Att förändra sig själv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Att förändra sig själv"

Transkript

1 C-UPPSATS 2005:076 Att förändra sig själv LINDA WANHANIEMI PSYKOLOGI C Luleå tekniska universitet Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Teknisk psykologi 2005:076 ISSN: ISRN: LTU - CUPP / SE

2 Att förändra sig själv Linda Wanhaniemi P S Y K O L O G I C L u l e å T e k n i s k a U n i v e r s i t e t I n s t i t u t i o n e n f ö r a r b e t s v e t e n s k a p A v d e l n i n g e n f ö r t e k n i s k p s y k o l o g i V e t e n s k a p l i g h a n d l e d a r e : A n i t a G ä r l i n g

3 Abstract T h e p u r p o s e o f t h i s l i t e r a t u r e s u r v e y i s t o e x a m i n e w h i c h i n t r i n s i c f a c t o r s i n f l u e n c e t h e p r o c e s s o f a p e r s o n s c h a n g e o f t h e e g o. T h e q u e s t i o n s t h i s s t u d y p u r p o r t s t o a n s w e r a r e : W h i c h f a c t o r s i n f l u e n c e a n i n d i v i d u a l s c a p a c i t y t o c h a n g e h i m / h e r s e l f w i t h r e g a r d t o t h e p e r s o n s d e v e l o p m e n t a n d p e r s o n a l i t y? a n d H o w d o e s a p e r s o n c h a n g e s o m e t h i n g, b y h i m / h e r s e l f, i n h i s / h e r p e r s o n a l i t y o r b e h a v i o u r?. P e r s o n a l d e v e l o p m e n t i s a b o u t d e a l i n g w i t h n e w s i t u a t i o n s. I t h a p p e n s t h r o u g h a c t i v i t y, i. e. a p e r s o n a c t s a n d b y w a t c h i n g t h e r e s u l t o f t h e a c t i o n, h e o r s h e o b t a i n s n e w k n o w l e d g e t o u s e i n n e w s i t u a t i o n s. T h e d e v e l o p m e n t, b o t h a m o n g a d u l t s a n d c h i l d r e n, i s a b o u t t h e i n t e r a c t i o n s a n d c o n c l u s i o n s m a d e f r o m t h e r e s u l t o f t h e a c t i o n s. T h e f a c t o r s t h a t i n f l u e n c e t h e a b i l i t y o f a p e r s o n t o c h a n g e h i m o r h e r s e l f a r e f o r i n s t a n c e s e l f r e g u l a t i o n, s e l f -e f f i c a c y a n d l o c u s o f c o n t r o l. I n o r d e r t o c h a n g e t h e e g o, t h e i n d i v i d u a l n e e d s k n o w l e d g e a b o u t t h e p r o c e s s o f c h a n g e. D u e t o t h e f a c t t h a t h u m a n s h a v e d i f f e r e n t q u a l i f i c a t i o n s a n d d o t h i n g s i n t h e i r o w n w a y, t h e p e r s o n a l s o n e e d s t o f o r m a n i n d i v i d u a l p l a n o f a c t i o n. K e y W o r d s : c h a n g e, a t t i t u d e, b e h a v i o u r, p r o c e s s o f c h a n g e, s e l f -r e g u l a t i o n, s e l f -e f f i c a c y

4 Sammanfattning S y f t e t m e d d e n h ä r l i t t e r a t u r s t u d i e n ä r a t t u n d e r s ö k a v i l k a i n r e f a k t o r e r s o m p å v e r k a r o c h s ö k a p r e s e n t e r a e n t e o r e t i s k m o d e l l a v f ö r ä n d r i n g a v j a g e t. D e f r å g e s t ä l l n i n g a r s o m b e s v a r a s ä r V i l k a f a k t o r e r p å v e r k a r e n i n d i v i d s f ö r m å g a a t t f ö r ä n d r a s i g s j ä l v m e d h ä n s y n t i l l u t v e c k l i n g o c h p e r s o n l i g h e t? o c h H u r g å r e n i n d i v i d t i l l v ä g a f ö r a t t, p å e g e n h a n d, f ö r ä n d r a j a g e t?. A t t u t v e c k l a s i n n e b ä r a t t k l a r a a v n y a s i t u a t i o n e r, ä v e n o m d e t i n t e ä r s j ä l v k l a r t v i l k a s i t u a t i o n e r i n d i v i d e n s t ä l l s i n f ö r. U t v e c k l i n g s k e r g e n o m a k t i v i t e t, e n i n d i v i d g ö r n å g o t o c h g e n o m a t t s e r e s u l t a t e t a v h a n d l i n g e n s k a f f a r s i g h a n e l l e r h o n n y a k u n s k a p e r s o m i n d i v i d e n s e d a n k a n a n v ä n d a i n y a s i t u a t i o n e r. U t v e c k l i n g e n h a n d l a r s a m s p e l e t m e l l a n a t t h a n d l a o c h d r a s l u t s a t s e r o m r e s u l t a t e t a v h a n d l i n g a r n a. D e f a k t o r e r s o m p å v e r k a r e n i n d i v i d s f ö r m å g a a t t f ö r ä n d r a s i g s j ä l v ä r b l a n d a n d r a f ö r m å g a n t i l l s j ä l v r e g l e r i n g, i n d i v i d e n s s j ä l v f ö r m å g a o c h k o n t r o l l o k u s. F ö r a t t f ö r ä n d r a s i g s j ä l v b e h ö v e r i n d i v i d e n k u n s k a p e r o m h u r s j ä l v a f ö r ä n d r i n g s p r o c e s s e n g å r t i l l. I n d i v i d e n b ö r o c k s å u t v e c k l a s i n e g e n h a n d l i n g s p l a n e f t e r s o m v a r j e p e r s o n h a r s i n a e g n a f ö r u t s ä t t n i n g a r o c h b ö r d ä r f ö r h a e t t e g e t s ä t t a t t u t f ö r a f ö r ä n d r i n g e n p å.

