TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT"

Transkript

1 C:\ProBygg AS\ doc Toppen Borettslag, Narvik Styret v/ Yngve Torbergsen E-post: Vår ref.: Dato: TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT ProBygg AS er et utrednings- og prosjektlederfirma som utfører oppdrag for borettslag, boligsameier m.m. med mål om gode bygningstekniske løsninger på kort og lang sikt. Vi har vurdert eksisterende balkonger i Toppen Borettslag mht. fremtidige vedlikeholds- og utbedringskostnader. Det er viktig at borettslaget vurderer helheten i planleggingen av fremtidig ytre vedlikehold og velger løsninger og utførelser som tar hensyn til dette. Vurderingene er viktige å holde opp mot de planer som borettslaget har i forbindelse med fremtidige tiltak, f. eks. nye balkonger m/ innglassing. Nedenfor omtaler vi primært teknisk tilstand for eksisterende balkonger - dersom disse skal beholdes i nåværende form. Avslutningsvis har vi gitt noen synspunkter om fordeler/ ulemper med alternativ løsning, med nye balkonger. Utførte undersøkelsene tyder på at borettslaget sannsynligvis står overfor store vedlikeholdskostnader for balkongene i sin nåværende form. Vi har foretatt en kostnadsberegning av nødvendige vedlikeholdstiltak for balkongene på kort og lang sikt. Våre vurderinger er basert på befaring / kontroll av Toppen Borettslag den , teknisk analyse av opphugget betongen utført på stedet og samt borestøvprøve utført i laboratorium. Eksisterende balkonger Konstruksjon Toppen Borettslag er i flg. opplysning oppført i ca. 1960, med 8 boligetasjer og 32 leiligheter. Alle har balkong med dekker i plasstøpt betong og med underkledning av balkongplatene utført med sementbaserte plater festet til lekter som videre er festet til undersiden av betongdekkene. Rekkverkene er utført av metall og noe treverk. Treverket vil kreve vedlikehold, med øvrig del av rekkverkene vil ha lang gjenværende levetid uten vedlikehold av betydning. Oversiden av balkongplatene var beskyttet av en vanntett PVC-membran med løst tremmegulv oppå. Platene i balkongtakene og PVC-membranene ble utført for ca. 10 år siden (anslått) grunnet fuktgjennomtrengning og malingsavskalling /skader på undersiden av balkongene (balkongtakene). Generelt om nedbrytning av betong / betongsyke Betong i balkongdekker som er utsatt for normalt ytre miljø brytes ned kjemisk fra utvendig side og innover grunnet luftforurensning og sur nedbør. Når skadefronten kommer langt nok inn, og i kombinasjon med tilstrekkelig fuktighet, så vil armeringen ruste, og det kan ventes at skadeomfanget vil øke mye. Dette skjer også for balkongene med underkledde dekker som Toppen har fordi de er eksponert for luftens klimapåkjenninger, men i mindre grad fordi fuktpåkjenningen er redusert, se mer om dette nedenfor. Vedlikeholdskostnader må påregnes i årene framover for å holde balkongene i tilfredsstillende stand. Vedlagt har vi utarbeidet en nærmere teknisk redegjørelse for hvordan betong som er utsatt for uteluft og nedbør brytes ned over tid.

2 2 av 5 Visuell kontroll av balkongplatene Betongen i balkongplatene ble kontrollert på 1 stk balkong, i taket over balkongen til Hansen i 4. etg. (i balkongraden som vender mot skibakken). Det var planlagt kontroll av fire balkonger. Årsaken til at ikke flere balkongplater ble kontrollert var fordi det viste seg at de var innbygget med PVC-membran oppå, dekkekanten var innkledd bak rekkverksplater og undersiden med tunge sementbaserte plater. Dette betyr at fuktinnholdet i betongen nok er en del nedsatt i forhold til åpent eksponert betong, og dermed redusert armeringskorrosjon. Det var ingen synlige tegn til skader taket på nevnte balkong. Halve balkongtaket var synlig for kontroll. Det er likevel grunn til å anta at synlig skadeomfang på balkongdekkene er større da det i flg. opplysning var en del synlige skader før balkongdekkene ble helt kledd inn for anslagsvis 10 år siden. Kjemisk kontroll av betongen i balkongplaten Det er to kjemiske faktorer i betongen som er avgjørende for å si noe om hvor stor faren er for forventet armeringskorrosjon i betongen i årene framover, og dermed forventet nedbrytning av denne: Karbonatiseringsdybden (endret PH-verdi fra overflaten og innover til armeringen). Opphugging noen cm inn i betongen og kjemisk kontroll av snittflaten på stedet. Kloridinnholdet (salter, vanligvis massivt gjennom dekket). Borestøvprøver analyseres i laboratorium. Hvis en eller begge kjemiske faktorer er til stede i betongen, og det i tillegg er en viss fuktighet til stede i betongen (tilstrekkelig med normal luftfuktighet i et vanlig uteklima), vil innstøpte armeringsjern ruste. Kontroll av snittflatenes PH-verdi på den nevnte balkongen den såkalte karbonatiseringsfronten - viste at denne er langt fremskredet. Når betongens PH-verdi har endret seg fra opprinnelige ca. 14 til 9,5 eller lavere, kaller vi dette syk betong. Denne sykdomsfronten flytter seg med årene fra betongens ytre overflate og videre innover, og vil etter hvert nå fram til den innstøpte armeringen, som vil ruste og forsterke skadeutviklingen med forsert kraft. Den såkalte karbonatiseringsfronten ble kontrollert kjemisk på stedet og lå ca. 35 mm inn i balkongdekket. Armeringen ligger vanligvis på dybde ca. 20 mm inn i balkongene, dvs. at store deler av armeringen ligger innenfor karbonatisert / forsuret sone. Det ble også tatt ut en borestøvprøve for laboratoriekontroll av evt. klorider, og ved analyse av denne ble det påvist en høyere verdi enn anbefalt maks-grense for kloridinnhold. Prøven viste en kloridmengde på 0,9 % av anslått sementvekt i betongen. Norsk standard gir en anbefaling om at kloridinnholdet bør være 0,4 % av sementvekten, eller helst lavere, for slakkarmerte konstruksjoner. Målt kloridinnhold i betongen i balkong vil medføre økt behov for betongrehabilitering i årene framover. I kombinasjon med langt fremskredet karbonatisering og også kloridinnhold (salter), vil dette bidra til at innstøpte armeringsjern vil korrodere (ruste), og dette gir etter hvert svekkelse av betongens bæreevne samt at betongen vil sprekke opp grunnet volumutvidelsen som korrosjonen fører til. Fremtidig vedlikeholdsbehov for balkongdekkene Toppen Borettslag kan på bakgrunn av kjemisk kontroll av balkongdekkene forvente en økning av armeringskorrosjon og betongskader i balkongdekkene i årene framover grunnet både kloridinnholdet og karbonatiseringen, som arbeider uavhengig av hverandre og gir en dobbel skadeeffekt dersom balkongene skal beholdes åpne. Delvis innpakking av balkongplatene vil sannsynligvis redusere hastigheten på skadeutviklingen, sammenlignet med betong som er utsatt for fritt vann. Det er mulig å forlenge balkongdekkenes levetid ved vedlikehold innen få år, en behandling som må påregnes å bli gjentatt hvert år. Dette betinger at undersider og fremkanter av platene frilegges slik at adkomst er mulig. Oversiden tror vi kan ligge da dette er et fullstendig tett belegg som hindrer inntrengning av fukt og luftforurensning, og videre skadeutvikling her kan av den grunn ventes i lite omfang framover. Etter 3 gangers gjentatte behandlinger av balkongplatene, er det grunn til å anta at det ikke lengre vil være regningsvarende å fortsette med dette, og det vil da bli nødvendig med nedskjæring/ fjerning av balkongene, og bygging av nye.

