Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O, Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen."

Transkript

1 Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Trondheim kommune obigasj onsån 2012/2017 medsn NOOO1O, Utstederen har forpiktet seg ti å emittere Obigasj onene på de vikår som føger av Avtaen.. Obigasjonenes særige vikår Med de presiseringer og definisjoner som føger av Avtaens kap 2 har Obigasjonene føgende særige vikår: Emisjonsramme: NA Emisjonsbeøp 5' Påydende: Vauta: NOK Emisjonsdato: 5. 'oktober 2012 Forfasdato: 5. oktober 20i 7 nnfrieseskurs: 100 % av Påydende Ca: NA NA Put NA NA Rentestartdato : Emisjonsdato Obigasjonsrente: Referanserente+ Margin Referanserente: Margin: Rentebetaingsdato : Rentekonvensjon: Tieggsbeøp: Bånkdagkonvensjon: Notering: Noteringssted: 3 måneder (NBOR) 0,49 prosentpoeng p.a. 5. januar, 5. apri,5. jui, 5. oktober hvert år Faktiske/360 Nå Modifisert påføgende JA ABM

2 2. Presiseringer og definisjoner Avtaen gjeder føgende presiseringer og definisjoner av ord og uttrykk: Avtaen: 2 Norsk Tiitsmann Denne avtae med-tiegg av de eventuee Vedegg avtaen viser ti, og 'eventuee senere endringer og tiegg som partene avtaer. Bankdag: Dag som norske banker kan gjennomføre vautatransaksjoner og som også er åpningsdag fot Norges Banksoppgjørssystem (NBO). Bankdagkonvensj on: Ca: Egne Obigasjoner: Emisjon: Emisjonsbeøp: Emisjonsdato: Emisjonsranune: Konvensjon som angir hva som ska-gjede dersom Rentebetaingsdato, Cadato, Putdato eer Forfasdato ("Betaingsdato") ikke er en Bankdag. (i) Er Bankdagkonvensjon angitt som "Modifisert påføgende" fyttes Betaingsdato ti første påføgende Bankdag. Medfører fyttingen at Rentebetaingsdato/Forfasdato faer i påføgende kaendermåned, fyttes derimot Betaingsdato ti siste Bankdag forut for opprinneig Betaingsdato. (ii) Er Bankdagkonvensjon angitt som "Ujustert" fasthodes Betaingsdato sev om den ikke er Bankdag (betainger gjennomføres da på første Bankdag eter Betaingsdato). Utstederens rett ti førtidig å innøse Obigasjoner på angitte tidspunkt( er) ecaudato") og tihørende kurs(er) ("Cakurs')jf. pkt 3.6 og pkt 3.7. Cadato ska justeres ihenhod ti Bankdagkonvensjon. Er Ca angitt som NA gjeder ikke bestemmesene om Ca. Obigasjoner som eies av Utstederen, noen som har bestemmende innfytese over Utstederen eer noen som Utstederen har bestemmende innfytese over. Utstedese av Obigasjoner ihenhod ti Avtaen. Summen av Påydende på de Obigasjoner som (minimum) ska inngå i første Emisjon. Dato for første Emisjon. Det beøp som summen av Påydende av samtige Obigasjoner høyst kan utgjøre. Er NA angitt i fetet for Emisjonsramme, kan det ikke emitteres ut over det beøp som er angitt under Emisjonsbeøp. Finansinstitusjon: Foretak med tiatese etter finansieringsvirksomhetsoven (ov 1988/40). For:fasdato: nnfneseekurs : Datoen Obigasjonene forfaer ti betaing. Forfasdato justeres i henhod ti Bankdagkonvensjon. Kursen; fastsatt iprosent av Påydende, som Obigasjonene ska innøses ti på Forfasdato. Sm: dentifikasjonsnummeret for Obigasjonene (nternationa Securities dentification Number). Margin: Det tiegg, angitt i prosentpoeng, som ska tiegges Referanserenten. Er Margin angitt som NA anvendes ikke Margin. Markedspass: Den verdipapirbørs eer annen anerkjent markedspass for verdipapirer, hvor Utstederen har eer søker Ohigasjonene notert. Om NE er angitt under Notering gjeder ikke bestemmesene iavtaen som henviser ti Markedspass. CJ J1 et:

3 Norsk Tiitsmann ASP., NBOR: (Norwegian nterbank Offered Rate) renteavesning for en nærmere angitt periode på Reuters side NiBR k12.00 i Oso. Dersom Reuters side NER ikke er tigjengeig, fjernet, eer endret sik at den oppgitte rente etter Tiitsmannens oppfatning ikke gir et riktig uttrykk for Referanserenten, ska det benyttes en annen side på Reuters eer annen eektronisk nyhetsformider som Tiitsmannen mener angir den samme rente som Reuters side NBR. Er dette ikke muig beregner Tiitsmannen rentesatsen basert på sammenignbar kvotering meom banker. Notering; Avgjør spørsmået om notering på Markedspass av Obigasjonene. Er JA angitt i fetet for Notering er Utstederen forpiktet ti å søke Obigasjonene notert på Markedspass. Er NE angitt i fetet for Notering foreigger ingen forpiktese ti å søke notering på Markedspass, men er samtidig ikke et hinder for at dette kan gjøres... Noteringssted : Markedspass(er) hvor Obigasjonene søkes notert ved første Emisjon. Obigasjon: Verdipapirer emittert under Avtaen og som er registrert i Verdipapirregisteret. O bigasj onseier: De(n) som er registrert i Verdipapirregisteret som eier av Obigasjon( ene). Obigasjoseiermøte:. Møte av Obigasjonseiere avhodt ihenhod ti Avtaens kap 5. Obigasjonsrente: Den rentesats.som Obigasjonene forrentes med: (i) Er Obigasjonsrenten angitt som en prosentsats ska Obigasjonene forrentes ti denne prosentsatsen pro anno (basert på Rentekonvensjonen angitt ikap 1) fra og med Rentestartdato ti Forfasdato. (ii) Er Obigasj onsrenten angitt som Referanserente + Margin ska Obigasjonene forrentes P'Q anno med den rentesats som svarer ti Referanserente + Margin (basert på den i kap 1 angitte Rentekonvensjonen), fra og med Rentcstartdato ti første Rentebetaingsdato og deretterøpende fra og med hver Rentebetaingsdato ti neste Rentebetaingsdato innti Forfasdato. Referanserenten regueres med virkning fra og med hver Rentebetaingsdato ti neste Rentebetaingsdato/Forfasdato, Put: Obigasjonseiernes rett ti førtidig å innøse Obigasjoner ti angitte tidspunkt] er) ("Putdato")-og tihørende kurs( er) (Putkurs") jf pkt 3.6 og pkt 3.7. Putdato ska justeres ihenhod ti Bankdagkonvensjon. Er Put angitt som NA gjeder ikke bestemmesene om Put. Påydende: DeinoDinee beøp på hver Obigasjon. Referanserente: NBOR på hver Rentefastsettesesdato, avrundet ti nærmeste hundredes prosentpoeng, for den renteperiode som er angitt under Referanserente. Referanserenten regueres med virkning fra og med hver Rentebetaingsdato ti neste Rentebetaingsdato. Er Referanserenten angitt som NA anvendes ikke Referanserente. 3

