Kostnadskalkyle. svømmeanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kostnadskalkyle. svømmeanlegg"

Transkript

1 Nes kommune Kostnadskakye - svømmeanegg svendby Bygg consu; Kostnadskakye \/ D E)E3«BA: (fr stotiia) svømmeanegg Nes kommune Apri 2013 r \ Feirin Steffen Strømnes Y:\Arkiv prosjekter\nes kommune, Svømmeha 2\O5 Prosjektdokumenter\06 Rapporter\130325Z01 Neskommune Svømmeanegg kostnadskakyedocx Side1 Svendby Bygg Consut AS Aarnesveíen Feiring Teefon: Teefax: Bank: Org nr f

2 Neskommune Kostnadskakve- svømmeanegg -s SvendbyByggConsut Hmnfruofidsfnriegnese 1 Sammendrag 3 2 Oppdragetsinnhod Bakgrunnfor rapporten 3 3 Tekniskstandard/kvaitet 4 4 KakyeProsjektkostnadog 5 5 Fremdrift, videre arbeid 6 Vedegg 1 Kostnadskakyie 2 Rapportutarbeidet av interessegruppe 3 Bider Y:\Arkiv prosjekter\nes kommune, Svømmeha2\O5 Prosjektdokumenter\O6Rapporter\ Neskommune Svømmeanegg kostnadskakyedocx Side2 SvendbyByggConsutAS Anmesveíen Feiring Teefon: Teefax: Bank: Org nr

3 Nes koinmune Kostnadskakye--svømmeanegg -»,\ 1 ~s SveridbyByggConsut Samrnendrag Kakyeneer basertpå prosjektutviketav interessegruppen,se vedegg Vi har utarbeidet en kakyeog kommet frem ti en prosjektkostnadpå kr U,- ink mva for svømmehainkudert nødvendigombyggingav tiiggendeareaer ÅrigeFDV-kostnader ansåsti 1600krprm2BTAekskmva Forå få større sikkerheti prosjektetforesårvi at det utarbeideset romprogram/funksjonsprogram med tihørendeskisseprosjekt: Skisseprosjektbør innehode: Tekniskbeskriveseavaefag Kostnadskakye e Fremdrift e Tegninger/skisser Arbeidet med programmeringog skisseprosjektkan foregåparaet Samtidigbør det utarbeideset detajert FDV-budsjett,hvordet blainnhenteserfaringstafra kommunen Dette arbeidet giren størresikkerhetfor kostnaderog program 2 Oppdragets innhodbakgrunn for rapporten SvendbyByggConsuthar på oppdragfor Neskommunev/ JanRoarEiertsenogAndersMyrvang utarbeidet denne rapportenvedr ny svømmehasomtibyggti eksisterendeha Rapportenskadannegrunnagfor kommunenti å besutteom skisseprosjektskaigangsettes Vi har i hovedsakbasertosspå vedagteskisser/tegninger,somer utarbeidetav en interessegruppe tiegger det gjennomførtbefaringpå stedet,sevedagtebider Vi har ikke kvaitetssikretprogrammeringen,somer utført av interessegruppen Vi har utarbeidet en kostnadskakyefor nybyggog nødvendigombyggingav tiiggendeareaer Videre har vi vurdert normaefdv-kostnaderfor svømmeaneggsomgrunnagfor kostnadskakyen har vi brukt tegningerutarbeidetav interessegruppen tieggharvi kontroertkakyenmot våre erfaringstaifra sammenignbareprosjekterfdv-kostnadeneer hentet fra Hotesin FDV-nøkke Y:\Arkiv prosjecter\neskommune, Svømmeha2\05 Prosjektdokumenter\06 Rapporter\13D Neskommune Svømmeanegg kostnadskakyedocx Side3 SvendbyByggConsutAS Aornesveien13 Teefon: Feiring Teefax: JJ 71 Bank: 500$ Org nr

4 Nes kommune Kostnadskakye- svømmeanegg SvendoyB\yjggConsut Etter avtae med oppdragsgiver har vi ikke utført markedsvurdering mht inntekter for anegget eer sjekket muighet for privat deeierskap eer annen privat medvirkning Nybygg har et area på 1498 m2 i 1 etasje ti nytt svømmeanegget og 1272 m2 i kjeer for teknisk rom/tekniske instaasjoner tiegg er det regnet med en ny rnesanin på 372 m2, som en utvidese av 2 etasje over ny svømmeha Areaer som må ombygges grunnet endret bruk er på 1032 m2 Det gjeder: 6 Garderobe i 1 etasje o Eksisterende kafe i 1 etasje v Gang i 1 etasje 0 Nytt HC toaetti 1 etasje 0 Biettuke i 1 etasje 0 Bowingha ti treningssenter i 2 etasje Vi har ikke sjekket om eksisterende konstruksjoner er dimensjonert for den type virksomhet 3 Teknisk standard/kvaitet Vi forutsetter at TEK10 eggesti grunn for det nye bygget Eksisterende ha be oppført i Vi har ikke medtatt oppgradering av eksisterende ha utover de areaene som må ombygges grunnet endret bruk De tekniske aneggene er 30 år game, sik at en må forvente at aneggene må skiftes/oppgraderes i de areaene som ska byggesom Materiakvaiteter i hht rapport utarbeidet av interessegruppen, dvs norma/nøktern standard er agt ti grunn i kakyen Det er konsesjonspikt for området, sik at anegget ska tiknyttes fjernvarmeanegget Vannforsyning forutsettes evert fra Årnes vannverk Det antas at kvaitet og kapasitet er tifredsstiende Prosjektet er ikke vurdert mht risiko- og hrannkasse Dette må utredes forbindese med utarbeidese av skisse/forprosjekt av eksisterendeanegg Resutatet fra denne anaysen kan føre ti krav om oppgradering Y:\Arkv prosjekterwes kommune, Svømmeha 2\D5 Prosjei<tdokurner1ter\0E Rapporter\ Nes kommune Svømmeanegg kostnadskakyedocx Side 4 Svendby Bygg Consut AS Aarnesveien 13 Teefon: Bank: Feining Teefax: Org nr

