OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPQ Utfyllende rapport for ledelsen"

Transkript

1 OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september

2 INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon som kan være nyttig i utvegingsprosessen. Her finner du føgende: 1. Hvordan Sampe Candidate foretrekker å arbeide (om han for eksempe iker å føge reger eer er viig ti å bryte dem). 2. Hvordan Sampe Candidate sannsynigvis samarbeider med koeger i en gruppe. 3. Hvordan han sannsynigvis presterer i forhod ti en rekke kompetanser som er vesentig for arbeidet (f.eks. ede og føre tisyn). BRUKE RAPPORTEN Denne rapporten er basert på Sampe Candidates besvarese av personighetsskjemaet Occupationa Personaity Questionnaire (OPQ). Svarene hans har bitt sammenignet med andre søkere i reevante sammenigningsgrupper, sik at det er muig å gi en beskrivese av Sampe Candidates foretrukne tinærming ti arbeidsoppgavene. Svarene Sampe Candidate ga viser hvordan han oppfatter sin egen atferd, heer enn hvordan andre kanskje oppfatter ham. Denne rapporten gir en beskrivese av foretrukken atferd, ikke et faktisk kunnskapsnivå. Hvor nøyaktig rapporten er, avhenger av hvor ærig han har vært når han har svart på spørsmåene og hvor god sevinnsikt han har. Ikke desto mindre vi rapporten gi en nyttig indikasjon på Sampe Candidates arbeidssti. Rapporten knytter informasjonen i personighetstesten ti tjue universee kompetanseområder. Den har en gydighetsperiode på måneder, og må behandes konfidensiet. Hvis det skjer store forandringer i vedkommendes iv eer arbeidssituasjon, bør han fye ut en ny OPQ. Hvis du trenger hjep ti å toke resutatene i rapporten, kan du ta kontakt med en person i din organisasjon som har fått fu oppæring i bruk av OPQ. ATFERD PÅ JOBB Denne deen er basert på Sampe Candidates resutater fra personighetstesten OPQ og beskriver hans foretrukne arbeidssti innen tre hovedområder: samhanding med andre, tinærming ti oppgaver og kontro over egne føeser og sinnsbevegeser. Hvordan Sampe Candidate sannsynigvis vi samhande med andre Han beskriver seg sev som svært ite gad i sag og forhandinger Misiker sterkt å ta edesen Er reativt beredt på å komme med sine egne meninger eer kritikk av andre Føger ofte sin egen tinærming uavhengig av fertaet i gruppen Generet stie og reservert i gruppesituasjoner Liker svært godt å være sammen med andre Noe ukomfortabe i formee sammenhenger og i møte med nye mennesker Liker absoutt ikke å snakke om egne prestasjoner Rådfører seg ti en viss grad med andre når han ska ta besutninger Svært seektiv med å støtte koegaer og vise sympati Hvordan Sampe Candidate sannsynigvis vi tinærme seg oppgaver på jobb Anser seg sev som gjennomsnittig gad i å arbeide med ta Viser en sterk tendens ti å være kritisk overfor informasjon og paner Viser en svært sterk tendens ti å ikke være interessert i andres motivasjon og oppførse Ser på seg sev som at han svært sterkt foretrekker veprøvde arbeidsmetoder 25. september 2013 Utfyende rapport for edesen Sampe Candidate 2 av SHL, en de av CEB. Ae rettigheter forbehodt.

3 Viser sannsynigvis en gjennomsnittig interesse for det teoretiske og konsepter Foretrekker i en viss grad å bygge videre på andres ideer fremfor å sev komme med nye ideer Beskriver seg sev som vesentig mer gad i variasjon og uventede eementer i arbeidet fremfor rutine og repetetivt arbeid Har en svært sterk tendens ti å oppføre seg på samme måte i uike situasjoner og sammen med uike mennesker Foretrekker sannsynigvis å tenke strategisk, og er opptatt av angsiktige føger Er noe mer opptatt av orden og detajer enn de feste andre Hans fokus på å føge opp oppgaver ti de er avsuttet er som de feste andres Liker svært godt å hode seg ti reger og bestemmeser På hvike områder vi sannsynigvis Sampe Candidates føeser og sinnsbevegeser få føger for hans arbeid? Anser seg sev som noe anspent og bekymret i arbeidsivet generet Er normat svært anspent og bekymret forut for viktige hendeser Anser seg sev som sårbar for kritikk, og tar dette normat svært avorig Er ike optimistisk som de feste andre med tanke på fremtiden Tror svært sjeden at andre er ærige og påiteige Beskriver seg sev som en person som har en viss tendens ti å vise føeser Han beskriver en sterk preferanse for arbeid som hoder ham travet opptatt med mye å gjøre Bryr seg sannsynigvis noe mer enn de feste om konkurranse Beskriver seg sev som moderat ambisiøs Når han tar besutninger er han svært ofte mer forsiktig enn de feste Utfyende kommentarer om a Sampe Candidates sannsynige atferd på jobb: Ønsker ikke å ede andre eer å få andre ti å være enige med seg Har sterke meninger, men gjør ite forsøk på å få andre med seg Foretrekker å gjøre ting på sin egen måte fremfor å organisere andre Trives i en gruppe der han kan innta en avmæt roe Tar iten notis av den menneskeige faktoren i uike situasjoner Er konsistent i sine jobbreasjoner, og tenker ite over hvordan han virker inn på andre Er mer opptatt av variasjon og interessante oppgaver enn grunneggende endringer Er svært nøye med paneggingen og forberedesene av arbeidet for å unngå probemer Arbeider gjerne i tråd med vanige metoder, reger og prosedyrer Er sannsynigvis svært oppgavefokusert, og vegrer seg for å deegere oppgaver ti andre 25. september 2013 Utfyende rapport for edesen Sampe Candidate 3 av SHL, en de av CEB. Ae rettigheter forbehodt.