3 3 av 5 Følgende vedlikeholdstiltak av balkongdekkene kan ventes dersom eksisterende balkonger skal beholdes: Innen 2-3 år: Nedplukking av plater i himlingene og balkongrekkverk. Mekanisk utbedring der det er synlige skader. Riss hugges opp, armering rengjøres og rustbehandles, gjenmørtling og overflatebehandling med spesialprodukter. Dette er primært tiltak mot karbonatiseringen, men vil også ha noe effekt mot skader grunnet klorider. Skal man ha fullgod behandling mot klorider, vil det kreves langt mer omfattende tiltak med katodisk beskyttelse. Dette er svært kostbart, men vi antar at dette kan unngås da målte gjennomsnittsverdier tross alt ikke var høyere enn de var. Balkongrekkverk skrapes og males lokalt der det er behov for det. Og plater under balkongdekkene remonteres. Evt. at det monteres nye rekkverk som muliggjør senere rehabilitering av fremkanten på balkongdekkene uten å måtte demontere rekkverket, og at remontering av sementbaserte plater i taket unnlates til fordel for høyverdig reparasjon av betongens undersider samt spesiell overflatebehandling som har gode egenskaper mot inntrengning av sur luft og fuktighet. Etter nye år: Tilsvarende behandling gjentas, men sannsynligvis noe tyngre arbeider og økte kostnader (fordi betongen stadig blir dårligere). Etter ytterligere nye år: Samme behandling gjentas. Nå må det påregnes at skadefronten har skadet armeringen ytterligere, og det kan bli nødvendig med kraftigere vedlikeholdstiltak som katodisk beskyttelse i tillegg til øvrige utbedringstiltak som beskrevet. Katodisk beskyttelse er en meget omfattende behandling som krever løpende vedlikeholdsoppfølging i resten av balkongenes levetid. Kostnader Muligens kan balkongplatene klare enda en omgang med rehabilitering før betongkvaliteten kan ventes å ha blitt så dårlig at balkongene ikke lenger er regningssvarende å rehabilitere, og de må da erstattes med nye. Vi har beregnet kostnader som kan ventes å påløpe dersom borettslaget velger vedlikehold av eksisterende balkonger, på kort og lang sikt. Kostnadene er basert på følgende forutsetninger: Priser i dagens marked. Østlandet, pr. september 2010, inkl. rigg- og driftskostnader Lønns- og prisendringer frem til høsten 2012 stipulert og innkalkulert Avsetninger for uforutsette forhold er inkludert Prosjekt- og byggeledelse som kvalitetssikrer arbeidet i planleggings- og byggefasen, etter at borettslaget har vedtatt gjennomføring av prosjektet er inkludert Kostnader til byggelånsrenter i antatt byggetid på 4 mndr. er inkludert 25 % mva. er inkludert. Første gangs vedlikehold /rehabilitering av balkongene antydes slik (2012): Vedlikeholdskostnader ved fortsatt bruk og vedlikehold av Kostnader, inkl. mva eksisterende balkonger. pr. balkong Betongrehabilitering av balkongene, 2012, budsjett Vi har da ikke lagt til grunn at rekkverkene samt platene på undersiden av balkongene de- og remonteres. Senere vedlikehold /rehabilitering av balkongene antydes slik, i beregnet kroneverdi pr. høsten 2012: Kostnader, ekskl. mva., pr. balkong Betongrehabilitering av balkongene ca. 2023, budsjett Betongrehabilitering av balkongene ca. 2034, budsjett Nedskjæring av balkongene og bygging av nye balkonger kan ventes å bli neste vedlikeholdskostnad, eller muligens en ytterlige økt - vedlikehold kan forsvares.

