~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL- FORPROSJEKT, NY BEHANDLING 13/15 12/485 REGIONAL TRANSPORTPLAN MOT 2050-HANDLINGSPROGRAM 13/16 13/239 NY P ARTNERSKAPSA VT ALE ØSTFOLD HELSA 13/17 13/251 RINGVOLL BHG/-SKOLE 13/18 13/42 SAMARBEID HOBØL OG SPYDEBERG KOMMUNER Underskrifter: ø(j~~ 5 d; fi~, - ". r~ p~~~~- ~~ r;;joraføv

2 Sak nr.: 13/13 Arkivsaknr.: 13/261 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokoen fra møte godkjennes. Protokoen fra møte godkjennes. Sak nr.: 13/14 Arkivsaknr.: 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL- FORPROSJEKT, NY BEHANDLING I nr DOS mg: Det nedsettes en prosjektgruppe som består av føgende:. Poitiker: Signe Øye, eder 2. Poitiker: Børt Erik Vikheim 3. Poitiker: Oe Magnus Sund 4. eder av Hobø idrettsråd 5. eder av Hobø idrettsag 6. virksomhetseder tekniske tjenester 7. kuturfagig rådgiver 2 Prosjektgruppa rapporterer ti kommunestyret, som er styringsgruppe for prosjektet. Prosjektgruppa ska sev komme med forsag ti fremdriftspan og mandat. Dette egges frem for kommunestyret i møte 6. mai Momenter ti mandatet er:. okaisering. Hvor ska haen igge? 2. Utrede forskjeige aternativer for idrettsha/ferbruksha. 3. Utrede eierform og finansieringsøsninger. 4. Engasjere prosjekteder innenfor den gitte rammen. Edrerådets behanding i møte: Etter å ha hørt rådmannens orientering om den økonomiske situasjonen i kommunen for 2013 og i årene fremover - er Edrerådet bekymret over at det ska brukes betydeige mider ti forprosjektering av Idrettsha. Dette må sees i ys av de nedskjæringene som må komme og mider ti vedikehod av HBBS som er tatt ut av budsjettet 2

3 Det nedsettes en prosjektgruppe som består av føgende:. Poitiker: Signe Øye, eder 2. Poitiker: Børt Erik Vikheim 3. Poitiker: Oe Magnus Sund 4. eder av Hobø idrettsråd 5. eder av Hobø idrettsag 6. virksomhetseder tekniske tjenester 7. kuturfagig rådgiver 2 Prosjektgruppa rapporterer ti kommunestyret, som er styringsgruppe for prosjektet. Prosjektgruppa ska sev komme med forsag ti fremdriftspan og mandat. Dette egges frem for kommunestyret i møte 6. mai Momenter ti mandatet er:. okaisering. Hvor ska haen igge? 2. Utrede forskjeige aternativer for idrettsha/ferbruksha. 3. Utrede eierform og finansieringsøsninger. 4. Engasjere prosjekteder innenfor den gitte rammen. Med de merknader som framkom i møte. 3

4 Sak nr.: 13/15 Arkivsaknr.: 12/485 REGIONAL TRANSPORTPLAN MOT 2050-HANDLINGSPROGRAM Rådmannen støtter handingsprogrammet med demå og titak i Regiona transportpan mot 2050 med føgende tiegg: Hobø kommune ønsker at veiforbindesene fra E 18 og nordover mot Akershus gis et vedikehods-øft og at de sees i sammenheng med nasjonae transportkorridorer. Skuder-utvidese vi på kort sikt kunne avhjepe noe på framkommeighets-probemer i rushtrafikken. Hobø kommune ønsker å støtte de prioriteringene som gjeder sykke og myke trafikanter, inkudert uykkesforebyggende titak Ae tverrforbindeser fungerer også i stor grad som okaveier hvor gående og sykende bidrar ti usikkert trafikkbide. Kommunen ønsker å prioritere titak som øker sikkerheten for myke trafikanter Hobø kommune ønsker at Fykeskommunen ved neste ruering av RTP utarbeider forsag ti en Indre Østfod pakke, med satsning på bedre busstibud og koektivtransport, sykkeveier og gangstier som en de av by og tettstedsutvikingen. Gods- og ogistikksatsingen som er titenkt noen av de regionae næringsområdene i Indre Østfod bør vurderes opp mot den fees strategien for Osoregionen. Det bør avsettes områder for en framtidig større godsterminaangs E 18 i Indre Østfod Foo. Det må tas konkrete initiativ for å få FV 120 oppgradert ti riksvei. Det bør etappevis bygges bredere veiskudre Moss-Evestad, som gjør veien mer fremkommeig. Når det gjeder tverrforbindesene Moss-Evestad (Fv. 120) bør den vies større oppmerksomhet i handingspanen. Fv. 120 bør oppgraderes ti Riksvei og ansvaret overtas av staten. Kommunen ønsker i tiegg ti utbedringstitak på FV 120 på strekningen Moss-Evestad, også at det gjøres tisvarende i den nordgående deen(evestad-tomter) på grunn av den trafikkfarige situasjonen ved strekningen i Tomter. Her er det en de utfordringer og det har kommet henvendeser fra pubikum vedr. nåværende situasjon og spesiet ved Tomter stasjon og Tomter skoe. Titak som fartsreduksjon og ba. fere fartsdumper og andre trafikae restriksjoner for en bedre trafikksikkerhet er titak som bør vurderes. Edrerådets behanding i møte: Edrerådet støtter rådmannens innstiing - med noen presiseringer - 8 strekpkt: Titak på FV 120 Her sies at det ska gjøres tisvarende titakene på strekningen Evestad- Tomter, som på strekningen Moss -Evestad. Det må presiseres at utbedringene spesiet må gjede strekningen: - Brekke Møe -Tomter sentrum - Tomter sentrum- Akershus grense Strekningen Tomter sentrum- Akershus grense er ivsfarig for myke trafikanter og bør prioriteres. I Tomter sentrum er det aerede fere fartsdumper. - I krysset på game E18 Knapstad/ Maxbo/Hobøegesenter er det mye tungtrafikk og her bør det være titak for myke trafikanter i form av oppmerkede gangfet, beysning og ev andre titak. 4