4 GRUPPEARBEID Veykkede grupper deer på oppgavene og prosjektene og jobber sammen for å nå fees må. Hver detaker har noe særskit å bidra med, og bidrar ti gruppens suksess. For at gruppen ska nå sitt må, må detakerne i gruppen gjøre en rekke viktige oppgaver. Sampe Candidates innvirkning på gruppen vi sannsynigvis være som beskrevet under: Dette fokuserer på hans sterke og svake sider når det gjeder gruppens oppgaver generet. Generet sett er Sampe Candidate opptatt av oppgavene, og kan derfor være mindre fokusert på skape reasjoner ti de andre i gruppen. Hans styrker igger mest sannsynig i: Hjeper gruppen med å evauere ideer og konsepter som bidrar ti gruppens suksess Panegger gruppearbeid og bidrar ti gruppens produktivitet Han hoder troig et gjennomsnittig nivå på føgende områder: Finner muige øsninger for gruppeoppgaver Hans energiske personighet smitter over på de andre gruppemedemmene Hans utvikingsområder igger mest sannsynig innenfor: Leder gruppeaktiviteter Bygger et stort anta reasjoner i og utenfor gruppen Jobber med å behode et positivt mijø i gruppen Hjeper gruppen med å take arbeidsmengden og nå sine uike må 25. september 2013 Utfyende rapport for edesen Sampe Candidate 4 av SHL, en de av CEB. Ae rettigheter forbehodt.

5 KOMPETANSER I denne deen fremheves Sampe Candidates sannsynige prestasjon innen hovedkompetanseområder på arbeidsstedet. Ved å vege de kompetansene som er mest reevante, og sammenhode disse med kandidatens resutater, har du større sjanse for å pukke ut best person ti jobben. Kompetanseresutatene for Candidate som vises nedenfor, er basert på hans svar på OPQ. Anbefate intervjuspørsmå for hvert av kompetanseområdene står oppført i intervjuveiedningen Universa Competency Framework. Det finnes også kort for kompetanseprofiering ti hjep ved identifisering av viktig eer ønsket kompetanse. Vær oppmerksom på at intervjuveiedningen og kortene for kompetanseprofiering er tigjengeige på et begrenset anta språk. Dersom du ønsker ytterigere oppysninger, kan du kontakte SHLs representant. Kompetanse Lede og besutte 1.1 Besutte og iverksette handing 1.2 Lede og føre tisyn Støtte og samarbeide 2.1 Jobbe med mennesker 2.2 Føge prinsipper og verdier 1 Samhande og presentere 3.1 Skape reasjoner og nettverk 3.2 Overtae og påvirke 3.3 Presentere og kommunisere informasjon 2 Anaysere og fortoke 4.1 Skrive og rapportere Anvende ekspertise og teknoogi Anaysere 2 Skape og konseptuaisere 5.1 Lære og utforske Skape og tenke nytt Formuere strategier og konsepter 2 Organisere og utføre 6.1 Panegge og organisere 6.2 Levere resutater og møte kundeforventninger 6.3 Føge instruksjoner og prosedyrer 2 Tipasse og mestre 7.1 Tipasse seg og reagere på forandring 7.2 Håndtere press og motgang Igangsette og prestere 8.1 Nå personige arbeidsmåsettinger 8.2 Være forretningsorientert 2 Indekstaene viser ti de 20 kompetansedimensjonene i SHL Universa Competency Framework TM. Viktig for å ykkes? (kryss av) En samet vurdering av hvorvidt Candidate vi bi en positiv ressurs innenfor det enkete kompetanseområdet, vises i søyediagrammene ti høyre i rapporten Ikke sannsynig at vedkommende vi være en styrke Lite sannsynig at vedkommende vi være en styrke Middes sannsynig at vedkommende vi være en styrke Sannsynig at vedkommende vi være en styrke Svært sannsynig at vedkommende vi være en styrke 1 OPQ32 vurderer bare noen aspekter av denne kompetansen, spesiet knyttet ti områder som er regebundet og utnytter mangfod. 2 Vurdering av denne kompetansen kan bi styrket ved å egge ti et resutat fra evnetester.for en indikasjon på hvike evnetester som kan brukes, vennigst se avsnittet bakerst i denne rapporten. 25. september 2013 Utfyende rapport for edesen Sampe Candidate 5 av SHL, en de av CEB. Ae rettigheter forbehodt.