5 Innehållsförteckning INLEDNING...1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR...1 AVGRÄNSNINGAR...1 TEORETISKA PERSPEKTIV...1 INLÄRNINGSPERSPEKTIV...1 KOGNITIVT PERSPEKTIV...2 INTERAKTIONISTISKT PERSPEKTIV...2 PSYKODYNAMISKT PERSPEKTIV...3 UTVECKLINGSTEORETISKT PERSPEKTIV...3 SOCIALPSYKOLOGISKT PERSPEKTIV...5 FÖRÄNDRINGSPROCESSEN...14 MODELL FÖR FÖRÄNDRING AV JAGET - ETT FÖRSÖK TILL SYNTES...17 AVLUTANDE KOMMENTARER...20 KÄLLKRITISKA ÖVERVÄGANDEN...21 KÄLLFÖRTECKNING...22

6 Inled ning Perso ner i o m g iv ning en h ar sag t att d e g ä rna v ill lä sa d enna und ersö k ning nä r d e h ar h ö rt v ad d en h and lar o m. A nd ra und rar v arfö r nå g o n sk ulle v ilj a ä nd ra nå g o t h o s sig sj ä lv. O rsak en till att litteraturstud ien h and lar o m fö rä nd ring av j ag et ä r upptä c k ten av h ur m å ng a d et ä r so m tä nk er j ag b o rd e g ö ra så i stä llet o c h h ur d e k ansk e fö rsö k er, m en sed an å terv ä nd er till sina g am la v ano r. N y fik enh eten på fö rä nd ring spro c essen o c h v ad so m på v erk ar ind iv id en g j o rd e att d enna litteraturstud ie h and lar o m att fö rä nd ra sig sj ä lv. S y m d h ä ä k v m v o c h k m o d j g m b ä V v å g ä m h ä k o c h h g å ä g h g o h o ä? Syfte och frågeställningar ftet ed en r litteraturstud ien r att und ersö a ilk a inre fak to rer so på erk ar sö a presentera en teo retisk ell av fö rä nd ring av ag et. Frå estä llning arna so sk a esv aras r fö lj and e: ilk a fak to rer på erk ar en ind iv id s fö rm a att fö rä nd ra sig sj lv ed nsy n till utv ec ling perso nlig et? Hur r en ind iv id tillv a fö r att, på eg en and, fö rä nd ra nå t s sig sj lv A v b m o c h m c k o g o c h d o m d N ä d g ä g o m o c h m ö k h ä m ö m m d m d ä d ä d v ä d h ä m ä k m o d b ä o c h d h o m D h k g m o m d gränsningar Uppsatsen eh and lar frä st teo rier fo rsk ning ino so ialpsy lo in ess ang rä nsand e rå en. r et ller frå an arv ilj fo useras r på ilj n ed an arv end ast nä ns i e sam anh ang r et r nö nd ig t. I et r sam anh ang et r en fö rä nd ring en utv ec ling t et ttre et and lar en ak tiv fö rä nd ring. en tar inte upp ur ind iv id en an fö rä nd ra sig eno lik a terapeutisk a eto er. T eo retiska p ersp ektiv Ino m psy k o lo g in finns d et flera o lik a teo retisk a perspek tiv. E tt perspek tiv k an sä llan g e h ela sv aret på v arfö r nå g o nting ä r so m d et ä r, b eh ö v er v i flera perspek tiv fö r att k unna fö rk lara, fö rstå o c h å tg ä rd a nå g o t so m h ar m ed utv ec k ling o c h anpassning att g ö ra. Perspek tiv so m b eh and las h ä r ä r inlä rning, k o g nitiv a perspek tiv et, psy k o d y nam isk a perspek tiv et, interak tio nistisk a perspek tiv et o c h d et so c ialpsy k o lo g isk a perspek tiv et. T y ng d punk ten lig g er på d e so c ialpsy k o lo g isk a teo rierna, m en and ra perspek tiv tas upp h ä r fö r att g e b ä ttre fö rstå else fö r uppsatsens resultat o c h d isk ussio n. Inlärningsp ersp ek tiv Inlä rning sperspek tiv et utg å r ifrå n att m ä nnisk ans b eteend e b ero r på m ilj ö n. E nlig t inlä rning sperspek tiv et fö rk laras ind iv id en b eteend e g eno m att g ö ra k o ppling ar m ellan stim ulus o c h respo ns. Fö r att sö k a fö rk laring en till ett b eteend e enlig t d etta perspek tiv fo k useras frä m st på o m ed elb ara o rsak er till ett b eteend e, på v ilk a k o nsek v enser d et fö r m ed sig o c h på v ilk a fak to rer i m ilj ö n so m fung erar fö rstä rk and e på j ust d etta b eteend e. Hä r anses att liv et ä r en inlä rning spro c ess so m på g å r h ela tid en o c h so m till stö rsta d el sk er g eno m att b eteend en k o pplas till o lik a stim uli, d v s. b eting ning (Hw ang & N ilsso n, ). D et finns tv å v arianter av b eting ning, k lassisk (sig nalinlä rning ) o c h instrum entell. K lassisk b eting ning (Pav lo v, 1927) k an till ex em pel v ara h ur T V -rek lam få r m ä nnisk an att k o ppla ih o p ett v arum ä rk e m ed en v iss k ä nsla so m få r o ss att v ilj a k ö pa v aran. Instrum entell b eting ning (S k inner, 1953) inneb ä r att ind iv id en h ar lä rt sig att ett v isst b eteend e led er till en v iss respo ns. O m respo nsen ä r nå g o t ind iv id en ty c k er ä r b ra, tend erar h an eller h o n att utfö ra b eteend et fö r att få j ust d en respo nsen frå n o m g iv ning en. Po sitiv fö rstä rk ning ä r d et so m g ö r att ett v isst b eteend e b lir m er sanno lik t o c h d et k an till ex em pel v ar en ly c k o k ä nsla. N ä r sanno lik h eten m insk ar fö r att ett v isst 1