5 Rådmannen støtter handingsprogrammet med demå og titak i Regiona transportpan mot 2050 med føgende tiegg: Hobø kommune ønsker at veiforbindesene fra E 18 og nordover mot Akershus gis et vedikehods-øft og at de sees i sammenheng med nasjonae transportkorridorer. Skuder-utvidese vi på kort sikt kunne avhjepe noe på framkommeighets-probemer i rushtrafikken. Hobø kommune ønsker å støtte de prioriteringene som gjeder sykke og myke trafikanter, inkudert uykkesforebyggende titak Ae tverrforbindeser fungerer også i stor grad som okaveier hvor gående og sykende bidrar ti usikkert trafikkbide. Kommunen ønsker å prioritere titak som øker sikkerheten for myke trafikanter Hobø kommune ønsker at Fykeskommunen ved neste ruering av RTP utarbeider forsag ti en Indre Østfod pakke, med satsning på bedre busstibud og koektivtransport, sykkeveier og gangstier som en de av by og tettstedsutvikingen. Gods- og ogistikksatsingen som er titenkt noen av de regionae næringsområdene i Indre Østfod bør vurderes opp mot den fees strategien for Osoregionen. Det bør avsettes områder for en framtidig større godsterminaangs E 18 i Indre Østfod Foo. Det må tas konkrete initiativ for å få FV 120 oppgradert ti riksvei. Det bør etappevis bygges bredere veiskudre Moss-Evestad, som gjør veien mer fremkommeig. Når det gjeder tverrforbindesene Moss-Evestad (Fv. 120) bør den vies større oppmerksomhet i handingspanen. Fv. 120 bør oppgraderes ti Riksvei og ansvaret overtas av staten. Kommunen ønsker i tiegg ti utbedringstitak på FV 120 på strekningen Moss-Evestad, også at det gjøres tisvarende i den norgående deen(evestad-tomter) på grunn av den trafikkfarige situasjonen ved strekningen i Tomter. Her er det en de utfordringer og det har kommet henvendeser fra pubikum vedr. nåværende situasjon og spesiet ved Tomter stasjon og Tomter skoe. Titak som fartsreduksjon og ba. fere fartsdumper og andre trafikae restriksjoner for en bedre trafikksikkerhet er titak som bør vurderes. Med merknader som framkom i møte. Sak nr.: Arkivsaknr.: 13/239 NY P ARTNERSKAPSAVTALE ØSTFOLD HELSA Partnerskapsavtae for med Østfodhesa vedtas. Edrerådets behanding i møte: Edrerådet ber om at et medem i Edrerådet inviteres ti å deta i den nye Fokehesegruppa som er under oppstart. Partnerskapsavtae for med Østfodhesa vedtas. Med de merknader som framkom i møte. 5

6 Sak nr.: Arkivsaknr.: 13/251 RINGVOLL BHG/-SKOLE. Rådmannen bes om å nedsette en arbeidsgruppe som gjennomfører en utredning av aternativer for sambruk Ringvo bamehage/-skoe med tanke på oppstart. august Utredningen fremmes som sak ti poitisk behanding i øpet av mai.. Rådmannen bes om å nedsette en arbeidsgruppe som gjennomfører en utredning av aternativer for sambruk Ringvo bamehage/-skoe med tanke på oppstart. august Utredningen fremmes som sak ti poitisk behanding i øpet av mai. Sak nr.: 13/18 Arkivsaknr.: 13/42 SAMARBEID HOBØL OG SPYDEBERG KOMMUNER nr I DOS mg: Hobø kommune er positiv ti å utvike samarbeid med andre kommuner i Indre Østfod. 2 Vedtak om eventue etabering av et fees ønns- og regnskapskontor for Hobø og Spydeberg avventer resutatet av fees prosess med de andre Indre Østfod-kommunene. Hobø kommune er positiv ti å utvike samarbeid med andre kommuner i Indre Østfod. 2 Vedtak om eventue etabering av et fees ønns- og regnskapskontor for Hobø og Spydeberg avventer resutatet av fees prosess med de andre Indre Østfod-kommunene. 6