4 4 av 5 Alternativ til vedlikehold av eksisterende balkonger Som alternativ til fortsatt vedlikehold av eksisterende balkonger, vil vi anbefale at borettslaget vurderer valg av nye balkonger. Riktig utført vil dette gi minimalt vedlikeholdsbehov i fremtiden. Kostnader ved de to alternativene bør veies mot hverandre, i tillegg til de bruksmessige verdiene som oppnås. Balkonginnglassing vil endre klimaet på balkongene vesentlig, det samme gjelder fasadene bak innglassingen. Betong og fasader vil bli beskyttet av glass og aluminium, som er bygningsmaterialer som vi vil betegne som tilnærmet vedlikeholdsfrie i forhold til påvirkning fra ytre klima (nedbør/ luftforurensing / sol og vind, varme og kulde). Bakenforliggende bygningsdeler blir liggende i et halvklimatisert område der betong m.m. og fasader beskyttes godt. Innkledning er altså et aktuelt tiltak for å beskytte betongen, dvs. gi den et klima der forutsetningene for karbonatisering (nedbrytning av betong) kombinert med normal fukt i uteluften og dermed medføre armeringskorrosjon - er vesentlig redusert eller på det nærmeste eliminert. Dette er årsaken til at fremtidig vedlikeholdsbehov for disse konstruksjonene kan ventes å bli betraktelig redusert sammenlignet med åpne balkongløsninger. Etter innglassing vil balkongene utgjøre en halvklimatisert sone som er avskjermet fra årsaken til at nedbrytningen av gjenværende betong skjer. Det er den totale årsbelastningen på betongen som det er viktig å redusere. Dette oppnås selv om åpningsbare deler av innglassingen brukes mer eller mindre åpne i de varme sommermånedene. De nye balkongkonstruksjonene utføres i bl. a. galvanisert stål, aluminium og glass, evt. høyverdig betong i balkongdekkene, og består av materialer som ventes å ha meget lavt behov for fremtidig vedlikehold. Med dagens kunnskap om disse materialene oppsummeres følgende: Alt stål er varmgalvanisert, evt. også lakkert. Ny rustbeskyttelse vil neppe være nødvendig i resten av bygningenes levetid. Pulverlakkert aluminium. Klimaet i dag og det vi vet om fremtiden betyr at aluminium vil være blant de mest vedlikeholdsfrie byggematerialer som finnes. Ny overflatebehandling er neppe påkrevet de første år. Gummipakninger mellom glass og aluminiumsrammer. Forserte aldringsforsøk med EPDM-gummi viser at dette materialet vil ha levetid på mer enn 30 år. Trinser/ hjullager i luker/ dører. Vanligvis utført av rustfritt stål, syrefast, kapslet og permanentsmurt fra fabrikk. Levetid anslås til mer enn år ved normal bruk. Delene vil vanligvis være lett utskiftbare, med enkle grep. Bruksmessige fordeler ved innglasset balkong som kan åpnes / lukkes etter behov er store, men dette er ikke videre omtalt i vår vurdering. Heller ikke innglassingens virkning på redusert energitap fra varme boligrom til uteluften i det området som innglassingen omfatter (halvklimatisert sone med noe høyere temperatur enn uteluften). Anbefaling/ sluttkommentar ProBygg AS gir følgende anbefalinger til Toppen Borettslag: Fortsatt bruk og vedlikehold av åpne balkonger bør avveises mot løsninger der bygningens ytre klimaskjerm flyttes til yttersiden av balkongene. En økt økonomisk investering i form av innglassing, vanligvis kombinert med balkongutvidelse, vil på lengre sikt kunne gi gunstig totaløkonomi for boligselskapet når alle vedlikeholdsaspekter tas i betraktning. Andre fordeler er: a) Betydelig høyere bruksverdi for beboerne, større balkonger og forlenget brukssesong b) Sannsynlig høyere verdi ved et evt. videresalg. Beregning av husleiekonsekvenser for andelseierne ved valg av hhv. fortsatt vedlikehold av balkongene eller bygging av nye balkonger bør baseres på en lånenedbetaling over 10 år for rehabiliteringsprosjektet, grunnet tilsvarende vedlikeholdshyppighet for rehabilitering av de gamle balkongene. For alternativt prosjekt med nye balkonger med åpningsbar innglassing vil nedbetaling over 35 år, evt. 40, være aktuelt.

5 5 av 5 Gjøres en husleieberegning av de to nevnte prosjektalternativene, vil man se at forskjellen i husleieøkning pr. leielighet pr. måned vil skille lite enten man velger nye balkonger med innglassing sammenlignet fortsatt rehabilitering av de gamle. Dette avhenger dog av hvor påkostede løsninger man velger for de nye balkongene, økt størrelse m.m. Annuitetslån anbefales for begge prosjektalternativene da dette vil gi jevn husleiebelastning over lånets løpetid. Med vennlig hilsen for ProBygg AS Ingar Haakestad Prosjektleder Vedlegg: Redegjørelse for hvordan betong brytes ned, grunnet luftforurensing og sur nedbør (2 sider).