6 KOMPETANSEDEFINISJONER 1. Lede og besutte 1.1 Besutte og iverksette handing 1.2 Lede og føre tisyn Tar ansvaret for handinger, prosjekter og medarbeidere; tar initiativ og arbeider sevstendig; iverksetter og skaper aktivitet og innfører endringer i arbeidsprosesser; tar raske, kare besutninger som kan innebære vanskeige vag eer veoverveid risiko. Gir andre kare retningsinjer; motiverer og dyktiggjør andre; rekrutterer høyt kvaifiserte medarbeidere; sørger for at medarbeidere får utvikingsmuigheter og oppføging; setter hensiktsmessige standarder for oppførse. 2. Støtte og samarbeide 2.1 Jobbe med mennesker 2.2 Føge prinsipper og verdier Viser respekt for andre teammedemmers meninger og bidrag; viser empati; ytter, støtter og bryr seg om andre; rådfører seg med andre og deer informasjon og ekspertise med dem; bygger agånd og øser konfikter; tipasser seg teamet og passer godt inn. Verner om etikk og verdier; viser integritet; fremmer og forsvarer prinsippet om ike muigheter for ae, bygger mangfodige team; oppmuntrer ti organisasjonsmessig og individuet ansvar overfor samfunn og mijø. 3. Samhande og presentere 3.1 Skape reasjoner og nettverk 3.2 Overtae og påvirke 3.3 Presentere og kommunisere informasjon Etaberer uten vanskeighet gode reasjoner med kunder og medarbeidere; forhoder seg ett ti fok på ae nivåer; bygger store og effektive kontaktnett; bruker humor på en egnet måte som bringer varme inn i forbindesene med andre. Oppnår kare avtaer og forpikteser fra andre gjennom overtaese, overbevisning og forhanding; bruker poitiske prosesser effektivt for å påvirke og overtae andre; fremmer ideer på egne eer andres vegne; har en sterk, personig innvirkning på andre; passer på å styre det inntrykk man gjør på andre. Snakker fytende; uttrykker meninger, informasjon og nøkkepoeng på en kar måte; hoder presentasjoner og snakker ti forsaminger med dyktighet og sevtiit; reagerer raskt på tihøreres behov, reaksjoner og tibakemedinger; utstråer troverdighet. 4. Anaysere og fortoke 4.1 Skrive og rapportere Skriver overbevisende; skriver kart, kortfattet og korrekt; unngår unødvendig bruk av sjargong og kompisert språk; skriver på en strukturert og ogisk måte; strukturerer informasjon sik at den er egnet for behovet og forståesesnivået hos de påtenkte mottakerne. 4.2 Anvende ekspertise og teknoogi Anvender spesiaisert og detajert fagekspertise; bruker teknoogi ti å nå arbeidsmåsetninger; utviker jobbkunnskap og ekspertise (teoretisk og praktisk) gjennom kontinuerig fagig utviking; viser forståese for de uike avdeinger og funksjoner i organisasjonen. 4.3 Anaysere Anayserer numeriske data, og ae andre informasjonskider; bryter informasjon ned ti komponenter, mønstre og sammenhenger; søker ytterigere informasjon eer større forståese av et probem; foretar rasjonee vurderinger på grunnag av tigjengeig informasjon og anayse; viser forståese for hvordan et saksområde kan være en de av en mye større sammenheng. 25. september 2013 Utfyende rapport for edesen Sampe Candidate 6 av SHL, en de av CEB. Ae rettigheter forbehodt.