7 b g m k o v b g o o b g o b o ä d ä m y c k ä b m b o b v k o c k b d c k d O m b h b k o m m d ä v o m b k o m m m b k b v k c k & N 0 E m ä c g m o b d o c h v b m k v v g h b g ä b g D k k o b o c h d k v b å d o c h E o b ä m o d d ä g m ä m m o d E x o c h k d m d d b o c h d j o b v m ö Ä v o m m ö b h o c h h å k d ä å g m o m g & N 0 eteend e sk a upprepas eno att nsek ensen lir nå t eh ag lig t eller att nå t tas rt r et neg ativ fö rstä rk ning. Belö ning r et effek tiv are n estraffning efterso estraffning en fta ara erk ar på rt sik t. Bestraffning slä er inte ut ett eteend e, utan et und ertry er et. ett eteend e ar liv it inlä rt er et att upprepas en elö ning arna slutar att a, en få r ind iv id en ald rig elö ning ar an eteend et fö rsv inna, ilk et allas utslä ning (Hw ang ilsso n, 20 3). nlig t sam a fo rsk are inneb r so ial inlä rning att ind iv id en lä r sig eno att serv era and ra utan irek t fö rstä rk ning Band ura (1977) isad e att arn so fic se ux na ara ag ressiv a ad e stark enä enh et fö r att sj lv ete sig ag ressiv t. etta allas till sin arak tä r serv atio nsinlä rning en an ara e po sitiv neg ativ. n annan so rts serv atio nsinlä rning r ellinlä rning r ind iv id en lä r sig eno att anv nd a sig av and ra perso ner so eller. em pelv is tend erar en lä rares lug n av spä nd a rö st att speg la sig i lassen. Mo erna inlä rning steo rier anser att ed fö a eteend e upt inro tad e em tio nella pro lem på erk as av ilj n. en ilj n inte fö rk larar pro lem en elt llet, an et nd ib land lind ras eno en fö rä nd ring av iv ning en (Hw ang ilsso n, 20 3). K ognitiv t p ersp ek tiv D et k o g nitiv a perspek tiv et b eh and lar h ur m ä nnisk an tar em o t, lag rar, b earb etar o c h anv ä nd er info rm atio n. E nlig t d etta perspek tiv und ersö k er m an h ur tank ar o c h attity d er fo rm as o c h utv ec k las, o c h h ur tank arna sed an på v erk ar b eteend et. Mä nnisk an anses h a av sik ter m ed sitt b eteend e o c h h o n anses ä v en v ara en ak tiv v arelse (Hw ang & N ilsso n, ). G eo rg e K elly s (1955) teo ri b esk riv er h ur ind iv id en tä nk er o c h fattar b eslut. K elly b esk riv er m ä nnisk an so m en v etensk apsm an so m fö rsö k er k o m m a fram till allt b ä ttre fung erand e teo rier o m sin o m v ä rld. K elly s teo ri h and lar o m k o nstruk tio ner so m inneb ä r en k v alitet, eller en eg ensk ap, so m sk ilj er v issa o b j ek t frå n and ra o b j ek t. E tt ex em pel ä r j ä m fö relsen m ellan tre perso ner. T v å anses v ara g lad a m ed an d en tred j e ä r arg. Utifrå n d enna uppfattning analy seras en ind iv id s reso nem ang o m m ä nnisk o r o c h v ilk a perso nlig h etsd rag so m på v erk ar ind iv id ens reak tio ner på d essa tre perso ner. Hä r b lir d et k o nstruk tio nen g lad -arg so m anv ä nd s. K o nstruk tio ner h ar tv å po ler o c h ä r så led es d ik o to m a. A lla k o nstruk tio ner m ä nnisk an h ar b ild ar ett sy stem av k o nstruk tio ner o c h m ä nnisk o r sk ilj er sig frå n v arand ra g eno m att alla h ar o lik a k o nstruk tio ner o c h d essa ä r o rg aniserad e på o lik a sä tt. O m en ind iv id ä r m ed o m en h ä nd else anv ä nd er ind iv id en sina k o nstruk tio ner so m h ar m ed h ä nd elsen att g ö ra o c h b y g g er på så v is upp h ä nd elsen. Mä nnisk an anv ä nd er sitt k o nstruk tio nssy stem fö r att fö rsö k a fö rutsä g a v ad so m k o m m er att h ä nd a h ä rnä st. Må ng a m ä nnisk o r anv ä nd er sig m er av en av po lerna o c h d et b ero r till sto r d el på perso nlig a eg ensk aper. E