6 C:\ProBygg AS\ doc Vedlegg til utredning av vedlikeholdsarbeider for balkongene i Toppen Borettslag Oslo, Ref.: REHABILITERING AV BETONG I BALKONGER PÅ BOLIGBLOKKER OPPFØRT I ÅRENE Dette notatet gir utfyllende informasjon og hvordan betong som utsettes for luftforurensning og sur nedbør etter hvert får redusert kvalitet, armeringskorrosjon (rust), oppsprekking av betong og økende vedlikeholdsbehov. Notatet gjelder generelt for balkonger utført av betong i nevnte tidsperiode. Generelt om nedbrytning av betong - betongsyke At bygninger utsettes for klimapåkjenninger er ikke noe nytt, det har bygninger i alle år vært bygget for å tåle. Men, for betongkonstruksjoner er det gjort meget store og viktige erfaringer de siste 25 årene. Betong, som man for noen ti-år siden trodde var nærmest et vedlikeholdsfritt bygningsmateriale, ble brukt i stor utstrekning i utendørskonstruksjoner på 1950-tallet og senere, med dårlig betongkvalitet og lav overdekning til armeringen, dvs. avstanden fra betongoverflaten til armeringen var svært lav. Først fra midten av tallet ble man klar over hvilke nedbrytningskrefter som var i sving, og fra dette tidspunktet ble det benyttet høyere betongkvalitet, mindre kunstige tilsetningsstoffer og større avstand fra betongoverflaten til innstøpt armeringsstål. Betong i utendørs klima generelt og i fuktig klima spesielt er utsatt for store klimapåkjenninger. Sur nedbør, dvs. nedbør med lav PH-verdi og høyt innhold av CO2 i luften er de viktigste klimapåkjenningene som bryter ned betong. Prosessen kalles karbonatisering og innebærer en endring av betongens PH-verdi fra betongoverflaten og innover i konstruksjonen, slik at innstøpt armering ruster og sprenger betongen fra hverandre. Betongsyke er et vanlig brukt begrep for slike skader. Det finnes også andre årsaker som medfører betongnedbrytning, men disse omtales ikke i denne kortfattede vurderingen, da de er mindre vanlige. Karbonatisering er en naturlig prosess i betongen, som går ut på at karbondioksid (CO2) i luften trenger inn i betongen, reagerer med bl.a. kalsiumhydroksid Ca(OH)2 og danner kalsiumkarbonat (CaCO3) slik at betongens ph-verdi reduseres fra opprinnelige verdier rundt ca. 14 (generelt for materialer i fast eller flytende form kan vi si at PH-verdi på 7,0 regnes for nøytralt, og lavere PH-verdier enn dette betyr at materialet er syreholdig). Blir ph-verdien i betong lavere enn ca. 9,5, kan innstøpt armeringsstål korrodere (ruste) dersom det er tilstrekkelig tilgang på fukt og oksygen. Først i det karbonatiseringsfronten når fram til armeringen, starter selve armeringskorrosjonen. Karbonatisering medfører altså en gradvis endring av betongkonstruksjonens PH-verdi og dermed også evnen til å beskytte armeringen mot å ruste (korrodere). Det kan ta flere år fra armeringsjern starter å ruste til synelige skader på overflaten oppdages, og dette avhenger av betongkvaliteten. Når jern ruster, vil jernets volum øke dramatisk (mange ganger sitt opprinnelige volum, faktisk opp til syv ganger), med utsprengt betong og ytterligere forverring av tilstanden som resultat. Armeringens evne til å ta opp konstruksjonskrefter, som den er beregnet for, svekkes. Nedbrytningsprosessen løper videre og vil akselerere.

7 2 av 2 Betongkonstruksjoner som er fritt eksponert for uteklima fra flere sider er mest utsatt. Dekker og vegger i forbindelse med balkonger i utendørs klima er av samme årsak spesielt utsatt for denne nedbrytningen, som altså starter fra utvendig overflate og som går sakte videre innover i betongkonstruksjonen. Betong-/ armeringsskader er et stort problem for mange norske bygninger oppført før 1985, spesielt i perioden Vi anbefaler at boligselskap som vurderer tiltak på balkongene, gjør vurderinger som vi kortfattet har utført i denne utredningen. Dette er særdeles viktig, slik at tiltak kan fattes på mest mulig riktig grunnlag. Dersom betongen også inneholder klorider over faglige aksepterte grenseverdier (0,4 % eller mer av antatt sementvekt), vil problemet forverres vesentlig. I så fall vil omfanget av vedlikehold bli større og vedlikeholdshyppigheten bli lavere. Klorider er ikke behandlet videre i dette notat da dette er mindre vanlig forekommende enn karbonatisering for betong i den aktuelle aldersgruppen vi har omtaler. Generelt om tiltak for å stoppe betongsyke Det finnes tiltak for å bremse utviklingen av videre betongnedbrytning vesentlig. For utendørs konstruksjoner er det avgjørende å holde surt vann og uteluft unna. Når betongens fuktinnhold kommer ned til et tilstrekkelig tørt/ lavt nivå, kan videre armeringskorrosjon ikke skje, selv om armeringen ligger i såkalt karbonatisert/ syk sone. To alternative tiltak/ metoder er vanligvis mest aktuelle når man vurderer beskyttelse av betong mot videre nedbrytning: 1. For åpne balkonger som utsettes for uteklima det meste av året vil det kreves bruk av spesielle overflateprodukter som betyr 100 % tett belegg (vanligvis polyuretan eller epoksy) oppå horisontale flater. På øvrige flater, dvs. underside balkonger og brystninger må det brukes en spesialmaling med såkalt karbonatiseringsbremsende effekt. Det nå påregnes at utbedringstiltak må gjentas hvert 10. år for å hindre at skadeutviklingen går raskt. 2. Innglassing og klimaendring for betongen som medfører at balkongene danner en halvklimatisert sone der grunnlaget for videre korrosjon på det nærmeste stanser. Nevnte metoder er egnet der omfanget av nedbrytning og skader er små eller moderate, og der målet er å stoppe/ bremse videre utvikling. Når skadeomfanget er større, kan det bli nødvendig med vesentlig tyngre tiltak. Ved alternativ 1 må det påregnes at når skadefronten etter hvert har nådd inn til og forbi større deler av armeringen, kan det bli nødvendig med kraftigere vedlikeholdstiltak som katodisk beskyttelse i tillegg til øvrige utbedringstiltak som beskrevet. Katodisk beskyttelse er en meget omfattende behandling som krever løpende vedlikeholdsoppfølging i resten av balkongenes levetid. For ProBygg AS Ingar Haakestad Daglig leder og prosjektleder

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0050.6010.doc Punktveien Borettslag, Narvik Styret v/ Dag Andre Jensen E-post: dagandre@borettslaget.com Oslo, 29.04.2008 Ref.: ingar.haakestad@probygg.com PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING

Detaljer

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Armeringskorrosjon i betong HVA ER BETONG OG HVORFOR BRUKES ARMERING Betong består av hovedkomponentene: Sand / stein Sement Vann Når

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no.

