TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT"

Transkript

1 C:\ProBygg AS\ doc Toppen Borettslag, Narvik Styret v/ Yngve Torbergsen E-post: Vår ref.: Dato: TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT ProBygg AS er et utrednings- og prosjektlederfirma som utfører oppdrag for borettslag, boligsameier m.m. med mål om gode bygningstekniske løsninger på kort og lang sikt. Vi har vurdert eksisterende balkonger i Toppen Borettslag mht. fremtidige vedlikeholds- og utbedringskostnader. Det er viktig at borettslaget vurderer helheten i planleggingen av fremtidig ytre vedlikehold og velger løsninger og utførelser som tar hensyn til dette. Vurderingene er viktige å holde opp mot de planer som borettslaget har i forbindelse med fremtidige tiltak, f. eks. nye balkonger m/ innglassing. Nedenfor omtaler vi primært teknisk tilstand for eksisterende balkonger - dersom disse skal beholdes i nåværende form. Avslutningsvis har vi gitt noen synspunkter om fordeler/ ulemper med alternativ løsning, med nye balkonger. Utførte undersøkelsene tyder på at borettslaget sannsynligvis står overfor store vedlikeholdskostnader for balkongene i sin nåværende form. Vi har foretatt en kostnadsberegning av nødvendige vedlikeholdstiltak for balkongene på kort og lang sikt. Våre vurderinger er basert på befaring / kontroll av Toppen Borettslag den , teknisk analyse av opphugget betongen utført på stedet og samt borestøvprøve utført i laboratorium. Eksisterende balkonger Konstruksjon Toppen Borettslag er i flg. opplysning oppført i ca. 1960, med 8 boligetasjer og 32 leiligheter. Alle har balkong med dekker i plasstøpt betong og med underkledning av balkongplatene utført med sementbaserte plater festet til lekter som videre er festet til undersiden av betongdekkene. Rekkverkene er utført av metall og noe treverk. Treverket vil kreve vedlikehold, med øvrig del av rekkverkene vil ha lang gjenværende levetid uten vedlikehold av betydning. Oversiden av balkongplatene var beskyttet av en vanntett PVC-membran med løst tremmegulv oppå. Platene i balkongtakene og PVC-membranene ble utført for ca. 10 år siden (anslått) grunnet fuktgjennomtrengning og malingsavskalling /skader på undersiden av balkongene (balkongtakene). Generelt om nedbrytning av betong / betongsyke Betong i balkongdekker som er utsatt for normalt ytre miljø brytes ned kjemisk fra utvendig side og innover grunnet luftforurensning og sur nedbør. Når skadefronten kommer langt nok inn, og i kombinasjon med tilstrekkelig fuktighet, så vil armeringen ruste, og det kan ventes at skadeomfanget vil øke mye. Dette skjer også for balkongene med underkledde dekker som Toppen har fordi de er eksponert for luftens klimapåkjenninger, men i mindre grad fordi fuktpåkjenningen er redusert, se mer om dette nedenfor. Vedlikeholdskostnader må påregnes i årene framover for å holde balkongene i tilfredsstillende stand. Vedlagt har vi utarbeidet en nærmere teknisk redegjørelse for hvordan betong som er utsatt for uteluft og nedbør brytes ned over tid.