7 5. Skape og konseptuaisere 5.1 Lære og utforske Lærer raskt å utføre nye oppgaver og memorerer hurtig ny informasjon; viser raskt forståese for ny informasjon; innhenter omfattende informasjon i forbindese med en besutningsprosess; støtter en organisasjonsmessig tinærming ti æring (dvs. ærer av suksess og nederag og søker tibakemedinger fra medarbeidere og kunder). 5.2 Skape og tenke nytt Produserer nye ideer, fremgangsmåter og innsikt; skaper nye produkter eer konsepter; finner frem ti et bredt spekter av aternative øsninger på probemer. 5.3 Formuere strategier og konsepter Arbeider strategisk for å reaisere organisasjonsmessige må; definerer og utviker strategier; identifiserer og utviker positive og titaende visjoner om organisasjonens fremtidige potensia; tar i betraktning et bredt spekter av probemstiinger på tvers av, og reatert ti, organisasjonen. 6. Organisere og utføre 6.1 Panegge og organisere Setter kart definerte må; panegger aktiviteter og prosjekter i god tid og tar høyde for eventuee endringer; identifiserer og organiserer ressurser som er nødvendige for å utføre oppgaver; forvater tiden effektivt; fører tisyn med prestasjoner i forhod ti tidsfrister og miepæer. 6.2 Levere resutater og møte kundeforventninger Fokuserer på kundebehov og -tifredshet; setter høye standarder for kvaitet og kvantitet; fører tisyn med og oppretthoder kvaitet og produktivitet; arbeider på en systematisk, metodisk og ryddig måte; oppnår konsekvent ae prosjektmå. 6.3 Føge instruksjoner og prosedyrer Utfordrer ikke autoritet unødvendig; føger prosedyrer og retningsinjer; overhoder tidspaner; kommer punktig ti arbeid og møter; viser engasjement i forhod ti organisasjonen; etterever roens juridiske forpikteser og sikkerhetsbestemmeser. 7. Tipasse og mestre 7.1 Tipasse seg og reagere på forandring 7.2 Håndtere press og motgang Tipasser seg skiftende omstendigheter; toererer tvetydighet; aksepterer nye ideer og initiativ ti forandring; tipasser sin omgangsform ti uike mennesker og situasjoner; viser interesse for nye erfaringer. Oppretthoder en positiv hodning ti arbeidet; arbeider effektivt i et hektisk mijø; kontroerer egne føeser i vanskeige situasjoner; aksepterer og ærer av kritikk; baanserer kravene i arbeidsivet og privativet. 8. Igangsette og prestere 8.1 Nå personige arbeidsmåsettinger 8.2 Være forretningsorientert Aksepterer og håndterer krevende må med entusiasme; arbeider hardt og egger ned ekstra tid når det er nødvendig; søker avansement mot roer med økt ansvar og innfytese; Identifiserer egne utvikingsbehov og tar i bruk muigheter for videreutviking eer oppæring. Hoder seg oppdatert om konkurrenter og markedstrender; identifiserer forretningsmuigheter for organisasjonen; er ti enhver tid oppmerksom på utvikinger i den organisasjonsmessige struktur og poitikk; viser økonomisk bevissthet; kontroerer kostnader og tenker i banene ønnsomhet, tap og verdiøkning. 25. september 2013 Utfyende rapport for edesen Sampe Candidate 7 av SHL, en de av CEB. Ae rettigheter forbehodt.

8 Skjematisk/ induktiv Numerisk Verba EVNETESTER OG KOMPETANSER Forhodet meom UCF kompetanser og evnetester vises i tabeen under. For noen kompetanser kan fere evnetester være reevante. Dette betyr ikeve ikke at ae disse evnetestene må gjennomføres. Vag av evnetester bør bygge på en forståese av arbeidskrav (hvis du har behov, konsuter deg med en kvaifisert person i din organisasjon for veiedning). Kompetanseprediksjoner er fortsatt robuste sev om bare OPQ eer OPQ med en eer to evnetester er brukt. Kompetanse 1.1 Besutte og iverksette handing 1.2 Lede og føre tisyn 2.1 Jobbe med mennesker 2.2 Føge prinsipper og verdier 3.1 Skape reasjoner og nettverk 3.2 Overtae og påvirke 3.3 Presentere og kommunisere informasjon 4.1 Skrive og rapportere 4.2 Anvende ekspertise og teknoogi 4.3 Anaysere 5.1 Lære og utforske 5.2 Skape og tenke nytt 5.3 Formuere strategier og konsepter 6.1 Panegge og organisere 6.2 Levere resutater og møte kundeforventninger 6.3 Føge instrukser og prosedyrer 7.1 Tipasse seg og reagere på forandring 7.2 Håndtere press og motgang 8.1 Nå personige arbeidsmåsettinger 8.2 Være forretningsorientert Nøkke ü: Evnetesten er reevant for kompetansene, er gjennomført og er inkudert i vurderingen. : Evnetesten er reevant for kompetansene, men har ikke bitt ferdigstit og er derfor ikke inkudert i vurderingen.. [Grå]: Det er ingen reevante evnetester for disse kompetansene. 25. september 2013 Utfyende rapport for edesen Sampe Candidate 8 av SHL, en de av CEB. Ae rettigheter forbehodt.

