H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats"

Transkript

1 H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats

2 Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P L E R L O V E R O G A V T A L E R T I L T A K S O M V I R K E R I D E E R T I L P R O S E S S D A S E T T E R V I I G A N G

3 Foto: Jan Liehamre Hetid i sykehusene Fagforbundet og Spekter inngikk i 2011 en samarbeidsavtae der en av måsettingene er å ta initiativ ti prosesser og prosjekter som tar sikte på å redusere og i størst muig grad fjerne ufriviig detid, samt initiere prosesser for å få fere ti å vege større stiingsbrøk eer he stiing. Avtaen innebærer bant annet at det ska nedsettes en arbeidsgruppe for å: se på konkrete øsninger på hegearbeidsutfordringen, sik at fest muig kan få hee stiinger og at det bir minst muig bruk av vikarer og midertidige stiinger. gjennomgå hvordan fordeingen av ubekvem arbeidstid kan gjennomføres på en bedre måte enn i dag utarbeide et inspirasjonshefte for de okae parter ti bruk i deres arbeid for å redusere ufriviig detid Arbeidsgruppen har med bakgrunn i dette utarbeidet det heftet du nå hoder i hånden. Vi håper det kan være ti nytte og inspirasjon i det arbeidet som gjøres i heseforetakene med å redusere detid. Bakgrunn For å møte fremtidens arbeidskraftsbehov i hesesektoren, er det nødvendig å redusere andeen som arbeider detid. Siden det i hovedsak er kvinner som arbeider detid, er reduksjon av detid også et viktig ikestiingspoitisk må. Det vi gi kvinner økt yrkesinntekt, økt pensjonsoppsparing og økt tiknytning ti arbeidsivet. Kvinners yrkesdetakese er høy i Norge sammeniknet med de feste andre and, men detidsandeen er også høy. For å redusere detidsandeen, kan det gjennomføres en rekke titak: En de av de som arbeider detid ønsker å jobbe mer. Det kan virksomhetene sammen med de tiitsvagte egge ti rette for gjennom arbeidstidsordninger, kompetansetitak eer ved å tiby arbeid ved fere enheter. Dette kan du ese mer om i dette heftet. Det må arbeides for øsninger innen arbeidstid som forener virksomhetenes driftsmessige behov og den enkete arbeidstakers behov for å kombinere arbeid, famiieiv og fritid på en god måte. Det kan ses på arbeidspaner og turnuspaner for å få dette ti. Løsningene må finnes okat i den enkete virksomhet. Eksemper på dette kan du ese om i dette heftet. Mye av behovet for detid skydes behovet for drift i hegene. Ved å fordee hegene på en bedre måte enn i dag, vi mye av behovet for detid forsvinne. 4

4 Få fere ti å vege større stiingsbrøk eer he stiing... I heseforetakene jobber om ag 35 prosent detid. De feste av de detidsansatte er fornøyd med stiingsforhodet sitt, men noen ønsker å jobbe mer. Å sikre at disse får den stiingsprosenten de ønsker står først på dagsordenen. Spekter og Fagforbundet vi derfor ha høyt fokus på titak som kan gjøre at fere ønsker å øke sin stiingsande. Jo fere som ønsker å jobbe mer, desto ettere er det å etabere fere hetidsstiinger. Dette vi ha positive effekter for ae: Pasientene får: Bedre kvaitet på tjenestene Færre personer å forhode seg ti Ansatte får: Økonomisk sevstendighet Bedre pensjonsopptjening Forutsigbar arbeids- og fritid Større muighet for karriereutviking Styrket arbeidsmijø og koegiat samhod Ledesen får: Ansatte med sterkere tiknytning ti arbeidspassen Bedre muigheter ti å føge opp den enkete ansatte Større forutsigbarhet i paneggingen av arbeidet Færre ansatte å administrere Mer tid ti edese Heseforetak arbeider aktivt for å redusere detidsbruken og fere har satt i gang forsøksprosjekter. I statsbudsjettet for 2011 be det avsatt 25 mi kroner i tre år som ska gå ti forsøksprosjekter, og en de heseforetak har fått mider herfra ti å sette i gang forsøk. Dette er spennende og kan gi oss ny kunnskap om hvike titak som virker for å øke hetidsandeen.