5 Nes kommune Kostnadskakve - svømmeanegg / Svendtiy ByggConsut 4 Kafkye Prosjektkostnad og FDVfkostnoder Svømmeha: kr ,- Ornbggging ink nv mesanin: kr Prosiggknstnad: kr UL- Sefor øvrig vedagte kakyer, som viser kostnader fordet på standard kontopan Føgendeforutsetninger er agt ti grunn for kakyen: n Tomtekostnader ikke medtatt o Finansiering ikke medtatt 6 Dagensprisnivå 0 Kakyen er ink mva e Lett å opparbeide tomt Fundamentering på såer o Tomten kan dreneres e Utomhus er ikke medtatt, må sees i sammenheng med hee anegget Oppgradering av ekstern teknisk infrastruktur ikke medtatt o Løst inventar og utstyr ikke medtatt e Vi har agt inn margin/reserve på 15 % av prosjektkostnad hht Hote sin FDV-nøkkekan en forvente føgende kostnader fordet på forvatning, drift og vedikehod (ta eksk mva: Forvatning 90 kr pr m2 BTA 0 Skatter, avgifter 50 kr pr m2 BTA 0 Forsikringer 15 kr pr m2 BTA e Administrasjon 25 kr pr m2 BTA Drift 1270 kr pr m2 BTA o Løpende drift 700 kr pr m2 BTA v Renhod 400 kr pr m2 BTA 0 Energi 170 kr pr m2 BTA Vedikehod 240 kr pr m2 BTA ø Panagt vedikehod 120 kr pr m2 BTA e Utskifting 120 kr pr m2 BTA Sumårige FDV-kostnader, kr gr m2 BTA 1600 kr prrggbta FDV-nøkkeenangir en variasjon på 904 ti 2030 kr pr m2 BTAfor svømmeanegg Driftskostnadene bør vurderes nærmere, hvor en ba ser på muige synergier i forhod ti drift av idrettsanegget Y:\Arkiv prosjekter\nes kommune, Svømmeha 2\05 Prosjektdakumenterwfi kostnadskaky-edocx HappDi te'\ Nes kommune Svømmeanegg Side5 Svendbv Bygg Consut AS Aornesvefen Feiring Teefon: Teefax: Bank: Org nr

6 Nes kommune : Kostnadskakve - svømmeanegg SvendbyBygg Consut 5 iiiemdrift, videre arbeid Vi antar at føgende fremdrift er reaistisk: e Programmering: 2 måneder o Må gjøres i tett kontakt med aktuee brukere Arbeidet bør gjennomføres sammen med prosjekteder og evt engasjert arkitekt o Arbeidet kan gjøres paraet med utarbeidese av skisseprosjekt e Skisse-/forprosjekt: 3-4måneder O Tverrfagig rådgivergruppe engasjeres Utarbeide kostnadskakyer samt skisser/tegninger Utarbeidet materiae gir nødvendig grunnag for poitisk besutning Utforming av anegget ba i hht krav for å kunne få tippemider må ivaretas o Paraetmed prosjekteringenfremskaffes/utarbeidesgrunnagsdatavedr FDVkostnader og muige inntekter e Utarbeidese av anbudsmoteriae: 3-4 måneder o Type entrepríse bestemmes før detajprosjektering starter e Kantrahering/gjennarnfaring: måneder o Nødvendig oppføging for å sikre at entreprenøren everer et produkt i hht bestiing/spesifikasjonen Dette gir en gjennomføringstid på ca 2 år fra igangsetting av panegging ti ferdigstiese av prosjektet Vi anbefaer at det gjennomføres en programmering for å bestemme hvike funksjoner som bør være med i prosjektet Dette arbeidet kan gjennomføres paraet med utarbeidese av skisse/forprosjekt Y:\Arkiv prosjekter\nes kommune, Svømmeha 2\OS PosieF<tdokumenter\06 Rapporter\ Nes kommune svømmeanegg kostnadskaikye-ducx Side 6 Svendby Bygg Consut AS Aarnesvefen 13 Teefon: Feiring Teefax: E Bank: Org nr