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no. 1 0. OPPDRAGSOVERSIKT RAPPORTENS TITTEL: Øvre Sogn Borettslag RAPPORT NR.: Ø.L. 1832 Tilstandsanalyse av P-hus i armert betong OPPDRAGSGIVER: SAKSBEHANDLER: FAGANSVARLIG: Øvre Sogn Borettslag v. styreleder

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Teknologidagene 2011 Jan-Magnus Østvik Dr. Ing Sjefsingeniør TMT Tunnel- og betongseksjonen Betong er evigvarende, eller? Armerte

Detaljer

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader INNHOLD 1. INNLEDNING Side 2 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side 3 3. REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD På befaringen 10.01.13

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG Oppdragsgiver Fredensborg Norge as Rapporttype Tilstandsvurdering 2014-08-30 ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG TILSTAND BETONG 2 (17) TILSTAND BETONG Oppdragsnr.: 1120438 Oppdragsnavn: Ullevålsalleen 2

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Beregnet til AS Sandakerveien 11 Dokument type Rapport Dato Sep 2013 SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Revisjon 2013/09/26 Dato 2013/09/05 Utført av EAL Kontrollert

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

Densitop /Densiphalt. P-hus - Skansen Borettslag OSLO NYE P-HUS EKSISTERENDE P-HUS. P-hus Sandvika

Densitop /Densiphalt. P-hus - Skansen Borettslag OSLO NYE P-HUS EKSISTERENDE P-HUS. P-hus Sandvika P-hus Sandvika Tett belegg Nye P-hus bør ha vanntette, frostsikre og slitesterke belegg på dekkene. Dette hindrer nedbrytning og reduserer vedlikeholdskostnadene med i størrelsesorden kr 50,- pr. m 2 pr.

Detaljer

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK s.1 Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 Oslo Tlf: 22721260 bjorn.lund@olbetong.no Prosjekt: Trolldalen 1 Borettslag. Betongrehabilitering av balkonger, terrasser og

Detaljer

Weber Betongrehabilitering

Weber Betongrehabilitering Weber Betongrehabilitering 1 Hvorfor skades betong Armeringskorrosjon Det er mange årsaker til skade på betong. Her kan du lese om skadene og hvordan de oppstår. Betong utsettes for mange typer mekanismer

Detaljer

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Innhold Kaienes oppbygging og funksjon Skader og skadeårsaker Vurdering

Detaljer

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL.

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Styret har i løpet av høsten og vinteren 2010-11 jobbet videre med balkong og fasadeprosjektet. Tilbakemeldingene fra generalforsamlingen

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12

TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12 Nr. 3 oktober 2016 10. årgang KATRINE DRETVIK SANDBAKK: Inspeksjon av betongkonstruksjoner Side 4 TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12 LEIF SANDE: Nedgangstider, økt

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag avholdes Mandag 22 mai 2017 kl. 19:00 på Engelsborg seniorsenter i Helgesens

Detaljer

Korrosjon av stålarmering i betong

Korrosjon av stålarmering i betong Korrosjon av stålarmering i betong Crash-kurs i korrosjon - Korrosjon for dummies Roar Myrdal Teknisk Direktør Normet Construction Chemicals (hovedstilling) Professor II NTNU (bistilling) SVV Teknologidagene

Detaljer

INNGLASSEDE BALKONGER

INNGLASSEDE BALKONGER INNGLASSEDE BALKONGER har du råd til å la være? Les resultatene fra Rambølls rapport HAR DU RÅD TIL Å LA VÆRE Å VELGE INNGLASSEDE BALKONGER FRA BALCO? Ifølge Rambøll *, Skandinavias ledende byggkonsulenter,

Detaljer

INNGLASSEDE BALKONGER

INNGLASSEDE BALKONGER INNGLASSEDE BALKONGER har du råd til å la være? Les resultatene fra Rambølls rapport HAR DU RÅD TIL Å LA VÆRE Å VELGE INNGLASSEDE BALKONGER FRA BALCO? Ifølge Rambøll *, Skandinavias ledende byggkonsulenter,

Detaljer

Nordre Gran brl. Kort om meg

Nordre Gran brl. Kort om meg Nordre Gran brl. REHABILITERING AV EKSISTERENDE BYGG Av styreleder / siv.ing Umar Munir 1 Kort om meg Jeg heter Umar Munir og 32 år Har master i byggeteknikk og arkitektur fra UMB i ÅS 2005 Jobber som

Detaljer

Beregnet til. Prestsletta Huseierforening. Dokument type. Tilstandsvurdering. Dato TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG

Beregnet til. Prestsletta Huseierforening. Dokument type. Tilstandsvurdering. Dato TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG Beregnet til Prestsletta Huseierforening Dokument type Tilstandsvurdering Dato 30.10.2015 TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG Revisjon 0 Dato 2015/10/30

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler. Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler. Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult Om rapporten Norconsult har gjennomført en undersøkelse av miljøbetingelser i Helltunnelen, Ekebergtunnelen

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Til: Vann og avløpsetaten, Oslo i kommune v/marcus Svensson Fra: Norconsult AS v/morten Lian Dato: 2013-09-27 Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Bakgrunn Norconsult har fått i oppdrag

Detaljer

ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering

ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering BAKEROVNGRENDA HUSEIERFORENING BEGRENSET TILSTANDSANALYSE AV GARASJE I ARMERT BETONG OPPDRAGSGIVER: BAKEROVNGRENDA HUSEIERFORENING HØST

Detaljer

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN RAPPORT BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN OPPDRAGSGIVER Kirkevergen i Narvik EMNE DATO / REVISJON: 30. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 713209-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Hovedkontor. Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway. Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no www.resconmapei.