2 2 av 5 Visuell kontroll av balkongplatene Betongen i balkongplatene ble kontrollert på 1 stk balkong, i taket over balkongen til Hansen i 4. etg. (i balkongraden som vender mot skibakken). Det var planlagt kontroll av fire balkonger. Årsaken til at ikke flere balkongplater ble kontrollert var fordi det viste seg at de var innbygget med PVC-membran oppå, dekkekanten var innkledd bak rekkverksplater og undersiden med tunge sementbaserte plater. Dette betyr at fuktinnholdet i betongen nok er en del nedsatt i forhold til åpent eksponert betong, og dermed redusert armeringskorrosjon. Det var ingen synlige tegn til skader taket på nevnte balkong. Halve balkongtaket var synlig for kontroll. Det er likevel grunn til å anta at synlig skadeomfang på balkongdekkene er større da det i flg. opplysning var en del synlige skader før balkongdekkene ble helt kledd inn for anslagsvis 10 år siden. Kjemisk kontroll av betongen i balkongplaten Det er to kjemiske faktorer i betongen som er avgjørende for å si noe om hvor stor faren er for forventet armeringskorrosjon i betongen i årene framover, og dermed forventet nedbrytning av denne: Karbonatiseringsdybden (endret PH-verdi fra overflaten og innover til armeringen). Opphugging noen cm inn i betongen og kjemisk kontroll av snittflaten på stedet. Kloridinnholdet (salter, vanligvis massivt gjennom dekket). Borestøvprøver analyseres i laboratorium. Hvis en eller begge kjemiske faktorer er til stede i betongen, og det i tillegg er en viss fuktighet til stede i betongen (tilstrekkelig med normal luftfuktighet i et vanlig uteklima), vil innstøpte armeringsjern ruste. Kontroll av snittflatenes PH-verdi på den nevnte balkongen den såkalte karbonatiseringsfronten - viste at denne er langt fremskredet. Når betongens PH-verdi har endret seg fra opprinnelige ca. 14 til 9,5 eller lavere, kaller vi dette syk betong. Denne sykdomsfronten flytter seg med årene fra betongens ytre overflate og videre innover, og vil etter hvert nå fram til den innstøpte armeringen, som vil ruste og forsterke skadeutviklingen med forsert kraft. Den såkalte karbonatiseringsfronten ble kontrollert kjemisk på stedet og lå ca. 35 mm inn i balkongdekket. Armeringen ligger vanligvis på dybde ca. 20 mm inn i balkongene, dvs. at store deler av armeringen ligger innenfor karbonatisert / forsuret sone. Det ble også tatt ut en borestøvprøve for laboratoriekontroll av evt. klorider, og ved analyse av denne ble det påvist en høyere verdi enn anbefalt maks-grense for kloridinnhold. Prøven viste en kloridmengde på 0,9 % av anslått sementvekt i betongen. Norsk standard gir en anbefaling om at kloridinnholdet bør være 0,4 % av sementvekten, eller helst lavere, for slakkarmerte konstruksjoner. Målt kloridinnhold i betongen i balkong vil medføre økt behov for betongrehabilitering i årene framover. I kombinasjon med langt fremskredet karbonatisering og også kloridinnhold (salter), vil dette bidra til at innstøpte armeringsjern vil korrodere (ruste), og dette gir etter hvert svekkelse av betongens bæreevne samt at betongen vil sprekke opp grunnet volumutvidelsen som korrosjonen fører til. Fremtidig vedlikeholdsbehov for balkongdekkene Toppen Borettslag kan på bakgrunn av kjemisk kontroll av balkongdekkene forvente en økning av armeringskorrosjon og betongskader i balkongdekkene i årene framover grunnet både kloridinnholdet og karbonatiseringen, som arbeider uavhengig av hverandre og gir en dobbel skadeeffekt dersom balkongene skal beholdes åpne. Delvis innpakking av balkongplatene vil sannsynligvis redusere hastigheten på skadeutviklingen, sammenlignet med betong som er utsatt for fritt vann. Det er mulig å forlenge balkongdekkenes levetid ved vedlikehold innen få år, en behandling som må påregnes å bli gjentatt hvert år. Dette betinger at undersider og fremkanter av platene frilegges slik at adkomst er mulig. Oversiden tror vi kan ligge da dette er et fullstendig tett belegg som hindrer inntrengning av fukt og luftforurensning, og videre skadeutvikling her kan av den grunn ventes i lite omfang framover. Etter 3 gangers gjentatte behandlinger av balkongplatene, er det grunn til å anta at det ikke lengre vil være regningsvarende å fortsette med dette, og det vil da bli nødvendig med nedskjæring/ fjerning av balkongene, og bygging av nye.