7 å? Svendby Bygg Consut 040 "013 PRUSJJEKT: Nes kommune - Svømmeha SAMMENDRAGSSKEMA Budsjett per fae :ai ihee tusen f KALKYLE Ombygging cksist SUM aruer-ny konto Ny svømmeha ' BUDSJETT Utomhus BGH TOTALT i 1 Fecskostnader Bygning Lè 3 VVS-instaasjoner S E1-crafiinstaasjoner Tee- og controjnstaasjoner Andre instaasjoner HUSKOSTNAD Utendørs ENTREPRSEKOSTNAD Generee kostnader BYGGEKOSTNAD Spesiee kostnader (mva) x 1-9 PROSEKTKOSTNAD ifg kakye Margincr, rucnrcr '5 1-0 PROSJEKTKOSTNAD for budsjett nventar og utstyr 0 PROSEKTKOSTNAD eksk NVENTAR og UTSTYR Bruttoarea(ETA)etterNs 3940: m2 ' Kvadratmeterpris for nybygg: , , ,- kr/m2 MERKNADER Føgendekostudcrer ikkemedtatt: MERKNADER: Kacyeer basert på føgende forutsetninger: For hovedprosjekt: Forutsettajngerz Feiring, - Tekniske anegg er basert på kjente m2 priser -Finansieringskostnadcr utcmc bywhcrrekostnader J -nventar, -Utomhus, Signert -Tomt L J Qgggradcring ckstm: ij::eras 0 J V:\Arkiv prosje-rter\nes kommune, Svømmeha 2\05 Prosjek'tdokur'nenter\03 Kakye\Nes kommune - Svømmeha Svendbjs' Bygg Consut AS -mmes-rezeu 3 Tefgfou: H 70 Bank; Femng Teefax:6396u 21 Orgnr 96? 2:1 so; í3-1

8 1 ' vr u n f L iu vfi f fi i J \ \ : & - wím - E! 1111 n r s, he, w J v»:, u r - H 1 H n i ' F f T Fi F LMA 31 --rf ':1 uxf hk»l, ( u

9 VEDLEGG2B Area BTA (m2) Svmnmehagruppas SBCs kakye apri 2014 Svømmehagruppas Differanse meom skisseprosjekt (A) skisseprosjekt med kakye SBC og oppgradert area etter oppgradert area av gjennomgang av svømmehagruppens prosjektgruppen skisser Passering (B) (C= B-A) Area nybygg 1 etg; Area omzgyfig eks bygg* Area kjeer Area nybygg 2 etg (messang) O -372 Sum area * SBCfikk i oppgave å vurdere mer area for ombygging av eksisterende bygg enn vist på svammehagruppens skisser Ka e - skaerfg kostnader BTA (m2) differanse fra Kr/BTA fra SBCs Kr/BTA for area tabeen over kakye apri 2013 (C*D) Passering (C) (D) Nybygg 1 etg Ombygging eksiygg N bygg kjeer Nybygg messanin(o s) Sum skaert kakye ndeksreguering ( ) 3,4 % Sum skaerigiink indeksfiguerini av2

10 VEDLEGG2B Prisnivå juni 2014 (indeksreguering) 3,4 % Utomhus ink oppgmderingçav teknisk infrastruktur Sikring mot eksisterende bygg, pumpesum Areaøkniåg pga nødvendig utvidese av svømmehañggppas prosjekt Oppdatert pros j ektkostnad tiegg ti prosjektkostnaden kommer kostnader ti: Tomt (erverv av tomt, ta fra Nes kommune) Løst inventar oätstyr (ta fra Nes kommune) Kunstnerisk utsmykning (krav ines kommune, ta fra Nes kommune` Tivagsiste: Grc'ivanns,c>,7'envinnir3g Adgngskontro (8 dører), innbruddsaarm Adgangskontro pubikum med chiparmbånd, garderobeås Bassengoverva"iming, Anti- drukningsdeteksjon nternfiernsj/n Lyddistribusionsanegg Snasmetanegg Eksisterende pan 2 Ombygging pan 2 (ta fia Nes kommune) Totat tiegg etc Kr Tota oppdatert prosjektkostnad Kr Merk! Finansieringskostnader er ikke medtatt 2av2

11 L r uuuf-j--] H xxx hxx Jai xxfixxxxx :T xx x xxxxxxx x xx xw xxxxxxx xuxxfi - h xxx xx x xx nhxif xnxxnxnx-x-xxnt x -xnxx FJx xf-txnnxn ; xx xnifiw! M r f 1um:1ur u nu : xxix xxhx n[1u1 id xxn xhuhn"u1n:ru fn x xxxx xxxxxx' it r: ' n : L "xfxnuxfihmjxux" u uxx'uxu "xuxx" nnndnfnnnn uufnnnnunnnniunr; x xxx x x nv xx x, xx q

12 Ur >%(:c\c» ac; NOTAT Vedr: Nes svømmeha ':"" *" -" Svendby Bygg Consut Ti: Fra: Nes kommune v/ PL Anders Myrvang SBCv/daSráberg,SteffenStrømnes W Dato: Vedr: Nes svømmeha Kakye r nnhod i notatet 1 RSKO/USKKERHET 2 2 KALKYLE, PROSJEKTERT LØSNNG 2 3 BESLUTNNGSPLAN SOM UNDERLAG FOR PROSJEKTERNGSGRUPPENS ARBED 3 4 AVKLARNGER SOM UNDERLAG FOR PROSJEKTERNGSGRUPPENS ARBED 3 5 PROSJEKTERNGSGRUPPENS FORSLAG TL ALTERNATVE PRSREDUKSJONER4 Vedegg Sammendrag kakye datert «Hovedaternativ » Oversikt over kap8 og 9 som ikke er med i kakyen datert Tivagsiste datert Kakye for atemativ 1 Kakye for aternativ 2 Kakye for aternativ 3 Underag for beregning av atemativ 4, 5 og 6 X:\Arkivpmsjektcr\Ncs kommune, Svømmeha 2\05 Pro5jcktdokumenter\03 (akyc\prosje(teringsgmppen var 204\Kakyegjennomgang 007f\Notat ink vedegg\forkaring kakyc S rcvisjondocx Svendby Bygg Consut AS Aarnesvzien 3 Teefon: Bank: MAL Rev/Dato/Sign; 06/140207/S