Hovedkontor. Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway. Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no www.resconmapei. Hovedkontor Produksjon: Gandalf Kommunikasjon AS, www.gandalf.as. Trykk: Grafisk Senter Grøset Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no

Detaljer

Nordseter brl. - rehabliliteringsprosjekt 2012 mmw arkitekter as

Nordseter brl. - rehabliliteringsprosjekt 2012 mmw arkitekter as Nordseter brl - rehabliliteringsprosjekt 2012 arkitekter as nordseter borettslag > flyfoto nordseter borettslag > terrassesiden nordseter borettslag > oppriss fasade + snitt eksisterende terrasse nordseter

Detaljer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Side 1 av 5 Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Svein Tønseth/Gemini Foto: SINTEF og Gøril Klemetsen Kjemiske reaksjoner mellom sement og visse typer sand og stein er i ferd med å skade betongen i

Detaljer

Begreper og beskrivelser standarder 1504

Begreper og beskrivelser standarder 1504 Workshop byggutengrenser.no 15.Februar 2012 Slik kan betongoverflater etterbehandles Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s NS-EN 1504 «Produkter og

Detaljer

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke Vardø kommune Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke 2014-06-19 H01 2014-06-19 Tilstandsrapport Kristian Lauknes Jon Luke Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai Betongelementer RAPPORT NR: 58 16 November 2016 Rapport spesialinspeksjon Betongelementer Stålelementer TYPE OBJEKT: Betongkai Kubben kai Konstruksjons nr. K 028 INSPEKSJON UTFØRT PÅ VEGNE AV: RAPPORT

Detaljer

D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE

D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE 96 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE Den prosjekterende har et klart ansvar for å beregne og konstruere bygningskonstruksjonene slik at offentlige krav til personsikkerhet

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato Tirsdag 3. juni 2006 Møtetidspunkt 8.00 Møtested Røverbo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 82 andelseiere

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte i Liabakken Boligsameie. Liabakken Boligsameie

Velkommen til informasjonsmøte i Liabakken Boligsameie. Liabakken Boligsameie Velkommen til informasjonsmøte i Liabakken Boligsameie Liabakken Boligsameie Olaf Bulls vei 30-48/52-82 www.liabakken.no Agenda 1. Velkommen og innledning til møte v styretleder Elisabeth Natvig Kort orientering

Detaljer

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS Rehabilitering av svømmehaller Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS 1 Tenk totaløkonomi når ny svømmehall skal planlegges eller eksisterende rehabiliteres! Investeringskostnad +

Detaljer

Vi skal her beskrive hva årsaken er og hvordan det kan unngås.

Vi skal her beskrive hva årsaken er og hvordan det kan unngås. informerer Nr 2-1999 Alkalireaksjoner på keramiske fliser. av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen Hvis det forekommer et hvitt belegg, enten på flisens overflate eller via fugene kan dette være

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte vedrørende utbedring av gavlvegg mellom A og B

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte vedrørende utbedring av gavlvegg mellom A og B Innkalling til ekstraordinært sameiermøte vedrørende utbedring av gavlvegg mellom A og B Ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Herregårdsterrassen avholdes 14.12.2016 kl. 18:00 i Ljan Menighetshus, Furumoen

Detaljer

Total kostnadsramme 40 770 000

Total kostnadsramme 40 770 000 VELKOMMEN Agenda 1) Velkommen - v/ styreleder 2) Hvorfor ekstraordinær GF? - v/styreleder 3) Tilbakeblikk og prosess - v/nestleder 4) Presentasjon av rehabiliteringsprosjektet v/ OBOS Prosjekt og OKER

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Fuktmåling i kjellerlokale Bygg 5461 Nygårdsgata 55, Fredrikstad

Fuktmåling i kjellerlokale Bygg 5461 Nygårdsgata 55, Fredrikstad Oppdragsgiver Vital eiendom Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 Trondheim 0314 Oslo Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - BALKONGER, P-PLASSER OG FJERNING AV STYREMEDLEM Styret i Bergkrystallen borettslag innkaller til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak

Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak Bybrua - suksess som prioritert bru for kollektiv, sykkel og gange 2 Antall gående og syklende på Bybrua 2017 Antall fotgjengere og syklister på Bybrua per

Detaljer

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG.

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. INFORMASJONSMØTE Styret i Søndre Åsen borettslag inviterer til informasjonsmøte angående rehabilitering av balkonger og fasader i borettslaget. Det er utarbeidet et forprosjekt

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER

14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER 102 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER Miljøklassifisering Det er upraktisk å ha forskjellige miljøklassifisering for

Detaljer

RAPPORT. Rogaland Teater - Betong og tegl ROGALAND TEATER SVG BYGG-BRANN OPPDRAGSNUMMER NILS FÆRING. repo001.