5 Eksempe Voss sjukehus Foto: Haukeand universitetssjukehus Eksempe Fjernet a ufriviig detid ved å omfordee edig stiing På Voss sjukehus be det edig en 80 prosent stiing på avdeingen for renhod og teksti. Den anedningen benyttet seksjonseder Laia Horvei ti å omorganisere arbeidet sik at ae på avdeingen som før jobbet detid fikk økt stiingen, sik de ønsket. - Gjennom å omfordee den edige stiingen, samt å endre på arbeidsrutinene og arbeidsoppgavene, har vi greid å øse utfordringen med ufriviig detid, forteer Horvei. Dette betyr ikke at ae nå jobber fu stiing, men ae som ønsker det har fått tibud om fu stiing og ae som ønsket å øke arbeidsinnsatsen har fått tibud om dette, forteer hun (se faktaramme). På Voss sjukehus hadde de på forhånd kartagt hvem som ønsket å jobbe mer enn det de i utgangspunktet hadde tibud om. Jeg visste derfor at det var ønsker om økte stiingsbrøker og så at det var muigheter for å få dette ti med å fordee den edige stiingen, forteer Horvei. Hun gikk raskt i diaog med de ansatte og foretakstiitsvagte, Bente Piskog i Fagforbundet, for å sondere interessen. - I øpet av et par uker gjennomførte jeg samtaer med ae ansatte og den tiitsvagte, sik at ae både var orientert og fikk komme med sine ønsker og innspi. Gjennom karteggingen fant vi at vi måtte omfordee både arbeidsoppgaver, turnuser og arbeidsområder for å få dette ti. Endringene vie derfor berøre ae ansatte. Jeg oppevde at de ansatte også be inspirert av muighetene dette ga, og at de kom med mange gode innspi ti hvordan vi kunne få dette ti. I det hee tatt oppevde jeg nesten ikke motforestiinger, verken fra de ansatte eer fra Fagforbundet, forteer hun. - Det første som måtte øses var å få noen ti å ta den hegevakten som opprinneig inngikk i den ubesatte stiingen. Dette be øst ved at tre renhodere, som ikke jobbet heg, sa seg viig ti å dee på hegejobbingen. De jobber nå hver 9. heg. Deretter gikk vi gjennom ae arbeidsoppgavene og karta når på døgnet oppgavene kunne øses. I tiegg be det foretatt noen andre justeringer som gjorde at vi endte opp med het nye arbeidspaner. - I tiegg ti fordeen med å ha fått økt stiingsande, er de ansatte nå innom fere poster, sik at det er bitt mer feksibiitet i forhod ti å fordee vakter ved korttidsfravær. En evauering som be gjennomført i mai viser at de ansatte er godt fornøyd med den nye arbeidspanen. Spesiet er de fornøyd med at panen er forutsigbar. Noen utfordringer har man avdekket, sammen med den tiitsvagte i Fagforbundet særig rundt noen av senvaktene, men disse mener Horvei ska kunne øses uten å endre seve turnusen. 6

6 Hovedmået er kompetanseutviking... Fakta: Dette be oppnådd på Voss sjukehus, avdeing renhod og teksti: Ae som ønsket å øke sin stiing har fått ønsket innfridd og a ufriviig detid på avdeingen er fjernet. 2 ansatte har gått fra 80 prosent ti 100 prosent stiing 1 ansatt har fått 100 prosent stiing på vår avdeing (hadde tidigere 80/20 prosent på to avdeinger) 1 ansatt har gått fra 80 prosent ti 100 prosent stiing i et vikariat 1 ansatt har gått fra 80 prosent ti 90 prosent stiing 1 ansatt har gått fra 73,33 prosent ti 80 prosent stiing 1 ansatt har gått ned fra 80 prosent ti 60 prosent stiing, etter eget ønske Godt fornøyd med den nye arbeidspanen Astrid Andersen og Unni Havorsen er to av de ansatte som be berørt av omstiingen på Voss. Begge sier at de er godt fornøyd med resutatet. Astrid Andersen gikk opp fra 80 ti 90 prosent stiing, etter eget ønske. Hun er enke og ønsker å ha itt tid ti å ta seg av hjemmet og oppgavene der. Samtidig er det en forde når man ska eve på èn inntekt å ha så nær fu stiing som hun orker. Derfor var 90 prosent riktig for Astrid, og hun er gad for at det ot seg gjøre. Unni Havorsen hadde tidigere 80/20 prosents stiing fordet på to avdeinger, men har nå fått fu jobb på én avdeing. - Jeg er vedig fornøyd med å få jobbe bare ved en avdeing, sier hun. Begge to er også enstemmige når vi spør om de fikk god informasjon og muighet ti å påvirke den nye arbeidspanen før den trådte i kraft. - Prosessen gikk vedig fint. Vi fikk komme med innspi og be yttet ti. Jeg peier å si i fra når jeg ikke er fornøyd, men her har edesen gjort en god jobb, sier Havorsen. Hun oppevde at konkrete innspi hun ga be tatt hensyn ti. Også Andersen roser prosessen. Jeg synes edesen er finke ti å invovere. De behander oss ansatte som ikeverdige parter, og jeg føer ikke at de står over oss og ska bestemme uten at vi får si hva vi ønsker og mener. Det er viktig, sier hun. 7

7 Foto: Kari Lemme Hernes/Voss sjukehus Den nye arbeidspanen ved renhodsavdeingen på Voss har vært en suksess, og har ført ti at fere har fått økt stiingene sine i tråd med egne ønsker, konstaterer Astrid Andersen, Laia Horvei og Unni Havorsen. På spørsmå om hva som eventuet kunne vært bedre, svarer Havorsen at hun personig ønsker å jobbe itt fere senvakter enn tidigvakter. - Eers kunne jeg også tenkt meg å ha en ordning der vi jobbet 12-timers vakter og fikk mer sammenhengende fri. Men jeg forstår at ikke ae sike personige ønsker kan oppfyes Dette kan andre ære av når man ska få en kompisert arbeidspan ti å gå opp, understreker hun. Unni synes det er itt mer tungvindt i dag når hun må innom fere avdeinger enn tidigere. - Før var vi to ansatte på hver avdeing, mens nå er vi innom fire avdeinger på uike tidspunkt. Man jobber best når man kjenner avdeingen og pasientene der itt fra før, mener hun. Men, jeg fikk ønsket mitt om økt stiing innfridd og da må man jo også tåe noen uemper for å få fornyese, sier hun. - Laia Horvei har gjennomført prosessen rundt endringene på Voss på en måte som de feste edere kan ære av, sier Bente Piskog. Hun er foretakstiitsvagt for Fagforbundet i Hese Bergen, og sev om hun ikke er fysisk ti stede på Voss har hun hee tiden bitt informert og tatt med på råd av Laia Horvei. - Horvei har gjennomført kartegging, samtaer med meg og de ansatte, samt gjort omorganiseringen het etter boka. Sev om hun er en ganske ny eder, har hun gitt et svært godt inntrykk gjennom denne prosessen, understreker Piskog. Iføge Piskog er Fagforbundet skeptiske ti å spitte stiinger sik det nå har bitt gjort på Voss. Særig er vi skeptiske dersom en stiing fordees ut på fere småstiinger som er mindre enn den opprinneige. I dette tifeet så vi at en 80 prosent stiing resuterte i at fere fikk minimum 80 prosent, samt at fere også fikk 100 prosent. Riktignok be det noen småstiinger og kortvakter igjen også på Voss, men dette var etter eget ønske fra de ansatte. Med sike resutat har vi ingen innvendinger, forteer Piskog. Den tiitsvagte har inntrykk av at den nye arbeidspanen fungerer godt på Voss. - Jeg har ikke fått noen innspi som tisier noe annet. I tiegg er Horvei aerede i ferd med å evauere ordningen og gjøre noen tipasninger basert på tibakemedingene fra de ansatte. Så vidt jeg kan se gjør hun det hun kan for å ivareta både driften og de ansattes behov, sier Piskog. 8