13 NOTAT Vedr: Nes svømmeha Svendby Bygg Consut 1 Risiko/usikkerhet Kakyen baserer seg på spesifikasjoner og tegninger utarbeidet av prosjekteringsgruppen Kakyene er kvaítetssikret og sammenignet med erfaringspriser Feeskosmadet'(rigg og dritt) er vurdert ti 14 % av entreprisekostnad Margin/reserve er agt inn med 9 % av prosjektkostnad eksk inventar og utstyr, tomt/dokumentavgift, kunstnerisk utsmykning og tivagsiste Et teknisk kompisert prosjekt, som et svømmeanegg, er det viktig at aktuee entreprenører med tistrekkeig kompetanse og kapasitet har edige ressurser ti å gjennomføre byggearbeidene Tibud fra entreprenør vi være avhengig av markedsituasjonen 2 Kakye, prosjektert øsning Prosjekteringsgruppens kakye «-ovedaternativ », satt sammen av Bygganayse, har ikke med: 1 Tivagsiste, datert Oversikt over kap 8, generee kostnader og kap 9, spesiee kostnader som ikke er med i kakyen datert Omgiøring pan 2 eksisterende bygg 1 Forkaring tivagsiste, se vedegg 4 a Tivagsisten innehoder poster somprosjekterende har ansett som ikke nødvendigfor at anegget ska kunnefungere b Noen avpostene er tidigere besuttet at ska være med iprosjektet, disse er markert, og er ti informasjon med i beskrivesenper dd Dersom det besuttes at disse ska utgå må beskrivese endres mht ti dette c Posten for ståbasseng, markert spesiet i ista, er besuttet at ska være med iprosjektet Da kakuert totakostnadfor ståbasseng er ca `10 fvokdyrere enn betongbassengf,er betongbasseng nå agt ti grunn i beskrivesenper dd d Dersom postene for sikkerhets- og overvåkningsutstjtr utgår, vi tiskudd for dette bortfae e Dersom kommunen ønsker åfjerne hee eer deer av tivagsistenfra prosjektet, må det settes av tidfor omgjøring av beskrivesenfør anbudet sendes ut 2 Forkaring Oversikt kap 8 og 9, se vedegg 3 a Liste med oversikt over kap som ikkevar med i deførste kakyene, og er derfor trukket utfor å iustrere dette b Dersom det ska kjøpes kunstnerisk utsmykningink mva, antas dette å være inkudert i totasummen for kunstnerisk utsmykning 3 Forkaring pan 2 eks bygg a Ta mottatt fra Nes kommune: ,- eks mva nk rigg og drift på 14 %, generee kostnader og spesiee kostnader bir totakostnad ,- Sammendrag kakye datert viser føgende (se vedegg 1): 1 Kakye «-ovedaternativ » fra prosjekteringsgruppen 2 Tivagsiste datert som ikke er med i «Hovedaternativ » 3 Oversikt over kap 8 og 9 som ikke er med i «Hovedaternativ » 4 Omgjøring av pan 2 eksisterende bygg som ikke er med i «Hovedaternativ » Prosjektkostnad kr ,- Tota prosiektkostnad ink inventar og utstvr kr prosjcktefncs kommune, Svømmeha 2\05 Prosjektd0k11mener\03 (aikyc\prosjekteringsgruppen vår 2U4\Kakyegjennonigang 0074\Nnta ink vedegg\forkaring kakye S rcvisjonducx Svendby Bygg Consut AS MAL Rev/Dato/Sign; 06/140207/S Aarnesveien 13 Teefon: Bmtr

