Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: og Tillitsmannen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:"

Transkript

1 Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss Sparebank obigasjonsån 2012/2016 med ISIN N Utstederen har forpiktet seg ti å emittere Obigasjonene på de vikår som føger av Avtaen.. Obigasjonenes særige vikår Med de presiseinger og definisjoner som føger av Avtaens kap 2 har Obigasjonene føgende særige vikår: Emisjonsramme: Emisjonsbeøp Påydende: Vauta: NOK Emisj onsdato: 20. juni 2012 Forfasdato: 20. juni 2016 Imfrieseskurs: 100% av Påydende Ca: NA NA P ut: NA NA Rentestartdato: Obigasjonsrente: Referanserente: Margin: Rente betaingsdato: Rentekonvensjon: Tieggsbeøp: Bankdagkonvensjon: Notering: Noteringssted: Emisjonsdato Referanserente + Margin 3 måneder (NIBOR),93 prosentpoeng p.a. 20. mars, 20. juni, 20. september, 20. desember hvert år Faktiske/360 NA Modifisert påføgende NEI NA

2 2. Presiseringer og definisjoner I Avtaen gjeder føgende presiseringer og definisjoner av ord og uttrykk: Avtaen: Bankdag: Bankdagkonvensjon: Ca: Egne Obigasjoner: Emisjon: Emisjonsbeøp: Emisjonsdato: Emisjonsramme: Finansinstitusjon: Forfasdato: Innfrieseskurs: ISIN: Margin: Markedspass: Denne avtae med tiegg av de eventuee Vedegg avtaen viser ti, og eventuee senere endringer og tiegg som partene avtaer. Dag som norske banker kan gjennomføre vautatransaksjoner og som også er åpningsdag for Norges Banks oppgjørssystem (NBO). Konvensjon som angir hva som ska gjede dersom Rentebetaingsdato, Cadato, Putdato eer Forfasdato ("Betaingsdato") ikke er en Bankdag. (i) Er Bankdagkonvensjon angitt som "Modifiseti påføgende" fyttes Betaingsdato ti første påføgende Bankdag. Medfører fyttingen at Rentebetaingsdato/F01fasdato faer i påføgende kaendermåned, fyttes derimot Betaingsdato ti siste Bankdag forut for opprinneig Betaingsdato. (i i) Er Bankdagkonvensjon angitt som "Ujustert" fasthodes Betaingsdato sev om den ikke er Bankdag (betainger gjennomføres da på første Bankdag etter Betaingsdato). Utstederens rett ti f01tidig å innøse Obigasjoner på angitte tidspunkt( er) ("Cadato") og tihørende kurs( er) ("Cakurs")jf. pkt 3.6 og pkt 3.7. Cadato ska justeres i henhod ti Bankdagkonvensjon. Er Ca angitt som NA gjeder ikke bestemmesene om Ca. Obigasjoner som eies av Utstederen, noen som har bestemmende innfytese over Utstederen eer rioen som Utstederen har bestemmende innfytese over. Utstedese av Obigasjoner i henhod ti Avtaen. Summen av Påydende på de Obigasjoner som (minimum) ska inngå i første Emisjon. Dato for første Emisjon. Det beøp som summen av Påydende av samtige Obigasjoner høyst kan utgjøre. Er NA angitt i fetet for Emisjonsramme, kan det ikke emitteres ut over det beøp som er angitt under Emisjonsbeøp. Foretak med tiatese etter finansieringsvirksomhetsoven (ov 1988/40).1 Datoen Obigasjonene forfaer ti betaing. Forfasdato justeres i henhod ti Bankdagkonvensjon. Kursen, fastsatt i prosent av Påydende, som Obigasjonene ska innøses ti på Forfasdato. Identifikasjonsnummeret for Obigasjonene (Internationa Securities Identification Number). Det tiegg, angitt i prosentpoeng, som ska tiegges Referanserenten. Er Margin angitt som NA anvendes ikke Margin. Den verdipapirbørs eer annen anerkjent markedspass for verdipapirer, hvor Utstederen har eer søker Obigasjonene notert. Om NEI er angitt under Notering gjeder ikke bestemmesene i Avtaen som henviser ti Markedspass. 2

3 NIBOR: Notering: N oteingssted: Obigasjon: Obigasjonseier: (Norwegian Interbank Offered Rate) renteavesning for en nærmere angitt periode på Reuters side NIBR k i Oso. Dersom Reuters side NIBR ikke er tigjengeig, fjernet, eer endret sik at den oppgitte rente etter Tiitsmannens oppfatning ikke gir et riktig uttrykk for Referanserenten, ska det benyttes en annen side på Reuters eer annen eektronisk nyhetsformider som Tiitsmannen mener angir den samme rente som Reuters side NIBR. Er dette ikke muig beregner Tiitsmannen rentesatsen basert på sammenignbar kvotering meom banker. Avgjør spørsmået om notering på Markedspass av Obigasjonene. Er JA angitt i fetet for Notering er Utstederen forpiktet ti å søke Obigasjonene notert på Markedspass. Er NEI angitt i fetet for Notering foreigger ingen forpiktese ti å søke notering på Markedspass, men er samtidig ikke et hinder for at dette kan gjøres. Markedspass( er) hvor Obigasjonene søkes notert ved første Emisjon. Verdipapirer emittert under Avtaen og som er registre1t i Verdipapirregisteret. De(n) som er registrert i Verdipapinegisteret som eier av Obigasjon( ene). Obigasjonseiermøte: Møte av Obigasjonseiere avhodt i henhod ti Avtaens kap 5. Obigasjonsrente: P ut: Påydende: Referanserente: Den rentesats som Obigasjonene forrentes med: (i) Er Obigasjonsrenten angitt som en prosentsats ska Obigasjonene fonentes ti detme prosentsatsen pro anno (base1t på Rentekonvensjonen angitt i kap ) fra og med Rentestartdato ti Forfasdato. (i i) Er Obigasjonsrenten angitt som Referanserente + Margin ska Obigasjonene fonentes pro anno med den rentesats som svarer ti Referanserente + Margin (base1t på den i kap angitte Rentekonvensjonen), fra og med Rentestartdato ti første Rentebetaingsdato og deretter øpende fra og med hver Rentebetaingsdato ti neste Rentebetaingsdato innti Forfasdato. Referanserenten regueres med virkning fi:a og med hver Rentebetaingsdato ti neste Rentebetaingsdato/Forfasdato. Obigasjonseiernes rett ti f01tidig å innøse Obigasjoner ti angitte tidspunkt( er) ("Putdato") og tihørende kurs( er) (Putkurs") jf pkt 3.6 og pkt 3.7. Putdato ska justeres i henhod ti Bankdagkonvensjon. Er Put angitt som NA gjeder ikke bestemmesene om Put. Det nominee beøp på hver Obigasjon. NIBOR på hver Rentefastsettesesdato, avrundet ti nærmeste hundredes prosentpoeng, for den renteperiode som er angitt under Referanserente. Referanserenten regueres med virkning fra og med hver Rentebetaingsdato ti neste Rentebetaingsdato. Er Referanserenten angitt som NA anvendes ikke Referanserente. 3