8 Stavanger sykehus Foto: Stavanger Universitetssjukehus Etabering av timebank og økt stiingsstørrese Hese Stavanger HF og Fagforbundet har inngått avtaer om to prosjekter som på sikt kan bidra ti å redusere andeen detid i foretaket; Etabering av timebank for hjepepeiere/hesefagarbeidere i Bemanningssenteret og Økt stiingsstørrese for hjepepeiere/hesefagarbeidere på medisinsk avdeing. Hovedmået med prosjektene er å redusere andeen detid og å få fest muig av de ansatte over i den stiingsstørresen de sev ønsker. Det er også et demå at medarbeiderne får kompetanseheving både ved å arbeide ved fere avdeinger, samt ved å få god oppføging og veiedning, sier Maiken Jonassen, persona- og organisasjonsdirektør ved Hese Stavanger HF. Begge prosjektene bygger på at medarbeiderne får tibud om økt stiingsstørrese ved at en de av arbeidstiden organiseres i en timebank. Det innebærer at arbeidstiden ikke på forhånd er fastsatt i en arbeidspan, men at ansatte kan fye opp arbeidstiden sin med edige vakter. Ingen kan bi påagt og ta vakter på kort varse, og du er sev ansvarig for å fye opp. Leder kan sette opp vakter, men da må dette varses 14 dager i forveien. Avtaen har reguert hvordan timer og ubekvemstiegg ska utbetaes ved eventue sykdom. De har også tiretteagt for innberetning på pensjon, også for ubekvemsvakter. Bemanningssenteret dekker akutte, midertidige vakter som oppstår på 20 uike somatiske avdeinger. Behovene er uforutsigbare og det er stort behov for feksibiitet bant medarbeiderne. Medarbeidere som ønsker å deta i detidsprosjektet på Bemanningssenteret ska ha minimum to tre oppæringsvakter på hver nye avdeing. Bemanningssenteret vi egge ti rette for utvikingsønsker og kompetanse ved vag av nye avdeinger som medarbeideren ska arbeide ved. Bemanningssenteret ska også sørge for rett medarbeider ti rett oppgave ti rett tid. Det vi bi utarbeidet en oppæringspan/karrierepan ved ansettese, og medarbeideren vi få oppføging av veieder en gang i måneden. Erfaringene vi har fra den eksisterende driften ved Bemanningssenteret viser at medarbeiderne bir svært finke ti å mestre og jobbe på uike avdeinger og terskeen er av for å gjøre dette. Dette gir god fagutviking, bedre kjennskap ti fere avdeinger, større nettverk, samt at man bidrar ti positivt samarbeid på tvers, forteer Maiken Jonassen. Detidsprosjektet på medisinsk avdeing innebærer at to hjepepeiere/hesefagarbeidere på to forskjeige sengeposter får tibud om økning av den stiingen de aerede har med minimum 25 prosent. Økningen ska føre ti større feksibiitet ved at medarbeiderne ska kunne arbeide på to tre aktuee sengeposter, spesiaavdeinger eer poikinikker. Dette ska dekke opp for ubesatte vakter på de aktuee avdeingene. Medarbeiderne som øker sin stiing får grundig oppæring på ae aktuee steder i minimum en måned. En person på de aktuee stedene har et spesiet ansvar for å føge dette opp. Fordeene med prosjektet er at medarbeiderne går opp i stiingsstørrese etter eget ønske, og avdeingen får økt tigang på kjente ansatte og økt kompetanse. Prosjektet ska i utgangspunktet strekke seg over to år, men medisinsk avdeing er positive ti å utvide ordningen dersom prosjektet bir veykket. 9

9 Foto: Luth &co Foto: Coourbox Eksempe Lover og avtaer Spekter og Fagforbundet mener det er muig å øse utfordringene med ufriviig detid innenfor gjedende ov- og avtaeverk, inkudert dagens arbeidstidsbestemmeser. Vi har nedenfor satt opp en de sentrae bestemmeser som har betydning for dette arbeidet. Overenskomstens de A2 meom Fagforbundet og Spekter Det ska som hovedrege tisettes i 100 % stiing med mindre arbeidsgiver vurderer at det er nødvendig behov for detidstisetting. Ved edig stiing har detidsansatte fortrinnsrett ti utvidese av sitt arbeidsforhod innti 100% stiing, dersom vedkommende er kvaifisert for stiingen, fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettese i virksomheten, jf AML Arbeidsgiver ska generet informere og drøfte bruke av detidsstiinger med de tiitsvagte. De okae parter bør drøfte og utarbeide retningsinjer for bruk av detidsstiinger. Godtgjøring for arbeid på ørdag og søndag Ved overenskomstrevisjonen i 2012 be Spekter og Fagforbundet enige om en ny mode for ørdags- og søndagstiegg for å stimuere ti fere hee stiinger og jevnere fordeing av den ubekvemme arbeidstiden meom ansatte og grupper. Ordningen fremgår av gjedende overenskomst. 10