9 VURDERINGSMETODE Denne profien er basert på føgende informasjonskider for Sampe Candidate: Spørreskjema/evnetest OPQ32r UK Engish v1 (Std Inst) Sammenigningsgruppe OPQ32r Britisk engesk Befokningen generet 2011 (GBR) PERSONOPPLYSNINGER Navn Kandidatoppys ninger Rapporten Sampe Candidate RP1=1, RP2=2, RP3=7, RP4=8, RP5=3, RP6=9, RP7=4, RP8=10, RP9=6, RP10=2, TS1=5, TS2=8, TS3=1, TS4=9, TS5=6, TS6=4, TS7=10, TS8=2, TS9=8, TS10=7, TS11=6, TS12=10, FE1=4, FE2=9, FE3=3, FE4=6, FE5=1, FE6=4, FE7=8, FE8=7, FE9=5, FE10=2, CNS=9. The Manager Pus Report Version Number: 1.1 RE OM DENNE RAPPORTEN Denne rapporten er generert ved hjep av SHLs Onine Assessment system. Den inkuderer informasjon fra personighetstesten Occupationa Personaity Questionnaire TM (OPQ32). Bruken av denne personighetstesten er begrenset ti personer som har mottatt spesiaoppæring i administrering og fortokning av denne. Rapporten er generert på bakgrunn av resutater på et spørreskjema besvart av respondenten(e) og refekterer hovedsakig svarene denne har gitt. Det må tas hensyn ti besvaresens subjektive karakter ved fortokningen av spørreskjemabaserte tester. Denne rapporten er eektronisk generert, og brukeren av programvaren kan gjøre endringer og tiføyeser i rapportteksten. SHL Group Limited og tiknyttede seskaper kan ikke garantere at innhodet i denne rapporten er det originae produktet fra datasystemet. Vi kan ikke akseptere noe ansvar for konsekvenser av bruken av denne rapporten. Dette inkuderer ethvert ansvar (også uaktsomhet) for rapportens innhod SHL, en de av CEB. Ae rettigheter forbehodt. SHL og OPQ er varemerker tihørende SHL Group Limited og er registrert i UK og andre and. SHL Universa Competency Framework, SHL Competency Profier og SHL Competency Designer er beskyttet av opphavsrett , SHL Group Limited, og er varemerker for SHL Group Limited. Denne rapporten er aget av SHL på vegne av våre kunder, og innehoder SHLs inteektuee eiendom. SHL tiater våre kunder å reprodusere, distribuere, endre og agre denne rapporten, kun for deres interne og ikke-kommersiee bruk. Ae andre rettigheter er forbehodt SHL. 25. september 2013 Utfyende rapport for edesen Sampe Candidate 9 av SHL, en de av CEB. Ae rettigheter forbehodt.

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. mai 2014. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. mai 2014. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Kandidatrapport Navn Sample Candidate Dato 21. mai 2014 www.ceb.shl.com INNLEDNING Denne rapporten er konfidensiell, og er kun beregnet for den personen som har fullført personlighetstesten

Detaljer

OPQ Profil OPQ. Universell kompetanserapport. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Universell kompetanserapport. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Universell kompetanserapport Navn Sample Candidate Dato 20. september 2013 www.ceb.shl.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på ledelsen og ansatte i personalavdelingen. Den gir en

Detaljer

OPQ. Teamprestasjoner Utvelgelserapport. Navn Sample Candidate. Dato 31. desember 2013. www.ceb.shl.com

OPQ. Teamprestasjoner Utvelgelserapport. Navn Sample Candidate. Dato 31. desember 2013. www.ceb.shl.com OPQ Teamprestasjoner Utvelgelserapport Navn Sample Candidate Dato 31. desember 2013 www.ceb.shl.com Innledning Sample Candidate har nylig fullført OPQ32 (Occupational Personality Questionnaire), som er

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

OPQ Profil CCSQ. Rapport til oppdragsgiver - kundebehandling. Navn Sample Candidate. Dato 19. september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil CCSQ. Rapport til oppdragsgiver - kundebehandling. Navn Sample Candidate. Dato 19. september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil CCSQ Rapport til oppdragsgiver - kundebehandling Navn Sample Candidate Dato 19. september 2013 www.ceb.shl.com INNLEDNING Denne rapporten fra SHL vil hjelpe deg til å vurdere Sample Candidates

Detaljer

> Brukerrapport. Navn: Peter Sample

> Brukerrapport. Navn: Peter Sample > Brukerrapport Navn: Peter Sample Dato: 14 april 2009 OPQ Brukerrapport Innledning Denne rapporten er utarbeidet for dem som har fullført OPQ opplæring. Rapporten representerer en god fortolkningshjelp