RAPPORT. Rogaland Teater - Betong og tegl ROGALAND TEATER SVG BYGG-BRANN OPPDRAGSNUMMER NILS FÆRING. repo001. ROGALAND TEATER Rogaland Teater - Betong og tegl OPPDRAGSNUMMER 18143003 SVG BYGG-BRANN NILS FÆRING Sammendrag Sweco Norge AS er engasjert av Rogaland Teater ved Øystein Næss for å kartlegge skadeomfang

Detaljer

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato:

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 602749-01 Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: 18.06.2015 Skrevet av: Kenneth O. Westeng Kvalitetskontroll: Stein Rydningen MOHOLMEN FYR INNHOLD Innledning...

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

Tilbud. Utarbeidet av. Lumon Norge AS. Kim S Andersen. Prosjekt: Teisen Park. Tilbudsdato: 19/10-15. Vår kontakt Irene Bruun

Tilbud. Utarbeidet av. Lumon Norge AS. Kim S Andersen. Prosjekt: Teisen Park. Tilbudsdato: 19/10-15. Vår kontakt Irene Bruun Tilbud Utarbeidet av Lumon Norge AS Kim S Andersen Prosjekt: Teisen Park Tilbudsdato: 19/10-15 Deres kontakt i Lumon Norge AS Kim s Andersen Lumon Norge AS Professor Birkelandsvei 27 B 1081 Oslo Telefon:

Detaljer

10.2 NEDBRYTING AV ARMERT BETONG Publikasjon nr. 31 \3\ gir en god oversikt over mulige skadeårsaker, og inneholder en nyttig referanseoversikt.

10.2 NEDBRYTING AV ARMERT BETONG Publikasjon nr. 31 \3\ gir en god oversikt over mulige skadeårsaker, og inneholder en nyttig referanseoversikt. D10 BESTANDIGHET AV BETONG OG STÅL 51 10.2 NEDBRYTING AV ARMERT BETONG Publikasjon nr. 31 \3\ gir en god oversikt over mulige skadeårsaker, og inneholder en nyttig referanseoversikt. 10.2.1 Armeringskorrosjon

Detaljer

JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET

JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET S.nr. 995535 JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET BETONGUNDERSØKELSE utarbeidet av: Desember 2015 Betongundersøkelse Side 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1.3 1.1 Formål... 1.3 1.2 Prosjektorganisasjon... 1.3 1.3 Eiendom

Detaljer

Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen

Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen Agenda Hvorfor KB? Hva er KB? Hvordan virker KB? Dette

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER KVALITET VARER LENGST Hos Nygård vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er tilpasset

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Massivtreproduksjon i Norge

Massivtreproduksjon i Norge Massivtreproduksjon i Norge Tidslinje Ny massivtrefabrikk på Åmot Merarbeid i forbindelse med finansiering har ført til at gjennomføringen er forsinket. 2017: Budsjett, ny-ansettelser, planlegging og prosjektering

Detaljer

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 108 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.3 EKSEMPLER PÅ UTFØRELSE Her gjennomgås noen typiske bygningskonstruksjoner med hensyn til miljøklassifisering og prosjektering

Detaljer

Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning?

Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning? Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning? Jan Lindgård SINTEF Bakgrunn samarbeid med Narvik Energi AS Jernvassdammen ved Narvik Massivdam med stedvis omfattende skader av frostnedbrytning Ingen

Detaljer

Løsningsforslag 1. løsningforslag 1 og 3 er å regne som en hovedombyggning ifølge skriv fra Bodø Kommune

Løsningsforslag 1. løsningforslag 1 og 3 er å regne som en hovedombyggning ifølge skriv fra Bodø Kommune hjem Løsningsforslag 1 Nytt Tak må etableres med tykkere isolasjon ny ventilasjon etableres nye fasader med tykkere isolasjon nye vinduer. Fasader nye dører. Fasader nye verandadører. Fasader nye inngangsparti

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. Rapport Oppdrag: PUNKTVEIEN 1 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: TILSTANDSRAPPORT PUNKTVEIEN BORETTSLAG Dato: 25.august 2003 Oppdrag / Rapportnr. 410 007 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Leif H.

Detaljer

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien Kirkenes Havn Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien 2015-05-29 J02 2015-05-29 Rapport JoLuk MLEng TI A01 2015-05-25 Rapport for intern kontroll JoLuk MLEng TI Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Komplette løsninger for balkonger, terrasser, tak og uteboder

Komplette løsninger for balkonger, terrasser, tak og uteboder Komplette løsninger for balkonger, terrasser, tak og uteboder Everlite rekkverk - komplette løsninger Glassrekkverk Everlite tilpasser alle glassrekkverk etter kundens behov. Dette gjelder høyde, lengde,

Detaljer

OM SELSKAPET. REKKVERK Innendørs rekkverk Utendørs rekkverk

OM SELSKAPET. REKKVERK Innendørs rekkverk Utendørs rekkverk INNHOLD OM SELSKAPET OM SELSKAPET TRAPP Trapp med et metall stringer Edgaras Jonas Lukas Nojus Zigmas Clip trapp Tretrapp Jazmina Karina Emilija Zoe Spiraltrapp Galaxy Georg Glasstrapp Metalltrapp 3 4

Detaljer

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft Rapport Oppdragsgiver: Vervet AS Oppdrag: Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft Emne: Betongkai ved Tromsø Skipsverft Dato: 8. desember 2004 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. n200127-1 Oppdragsleder:

Detaljer

Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger

Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger Januar 2004 Jan Lindland, Stærk & co Forord Utbedring av betongskader på verneverdige betongkonstruksjoner reiser en

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Kalkulasjonen er derfor endret til å omfatte leveranse av 6 nye brakker. Det er innhentet et tilbud fra Ramirent på leveransen. Dette er vedlagt.