10 Spekter og Fagforbundet vi ha høyt fokus på titak som kan gjøre at fere ønsker å øke sin stiingsande... Arbeidsmijøovens 14-3 om fortrinnsrett for detidsansatte (1) Detidsansatte har fortrinnsrett ti utvidet stiing fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettese i virksomheten. (2) Fortrinnsrettet er betinget av at arbeidstaker er kvaifisert for stiingen og at utøvese av fortrinnsretten ikke vi innebære vesentige uemper for virksomheten (3) Fortrinnsrett etter 14-2, med unntak av 14-2 andre edd første punktum, går foran fortrinnsrett for detidsansatte Arbeidsmijøoven 14-9, 5. edd (5) Midertidige arbeidsavtaer opphører ved det avtate tidsrommets utøp, eer når det bestemte arbeidet er avsuttet, med mindre noe annet er skriftig avtat eer fastsatt i tariffavtae. Arbeidstaker som har vært sammenhengende midertidig ansatt i mer enn fire år etter første edd bokstav a og b, ska anses som fast ansatt sik at regene om oppsigese av arbeidsforhod kommer ti anvendese. Ved beregning av ansettesestid etter andre punktum ska det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær. Lokae retningsinjer om utøvese av fortrinnsrett Ledesen og de tiitsvagte ska drøfte og utarbeide retningsinjer for bruk av detidsstiinger. Hovedformået er å etabere et system som identifiserer eventuee fortrinnsberettigede før arbeidsgiver utyser stiinger for ansetteser. (4) Tvist om fortrinnsrett for detidsansatte etter 14-3 avgjøres av tvisteøsningsnemnda

11 Foto: Jan Liehamre Foto: Fagforbundet Foto: Fagforbundet Titak som virker Det er en rekke virkemider som kan tas i bruk i sykehusene for å øke andeen hetidsansatte. Vanigvis ser man best resutater der fere titak er tatt i bruk samtidig. Arbeidet med å finne øsninger må være forankret hos både edesen og de tiitsvagte. For å ykkes er det en forutsetning at det etaberes god og tiitsfu diaog meom edese, tiitsvagte og ansatte i vaget av virkemider og ved gjennomføringen av titakene. Det forutsettes også at titakene er i henhod ti arbeidsmijøovens bestemmeser. Vi vi nedenfor beskrive noen virkemider som kan bidra ti at fere jobber hetid. Fordeing av hegearbeid Skift/turnusutvaget (2008) so fast at arbeidstidsordninger som berører utfordringene knyttet ti bemanningsbehov og kompetanse i hegene kan bidra ti større stiinger eer høyere grad av hetid. Hegeutfordringene kan enten øses ved at hegearbeidet fordees på en jevnere måte enn i dag, og/eer ved at enkete arbeidstakere jobber noen fere heger hvert år. Partene i heseforetakene bør gjennomgå arbeidspanene med sikte på å fordee hegearbeidet mest muig, sik at fest muig kan få økt sin stiing og behovet for detidsstiinger som skydes hegearbeid reduseres. Et godt eksempe som omhander hegearbeid er omtat tidigere i dette heftet. Fere sykehuser ser nå på tisvarende øsninger, hvor fordeing av hegearbeid står sentrat. Kompetanseutviking for arbeid ved fere enheter De feste arbeidstakerne har sitt ansettesesforhod knyttet ti én enhet/avdeing. Ved å arbeide ved fere enheter, kan den ansatte gis større stiingsstørrese samtidig som vedkommende får økt sin breddekompetanse. Det forutsettes at den ansatte får kompetanseutviking og veiedning ti å kunne ivareta de nye oppgavene. Gevinsten for avdeingen er økt feksibiitet og bedre samhanding. Ordningen kan også gi positive utsag i bedre kontinuitet og avere sykefravær. Utfordringen med å få fyt vaktene i hegene kan for eksempe bi redusert om den ansatte arbeider dagtid ved poikinikk og ved sengepost i hegene. Et eksempe på dette kan hentes fra Hese Nord-Trøndeag. Der er de i ferd med å utvike et studietibud for kontoransatte i samarbeid med Høgskoen i Nord- Trøndeag. Studiet tenkes bygd opp av uike moduer og vi gi studiepoeng etter bestått eksamen av hver modu. Dette vi gi de ansatte kompetanse på nye arbeidsområder, noe som igjen kan kvaifiserer for økt stiingsande for detidsansatte. Hovedmået er kompetanseutviking av kontortjenesten i Servicesenteret. Ressurssenter/vikarpoo For å imøtekomme ansattes ønske om større stiingsbrøk kan det opprettes et ressurssenter/vikarpoo i sykehuset, som den ansatte er tiknyttet for en de av stiingen. Økningen i arbeidstid dekkes inn med store deer av det som er budsjettert for vikarer og ekstravakter. Dette kan i tiegg ti å øke den ansattes stiingsande også sikre arbeidsgiver en mer stabi og 12