14 NOTA Svendby Bygg Consut Vedr: Nes svømmeha 3 Besutningspan som underag for prosjekteringsgruppens arbeid Det foreigger en besutningspan som dokumenterer besutninger tatt av Nes kommune, og som prosjekteringsgruppen har agt ti grunn for sin prosjektering Nedenfor ister vi opp de besutningene som har påvirket kostnadene i prosjektet Føgende er besuttet at ska medtas i Hovedaternativ datert Disse forhodene er ikke med i svømmehagruppas skisseprosjekt: Egen HC- garderobe Medfører økt area 2 Rampe i oppæringsbassenget ska være i tiegg ti area for oppaeringsbassenget (gir mer tiskudd) Medfører økt area 3 Tifuktsrom ska oppretthodes Medfører at rømning fra tifuktsrom under nytt bygg må ivaretas Det ska egges ti grunn rensing med kor, men egges ti rette for poosan Medfører noe ekstra area samt minimat med merkostnader for tiretteegging teknisk 5 Adkomstvei ti vareevering ska være fra sør Medfører mer erverv fra nabo i sør 6 Ny svømmeha ska egge ti rette for en evt senere utvidese av pan 2 Medfører forsterket bæresystern for å ivareta astene 7 Endret største breddekrav ved oppæringsbassenget fra kortside ti angside Medførte økt area Endret størrese kafeområde Medførte økt area 9 Vagt mye sikkerhets- og overvåkningsutstyr Medført mer utstyr kke med i ttovedaternativ 26064», men i tivagsiste datert Endret type serveringsfunksjon (fra kiosk ti muighet for frityr etc) Medførte mer utstyr ti kjøkken j 11 Vagt å ha med butikk Medført økt area 12 Vagt kun fasadebeysning, men prosjekterende mener det er behov for ekstra beysning utomhus for å ivareta sikkerheten Medført yspuerter utomhus 13 Vagt å ha grfivannsgjenvinningsanegg Medfører investeringskostnad, men vi tjene seg inn på få år i iføge prosjekterende kke med i «Hovedaternativ », men i tivagsistc datert Vagt adgangskontro på fere dører Medfører tieggsutstyr kke med i «-ovedaternativ », men i tivagsiste datert Vagt snøsmeteanegg Medfører tieggsutstyr kke med i «Hovedaternativ », men i tivagsiste datert Vagt HC- heis med traversøsning i HC- garderoben Medfører tieggsutstyr 17 Vagt ståbasseng for oppæringsbasseng og 25- metersbasseng Fordyrende investering kke med i «Hovedaternativ », men i tivagsiste datert Disse besutningene er ba med på å forkare økningene fra tidigere utarbeidet kakye 4 Avkaringer som underag for prosjekteringsgruppens arbeid Andre forhod som er fremkommet etter hvert som prosjektet har tatt form og som er medtatti kakyen: 0 Nes kommune stit krav ti fordrøyningsmagasin ø Fjernvarmeedning igger sør for eksisterende bygg, og vi komme under ny svømmeha 0 Deer av kjeer må spuntes, da den igger nære eksisterende bygg e Grunnvannstanden er måt inn, og medfører pumpesump i kjeer 9 Brannvesenet har krevet nye brannkummer o Det tredje bassenget er bitt et aktivitetsbasseng med bamesone, bobesone og svømmesone som vi ivareta et bredere pubikumstibud X:\Arkiv prosjekter\ncs kommune, Svømmeha?\05Prosjcktdokumener\O3Kakyc\Pms'iekcringsgruppenvår 2014\Kakyegjennon1gaug 0074\Notat ink vedeggfiiorkaringkakye S revisjondocx Svendby Bygg Consut AS Am,-, :2 Teefon: Bank: MAL Rev/Dam/Sign: 06/140207/S

15 /\ NOTAT Svendby Bygg Consut Vedr: Nes svømmeha Disse forhodene er ba med på å forkare økningen fra tidigere utarbeidet kakye 5 Prosjekteringsgruppens forsag ti aternative prisreduksjoner Da kakuert totakostnad er høyere enn det kommunen har budsjettert foresår prosjekteringsgruppen uike prisreduksjoner Atemative prisreduksjoner vurderes av Nes kommune Prisreduksjonene påvirker fimksjoner, som tidigere er besuttet at ska egges ti grunn for prosjekteringen Merk! Dersom noen av piisreduksjonene veges må det settes av tid ti omprosjektering før anbud kan sendes ut Det er utarbeidet 6 atemativer Føgende atemativer er foresått: Aternativ 1 Prisreduksjon Reduksjon av banebreddefia 25 meter ti 2 0 meter gir redusert bassengbredde 3Ometer for 25m basseng Bygget reduseres med 3meter ifu engde Konsekvens: 25 meters svømmetrening ikke aktuet isambruk med stupe 3 og 5 meter Svømmetreningkan kun foregå på tvers i den ave deen av bassenget Mindre kafeområde Tota grosiettkosmad ink inventar og' utstvr gig ; 2 Aternativ 2 Prisreduksjon og 2 Stupetårn for 5 meter og skie kan utgå Stupetårn reduseres Konsekvens: noe, trapp og patå for 5m og skie Svømmetrening (3 baner) i 25meters basseng er muig isambruk med stup fra 3meter Redusert tiskudd for stup Dette kommer i tiegg ti konsekvenserfor aternativ Prasjektkosmad Prosjektkostnad kr ,- kr ,- Tota grosiektkosmad inkl in ventar og utsgr kr Aternativ 3 Prisreduksjon 1, 2, og 3 3 meter stup kan utgå Dvs stupetårn utgår ink trapper og katrevegg Takhøyde i svømmehaen reduseres ti 6 meter under dragere/ reduseres med 2, 5m Muig reduksjon av etasjehøyde i kjeer avhenger av tekniskeanegg X:\A:kiv prosicker\neskommune, Svømmeha 2\05 Prosjektdokumenter\03 Ka]kyc\ r0sjektcringsgruppcnvår 20 4\Kakyegjcnnomgang O 07 4\Notat ink vedcggworkaring kakyc S M revisjondocx Svendby Bygg Consut AS Aarnerveien 13 Teefon: Bank: MAL Rev/D310/Sign; 06/140207/S

16 }T'A'1 \\ Svendhy Bygg Consut > Vedr: Nes svømmeha Korisekveris: Teknisk :rom i 2etasje har 3,2m på aveste punkt akse 5 Svommewening ( 4 baner) i25 meter basseng med banebredde 20 meter Stupetibud 1meter svikt ikke skietibud kke tiskudd ti stup Dette kommer i tiegg ti konsekvenserfor aternativ og 2 Prosjektkostnad kr ,- Tota grosfektkostnad ink inventar og utstyr kr Aternativ 4 Prisreduksjon 1, 2, 3 og 4 Bygget kan reduseres noe på engden (akse A-B) ved at aktivitetsbassenget gføres smaere og engre Konsekvens: Mindre våt og tørr kafeområde Dette koinmer i tiegg ti konsekvenserfor aternativ 1, 2 og 3 Prosjektkostnad kr ,- Tota grasfektkastnad ink in ventar og utsgr kr Aternativ 5 Prisreduksjon, 2, 3, 4 og 5 Bygget kan reduseres noe på bredden (akse 1-2) medfører mindre garderobeområde og skap,færre dusjer, - wc i hver garderobe, mindre tørkeomrde, mindre ager og enda mindre cafeområde Konsekvens: Mindre garderobekapasitet (166 mot tidigere 170per garderobe), mindre butikkarea, mindre kafearea, mindre agerarea ved oppæringsbasseng Dette kommer i tiegg ti konsekvenserfor aternativ, 2; 3 og 4 1 Prosjektkostnad kr ,- Tota grosiektkosmad ink inventar og utsgr kr Aternativ 6 Prsredttksjott 4 og 5 Bygget kan reduseres noe på bredden (akse 1-2) ved at aktivitetsbassenget gjøres smaere og engre Bygget kan reduseres noe på engden (aksea-b) ved at aktivitetsbassenget gjøres smaere og engre Konsekvens: tincregarderobekapasitet (166 mot tidigere 170per garderobe), rnindre btttikkarea tnindre kafearea, mindre agerarea ved oppæringsbasseng X:\Arkiv prosjeker\nes kommune, Svømmeha?\05 Prosjektdokunen1er\(3 Kakye\Prosjcctcringsgruppcn vår 2014\(akycgic:u1Umg:ug D10714\Notatink vedicgg\- orkaringkakyt: S revisjoncocx Svemby Bygg Consut AS Aarnesveien 3 Teefon: Brmk: MAL Rev:/Dato/Sign: v'/s

17 NUTFAW /\ Svaridby Bygg Consui \ Vedr: Nes svømmeha Mindre vår og tørr kafeornråde Pmsjektkasmad Tota grasiektkasmad ink inventar og utstvr kr ,- kr X:\Arkiv pr0sjckter\nes kommunc, Swamn1ci1a2\05 Prosicktdok11mcntcr\03 Kaay1e\Pr0sjektcringsg1'uppcn vår 201-4\Kakycgjen:mmgm1g \Nntatin!<J vcd]egg\f0rkaring kakyc S rcvisjonrocx Svendhy Bygg Commit AS Aamesveien 13 Teefon: Bank: MAERev Da o/sig,t1: U6/14U207/S

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA Prosjekttitte: OSL Utvidese Sentraageret Titte: Risikovrdering Grovanayse SHA E02 11.06.13 For impementering GMSNG GMKNI GMAMA A01 01.06.13 For kommentar JES JES GMSNG Revisjon Dato Tekst Laget Kontroert

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18.04.2016 SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,.

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,. ,,. Fra tre- ti stenkirke, Bø i Teemark H \u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)f A.j:Jørgm H. Jensenius Med de siste års kirkebranner i Norge ser vi hvor forgjengeige særig trekirkene er. Kirkene har atid

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

Revidert av: Vidar Støyva Dato: små tekst endringer under "DAK koordinator og håndtering av problemer"

Revidert av: Vidar Støyva Dato: små tekst endringer under DAK koordinator og håndtering av problemer Dagens dato: 16.10.2008 _Retningsine 10.2.2 Utføring og utveksing av DAKtegninger Dokument-ID: 8580 Versjon: 2 Gydig Dokumentstatus: Gydig Utarbeidet av: Vidar Støyva Dato: 07.10.2008 Revidert av: Vidar

Detaljer

Til. (Søknad med vedlegg fyllesut og leveres i 1 eksemplar) Søknaden gjelder Vedle. e L'Se:.(_: : Sfjf fn. lcs «9 oi -QL9nan

Til. (Søknad med vedlegg fyllesut og leveres i 1 eksemplar) Søknaden gjelder Vedle. e L'Se:.(_: : Sfjf fn. lcs «9 oi -QL9nan n bodø / QOW/ 7Lcs1 ~ Søknad om deing av grunneiendom Kommunens Saksnr Etter pan og bygningsovens 201 bokstav m, jf. 261, 271 ti 4, og matrikkeoven Ti E] Opprettese av ny grunneiendom (Søknad med vedegg

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune Why. MW f;.i i vi * - = ;=,d kommune 25 MA! 2338 I...,... c- r--, «*» = «' v,...,...j>.~.. --. "» i ~..._- : -' Å,..,...\.i. I...,. '». '. v. - '! - - za. t L du,, - ".-.i - - - ----' ' "" AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP

Detaljer

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse)

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse) EK 50 tabiitet og knekning a konstruksjoner Høst 005 Prosjektoppgae: Forsag ti øsning (skisse). Hayman 0..005 - - Innedning Dette er kun en skisse ikke en fustendig rapport. Inndeingen i asnitt er bare

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren en veileder. Struktur og hovedinnhold Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sælensminde

Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren en veileder. Struktur og hovedinnhold Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sælensminde Samfunnsøkonomiske anayser i hesesektoren en veieder Struktur og hovedinnhod Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sæensminde Divisjon heseøkonomi og finansiering Veiederens struktur og hovedinnhod

Detaljer

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Hovedutvag for pan og utviking Møtedato: 26.11.2013 Tid: 18.30 Forfa:!Juod.. ku vj, Av n e.. S o~ he~ Varamedemmer: Gv VH'CN ~~ 'IUA, Tj :NV\ f'u?r Jvv'rr Andre: 1 -

Detaljer

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien aspan viak Foto: Ove Mork, SG Arkitektur Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien Utgave: 5 Dato: 2014-05-21 Skrevet av: Margit Opsah, Hans Oa Fritzen, Kristin Stand Amundsen og Lise Carsen www.asponviak.no

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014 HELHETLI ROS-ANALYSE 2014 m/ oppføgingspan for Rana kommne Vedtatt av kommnestyret. INNHOLD 1.0 Innedning 4 1.1 Sammendrag 4 Risikobide 4 Prioriteringer og titak 4 1.2 Bakgrnn 5 Ansvar for samfnnssikkerhet

Detaljer

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983 Rapport om 0-skjeprosjekt på Domøy - 1983 - utprøving og kartegging av forekomstene - vurdering av høstemetoder og utstyr - mottak og foreding - markedstest. Domøy Titaksag Forord Fra 0-skjeprosjektet

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA E4 I(),,) DØNNA KOMMUNE E LOKALUTVALGENE -»-, Sentraadminstrasjonen - KOMMUNESTYRET ac,"... - 14.10.96 ia. ; ', - i j ' MØTEBOK FOR DØNNA KOMIWUNE side 1 I r m :fbehandung: TIDLIGERE BEHAN ',., -- f mm

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/405 65 431 info@wihemi.no Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF

Detaljer

Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl. 09.00-11.00. SAKSLISTE

Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl. 09.00-11.00. SAKSLISTE Berg Q kommune Utvag: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresaen Møtedato: 02.06.2015 Tid: 12:00-16:00 Eventuet forfa medes ti tf. 77 85 90 13. Varamedemmer møter etter næ1mere avtae. Styringsgruppa for

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

Økonomisk sammenligning av alternativene basert pa investerings- og driftskostnader (klassekostnad, FDV-kostnad, kapitalkostnad og skysskostnad)

Økonomisk sammenligning av alternativene basert pa investerings- og driftskostnader (klassekostnad, FDV-kostnad, kapitalkostnad og skysskostnad) Økonomisk sammenligning av alternativene basert pa investerings- og driftskostnader (klassekostnad, FDV-kostnad, kapitalkostnad og skysskostnad) Konsept 1 - Videreføring av dagens situasjon Konsept 2.A

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

Am<2/a</w/ooo/ M002«)0:I

Am<2/a</w/ooo/ M002«)0:I 04.11.1997 TØI-kurset 1997 «Samferdsesetatens roe i drift og panegging» Am

Detaljer

Lexmarks utskriftsadministrasjon

Lexmarks utskriftsadministrasjon Lexmarks utskriftsadministrasjon Optimaiser nettverksutskrift og opprett det nyeste innen informasjon med en øsning for utskriftsadministrasjon som du kan distribuere okat eer via nettskyen. Sikker og

Detaljer

Multiconsult RAPPORT 35. Svømmehall Rosendal, RIA og RIBFY, Kvinnherad kommune OPPDRAGSGIVER. Regulering av etterklangstid i svømmehall

Multiconsult RAPPORT 35. Svømmehall Rosendal, RIA og RIBFY, Kvinnherad kommune OPPDRAGSGIVER. Regulering av etterklangstid i svømmehall ?. RAPPORT 35 Svømmeha Rosenda, RIA og RIBFY, Kvinnherad kommune OPPDRAGSGIVER Kvinnherad kommune H. NE DATO / REVISJON: 11. apri 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 616481 RA-RAP-O01 *, ;*- _.5!.. ; å ( 3 u 44 f

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn Vår referanse: Saksbehander: Dato: 2014751-2- Astrid Meek 09..2014 Forsag ti endring av depan for 5 hytteområder - behanding av panforsag ti offentig ettersyn Utvag Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvag 2014

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15 STYREMØTE NR. 9/15, 09.12.2015 SAK 102/15 SLUTTRAPPORT SD 113520H0 Sogn vgs - Rivning og miljøsanering 101268-1.0 EGNE NOTATER: 101268-1.0 09.12.15 Styremøte 9/15 Side: 2 av 3 SOGN VGS - RIVNING OG MILJØSANERING

Detaljer

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også Trp stavkirke Må g frhd i paneggingen JØRGEN H. JENSENIUS Bant de mange undersøkeser Håkn Christie har gjrt i nrske kirker er gså en undersøkese av Trp stavkirke (Christie 1981:116-145). Ved siden av ppmåing

Detaljer

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN 4.4 BEREGNING AV HORISONTAKREFTER I BJEKER OG DEKKER FRA TEMPERATUR, KRYP OG SVINN Summen av bevegeser fra temperaturendringer, kryp og svinn kaes kort for voumendringer. I dette kapitteet beregnes horisontae

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform Lexmark Soutions Patform Programvareøsninger for Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Statens forurensningstisyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oso Besøksadresse: Strømsveien 96 : Inspeksjonsra pport Teefon: 22 57 34 00 Teefaks: 22 67 67 06 E-post: postrnottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapeige fakutet Universitetet i Oso Notat Ti: Fra: Sakstype: Fakutetsstyret Fakutetsdirektøren Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 25. september 2014 Notatdato: 16. september 2014 Saksbehander:

Detaljer

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer

Bronnkonsep r RISSA HELSETUN, VANNSKADE. Kristi Kråkenes Dale Trond Ulgenes REVISJONSNUMMERZ. Firesafe AS / Avd. Trondheim KONTROLLERT AV:

