Stene

Detaljer

Varige konstruksjoner Konstruktive konsekvenser av alkalireaksjoner Fagdag 31 mai 2016

Varige konstruksjoner Konstruktive konsekvenser av alkalireaksjoner Fagdag 31 mai 2016 Varige konstruksjoner Konstruktive konsekvenser av alkalireaksjoner Fagdag 31 mai 2016 Hans Stemland SINTEF Hans Stemland, SINTEF Eva Rodum, SVV Håvard Johansen, SVV 1 Alkalireaksjoner Skademekanisme for

Detaljer

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsgiver USBL Rapporttype ROS-analyse 2014-09-02 HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (8) HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1350002009 Oppdragsnavn: Heggen boligfelt, detaljregulering

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER

VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER KERAMISKE FLISER GIR LETTSTELTE, VEDLIKEHOLDSFRIE OG ESTETISK TILTALENDE OVERFLATER MEN ALLE FLISFLATER ER AVHENGIG AV GODE FUGELØSNINGER OG -MATERIALER FOR Å

Detaljer

Lagring og transport av trepellets

Lagring og transport av trepellets Lagring og transport av trepellets Trepellets distribueres i hovedsak på tre følgende hovedmåter: Småsekk i størrelsesområdet 10-30 kg. Storsekk i størrelsesområdet fra 400 kg til 1200 kg. Ved større forbruk

Detaljer

Oppsummering kartlegging av kulverter i Karasjok kommune september

Oppsummering kartlegging av kulverter i Karasjok kommune september Oppsummering kartlegging av kulverter i Karasjok kommune 15.-17. september Befaring av grusveien i Anárjohka opp til Helligskogen 15. og 17 september. Befaring av veiene i øvre del av Kárášjohka 16. september.

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsgiver Birkenes kommune Rapporttype Rapport 2012-07-02 NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE 2 (8) FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsnr.: 8120184 Oppdragsnavn: Nødstrømsanlegg for Birkenes kommune Dokument

Detaljer

SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU

SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU RAPPORT FRA HOVEDIN SPEKSJON SEPTEMBER 2016 SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU Bru Kon As Margrethes gate 7 7030 Trondhe im Organisasjonsnum: 914 386 381 Innholdsfortegnelse side INNLEDNING 3 KONKLUSJON

Detaljer

Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning?

Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning? Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning? Jan Lindgård SINTEF Bakgrunn samarbeid med Narvik Energi AS Jernvassdammen ved Narvik Massivdam med stedvis omfattende skader av frostnedbrytning Ingen

Detaljer

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Søknadsnr.: 121478 Søker: Lyng Pro Tech AS Referanse: P121478NO Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Varmeveksler 1 Varmeveksler Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Brandangersundbrua utfordrende design og montering

Brandangersundbrua utfordrende design og montering Brandangersundbrua utfordrende design og montering av dr. ing. Rolf Magne Larssen fra Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS Presentasjon på Norsk Ståldag 2010 28. oktober 2010 Hva? Brukryssing med nettverksbue Hovedspenn

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HIGH PERFORMANCE REINFORCEMENT PRODUCTS HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HRC T-hodet armering har spesielle egenskaper som skiller den fra konvensjonell armering. HRC T-hoder forankrer den fulle

Detaljer

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 255 67 71 225 66 73 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 3 fase strømledning fra stolpe 25 mm i ytre diameter kapasitet skal stå på ledningen Stuevindu 3x6 ruter

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Flaktveittræet 20 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 28.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50 240 Dato: 07.06.12 sss Side 1 av 6 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 STÅL, BETONG OG

Detaljer