12 Ved å arbeide ved fere enheter, kan den ansatte gis større stiingsstørrese samtidig som vedkommende får økt sin breddekompetanse... tigjengeig vikartigang. I noen tifeer må de ansatte arbeide ved fere poster/enheter/avdeinger. Fere heseforetak har etabert denne type ordninger. En variant finner vi i Sykehuset Østfod, hvor de etaberer et bemanningskontor for å gjøre det ettere å administrere kombistiinger, det vi si de som arbeider ved to separate enheter. Bemanningskontoret vi ha en vikarpoo for faste detidsansatte sik at de kan heve stiingsandeen sin. Bemanningskontoret vi hjepe med å profesjonaisere det administrative arbeidet ved seksjonene, noe som vi medføre at man kan a fere medarbeidere jobbe heg, noe som igjen genererer høyere stiingsbrøk. Organisering av arbeidstiden Aternative arbeidstidsordninger kan ha som positiv effekt å muiggjøre større/hee stiinger. Et eksempe er ordninger der man med utgangspunkt i en grunnturnus fordeer vakter og fridager i forhod ti hva som er de viktigste hensyn å ivareta for arbeidstakerne og arbeidspassen (ønsketurnus/feksiturnus). Det er ikke nødvendigvis ønsketurnusens oppbygning/organisering i seg sev som fører ti utvidese av stiingene. Innfytese på organisering av egen arbeidstid kan også bidra ti at arbeidstakerne bir mer viig ti å bidra ti å øse utfordringene med å få dekket opp hegebehovet og andre turnusutfordringer. Ønsketurnus/feksiturnus kan også kombineres med en timebankordning, hvor merarbeidstimer sames opp og avspaseres ved et senere tidspunkt. Sike ordninger må tipasses den enkete virksomhet. Heseforetakene oppfordres ti å ta kontakt med Spekter og Fagforbundet dersom man vurderer å prøve ut en timebankordning. Bruk av årsturnus/kaenderpanegging med engre paneggingshorisont gir bedre og mer forutsigbar ressursstyring. Dette kan igjen bidra ti å redusere andeen detidsstiinger ved at små stiingsandeer sås sammen ti større stiinger eer tibys detidsansatte som ønsker utvidese av sin detidsstiing. Gevinst ved reduksjon av bruken av overtid og merarbeid, muiggjør tisvarende en konvertering i utvidese av stiingsande. De feste heseforetak har innført varianter av ønsketurnus/feksiturnus på en eer fere avdeinger. Ved Hese Stavanger har man kombinert dette med en timebankordning hvor de ansatte kan sikres optima feksibiitet. Ved Sykehuset Østfod har man fått innviget prosjektmider for å prøve ut organisasjonsformer og arbeidsprosesser for nytt sykehus, som er under bygging. Her panegges det bant annet å innføre turnusordninger som gjør at man bedre kan prioritere fere medarbeidere på jobb i de ukene det er høyaktivitet og redusere i perioder med av aktivitet. Andre titak Ledere og tiitsvagte ska drøfte bruken av detidsstiinger. Drøftingsmøtene er en god arena for å finne frem ti øsninger som passer for den enkete enhet/ avdeing. Innenfor ov- og avtaeverk er det muig å komme fram ti kreative og nye øsninger sik de for eksempe har gjort i Hese Nord-Trøndeag. Hese Nord-Trøndeag har bitt enige med de tiitsvagte om midertidig unntak fra tisettingsprosedyren. Dette innebærer at de for en avgrenset periode kan tisette uten å yse ut stiingene. Forutsetningene for dette er at det ti enhver tid finnes oversikt over medarbeidere som ønsker utvidet stiing ti 100 prosent. Forsaget om hvem som ska gis utvidet stiing ska drøftes med de tiitsvagte og unntaksbestemmesen ska kun benyttes i forbindese med at fast ansatte i detidsstiinger gis utvidese ti 100 prosent stiing. 13

13 Foto: Luth & Co Foto: Coourbox Det beste er om partene samarbeider gjennom hee prosessen... Eksempe Ideér ti prosess For å ykkes med å få fere hetidsstiinger er det viktig at edesen, de tiitsvagte og de ansatte samarbeider godt og at det er gode prosesser rundt arbeidet. På de neste sidene har vi beskrevet hvordan en sik prosess kan se ut. Det beste er om partene samarbeider gjennom hee prosessen som består av en forberedesesfase, en karteggings- og anaysefase og seve gjennomføringen av nye titak for å redusere detidsandeen. Det er også hensiktsmessig at man foretar evaueringer underveis. Spekter og Fagforbundet har fees interesser i å egge ti rette for fere hetidsstiinger. En de titak er prøvet ut, men vi tror det er muig med fere forsøksordninger og at en god diaog vi gjøre det muig å eventuet justere og tipasse underveis. De føgende sidene er utformet som en arbeidsbok med pass ti egne notater. På og finner du en web-utgave. 14

14 Forberedese Stikkord Egne notater Lage må for arbeidet Panegge arbeidet Avkare hvem som ska være med Finne samarbeidsform Skape fees pattform Se på muighetene heer enn begrensninger Drøftinger 15

15 kartegging /anayse Stikkord Egne notater Hvor stort er omfanget av ufriviig detid i vår avdeing/ enhet? Hva er avdeingen/ enhetens behov? Hvor mange ønsker utvidese ti he stiing? Hvor mange ønsker større stiingsbrøk? Bruk av fortrinnsretten 16

16 gjennomføring Stikkord Egne notater Informere ae aktuee enheter om resutatene av karteggingen/anaysen og eventuee retningsinjer Gi oppæring der det er behov Igangsette titakene 17

17 evauering Stikkord Egne notater Har vi nådd måene våre? Hvike erfaringer har vi gjort oss? Hvordan trives de ansatte med titakene? Hvordan har samarbeidet vært meom edese, ansatte og tiitsvagte? Kan titakene brukes i andre enheter? Er det noe vi ska kutte ut? Er det noe vi kunne ha gjort anneredes? 18

18 Egne notater 19

19 20 Egne notater

20 Egne notater 21

21 22 Egne notater

22 Foto: Ida von Hanno Bast Da setter vi i gang Jan Davidsen i Fagforbundet og Anne-Kari Bratten i Spekter signerer avtaen som ska bidra ti fere hetidsstiinger i sykehusene. Med dette inspirasjonsheftet har Fagforbundet og Spekter gått ytterigere et skritt videre i samarbeidet. Det normae i framtiden ska være fast ansatte som jobber hetid! Vi ønsker ansatte og edere i heseforetakene ykke ti med dette arbeidet! Jan Davidsen Anne-Kari Bratten 23

23 Arbeidsgiverforeningen Spekter, PB 1511 Vika, 0117 Oso Besøksadresse: Kronprinsesse Märthas pass 1, 0160 Oso T: Fagforbundet, Boks 7003 St. Oavspass, 0130 Oso Besøksadresse: Keysersgate 15, 0165 Oso T: M-design Trykk: HBO AS Forsidefoto: Fagforbundet

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Hvordan vurdere samtykkekompetanse?

Hvordan vurdere samtykkekompetanse? Geriatrisk avdeing Oso universitetssykehus Hvordan vurdere samtykkekompetanse? Torgeir Bruun Wyer Professor / overege Geriatrisk avdeing, Oso universitetssykehus Geriatrisk avdeing Oso universitetssykehus

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 07.04.2014 Tid: 18:30-21.15 Oav Breivik (H), Siri Johansen (H) Oe Torvad Riiser (H), Aeksander Abotnes (uavh.) Rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

Hvordan kan vi påvirke?

Hvordan kan vi påvirke? fu detakese og ikestiing universe utforming Hvordan kan vi påvirke? kapitte 1 universe utforming 1 kapitte 1 inn H od universe utforming Innhod Mået med veiederen side 3 1. UnIverse UtforMIng side 4 2.

Detaljer

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN INNHOLD DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 29.05.2013 Tid: k 0900 Forfa: t. ( SQ,IUm Varamedemmer: Andre: ~ ~ W\ t 11 Y\ Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/19 13/399 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/20 13/192

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

SVAR TIL BESØKSRAPPORT FRA ÅNA FENGSEL

SVAR TIL BESØKSRAPPORT FRA ÅNA FENGSEL Kriminaomsor Åna fengse en Siviombudsmannen Postboks 3, Sentrum 0101 Oso Deres ref: Vår ref: Dato: 201716521-12 13.06.2018 SVAR TIL BESØKSRAPPORT FRA ÅNA FENGSEL Det vises ti Siviombudsmannens besøksrapport

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter

Søknad om: Ny grunnskole etter Søknad om: Ny grunnskoe etter privatskoeoven Generet om skoen Geografisk passering Oppgi hvor skoen ska etaberes. Fyke: Nord-Trøndeag Kommune: Steinkjer (1702) Organisasjonsform Skoen må være registrert

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA E4 I(),,) DØNNA KOMMUNE E LOKALUTVALGENE -»-, Sentraadminstrasjonen - KOMMUNESTYRET ac,"... - 14.10.96 ia. ; ', - i j ' MØTEBOK FOR DØNNA KOMIWUNE side 1 I r m :fbehandung: TIDLIGERE BEHAN ',., -- f mm

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

Arbeidsgruppens medlemmer NAFOL. Presentasjon av rapport til (NRLU) Bakgrunn Forskningsbasert undervisning er lovpålagt. kunnskapsgrunnlag.

Arbeidsgruppens medlemmer NAFOL. Presentasjon av rapport til (NRLU) Bakgrunn Forskningsbasert undervisning er lovpålagt. kunnskapsgrunnlag. NAFOL Nasjona orskerskoe i ærerutdanning Presentasjon av rapport ti Nasjonat råd or ærerutdanning (NRLU) Rådsmøte,, Trondheim, 9-11.02.20099 v/ Arbeidsgruppens medemmer, UiB (eder) Jan Oav Fretand, HiSF

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

Med hjerte for alle i Sør-Aurdal Kommunevalgprogram og kandidater

Med hjerte for alle i Sør-Aurdal Kommunevalgprogram og kandidater Med hjerte for ae i Sør-Aurda Kommunevagprogram og kandidater 2019-2023 Vi tror på Sør-Aurda Høyre setter enketmennesket i sentrum, fordi uike mennesker har uike behov. Vi mener det er grenser for poitikk

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform Lexmark Soutions Patform Programvareøsninger for Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

i9.feb :f,V > i f' i l~vf~~ 7- «' H,,L_ Anne Ribberud 15. februar :26 Niri Lid Vedlegg:

i9.feb :f,V > i f' i l~vf~~ 7- «' H,,L_ Anne Ribberud 15. februar :26 Niri Lid Vedlegg: ~ Kcngsberg kfeimnfiiinae i 37:f,V > Fra: Sendt: Ti: Kopi: Emne: Vedegg: Anne Ribberud 15. februar 2019 11:26 KK-Det-Postmottak Niri Lid Innspi ti kommunepanens areade, nærin Innspi,

Detaljer

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Statens forurensningstisyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oso Besøksadresse: Strømsveien 96 : Inspeksjonsra pport Teefon: 22 57 34 00 Teefaks: 22 67 67 06 E-post: postrnottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune Why. MW f;.i i vi * - = ;=,d kommune 25 MA! 2338 I...,... c- r--, «*» = «' v,...,...j>.~.. --. "» i ~..._- : -' Å,..,...\.i. I...,. '». '. v. - '! - - za. t L du,, - ".-.i - - - ----' ' "" AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP

Detaljer

ARBEIDSTIDSKURS. Faglig oppdatering: Heltid

ARBEIDSTIDSKURS. Faglig oppdatering: Heltid ARBEIDSTIDSKURS Faglig oppdatering: Heltid Innhold 1. Fortrinnsrett for deltidsansatte 2. Rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid 3. Rett til fast ansettelse etter «4 års regelen Aml 14-3 (1)

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA Prosjekttitte: OSL Utvidese Sentraageret Titte: Risikovrdering Grovanayse SHA E02 11.06.13 For impementering GMSNG GMKNI GMAMA A01 01.06.13 For kommentar JES JES GMSNG Revisjon Dato Tekst Laget Kontroert

Detaljer

SUNN-TRANS SUNNMØRE TRANSPORT AS

SUNN-TRANS SUNNMØRE TRANSPORT AS SUNN-TRANS SUNNMØRE TRANSPORT AS 45 1972-2017 Totaeverandør innen avfashåndtering SUNN-TRANS SUNNMØRE TRANSPORT AS Din partner innen avfa og transport Sunn-Trans startet med containerservice i Åesund i

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

Lexmarks utskriftsadministrasjon

Lexmarks utskriftsadministrasjon Lexmarks utskriftsadministrasjon Optimaiser nettverksutskrift og opprett det nyeste innen informasjon med en øsning for utskriftsadministrasjon som du kan distribuere okat eer via nettskyen. Sikker og

Detaljer

Kommunale energi- og klimaplaner

Kommunale energi- og klimaplaner Kommunae energi- og kimapaner Status, erfaringer og titak Odd-Arid Bugge Samhanding Nyskaping Optimisme - Raushet Metodikk etter Enova-veiederen Fagig tung utredning (15 s.) Må og titak (4 s.) Samhanding

Detaljer

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang!

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang! Sammen kan vi gjøre en forskje. Her er inspirasjon som kan hjepe deg med å komme igang! HVA ER NICKELODEON S TOGETHER FOR GOOD? HVA ER PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror på at mennesker kan sammen gjøre

Detaljer

Hå kommune. Kloakkering i spredt bebyggelse i. Hå kommune. Norsk Vann fagtreff Gardermoen

Hå kommune. Kloakkering i spredt bebyggelse i. Hå kommune. Norsk Vann fagtreff Gardermoen Hå kommune Koakkering i spredt bebyggese i Hå kommune Norsk Vann fagtreff 4.2.2015 Gardermoen Oversikt Nærbø Renseanegg Grødaand Varhaug Vigrestad Brusand Ogna Sirevåg Hå kommune 255 km2 Største kommunen

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

SELSKAPSRETT. Gudleik H. Leir. Kristiania Advokat

SELSKAPSRETT. Gudleik H. Leir. Kristiania Advokat SELSKAPSRETT Gudeik H. Leir Ansvar Vag av driftsform hander om vag av risikoprofi Avhengig av personighet - Petimeter - Bohemer - Kontrobehov - Administrative geder/fagig fokus Vag av driftsform hander

Detaljer

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere!

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere! Varig vektreduksjon og ivsstisendring! 3 2017 UTGAVE 28 www.easyife.no RING BODØ 90 25 31 19 Hege fra Løpsmarka ned 40 kio på 9 måneder Og hoder vekten ett år senere! FØR Nye kurs starter nå! Ring 90 25

Detaljer

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014 HELHETLI ROS-ANALYSE 2014 m/ oppføgingspan for Rana kommne Vedtatt av kommnestyret. INNHOLD 1.0 Innedning 4 1.1 Sammendrag 4 Risikobide 4 Prioriteringer og titak 4 1.2 Bakgrnn 5 Ansvar for samfnnssikkerhet

Detaljer

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS 04.12.09. Gjeder med endringer fra 01.01.2013 Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder De 1 Generee bestemmeser 3 De

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

Am<2/a</w/ooo/ M002«)0:I

Am<2/a</w/ooo/ M002«)0:I 04.11.1997 TØI-kurset 1997 «Samferdsesetatens roe i drift og panegging» Am

Detaljer

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR INNHOLD Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 UTGIVER: Voksne

Detaljer

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere!

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere! Varig vektreduksjon og ivsstisendring! 3 2017 UTGAVE 28 www.easyife.no RING BODØ 90 25 31 19 Hege fra Løpsmarka ned 40 kio på 9 måneder Og hoder vekten ett år senere! FØR Nye kurs starter nå! Ring 90 25

Detaljer

Christian før. EasyLife Asker & Bærum: Eksplosiv vekst og fornøyde medlemmer som til sammen har gått ned over 1000 kilo siden januar 2018!