3 3 av 5 Følgende vedlikeholdstiltak av balkongdekkene kan ventes dersom eksisterende balkonger skal beholdes: Innen 2-3 år: Nedplukking av plater i himlingene og balkongrekkverk. Mekanisk utbedring der det er synlige skader. Riss hugges opp, armering rengjøres og rustbehandles, gjenmørtling og overflatebehandling med spesialprodukter. Dette er primært tiltak mot karbonatiseringen, men vil også ha noe effekt mot skader grunnet klorider. Skal man ha fullgod behandling mot klorider, vil det kreves langt mer omfattende tiltak med katodisk beskyttelse. Dette er svært kostbart, men vi antar at dette kan unngås da målte gjennomsnittsverdier tross alt ikke var høyere enn de var. Balkongrekkverk skrapes og males lokalt der det er behov for det. Og plater under balkongdekkene remonteres. Evt. at det monteres nye rekkverk som muliggjør senere rehabilitering av fremkanten på balkongdekkene uten å måtte demontere rekkverket, og at remontering av sementbaserte plater i taket unnlates til fordel for høyverdig reparasjon av betongens undersider samt spesiell overflatebehandling som har gode egenskaper mot inntrengning av sur luft og fuktighet. Etter nye år: Tilsvarende behandling gjentas, men sannsynligvis noe tyngre arbeider og økte kostnader (fordi betongen stadig blir dårligere). Etter ytterligere nye år: Samme behandling gjentas. Nå må det påregnes at skadefronten har skadet armeringen ytterligere, og det kan bli nødvendig med kraftigere vedlikeholdstiltak som katodisk beskyttelse i tillegg til øvrige utbedringstiltak som beskrevet. Katodisk beskyttelse er en meget omfattende behandling som krever løpende vedlikeholdsoppfølging i resten av balkongenes levetid. Kostnader Muligens kan balkongplatene klare enda en omgang med rehabilitering før betongkvaliteten kan ventes å ha blitt så dårlig at balkongene ikke lenger er regningssvarende å rehabilitere, og de må da erstattes med nye. Vi har beregnet kostnader som kan ventes å påløpe dersom borettslaget velger vedlikehold av eksisterende balkonger, på kort og lang sikt. Kostnadene er basert på følgende forutsetninger: Priser i dagens marked. Østlandet, pr. september 2010, inkl. rigg- og driftskostnader Lønns- og prisendringer frem til høsten 2012 stipulert og innkalkulert Avsetninger for uforutsette forhold er inkludert Prosjekt- og byggeledelse som kvalitetssikrer arbeidet i planleggings- og byggefasen, etter at borettslaget har vedtatt gjennomføring av prosjektet er inkludert Kostnader til byggelånsrenter i antatt byggetid på 4 mndr. er inkludert 25 % mva. er inkludert. Første gangs vedlikehold /rehabilitering av balkongene antydes slik (2012): Vedlikeholdskostnader ved fortsatt bruk og vedlikehold av Kostnader, inkl. mva eksisterende balkonger. pr. balkong Betongrehabilitering av balkongene, 2012, budsjett Vi har da ikke lagt til grunn at rekkverkene samt platene på undersiden av balkongene de- og remonteres. Senere vedlikehold /rehabilitering av balkongene antydes slik, i beregnet kroneverdi pr. høsten 2012: Kostnader, ekskl. mva., pr. balkong Betongrehabilitering av balkongene ca. 2023, budsjett Betongrehabilitering av balkongene ca. 2034, budsjett Nedskjæring av balkongene og bygging av nye balkonger kan ventes å bli neste vedlikeholdskostnad, eller muligens en ytterlige økt - vedlikehold kan forsvares.