4 Norsk Tiitsmann Registerfører: Det foretak som av Utsteder er utpekt ti å administrere (føre utstederkonto for) Obigasjonene i Verdipapirregisteret. Rentebetaingsdato: De(n) dato(er} Obigasjonsrenten forfaer ti betaing (hvert år). Rentebetaingsdato justeres i henhod ti Bankdagkonvensjon. Rentefastsettesesdato: De datoer Referanserenten fastsettes for kommende renteperiode for Obigasjoner med reguerbar rente. Første Rentefastsettesesdato e' to Bankdager før Rentestartdato. Deretter er Rentefastsettesesdato to Bankdager før hver Rentebetaingsdato. Rentekonvensjon: Konvensjon for beregning av Obigasjonsrenten. (i) Er Rentekonvensjon angitt som 30/360 ska rentebetaing fra og-med en Rentestartdato/Rentebetaingsdato ti neste Rentebetaingsdato beregnes på grunnag av et år som består av 360 dager med 12 måneder å 30 dager. Unntatt fra dette er: (a) Hvis den siste dag i perioden er den 3 L kaenderdag i måneden og den første dag iperioden ikke er den 30. eer den 31. kaenderdag imåneden, så ska den måned som innehoder siste dag iperioden ikke.avkortes ti 30 dager. (b) Hvis den siste dag iperioden et den siste kaenderdag i februar måned, så ska februar måned ikke forenges ti en måned bestående av 30 dager. (ii) Er Rentekonvensjon angitt som Faktisk360 ska rentebetaing beregnes på grunnag av faktisk anta påøpte kaenderdager fra og med Rentestartdato/ Rentebetaingsdato ti neste' Rentebetaingsdato. Antaet rentedager divideres med 360." Rentestartdato ; Den dato Obigasjonene er rentebærende fra. E' Rentestartdato angitt som NA anvendes ikke Rentestartdato. Stemmeberettigede Utestående Obigasjoner fratrukket Egne Obigasjoner. Obigasjoner: Tieggsbeøp: Hvis. JA er angitt under Tieggsbeøp gjeder særige bestemmeser for Obigasjonenes avkastning rn.v, fastsatt ivedegg. Er Tieggsbeøp angitt som NA foreigger ikke bestemmeser om Tieggsbeøp. Tiitsmann: Norsk Tiitsmann eer densetterføgerfe), Utestående Summen av Påydende av ae Obigasjoner som ikke.ernnfridd, og Obigasj oner: settet iverdipapirregisteret. Utsteder: Den/der foretak som er skydner (debitor) for Obigasjonene. Vahta: Den vauta Obigasjonene er denominert i. Vedegg: Eventuee vedegg ti Avtaen. Verdipapi'cgister: Det register der Obigasjonene er registrert, 4

5 Norsk Titsmann J , Obigasjonens øvrige vikår Formået med Emisjonen Formået med Emisjonen er genere finansiering av Utstederens virksomhet. Obigasjonenes notering og prospekt Ved notering av Obigasjonene på Markedspass ska spørsmå om noteringen som krever obigasjonseiernes samtykke avgjøres etter bestemmesene iavtaen. Er Obigasjonene notert på Markedsp:ass ska Utstederen fremskaffe de dokumenter og den informasjon SO er nødvendig for å oppretthode noteringen. Utstederen ska sørge for at Avtaen vedegges som en de av prospekt og annet tegningsog informasjonsmaterie for Obigasjonene. Obigasjonenes status Obigasjonene utgjør en ordinær gjedsforpiktese for Utstederen, som bare står tibake for forpikteser som ved ov ska dekkes foran ordinære gjedsforpikteser. Obigasjonenes sikkerhet Det er ikke etabert særskit sikkerhet ti dekning av Obigasjonene. Utstederens særige forpikteser For Utstederens oppysningspikt, se pkt 4.7. Utstederens, betainger Utstederen skai på hver Rentebetaingsdato etterskuddsvis betae påøpte Obigasjonsrenter ti Obigasjonseierne.. Utstederen ska på Forfasdato betae ti Obigasjonseierne Påydende på Obigasjonen mutipisert med nnfrieseskursen. Utstederen ska pa Forfasdato betae eventuee Tieggsbeøp ti Obigasjonseierne. Utstederen kan ikke påberope seg motkrav eer gjennomføre motregning i betaingsforpikteser som føger av Avtaen. Ved utøvese av eventue Ca eer Put ska Utstederen på dato angitt under Ca eer Put betae ti Obigasjonseierne Påydende på Obigasjonene som ska innfris mutipisert med den kurs som ska gjede for den angitte dato, med tiegg av påøpt Obigasjonsrente. Et hvert beøp som Utstederen ska betae ti Obigasjonseierne ska være disponibet for Obigasjonseierne den dato beøpet ska betaes ihenhod ti Avtaen , Hvis Utstederen ikke har betat forfate krav eter Avtaen; uavhengig av om Obigasj anene er erkært misighodt, ska det betaes en forsinkesesrente av det forfate kravet tisvarende det høyeste av: a) NBOR for en periode på e uke med tiegg av 3 % p.a. (fastsettes to Bankdager før forfaet, og deretter ukentig), og b) gjedende Obigasjonsrente på det aktuee forfastidspunkt med tiegg av 3 % p.a. Forsinkesesrenter ska månedig egges ti det forfate krav og forrentes med dette (renters rente). 5 i