n perso n so m tro r g o tt o m and ra m ä nnisk o r ser ex em pelv is and ra o ftare so m g o d a ä n so m o nd a. Mä nnisk ans sy stem av k o nstruk tio ner k an v ara ink o nsek v ent i v issa fall. E x em pelv is o m v i v ak nar o c h k ä nner o ss d eprim erad e så lä g g er v i v å r o ptim istisk a v ä rld ssy n å t sid an, m en v ak nar v i o c h k ä nner o ss g lad a få r i stä llet v å r pessim istisk a liv ssy n v ila. E n d el m ä nnisk o r lå ta en v iss uppsä ttning k o nstruk tio ner v ila m er eller m ind re perm anent o c h d et k an k rä v as psy k o terapi fö r att få d essa k o nstruk tio ner tillb ak a i funk tio n ig en. Interak tionistisk t p ersp ek tiv D et interak tio nistisk a perspek tiv et, so m o c k så k allas sy m b o lisk interak tio nism, anser att k o m m unik atio n o c h relatio ner m ellan m ä nnisk o r ä r d et v ik tig aste. Hä r stud erar m an b land annat h ur m ä nnisk o r på v erk as av and ras uppfattning ar o m d em sj ä lv a o c h h ur d eras j ag b ild o c h sj ä lv k ä nsla på v erk as. D en sy m b o lisk a interak tio nism en anser att d et v ik tig aste h o s m ä nnisk an ä r att to lk a b ud sk ap, relatio ner o c h situatio ner o c h fö r att m ä nnisk an sk a 2

8 m k unna g ö r d et k rä v s sam spel. Interak tio nister anser att d et inte finns nå g o n m o tsä ttning m ellan ind iv id o c h sam h ä lle. D e anser o c k så att ind iv id en ä r en fö rutsä ttning fö r sam h ä llet o c h att sam h ä llet ä r en fö rutsä ttning fö r ind iv id en. Mä nnisk an sty rs inte av inre d riv k rafter utan av sam spelet m ed and ra (Hw ang & N ilsso n, ). p D k o d y h k m ä k o m g g g b o v o c h k o m v ä o c h d d k o o m v å m 0 0 D k o d y m ä b g m k m v m d d b o m v b o c h Psyk od ynam isk t ersp ek tiv en psy nam isk a sy nv ink eln antar att perso nlig eten utv ec las ur nnisk ans nflik ter ellan rund lä and e eh rav en frå n rld en, att e flesta av essa nflik ter uppstå r på en ed eten niv (Bernstein.fl., 20 ). et psy nam isk a perspek tiv et fö rk larar nnisk ans eteend e eno rafter so erk ar ino en ensk ild a ind iv id en. Hä r anses att upplev elser i en tid ig a arnd en på erk ar eteend en upplev elser senare i liv et. E n psy k o analy tisk perso nlig h etsteo ri g rund ad på b eh o v o c h m o tiv v ar Freud s (1933). Freud sk ilj d e m ellan tre ty per av b eh o v o c h ö nsk ning ar, nä m lig en d etet, j ag et o c h ö v erj ag et. D etet h and lar o m b eh o v o c h ö nsk ning ar ind iv id en h ad e so m b arn, so m h an eller h o n fö rb j ö d s att tillfred stä lla d irek t o c h nu h ar v ä x t ifrå n. Ä v en o m d riften finns k v ar i v ux en å ld er h ar d et inte rik tig t sam m a inneh å ll so m h o s b arnet. Ö v erj ag ets b eh o v h and lar o m m o ral, h ur m ä nnisk an b o rd e b ete sig v ad sam h ä llet, fö rä ld rar o c h and ra fö reb ild er sä g er o m till ex em pel renlig h et, relig io n o c h g o d h et. J ag ets b eh o v ä r d en m o g na o c h ratio nella v ux na ind iv id ens b eh o v o c h k an b etrak tas so m en k o m pro m iss ellan d etet o c h ö v erj ag ets b eh o v. Freud h ad e ett g rund lä g g and e antag and e i sin teo ri nä m lig en att b eteend e tillfred sstä ller b eh o v, eller ö nsk ning ar, v ilk et m ed fac k term er k allas psy k isk d eterm inism. D etta inneb ä r att ind iv id en b ara b eter sig på ett v isst sä tt o m h an/ h o n få r nå g o n slag s b elö ning fö r b eteend et. Med b elö ning m enas h ä r tillfred sstä llelsen av b eh o v eller ö nsk ning ar. E tt b eteend e analy seras g eno m fo k usering, o fta på ett eller tv å b eh o v. D et ä r v ik tig t att ta i b eak tning att d et alltid ä r flera d rifter inb land ad e. E nlig t E g id ius (1997) ä r en d rift ett b eh o v s so m h ar sam b and k ro ppslig a pro c esser. E x em pelv is g er h ung ern d riften att sö k a fö d a. Freud anto g o c k så att v issa d riv and e k rafter so m sty r m ä nnisk ans h and ling ar inte lig g er i d en m ed v etna niv å n o c h så ä r d et fö r att m ä nnisk an inte k an h and