Bronnkonsep r RISSA HELSETUN, VANNSKADE. Kristi Kråkenes Dale Trond Ulgenes REVISJONSNUMMERZ. Firesafe AS / Avd. Trondheim KONTROLLERT AV: Bronnkonsep r Sanering e r rer vonnskode ' RISSA HELSETUN, VANNSKADE PROSJEKTNUMMER: UTARBEIDET AV: 3548 Trond Ugenes KONTROLLERT AV: Kristi Kråkenes Dae DATO: 01.06.2017 10 REVISJONSNUMMERZ OPPDRAGSGIVER:

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter

Søknad om: Ny grunnskole etter Søknad om: Ny grunnskoe etter privatskoeoven Generet om skoen Geografisk passering Oppgi hvor skoen ska etaberes. Fyke: Nord-Trøndeag Kommune: Steinkjer (1702) Organisasjonsform Skoen må være registrert

Detaljer

Basert på det nivået som ligger i tilbudsgrunnlaget ser prosjekteringsgruppen for seg etterfølgende leveranse:

Basert på det nivået som ligger i tilbudsgrunnlaget ser prosjekteringsgruppen for seg etterfølgende leveranse: NOTAT OPPDRAG Fysak, Melkeplassen DOKUMENTKODE 616457.-PGL-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Etat for utbygging OPPDRAGSLEDER TAO KONTAKTPERSON Arvid Jacobsen SAKSBEHANDLER Tom Arne Olsen

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

DIFEKYOPAYFY FUR BVCC'\'VALlY[T etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 og 20-2. Redegjørelser/kart Søknaderomansvarsrett

DIFEKYOPAYFY FUR BVCC'\'VALlY[T etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 og 20-2. Redegjørelser/kart Søknaderomansvarsrett Q 3 a(c0 Kommunens saksnr fi! Søknad om endring av gitt tiatese eer godkjenning DFKYOPYFY FUR BCCLY[T etter pan og bygningsoven (pb) 201 og 202 Berører endringenav titaketeksisterendeeer fremtidige arbeidspassersik

Detaljer

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! 32 69 90 09 www.drammen.easyife.no 2 2016 UTGAVE 46 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Eisabeth fra Lier gikk ned 6 kio Og karte å egge om

Detaljer

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Utvidelse Karlsøy sykehjem Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Presentasjon for Karlsøy kommunestyre Klikk 20 februar for å redigere 2013 undertittelstil i malen Organisering av prosjektet

Detaljer

UTREDNING AV ALTERNATIVE LØSNINGER FOR RENSING AV AVLØPS -VANN FRA SPREDT BOSETNING.

UTREDNING AV ALTERNATIVE LØSNINGER FOR RENSING AV AVLØPS -VANN FRA SPREDT BOSETNING. UTREDNING AV ALTERNATIVE LØSNINGER FOR RENSING AV AVLØPS -VANN FRA SPREDT BOSETNING. AV HARALD KLEMPE Prosjektgruppe for jord og grunnundersøkeser. KLOAKKUTSLIPP FOR 2 PLANLAGTE BOLIGER PÅ EIENDOH 58/6.

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 29.05.2013 Tid: k 0900 Forfa: t. ( SQ,IUm Varamedemmer: Andre: ~ ~ W\ t 11 Y\ Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/19 13/399 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/20 13/192

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

18 NYE SENTRUMSNÆRE SELVEIERLEILIGHETER

18 NYE SENTRUMSNÆRE SELVEIERLEILIGHETER 18 YE SETRUMSÆRE SELVEIERLEILIGHETER Hjertnes Eiendom S v/på adski Tf: 48 04 99 99 Mai: pb@hjertnes.com Leiighetene er fordet på to bygg med viapreg. Det er 9 eiigheter og parkeringskjeer i hvert hus.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Dato: 05.10.2016 kl. 19.00 Sted: Rådhuset, møterom 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 04.06.2014 Tid: 18:30 Simen Saxebø (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær Trude Pausen Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr.

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS FORSKNINGSVIRKSOMHET Havforskningsingstituttet utforsker økosystemet i havområdet fra Nordsjøen ti Nordishavet (se kartet).

Detaljer

RINGERIKSBANEN. Bergensbanens forkortelse NSB. Oslo - Hønefoss 30 n1inutter. NSBs forslag av juli 1 993

RINGERIKSBANEN. Bergensbanens forkortelse NSB. Oslo - Hønefoss 30 n1inutter. NSBs forslag av juli 1 993 RINGERIKSBANEN Bergensbanens forkortese Oso - Hønefoss 30 n1inutter NSBs forsag av jui 1 993 NSB Innedning Gammet ønske - ny pan Su ekningen Oso-Hønefoss er en de av Bergensbanen. Meom disse byene kjø1

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvatning og vedikehod En veieder for fokevagte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Ti fokevagte og rådmenn i ae andets kommuner og fykeskommuner: Jeg har stor respekt

Detaljer

Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune. Eiendomssjef Arne Schei,

Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune. Eiendomssjef Arne Schei, Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune Eiendomssjef Arne Schei, 18.02.2014 Organisering av investeringsprosjekter Alle investeringsprosjekter organisere i hht: Prosjekthåndbok For Hedmark

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse

Ringerike Boligstiftelse Hønefoss 16.07.14 Boliger, småhus, Hvalsmoveien 10, 3515 Hønefoss Ringerike Boligstiftelse har, etter bestilling fra Helse og Omsorgstjenesten i Ringerike Kommune, bidratt til bygging av 3 stk. omsorgsboliger,

Detaljer