4 4 av 5 Alternativ til vedlikehold av eksisterende balkonger Som alternativ til fortsatt vedlikehold av eksisterende balkonger, vil vi anbefale at borettslaget vurderer valg av nye balkonger. Riktig utført vil dette gi minimalt vedlikeholdsbehov i fremtiden. Kostnader ved de to alternativene bør veies mot hverandre, i tillegg til de bruksmessige verdiene som oppnås. Balkonginnglassing vil endre klimaet på balkongene vesentlig, det samme gjelder fasadene bak innglassingen. Betong og fasader vil bli beskyttet av glass og aluminium, som er bygningsmaterialer som vi vil betegne som tilnærmet vedlikeholdsfrie i forhold til påvirkning fra ytre klima (nedbør/ luftforurensing / sol og vind, varme og kulde). Bakenforliggende bygningsdeler blir liggende i et halvklimatisert område der betong m.m. og fasader beskyttes godt. Innkledning er altså et aktuelt tiltak for å beskytte betongen, dvs. gi den et klima der forutsetningene for karbonatisering (nedbrytning av betong) kombinert med normal fukt i uteluften og dermed medføre armeringskorrosjon - er vesentlig redusert eller på det nærmeste eliminert. Dette er årsaken til at fremtidig vedlikeholdsbehov for disse konstruksjonene kan ventes å bli betraktelig redusert sammenlignet med åpne balkongløsninger. Etter innglassing vil balkongene utgjøre en halvklimatisert sone som er avskjermet fra årsaken til at nedbrytningen av gjenværende betong skjer. Det er den totale årsbelastningen på betongen som det er viktig å redusere. Dette oppnås selv om åpningsbare deler av innglassingen brukes mer eller mindre åpne i de varme sommermånedene. De nye balkongkonstruksjonene utføres i bl. a. galvanisert stål, aluminium og glass, evt. høyverdig betong i balkongdekkene, og består av materialer som ventes å ha meget lavt behov for fremtidig vedlikehold. Med dagens kunnskap om disse materialene oppsummeres følgende: Alt stål er varmgalvanisert, evt. også lakkert. Ny rustbeskyttelse vil neppe være nødvendig i resten av bygningenes levetid. Pulverlakkert aluminium. Klimaet i dag og det vi vet om fremtiden betyr at aluminium vil være blant de mest vedlikeholdsfrie byggematerialer som finnes. Ny overflatebehandling er neppe påkrevet de første år. Gummipakninger mellom glass og aluminiumsrammer. Forserte aldringsforsøk med EPDM-gummi viser at dette materialet vil ha levetid på mer enn 30 år. Trinser/ hjullager i luker/ dører. Vanligvis utført av rustfritt stål, syrefast, kapslet og permanentsmurt fra fabrikk. Levetid anslås til mer enn år ved normal bruk. Delene vil vanligvis være lett utskiftbare, med enkle grep. Bruksmessige fordeler ved innglasset balkong som kan åpnes / lukkes etter behov er store, men dette er ikke videre omtalt i vår vurdering. Heller ikke innglassingens virkning på redusert energitap fra varme boligrom til uteluften i det området som innglassingen omfatter (halvklimatisert sone med noe høyere temperatur enn uteluften). Anbefaling/ sluttkommentar ProBygg AS gir følgende anbefalinger til Toppen Borettslag: Fortsatt bruk og vedlikehold av åpne balkonger bør avveises mot løsninger der bygningens ytre klimaskjerm flyttes til yttersiden av balkongene. En økt økonomisk investering i form av innglassing, vanligvis kombinert med balkongutvidelse, vil på lengre sikt kunne gi gunstig totaløkonomi for boligselskapet når alle vedlikeholdsaspekter tas i betraktning. Andre fordeler er: a) Betydelig høyere bruksverdi for beboerne, større balkonger og forlenget brukssesong b) Sannsynlig høyere verdi ved et evt. videresalg. Beregning av husleiekonsekvenser for andelseierne ved valg av hhv. fortsatt vedlikehold av balkongene eller bygging av nye balkonger bør baseres på en lånenedbetaling over 10 år for rehabiliteringsprosjektet, grunnet tilsvarende vedlikeholdshyppighet for rehabilitering av de gamle balkongene. For alternativt prosjekt med nye balkonger med åpningsbar innglassing vil nedbetaling over 35 år, evt. 40, være aktuelt.

5 5 av 5 Gjøres en husleieberegning av de to nevnte prosjektalternativene, vil man se at forskjellen i husleieøkning pr. leielighet pr. måned vil skille lite enten man velger nye balkonger med innglassing sammenlignet fortsatt rehabilitering av de gamle. Dette avhenger dog av hvor påkostede løsninger man velger for de nye balkongene, økt størrelse m.m. Annuitetslån anbefales for begge prosjektalternativene da dette vil gi jevn husleiebelastning over lånets løpetid. Med vennlig hilsen for ProBygg AS Ingar Haakestad Prosjektleder Vedlegg: Redegjørelse for hvordan betong brytes ned, grunnet luftforurensing og sur nedbør (2 sider).