4 Registerfører: Rente betaingsdato: Rentefastsettesesdato: Rentekonvensjon: Rentestattdato: Stemmeberettigede Obigasjoner: Tieggsbeøp: Tiitsmrum: Utestående Obigasjoner: Utsteder: Det foretak som av Utsteder er utpekt ti å administrere (føre utstederkonto for) Obigasjonene i Verdipapinegisteret. De(n) dato( er) Obigasjonsrenten forfaer ti betaing (hvett år). Rentebetaingsdato justeres i henhod ti Bankdagkonvensjon. De datoer Referanserenten fastsettes for kommende renteperiode for Obigasjoner med reguerbar rente. Første Rentefastsettesesdato er to Bankdager før Rentestattdato. Deretter er Rentefastsettesesdato to Bankdager før hver Rentebetaingsdato. Konvensjon for beregning av Obigasjonsrenten. (i) Er Rentekonvensjon angitt som 30/360 ska rentebetaing fra og med en Rentestattdato/Rentebetaingsdato ti neste Rentebetaingsdato beregnes på grunnag av et år som består av 360 dager med 12 måneder å 30 dager. Unntatt fra dette er: (a) Hvis den siste dag i perioden er den 31. kaenderdag i måneden og den første dag i perioden ikke er den 30. eer den 31. kaenderdag i måneden, så ska den måned som i1mehoder siste dag i perioden ikke avkmtes ti 30 dager. (b) Hvis den siste dag i perioden er den siste kaenderdag i februar måned, så ska februar måned ikke forenges ti en måned bestående av 30 dager. (i i) Er Rentekonvensjon angitt som Faktisk/360 ska rentebetaing beregnes på grunnag av faktisk anta påøpte kaenderdager fra og med Rentestattdato/Rentebetaingsdato ti neste Rentebetaingsdato. Antaet rentedager divideres med 360. Den dato Obigasjonene er rentebærende fra. Er Rentestattdato angitt som NA anvendes ikke Rentestrutdato. Utestående Obigasjoner fratrukket Egne Obigasjoner. Hvis JA er angitt under Tieggsbeøp gjeder særige bestemmeser for Obigasjonenes avkastning m.v. fastsatt i Vedegg. Er Tieggsbeøp angitt som NA foreigger ikke bestemmeser om Tieggsbeøp. Norsk Tiitsmann ASA eer dens ettetføger(e). Summen av Påydende av ae Obigasjoner som ikke er innfridd og settet i Verdipapin egisteret. Den/det foretak som er skydner (debitor) for Obigasjonene. Vauta: Den vauta Obigasjonene er denominett i. Vedegg: V erdipapinegister: Eventuee vedegg ti Avtaen. Det register der Obigasjonene er registrett. 1 4

5 3. Obigasjonens øvrige vikår 3.1. Formået med Emisjonen Formået med Emisjonen er genere finansiering av Utstederens virksomhet Obigasjonenes notering og prospekt Ved notering av Obigasjonene på Markedspass ska spørsmå om noteringen som krever obigasjonseiernes samtykke avgjøres etter bestemmesene i Avtaen Er Obigasjonene note11 på Markedspass ska Utstederen fremskaffe de dokumenter og den informasjon som er nødvendig for å oppretthode noteringen Utstederen ska sørge for at Avtaen vedegges som en de av prospekt og annet tegningsog informasjonsmaterie for Obigasjonene Obigasjonenes status Obigasjonene utgjør en ordinær gjedsforpiktese for Utstederen, som bare står tibake for forpikteser som ved ov ska dekkes foran ordinære gjedsforpikteser Obigasjonenes sikkerhet Det er ikke etabeti særskit sikkerhet ti dekning av Obigasjonene Utstederens særige forpikteser Utstederen forpikter seg ti ikke (enten dette skjer som en, eer fere handinger, friviig eer ufriviig): (a) å overdra hee eer deer av virksomheten, (b) å endre virksomhetens mi eer (c) å foreta fusjon, fisjon eer annen fonn for reorganisering av virksomheten, hvis dette medfører en vesentig svekkese av Utstederens evne ti å oppfye sine forpikteser etter Avtaen For Utstederens oppysningspikt, se pkt Utstederens betainger Utstederen ska på hver Rentebetaingsdato etterskuddsvis betae påøpte Obigasjonsrenter ti Obigasjonseierne Utstederen ska på Forfasdato betae ti Obigasjonseierne Påydende på Obigasjonen mutipise11 med Innfrieseskursen Utstederen ska på Forfasdato betae eventuee Tieggsbeøp ti Obigasjonseierne Utstederen kan ikke påberope seg motkrav eer gjennomføre mon egning i betaingsforpikteser som føger av Avtaen Ved utøvese av eventue Ca eer Put ska Utstederen på dato angitt under Ca eer Put betae ti Obigasjonseierne Påydende på Obigasjonene som ska innfi is mutipiseti med den kurs som ska gjede for den angitte dato, med tiegg av påøpt Obigasjonsrente Et hveti beøp som Utstederen ska betae ti Obigasjonseierne ska være disponibet for Obigasjonseierne den dato beøpet ska betaes i henhod ti Avtaen. 5

6 Hvis Utstederen ikke har betat forfate krav etter Avtaen, uavhengig av om Obigasjonene er erkært misighodt, ska det betaes en forsinkesesrente av det forfate kravet tisvarende det høyeste av: a) NIBOR for en periode på en uke med tiegg av 3% p.a. (fastsettes to Bankdager før f01faet, og deretter ukentig), og b) gjedende Obigasjonsrente på det aktuee forfastidspunkt med tiegg av 3 % p.a. Forsinkesesrenter ska månedig egges ti det forfate krav og forrentes med dette (renters rente) Utøvese av førtidig innøsningsrett av Obigasjonene Hvis Utstederen ønsker å utøve eventue Ca, ska dette medes ti Obigasjonseierne og Tiitsmannen senest 30- tretti- Bankdager før innøsning ska gjennomføres. Utsteders innøsning av mindre enn ae Obigasjonene ska gjennomføres ved uttrekning meom Obigasjonene. Hvis Obigasjonseieren ønsker å utøve eventue Put, ska dette medes Obigasjonseierens egen registerfører i Verdipapinegisteret senest 15 - femten - Bankdager før innøsning ska gjennomføres. Misighod av Obigasjonene Obigasjonene kan av Tiitsmannen erkæres misighodt dersom: (a) Utstederen ikke rettidig har overhodt sine betaingsforpikteser etter pkt. 3.6, med mindre betaing etter Tiitsmannens oppfatning åpenbatt vi bi gjennomført, og er gjennomført, innen 5 -fem- Bankdager etter at beøpet forfat, (b) Utstederen ikke oppfyer øvrige vesentige forpikteser etter Avtaen, med mindre forhodet etter Tiitsmannens oppfatning kan rettes og er rettet, innen O -ti - Bankdager etter at Utstederen be oppmerksom på forhodet, (c) Utstederen ikke er i stand eer viig ti å oppfye andre åneforpikteser (inkusive garantiforpikteser) som er forfat, eer kan bringes ti førtidig f01fa som føge av Utstederens misighod, fomtsatt at summen av nevnte åneforpikteser utgjør mer enn det høyeste av NOK O (norske kroner ti miioner) eer prosent av Utstederens bokførte egenkapita ved avgivesen av siste årsregnskap, ( d) Utstederen tas under konkursbehanding, offentig administrasjon, inneder gjedsforhanding, erkjenner å være insovent, eer en vesentig ande av Utstederens aktiva er gjenstand for dekningssag, tvangsfubyrdese, anest, utegg eer besag, ( e) Utstederen bir besuttet oppøst, (f) Utstederen i tiknytning ti Obigasjonene eer Avtaen (etter Tiitsmannens vurdering) har avgitt mangefue eer feiaktige oppysninger, erkæringer, bekrefteser, eer inneståeser av vesentig betydning, eer (g) Utstederen er i en situasjon som gir Tiitsmannen, etter konsutasjon med Utstederen, rimeig gmnn ti å anta at Utstederen ikke er i stand ti å oppfye sine forpikteser etter Avtaen. 6

7 4. Andre bestemmeser 4.1. Krav ti dokumentasjon Tiitsmannen ska ha mottatt fra Utstederen den dokumentasjon som er angitt nedenfor senest to Bankdager før dato for første Emisjon. (a) Avtaen undertegnet, (b) Utstederens besutning om Emisjon, (c) dokumentasjon som viser at den som undertegner Avtaen har rett ti å forpikte Utstederen (firmaattest, fumakter m.v.), ( d) Utsteders vedtekter, ( e) bekreftese på at kravene i verdipapirhandeoven kap 7 (prospektkrav) er oppfyt, (f) eventuee offentige godkjenneser som er nødvendige for Emisjonen, (g) bekreftese på at Obigasjonene er registrert i Verdipapinegisteret, (h) eventue underskrevet avtae om dekning av Tiitsmannens honorarer og utgifter i henhod ti pkt 4.9.2, (i) eventue erkæring i henhod ti pkt 4.2.2, G) a øvrig reevant dokumentasjon som er fremagt i tiknytning ti Emisjonen, og (k) eventuee erkæringer (herunder advokaterkæringer) som Tiitsmannen ber om i forbindese med forhod nevnt under dette pkt Tiitsmannen kan, når Tiitsmannen finner det forsvarig, endre fristen eer dokumentasjonskravene etter pkt Før Obigasjonene kan emitteres ska Tiitsmannen skriftig meddee Utstederen, Emisjonens tiretteegger og Registerføreren at dokumentene er kontroert og at dokumentasjonskravene er oppfyt Erkæring fra Utsteder V ed enhver Emisjon er Utstederen ansvarig for at: (a) ae oppysninger som er avgitt i forbindese med Emisjonen, så angt Utstederen kjenner ti, er i samsvar med de faktiske forhod, og at det idce forekommer uteateser som er av en sik art at de kan endre de gitte oppysningenes betydningsinnhod med hensyn ti vurderingen av Obigasjonene, og at Utstederen har gjort ae rimeige titak for å sikre dette, (b) Utstederen har fattet gydig besutning om Emisjonen, og at Emisjonen ikke er i konfikt med Utstederens øvrige forpikteser, og (c) offentige krav er oppfyt (herunder verdipapirhandeoven kap. 7 og emisjonsforskriften av 1996 nr. 1247), og at påkrevde offentige godkjenneser foreigger Tiitsmannen kan før enhver Emisjon kreve at Utstederen ved særskit erkæring bekrefter oppfyesen av pkt Emisjoner etter første Emisjon Dersom det er angitt Emisjonsramme i pkt.1, kan Utstederen foreta ytterigere Emisjoner innenfor Emisjonsrammen, fmutsatt at: (a) Emisjonen skjer senest fem (5) Bankdager før Forfasdato, og at (b) kravene som føger av pkt og pkt fmisatt er oppfyt. 7

8 Gjennomføring av ytterigere Emisjoner krever skriftig bekreftese fra Tiitsmannen ti Utstederen på at vikårene foreigger med mindre (i) Utstederen er en Finansinstitusjon og (ii) Obigasjonene for Utstederen utgjør en usikret ordinær gjedforpiktese (ikke ansvarig ån) Utstederen kan med skriftig samtykke fra Tiitsmannen utvide Emisjonsrammen. Eventue utvidese av Emisjonsrammen ska meddees Obigasjonseierne og Markedspassen. Registrering av Obigasjonene Utstederen ska øpende besørge konekt registrering av Obigasjonene i Verdipapirregisteret. Rentefastsettese Dersom Avtaen fastsetter at Obigasjonsrenten ska regueres i Obigasjonenes øpetid, foretas rentefastsettese av Tiitsmannen. Obigasjonsrenten frem ti neste Rentebetaingsdato ska meddees Obigasjonseierne, Utstederen, Registerføreren og Markedspassen. Utsteders erverv av Obigasjoner Utstederen kan erverve Obigasjoner og behode, avhende eer sette disse Obigasjonene i Verdipapinegisteret. Utstederens oppysningspikt Utstederen ska: (a) straks informere Tiitsmannen om ethvert misighod av Avtaen, og om ethve1i forhod som Utstederen forstår eer burde forstå vi kunne føre ti misighod, (b) uoppfordret informere Tiitsmannen om øvrige forhod hos Utstederen av vesentig betydning for Utstederens oppfyese av Avtaen, (c) uoppfordret inf01mere Tiitsmannen før Utstederen gjennomfører overdragese av hee eer deer av virksomheten eer endrer virksomhetens art, ( d) på anmodning oversende Tiitsmanne!1 Utstederens årsrapport og deårsrapp01t samt annen informasjon som Tiitsmannen har sakig behov for, ( e) på anmodning fra Tiitsmannen sende oversikt over Utstederens behodning av Egne Obigasjoner, (f) uoppfordret sende kopi ti Tiitsmannen av medinger som innebærer at kreditorvarse ska utstedes i henhod ti ov og forskrifter, (g) uoppfordret sende kopi ti Tiitsmannen av medinger ti Markedspassen som er reevante for Utstederens forpikteser i henhod ti Avtaen, (h) uoppfordret informere Tiitsmannen om endringer i registreringen av Obigasjonene i Verdipapinegisteret, og (i) uoppfordret i forbindese med aveggese av årsrapp01t, eer på forespørse fra Tiitsmannen, sende ti Tiitsmannen bekreftese på overhodese av særskite forpikteser som føger av Avtaen. 8

9 Meddeeser Tiitsmannens skriftige meddeeser, varser, innkainger mv. ti Obigasjonseierne, ska sendes via Verdipapinegisteret, med kopi ti Utstederen og Markedspassen. Informasjon ti Obigasjonseierne kan også bi pubiseti på web-siden Utstederens skriftige meddeeser ti Obigasjonseierne ska sendes via Tiitsmannen, eventuet via Verdipapirregisteret med kopi ti Tiitsmannen og Markedspassen. Omkostninger Utstederen ska dekke ae egne utgifter i forbindese med Avtaen og gjennomføring av Avtaens bestemmeser, herunder utarbeidese av Avtaen, eventue notering av Obigasjonene på Markedspass og registrering og administrasjon av Obigasjonene i Verdipapinegisteret. Tiitsmannens vederag og omkostninger ska dekkes av Utstederen. For Finansinstitusjoner, kommuner og fykeskommuner fastsettes årig honorar i henhod ti gjedende honorarsats og vikår på tiitsmannens hjemmeside ( på Emisjonsdato, med mindre annet er særskit avtat med Tiitsmannen. For andre utstedere fastsettes honorar i egen avtae. Tiitsmannens omkostninger som ikke kan inndrives på grunn av insovens eer ignende hos Utstederen, ska kunne dekkes ved å avkmie utbetaing ti Obigasjonseierne. Eventuee offentige avgifter i forbindese med Avtaen og gjennomføring av Avtaens bestemmeser ska dekkes av Utstederen. Utstederen har ikke ansvar for eventuee offentige avgifter på omsetning av Obigasjonene. Utstederen er ansvarig for at eventue ddeskatt i henhod ti norsk ov bir tibakehodt. Obigasjonseiermøte Obigasjonseiermøtets myndighet Obigasjonseiermøtet er obigasjonseierfeesskapets øverste organ. Dersom Obigasjonseiernes besutning eer samtykke er nødvendig etter Avtaen eer etter ov, treffes vedtak om dette på Obigasjonseiermøte. Vedtak truffet på Obigasjonseiermøte er bindende og gjeder for ae Obigasjoner. Innkaing og gjennomføring av Obigasjonseiermøte Obigasjonseie1møte avhodes etter begjæring fra: (a) Utstederen, (b) Obigasjonseiere som representerer minst 111 O av Stemmeberettigede Obigasjoner, (c) Tiitsmannen, eer (d) Markedspassen Obigasjonseiermøtet innkaes av Tiitsmannen. Begjæring om avhodese av Obigasjonseiermøte sendes Tiitsmannen skriftig og ska presist angi de saker som ønskes behandet Har Tiitsmannen ikke etterkommet en gydig begjæring om avhodese av Obigasjonseiermøte innen O - ti - Bankdager etter mottak av begjæringen, kan den som begjætie Obigasjonseiermøtet sev forestå innkaing. 9

10 Obigasjonseiermøtet innkaes senest 10- ti- Bankdager før Obigasjonseiermøtet. Innkaingen og oversikt over den enkete Obigasjonseierens behodning av Obigasjoner sendes ti de Obigasjonseierne som er registrert i Verdipapinegisteret på utsendesestidspunktet. Innkaingen sendes også Markedspassen for offentiggjøring Innkaingen ska angi de saker som ska behandes på Obigasjonseiermøtet. Tiitsmannen kan i innkaingen også sette andre saker på dagsordenen enn de som omfattes av begjæringen. Er Avtaen foresått endret ska hovedinnhodet av forsaget angis i innkaingen Tiitsmannen kan kreve at Utstederen ikke endrer anta Stemmeberettigede Obigasjoner i perioden fra Obigasjonseiermøte er begjært ti møtet er avhodt Saker som ikke er meddet Obigasjonseierne etter regene om innkaing ti Obigasjonseiermøtet, kan bare avgjøres med samtykke fra samtige Stemmeberettigede Obigasjoner Obigasjonseiermøtet avhodes i okaer anvist av Tiitsmannen. Obigasjonseiermøtet åpnes og, med mindre Obigasjonseiermøtet vedtar noe annet, edes av Tiitsmannen. Er Tiitsmannen ikke ti stede åpnes Obigasjonseiermøtet av en Obigasjonseier, og edes av en representant som veges av Obigasjonseiermøtet Det ska føres protoko fra Obigasjonseiermøtet. I protokoen ska det angis hvike Obigasjonseiere som er representett, og anta Obigasjoner de kan avgi stemme for. Videre ska protokoen innehode de vedtak som fattes på møtet og utfaet av stemmegivningen. Protokoen ska underskrives av møteederen og minst en annen person som veges av Obigasjonseietmøtet. Protokoen ska oppbevares av Tiitsmannen og være tigjengeig for Obigasjonseierne På Obigasjonseiermøtet har Obigasjonseierne, Tiitsmannen og Markedspassen adgang ti å møte. Møteeder kan gi andre adgang ti møtet, med mindre Obigasjonseietmøtet bestemmer noe annet. Obigasjonseier kan møte ved fumektig. Obigasjonseier har rett ti å stie med rådgiver. Tiitsmannen avgjør i tvistifee hvem som har møterett for Obigasjonen Representanter for Utstederen har adgang ti å møte på Obigasjonseietmøtet. Obigasjonseiermøtet kan bestemme at Utsteders representanter ikke detar i behandingen av en sak. Utstederen har rett ti å være ti stede under avstemningen Vedtak på Obigasjonseiermøtet På Obigasjonseiermøtet gir hver Stemmeberettigede Obigasjon rett ti en stemme i henhod ti registrette Obigasjoner i Verdipapinegisteret ved utøpet av dagen før avhodese av Obigasjonseietmøtet. Den som åpner Obigasjonseiermøtet avgjør hvike Obigasjoner som ska anses som Egne Obigasjoner. Egne Obigasjoner har ikke stemmerett I ae saker som behandes på Obigasjonseietmøtet kan Utstederen, Tiitsmannen og enhver Obigasjonseier kreve skriftig avstemning. Ved stemmeikhet gjeder det møteederen sutter seg ti, sev om møteederen ikke er Obigasjonseier For at Obigasjonseietmøtet ska kunne fatte gydig vedtak må minst havpmten (1/2) av Stemmeberettigede Obigasjoner være representert, jf. dog pkt 5.4. Sev om mindre enn havparten (1/2) av Stemmeberettigede Obigasjoner er representet1, ska Obigasjonseiermøtet avhodes og avstemning gjennomføres Et vedtak på Obigasjonseiermøtet krever tisutning fra et fetta av de avgitte stemmer, om ikke annet er bestemt i pkt

11 I føgende saker kreves tisutning fra minst to tredeer (2/3) av de avgitte stemmer: (a) endringer av Avtaens bestemmeser om Obigasjonsrenten, øpetid, innøsningskurs og øvrige bestemmeser som har betydning for Obigasjonenes kontantstrøm, (b) overføring av Avtaens rettigheter og forpikteser ti annen utsteder (skydner), eer (c) bytte av Tiitsmannen Obigasjonseiermøtet kan ikke treffe vedtak som er egnet ti å gi enkete Obigasjonseiere eer andre en urimeig forde på andre Obigasjonseieres bekostning Tiitsmannen ska sørge for at vedtak truffet på Obigasjonseiermøtet bir iverksatt Vedtak truffet på Obigasjonseiermøtet ska meddees Utstederen, Obigasjonseierne og Markedspassen Gjentatt Obigasjonseiermøte Hvis Obigasjonseiermøtet ikke kan fatte gydig vedtak etter pkt , kan det innkaes ti gjentatt Obigasjonseiermøte for behanding av samme sak. I innkaingen ti gjentatt Obigasjonseiermøte ska det oppyses om fremmøtet og resutatet av avstemninger på det første Obigasjonseiennøtet Ved behanding av saken i gjentatt Obigasjonseiermøte, kan det treffes gydig vedtak sev om mindre enn havparten (1/2) av Stemmeberettigede Obigasjoner er representert. 6. Tiitsmannen 6.1. Tiitsmannens oppgaver og myndighet Tiitsmannen ska overvåke Utstederens oppfyese av sine forpikteser etter Avtaen, og etter ov og forskrift i forhod som har sitt grunnag i Avtaen, herunder kontroere rettidig og konekt betaing av Obigasjonene og Obigasjonsrente, informere Obigasjonseierne, Registerføreren og eventue Markedspass om reevant infmmasjon som innhentes og mottas i egenskap av Tiitsmann (dette er ikke ti hinder for at Tiitsmannen drøfter konfidensiee forhod med Utstederen), gjennomføre obigasjonseiennøter og treffe besutninger og iverksette vedtak truffet i henhod ti Avtaen. Tiitsmannen er ikke forpiktet ti å vurdere Utstederens finansiee stiing utover de forpikteser som måtte føge direkte av Avtaen Tiitsmannen kan ta ethve1t skritt for å ivareta Obigasjonseiernes rettigheter i ae forhod som har sitt grunnag i Avtaen. Tiitsmannen kan avvente handinger ti saken er foreagt Obigasjonseiermøtet Tiitsmannen kan med bindende virkning for Obigasjonseierne treffe besutninger vedrørende Avtaen, herunder foreta endringer i Avtaen, som etter Tiitsmannens vurdering ikke vesentig foninger Obigasjonseiernes rettigheter eer interesser etter Avtaen, jf dog pkt Tiitsmannen kan med bindende virkning for Obigasjonseierne treffe besutninger i andre tifeer enn nevnt i pkt etter forhåndsvarse ti Obigasjonseierne, jf dog pkt Varseet ska innehode forsaget ti endring og Tiitsmannens vurdering av dette. Det ska oppyses om at forsaget ikke kan besuttes av Tiitsmannen aene med bindende virkning for obigasjonseierne dersom en Obigasjonseier inngir skriftig protest mot forsaget innen en frist fastsatt av Tiitsmannen. Fristen kan ikke være kmtere enn 5- fem- Bankdager fra utsendesen av varseet. Tiitsmannen kan ikke treffe besutninger etter pkt eer som angår forhod nevnt i pkt 5.3.5, unntatt for å rette åpenbare uriktigheter, ukarheter eer ufustendigheter. 11

12 Tiitsmannen kan ikke treffe besutninger som er egnet ti å gi enkete Obigasjonseiere eer andre en urimeig forde på andre Obigasjonseieres bekostning. Besutninger truffet av Tiitsmannen etter pkt 6.1 ska meddees Utstederen, Obigasjonseierne og Markedspassen, med mindre det er åpenbart unødvendig. Obigasjonseierrnøtet kan vedta bytte av Tiitsmannen uten samtykke fra Utstederen, jf pkt Erkæring av misighod, heving og inndrivese Dersom det inntreffer forhod som nevnt i pkt 3.8 kan Tiitsmannen gjennomføre ethvert titak Tiitsmannen finner påkrevd for å ivareta Obigasjonseiernes interesser, herunder å erkære misighod, heve Avtaen og erkære Obigasjonene med tiegg av renter og omkostninger forfat ti betaing, samt forestå inndrivese av ae utestående beøp under Avtaen. Dersom Tiitsmannen får skriftig krav om å gjennomføre titak som nevnt i pkt fra Obigasjonseiere som representerer minst 1/5 av Stemmeberettigede Obigasjoner ska Tiitsmannen gjennomføre titakene med mindre Obigasjonseiennøtet har truffet besutning om andre øsninger. Tiitsmannen ska hodes skadesøs av Obigasjonseierne for virkningen av titak (herunder omkostninger og ansvar) som er iverksatt etter pkt eer etter vedtak om misighod på Obigasjonseiermøtet, og kan kreve skadesøshodese og sikkerhet fra de Obigasjonseiere som har fremsatt krav etter pkt eer stemt for besutningen på et Obigasjonseiermøte. Ansvar Tiitsmannen er kun ansvarig for direkte tap Obigasjonseierne eer Utstederen ider som føge av at Tiitsmannen uaktsomt eer forsettig har forsømt sine oppgaver etter Avtaen. Tiitsmannen har ikke ansvar for itmhodet av informasjon som Tiitsmannen viderefmmider ti Obigasjonseierne på vegne av Utstederen. Utstederen er ansvarig for direkte tap (herunder omkostninger og ansvar) Tiitsmannen pådrar seg som føge av at Utstederen har forsømt sine pikter etter Avtaen, herunder tap som føge av at Tiitsmannen har innrettet seg etter erkæringer og oppysninger Utstederen har avgitt i forbindese med etabering og gjennomføring av Avtaen. Bytte av tiitsmann Bytte av tiitsmann avgjøres av Obigasjonseiennøtet etter regene i kap 5. Tiitsmannen fungerer innti ny tiitsmann eventuet er vagt. Utgifter ti ny tiitsmann dekkes av Utstederen etter pkt 4.9, men kan- het eer devis - kreves refundert av Tiitsmannen dersom byttet skydes brudd på Tiitsmannens forpikteser etter Avtaen eer andre forhod Tiitsmannen er ansvarig for. Tiitsmannen pikter å medvirke ti at den nye tiitsmannen uten ugrunnet opphod etter Obigasjonseiennøtet, får de nødvendige dokumenter og oppysninger for å utføre sine oppgaver etter Avtaen. Generee bestemmeser O bigasj onseierfeeskap Gjennom tegning, kjøp eer annen overføring av Obigasjoner, vi Obigasjonseierne anses å ha titrådt Avtaen og herunder akseptett at: (a) Obigasjonseierne er bundet av Avtaen. 12

13 (b) Tiitsmannen har fumakt ti å opptre på vegne av Obigasjonseierne. (c) Tiitsmannen har, for sin saksbehanding vedrørende Avtaen, rett ti innsyn i Verdipapirregisteret om eierforhodet ti Obigasjonene i Verdipapinegisteret. (d) Avtaen etaberer et feesskap meom Obigasjonseierne som innebærer at: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Obigasjonene er seg i meom sideordnede og ikestite, Obigasjonseierne ikke med gnmnag i Avtaen kan opptre direkte ovetfor Utstederen, hemnder ikke sev ta ut søksmå mot Utstederen, Utstederen ikke kan med gmnnag i Avtaen opptre direkte overfor Obigasjonseierne, Obigasjonseierne ikke kan oppheve obigasjonseierfeesskapet, og at den enkete Obigasjonseier ikke kan tre ut av obigasjonseierfeesskapet Avtaen er tigjengeig for enhver og kan fås hos Tiitsmannen eer Utstederen Lovvag og verneting Konfikter som måtte oppstå under Avtaen og som ikke kan øses i minneighet, ska avgjøres etter norsk rett og med Oso Tingrett som verneting Endring av Avtaen Endring av Avtaens bestemmeser kan bare foretas med samtykke fi:a partene i denne Avtae, med unntak av endring som nevnt i pkt Kontaktoppysninger Utstederen og Tiitsmannen ska hode hverandre informert om endring i postadresse, e postadresse, teefon- og teefaksnummer og kontaktpersoner.. L... Tiitsmannen 13

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 29. august 2012 mellom Utstederen: Verd Boligkreditt AS med org nr: 994 322 427 og Tillitsmannen: med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

obligasj onsavtale 1. Obligasjonenes særlige vilkår Bankdagkonvensjon: Modifisert påfølgende

obligasj onsavtale 1. Obligasjonenes særlige vilkår Bankdagkonvensjon: Modifisert påfølgende obligasj onsavtale Inngått: 28. august 2014 mellom Utstederen: Lillestrøm Sparebank med org hr: 937885911 og Tillitsmannen: Nordic Trustee. ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseieme i: FRN

Detaljer

I med ISIN I NO O01 032476.7

I med ISIN I NO O01 032476.7 Obligasj onsavtale Inngått: mellom Utsteder: med org nr: med org nr: - I og Tillitsmann: på vegne av Obligasjonseierne i: 27. juni 2006 I I 2006/2010 Nordea Bank Norge ASA 911 044 110 I Norsk Tillitsmann

Detaljer

Obligasjonsavtale. l~orsklinltsmannalsa. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. l~orsklinltsmannalsa. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. ..' ~I 1..... Norsk Tillitsmann Obligasjonsavtale!-- Inngått: 4. februar 2014 mellom Utstederen: medorgnr: 992836679 og Tillitsmannen: med org nr: 963342624 Sunnhordland Kraftlag AS l~orsklinltsmannalsa

Detaljer

Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2020 medisin.

Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2020 medisin. o bligasj onsavtale Inngått: 17. februar 2015 mellom Utstederen: Orkdal Sparebank med orgnr: 947278770 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 6. mai 2013 mellom Utstederen: Gjensidige Bank Boligkreditt AS med org nr: 994000845 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann med org nr: 963342624 på vegne

Detaljer

Obligasjonsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår NOK. medisin. Emisjonsramme: Emisjonsdato

Obligasjonsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår NOK. medisin. Emisjonsramme: Emisjonsdato Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale Inngått: 25. mars 2013 mellom Utstederen: Sparebanken øst med org nr: 937888937 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. o bligasj onsavtale Inngått: 2. mars 2015 mellom Utstederen: BNBankASA med org nr: 914864445 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN BN Bank ASA

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: NO 001053848.1 NO

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Obligasjonsavtale. NOOOl0675127. Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene særlige vilkår: 22.

Obligasjonsavtale. NOOOl0675127. Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene særlige vilkår: 22. Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale - Inngått: 10. april2013 -- mellom Utstederen: Energiselskapet Buskerud AS med orgnr: 968278 304 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på

Detaljer

Obligasjonsavtale. Agder Energi AS. Nordic Trustee ASA NOOOI0745268

Obligasjonsavtale. Agder Energi AS. Nordic Trustee ASA NOOOI0745268 Obligasjonsavtale Inngått: 8. september 2015 mellom Utstederen: Agder Energi AS med org nr: 981 952324 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA medorgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Agder

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 11. mars 2014 mellom Utstederen: Olav Thon Eiendomsselskap med org nr: 914594685 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN

Detaljer

Obligasjonsavtale. for FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO 001 0628282

Obligasjonsavtale. for FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO 001 0628282 Obligasjonsavtale for FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO 001 0628282 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2012/2015.

FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2012/2015. Olav Thon Eiendomsselskap ASA 01.10.2012 Verdipapirdokument ISIN NO001065967.5 FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2012/2015. Verdipapirdokument Tilrettelegger: Oslo, 01.10.2012 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 NorgesGruppen ASA, 08.05 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010709512 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512 Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

TERM SHEET. 05 april 2013

TERM SHEET. 05 april 2013 1 TERM SHEET 05 april 2013 Flytende rente Bamble Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010675002 Bamble Sparebank

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

Obligasjonsavtale. for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8

Obligasjonsavtale. for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8 Obligasjonsavtale for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44

Detaljer

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for 1 TERM SHEET 23. juni 2014 Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: NO 0010714249 Utsteder: Type lån: Eiendomskreditt

Detaljer

Obligasjonsavtale. Bank 1 Oslo Akershus AS

Obligasjonsavtale. Bank 1 Oslo Akershus AS Obligasjonsavtale Inngått: 12. mars 2014 mellom Utstederen: med org m: 910256351 Bank 1 Oslo Akershus AS og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann medorgm: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Bank

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Sparebank 1 SMN fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebank 1 SMN fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for Utsteder SpareBank 1 SMN Verdipapirdokument Sparebank 1 SMN fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for Utsteder - fast rente Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. Risikofaktorer...3 2. Ansvarlige...4

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 NorgesGruppen ASA, 16.08 2013 Verdipapirdokument ISIN NO0010683634 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634 Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2013/2018

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2013/2018 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 08/05/2013 Endelig ISIN: NO 001 0679558 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen,

Detaljer

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder TERM SHEET 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010612153 Sparebanken Sogn

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for.

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for. TERM SHEET Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: NO 001065018.7 Utsteder: Haugesund

Detaljer

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: Utsteder: Type lån: Lånebeløp ( Obligasjonene/ Obligasjoner

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446.

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes Sparebank, 20.02 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010700446 Verdipapirdokument FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446 Tilretteleggere:

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

LÅNEAVTALE. Schibsted Finans AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Schibsted Finans AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 020051.2 LÅNEAVTALE mellom Schibsted Finans AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Schibsted Finans AS åpent obligasjonslån

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2012/2017 ISIN NO0010665037. Tilrettelegger: Drammen, 09.01 2013

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2012/2017 ISIN NO0010665037. Tilrettelegger: Drammen, 09.01 2013 Vardar AS, 09.01 2013 Verdipapirdokument ISIN NO0010665037 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2012/2017 ISIN NO0010665037 Tilrettelegger: Drammen, 09.01 2013 Verdipapirdokumentet er utarbeidet

Detaljer

Obligas] ousavtale. 16. september2013. Med de presiseringer og defmisjoner som følget av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende, særlige vilkår:

Obligas] ousavtale. 16. september2013. Med de presiseringer og defmisjoner som følget av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende, særlige vilkår: Norsk Tilliisinann AsA Obligas] ousavtale 4. september 2013 mellom Utstederen: Eika Gruppen AS medorgnr: 97931956& og TiiIitsmannen: med org m: 963342644 på.vegne, av Obligasjonseierne i; FRNE:ik~ Gruppen

Detaljer

PROSPEKT. SpareBank 1 Nord-Norge. Verdipapirdokument for

PROSPEKT. SpareBank 1 Nord-Norge. Verdipapirdokument for PROSPEKT SpareBank 1 Nord-Norge Verdipapirdokument for FRN SpareBank 1 Nord-Norge NOK 500.000.000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen NO 001 0665342 Verdipapirdokumentet

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån ISIN NO 001 0584212. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2010/2015

Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån ISIN NO 001 0584212. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2010/2015 Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 2010/2015 NO 001 0584212 Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån ISIN NO 001 0584212 FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 NorgesGruppen ASA Karenslyst allé 12-14 Postboks 300 Skøyen 0213 Oslo Telefon: +47 24 11 31 00 Faks: +47 24 11

Detaljer

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne.

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne. ISIN NO 001 026877.4 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,35 % Sparebanken Øst åpent obligasjonslån 2005/2015

Detaljer

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM Dato: 23/12/2011 Endelig ISIN: NO 001 0633720 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] Relevante

Detaljer

Hafslund ASA (lånt ageren)

Hafslund ASA (lånt ageren) ISIN NO 001020978.6 LÅNEAVTALE mellom Hafslund ASA (lånt ageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 6,20?40 Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2004/2014 INNHOLD

Detaljer

FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån ("Obligasjonene") med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser

FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån (Obligasjonene) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser Endelig Term Sheet FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån ("Obligasjonene") med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser ISIN: Låntager/Utsteder: Type lån: Løpetid:

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder

Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 13.06.2014 ISIN: NO0010712847 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7. Tilrettelegger: Stavanger, 10.

Verdipapirdokument. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7. Tilrettelegger: Stavanger, 10. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7 Tilrettelegger: Stavanger, 10.06 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023784.5 LÅNEAVTALE mellom Sandnes Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Sandnes Sparebank åpent obligasjonslån

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinn

Avtale om obligasjoner med fortrinn ,.AA... A Norsk Tillitsmann ASA Avtale om obligasjoner med fortrinn rett Inngått: 25. september 2012 mellom Utst dereo: med org nr: 993359696 Helgeland Boligkreditt og illitsmanoen: Norsk Tillitsmann ASA

Detaljer

1. Obtigasjonenes særlige vilkår

1. Obtigasjonenes særlige vilkår Norsk Tillitsmann ASA Obligasj onsavtale Inngått mellom Utstederen: 24.06.20t3 TrønderEnergi AS med org nr: 980 4r7 824 og Tillitsmannen Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med notering på Nordic ABM Dato: 16.06.14 Endelig ISIN: NO0010713787 FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk

Detaljer

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon* Dette verdipapirdokumentet ( Verdipapirdokumentet ) har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 028987.9 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Sparebanken Øst åpent ansvarlig obligasjonslån

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010641806 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Entra Eiendom AS åpent 2012/2017 obligasjonslån Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153 Sparebanken Sogn og Fjordane, 16.05.2012 Verdipapirdokument ISIN NO0010612153 Verdipapirdokument FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010692213. Tilrettelegger: Oslo, 26.

Verdipapirdokument. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010692213. Tilrettelegger: Oslo, 26. Olav Thon Eiendomsselskap ASA, 26.03 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010692213 Verdipapirdokument FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010692213 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument.

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument. Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS åpent obligasjonslån 2009/2012 Tilrettelegger Oslo, 9. september 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 NorgesGruppen ASA, 19.01 2015 Verdipapirdokument ISIN NO0010720683 Verdipapirdokument 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 Verdipapirdokumentet

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 15. april 2013 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010673700 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0673700 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Tilretteleggere:

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016.

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016. Prospekt Verdipapirdokument for FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016 Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

FRN BN Bank fondsobligasjon 2010/2020 med innløsningsrett for utsteder

FRN BN Bank fondsobligasjon 2010/2020 med innløsningsrett for utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Oslo Børs Dato: 16.12.2010 Endelig ISIN: NO001 0593577 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736929 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0736929 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2015/2022 Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 22. juni 2015 Utarbeidet

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 29.05.2013 Tid: k 0900 Forfa: t. ( SQ,IUm Varamedemmer: Andre: ~ ~ W\ t 11 Y\ Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/19 13/399 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/20 13/192

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001018945.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 5,53 % E-CO Energi AS åpent obligasjonslån 2003/2008

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN SpareBank1 SMN NOK 500.000.000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010682313

Verdipapirdokument. FRN SpareBank1 SMN NOK 500.000.000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010682313 Verdipapirdokument FRN SpareBank1 SMN NOK 500.000.000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010682313 Trondheim 16. september 2013 Tilretteleggere: Side 1 av

Detaljer

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 028325.2 LÅNEAVTALE mellom Statnett SF (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,15 % Statnett SF åpent obligasjonslån 2005/2020 INNHOLD

Detaljer

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Hovedutvag for pan og utviking Møtedato: 26.11.2013 Tid: 18.30 Forfa:!Juod.. ku vj, Av n e.. S o~ he~ Varamedemmer: Gv VH'CN ~~ 'IUA, Tj :NV\ f'u?r Jvv'rr Andre: 1 -

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010662869 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0662869 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2012/2015 Tilretteleggere: Oslo, 23. november 2012 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Verdipa. for. 00 sjonslån ISIN: NO. Tilrettelegger: 1 av 12

Verdipa. for. 00 sjonslån ISIN: NO. Tilrettelegger: 1 av 12 TrønderEnergi AS, prospekt av 26. september s 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010714900 Prospekt Verdipa apirdokument for ISIN: NO 001 07149 00 FRN TrønderEnergi AS åpent obligas sjonslån 2014/2019 Tilrettelegger:

Detaljer