Christian før. EasyLife Asker & Bærum: Eksplosiv vekst og fornøyde medlemmer som til sammen har gått ned over 1000 kilo siden januar 2018! RING 46 888 777 GRATIS AVIS 1 2019 UTGAVE 6 ASKER & BÆRUM Varig vektreduksjon og ivsstisendring Det er mye føeser knyttet ti Christian før overvekt Kombinasjonen av at dere som jobber her sev har hatt

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse)

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse) EK 50 tabiitet og knekning a konstruksjoner Høst 005 Prosjektoppgae: Forsag ti øsning (skisse). Hayman 0..005 - - Innedning Dette er kun en skisse ikke en fustendig rapport. Inndeingen i asnitt er bare

Detaljer

Dommeren gikk ned 31 kilo på tre og en halv måned

Dommeren gikk ned 31 kilo på tre og en halv måned Varig vektreduksjon og ivsstisendring! 3 2017 UTGAVE 29 www.easyife.no NARVIK RING 90 25 31 19 Dommeren gikk ned 31 kio på tre og en hav måned Nå bir det tøffere å ure meg. Med en ettere og mer mobi kropp,

Detaljer

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim Vekommen som utstier på Martnan i Trondheim Martnan er åpen 23. - 25. juni, kokken 11.00-20.00 ae dager. Vekommen ti triveige sagsdager på Torvet! Praktisk informasjon Opprigg/nedrigg Opprigg kan starte

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983 Rapport om 0-skjeprosjekt på Domøy - 1983 - utprøving og kartegging av forekomstene - vurdering av høstemetoder og utstyr - mottak og foreding - markedstest. Domøy Titaksag Forord Fra 0-skjeprosjektet

Detaljer

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby Godkjenningsprogram Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Af Daby Innhod Godkjenningsprogram Norske Redningshunder Innhod 1. Genere de 6 1.1.

Detaljer

Hva betyr sjøveien for Ineos Bamble

Hva betyr sjøveien for Ineos Bamble Hva betyr sjøveien for Ineos Bambe Dagens utfordringer og nye muigheter Terje Christensen Logistikk- og Kvaitetssjef LDPE - PLASTRÅSTOFF Anvendeser for Poyetyen LDPE Farmasøytisk Industri Farmasøytisk

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

VII.Om RV/AKP -innsamlinga. 2) Melding om kassererkonferansen. 4) Målsetting for streikestøtteinnsamlinga. DIREKTIVER OG MELDINGER

VII.Om RV/AKP -innsamlinga. 2) Melding om kassererkonferansen. 4) Målsetting for streikestøtteinnsamlinga. DIREKTIVER OG MELDINGER DIREKTIVER OG MELDINGER TIL ALLE DISTRIKTSSTYRER FRA SENTRALKOMITEENS ARBEIDSUTVALG MAI 198 ~. Innhod: -------- I. Direktiv om 2.august. II. Direktiv om støttearbeid for røreggerstreiken.!!!.direktiv om

Detaljer

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! 32 69 90 09 www.drammen.easyife.no 2 2016 UTGAVE 46 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Eisabeth fra Lier gikk ned 6 kio Og karte å egge om

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/405 65 431 info@wihemi.no Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF

Detaljer

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Hovedutvag for pan og utviking Møtedato: 26.11.2013 Tid: 18.30 Forfa:!Juod.. ku vj, Av n e.. S o~ he~ Varamedemmer: Gv VH'CN ~~ 'IUA, Tj :NV\ f'u?r Jvv'rr Andre: 1 -

Detaljer

Tilbud FORIS AS

Tilbud FORIS AS Kaigaten 1D, 5015 BERGEN Leveringsadresse: 5532 Haugesund Deres ref.: Teefon: E-post: Vår ref.: Prosjekt: Lev. instr.: Rekv.nr.: Endret: #3010 Dato: Gydig ti: Merket: 14.03.2019 30.03.2019 Vær oppmerksom

Detaljer

Felles regionale prosjekt som er støttet og gitt finansiering via VOX-midler i Helse Vest

Felles regionale prosjekt som er støttet og gitt finansiering via VOX-midler i Helse Vest /Prosjekt Etablering av Timebank for hjelpepleiere ved Bemanningssenteret. Helse Stavanger Økt stillingsstørrelse for hjelpepleiere/helsefagarbeidere på medisinsk avdeling. beskrivelse Prosjektet bygger

Detaljer

Gradert aktivitetstilpasning hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom

Gradert aktivitetstilpasning hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom Gradert aktivitetstipasning hos ungdom med kronisk utmattesessyndrom nyttig eer unyttig? AV BERIT WIDERØE NJØLSTAD, UNNI SVEEN OG VEGARD BRUUN WYLLER Sammendrag Hensikt Hensikten med prosjektet var å undersøke

Detaljer

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn Vår referanse: Saksbehander: Dato: 2014751-2- Astrid Meek 09..2014 Forsag ti endring av depan for 5 hytteområder - behanding av panforsag ti offentig ettersyn Utvag Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvag 2014

Detaljer

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: Foredreskjema Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

Sammen om lokale retningslinjer for heltidskultur

Sammen om lokale retningslinjer for heltidskultur Sammen om lokale retningslinjer for heltidskultur - En veileder fra partene i Heltidserklæringen Illustrasjon: BLY Oslo, 21. mars 2018 1 Heltidserklæringen som utgangspunkt KS, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund

Detaljer

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien aspan viak Foto: Ove Mork, SG Arkitektur Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien Utgave: 5 Dato: 2014-05-21 Skrevet av: Margit Opsah, Hans Oa Fritzen, Kristin Stand Amundsen og Lise Carsen www.asponviak.no

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

Økt tempo mot målstreken Guds ord ble født Bibeloversettelse på nye måter. wycliffe:nytt. 4:2015 Årgang 37 wycliffe.no

Økt tempo mot målstreken Guds ord ble født Bibeloversettelse på nye måter. wycliffe:nytt. 4:2015 Årgang 37 wycliffe.no Økt tempo mot måstreken Guds ord be født Bibeoversettese på nye måter wyciffe:nytt 4:2015 Årgang 37 wyciffe.no Ansvarig utgiver: Wyciffe Postboks 6625 St. Oavs pass, 0129 Oso info@wyciffe.no / wyciffe.no

Detaljer