6 C:\ProBygg AS\ doc Vedlegg til utredning av vedlikeholdsarbeider for balkongene i Toppen Borettslag Oslo, Ref.: REHABILITERING AV BETONG I BALKONGER PÅ BOLIGBLOKKER OPPFØRT I ÅRENE Dette notatet gir utfyllende informasjon og hvordan betong som utsettes for luftforurensning og sur nedbør etter hvert får redusert kvalitet, armeringskorrosjon (rust), oppsprekking av betong og økende vedlikeholdsbehov. Notatet gjelder generelt for balkonger utført av betong i nevnte tidsperiode. Generelt om nedbrytning av betong - betongsyke At bygninger utsettes for klimapåkjenninger er ikke noe nytt, det har bygninger i alle år vært bygget for å tåle. Men, for betongkonstruksjoner er det gjort meget store og viktige erfaringer de siste 25 årene. Betong, som man for noen ti-år siden trodde var nærmest et vedlikeholdsfritt bygningsmateriale, ble brukt i stor utstrekning i utendørskonstruksjoner på 1950-tallet og senere, med dårlig betongkvalitet og lav overdekning til armeringen, dvs. avstanden fra betongoverflaten til armeringen var svært lav. Først fra midten av tallet ble man klar over hvilke nedbrytningskrefter som var i sving, og fra dette tidspunktet ble det benyttet høyere betongkvalitet, mindre kunstige tilsetningsstoffer og større avstand fra betongoverflaten til innstøpt armeringsstål. Betong i utendørs klima generelt og i fuktig klima spesielt er utsatt for store klimapåkjenninger. Sur nedbør, dvs. nedbør med lav PH-verdi og høyt innhold av CO2 i luften er de viktigste klimapåkjenningene som bryter ned betong. Prosessen kalles karbonatisering og innebærer en endring av betongens PH-verdi fra betongoverflaten og innover i konstruksjonen, slik at innstøpt armering ruster og sprenger betongen fra hverandre. Betongsyke er et vanlig brukt begrep for slike skader. Det finnes også andre årsaker som medfører betongnedbrytning, men disse omtales ikke i denne kortfattede vurderingen, da de er mindre vanlige. Karbonatisering er en naturlig prosess i betongen, som går ut på at karbondioksid (CO2) i luften trenger inn i betongen, reagerer med bl.a. kalsiumhydroksid Ca(OH)2 og danner kalsiumkarbonat (CaCO3) slik at betongens ph-verdi reduseres fra opprinnelige verdier rundt ca. 14 (generelt for materialer i fast eller flytende form kan vi si at PH-verdi på 7,0 regnes for nøytralt, og lavere PH-verdier enn dette betyr at materialet er syreholdig). Blir ph-verdien i betong lavere enn ca. 9,5, kan innstøpt armeringsstål korrodere (ruste) dersom det er tilstrekkelig tilgang på fukt og oksygen. Først i det karbonatiseringsfronten når fram til armeringen, starter selve armeringskorrosjonen. Karbonatisering medfører altså en gradvis endring av betongkonstruksjonens PH-verdi og dermed også evnen til å beskytte armeringen mot å ruste (korrodere). Det kan ta flere år fra armeringsjern starter å ruste til synelige skader på overflaten oppdages, og dette avhenger av betongkvaliteten. Når jern ruster, vil jernets volum øke dramatisk (mange ganger sitt opprinnelige volum, faktisk opp til syv ganger), med utsprengt betong og ytterligere forverring av tilstanden som resultat. Armeringens evne til å ta opp konstruksjonskrefter, som den er beregnet for, svekkes. Nedbrytningsprosessen løper videre og vil akselerere.

7 2 av 2 Betongkonstruksjoner som er fritt eksponert for uteklima fra flere sider er mest utsatt. Dekker og vegger i forbindelse med balkonger i utendørs klima er av samme årsak spesielt utsatt for denne nedbrytningen, som altså starter fra utvendig overflate og som går sakte videre innover i betongkonstruksjonen. Betong-/ armeringsskader er et stort problem for mange norske bygninger oppført før 1985, spesielt i perioden Vi anbefaler at boligselskap som vurderer tiltak på balkongene, gjør vurderinger som vi kortfattet har utført i denne utredningen. Dette er særdeles viktig, slik at tiltak kan fattes på mest mulig riktig grunnlag. Dersom betongen også inneholder klorider over faglige aksepterte grenseverdier (0,4 % eller mer av antatt sementvekt), vil problemet forverres vesentlig. I så fall vil omfanget av vedlikehold bli større og vedlikeholdshyppigheten bli lavere. Klorider er ikke behandlet videre i dette notat da dette er mindre vanlig forekommende enn karbonatisering for betong i den aktuelle aldersgruppen vi har omtaler. Generelt om tiltak for å stoppe betongsyke Det finnes tiltak for å bremse utviklingen av videre betongnedbrytning vesentlig. For utendørs konstruksjoner er det avgjørende å holde surt vann og uteluft unna. Når betongens fuktinnhold kommer ned til et tilstrekkelig tørt/ lavt nivå, kan videre armeringskorrosjon ikke skje, selv om armeringen ligger i såkalt karbonatisert/ syk sone. To alternative tiltak/ metoder er vanligvis mest aktuelle når man vurderer beskyttelse av betong mot videre nedbrytning: 1. For åpne balkonger som utsettes for uteklima det meste av året vil det kreves bruk av spesielle overflateprodukter som betyr 100 % tett belegg (vanligvis polyuretan eller epoksy) oppå horisontale flater. På øvrige flater, dvs. underside balkonger og brystninger må det brukes en spesialmaling med såkalt karbonatiseringsbremsende effekt. Det nå påregnes at utbedringstiltak må gjentas hvert 10. år for å hindre at skadeutviklingen går raskt. 2. Innglassing og klimaendring for betongen som medfører at balkongene danner en halvklimatisert sone der grunnlaget for videre korrosjon på det nærmeste stanser. Nevnte metoder er egnet der omfanget av nedbrytning og skader er små eller moderate, og der målet er å stoppe/ bremse videre utvikling. Når skadeomfanget er større, kan det bli nødvendig med vesentlig tyngre tiltak. Ved alternativ 1 må det påregnes at når skadefronten etter hvert har nådd inn til og forbi større deler av armeringen, kan det bli nødvendig med kraftigere vedlikeholdstiltak som katodisk beskyttelse i tillegg til øvrige utbedringstiltak som beskrevet. Katodisk beskyttelse er en meget omfattende behandling som krever løpende vedlikeholdsoppfølging i resten av balkongenes levetid. For ProBygg AS Ingar Haakestad Daglig leder og prosjektleder