Detaljer

> Teamroller & Lederstil Profil. Navn: Peter Sample

> Teamroller & Lederstil Profil. Navn: Peter Sample > Teamroller & Lederstil Profil Navn: Peter Sample Dato: 14 april 2009 Teamroller Vil trolig ta Teamroller Koordinator Pådriver Innovatør Avslutter Iverksetter Analytiker Ressursutnytter Teamarbeider Beskrivelse

Detaljer

OPQ. Brukerrapport. Navn Sample Candidate. Dato 30. juli

OPQ. Brukerrapport. Navn Sample Candidate. Dato 30. juli OPQ Brukerrapport Navn Sample Candidate Dato 30. juli 2015 www.ceb.shl.com INNLEDNING Denne rapporten er utarbeidet for dem som har fullført OPQ opplæring. Rapporten representerer en god fortolkningshjelp

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

OPQ Profil OPQ. UCF Kompetanseutviklingsrapport. Navn Sample Candidate. Dato 18. september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. UCF Kompetanseutviklingsrapport. Navn Sample Candidate. Dato 18. september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ port Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com INNLEDNING Du har nylig fullført et personlighetsrelatert spørreskjema. Spørreskjemaet gir et grunnlag for å diskutere dine sannsynlige styrker

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Hvordan kan vi påvirke?

Hvordan kan vi påvirke? fu detakese og ikestiing universe utforming Hvordan kan vi påvirke? kapitte 1 universe utforming 1 kapitte 1 inn H od universe utforming Innhod Mået med veiederen side 3 1. UnIverse UtforMIng side 4 2.

Detaljer

> Teamroller & Lederstiler Rapport. Navn: Peter Sample

> Teamroller & Lederstiler Rapport. Navn: Peter Sample > Teamroller & Lederstiler Rapport Navn: Peter Sample Dato: 14 april 2009 Teamroller Innledning Denne rapporten oppsummerer Mr. Samples foretrukne teamroller basert på hans personlighetsprofil. Den peker

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

Hvor nyttig er det å bruke personlighetstester i rekrutteringsprosesser? Noen erfaringer fra KD. Partnerforum 11. juni 2010

Hvor nyttig er det å bruke personlighetstester i rekrutteringsprosesser? Noen erfaringer fra KD. Partnerforum 11. juni 2010 Hvor nyttig er det å bruke personlighetstester i rekrutteringsprosesser? Noen erfaringer fra KD Partnerforum 11. juni 2010 Hovedpunkter Hvorfor bruke testverktøy i rekruttering? Hva er OPQ og hvorfor valgte

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014 HELHETLI ROS-ANALYSE 2014 m/ oppføgingspan for Rana kommne Vedtatt av kommnestyret. INNHOLD 1.0 Innedning 4 1.1 Sammendrag 4 Risikobide 4 Prioriteringer og titak 4 1.2 Bakgrnn 5 Ansvar for samfnnssikkerhet

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren en veileder. Struktur og hovedinnhold Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sælensminde

Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren en veileder. Struktur og hovedinnhold Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sælensminde Samfunnsøkonomiske anayser i hesesektoren en veieder Struktur og hovedinnhod Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sæensminde Divisjon heseøkonomi og finansiering Veiederens struktur og hovedinnhod

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983 Rapport om 0-skjeprosjekt på Domøy - 1983 - utprøving og kartegging av forekomstene - vurdering av høstemetoder og utstyr - mottak og foreding - markedstest. Domøy Titaksag Forord Fra 0-skjeprosjektet

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: Foredreskjema Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform Lexmark Soutions Patform Programvareøsninger for Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte

Detaljer

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Hovedutvag for pan og utviking Møtedato: 26.11.2013 Tid: 18.30 Forfa:!Juod.. ku vj, Av n e.. S o~ he~ Varamedemmer: Gv VH'CN ~~ 'IUA, Tj :NV\ f'u?r Jvv'rr Andre: 1 -

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA Prosjekttitte: OSL Utvidese Sentraageret Titte: Risikovrdering Grovanayse SHA E02 11.06.13 For impementering GMSNG GMKNI GMAMA A01 01.06.13 For kommentar JES JES GMSNG Revisjon Dato Tekst Laget Kontroert

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN INNHOLD DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

Lexmarks utskriftsadministrasjon

Lexmarks utskriftsadministrasjon Lexmarks utskriftsadministrasjon Optimaiser nettverksutskrift og opprett det nyeste innen informasjon med en øsning for utskriftsadministrasjon som du kan distribuere okat eer via nettskyen. Sikker og

Detaljer

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN 4.4 BEREGNING AV HORISONTAKREFTER I BJEKER OG DEKKER FRA TEMPERATUR, KRYP OG SVINN Summen av bevegeser fra temperaturendringer, kryp og svinn kaes kort for voumendringer. I dette kapitteet beregnes horisontae

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger. Ledelsen holder streng kontroll med arbeidet til de ansatte

Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger. Ledelsen holder streng kontroll med arbeidet til de ansatte NOCM Dimensjoner og ledd Autonomi Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger Ledelsen har tillit til at folk kan ta arbeidsrelaterte beslutninger uten å innhente tillatelse først Ledelsen

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien aspan viak Foto: Ove Mork, SG Arkitektur Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien Utgave: 5 Dato: 2014-05-21 Skrevet av: Margit Opsah, Hans Oa Fritzen, Kristin Stand Amundsen og Lise Carsen www.asponviak.no

Detaljer

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR INNHOLD Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 UTGIVER: Voksne

Detaljer

shapes kompetansebasert utviklingsrapport

shapes kompetansebasert utviklingsrapport shapes kompetansebasert utviklingsrapport Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

views sammenligningsprofil

views sammenligningsprofil views sammenligningsprofil Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no views

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Gradert aktivitetstilpasning hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom

Gradert aktivitetstilpasning hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom Gradert aktivitetstipasning hos ungdom med kronisk utmattesessyndrom nyttig eer unyttig? AV BERIT WIDERØE NJØLSTAD, UNNI SVEEN OG VEGARD BRUUN WYLLER Sammendrag Hensikt Hensikten med prosjektet var å undersøke

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Lexmarks sikkerhet for løsningsorienterte skrivere og MFP-er

Lexmarks sikkerhet for løsningsorienterte skrivere og MFP-er Lexmarks sikkerhet for øsningsorienterte skrivere og MFP-er Forbedre sikkerheten av bedriftens dokumenter og data Det er viktig for organisasjoner å administrere nettverksenheter på en sikker måte og beskytte

Detaljer

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! 32 69 90 09 www.drammen.easyife.no 2 2016 UTGAVE 46 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Eisabeth fra Lier gikk ned 6 kio Og karte å egge om

Detaljer

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse)

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse) EK 50 tabiitet og knekning a konstruksjoner Høst 005 Prosjektoppgae: Forsag ti øsning (skisse). Hayman 0..005 - - Innedning Dette er kun en skisse ikke en fustendig rapport. Inndeingen i asnitt er bare

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

> Users and Managers Report. Navn: Peter Sample

> Users and Managers Report. Navn: Peter Sample > Users and Managers Report Navn: Peter Sample Dato: 15 april 2009 OPQ Brukerrapport Innledning Denne rapporten er utarbeidet for dem som har fullført OPQ opplæring. Rapporten representerer en god fortolkningshjelp

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS 04.12.09. Gjeder med endringer fra 01.01.2013 Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder De 1 Generee bestemmeser 3 De

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT P R O F I L T I L H A N D L I N G. Til Bergum som samarbeider med Ferkingstad 22.08.2013 Denne rapporten er opprettet av: Your Company 123 Main Street Smithville, MN 54321 612-123-9876

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

Kommunikasjonsstil. Andres vurdering. Navn på vurdert person: Ole Olsen. Utfylt dato:

Kommunikasjonsstil. Andres vurdering. Navn på vurdert person: Ole Olsen. Utfylt dato: Kommunikasjonsstil Andres vurdering Navn på vurdert person: Ole Olsen Utfylt dato: Svar spontant og ærlig - første innfall er som regel det beste. Det utfylte spørreskjema returneres snarest mulig. 1 1.

Detaljer

Kompetanserapportapport

Kompetanserapportapport apport Kandidat: Copyright Assessio International AB. Alle rettigheter er forbeholdt. Sammenfatningatning Match med kompetanseprofil 61% Kompetanseskårer Lav God Sterk Forretningsforståelse Innflytelse

Detaljer

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn Vår referanse: Saksbehander: Dato: 2014751-2- Astrid Meek 09..2014 Forsag ti endring av depan for 5 hytteområder - behanding av panforsag ti offentig ettersyn Utvag Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvag 2014

Detaljer

Hva betyr sjøveien for Ineos Bamble

Hva betyr sjøveien for Ineos Bamble Hva betyr sjøveien for Ineos Bambe Dagens utfordringer og nye muigheter Terje Christensen Logistikk- og Kvaitetssjef LDPE - PLASTRÅSTOFF Anvendeser for Poyetyen LDPE Farmasøytisk Industri Farmasøytisk

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby Godkjenningsprogram Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Af Daby Innhod Godkjenningsprogram Norske Redningshunder Innhod 1. Genere de 6 1.1.