Kalkulasjonen er derfor endret til å omfatte leveranse av 6 nye brakker. Det er innhentet et tilbud fra Ramirent på leveransen. Dette er vedlagt. Stretet 2F, 7200 Kyrksæterøra Epost: jostein.folgero@hemne.as WEB: www.hemnetakst.no Mobil tlf. 90 11 72 13 Bank: 4312 12 91 232 Foretaksnr: 995 682 281 MVA Statoil ASA Tjeldbergodden Metanol-Administrasjon

Detaljer

Byggeinstruksjon Tekst & bilde: Anna www.godastunder-tokigaideer.blogspot.se

Byggeinstruksjon Tekst & bilde: Anna www.godastunder-tokigaideer.blogspot.se Byggeinstruksjon Tekst & bilde: Anna www.godastunder-tokigaideer.blogspot.se Bygg Annas utekjøken Et byggverk som inspirerer. Bygg ett stilrent utekjøkken! Hjemmefikseren Anna gir deg sine tips: Vi har

Detaljer

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974.

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 11 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Informasjon om kommende aktiviteter.

Informasjon om kommende aktiviteter. Informasjon om kommende aktiviteter. Bestillinger til ekstra sideskjermer er mottatt og registrert.montering av bestilte og oprinnelige sideskjermer (fra byggeåret) starter når materialer er levert Ekstra

Detaljer

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon Drift- og Bygningsdelsinformasjon.25 Brannklassifiserte åpningsbare vinduer Brannklassifiserte vinduer er produsert av Rapp Pyrotec AS. Vinduene er produsert under tilvirkningskontroll basert på ISO 9001.

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

D12 SIKRING AV ARMERINGEN D12 SIKRING AV ARMERINGEN 81 12.1 SIKRING AV ARMERINGSOVERDEKNING Som det fremgår av punkt 10.2 er en riktig armeringsoverdekning en av de viktigste faktorene for å sikre armerte betongkonstruksjoner den

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsgiver RØYKEN KOMMUNE Rapporttype SKADEREGISTRERING OG VURDERING AV SKADEUTVIKLING 2011-05-26 KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL TILSTANDSKONTROLL 2 (11) KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsnr.:

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Pussbasert etterisolering av bygninger i mur og betong. Metoder og erfaringer, Ingvar Røang, 26. februar 2015

Pussbasert etterisolering av bygninger i mur og betong. Metoder og erfaringer, Ingvar Røang, 26. februar 2015 Pussbasert etterisolering av bygninger i mur og betong Metoder og erfaringer, Ingvar Røang, 26. februar 2015 Thorendahl AS En av Oslos største aktører innen komplett utvendig rehabilitering Thorendahl

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Liabakken Boligsameie avholdes torsdag 3. desember 2015 kl. kl. 18:00 i Voksen kirkes møtelokaler, Jarbakken 7. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

Vi gratulerer med ny balkong

Vi gratulerer med ny balkong Til beboerne i Linderud borettslag Vi gratulerer med ny balkong Dette er et kvalitetsprodukt som er produsert i Eresfjord i Møre og Romsdal av Metalfox Aluminium AS. Montasjen er utført i samarbeid med

Detaljer

NOTAT SKADER PÅ MURVERK VED THORVALD MEYERS MINDE

NOTAT SKADER PÅ MURVERK VED THORVALD MEYERS MINDE NOTAT Oppdrag Thorvald Meyers Minde skade på mur Kunde Nord-Odal kommune Notat nr. 001 Til Nord-Odal kommune v./morten Raaden Fra Kopi Vegard Haugen SKADER PÅ MURVERK VED THORVALD MEYERS MINDE Dato 2011-12-09

Detaljer

April 2016. Frontex Ubehandlet. Sterk fasadeplate i fibersement Godt egnet for et tøft nordisk klima. cembrit.no

April 2016. Frontex Ubehandlet. Sterk fasadeplate i fibersement Godt egnet for et tøft nordisk klima. cembrit.no April 2016 Frontex Ubehandlet Sterk fasadeplate i fibersement Godt egnet for et tøft nordisk klima cembrit.no Sterk overflate Vedlikeholdsfri, fuktbestandig og brannsikker Frontex Fasadeplate er en sementbasert

Detaljer

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning.

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Christine E. R. Skogli, SVV Tunnel og betong. Hans Stemland, SINTEF. 16.11.2015 Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Alkalireaksjoner i betong Varige

Detaljer

KRAGERØ HAVNEVESEN. Betongelementer Steinelementer. Spesialinspeksjon. Øvrige elementer RAPPORT NR: TÅRNBRYGGA

KRAGERØ HAVNEVESEN. Betongelementer Steinelementer. Spesialinspeksjon. Øvrige elementer RAPPORT NR: TÅRNBRYGGA KRAGERØ HAVNEVESEN Betongelementer Steinelementer RAPPORT NR: 293 09 TÅRNBRYGGA JANUAR 2009 RAPPORT - SPESIALINSPEKSJON Betongelementer Stålelementer Elementer i gummi TYPE OBJEKT: Betongkai på betongpilarer

Detaljer

SANDWICH BYGGELEMENTER

SANDWICH BYGGELEMENTER www.ventistal.no SANDWICH BYGGELEMENTER Fasade Tak Ventilsajon ISOLPAC KVEGG Sandwich veggelementer med PIR skum er enkle å installere, og gir en høyverdig isolasjon. Lave U-verdier i forhold til tykkelser.

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

REKKVERK, INNGLASSING OG VINDSKJERM

REKKVERK, INNGLASSING OG VINDSKJERM REKKVERK, INNGLASSING OG VINDSKJERM VI SKREDDERSYR GLASS TIL DIN UTSIKT HARMONI Med Harmoni får livet utendørs en ny dimensjon. Sommeren utvides, lyset utnyttes og det skapes varme stemninger og inspirasjon.

Detaljer