sk as m ed så d ana b eg ä r. D et finns tek nik er fö r att stud era o m ed v etna k rafter. E tt sä tt ä r att ind iv id en frå g ar sig sj ä lv o m h an/ h o n ä r arg på nå g o n nä r h an/ h o n k ä nner sig led sen eller ned stä m d, slå på en k ud d e eller nå g o t annat so m sy m b o liserar perso nen o c h b ero d d e ned stä m d h eten på ilsk an k an d en fö rsv inna efter d etta. E g entlig en ä r d et inte v ik tig t v ad ind iv id en g ö r, utan att m ed v etet v ä lj a b eteend e. U tv eck lingsteoretisk t p ersp ek tiv Utv ec k ling spsy k o lo g i h and lar o m fö rä nd ring ar i b eteend en, reak tio nsm ö nster, psy k isk a eg ensk aper o sv. und er en ind iv id s liv slo pp eller und er arternas utv ec k ling (E g id ius, 1997). E nlig t N o rd sted ts sv ensk a o rd b o k ä r utv ec k ling en pro c ess so m led er till att nå g o t fö rä nd ras o c h o fta b lir m er k o m plic erat eller v ä rd efullt. Utv ec k ling sk er h o s b å d e b arn o c h v ux na, o c h led er till att ind iv id en få r m er k o ntro ll ö v er sitt liv g eno m att h an eller h o n k larar av ny a situatio ner. Utv ec k ling sk er i ett v ä x elspel m ellan ind iv id o c h o m g iv ning. L ad b erg (1990 ) m enar att utv ec k ling inte g å r av sig sj ä lv, utan d et k rä v er att ind iv id en ansträ ng er sig, arb etar o c h strä v ar fram å t. Utv ec k ling h ar o c k så m ed k ä nslo r att g ö ra, ex em pelv is k an ind iv id en k ä nna sig o sä k er infö r att prö v a nå g o t ny tt sam tid ig t so m d et ä r spä nnand e o c h ro lig t m ed nå g o t h an eller h o n inte h ar g j o rt innan. D et ä r v ik tig t att få m ä nsk lig nä rh et o c h stö d fö r att utv ec k ling en sk a b li po sitiv. Utv ec k ling en sk er inte 3

9 lug nt o c h j ä m t, utan stö tv is, v ilk en k an und erlä ttas g eno m att g ö ra ö v erg å ng en m ellan lug na o c h ak tiv a perio d en m ind re d ram atisk. D et ä r v ik tig t att ta h ä nsy n till att v illk o ren fö r utv ec k ling k an v ara o lik a red an frå n b ö rj an. Barn k an v ara o lik a på m å ng a sä tt, en d el lä r sig g å tid ig t o c h and ra lä r sig g å sent, en d el lä r sig ä ta ny m at snab b t o c h fö r and ra tar d et lä ng re tid o c h o lik a b arn reag erar o lik a på frä m ling ar. Ino m utv ec k ling spsy k o lo g in ä r v ilk et so m ä r v ik tig ast arv eller m ilj ö - en stä nd ig t å terk o m m and e frå g a so m d isk uteras. Id ag anser m å ng a att d et ä r sam spelet m ellan arv o c h m ilj ö so m fo rm ar en ind iv id. T id ig are h ar utv ec k ling spsy k o lo g er h ä v d at att h em m ilj ö n ä r spec iellt v ik tig nä r d et g ä ller att fo rm a perso nlig h eten, m en senare und ersö k ning ar v isar att h em m ilj ö n inte nö d v ä nd ig tv is b eh ö v er på v erk a perso nlig h eten i nå g o n stö rre o m fattning. D e flesta utv ec k ling spsy k o lo g er anser att b arn fö d s utan sj ä lv b ild o c h att d e steg fö r steg b ö rj ar k unna ursk ilj a sig sj ä lv a frå n sin o m g iv ning (L ad b erg, 1990 ). N ä r b arnet ä r o m k ring 18 m å nad er g am m alt b ö rj ar h an eller h o n b li m ed v eten o m sitt eg et o c h and ras j ag. D et ä r fö rst nä r b arnet ä r 5 eller 6 å r so m sj ä lv b ild en b lir så perm anent att d e ser sig sj ä lv a so m en perso n so m i g rund en k o m m er att v ara d ensam m a liv et ut, o c h d ä rm ed h ar en eg entlig sj ä lv b ild utv ec k lats. I 8-å rså ld ern m ä rk er b arnen att d e k larar sak er b ä ttre eller sä m re ä n and ra, sj ä lv b ild en b ö rj ar alltså inneh å lla b å d e po sitiv a o c h neg ativ a aspek ter (Hw ang & N ilsso n, ). N ä r sm å b arn h am nar i o tä c k a situatio ner fö rlitar d e sig på att d e v ux na sk y d d ar o c h trö star. D et ä r g rund en till em o tio nell sj ä lv reg lering so m ä r ett sä tt att h and sk as m ed k ä nslo r eller anpassa d em till en lag o m niv å. V y g o tsk ij (1962) sk rev o m pro x im al utv ec k ling so m inneb ä r att d e v ux na sk a lå ta b arnet få spä nna b å g en o c h prö v a sin fö rm å g a, en utv ec k ling so m lig g er steg et fö re m en inte alltfö r lå ng t fö re b arnets nuv arand e punk t i utv ec k ling en. N ä r b arnen b lir lite stö rre ä r d et v ik tig t att d e v ux na lä r d em h ur d e k an d istrah era sig sj ä lv frå n o b eh ag g eno m en slag s g uid ad instruk tio n. D etta k an g ö ras g eno m att d en v ux ne ex em pelv is pratar o m en fä rg g lad plansc h so m sitter på v ä g g en nä r b arnet sk a få en spruta. D et ä r v ik tig t att anpassa sä ttet att h j ä lpa d et lilla b arnet b ero end e på b arnets perso nlig h et. O m b arnet sä llan b lir rä d d eller led set b eh ö v er d en v ux ne inte stö tta lik a m y c k et, utan k an h å lla sig m er i b ak g rund en, m en ä nd å finnas d ä r (V y g o tsk ij, 1962). E nlig t d en psy k o sex uella teo rin (Freud, 1933) av g ö rs ett b arns eg ensk aper av h ur fö rä ld rarna h anterar b arnets instink tiv a im pulser, v ilk et inneb ä r att em o tio nell sj ä lv reg lering ä r ett ex em pel på en ny ttig o c h anv ä nd b ar eg ensk ap so m fö rä ld rar k an lä ra sina b arn g eno m att g uid a d em rä tt i o lik a situatio ner. o c h v k å g m b g o d v h k D v k h ö g å m d k o m m ä m m å o c h d k b y g g d m d v h A k ä k ä v o m d ä ä k v k g m g ö g o o c h g m h h h o k m k ä k h o v h m h o b o m v ä x m h o c h d o m h D h o c k o m h d v ä x k o m m o c h v m c g d v h k o m o c h ä v o c h b o v g ö g o m ä ä h Barns ux nas utv ec ling sk ilj er sig t eno att arnet trä nar på nå t en ux ne fö r lä ng e sed an ar larat av. e ux nas utv ec ling sk er på en re niv efterso eras unik atio n r er ng sid ig eras utv ec ling er på så ant so e ux na red an ar lä rt sig. tt utv ec las inneb r att lara av ny a situatio ner, en et inte r sj lv lart ilk a situatio ner ind iv id en stä lls infö r. Utv ec ling sk er eno ak tiv itet, en ind iv id r nå t eno att se resultatet av and ling en sk affar sig an eller n ny a unsk aper so sed an an anv nd as i ny a situatio ner. Utv ec ling en s ux na and lar, lik so s arnen, elv erk an ellan att and la ra slutsatser resultatet av and ling arna. et and lar så ur etta elspel sk er i unik atio n sam erk an ino en so ial em ensk ap. Fö r en ux ne and lar utv ec ling ansv aret fö r sitt eg et senare en fö r sin fam ilj s liv eh et av att ra nå t so fler n ind iv id en sj lv ar ny tta av. Orsa k e r t i l l b e t e e n d e Mä nnisk an sam spelar m ed sin m ilj ö på en g rund lä g g and e niv å d els g eno m b eh o v et att k o ntro llera sin o m g iv ning o c h d els g eno m att sk apa ö v erlev nad sm ö j lig h et (W h ite, 1959). D etta k an led a till k o nflik ter ino m ind iv id en o m b å d a sä tten att sam spela ä r ak tiv a sam tid ig t. Mä nnisk an h ar d o c k ing et v al efterso m nerv sy stem et ä r g j o rt fö r att se till att 4

10 h an/ h o n ö v erlev er, d etta g eno m att d en d el av h j ä rnan so m h ar h and o m m ä nnisk ans ö v erlev nad få r m ed d eland et fö rst (L ed o ux, 1992). E fterso m ö v erlev nad ssy stem et ä r k ä nslig t o c h reag erar snab b t k an d et h a fel o c h led a till att m ä nnisk an reag erar em o tio nellt tro ts att d et inte ä r nö d v ä nd ig t. Psy k o lo g er h ar upptä c k t att m ä nnisk ans nerv sy stem reag erar so m o m h ennes/ h ans ö v erlev nad v ar h o tat ä v en i d et d ag lig a liv et o c h d ä rfö r ä r d et v ik tig t fö r ind iv id en att v eta h ur h an/ h o n av b ry ter d enna reak tio n. D et so m h ar sto r b ety d else fö r h ur rik tning en b lir på b eteend et ä r tid ig are inlä rning o c h ind iv id ens k o g nitio n, d v s. h ur m ä nnisk an tä nk er o m sak er o c h ting (Frank en, ). K leing inna & K leing inna (1981) h ar v isat att fö ruto m tid ig are inlä rning o c h k o g nitio n, så o rsak as b eteend en ä v en av b io lo g isk a pro c esser. E nlig t teo rin o m m å l (L o c k e & L ath am, 1990 ) led er m å l till h and ling ens rik tning o c h energ i fö r h and ling en, o c h d etta på g rund av d en spä nning m å let sk apar. D et m å l so m i slutä nd an m o tiv erar ind iv id en att utfö ra en h and ling ä r en k o m b inatio n av d ess b io lo g i, inlä rning o c h k o g nitio n (Frank en, ). E d m k o v é m k o g ä m ä h v v ä h o h k ö d D ä k o v ä d ä h o h ä c k o c h v m y k D k o g d o c k m ä k g ö d b ä h o c h å g o m h o h h k h g m o m o c h ö v 0 n av e er ntro ersiella id erna ino psy lo in r att nnisk an ar eg en ilj a, ilk et inneb r att n/ an an sk apa sitt eg et e. et inneb r att ind iv id en ak tiv t sk a nstruera en rld r n/ an ser sig sj lv ly as prestera, i stä llet fö r att ara en passiv perso n so reag erar på ttre rafter. e flesta psy lo er anser att nnisk an an lä ra sig att ra et sta av fä rd ig eter fö rm r so n/ an red an ar eller lä ra sig att utv ec la ny a fä rd ig eter eno so rg sfull tank e ning (Frank en, 20 2). Socialp syk ologisk t p ersp ek tiv P e rso n l i g h e t Perso nlig h et inneb ä r att attity d er, m å l o c h till v iss d el v å ra h and ling ar ä r ung efä r d ensam m a und er en lä ng re tid sperio d. D etta fö rh å lland e k an h a sin g rund i att psy k o lo g isk a sk eend en o c h struk turer ä r stab ila ö v er tid. S j ä l v sc h e m a n G eno m so c ial j ä m fö relse o c h id entifiering fo rm as så k allad e sj ä lv sc h em an v ilk a ä r m entala representatio ner av o m h ur v i uppfattar o ss sj ä lv a. S j ä lv sc h em an fo rm as g eno m utv ec k land et av so c ial id entitet. Mä nnisk o r ä r o lik a m ed h ä nsy n till h ur k o m plex a d eras sj ä lv sc h em an ä r (L inv ille & C arsto n, 1994). Ind iv id er so m tä nk er att d e sj ä lv a h ar i sto rt sett sam m a eg ensk aper i alla situatio ner o c h i alla ro ller h ar ett enh etlig t sj ä lv sc h em a. Perso ner so m i stä llet tä nk er att d e h ar o lik a eg ensk aper i o lik a ro ller eller situatio ner h ar ett d ifferentierat sj ä lv sc h em a. Hur m ä nnisk o r tä nk er o m sig sj ä lv a h ar sto r b ety d else fö r d eras upplev else av em o tio ner (C lark, 1994). Ind iv id er m ed d ifferentierat sj ä lv sc h em a v erk ar b ä ttre på att sk ilj a på m issly c k and e ino m ett o m rå d e i liv et frå n d eras to tala v ä rd e so m m ä nnisk o r (S m ith & C o h en, 1993). S j ä lv sc h em at inneh å ller info rm atio n o m sj ä lv b ild en, so m i sin tur ä r d en fö restä llning en ind iv id h ar o m sig sj ä lv, d v s. ind iv id ens unik a k o m b inatio n av attrib ut. S j ä l v b i l d S j ä lv b ild en utg ö rs av ind iv id ens uppfattning o m sig sj ä lv o c h d en b estå r av d et v erk lig a j ag et, d et id eala j ag et o c h d et m o ralisk a j ag et. D et v erk lig a j ag et h and lar o m h ur ind iv id en ä r. D et m o ralisk a j ag et h and lar o m v ad d en m o ralisk a trä ning en sä g er att ind iv id en b o rd e v ara eller b ild en av h ur ind iv id en ty c k er att m ä nnisk o r b o rd e v ara. D et id eala j ag et ä r en fö restä llning so m finns i perso nlig h eten o c h ä r en k raft so m på v erk ar h ur ind iv id en v ill v ara. D essa fö restä llning ar o m m ä nnisk an b ö r v ara h ar ind iv id en h ar tag it till sig, frå n sin o m g iv and e m ilj ö, so m sina eg na o c h d ä rfö r strä v ar efter att 5

11 m fö rv erk lig a (Bernstein m.fl., ). N ä r d et v erk lig a j ag et o c h d et id eala j ag et inte ö v erensstä m m er led er d et till k ä nslo r av so rg senh et, b esv ik else o c h o tillfred sstä llelse (Hig g ins, V o o k les, & T y k o c insk i, 1992). K ä nslo r av m issly c k and e o c h sk am k an uppstå o m sk illnad en m ellan d et v erk lig a j ag et o c h d et id eala j ag et ä r sto r. S c o tt & O Hara (1993) h ar stud erat k ly ftan m ellan d et v erk lig a j ag et o c h d et id eala j ag et h o s stud enter ed å ng est eller d epressio n fö r att ta red a på h ur v ik tig sk illnad en ä r fö r att k unna fö rk lara psy k isk sj uk d o m o c h resultatet v ar att k linisk d epressio n v ar fö rk nippad m ed ett stö rre av stå nd m ellan j ag et o c h id ealj ag et. D e h ad e d o c k ing en g rund fö r att sam m a sak g ä lld e å ng est. Mä nnisk an so m v ux en b estå r av ett pub lik t sj ä lv so m and ra ser o c h ett priv at so m and ra inte k an se o c h so m b land annat b estå r av inre tä nk and e. S j ä l v g l e n g g 0 E 0 h ä o m ä ö o c h m ä v ä g o m k h j ä ä E 0 h o v S k h j ä h j ä S k h h o V v g ö v h b d k o v v m ä o k k o ö v g m ä & h å g j k o v v k o h v m g ä d v d h o m m ä ä k o 0 ö v ä x v o c k h b h o h b j b o c h d h v b m h v ä x o m g m v d m j b b ä j k o ä b & h v o c k å g j k o ä v o c h g å k g ö m m ö j g ö v m k b ä m å 0 re ri Förändring och utveckling av eget beteende och egna egenskaper utan styrning av föräldrar, lärare, institutioner och terapeuter (E id ius, 20 2 sid. 494). nlig t Frank en (20 2) and lar sj lv reg lering att nd ra tank em nster fö rä nd ring en startar ed att ind iv id en iak ttar sig sj lv, ilk et r nå t so an lpa till att nd ra felak tig t tä nk and e. nlig t Frank en (20 2) stä lls ind iv id en ela tid en infö r lik a al. a en ind iv id fö lj a sitt rta eller sin rna? a ind iv id en tä nk a på sin fram tid eller sk a an/ n nj uta av liv et nu? arj e al ind iv id en r i ard ag en ar ety elsefulla nsek enser. Fo rsk ning isar på att nnisk r an lä ra sig att ta ntro ll er sina liv eno ak tiv sj lv reg lering (Metc alfe Misc el, 1999). Fö rm an att sk uta upp tillfred sstä llelsen på rt sik t erk ar ara pplad till en perso nlig etsk alitet so i rund en r ett arv, s. et and lar er n sj lv ntro ll (Frank en, 20 2). Milj n ind iv id en er upp i på erk ar så ur ra n eller an lir på att sk uta upp elö ning et ar isat sig att arn so ar t upp i en iv ning so isar att et finns fö rd elar ed att sk uta upp tillfred sstä llelsen lir ttre på att sk uta upp rttid stillfred sstä llelsen n and ra arn (Band ura Misc el, 1965). Fo rsk ning isar så att fö rm an att sk uta upp rttid stillfred sstä llelse r ik tig t fö r prestatio n fram ng. Mä nnisk an an alltså lä ra sig att ra sak er so lig r issa fö rä nd ring ar senare i liv et, so till ex em pel att fo usera ttre eller att sä tta upp l (Frank en, 20 2). S j ä l v f ö e n d e ä ä m m ä ä k ä ä k ä o c h å y m b o k 0 0 S j ä ä m m ä o c h ä d g D ä k ä m ä k o m ä m b o c h ä ä o o O m ä o h o ä o c h k ä ä v ä ä g o d m c k m c k m c k o o c h & y E o c h k ä g ö o c h h ä m m ä & W h o E b ä h h m ä m b ä v g h ä m d o c h g å D v k ä m m å v b ä o c h h m m o m m d å ä ä m ä d d g ä o c h m b g m c k w E g g ö ä k ä h g ö v m m m b h m ä o o c h b ä h h o v E E g ä ä k ä ä o c h ä k D ä g ö ä v ä v d d rt ro Beg reppet sj lv fö rtro end e r sy no ny t ed sj lv tillit, sj lv nsla, sj lv fö rtrö stan, arak tä rssty rk a, tro på sig sj lv fram tand a (N a sto ra sy no ny -o rd en, 20 ). lv fö rtro end e r sam a sak so sj lv tillit inneb r tillit till en eg na perso nen (E id ius, 1997). et r en nslo ssig po nent av sj lv et so estå r av en perso ns po sitiv a neg ativ a sj lv utv rd ering ar (C persm ith, 1967). lik a nnisk r ar lik a stark t sj lv fö rtro end e nslan av ett sj lv rd e r inte nå t perm anent, utan et fö rä nd ras nä r an ly as eller issly as ed so iala ntak ter and ra erfarenh eter i liv et (Heath erto n Po liv, 1991). tt stab ilt sä ert sj lv fö rtro end e r att ind iv id en inte reag erar lik a stark t på po sitiv a neg ativ a nd elser so en ind iv id ed ett instab ilt, fö rä nd erlig t sj lv fö rtro end e (K ernis asc ll, 1995). tt ra sj lv fö rtro end e ar sto r inv erk an på ur nnisk ans liv ser ut. Perso ner ed ra sj lv fö rtro end e tend erar att ara lad a, lso sam a, pro uk tiv a fram ng srik a. e erk ar pa lä ng re ed sv ra uppg ifter, so er ttre ar ag så r i ind re fattning. Perso ner ed lig t sj lv fö rtro end e r er ng slig a, eprim erad e, pessim istisk a nä r et ller fram tid en er enä na att issly as (Bro n, 1991). nlig t Hig ins (1989) av rs sj lv nslan i ur sto r rad av erensstä elsen ellan ild en av ur and ra nnisk r ser på ind iv id en ild en av sig sj lv an/ n ill se sig. nlig t id ius (1997) inneb r sj lv nsla en upplev else av sj lv fö rtro end e sj lv sä erh et. rm ed av rs en sj lv fö rtro end e till iss el av etta. 6