6 , Utøvese av førtidig innøsningsrett av Obhgasjonenc Norsk Tiitsmann Hvis Utstederen ønsker å utøve eventue Ca, ska dette medes ti Obigasjonseierne og Tiitsmarmen senest 30 - tretti - Bankdager før innøsning ska gjennomføres. Utsteders innøsning av mindre enn ae Obigasjonene ska gjennomføres ved uttrekning meom Obigasjonene. Hvis Obigasjonseieren ønsker å utøve eventue Put, ska dette medes Obigasjonseierens egen registerfører iverdipapirregisteret senest 15 - femten - Bankdager før innøsning ska gjennomføres. Misighod av Obigasjonene Obigasjonene kan av Tiitsmannen erkæres.misighodt dersom: (a) Utstederen ikke rettidig har overhodt sine betaingsforpikteser etter pkt. 3.6, med mindre betaing eter Tiitsmannens oppfatning åpenbart vi bi gjennomført, og er gjennomført, innen 5 - fem - Bankdager eter at beøpet forfat, (b) Utstederen ikke oppfyer øvrige vesentige forpikteser etter Avtaen, med mindre forhodet etter Tiitsmannens oppfatning ka rettes og er rettet, innen 10 - ti - Bankdager etter at Utstederen be oppmerksom på forhodet, (c) Utstederen ikke er i stand ti å oppfye andre åneforpikteser (indusive garantiforpikteser) som er forfat, eer kan bringes ti førtidigforfa som føge av Utstederens misighod, forutsatt at summen av nevnte åneforpikteser utgjør mer enn NOK (norske kroner ti miioner), (d) Utstederen har gitt sik meding ti departementet som føger av kommuneoven 56, (e) Utstederen bir besuttet oppøst, (f) Utstederen i tiknytning ti Obigasjonene eer Avtaen (etter Tiitsmannens vurdering) har avgitt mangefue eer feiaktige oppysninger, erkæringer, bekrefteser, eer inneståeser av vesentig betydning, eer (g) Utstederen er ien situasjon SOU gir Tiitsmannen, eter konsutasjon med Utstederen, rimeig-grunn ti å anta at Utstederen ikke er i stand ti å oppfye sine forpikteser etter Avtaen. Andre bestemmeser Kmv ti dokumentasjon Tiitsmannen ska1 ha mottatt fra Utstederen den dokumentasjon som er angitt nedenfor senest to Bankdager før dato for første Emisjon. (a) Avtaen undertegnet, (b) Utstederens besutning om Emisjon, (c) dokumentasjon som viser at den som undertegner Avtaen har rett ti å forpikte Utstederen (firma attest, fumakter m.v.), (d) Utsteders vedtekter, (e) bekreftese på at kravene i verdipapirhandeoven kap 7 (prospektkrav) er oppfyt, Cf) eventuee offentige godkjenneser som er nødvendige for Emisjonen, (g) bekreftese på at Obigasjonene er registrert iverdipapirregisteret, (h) eventue underskrevet avtae om dekning av Tiitsmannens honorarer og utgifter j henhod tit pkt 4.9.2" (i) eventue erkæringi henhod ti pkt 4.2.2, 6

7 Norsk Tiitsmann G) a øvrig reevant dokumentasjon som er fremagt i tiknytning ti Emisjonen, og (k) eventuee erkæringer (herunder advokaterkæringer) som Tiitsmannen ber om i forbindese med forhod nevnt under dette pkt (1) eventue nødvendig godkjennese av emisjonen fra statig myndighet i henhod ti kommuneoven 60. Tiitsmannen kan, når Tiitsmannen fimer det forsvarig; endrefristen eer dokumentasjonskravene etter pkt Før Obigasjonene kan emitteres ska Tiitsmannen skriftig meddee Utstederen, Emisjonens tiretteegger og Registerføreren at dokumentene er kontroert og at dokumentasjonskravene er oppfyt. Erkæring fra Utsteder Ved enhver Emisjon er Utstederen ansvarig for at: (a) ae oppysninger som er avgitt i forbindese med Emisjonen, så angt Utstederen kjenner ti, er i Samsvar med de faktiske forhod, og at det ikke forekommer uteateser som er aven sik at at de kan endre de gitte oppysningenes betydningsinnhod med hensyn ti vurderingen av Obigasjonene; og at Utstederen har gjort ae rimeige titak for å sikre dette, (b) Utstederen har fattet gydig besutning om Emisjonen, og at Emisjonen ikke er i konfikt med Utstederens øvrige forpikteser, og (c) offentige kraver oppfyt (herunder verdipapirhandeoven kap. 7 og emisjonsforskriften av 1996 nr. 1247), og at påkrevde offentige godkjenneser foreigger. (d) kravene i kommuneoven 60,jfr. 50 nr. 9 er oppfyt. Tiitsmannen kan før enhver Emisjon kreve at Utstederen ved særskit erkæring behefter oppfyesen av pkt Emisjoner etter første Emisjon Dersom det er angitt Emisjonsrarnme ipkt., kan Utstederen foreta ytterigere Emisjoner innenfor Emisjonsrammen, forutsatt at: (a) Emisjonen skjer senest.fem (5) Bankdager før Forfasdato, og at (b) kravene som føger av pkt og pkt 4;2'.1 fortsatt er oppfyt. Gjennomføring av ytterigere Emisjoner krever skriftig bekreftese fra Tiitsmannen fi Utstederen på at vikårene foreigger med mindre (i) Utstederen er en Finansinstitusjon og (ii) Obigasjonene for Utstederen utgjør en usikret ordinær gjedforpiktese (ikke ansvarig ån) Utstederen kan med skriftig samtykke fra Tiitsmannen utvide Ernisjonsrammen. Eventue utvidese av Emisjonsramrnen ska meddees Obigasjonseierne og Markedspassen. 7 r:

8 Norsk Tiitsmann ] Registrering av Obigasjonene Utstederen ska øpende besørge korrekt registrering av Obigasjonene i Verdipapirregisteret. Ren tefas ts ettese Dersom Avtaen fastsetter at Obigasjonsrenten ska regueres i Obigasjonenes øpetid, foretas rentefastsettese av Tiitsmannen. Obigasjonsrenten frem ti neste Rentebetangsdato ska meddees Obigasjonseierne, Utstederen, Registerføreren og Markedspassen. Utsteders erverv av Obigasjoner Utstederen kan erverve Obigasjoner og behode, avhende eer sette disse Obigasjonene i Verdipapirregisteret. Utstederens oppysnings Utstederen ska: pikt (a) straks informere Tiitsmannen om ethvert misighod av Avtaen, og om ethvert forhod som Utstederen forstår eer burde forstå vi kunne føre ti misighod, Cb) uoppfordret informere Tiitsmannen om øvrige forhod hos Utstederen av vesentig betydning for Utstederens oppfyese av Avtaen, (c) pa anmodning oversende Tiitsmannen Utstederens årsrapport og deårsrapport samt amen informasjon som Tiitsmannen har sakig behov for, (d) på anmodning fra Tiitsmannen sende oversikt over Utstederens behodning av Egne Obigasjoner, (e) uoppfordret sende kopi ti Tiitsmannen av medinger som innebærer at kreditorvarse ska utstedes i henhod ti ov og forskrifter, Cf) uoppfordret sende kopi ti Tiitsmannen av medinger ti Markedspassen som er reevante for Utstederens forpikteser i henhod ti Avtaen, (g) uoppfordret informere Tiitsmannen om endringer i registreringen av Obigasjonene i Verdipapirregisteret, og (h) uoppfordret iforbindese med aveggese av årsrapport, eer på forespørse fra Tiitsmannen, sende ti Tiitsmannen bekreftese på overhodese av særskite forpikteser som føger av Avtaen. Meddeeser Tiitsmannen.s skriftige meddeeser, varser, innkainger mv. ti Obigasjonseierne, ska sendes via Verdipapirregisteret, med kopi ti Utstederen og Markedspassen. nformasjon ti Obigasjonseieme kan. også bi pubisert påweb-siden Utstederens skriftige meddeeser ti Obigasjonseierne ska sendes via Tiitsmannen, eventuet via Verdipapirregisteret med kopi ti Tiitsmannen og Markedspassen. B

9 : Omkostninger Norsk Tiitsmann Utstederen ska dekke ae egne utgifter i forbindese med Avtaen og gjennomføring av Avtaens bestemmeser, herunder utarbeidese av Avtaen, eventue notering av Obigasjonene på Markedspass og registrering og administrasjon av Obigasjonene i Verdipapirregi steret, Tiitsmannens vederag og omkostninger ska dekkes av Utstederen. For Finansinstitusjoner, kommuner og fykeskommuner fastsettes årig honorar i henhod ti gjedende honorarsats og vikår på tiitsmannens hjemmeside ( på Emisjonsdato, med mindre annet er særskit avtat med Tiitsmannen..For andre utstedere fastsettes honorar i egen avtae. Tiitsmannens omkostninger som ikke kart inndrives på grunn av insovens eer ignende hos Utstederen, ska kunne dekkes ved a avkorte utbetaing ti Obigasjonseierne. Eventuee offentige avgifter j forbindese ined Avtaen og gjennomføring av Avtaens bestemmeser ska dekkes av Utstederen. Utstederen bar ikke ansvar for eventuee offentige avgifter på omsetning av Obigasjonene. Utstederen er ansvarig for at eventue kideskatt i henhod ti norsk ov bir tibakehodt. Obigasjonseiermøte Obigasjonseiermøtets myndighet Obigasjonseiermøtet er obigasjonseierfeesskapets øverste organ. Dersom Obigasjonseiernes besutning eer samtykke er nødvendig etter Avtaen eer etter ov, treffes vedtak om dette på Obigasjonseiermøte. Vedtak truffet pa Obigasjonseiermøte er bindende og gjeder for ae Obigasjoner. nnkaing og gjennomføring av Obhgasjonseiermøte Obigasjonseiermøte avhodes etter begjæring fra: (a) Utstederen, (h) Obigasj ans eiere som representerer minst 1110 av Stemmeberettigede Obigasj oner, (c) Tiitsmannen, eer (d) Markedspassen, Ohigasjonseierrnøtet innkaes av Tiitsmannen. Begjæring om avhodese av Obigasjonseiermøte sendes Tiitsmannen skriftig og ska presist angi de saker som ønskes behandet. Har Tiitsmannen ikke etterkommet en gydig begjæring om avhodese av Obigasjonseiermøte innen 10 - ti - Bankdager etter mottak av begjæringen, kan den som begjærte Obigasjonseiermøtet sev forestå innkaing. Obigasjonseiermøtet innkaes senest 10- ti - Bankdager før Obigasjonseierrnøtet, nnkaingen og oversikt over den enkete Obigasjonseierens behodning av Obigasjoner sendes ti de Obigasj onseierne som er registrert i Verdipapirregisteret på utsendesestidspunktet, nnkaingen sendes også Markedspassen for offentiggjøring. nnkaingen ska angi de saker som ska behandes på Obigasjonseiermøtet. Tiitsmannen kan i innkaingen også sette andre saker på dagsordenen enn de som omfattes av begi ær-ingen. Er Avtaen foresått endret ska hovedinnhodet av forsaget angis i innkaingen. 9

10 Norsk Tiitsmann Tiitsmannen kan kreve at Utstederen ikke endrer anta Stemmeberettigede Obigasjoner iperioden fra Obigasjonseier,1nøte er begjært ti møtet er avhodt Saker S0111 ikke er meddet Obigasjonseierne etter regene om innkaing ti Obigasjonseiermøtct, kan bare. avgjøres med samtykke fra samtige Stemmeberettigede Obigasjoner. S.2.8. Obigasjonseiermøtet avhodes i okaer anvist av Tiitsmannen. Obigasjonseiermøtet åpnes og, med mindre Obigasjonseiermøtet vedtar noe annet, edes av Tiitsmannen. Er Tiitsmannen ikke ti stede åpnes Obigasjonseiermøtet aven Obigasjonseier, og edes av en representant som veges av Obigasjonseiennøtet Det ska føres protoko fra Obigasjonseiermøtet, protokoen ska det angis hvike Obigasjonseiere som er representert, og anta Obigasjoner de kan avgi stemme for. Videre ska protokoen innehode de vedtak som fattes på møtet og utfaet av stemmegivningen. Protokoen ska] underskrives av møteederen og minst en annen person sum veges av Obigasjonseiennøtet. Protokoen ska oppbevares av Tiitsmannen og være tigjengeig for Obigasjonseierne. S.2.1 O. På Obigasjonseiermøtet har Obigasjonseierne, Tiitsmannen og Markedspassen adgang ti å møte. Møteeder kan gi andre adgang ti møtet, med mindre Obigasjonseiermøtet bestemmer noe annet. Obigasjonseier kan møte ved fumektig. Obigasjonseier har rett ti å stie med rådgiver. Tiitsmannen avgjør itvistifee hvem som har møterett for Obigasjonen Representanter for Utstederen har adgang ti å møte på Obigasjonseiermøtet. Obigasjonseiermøtet kan bestemme at Utsteders representanter ikke detar i behandingen aven sak. Utstederen har rett ti å være ti stede under avstemningen Vedtak på Obgasjonseiermøtet På Obigasjonseiermøtet gir hver Stemmeberettigede Obigasjon rett ti en stemme i henhod ti registrerte Obigasjoner i Verdipapirregisteret ved utøpet av dagen før avhodese av Obigasjonseiermøtet. Den som åpner Obigasjonseiermøtet avgjør hvike Obigasjoner som ska anses som Egne Obigasjoner. Egne Obigasjoner har ikke stemmerett ae saker som behandes på Obigasjonseiermøtet kan Utstederen, Tiitsmannen og enhver Obigasjonseier kreve skriftig avstemning. Ved stemmeikhet gjeder det møteederen sutter seg ti, sev om møteederen ikke er Obigasjonseier For at Obigasjdnseiennøtet ska kunne fatte gydig vedtak må minst havparten (1/2) av Stemmeberettigede Obigasjoner være representert, jf. dog pkt 5.4. Sev om mindre enn havparten (1/2) av Stemmeberettigede Obigasjoner er representert, ska Obigasjonseiennøtet avhodes og avstemning gjennomføres , Et vedtak på Obigasjonseiermøtet krever tisutning fra et ferta av de avgitte stemmer, om ikke annet er bestemt.i pkt føgende saker kreves tisutning fra minst to tredeer (2/3) av de avgitte stemmer: (a) endringer av Avtaens bestemmeser om Obigasjonsrenten, øpetid. innøsningskurs og øvrige bestemmeser som hai' betydning for Obigasjonenes kontantstrøm, (b) overføring av Avtaens rettigheter og forpikteser ti annen utsteder (skydner), eer (c) bytte av Tiitsmannen ObigasjohSeiennøtet kan ikke treffe vedtak som er egnet ti å gi enkete Obigasjonseiere ener andre en urimeig forde på andre Obigasjonseieres bekostning Tiitsmannen ska sørge for at vedtak truffet på Obigasjonseierrnøtet bir iverksatt 10 e

11 , ~. Norsk Tiitsmann Vedtak truffet på Obigasjonseiermøtet ska meddees Utstederen, Obigasjonseierne og Markedspassen. Gjentatt Obigasjonseiermøte Hvis Obigasjonseiennøtet ikkekan fate gydig vedtak etter pkt. 5.3,3; ka det innkaes ti gjentatt Obigasjonseiennøte for behanding av samme sak. innkaingen ti gjentatt Obigasjonseiermøte ska det oppyses om fremmøtet og resutatet av avstemninger på det første Obigasjonseiermøtet, Ved behanding av saken i gjentatt Obigasjonseiermøte, kan det treffes gydig vedtak sev om mindre enn havparten (112) av Stemmeberettigede Obigasjoner er representert. Tiitsmannen Tiitsmannens oppgaver og myndighet Tiitsmannen ska overvåke Utstederens oppfyese av sine forpikteser etter Avtaen, og etter ov og forskrift i forhod som har sitt grunnag i Avtaen. herunder kontroere rettidig og korrekt betaing av Obigasjonene og Obigasjonsrente, informere Obigasjonseierne, Registerføreren og eventue Markedspass om reevant informasjon som innhentes og mottas iegenskap av Tiitsmann (dette er ikke ti hinder for at Tiitsmannen drøfter konfidensiee forhod med Utstederen), gjennomføre obigasjonseiermøter og treffe besutninger og iverksette vedtak truffet ihenhod ti Avtaen. Tiitsmannen er ikke forpiktet ti å vurdere Utstederens finansiee stiing utover de forpikteser som måtte føge direkte av Avtaen. Tiitsmannen kan ta ethvert skritt.for å ivareta Obigasjonseiernes rettigheter i ae forhod som har sitt grunnag i Avtaen. Tiitsmannen kan avvente handinger ti saken er foreagt Obigasjonseiermøtet. Tiitsmannen kan med bindende virkning for Obigasjonseierne treffe besutninger vedrørende Avtaen, herunder foreta endringer-i Avtaen, som etter Tiitsmannens vurdering ikke vesentig forringer Obigasjonseiernes rettigheter eer interesser etter Avtaen, jf dog pkt TiHitsmannen kan med bindende virkning for Obigasjonseierne treffe besutninger i andre tifeer enn nevnt ipkt etter forhåndsvarse ti Obigasjonseierne, jf dog pkt Varseet ska innehode forsagetti endring og Tiitsmannens vurdering av dette. Det ska oppyses om at forsaget ikke kan besuttes av Tiitsmannen aene med bindende virkning for obigasjonseierne dersom en Obigasjonseier inngir skriftig protest mot forsaget innen en frist fastsatt av Tiitsmannen. Fristen kan ikke være kortere enn 5 - fem - Bankdager fra utsendesen av varseet. Tiitsmannen kan ikke treffe besutninger etter pkt eer som angår forhod nevnt i pkt 5.3.5, unntatt for å rette åpenbare uriktigheter, ukarheter eer ufustendigheter. Tiitsmannen kan ikke treffe besutninger som er egnet ti å gi enkete Obigasjonseiere eer andre en urimeig forde på andre Obigasjonseieres bekostning. Besutninger truffet av Tiitsmannen etter pkt 6.1 ska meddees Utstederen, Obigasjonseierne og Markedspassen, med mindre det er åpenbart unødvendig. Obigasjonseiermøtet kan vedta bytte av Tiitsmannen uten samtykke fra Utstederen, jf pkt

12 Norsk Tiitsrnann , Erkæring av misighod, heving og inndrivese Dersom det inntreffer forhod som nevnt i pkt 3.8 kan Tiitsmannen gjennomføre ethvert titak Tiitsmannen finner påkrevd for å ivareta Obigasjonseiernes interesser, herunder å erkære misighod, heve Avtaen ogerkære Obigasjonene med tiegg av renter og omkostninger forfat ti betaing, samt forestå nndrivese av ae utestående beøp under Avtaen. Dersom Tiitsmannen får skriftig krav om å gjennomføre titak som nevnt i pkt fra Obigasjonseiere som representerer minst 115 av Stemmeberettigede Obigasjoner ska Tiitsmannen gjennomføre titakene med mindre Obigasjonseierrnøtet har truffet besutning om andre øsninger. Tiitsmannen ska hodes skadesøs av Obigasjonseierne for virkningen av titak (herunder omkostninger og ansvar) som er iverksatt etter pkt eer eter vedtak om misighod på Obigasjonseiermøtet, og kan kreve skadesøshodese og sikkerhet fra de Obigasjonseiere som har fremsatt krav etter pkt eer stemt for besutningen på et Obigasj onseiermøte, Ansvar Tiitsmannen er kun ansvarig for direkte tap Obigasjonseierne.eer Utstederen ider som føge av at Tiitsmannen uaktsomt eer forsettig har forsømt sine oppgaver etter Avtaen. Tiitsmannen. har ikke ansvar fot innhodet av informasjon som Tiitsmannen videreformider ti Obigasjonseierne på vegne av Utstederen. Utstederen er ansvarig for direkte tap (herunder omkostninger og ansvar) Tiitsmannen pådrar seg som føge av at Utstederen har forsømt sine pikter etter Avtaen, herunder tap som føge av at Tiitsmannen ha' innrettet seg etter erkæringer og oppysninger Utstederen har avgitt iforbindese med etabering og gjennomføring av Avtaen. Bytte av tiitsmann Bytte av tiitsmann avgjøres av Obigasjonseiermøtet etter regene ikap 5. Tiitsmannen fungerer inntiny tiitsmann eventuet ei vagt. Utgifter ti ny tiitsmann dekkes av Utstederen etter pkt 4.9, men kan - het eer deviskreves refundert av Tiitsmannen dersom byttet skydes brudd på Tiitsmannens forpikteseretter Avtaen eer andre forhod Tiitsmannen er ansvarig for. Tiitsmannen pikter å medvirke ti at den nye tiitsmannen uten ugrunnet opphod eter Obigasjonseiermøtet, får de nødvendige dokumenter og oppysninger for å utføre sine oppgaver etter.a vtaen, Generee bestemmeser obigasjonsei,erfeueskap Gjennom tegning, kjøp eer annen overføring ay Obigasjoner, vi Obigasjonseierne anses å ha titrådt Avtaen og herunder akseptert at: (a) Obiga'sjonseieme er bundet av Avtaen. (b) Tiitsmannen har fumakt ti åopptre på vegne av Obigasjonseierne. (c) Tiitsmannen har.for sin saksbehanding vedrørende Avtaen, rett ti innsyn i Verdipapinegisteret om eierforhodet ti Obigasjonene iverdipapirregisteret, (d) Avtaen etaberer et feesskap meom Obigasjonseierne som innebærer at: (i) Obigasjonene er seg i meom sideordnede og ikestite, 12

13 , L Norsk Tiitsmann (ii) Obigasjonseierne ikke med grunnag ia vtaen kan opptre direkte overfor Utstederen, herunder ikke sev ta ut søksmå mot Utstederen, (Ei) Utstederen ikke kan med grunnag i Avtaen opptre direkte overfor Obigasjonseierne, (iv) Obigasjonseierne ikke kan oppheve obigasjonseierfeesskapet, og (v) at den enkete Obigasjonseier ikke kan tre ut av obigasjonseierfeesskapet. Avtaen er tigjengeig for enhver og kan fås hos Tiitsmannen eer Utstederen. Lovvag og verneting Konfikter som måtte oppstå under Avtaen og som ikke kan øses i minneighet, ska avgjøres eter norsk rett ogmed Oso Tingrett som verneting. Endring av-avtaen Endring av Avtaens bestemmeser kan bare foretas med samtykke fra pattene i denne Avtae, med unntak av endring som nevnt i pkt Kontadoppysninger Utstederen og Tiitsmannen ska hode hverandre informert om endring ipostadresse, e- POsWdreg;;;~o~gteefaksnummer og kontaktpersoner. "',!Oi). '( Cd, (_ i 'JJOiA ' [[9 ~...~ ~~~ '~N2 ~~. Utstcite.~ '!fg '' Tmitsma nnen, 13

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer

obligasj onsavtale 1. Obligasjonenes særlige vilkår Bankdagkonvensjon: Modifisert påfølgende

obligasj onsavtale 1. Obligasjonenes særlige vilkår Bankdagkonvensjon: Modifisert påfølgende obligasj onsavtale Inngått: 28. august 2014 mellom Utstederen: Lillestrøm Sparebank med org hr: 937885911 og Tillitsmannen: Nordic Trustee. ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseieme i: FRN

Detaljer

Obligasjonsavtale. l~orsklinltsmannalsa. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. l~orsklinltsmannalsa. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. ..' ~I 1..... Norsk Tillitsmann Obligasjonsavtale!-- Inngått: 4. februar 2014 mellom Utstederen: medorgnr: 992836679 og Tillitsmannen: med org nr: 963342624 Sunnhordland Kraftlag AS l~orsklinltsmannalsa

Detaljer

Obligasjonsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår NOK. medisin. Emisjonsramme: Emisjonsdato

Obligasjonsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår NOK. medisin. Emisjonsramme: Emisjonsdato Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale Inngått: 25. mars 2013 mellom Utstederen: Sparebanken øst med org nr: 937888937 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Obligasjonsavtale. Norsk Tillitsmann ASA

Obligasjonsavtale. Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale Inngått: 30. november 2006 mellom Utsteder: Sparebank 1 Gruppen AS med org nr: 975 966 372 og Tillitsmann: med org nr: 963 342 624 Norsk Tillitsmann ASA på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 29. august 2012 mellom Utstederen: Verd Boligkreditt AS med org nr: 994 322 427 og Tillitsmannen: med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 21. mars 2013 mellom Utstederen: med org nr: 995 883 422 og Tillitsmannen: Totens Sparebank Boligkreditt AS Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624

Detaljer

I med ISIN I NO O01 032476.7

I med ISIN I NO O01 032476.7 Obligasj onsavtale Inngått: mellom Utsteder: med org nr: med org nr: - I og Tillitsmann: på vegne av Obligasjonseierne i: 27. juni 2006 I I 2006/2010 Nordea Bank Norge ASA 911 044 110 I Norsk Tillitsmann

Detaljer

FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2012/2015.

FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2012/2015. Olav Thon Eiendomsselskap ASA 01.10.2012 Verdipapirdokument ISIN NO001065967.5 FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2012/2015. Verdipapirdokument Tilrettelegger: Oslo, 01.10.2012 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 8. november 2006 mellom Utsteder: Hafslund ASA med org nr: 912 230 252 og Tillitsmann: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne i: 5,10 % Hafslund

Detaljer

Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2020 medisin.

Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2020 medisin. o bligasj onsavtale Inngått: 17. februar 2015 mellom Utstederen: Orkdal Sparebank med orgnr: 947278770 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 6. mai 2013 mellom Utstederen: Gjensidige Bank Boligkreditt AS med org nr: 994000845 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann med org nr: 963342624 på vegne

Detaljer

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. o bligasj onsavtale Inngått: 2. mars 2015 mellom Utstederen: BNBankASA med org nr: 914864445 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN BN Bank ASA

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

Obligasjonsavtale. NOOOl0675127. Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene særlige vilkår: 22.

Obligasjonsavtale. NOOOl0675127. Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene særlige vilkår: 22. Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale - Inngått: 10. april2013 -- mellom Utstederen: Energiselskapet Buskerud AS med orgnr: 968278 304 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 14.januar 2014 mellom Utstederen: Aurskog Sparebank medorgnr: 937885644 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA medorg nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Aurskog

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: NO 001053848.1 NO

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Obligasjonsavtale. Agder Energi AS. Nordic Trustee ASA NOOOI0745268

Obligasjonsavtale. Agder Energi AS. Nordic Trustee ASA NOOOI0745268 Obligasjonsavtale Inngått: 8. september 2015 mellom Utstederen: Agder Energi AS med org nr: 981 952324 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA medorgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Agder

Detaljer

Obligasjonsavtale. Skudenes & Aakra sparebank.

Obligasjonsavtale. Skudenes & Aakra sparebank. Norsk TIllitsmann Obligasjonsavtale Inngått: 21. januar 2013 mellom Utstederen: medorgnr: 937896670 Skudenes & Aakra sparebank. og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann medorgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

obligasj onsavtale 1.. Obligasjonenes særlige vilkår Inngått: 24. januar 2013, Rentekonvensjon: mellom Utstederen: BN Bank ASA

obligasj onsavtale 1.. Obligasjonenes særlige vilkår Inngått: 24. januar 2013, Rentekonvensjon: mellom Utstederen: BN Bank ASA obligasj onsavtale Inngått: 24. januar 2013, mellom Utstederen: BN Bank ASA :: ','... med org nr: 914864445 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i:

Detaljer

Obligasjonsavtale. Bank 1 Oslo Akershus AS

Obligasjonsavtale. Bank 1 Oslo Akershus AS Obligasjonsavtale Inngått: 12. mars 2014 mellom Utstederen: med org m: 910256351 Bank 1 Oslo Akershus AS og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann medorgm: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Bank

Detaljer

Obligasjonsavtale NOOO Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale NOOO Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 16. mai 2013 mellom Utstederen: Sparebanken Pluss medorgnr: 937894538 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA medorgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: 3,25% Sparebanken

Detaljer

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder Side 1 av 5 TERM SHEET 3. mai 2017 FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010792773 SpareBank 1 Modum Ansvarlig

Detaljer

Obligasj onsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasj onsavtale Inngått: 13. juni 2016 mellom Utstederen: Arendal kom m une med org nr: 940 493 021 og Tillitsmannen: Nordic Trustee A SA med org nr: 963 342 624 p å vegne av Obligasjonseiem e i: FR

Detaljer

Obligasjonsavtale. 23. mai2013. SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NOO

Obligasjonsavtale. 23. mai2013. SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NOO Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale Inngått: mellom Utstederen: 23. mai2013 medorgnr: 937890362 SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA medorgnr: 963342624 på vegne

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 11. mars 2014 mellom Utstederen: Olav Thon Eiendomsselskap med org nr: 914594685 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 12. juni 2013 mellom Utstederen: Energiselskapet Buskerud AS med org nr: 968278 304 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende særlige vilkår: 100 % av Pålydende

Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende særlige vilkår: 100 % av Pålydende obligasj onsavtale Inngått: 20. januar 2014 mellom Utstederen: BNBankASA med org nr: 914864445 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN BN Bank

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 NorgesGruppen ASA, 08.05 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010709512 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512 Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Obligasj onsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasj onsavtale Inngått: 26. mars 2012 mellom U tstederen: Lyse Energi AS med org nr: 980 001 482 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseieme i: 5,40%

Detaljer

Obligasj onsavtale. Norsk Tillitsmann ASA 2013/2017

Obligasj onsavtale. Norsk Tillitsmann ASA 2013/2017 Obligasj onsavtale Inngått: 24. januar 2013 mellom Utstederen: medorg nr: 956548888 og Tillitsmannen: medorgm: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: medisin Rørosbanken Røros Sparebank Norsk Tillitsmann

Detaljer

Obligas j onsavtale N Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligas j onsavtale N Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligas j onsavtale Inngått: 29. januar 2016 mellom Utstederen: Eidsiva Energi AS med org nr: 983 424 082 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseieme i: FRN

Detaljer

Obligasj onsavtale N Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsavtale N Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasj onsavtale Inngått: 15. februar 2016 mellom Utstederen: Bank 1 Oslo Akershus AS med org nr: 910 256 351 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Obligasjonsavtale. Norsk Tillitsmann. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Norsk Tillitsmann. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale Inngått: 11. september 2013 mellom Utstederen: Opdals Sparebank med org m: 937901 569 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Obligasjonsavtale. NOOOl Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. NOOOl Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. . ; I Obligasjonsavtale Inngått: 11. januar 2013 mellom Utstederen: Sparebanken øst med org m: 937888937 og Tillitsmannen: med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Sparebanken øst obligasjonslån

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO 001 0662893 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www.hafslund.no

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO 001 0675424 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Sparebank 1 SMN fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebank 1 SMN fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for Utsteder SpareBank 1 SMN Verdipapirdokument Sparebank 1 SMN fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for Utsteder - fast rente Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. Risikofaktorer...3 2. Ansvarlige...4

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

Obligasj onsavtale. Bank 1 Oslo Akershus AS 2012/2018 N

Obligasj onsavtale. Bank 1 Oslo Akershus AS 2012/2018 N Obligasj onsavtale Inngått: 13. august 2012 mellom Utstederen: med org nr: 910 256 351 og Tillitsmannen: med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne i: med ISIN Bank 1 Oslo Akershus AS Norsk

Detaljer

Obligasj onsavtale. Lom og Skjåk Sparebank. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsavtale. Lom og Skjåk Sparebank. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasj onsavtale Inngått: 15. april 2011 mellom Utstederen: med org nr: 937 888 015 og Tillitsmannen: med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne i: med ISIN Lom og Skjåk Sparebank Norsk Tillitsmann

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Obligasjonsavtale. Norsk Tillitsmann ASA. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Norsk Tillitsmann ASA. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 24. juni 2013 mellom Utstederen: Eiendomskreditt AS med org nr: 979391285 og Tillitsmannen: med org nr: 963342624 Norsk Tillitsmann på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Eiendomskreditt

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

Obligas] ousavtale. 16. september2013. Med de presiseringer og defmisjoner som følget av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende, særlige vilkår:

Obligas] ousavtale. 16. september2013. Med de presiseringer og defmisjoner som følget av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende, særlige vilkår: Norsk Tilliisinann AsA Obligas] ousavtale 4. september 2013 mellom Utstederen: Eika Gruppen AS medorgnr: 97931956& og TiiIitsmannen: med org m: 963342644 på.vegne, av Obligasjonseierne i; FRNE:ik~ Gruppen

Detaljer

Obligasjonsavtale. Norsk Tillitsmann ASA med org nr: på vegne av Obligasjonseierne i: 4,35% Lyse Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2024

Obligasjonsavtale. Norsk Tillitsmann ASA med org nr: på vegne av Obligasjonseierne i: 4,35% Lyse Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2024 Norsk Tiitsmann Obigasjonsavtae Inngått: 9. januar 2014 meom Utstederen: Lyse Energi AS med org nr: 980001 482 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann med org nr: 963342624 på vegne av Obigasjonseierne i: 4,35%

Detaljer

Obligasjonsavtale NOO Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale NOO Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 19. mars 2013 mellom Utstederen: Agder Energi AS medorg nr: 981 952324 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann medorg nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Agder Energi

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 24. februar 2016 mellom Utstederen: med org nr: 993 997 889 og Tillitsmannen: Sparebanken Øst Boligkreditt AS Nordic Trustee ASA med org nr: 963 342 624

Detaljer

Obligasjonsavtale NOOOI Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende særlige vilkår:

Obligasjonsavtale NOOOI Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende særlige vilkår: Obligasjonsavtale nngått: 17. oktober 2014 mellom Utstederen: Agder Energi AS med org nr: 981952324 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Agder

Detaljer

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstedeien har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. 100 % av Pålydende.

Obligasjonsavtale. Utstedeien har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. 100 % av Pålydende. Obligasjonsavtale Inngått: 29. august 2013 mellom Utstederen: Stadsbygd Sparebank med org nr: 937 902 352 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne i:

Detaljer

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2013/2018

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2013/2018 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 08/05/2013 Endelig ISIN: NO 001 0679558 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 NorgesGruppen ASA, 16.08 2013 Verdipapirdokument ISIN NO0010683634 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634 Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Obligasjonsavtale. for FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO 001 0628282

Obligasjonsavtale. for FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO 001 0628282 Obligasjonsavtale for FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO 001 0628282 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinn

Avtale om obligasjoner med fortrinn ,.AA... A Norsk Tillitsmann ASA Avtale om obligasjoner med fortrinn rett Inngått: 25. september 2012 mellom Utst dereo: med org nr: 993359696 Helgeland Boligkreditt og illitsmanoen: Norsk Tillitsmann ASA

Detaljer

Obligasj onsav tale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsav tale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasj onsav tale Inngått: 17. november 2014 mellom Utstederen: Ofoten Sparebank med org nr: 955 008 863 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseieme i: FRN

Detaljer

Obligasjonsavtale med innløsningsrett for utsteder

Obligasjonsavtale med innløsningsrett for utsteder Obligasjonsavtale Inngått: 26. september 2012 mellom Utstederen: Sparebanken Møre med org m: 937899319 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org m: 963342624 på vegne av Obligasjonseieme i: med ISIN

Detaljer

NOOOI Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende særlige vilkår:

NOOOI Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende særlige vilkår: Norsk Tillitsmann ASA Inngått: obligasj onsavtale 10. apri12013 mellom Utstederen: Energiselskapet Buskerud AS - med org nr: 968278304 og Tillitsmannen: medorgnr: 963342624 Norsk Tillitsmann ASA på vegne

Detaljer

TERM SHEET. 05 april 2013

TERM SHEET. 05 april 2013 1 TERM SHEET 05 april 2013 Flytende rente Bamble Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010675002 Bamble Sparebank

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: l.juni 2016 mellom Utstederen: Brage Finans AS med org nr: 995610760 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Brage Finans

Detaljer

NOOOI Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

NOOOI Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. obligas jonsavtale Inngått: 8. januar 2013 mellom Utstederen: Thon Holding AS med org nr: 938 OSO 287 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: 3,70

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Obligasj onsavtale NOOOI Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsavtale NOOOI Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. j l' Norsk Tillitsmann Obligasj onsavtale Inngått: 30. november 2012 mellom Utstederen: med org nr: 971644494 Fredrikstad Energi AS og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann medorgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Obligasj onsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår. Norsk Tillitsmann ASA

Obligasj onsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår. Norsk Tillitsmann ASA Obligasj onsavtale Inngått: 21. oktober 2013 mellom Utstederen: med org nr: 914 594 685 og Tillitsmannen: med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseieme i: med ISIN Olav Thon Eiendomsselskap AS A

Detaljer

Obligasj onsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår NOK. på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Strømmen Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2017

Obligasj onsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår NOK. på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Strømmen Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2017 Norsk Tillitsmann ASA Obligasj onsavtale Inngått: 15. januar 2013 mellom Utstederen: Strømmen Sparebank medorg nr: 937886160 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med arg nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Norsk Tillitsmann ASA med org nr: på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Agder Energi AS obligasjonslå112013/2019

Norsk Tillitsmann ASA med org nr: på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Agder Energi AS obligasjonslå112013/2019 obligas] onsavtale Inngått: 22. januar 2013 mellom Utstederen: Agder Energi AS med org nr: 981952324 _...- og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN

Detaljer

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder TERM SHEET 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010612153 Sparebanken Sogn

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen hal' forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen hal' forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. i ; Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale Inngått: 14. mai 2012 mellom Utstederen: Voss Veksel- og Landmandsbank ASA med org nr: 817244742 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624

Detaljer

Obligasj onsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasj onsavtale Inngått: 6. august 2014 mellom Utstederen: Entra Eiendom AS med org nr: 981 698 266 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN

Detaljer

Obligasj onsavtale. FRN Sandnes Sparebank. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsavtale. FRN Sandnes Sparebank. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasj onsavtale Inngått: 9. januar 2014 mellom Utstederen: Sandnes Sparebank med org nr: 915 691 161 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseieme i: med

Detaljer

Hafslund ASA (lånt ageren)

Hafslund ASA (lånt ageren) ISIN NO 001020978.6 LÅNEAVTALE mellom Hafslund ASA (lånt ageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 6,20?40 Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2004/2014 INNHOLD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 7. mars 2016 mellom Utstederen: SpareBank 1 Nordvest med orgnr: 937899408 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: med ISIN

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Obligasj onsavtale N Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen,

Obligasj onsavtale N Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen, Obligasj onsavtale Inngått: 20. juni 2012 mellom Utstederen: Eidsiva Energi AS med org nr: 983 424 082 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseieme i: 4,80%

Detaljer

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk Tillitsmann ASA obligasj onsavtale Inngått: 16. august 2012 mellom Utstederen: BN Bank ASA med org nr: 914864445 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

LÅNEAVTALE. Schibsted Finans AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Schibsted Finans AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 020051.2 LÅNEAVTALE mellom Schibsted Finans AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Schibsted Finans AS åpent obligasjonslån

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen,

Detaljer

Obligas j onsavtale. Norsk Tillitsmann ASA

Obligas j onsavtale. Norsk Tillitsmann ASA Obligas j onsavtale Inngått: 6. november 2012 mellom Utstederen: Entra Eiendom AS med org nr: 981 698 266 og Tillitsmannen: N orsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseieme i:

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for 1 TERM SHEET 23. juni 2014 Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: NO 0010714249 Utsteder: Type lån: Eiendomskreditt

Detaljer

UTKAST TERM SHEET. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen NO

UTKAST TERM SHEET. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen NO UTKAST TERM SHEET 1. desember 2016 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN: Utstederen: Type lån: NO0010780463 Sparebanken

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: Utsteder: Type lån: Lånebeløp ( Obligasjonene/ Obligasjoner

Detaljer

Obligasjonsavtale. for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8

Obligasjonsavtale. for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8 Obligasjonsavtale for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44

Detaljer

Obligasjonsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår NOK

Obligasjonsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår NOK Obligasjonsavtale Inngått: 6. november 2012 mellom Utstederen: Entra Eiendom AS med org nr: 981698266 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN

Detaljer

FINAL TERM SHEET. 19. april 2016. FRN Skue Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen

FINAL TERM SHEET. 19. april 2016. FRN Skue Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen FINAL TERM SHEET 19. april 2016 FRN Skue Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN: NO 0010763659 Utstederen: Type lån: Skue Sparebank Ansvarlig

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Obligasjonsavtale NOOOI Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale NOOOI Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 3. mars 2017 mellom Utstederen: NorgesGruppen ASA med org nr: 819731 322 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN NorgesGruppen

Detaljer