Detaljer

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver Avansert teknoogi for grunneggende oppgaver www.oex.no Oppmåing Visuaisering Navigering Potting Posisjonering Hardhetsberegning Oppmåing og visuaisering Koektiv kartegging siden 1997 Kartegging av havbunnen

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon

Medarbeiderdrevet innovasjon 203207 202627 205641 BCR3101 Bacheoroppgave Medarbeiderdrevet innovasjon Hvordan invoverer DNV GL medarbeiderne sine i en innovasjonsprosess? Denne bacheoroppgaven er gjennomført som en de av utdannesen

Detaljer

Am<2/a</w/ooo/ M002«)0:I

Am<2/a</w/ooo/ M002«)0:I 04.11.1997 TØI-kurset 1997 «Samferdsesetatens roe i drift og panegging» Am

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

Lexmarks funksjoner og fordeler

Lexmarks funksjoner og fordeler Lexmarks funksjoner og fordeer Vaue in the box Vår strategi er å vinne kunder for ivet I dagens konkurranseutsatte forretningsiv, forventer forretningskunder mer enn bare produkter og tekniske spesifikasjoner.

Detaljer

Kortfattet løsningsforslag / fasit

Kortfattet løsningsforslag / fasit Kortfattet øsningsforsag / fasit Konteeksamen i FYS-MEK 1110 - Mekanikk / FYS-MEF 1110 - Mekanikk for MEF / FY-ME 100 Eksamensdag torsdag 18. august 005 (Versjon 19. august k 0840. En fei i øsningen av

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

Sluttrapport. NFFR-prosjekt Analyse av fangst pr. enhet innsats data for vågehval

Sluttrapport. NFFR-prosjekt Analyse av fangst pr. enhet innsats data for vågehval SØKE ROM SPS 9106 Juni 1991 Øyvind Utang Suttrapport NFFR-prosjekt 4001-701.301 Anayse av fangst pr. enhet innsats data for vågehva Senter for Marine Ressurser Prosjekt 4001-701.301 Anayse av fangst pr

Detaljer

Revidert av: Vidar Støyva Dato: små tekst endringer under "DAK koordinator og håndtering av problemer"

Revidert av: Vidar Støyva Dato: små tekst endringer under DAK koordinator og håndtering av problemer Dagens dato: 16.10.2008 _Retningsine 10.2.2 Utføring og utveksing av DAKtegninger Dokument-ID: 8580 Versjon: 2 Gydig Dokumentstatus: Gydig Utarbeidet av: Vidar Støyva Dato: 07.10.2008 Revidert av: Vidar

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Kostnadskalkyle. svømmeanlegg

Kostnadskalkyle. svømmeanlegg Nes kommune Kostnadskakye - svømmeanegg svendby Bygg consu; Kostnadskakye \/ D E)E3«BA: (fr stotiia) svømmeanegg Nes kommune Apri 2013 r \ Feirin 04 42013 Steffen Strømnes Y:\Arkiv prosjekter\nes kommune,

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

DANNING. R a. p p. Norsk folkehøgskolelag. Noregs kristelege folkehøgskolelag. Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo. e s. m i. a f. e h. l k h. g k.

DANNING. R a. p p. Norsk folkehøgskolelag. Noregs kristelege folkehøgskolelag. Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo. e s. m i. a f. e h. l k h. g k. Grafisk design: Marianne Bakke o r t p p p f a o r r a t r a f T DANNING a n k a m i e s Norsk fokehøgskoeag Øvre Vogate 13, 0158 Oso f ø r u t d a n n i n g f o r f o a m i e s Ta n k Noregs kristeege

Detaljer

Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nes

Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nes MØTEPROTOKO LL f suja of» rec; Teknisk utvag Dato: Sted: Arkivsak: 08.09.2015 k. 9:00-12:30 Nes kommunehus 12/00152 L' _, «fi/ã a: Møtende medemmer: Ståe Skarsgård Eggestø (Nes Høyre), Gerd Ei Berge (Nes

Detaljer

Endringsledelse. Nordlandssykehusene tirsdag den 7. November 2006 Johan Grieg Alberts. 1 www.metier.no Metier

Endringsledelse. Nordlandssykehusene tirsdag den 7. November 2006 Johan Grieg Alberts. 1 www.metier.no Metier Endringsledelse Nordlandssykehusene tirsdag den 7. November 2006 Johan Grieg Alberts 1 www.metier.no Metier Å drive utvikling og omstilling faller lettere dersom lederen gjør bevisst bruk av: Generell

Detaljer

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Statens forurensningstisyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oso Besøksadresse: Strømsveien 96 : Inspeksjonsra pport Teefon: 22 57 34 00 Teefaks: 22 67 67 06 E-post: postrnottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon

Detaljer

> Teamprestasjoner Individrapport

> Teamprestasjoner Individrapport > Teamprestasjoner Individrapport Navn: Peter Sample Dato: 27 april 2009 Innledning Du har nylig fullført en yrkesrettet personlighetstest som heter OPQ32 (Occupational Personality Questionnaire). Svarene

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer