Fl S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fl S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT"

Transkript

1 F S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT Dobbefrysing av se1 Effekten av akefrysing og tining i satake ved O~af Karsti og Heine Bokhus R.nr. 104/67 A. h. 20 BERGEN

2 Dobbefrysing av sei Effekten av akefrysing og tining i satake ForsØk med akefrysing av sei er tatt opp for å få vurdert om en kan anvende akefrysing ved rundfrysing av råstoff som senere ska tines, fieteres og refryses, når en sørger for en effektiv gjennomspying av bokkene ike etter frysingen. En har videre prøvet å tine seibokkene i satake som en kan anta vi gi hurtigere tining enn ferskvann. God utvasking be anvendt for å fjerne det sat som be tatt opp under tiningen, og for d unngå det kvaitetstap som satet medfører ved refrysing og videre agring av fisken. Råstoff og fremgangsmåte Ti forsøkene be det anvendt fersk, midde stor sei innkjøpt i Bergen. trekasser i Fisken var hodekappet og søyet og be frosset i uft og ake under industriee forhod ved et anegg. ForsØksseriene omfattet: ) Hodekappet og søyet sei frosset i kasser ved overrising med ake og deretter spyt med ferskvann i 12 min. 2) Hodekappet og søyet sei frosset i kasser i uftstrøm og deretter gassert. 3) Som, deretter tint i ferskvann, fietert, vasket, embaert og refrosset. 4) Som, deretter tint i 20 % satake, fietert, vasket, embaert og refrosset. Ved akefrysingen (serie 1, 3 og 4) var temperaturen i aken -17 C og frysetiden ca. 4 timer, og ved frysingen i uft var temperaturen -30 C og frysetiden ca. 8 timer. Spying av den akefrosne fisken be utført i et overrisingsanegg umiddebart etter frysingeno Den uftfrosne fisken be gassert med ferskvann. PrØvene be deretter overført ti instituttet hvor de be passert på fryserom ved -25 C. Tining av prøvene fra serie 3 og 4 be utført ved overrising med henhodsvis ferskvann oe 20 % satake ved +20 C. Fietene be vasket i 15 min. i ferskvann, embaert i poyethyenfoie, frosset påny og agret ved -25 C under samme betingeser som

3 -2- de Øvrige prøver av hodekappet og søyet fisk fra serie og 2. KvaitetsbedØmmese og anayse av prøvene be utført etter O, 3 og 8 måneders agring. 3 personer ga karakterer for utseende, ukt, smak og konsistens etter et skjema fra ti 5. Midde av disse er brukt som kvaitetsta. Innhod av NaC be bestemt i et ca. 2 mm tykt skikt i fiskens overfate, og bestemmese av trimetyamin, ammoniakk, toughness, drypp og press, be utført i et prøvemateriae uttatt fra 4 fisker. Resutater Registrering av tinetider, utbytte, opptak av sat, effekten av spying og vasking, og kvaitet og hodbarhet under agring av prøvene ga de resutater som er omtat i føgende. ) Tinetid i ferskvann og satake En fant at tinetidene (deing av ca. 30 kg bokker) for se1 frosset i trekasser og tint i ferskvann og 20 % satake ved +20 C (serie 3 og 4) var henhodsvis ca. 2,5 og 1,9 timer. Forskjeen i tinetid antas vesentig å bero på at fiskebokkene dete seg noe hurtigere ved tining i satake enn ved tining i ferskvann, idet en ikke oppnådde noen vesentig forskje ved tining av enkefisk. Ved andre forsøk med tining av bokker av sid var forskjeen heer ikke så stor som ved tining av bokker av sei. 2) Utbytte Ved registrering av vekt og utbytte ved tining, fietering og vasking av 12 fisk fant en de verdier som er gjengitt i tabe 1. Tabe 1. Gjennomsnittsverdier for vekt og utbytte av 12 fisk etter tining i ferskvann (serie 3) og 20 % satake (serie 4), fietering og vasking i 15 min. Serie Fisk tint 1 Vekt Utbytte av fiet VektØking ved vasking etter av hode kappet og av fiet i 15 min. og tining søyd fisk avrent 3 Ferskvann -0,6 % 52,0 % 0,9 % +20 C 4 20 % satake +0,7 +20 C % 51,5 % 0,03 %

4 -3-3) Satopptak og effekten av spying oa vasking Ved bestemmese av satinnhod etter akefrysing og spying av fisken fant en noe høyere verdier enn i tisvarende prøve som var uftfrosset (tabe, fig. ). Spying i 12 min. med ferskvann etter akefrysingen synes atså ikke het å ha ført ti at at det sat som be tatt opp under akefrysingen be fjernet. En tisvarende forskje fant en også i prøvene av fiet av akefrossen sei tint i ferskvann og 20 % satake med påføgende vasking. Sev god vasking av fietene i 15 min. i ferskvann medførte heer ikke at at sat som be tatt opp under tiningen be fjernet. I de feste tifeer var imidertid satinnhodet avere enn det en kunne konstatere ved smak. Såfremt det ikke infuerer på fiskens hodbarhet synes det derfor uten betydning. 4) Hodbarhet og kvaitet Vurdering av kvaiteten av prøvene fra de fire forsøksserier ike etter frysing (serie og 2) og etter frysing, tining, fi~ etering og refrysing (serie 3 og 4) viser at det var iten forskje (tabe 1, fig. ), men den uftfrosne fisken (serie 2) ga itt høyere verdier for drypp og press enn de Øvrige. Resutatene etter 3 måneders agring ga et tisvarende inntrykk. En noterte seg dessuten at prøvene fra serie 4 (tint i20 % satake) hadde en noe mere redusert smak og konsistens enn prøvene fra de Øvrige serier. Serie ga de aveste verdier for drypp og press. som hadde høyest innhod av NaC~ Etter 8 måneders agring konkuderte en med at hodekappet og søyet fisk frosset i ake og uft (serie og 2) hadde omtrent samme kvaitet. Bortsett fra innhod av NaC og verdiene for drypp og press var det heer ingen vesentig forskje på engangsfrosset og dobbefrosset fisk tint i ferskvann og 20 % satake, (vasket). Samtige prøver hadde god kvaitet etter agring i 8 o d o mane er ved -25 c.

5 Tabe. Kvaiteten av akefrosset og uftfrosset sei (serie og 2) og akefrosset sei tint 1 ferskvann (serie 3), 20% satake (serie 4), fietert, vasket, refrosset og agret o ved -25 C -----~ ~ ~ ~------~------~ ~ ' ; j! t !.J.. T f! )!Lagro.rJaC jtrme~..~y-j Hh_..,-IJ!Tough-j'Drypp Press Sum 1 Karakterer for Serie tid overfq J a.min H! 1 ness Ut- j i rcva1itets-f a mndr o j g/oog og N /O Og 1mg H /OOe! E 1!g/OOg g/oog g/oog seende It Lukt j Smak ~.Kons o ~. L- 1 2 CJ. i 1 ; ---1 i! ",. n ', r O 0"1 2o 10.,0 ] j 9.,0 15oO 2LJ.., Lo3,2.,J o7 o7! j t L2 j Eo3 0,8'( 7, ,L7 L L 7 L 9 j }, 2 o_j±.! i 7 o L 8 L 9 i 2 o3. 9 o o 2.1 ro. j,~ " ',~ ~ ~A o, ~ O ~.09! , ,1 1.,4 2o5 0.,_70 2o7 18?7 31.,4 2.,0 1"7 2o2 2."5 2.1! O 0~ o o0 22a7 o5 1~3 2~ ,1 2o0 a4 ~~ 0.42 o4 Sa7 3o o9 o7 8 J Oa2 3.3 o2 Oo ,6 o o0 2o3 e9 4 1 O Q 8.,7 6e9 25.,6 1.5!1.3 1 o o o. 5 h 13 o o o 2.. 9, ' j ~ j ~:~ j ::~ j ::~=---1-~::~_J_:~:~-~-=~:~_j_:~:~-~--=:~_:::_J::~-~-=::_j ::~ j -t:::'"" i

6 Drypp + Press 9 30 TrimetyBmin-N,/ ~.;:,'.() 20 ~ r ~ Drypp ~ - _,_... _:::::::.--,_..,..._~ =- ~ 2 ~ -.J o..;_,::::::..-,. - '+ - - ~-~.. -= ~ =---~--==:..~ r 3 Bmndr. 3 8mndr. 8gringstid ----?-- :--- -~ ~ L... L ~ "1.} V' ';) i.\."" " NaC i ytters~ikt o.r~ Kvaitetste 2 3 f ~- ~ ~-~------, ~ ~ r {- 3 8mndr. 3 egringstid ~.L BYYJ.ndr. Fig 1. Sei frosset i ) 8ke og spyt med vann. 2) uft og gassert med vann. 3) som, tint i ferskv~nn,fietert og refrosset 4) % s8tvann ----vesket -----

7 -6- Sammendrag og koakusjon Det er utført forsøk med akefrysing og uftfrysing av hodekappet og søyet sei. Fisken be spyt og gassert med vann etter frysingen~ Ende av prøvene be tint i ferskvann og ende i 20 % satake~ påny. De be deretter fietert, vasket, embaert og frosset Kvaitetsvurdering og anaysering av prøvene be utført ike etter frysing og etter 3 og 8 måneders agring ved -25 Co Resutatene viser at akefrysing og god spying i 12 min. førte ti at bare ende av det sat som fisken tok opp ved frysingen be fjernetø Ogs& prøver tint i 20 % satake, fietert og vasket viste høyere innhod av NaC enn fisk tint i ferskvann. I de feste tifeer var imidertid satinnhodet avere enn det en kunne konstatere ved smak~ Det ga itt redusert smak etter 3 måneders agring, men infuerte eers ite på fiskens kvaitet og hodbarhet ved agring av prøve~e Tining av bokker av sei i 1 innti 8 mdneder ved -25 C. 20 % satake ga noe hurtigere deing av bokkene enn det en oppnådde ved tining i Ved tining av enkefisk var det derimot ingen forskje. ferskvann. Tining i 20 % satake ga en iiten vektøking og tining i ferskvann ga itt vekttap, men forskjeen var iten~ Samtige prøver var av god kvaitet etter 8 måneders ag-. o. r1ng ved -25 C~ og bortsett fra 1nnhod av NaC som ga noe avere drypp- og pressverdie~ var det ingen vesentig kvaitetsforskjeo En konkuderer ned at e~ ved god spying og vasking etter frysing og tining, rimeig agringstid og tifredsstiende av temperatur~ oppnådde en tifredsstiende kvaitet og hodbarhet ved akefrysing, tining og refrysing av sei~ Videre forsøk bør utføres for å få konstatert om metoden gir brukbare resutater ved frysing av torsk~

8

Fl S I(E RI DI RE I(TORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT

Fl S I(E RI DI RE I(TORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT Fl S I(E RI DI RE I(TORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT ForsØk med frysing av krabbe ved Olaf Karsti R.nr~ 123/71 A. h. 58 BERGEN ForsØk med rrysing av krabbe ved Olaf Karsti ForsØk med frysing

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser ( Reports on Technoogica Research concerning Norwegian Fish Industry) Vo. I. No. 1. Pubished by the Director of Fisheries Vitamin A i innvoer

Detaljer

9!ishets. (Jøng. MILJØPROBLEMER OG BEHOV FOR STANDARDHEVING l FISKEINDUSTRIEN NR. 5-10. MARS 1977 63. ARGANG

9!ishets. (Jøng. MILJØPROBLEMER OG BEHOV FOR STANDARDHEVING l FISKEINDUSTRIEN NR. 5-10. MARS 1977 63. ARGANG 1977 Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5-10. MARS 1977 6. ARGANG Utgis hver 14. dag 11 Industrie tining av frossen fisk. 14 Vitamininstituttet presenterer fere resutater fra ernæringsundersøkeser. 16 Fisk

Detaljer

Fl S l(e RI DI RE l( TORATETS KJEMI S 1(-TE l(n IS l(e FORS l(n IN GS IN STI TUTT

Fl S l(e RI DI RE l( TORATETS KJEMI S 1(-TE l(n IS l(e FORS l(n IN GS IN STI TUTT F S (E RI DI RE ( TORATETS KJEMI S 1(-TE (N IS (E FORS (N IN GS IN STI TUTT K0~1ULEPROSJEKT - RAUF~LLA ved Oav Meand og Jon Aas R.nra 133 A. h.t: 35 BER GEN INNHOLD. SAMMENDRAG side 2. INNLEDNING t 3.

Detaljer

VITAMINER I NORSK FISK

VITAMINER I NORSK FISK FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser (Reports on Technoogica Research concerning Norwegian Fish ndustry} Vo. I. No. 6 P u bished by the Director of Fisheries VITAMINER I NORSK FISK

Detaljer

Statens Fiskeriforsøksstasjons virksomhe~t

Statens Fiskeriforsøksstasjons virksomhe~t o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier,1933 - Nr. 3 Statens Fiskeriforsøksstasjons virksomhe~t 1933 Ved styrer Oav Notevarp Fiskeridirektøren 9 3 5 A.S Joh i Griegs Boktrykkeri, Bergen Utgitt av o

Detaljer

Fl S KE R IDIRE KTORATETS KJEM IS K-TE KNIS KE FORSKNINGSINSTITUTT

Fl S KE R IDIRE KTORATETS KJEM IS K-TE KNIS KE FORSKNINGSINSTITUTT Fl S KE R IDIRE KTORATETS KJEM IS K-TE KNIS KE FORSKNINGSINSTITUTT ForsØk med lagring og transport av fisk i kjølt sjøvann, ferskvann og is. ved Olaf Karsti. Ronr.. 94/65.. A. h. 13. BERGEN ForsØk med

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

OVER K V ~ AV ~ FISK T MGmT 1 OG 1 IS, Vb

OVER K V ~ AV ~ FISK T MGmT 1  OG 1 IS, Vb mm@b%bie OVER K V ~ AV ~ FISK T MGmT 1 KJ@%T hij@vann OG 1 IS, Vb FISICERIDIREKTORATET MØLLENDALSV. 4, BERGEN Nr. 5/84 UNDERSØKELSE OVER KVALITET AV FISK LAGRET I KJØLT SJØVANN OG I IS. Vb Tertnes, G.,

Detaljer

RESULTATER. .. S.. "Brusøyskjær" registrerte O-gruppe sild i ytre Romsdal (ved BjØrnsund) og på Nordmøre (særlig Kornstadfjorden)..

RESULTATER. .. S.. Brusøyskjær registrerte O-gruppe sild i ytre Romsdal (ved BjØrnsund) og på Nordmøre (særlig Kornstadfjorden).. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT T O K T R A P P O R T Ti internt bruk FARTØY F/F "Johan Ruud" AVGANG Bergen 6 november 1980 ANKOVISrr Tromsø, 11 desember 1980 OMR\DE Norskekysten FORMÅL Sid

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010 Musikkens fysikk Johannes Skaar, NTNU 9. januar 2010 I aboppgavene i TFE40 Eektromagnetisme ager du en eektrisk gitar, der den vibrerende strengen setter i gang vibrasjoner på en magnet, som videre induserer

Detaljer

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983 Rapport om 0-skjeprosjekt på Domøy - 1983 - utprøving og kartegging av forekomstene - vurdering av høstemetoder og utstyr - mottak og foreding - markedstest. Domøy Titaksag Forord Fra 0-skjeprosjektet

Detaljer

---------------------------------

--------------------------------- FISKERI I EKTORATETS JEMISK.. TE NISKE FORSKNINGSINSTITUTT Midler mot harskning og kvalitetstap ved frysing av sild, brisling og annen fet fisk~ --------------------------------- Ved vitenskapelig konsulent

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

styring av salteprosessen

styring av salteprosessen Høyere utbytte ved mer optimal styring av salteprosessen Per Magne Walde og Ingebrigt Bjørkevoll Møreforsking Marin, Ålesund Saltfisk/klippfisk seminar Saltfisk/klippfisk seminar Tromsø, 27. Oktober 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma).

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma). FY1303 Eektrisitet og magnetisme nstitutt for fysikk, NTNU FY1303 Eektrisitet og magnetisme, høst 007 Laboratorieøvese 1 a effekt ensikt ensikten med øvesen er å gjøre seg kjent med a-effekten og måe denne

Detaljer

Fryst lettsaltet seifilet De1 2: Dokumentasjon av kvalitet. Testproduksjon/innledende forsøk

Fryst lettsaltet seifilet De1 2: Dokumentasjon av kvalitet. Testproduksjon/innledende forsøk Rapport Å0714 Fryst lettsaltet seifilet De1 2: Dokumentasjon av kvalitet. Testproduksjon/innledende forsøk September 2007 Ann Helen Hellevik MØREFORSKING Ålesund Møreforsking Ålesund Postboks 5075 6021

Detaljer

Frossenfiskens renessanse. Morten Heide og Finn-Arne Egeness

Frossenfiskens renessanse. Morten Heide og Finn-Arne Egeness Frossenfiskens renessanse Morten Heide og Finn-Arne Egeness Agenda Utviklingen fra ferske til tinte torskeprodukter i britisk og europeisk dagligvarehandel Bakgrunn for markedsendringer Konsekvenser og

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT

FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT F O R T U O L I G Betraktninger omkring kontinuerig bokkfrysing av fiskefiet., (November 1960.) ES/BG R.nr.64/6041 A.h.5. B.ERGEN INNHOLD Sammendrag

Detaljer

Vitamin A-innhold i håkjerringtran produsert

Vitamin A-innhold i håkjerringtran produsert FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser (Reports on Technoogica Research concerning Norwegian Fish Industry) Vo.. No. 8. Pubished by the Director of Fisheries Vitamin A-innhod i håkjerringtran

Detaljer

Frossenfiskens renessanse. Morten Heide og Finn-Arne Egeness

Frossenfiskens renessanse. Morten Heide og Finn-Arne Egeness Frossenfiskens renessanse Morten Heide og Finn-Arne Egeness 1 Agenda Utviklingen fra ferske til tinte torskeprodukter i britisk og europeisk dagligvarehandel Bakgrunn for markedsendringer Konsekvenser

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

-----------------------------------

----------------------------------- F SKE RIDIRE KTORATETS KJE MI SK-TE KNIS I(E FORS KN IN GS INSTITUTT Rapport fra forsøk med direkte kontakt kjøetårn for nedkjøing av uft med sjøvann. ----------------------------------- Ved Einar Bagge-Lund,

Detaljer

AUgust 195s; R~nr. 49/58. A.h. 38. Hurti's f'ileteringsmaskin. Rapport f'ra besøk FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT

AUgust 195s; R~nr. 49/58. A.h. 38. Hurti's f'ileteringsmaskin. Rapport f'ra besøk FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT Hurti's f'ileteringsmaskin. Rapport f'ra besøk 22.8.1958. _ ved Einar Sola. AUgust 195s; R~nr. 49/58. A.h. 38. BERGEN Hurti's fileteringsmaskin.

Detaljer

Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 2007 Løsninger

Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 2007 Løsninger Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 007 Løsninger 1a En konjugasjonskasse i SO(3 består av ae rotasjoner med en gitt rotasjonsvinke α og vikårig rotasjonsakse. En konjugasjonskasse i

Detaljer

Lodde blodvannet lønnsomheten ved utnyttelse av dette.- VE)d Einar Sola. BERGEN

Lodde blodvannet lønnsomheten ved utnyttelse av dette.- VE)d Einar Sola. BERGEN Lodde bodvannet ønnsomheten ved utnyttese av dette.- VE)d Einar Soa. BERGEN Innhodsfortegnese. Sammendrag og konkusjon Bodvannsmengder og -egenskaper Bodvannstørrstoffets verdi Ojeinntekter Produksjonsforhod

Detaljer

UTREDNING AV ALTERNATIVE LØSNINGER FOR RENSING AV AVLØPS -VANN FRA SPREDT BOSETNING.

UTREDNING AV ALTERNATIVE LØSNINGER FOR RENSING AV AVLØPS -VANN FRA SPREDT BOSETNING. UTREDNING AV ALTERNATIVE LØSNINGER FOR RENSING AV AVLØPS -VANN FRA SPREDT BOSETNING. AV HARALD KLEMPE Prosjektgruppe for jord og grunnundersøkeser. KLOAKKUTSLIPP FOR 2 PLANLAGTE BOLIGER PÅ EIENDOH 58/6.

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY M/S "Brusøyskjær", NT-400-V. Fartøyet er en 80 fts ringntsnurper. Leiteutstyr er en Simrad Sideasdic g et Simrad EH-dd. På dette tktet

Detaljer

Undersøkelser over holdbarhet av lettsaltet sild behandlet med eddik

Undersøkelser over holdbarhet av lettsaltet sild behandlet med eddik F S KE RI DIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser (Report on Technoogica Research concerning Norwegian Fish ndustry) Vo. I. No. 11. Pubished by the Director of Fisheries Undersøkeser over

Detaljer

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse)

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse) EK 50 tabiitet og knekning a konstruksjoner Høst 005 Prosjektoppgae: Forsag ti øsning (skisse). Hayman 0..005 - - Innedning Dette er kun en skisse ikke en fustendig rapport. Inndeingen i asnitt er bare

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

Fl S K.E RI DIR El( TO RATETS FO RSKNIN.GS INSTITUTT

Fl S K.E RI DIR El( TO RATETS FO RSKNIN.GS INSTITUTT Fl S K.E RI DIR El( TO RATETS FO RSKNIN.GS INSTITUTT Metode for tørking o~ avskalling av reker ved Einar Sola R.nr. 113/70 A. h 6 BERGEN Metode for tørking og avskalling av reker Reker renses for skall

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN (jøng NR. 13 30. JUNI 1977 Side: INNHOLD: 355 Lossing av industrifisk. (Unoading methods of fish for the mea and oi factories). 369 Lover og forskrifter. 371 Nye fiskefartøyer.

Detaljer

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Bruksanvisning SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne veiedning omhander egging av underguv ved bruk av SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S.

Detaljer

Ekst.raksjonsforsok i Bodo 1955o. ved Einar Solao

Ekst.raksjonsforsok i Bodo 1955o. ved Einar Solao DIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT Ekst.raksjonsforsok i Bodo 1955o --~--~ = ~- =---r---- ~-~ =-- --=~~ -- " ved Einar Soao BERGEN Ekstraksjonsforsøk Bodø 1955. Etter ende innkjøring og

Detaljer

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Statens forurensningstisyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oso Besøksadresse: Strømsveien 96 : Inspeksjonsra pport Teefon: 22 57 34 00 Teefaks: 22 67 67 06 E-post: postrnottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

- 2 - I N N H O L O. 25 Dataregistreringsmetodikk ved fiskeforsøkene 25 Forsøksopplegg ved sammenligning av fangstevnen til forskjellige kroktyper

- 2 - I N N H O L O. 25 Dataregistreringsmetodikk ved fiskeforsøkene 25 Forsøksopplegg ved sammenligning av fangstevnen til forskjellige kroktyper ' BETYDNINGEN AV KRDKFDRM OG REDSKAPSMATERIALER VED LINEFISKE ETTER TORSK (Gadus morhua L.) OG HYSE (Meanogrammus aegefinus L.) UNDERSØKT VED ATFERDSSTUDIER OG FISKEFORSØK Hovedoppgave i fiskeribioogi

Detaljer

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Hovedutvag for pan og utviking Møtedato: 26.11.2013 Tid: 18.30 Forfa:!Juod.. ku vj, Av n e.. S o~ he~ Varamedemmer: Gv VH'CN ~~ 'IUA, Tj :NV\ f'u?r Jvv'rr Andre: 1 -

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT TOKTRAPPORT. FARTØY- "Johan Hjort" AVGANG Bergen, 22 april ANKOMST Bergen, 9 mai 1981

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT TOKTRAPPORT. FARTØY- Johan Hjort AVGANG Bergen, 22 april ANKOMST Bergen, 9 mai 1981 FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT TOKTRAPPORT FARTØY- "Johan Hjort" AVGANG Bergen, 22 apri 1981 ANKOMST Bergen, 9 mai 1981 PERSONELL P. Bratand (ti 2/5-81), F. Mora, H. Myran, T. MØrk, R. Pettersen,

Detaljer

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema FISKEMAT

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema FISKEMAT Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema FISKEMAT Informasjon om søker: Navn innehaver/daglig leder:.. Bedriftens navn:.. Adresse:... Telefon: Mobil:.. Fax:.. E-mail-adresse: Navn og beskrivelse

Detaljer

MO1006-EA BRUKSANVISNING MODUL 3173/3246. (Lys) Ladetider. Belysningsnivå (lysstyrke) 60 til 70 minutter (displayhvilemodus)

MO1006-EA BRUKSANVISNING MODUL 3173/3246. (Lys) Ladetider. Belysningsnivå (lysstyrke) 60 til 70 minutter (displayhvilemodus) MO1006-EA BRUKSAVISIG MODUL 3173/3246 Gratuerer med nytt ur! Funksjonene Sensoren i dette uret måer retning, barometrisk trykk, temperatur og høyde. Måeresutatene kommer frem i dispayet. Måefunksjonene

Detaljer

Fl S K.E RI DI RE l( TORATETS I(J EM IS l(-te KNIS I(E FORSKNINGSINSTITUTT

Fl S K.E RI DI RE l( TORATETS I(J EM IS l(-te KNIS I(E FORSKNINGSINSTITUTT F S K.E RI DI RE ( TORATETS I(J EM IS (-TE KNIS I(E FORSKNINGSINSTITUTT Undersøkese av bodinnhodet i fie t etter mas~~ine fietering Virkningen av en eer fere timers forsinket fietering av fisk uten forutgående

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA Prosjekttitte: OSL Utvidese Sentraageret Titte: Risikovrdering Grovanayse SHA E02 11.06.13 For impementering GMSNG GMKNI GMAMA A01 01.06.13 For kommentar JES JES GMSNG Revisjon Dato Tekst Laget Kontroert

Detaljer

,.., Leveres i størrelser fra NS 2-10 l/s.

,.., Leveres i størrelser fra NS 2-10 l/s. KVM)"iw WW ""-i i * " N _ f Mian ; (a Leveres i størreser fra NS 2-10 /s Rektanguær gravimerisk oieuiskier med integrert sondfcng og Rhodius kouesensfiier For frittstående passering eer som mobi øsning

Detaljer

Prosjekt. Troll Antall sider

Prosjekt. Troll Antall sider o Stato Den norske stats ojeseskap as AVDELNG FOR RESERVOAREVALUERNG Denne rapport thører L&U DOK. SENTER L NR. ^O S qq 00 f S KODE \M«.U 3/.V T Returneres etter bruk Ttte Hstore-tpasnng, brønn 3/3-2 Oppdragsgver

Detaljer

- vanninnhold og mikrobiell vekst i torsk

- vanninnhold og mikrobiell vekst i torsk Hodekapping av hvitfisk - vanninnhold og mikrobiell vekst i torsk med/uten hode lagret i is/vannblanding Margrethe Esaiassen, Gustav Martinsen, Guro Eilertsen, Bjørn Gundersen, Reidun Dahl, Mette Wesmajervi,

Detaljer

Til. (Søknad med vedlegg fyllesut og leveres i 1 eksemplar) Søknaden gjelder Vedle. e L'Se:.(_: : Sfjf fn. lcs «9 oi -QL9nan

Til. (Søknad med vedlegg fyllesut og leveres i 1 eksemplar) Søknaden gjelder Vedle. e L'Se:.(_: : Sfjf fn. lcs «9 oi -QL9nan n bodø / QOW/ 7Lcs1 ~ Søknad om deing av grunneiendom Kommunens Saksnr Etter pan og bygningsovens 201 bokstav m, jf. 261, 271 ti 4, og matrikkeoven Ti E] Opprettese av ny grunneiendom (Søknad med vedegg

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

T O K T R A P P O R T

T O K T R A P P O R T Havforskningsinstituttet T O K T R A P P O R T FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: FORMAL: G.O.Sars Bergen, 7 januar 1988 Tromsø, januar 1988 Kirkenes, 24 januar 1988 Mijøundersøkeser m/ faste snitt: Fugøya

Detaljer

ll.a:p:port fra forsøk med hydrosyklon for utskilling av slam fra :pressvæske" Utført sesongen 1956 ved Einar Sola og Einar Bagge-- Lundo

ll.a:p:port fra forsøk med hydrosyklon for utskilling av slam fra :pressvæske Utført sesongen 1956 ved Einar Sola og Einar Bagge-- Lundo FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK~ TEIOTISii FORSiiiiNGSINSTITUTT..a:p:port fra forsøk med hydrosykon for utskiing av sam fra :pressvæske" Utført sesongen 956 ved Einar Soa og Einar Bagge-- Lundo -to.r~ 28c.

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: "Johan Hjort" Fartøy. Bergen, 3. mars 1980.

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: Johan Hjort Fartøy. Bergen, 3. mars 1980. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT.vr,/ft-toeA: &J).\).{iotht Fartøy Avgang Ankomst Persone Område Formå "Johan Hjort" Bergen, 3. mars 1980 Bergen, 30. mars 1980 J. Træand, M. Johannessen, K.

Detaljer

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Rapport nr. Å 0416 FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Kari Lisbeth Fjørtoft og Ann Helen Hellevik Ålesund, desember 2004 FORORD Prosjektet Fiskerygger til koking

Detaljer

v---- Kontroll av slamkvalitet i Østfold Fylkesmannen i Østfold iljevem Rapport 1199

v---- Kontroll av slamkvalitet i Østfold Fylkesmannen i Østfold iljevem Rapport 1199 v---- Rapport 1199 Kontro av samkvaitet i Østfod Fykesmannen i Østfod ijevem Fykesmannen i Østfod MijrJvernavdeingen POSTADRESSE: STATENS HUS, POSTBOKS 325, 1502 MOSS TLF: 69 24 71 00 Dato: 9.2.98 Rapport

Detaljer

Merkesystem for VVS. ventus. Formål og bruksområder:

Merkesystem for VVS. ventus. Formål og bruksområder: Tf: 22507080 Teefaks: 22143799 Mob: 92868797 www.ventus.no 2005/T. ndersen Merkesystem for VVS Ventus Merkesystem gir bedre forståese av aneggene og forenker vedikehod for ventiasjon, røranegg, tifuktsrom

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapeige fakutet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: 7 juni 016 Tid for eksamen: 14:30 18:30 (4 timer) Oppgavesettet er på 3 sider Vedegg: Formeark Tiatte

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjonsforsøk av malm med stor forskjell på silikat og sulfidnikkel. Dato Ar. Jan 1976

Rapport vedr.: Flotasjonsforsøk av malm med stor forskjell på silikat og sulfidnikkel. Dato Ar. Jan 1976 5I Bergvesenet e Postboks3021. N-7441trondhean Bergvesenet rapport nr 7243 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

Amidinopenicilliner (mecillinam og pivmecillinam)

Amidinopenicilliner (mecillinam og pivmecillinam) Amidinopeniciiner (meciinam og pivmeciinam) En ny gruppe 8-aktamantibiotika Meciinam og dens esterforbindese pivmeciinam hører med ti den nye gruppen ~-aktamantibiotika som kaes amidinopeniciiner. Meciinam

Detaljer

Av Torbjørn Trondsen, Professor, dr.scient. Norges fiskerihøgskole UiT, Norges arktiske Universitet

Av Torbjørn Trondsen, Professor, dr.scient. Norges fiskerihøgskole UiT, Norges arktiske Universitet Av Torbjørn Trondsen, Professor, dr.scient. Norges fiskerihøgskole UiT, Norges arktiske Universitet Hvilke faktorer vil påvirke den fremtidige lønnsomheten i oppdrettsnæringen? Norske vekstvilkår Fôrkostnader

Detaljer

Teknisk håndbok JRG CleanLine

Teknisk håndbok JRG CleanLine Teknisk håndbok JRG CeanLine Innhod Den nye generasjonen tibekspyende fitre Nomogram Montering JRG CeanLine Kombi Unioner Tibehør 4 5 6 6 9 12 Den nye generasjonen tibakespyende fitre 10 11 EPDM - + 2

Detaljer

VURDERING AV PRØVETAKINGEN FOR LOFOTFISKET MED SPESIELL VEKT PA PRESISJON AV ESTIMERT FANGST I ANTALL VED ALDER HOVEDFAGSOPPGAVE I FISKERIBIOLOGI AV

VURDERING AV PRØVETAKINGEN FOR LOFOTFISKET MED SPESIELL VEKT PA PRESISJON AV ESTIMERT FANGST I ANTALL VED ALDER HOVEDFAGSOPPGAVE I FISKERIBIOLOGI AV : : i VURDERING AV PRØVETAKINGEN FOR LOFOTFISKET MED SPESIELL VEKT PA PRESISJON AV ESTIMERT FANGST I ANTALL VED ALDER HOVEDFAGSOPPGAVE I FISKERIBIOLOGI AV TERJE JØRGENSEN J \ INSTITUTT FOR FISKERIBIOLOGI

Detaljer

Tertnes, G., Isnegard, N. og Langmykir, E.

Tertnes, G., Isnegard, N. og Langmykir, E. FISKERID-RATET MrdmALCV. 4, BERGEN Nr. 6/84 UNDERSØKEE~ OVER WALI:TE;T AV FISK LAGRET I WLT SJQ)VANN OS I IS. VIb Tertnes, G., Isnegard, N. og Langmykir, E. UNDERSØXELSE OVER KVALITET AV FISK 14K;RFT I

Detaljer

Altakommune i. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet. (Søknad om deling av eiendom)

Altakommune i. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet. (Søknad om deling av eiendom) Journaføring/ stempe: TV AL»i fiifíijf ` ' 7 ' ' v Atakommune i iíliäctøjísifírsnfgcäiätavig i E] E] Dokd 4-Aosszwemuszzzyax ' DELXNGAV EIENDOM Søknad om tiatese ti titak R Søknad om titak; oppretting

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i klassisk mekanikk våren e N. R ρ m

Løsningsforslag til eksamen i klassisk mekanikk våren e N. R ρ m Løsningsforsag ti eksamen i kassisk mekanikk våren 010 Oppgave 1 ω v e T θ R ρ m e N Figure 1: a Lagrangefunksjonen er gitt ved: L = T V der T V er den kinetiske potensiee energien ti systemet. Finner

Detaljer

~----- Utslippskontroll av kloakk renseanlegg i Østfold ARSRAPPORT FOR 1993. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen.

~----- Utslippskontroll av kloakk renseanlegg i Østfold ARSRAPPORT FOR 1993. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen. ~----- ~ Rapport 8-1994 Utsippskontro av koakk renseanegg i Østfod o ARSRAPPORT FOR 1993 Fykesmannen i Østfod Mijøvernavdeingen NDLJØVERNAVDELINGEN Fykesmannen i Østfod POSTADRESSE: VOGTSGT.17,1532 Moss

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

klippfisk produksjon Ann Helen Hellevik Workshop faggruppe saltfisk / klippfisk Tromsø

klippfisk produksjon Ann Helen Hellevik Workshop faggruppe saltfisk / klippfisk Tromsø Resirkulering av salt i saltfisk og klippfisk produksjon Ann Helen Hellevik Workshop faggruppe saltfisk / klippfisk Tromsø 27.10.2010 Innhold: Resultater Del 1. Grunnleggende undersøkelser Del 2. Forsøk

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

Optimal fangstbehandling av råstoff til klippfiskindustrien

Optimal fangstbehandling av råstoff til klippfiskindustrien Optimal fangstbehandling av råstoff til klippfiskindustrien Møte Hvitfiskindustrien Tromsø 31.10.2013 Ann Helen Hellevik, Margareth Kjerstad, Ingebrigt Bjørkevoll, Trygg Barnung og Kristine Kvangarsnes

Detaljer

Bestemmelse av kalsium i sjøvann

Bestemmelse av kalsium i sjøvann FZSKERIDTrRERTORATETS SKRIFTER Serie Kavundersakeser - Report 012 Norzcregicin Fishery azd Mari~ze Inaestigations Vof. IX. No. 1 Pubistied by tie Director of Fisheries Bestemmese av kasium i sjøvann Undersøkeser

Detaljer

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,.

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,. ,,. Fra tre- ti stenkirke, Bø i Teemark H \u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)f A.j:Jørgm H. Jensenius Med de siste års kirkebranner i Norge ser vi hvor forgjengeige særig trekirkene er. Kirkene har atid

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

31. MARS 1966 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

31. MARS 1966 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 31. MARS 1966 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 26. mars 1966. 31. M A R S 1966 52. A R GA N G A V N N HO LD ET DETTE NR.: Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET MØLLENDALSV. 4, BERGEN

FISKERIDIREKTORATET MØLLENDALSV. 4, BERGEN FISKERIDIREKTORATET MØLLENDALSV. 4, BERGEN Nr. 6/82 UndersØkelse over kvalitet av fisk lagret i kjølt sjøvann og i is. 111. Tertnes, G., Losnegard, N. og Langmyhr, E. FISKERIDIREKTORATET Bergen, Juni 1982

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer