Halden Arbeiderpartis viktigste saker :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:"

Transkript

1 Ha d en år Kommuneprogram s viktigste saker : Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett, fritid og rekreasjon for ae Fortsette den offensive næringspoitikken, sik at fest muig vi være i arbeid også i neste periode.

2 Kommuneprogram Programmet Når jeg ser tibake på den siste kommunevagperioden fra 2007 ti 2011 som ordfører, har det skjedd en rivende og positiv utviking i Haden kommune. Kommunestyret vedtok før sommerferien nye kommunepaner som gjør at vi nå kan fortsette den fotte utvikingen vi har i Haden også i årene fremover. Det har bitt bygget nye skoer, barnehager, heseinstitusjoner, infrastruktur i form av at vann og avøpsnettet er videreutbygd ti nesten ae områder utenfor sentrum. Gang og sykkestinettet har fått ett omfattende øft som det er agt merke ti angt utenfor kommunens grenser. Ved Høyskoen i Østfod på Remmen er det ferdigstit vei, vann og avøp som gjør at vi kan komme i gang med bygging av forskningssenter, ny svømmeha, ny idrettsha og andre næringsareaer hvor byggestart vi være i nær fremtid. Ved de sjønære områdene i sentrum Tyska, Hoenderen og Møen starter nå bygging av uike former for boig og næringsareaer. Ny havn på Saueøya er en viktig utbygging som vi bedre konkurransesituasjon for de at etaberte næringene i vår kommune og nyetaberinger. Ae ovennevnte forhod medfører fortsatt vekst og utviking Det er sørget for at kommunen har et stort anta byggekare tomter, sik at prisene hodes på et avt nivå. Dette er med på å gjøre kommunen attraktiv for tifytning. Haden har for tiden stor netto tifytning av nye innbyggere ti vår kommune. Dette er et resutat av en endret nærings og boigpoitikk gjennom fere hvor jeg som ordfører har sett som ett av kommunens prioriterte områder. Kommunens tunge satsning på kutur og fritid, med store nasjonae arrangementer i spissen, gjør at Haden har fått et positivt omdømme angt utover vårt eget fyke. Men vi ska ikke stoppe opp. Det vi bi et forsterket arbeide med å gjøre Haden ti en enda mere attraktiv og god kommune for innbyggerne. Haden Arbeiderpart har vedtatt et godt program som viser hvordan vi ska fortsette den positive utvikingen vår kommune er inne i. Dersom vi får fornyet tiit etter vaget 11 og 12. september, vi Arbeiderpartiet være garantist for at Haden bir en «framtidskommune med innbyggerne i sentrum». Din stemme kan avgjøre dette. Godt vag.

3 Kommuneprogram Poitisk regnskap for perioden Brekkerød barnehage. Risum skoe. Skoe Teknisk u renovering og nybygg av Risum ungdoms F skoe. Fu renovering og nybygg Strupe ungdoms skoe. Ny Tisteda barneskoe Barnehage y barnehage på Brekkerød. N Ny barnehage på Isebakke Hese Nytt Soheim sykehjem med 48 passer for demente Omsorgsboiger på Brygga med 30 boenheter Mijø y kimapan, med måsetting om reduserte N utsipp ti uft og vann. S tor fornyese av maskinparken i teknisk sektor sik at de er konkurransedyktige og kan tiby gode tjenester ti innbyggerne. Gang- og sykkevei ti ae skoene i kommunen. Vann og avøp ti område angs Iddefjorden, het opp ti Kornsjø. Kutur og idrett kt aktivitet i kutursaen Ø Opera Østfod med sete på Fredriksten. Oppføringer utendørs på Fredriksten festning. Asang på Grensen med stor økning gjennom hee perioden. Stor og variert bruk av Fredriksten festning, amcar-treff, idrettsarrangement, juemesse med mer. Kunstgress på Tisteda- og Strupe skoe. har vist at det er vije ti å fatte vedtak og gjennomføre dem for å sikre at kommunen har en god økonomi. er opptatt av at kommunen ska være god å bo i for innbyggere i ae ivssituasjoner. er opptatt av at det ska være muigheter ti å eie egen boig, derfor har vi fokus på at det ska være tigjengeige tomter ti ave kostnader. har tatt på avor at vi må ha gode og attraktive tibud for å øke ti fyttingen ti kommunen og såedes øke kommunes inntekter. Det har vært stor aktivitet både på driftssiden og med investeringer i Haden kommune de siste fire årene. For å få ti det har det vært het nødvendig at kommunens økonomi er i baanse. Det har vært viktig å sikre at kommunen har hatt et regnskapsmessig overskudd i hee perioden.

4 HALDEN framtids kommune med innbyggerne i fokus Våre overordnede må: vi fortsette arbeidet med å utvike Haden ti en moderne og framtidsrettet kommune hvor innbyggerne er satt i fokus. arbeider for at Haden ska være en god kommune å vokse opp i. Våre barn er kommunens framtid og er en prioritert mågruppe. Dette sikrer et godt Haden-samfunn også i framtiden. vi i årene framover prioritere skoe, oppvekst, kutur og idrett. For å trygge skoebarn og andre myke trafikanter har det over tid bitt bygget et nett av gang- og sykkeveier. vi også i kommende periode sørge for at trafikksikrings titak står på den poitiske dagsorden. Det har i inneværende periode bitt utarbeidet og vedtatt en kimapan for Haden. Haden Arbeider parti vi egge kimatenkning ti grunn for a kommuna virksomhet, sik at vi bidrar ti at utsippene av kimagasser reduseres. Vi øn sker også å sørge for at fere kommunae bygg og anegg kan sertifiseres som mijøfyrtårn. For er det svært viktig at utvikingen i kommunen vi være bærekraftig og ivareta kima og natur sik at etterføgende gene rasjoner også kan ta de i naturressursene som finnes. Haden er en sammensatt kommune med hensyn ti befoknings ader, ivssituasjon og nasjonaitet. vi derfor arbeide mårettet for å egge ti rette for et godt og trygt ivsøp for ae. Dette ska skje gjennom en poitikk som tar ae grupper på avor. I forbindese med gjennomføringen av samhandings reformen, må det egges ti rette for at de grupper som trenger det får det tibudet de har behov for når de trenger det. Arbeiderpartiet satser derfor på å utvike og bygge boiger som er feksibe og tiretteagt for differensierte grupper av omsorgstrengende. Vi vi også egge ti rette for at utviking og bruk av ny teknoogi ska benyttes i omsorgsarbeidet. Haden er en kommune med befokningsvekst. Dette er et fortrinn vi må ta vare på. For å være en attraktiv kommune å fytte ti, må det ti en hver tid være rimeige kommunae tomter tigjen geig for de som ønsker det. I tiegg må kommunen sørge for at det finnes tibud innen kutur og fritid som oppfattes som attraktive for nye og eksisterende innbyggere. Men, for at Haden ska være en kommune hvor mange vi bo og etabere seg, må det først og fremst være arbeidspasser med rom for ny skaping og videreføring av arbeidspasser. H aden Arbeiderparti vi derfor fortsette å være på offensiven for å utvike næringsareaer, og egge ti rette for etaberinger. Satsningen på fremtids rettede, teknoogiske arbeidspasser ska fortsette. Ved fu utbygging av aneggene ved Remmen vi Haden ha en arena for internasjona forskning og innovasjon. Sammen med idrettsanegg av nasjona størrese og Høgskoen i Østfod vi området på Remmen framstå som et attraktivt og sterkt område i Haden. Vi vi fortsette å bygge ut kommunens infrastruk tur, sik som vann, koakk, veier og kommunika sjon. Ved å fortsette med byutviking, vi Haden få nye byområder som er agt ti rette for boiger, hande, og omsorg. Gjennom en sik utviking vi Haden bi en spennende, framtidsrettet og mijø messig god kommune. et er yttende parti! Vi ska utvike Haden Kommune ti å bi en god tjenestetibyder gjennom tett samarbeid meom Hadens innbyggere, kommunens administrasjon og fokevagte i kommunen. Haden et godt sted å vokse opp Våre barn er vår framtid, derfor er barna en av de prioriterte gruppene i vårt samfunn. Barnehager ska være tiretteagt sik at barna våre har gode og trygge forhod. Haden kommune har kart å oppnå fu barne hagedekning, noe som gjør at vi ti enhver tid kan tiby passer ti de som har behov. De barn som bir utsatt for omsorgssvikt og over grep eer har adferdsvansker, ska så tidig som muig ha mårettet hjep. Her er det viktig med et godt samarbeid meom foredre, barnevern, skoe, barnehage og hesevesen. ska sørge for at: det er nok fagig persone i barnehagene. kuturtibud får en større pass i barnehagene. vi har nok kvaifisert persone innen barnevern. det psykiske og fysiske mijøet for barn og unge vektegges i at arbeid med barn og unge. ett asidig kuturtibud der støtte ordninger ti barn og ungdoms arbeide oppretthodes. ungdomsrådet fungerer godt og er med på viktige avgjøreser i forhod ti ungdomsspørsmå. det i øpet av perioden ska det utarbeidets en hehetig barne- og ungdomspan.

5 Kommuneprogram ska: fortsette å øke kvaiteten på skoe bygg og uteområder i kommunen, enten ved nye bygg eer rehabiite ring av eksisterende bygg. sørge for at de eever som trenger det, får tipasset oppæring. ha en aktiv oppføging av barn og unge som står i fare for å droppe ut av skoen. Tisteda skoe. Haden-skoen et godt sted der æring for ae står i sentrum Haden ska ha en god offentig skoe hvor ae barn og unge får utvike seg i et trygt æringsmijø. har vært, og vi være, eksponenten for videre utviking innen skoe med hensyn ti både moderne og hensiktsmes sige skoebygg og skoens pedagogisk innhod. Satsningen på digitae æremider og tidsmessig materie ska fortsette. De eevene som har behov for det ska ha tirette agt undervisning sik at ingen går ut av Hadenskoen uten grunneggende ferdigheter i basis fagene. satser stort på å øke skrive-, ese- og regneferdighetene i skoen og det er ti dette arbeidet opprettet stiinger som eseog regne-koordinatorer. Dette arbeidet er svært viktig og ska prioriteres. Foredrenes positive roe i forhod ti skoen ska styrkes. videreutvike tibudet om ekse hjep. sørge for at ae barn og unge i barne hage og grunnskoe, får tigang ti nødvendig og moderne IKT-verktøy. sikre at hesesøsterordningen i grunnskoen har god kvaitet og tigjengeighet. arbeide for at rådgivertjenesten utvikes og styrkes vi arbeide aktivt for gode titak og støtte skoenes arbeid for nutoeranse når det gjeder mobbing på skoen og på skoe veien. avsette mider ti videre utdanning av grunnskoens edere, for eksempe rektorskoen. Vi vi, gjennom budsjettvedtak og retningsinjer, sørge for at det ti en hver tid er nok ærere med god kompetanse i skoen. avsette mider ti etterutdanning/ videreutdanning for å sikre opp daterte ærere. vi støtte Haden kommunae voksenoppærings innovative virksomhet i framtiden. Virksomhetens inter nasjonae satsing fører ti innovative ærings metoder for voksne, positiv omdømmebygging for HKVO og Haden kommune. Dette er et edd i arbeidet innenfor kompetanseheving for kommunens voksne befokning videreføre utvidesen av Hjortsberg skoe. ska også sikre at voksne fremmedspråkige får en fuverdig grunnskoe oppæring. fortsatt avsette nødvendige mider ti ese- og regne-koordinator. sikre at voksne som har fat utenfor det ordinære arbeidsiv får tibud om oppæring i grunneggende ferdigheter som esing, skriving, regning og IKT.

6 ska: Fritids kommunen med kutur og idrett for ae sikre driften og utvidede åpnings tider på det kommunae bibiotek. øke innsatsen rettet mot kutur skoen. forsatt sørge for at friviige ag og foreninger får nødvendig støtte sik at de bant annet kan opprette tibud ti barn og unge utenfor sentrum. Dette utføres i sam arbeid med ag og foreninger utenfor sentrum. gi skoekorpsene gode vikår for å sikre og utvike deres videre virksomhet. utvike Vadet ti et senter for ek og fritidsaktiviteter sik at området bir et samingspunkt for ae genera sjoner. sørge for gode rammevikår for kuturbasert næring fortsette å utvike Fredriksten festning ti en kuturarena av inter nasjonat format. Lag og foreninger trenger støtte sik at de kan oppretthode tibudet ti barn og unge. ved byggingen av en eiteha på Remmen, egge det ti rette for at Haden bir en arena for store og attraktive idrettsarrangement. Gode tibud for fritiden er en viktig faktor for innbyggerne. Sike aktiviteter er avgjørende for trivse og ivsutfodese. vi i samarbeid med kutur og idrettsrådene og andre aktører egge ti rette for at vi kan skape et attraktivt fritidstibud. Det ska fortsatt være fokus på barn og unge innen sektoren. Kuturskoen ska være et hoved satsingsområde i denne perioden. Kuturskoen opererer i dag med venteister og det vi Haden Arbeiderparti gjøre noe med. Vi vi sørge for økte ressurser ti kuturskoen, sik at det ti en hver tid finnes et bredt spekter av tibud ti de som måtte ønske det. Prisen for skoepass ska atid være på et akseptabet nivå sik at ingen ekskuderes på grunn av kostnad. Utvikingen av Fredriksten Festning som en kuturarena på nasjonat og internasjonat nivå videreføres. Sammen med overordnede myndig heter egges det ti rette sik at festningen bir en attraktiv arena. Det ska ses på infrastrukturen for at ae får en god oppevese på Fredriksten festning. sørge for at BARN OG UNGE bir hørt ved utviking av nye tibud. Samarbeid med ungdomsrådet vi være sentrat i sike situasjoner. Kutursaen har fått et brukeromfang som dekker manges behov. øke bemanningen ved kreativt kraftsenter barn og unge. Støtten ti det okae kutur og idrettsivet ska fortsette så det gode og samfunnsnyttige arbeidet ti de friviige kan fortsette. starte en utredning for at Haden kan få et nytt bibiotek. vi i denne perioden utvike kommunens eiendom i Tisteda, Vadet, ti eke- og friuftsområde for både sommer og vinteraktiviteter. Her kan det for eksempe ages tur-stier, akebakker, egge ti rette for vannsport og bading, anegges skiøyper, osv. Sippen og mijøet rundt denne ska ivaretas sammen med det aktive båtmijøet i vassdraget. En pan for dette utarbeides sammen med fagfok, skoen og innbyggerne generet. sørge for en forskjønnese av Røds fjeet sik at Hadens beboere og turister kan bruke Rødsfjeet som rekreasjon og turområde.

7 Kommuneprogram Hese og omsorg en god oppevese for brukerne Haden kommunen hvor de edre er en ressurs vi ta opp igjen saken om å utarbeide en seniorpan på ik inje med paner for de unge. Våre edre er en ressurs. En sik pan kan beskrive titak som kan øke edre innbyggeres muigheter ti å deta aktivt i arbeid, kuturivet og okasamfunnet eers. En god edrepoitikk er viktig fordi vi trenger aktive edre for at samfunnet ska bi et rikere sted å eve. ska: sammen med edrerådet utarbeide en seniorpan for beskrivese av rettigheter og titak spesiet rettet mot kommunens edre støtte opp om edresenteret og andre gode dagtibud stimuere ag og foreninger ti å benytte seg mer av sine edre med emmer ta seniorer mer aktivt med i kom munens arbeid rettet mot ungdom støtte opp om Friviighets sentraens aktiviteter ska være en garantist for at ae som har behov ska få den hjepen de trenger. Hese og omsorgstibudet i H aden ska være av en sik kvaitet og omfang at ae bir tifreds stiende ivaretatt. Vi vi egge stor vekt på fore byggende titak for ae grupper. vi satse på nye, moderne bygg innen sektoren. Dette ska ivareta ethvert behov i ivssykusen, sik at botibudet er tipasset de forskjeige stadier i ivet. Vi vi sørge for at Haden kommune ska være en foregangskommune når det gjeder å ta i bruk ny teknoogi innen omsorgsfetet. Haden ska være aktiv ovenfor myndighetene mht støtteordninger ti dette. vi satse på enda bedre forebygging, oppføging, rehabiitering og etter vern innen rus og psykiatri. Nyere undersøkeser viser at stadig fere unge siter med psykiske pro bemer, dette vi Arbeiderpartiet gjøre noe med. Tidig innsats og et godt tibud ska derfor være prioriterte oppgaver inne dette fetet. Haden Arbeiderparti ska videreføre SLT-samarbeidet med poiti og andre med fokus på forebygging av rusbruk og kriminaitet bant barn og unge. Vi ska arbeide aktivt for å egge forhodene ti rette for å inkudere og integrere våre inn vandrere gjennom gode barnehager, skoer, voksenoppæring og et inkuderende arbeidsiv. ska: sørge for å ha en godt fungerende skoehesetjeneste og bra tibud innen hesestasjonen ti de unge i Haden. satse på tidig og god innstas mot psykisk syke og sørge for at PP tjenesten har nødvendige ressurser. sørge for at det ti en hver tid er nok omsorgs og demens boiger med høy standard ti de som trenger det. arbeide for at de som mottar hjemme hjep i størst muig grad har faste hjemmehjepere videreutvike og effektivisere hjemme tjenesten sik at ae hjemme baserte tjenester fungerer optimat for brukerne. sørge for at Haden bir en fore gangskommune når det gjeder bruk av moderne teknoogi innen hese og omsorgssektoren. arbeide aktivt for at innbyggere i utsatte grupper får tibud om gode boforhod i Haden. sikre framtidig drift av EVA krisesenter.

8 Haden en kommune for næring og utviking ska: sørge for at Haden er en aktiv kom mune for å sikre nyetaberinger. arbeide for at det er en øpende kontakt med næringsivet. fortsette det aktive arbeidet for at det ska bi muig å senke terskene ved Svinesund og at fareden eers er i god stand. være aktive for videreutviking av Fredriksten Festning sik at denne framstår som en attraktiv arena for okae, nasjonae og internasjonae arrangementer. være pådriver for at det opprettes et nødvendig anta æring passer innen næringsivet og i Haden kommune. utvike en moderne offentig havn med jernbanetiknytning på Sauøya. arbeide for at de vedtatte paner ved høgskoen på Remmen bir reaisert. Haden ska være en k ommune hvor det skapes og utvikes næringsiv og som initierer gode og varige arbeidspasser. ska sørge for at kommunen ska være aktiv som utviker og tiret teegger for næringsivet. Haden er en stor andbrukskommune med gode kvaiteter som innbyr ti oppevese og turisme. vi være en medspier for andbruksnæringen ved opparbeidese og tirette egging av b.a. gårdsturisme. I den kommende perioden ska Haden Arbeiderparti arbeide aktivt for å bygge ut bærekraftige kuturnæringer. I samarbeid med både offentige instanser og private initiativ ska Haden framstå som et attraktivt sted for å drive kommersie kutur. utarbeide paner for områdene fra den game Svinesundsbroen mot Svinesundsparken sik at dette området bir attraktivt for boig, næring og en god oppevese i for bindese med grensepassering. ska sørge for at de vedtatte paner i områdene ved høgskoen på Remmen bir reaisert, og at Haden får en moderne havn på Sauøya. egge ti rette for at andbruket gis gode betingeser for aternative driftsformer og satsning på turisme som næring. Samarbeidet med næringsivet gjennom nærings poitisk utvag og Næringsrådet ska fortsette. Strategisk næringspan ska egges ti grunn for næringspoitikken i kommunen. videreføre gang- og sykkeveier i kommunen etter en hehetig pan. ska sørge for en positiv utviking av sentrum som ivaretar gode bo forhod, næring, oppevese, rekreasjon, hande, transport, koektivtransport, tjenestetibud og tigjengeighet for ae innbyggere. fortsatt ha et stort fokus på rent drikkevann for ae. Arbeidet med kimavennige og energiøkonomiserende titak (ENØK) innenfor kommunens drifts- og ansvarsområde ska intensiveres og tydeiggjøres, i tråd med vedtatt kimapan.

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 29.05.2013 Tid: k 0900 Forfa: t. ( SQ,IUm Varamedemmer: Andre: ~ ~ W\ t 11 Y\ Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/19 13/399 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/20 13/192

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

Arbeidsgruppens medlemmer NAFOL. Presentasjon av rapport til (NRLU) Bakgrunn Forskningsbasert undervisning er lovpålagt. kunnskapsgrunnlag.

Arbeidsgruppens medlemmer NAFOL. Presentasjon av rapport til (NRLU) Bakgrunn Forskningsbasert undervisning er lovpålagt. kunnskapsgrunnlag. NAFOL Nasjona orskerskoe i ærerutdanning Presentasjon av rapport ti Nasjonat råd or ærerutdanning (NRLU) Rådsmøte,, Trondheim, 9-11.02.20099 v/ Arbeidsgruppens medemmer, UiB (eder) Jan Oav Fretand, HiSF

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN INNHOLD DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 04.06.2014 Tid: 18:30 Simen Saxebø (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær Trude Pausen Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr.

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Hvordan kan vi påvirke?

Hvordan kan vi påvirke? fu detakese og ikestiing universe utforming Hvordan kan vi påvirke? kapitte 1 universe utforming 1 kapitte 1 inn H od universe utforming Innhod Mået med veiederen side 3 1. UnIverse UtforMIng side 4 2.

Detaljer

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang!

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang! Sammen kan vi gjøre en forskje. Her er inspirasjon som kan hjepe deg med å komme igang! HVA ER NICKELODEON S TOGETHER FOR GOOD? HVA ER PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror på at mennesker kan sammen gjøre

Detaljer

Kommunale energi- og klimaplaner

Kommunale energi- og klimaplaner Kommunae energi- og kimapaner Status, erfaringer og titak Odd-Arid Bugge Samhanding Nyskaping Optimisme - Raushet Metodikk etter Enova-veiederen Fagig tung utredning (15 s.) Må og titak (4 s.) Samhanding

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter

Søknad om: Ny grunnskole etter Søknad om: Ny grunnskoe etter privatskoeoven Generet om skoen Geografisk passering Oppgi hvor skoen ska etaberes. Fyke: Nord-Trøndeag Kommune: Steinkjer (1702) Organisasjonsform Skoen må være registrert

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983 Rapport om 0-skjeprosjekt på Domøy - 1983 - utprøving og kartegging av forekomstene - vurdering av høstemetoder og utstyr - mottak og foreding - markedstest. Domøy Titaksag Forord Fra 0-skjeprosjektet

Detaljer

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014 HELHETLI ROS-ANALYSE 2014 m/ oppføgingspan for Rana kommne Vedtatt av kommnestyret. INNHOLD 1.0 Innedning 4 1.1 Sammendrag 4 Risikobide 4 Prioriteringer og titak 4 1.2 Bakgrnn 5 Ansvar for samfnnssikkerhet

Detaljer

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR INNHOLD Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 UTGIVER: Voksne

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 07.04.2014 Tid: 18:30-21.15 Oav Breivik (H), Siri Johansen (H) Oe Torvad Riiser (H), Aeksander Abotnes (uavh.) Rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. Fylkesutvalget

SAKSDOKUMENTER. Fylkesutvalget SAKSDOKUMENTER Fykesutvaget Dato: 23.04.2013 k. 12:00 Sted: Fykesutvagssaen Arkivsak: 201300052 Saksiste 120/13 Godkjenning av protoko fra Fykesutvagets møte 16.04.2013 121/13 Fykesrådmannens orientering

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren en veileder. Struktur og hovedinnhold Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sælensminde

Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren en veileder. Struktur og hovedinnhold Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sælensminde Samfunnsøkonomiske anayser i hesesektoren en veieder Struktur og hovedinnhod Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sæensminde Divisjon heseøkonomi og finansiering Veiederens struktur og hovedinnhod

Detaljer

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! 32 69 90 09 www.drammen.easyife.no 2 2016 UTGAVE 46 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Eisabeth fra Lier gikk ned 6 kio Og karte å egge om

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA Prosjekttitte: OSL Utvidese Sentraageret Titte: Risikovrdering Grovanayse SHA E02 11.06.13 For impementering GMSNG GMKNI GMAMA A01 01.06.13 For kommentar JES JES GMSNG Revisjon Dato Tekst Laget Kontroert

Detaljer

ÅRSPLAN, Generell del. NLM-Barnehagene AS, Avd. Utsyn barnehage. PB 275, 6447 Elnesvågen. Tlf / Mail:

ÅRSPLAN, Generell del. NLM-Barnehagene AS, Avd. Utsyn barnehage. PB 275, 6447 Elnesvågen. Tlf / Mail: ÅRSPLAN, Genere de NLM-Barnehagene AS, Avd. Utsyn barnehage PB 275, 6447 Enesvågen Tf. 71262609/97077825 Mai: utsyn.frana@nmbhg.no Web: www.frana.utsyn.barnehage.no 1 NLM-Barnehagene AS Er et seskap som

Detaljer

Hå kommune. Kloakkering i spredt bebyggelse i. Hå kommune. Norsk Vann fagtreff Gardermoen

Hå kommune. Kloakkering i spredt bebyggelse i. Hå kommune. Norsk Vann fagtreff Gardermoen Hå kommune Koakkering i spredt bebyggese i Hå kommune Norsk Vann fagtreff 4.2.2015 Gardermoen Oversikt Nærbø Renseanegg Grødaand Varhaug Vigrestad Brusand Ogna Sirevåg Hå kommune 255 km2 Største kommunen

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS FORSKNINGSVIRKSOMHET Havforskningsingstituttet utforsker økosystemet i havområdet fra Nordsjøen ti Nordishavet (se kartet).

Detaljer

Am<2/a</w/ooo/ M002«)0:I

Am<2/a</w/ooo/ M002«)0:I 04.11.1997 TØI-kurset 1997 «Samferdsesetatens roe i drift og panegging» Am

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTSYN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR UTSYN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR UTSYN BARNEHAGE 2018 2019 NLM-Barnehagene AS Avd. Utsyn barnehage PB 275, 6447 Enesvågen Tf. 71262609/97077825 Mai: utsyn.frana@nmbhg.no Web: www.frana.utsyn.barnehage.no NLM-barnehagene Ekte

Detaljer

Program Rygge Høyre

Program Rygge Høyre Program Rygge Høyre 2015-2019 Program Rygge Høyre 2015-2019 1 Program 2015-2019 Kommunereform Rygge skal beholde sin identitet med bygdetunet som samlingssted. Men dagens krav til kvalitet i tjenester

Detaljer

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/405 65 431 info@wihemi.no Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG MED GODE

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

DANNING. R a. p p. Norsk folkehøgskolelag. Noregs kristelege folkehøgskolelag. Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo. e s. m i. a f. e h. l k h. g k.

DANNING. R a. p p. Norsk folkehøgskolelag. Noregs kristelege folkehøgskolelag. Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo. e s. m i. a f. e h. l k h. g k. Grafisk design: Marianne Bakke o r t p p p f a o r r a t r a f T DANNING a n k a m i e s Norsk fokehøgskoeag Øvre Vogate 13, 0158 Oso f ø r u t d a n n i n g f o r f o a m i e s Ta n k Noregs kristeege

Detaljer

SVAR TIL BESØKSRAPPORT FRA ÅNA FENGSEL

SVAR TIL BESØKSRAPPORT FRA ÅNA FENGSEL Kriminaomsor Åna fengse en Siviombudsmannen Postboks 3, Sentrum 0101 Oso Deres ref: Vår ref: Dato: 201716521-12 13.06.2018 SVAR TIL BESØKSRAPPORT FRA ÅNA FENGSEL Det vises ti Siviombudsmannens besøksrapport

Detaljer

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien aspan viak Foto: Ove Mork, SG Arkitektur Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien Utgave: 5 Dato: 2014-05-21 Skrevet av: Margit Opsah, Hans Oa Fritzen, Kristin Stand Amundsen og Lise Carsen www.asponviak.no

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

Hvordan vurdere samtykkekompetanse?

Hvordan vurdere samtykkekompetanse? Geriatrisk avdeing Oso universitetssykehus Hvordan vurdere samtykkekompetanse? Torgeir Bruun Wyer Professor / overege Geriatrisk avdeing, Oso universitetssykehus Geriatrisk avdeing Oso universitetssykehus

Detaljer

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere!

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere! Varig vektreduksjon og ivsstisendring! 3 2017 UTGAVE 28 www.easyife.no RING BODØ 90 25 31 19 Hege fra Løpsmarka ned 40 kio på 9 måneder Og hoder vekten ett år senere! FØR Nye kurs starter nå! Ring 90 25

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere!

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere! Varig vektreduksjon og ivsstisendring! 3 2017 UTGAVE 28 www.easyife.no RING BODØ 90 25 31 19 Hege fra Løpsmarka ned 40 kio på 9 måneder Og hoder vekten ett år senere! FØR Nye kurs starter nå! Ring 90 25

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform Lexmark Soutions Patform Programvareøsninger for Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 INNLEDNING Innedning Detakese og ikestiing Regjeringens visjon er et samfunn der ae kan deta. Et viktig virkemidde for å oppnå dette

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Bjørndal boligsammenslutning

Bjørndal boligsammenslutning Årsberetning 2016 Bjørnda boigsammensutning Bjørnda boigsammensutning er en feesorganisasjon for beboerforeninger, borettsag, sameier og huseierag på Bjørnda. BBS ska bidra ti å skape et trygt og godt

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapeige fakutet Universitetet i Oso Notat Ti: Fra: Sakstype: Fakutetsstyret Fakutetsdirektøren Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 25. september 2014 Notatdato: 16. september 2014 Saksbehander:

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Christian før. EasyLife Asker & Bærum: Eksplosiv vekst og fornøyde medlemmer som til sammen har gått ned over 1000 kilo siden januar 2018!

Christian før. EasyLife Asker & Bærum: Eksplosiv vekst og fornøyde medlemmer som til sammen har gått ned over 1000 kilo siden januar 2018! RING 46 888 777 GRATIS AVIS 1 2019 UTGAVE 6 ASKER & BÆRUM Varig vektreduksjon og ivsstisendring Det er mye føeser knyttet ti Christian før overvekt Kombinasjonen av at dere som jobber her sev har hatt

Detaljer

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkaing Rådet for edre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvag: Møtested: 346, Midtre Gauda rådhus Dato: 26.05.2016 Tidspunkt: 11:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvatning og vedikehod En veieder for fokevagte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Ti fokevagte og rådmenn i ae andets kommuner og fykeskommuner: Jeg har stor respekt

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Statens forurensningstisyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oso Besøksadresse: Strømsveien 96 : Inspeksjonsra pport Teefon: 22 57 34 00 Teefaks: 22 67 67 06 E-post: postrnottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon

Detaljer

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver Avansert teknoogi for grunneggende oppgaver www.oex.no Oppmåing Visuaisering Navigering Potting Posisjonering Hardhetsberegning Oppmåing og visuaisering Koektiv kartegging siden 1997 Kartegging av havbunnen

Detaljer

I'r1Sp,IrI'a. Årsrapport Folkehelsearbeidet ved INSPIRIA. . Ir. its/qc) Mo ` 3. jegfikk/ J/st n/ E, 0. f V. 8 M m. Versjon:

I'r1Sp,IrI'a. Årsrapport Folkehelsearbeidet ved INSPIRIA. . Ir. its/qc) Mo ` 3. jegfikk/ J/st n/ E, 0. f V. 8 M m. Versjon: its/qc) Mo ` 3 Årsrapport 2016 Fokehesearbeidet ved INSPIRIA I'r1Sp,IrI'a Versjon: 10.03.2017 :Ã r. Ir å ` k f V jegfikk/ J/st n/ E, 0 8 M m AR pa æf' med pa ED m \I OS nnhod nnedning..... 3 Organisering.....

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VISIT INNHERRED 2015

ÅRSMELDING FOR VISIT INNHERRED 2015 I i ÅRSMELDING FOR VISIT INNHERRED 2015 å i Virksomheten Visit Innherred har kontor og driver destinasjonsseskap med heårsåpent turistkontor med base i Steinkjer. Samokaisert med Kystriksveien Reiseiv

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

Saksiste Møteinnkaing 2/18 Godkjenning av møteinnkaing Møteprotoko 2/18 Godkjenning av protoko fra møtet Saker ti behanding

Saksiste Møteinnkaing 2/18 Godkjenning av møteinnkaing Møteprotoko 2/18 Godkjenning av protoko fra møtet Saker ti behanding Meeting Book: Drangeda kontroutvag (12.03.2018) Drangeda kontroutvag Date: 2018-03-12T12:00:00 Location: Formannskapssaen Note: Forfa medes ti utvagets sekretær Ingebjørg Liand på e-post, ingebjorg.iand@temark.no,

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Lexmarks funksjoner og fordeler

Lexmarks funksjoner og fordeler Lexmarks funksjoner og fordeer Vaue in the box Vår strategi er å vinne kunder for ivet I dagens konkurranseutsatte forretningsiv, forventer forretningskunder mer enn bare produkter og tekniske spesifikasjoner.

Detaljer

DIREKTIV OG MELDINGER TIL ALLE DISTRIKTSSTYRER FRA SENTRALKOMITEENS ARBEIDSUTVALG AUGUST 1982 INNHOLD:

DIREKTIV OG MELDINGER TIL ALLE DISTRIKTSSTYRER FRA SENTRALKOMITEENS ARBEIDSUTVALG AUGUST 1982 INNHOLD: .. DIREKTIV OG MELDINGER TIL ALLE DISTRIKTSSTYRER FRA SENTRALKOMITEENS ARBEIDSUTVALG AUGUST 1982 INNHOLD: I. Direktiv om agsdiskusjonen om "partiets innretting på arbeiderkassen" s. II. Direktiv om oppsummering

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Hovedutvag for pan og utviking Møtedato: 26.11.2013 Tid: 18.30 Forfa:!Juod.. ku vj, Av n e.. S o~ he~ Varamedemmer: Gv VH'CN ~~ 'IUA, Tj :NV\ f'u?r Jvv'rr Andre: 1 -

Detaljer

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 Godkjent i hee Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsveiedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne monteringsveiedningen omhander egging

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

Dommeren gikk ned 31 kilo på tre og en halv måned

Dommeren gikk ned 31 kilo på tre og en halv måned Varig vektreduksjon og ivsstisendring! 3 2017 UTGAVE 29 www.easyife.no NARVIK RING 90 25 31 19 Dommeren gikk ned 31 kio på tre og en hav måned Nå bir det tøffere å ure meg. Med en ettere og mer mobi kropp,

Detaljer