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 C:\ProBygg AS\0038.6001.doc Sameiet Rosenborggt. 15 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 Oslo, 15.04.2005. ProBygg AS 2 av 32 1. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET. FORUTSETNINGER FOR KOSTNADSBEREGNINGENE ProByggs

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING Bjerkedalen Borettslag UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING Borettslaget Torshov Kvartal I UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering 1.1 Bakgrunn og innledning Sameiet Grefsen Terrassehus (SGT) nærmer seg 30 år uten at det er foretatt noe større vedlikehold eller oppussing av fasadene.

Detaljer

Hvordan forebygge og utbedre betongskader i gjødselkjellere

Hvordan forebygge og utbedre betongskader i gjødselkjellere Hvordan forebygge og utbedre betongskader i gjødselkjellere En velholdt gard er en trivelig og meningsfull arbeidsplass. Også betongkonstruksjonene trenger tilsyn og vedlikehold. (Illustrasjonsfoto FMLA-MR,

Detaljer

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av:

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av: S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak utarbeidet av: 29. februar 2012 KOSTNADSRAPPORT HAUKÅSEN 1 SE Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jon Andre Ellingsen Adresse: Postboks

Detaljer

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 NOVEMBER 2009 VEDLIKEHOLDSPLAN SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Spencer Billett Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

NOTAT FRA FASADEGRUPPA

NOTAT FRA FASADEGRUPPA NOTAT FRA FASADEGRUPPA VOLDSLØKKA BORETTSLAG mars 2014 0. INNLEDNING Dette notatet er et sammendrag av fasadegruppas funn og anbefalinger etter arbeid med muligheter for fasaderehabilitering for Voldsløkka

Detaljer

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke Vardø kommune Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke 2014-06-19 H01 2014-06-19 Tilstandsrapport Kristian Lauknes Jon Luke Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM Januar 2011 BØLERSKOGEN BORETTSLAG II FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM 125384 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN... 3 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG... 4 3. KONKLUSJONER...

Detaljer

Utbedring av svømmehall

Utbedring av svømmehall Utbedring av svømmehall Tilstandsanalyser av svømmehaller etter NS 3424 Anette Mari Thomassen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Arvid Dalehaug, BAT Medveileder: Arne Nesje, SINTEF

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

Tilstandsanaly se. MULTICONSULT AS Rådgivende ingeniører MRIF. Innholdsfortegnelse

Tilstandsanaly se. MULTICONSULT AS Rådgivende ingeniører MRIF. Innholdsfortegnelse Rådgivende ingeniører MRIF Tilstandsanaly se Tema: NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk med veiledning. Blad: Utarbeidet av: Svein Bjørberg Dato/Sign.: Des 2001. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2

Detaljer

Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger

Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger Utredning for Kommunal- og regionaldepartementet Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Mars 2006 Side : 1 Forord Denne rapporten

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

Innkalling til sameiermøte i Skogen boligsameie

Innkalling til sameiermøte i Skogen boligsameie Innkalling til sameiermøte i Skogen boligsameie Torsdag 14. mars 2013 kl. 18.00 Voksen kirke (underetasje), Jarbakken 7 Styret innkaller til sameiermøte i henhold til vedtektenes 5. Møtet er varslet i

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Dette skrivet gir informasjon om energiprosjektet og styrets anbefaling. Det er en del å lese, men vi håper det gir innblikk i hvilke vurderinger

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer