25m. Hovedentréen fra torget leder direkte inn i skjæringspunktet som på gateplan blir en offentlig lobby som

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "25m. Hovedentréen fra torget leder direkte inn i skjæringspunktet som på gateplan blir en offentlig lobby som"

Transkript

1 MØTEPLSSE

2 TKLYS Indr gårdro ykkprkring POLITIKE TO VOLUMER VOLUME ETRE P KOLLIDERER P RKD utndør gårdro TILLPSSES VOLUME SKPR MØTESPLSSER EL VE G T hovdinngng RÅ DH US PL S SE SOLSID E IDRE VÅGE SITUSJOSPL. Måtokk :500 () Sndn rådhu iggr i t kjæringpunkt d ng dinjonr. Hr øt ikk br frtid og fortid, n ogå innbyggr og poitikk, privt og offntig, forvtning og tyring, hv og nd. Skjæringpunktt nifitrr g rnt fyik i totn for o r ruttt v øtt o to ortogon yt - gtytt fr vt og kiytt fr øt. Itdt for å di to ytn t n i n udfinrbr for, hr vi vgt å yniggjør dtt øt gjnno å to tinært idntik og ntn gnrik bygningr koidr d hvrndr. Ruttt bir ikk br n kotndffktiv bygning - kjæringpunktt inn i hut kpr ogå n unik p for øtr og ny kontjonr utn t dn rjon og utifunkjon pnn går tpt. D dt vtr v d to hun trkk tibk fr totgrnn, kp t obyt torg i i tiknytning ti hovdntrén. Pn fortrkr ikk br bygningn offntig krktr - dn bir ogå n nturig pu på trndprondn og kn gjnno in obyt pring ogå bi n d v bygningn nrgiyt. Et rgig yt v btong og g gir n fd o d in dinjonr og rptijonr båd gir n rjon og kotndffktiv bygning. Sytt kpr t nhodnd uttrykk åpn for intrn forndringr og o dutn fungrr o n rkd ng d Evgt. På toppn v dt inntrukkd vout iggr bytyrn i t gt vou d itt gn uttrykk, n tidig innordnt i hut fd. Bytyrn gir krktr ti dt ndnforiggnd torgt og kpr n k og n nhng ti kuturhut i ndr ndn v trndprondn. D to rktnguær voun hr hvr in indr gård og dr d to bygningdn ovrppr dnnr hut irkujon t åttt dr d vrtik forbindn og d infor øtpn i kjæringpunktt. D to gårdron hr dinjonr, n kir g på t vgjørnd punkt - dt vtr vout gårdro r kitirt og dnnr n åpn nhng o tjn, n dt øtr vout hr t utndør gårdro. Dt o i pnn r ut o to idntik ro gir i virkightn t hu d forkjig roig oppvr. pn, borttt fr bytyrn på toppn, føgr åtttt prinipp dr hovdirkujonn øpr ng gårdron. Bygningdypt på gjør t vout r optit o prfbyt, n gir ogå god forhod for dgy og nturig vntijon. 5 Hovdntrén fr torgt dr dirkt inn i kjæringpunktt o på gtpn bir n offntig obby o dirkt grnr ot dt vtig triut og dt øtig gårdrot. Hr iggr rpjon, kntin og øvrig offntig funkjonr. Gjnno å kry kjæringpunktt kor n gjnno dn kundær ntrén ti dn ndr utpn på hut nordid. Dnn r vtt ti HC-prkring, vrnr og ndr funkjonr o r vhngig v t bir k kunn nå hut. Øvrig tjr btår v rr og rkiv o tkkt vær kontrukjonn utn innvndig bærnd øyr r vggr kn tip ttr d bhov o opptår. Fdn vindur føgr n innding på,4 o gir n opti øbring båd for åpn ndkp og for vntu c. Bytyrn på toppn v dt vtr vout r indrtt, no o gir p ti n tr o r tigjngig fr h n og tihørnd pr. Trrn bir ikk br n ktr kvitt for n - dn kn ogå bruk vd bryup og vd ndr ftig bgivnhtr. OVERSIKTSPERSPEKTIV MØTEPLSSE

3 PUSER PERSPEKTIV ovr indr gårdro CIRKULTIO PUSER PUSER ITERIØRPERSPEKTIV BYSTYRESL To idntik bæryt d ntrt prt kounikjon for pubiku i kjæringpunktn o voun og to intrn trppr o ogå fungrr o fuktvir. PUBLIKUM BYSTYRESL Stor dr v ført tj r tipd for pubikurttd funkjonr. Inngng fr båd nord og ør tit pj gjnno bygningn Trton pr ntrt og opphøyd i rot d ordtyrrbordt fr i n. Pubiku ittr ng fdn ot byn. Rot hr to prt inngngr, n for poitikr og n for pubiko. fornnkpt og vnt En fkib vgg åpnr for t tørr nt pr for pubiku vid viktig øtr r rrngntr SIRKULSJO MØTEpr Puro og øttdr r jvnt fordt i bygningn og vndr båd inn ot trit og ut ot byn. Rådhut r brukrvnnig, båd for ntt og pubiku Hovdirkujonn i åtttt prinipp gir god fkibiitt i byggningn t uight for t uik vdningr kn d, puro CIRKULTIO CIRKULTIO SERMOIER Rot kn bruk ti ndr rrngntr o bryup og prro. Dn fkib vggn btyr t ron kn bruk tidigt. PUSER PERSPEKTIV ovr utndør gårdro MØTEPLSSE

4 BYGGETEKISKE PRISIPPER 6 Hut kor i hnhod ti kvittprogrt ti å tikob båd fjrnvr og fjrnkjøing - o r fordktig tt fr t nrgiynpunkt. Rådhut kn i g v ogå bidr ti t vr nrgiforbruk. Dvi gjnno konvnjon funkjonr o intrgrrt okjring og t vrvking-yt d uight for nturig vntijon. Dvi gjnno å dobbtutnytt dn frigt og ydvndt pn forn hut o n tor ofngr o kn virk d hut vnnbårn kjø/vryt. vhngig v grunnforhodn og fjrnytn kn ogå orn ovrkuddvr gr undr jordn for nr å kunn gjnbruk på vintrn. Dn øtr bygningn hr t vgtjondkt tk o forbrukr og forinkr ndbørn, og kn på dn åtn rdur probr d rgnfo. Rådhut r i in hht utfort for å oppnå t godt innki og for å oppfy krvn for pivhutndrd SITT -. Måtokk :00 () 5 Prfbrikrt fdkttr i ing. FSDEOPPRISS. Måtokk :00 (). FSDEOPPRIS. Måtokk :00 () Lydborbrnd tk Prfbrirt btongnt Ektriør okjring.fsdeoppriss. Måtokk :00 () 4. FSDEOPPRIS. Måtokk :00 Huruguv d intgrrt vntijon og ktronik frføringr Vindu i chpgnnodirt uiniu 5. FSDEOPPRISS. Måtokk :00 () Fkib vggr 6. FSDEOPPRISS. Måtokk :00 () Lydborbrnd tk Utvndig rkd ot Evgt og hovdinngng Konvktorr ng vidur 7. FSDEOPPRISS. Måtokk :00 () 8. FSDEOPPRISS H. Måtokk :00 DETLJSITT. Måtokk :50 () DETLJ Fdoppri. Måtokk :50 () MØTEPLSSE

5 Kjrnvirkoht dinitrjon - 59 Kjrnvirkoht forvtr - Kjrnvirkoht yndightutøvnd nhtr - 9 Kjrnvirkoht yndightutøvnd nhtr - 0 Koptntjntr / infrtruktur funkjonr - 88 Møtp og f funktjonr - 0 Møtp og f funktjonr - Ro for pubiku - 70 øt kjrnvirkoht - d. rvic d boigtjntn 0p vi hcp ing r prk brdkpntr 5 åpnt rkiv øt 4 hcp ing r p rk 6 gr 6p KT byggk ovr dik 5 ri k o ring ppæ øt byggk p print o vntr byggk 49 nød ut ko øt 7 v rki 0 t prin 0 v rki by øt r g øt p ø 9 ij 49 f kjøkkn ndbruk 5p n tj tn p ri krt tr / øt 7 t 5p ro øt tor kon 6 tor kon 5 f kjøkkn uttiningr puro r f 5 7 øt 7 ntry /p u p 5 pubiku yndightutøvnd nhtr 5 foj / rvictorg 9 nød ut ik +. ntr foj/kppro 7 n fr 0 kon print 6 rcpjon kn kjøk 5 øt vindfng 5 pro grup n fr kon ik bypn 44p øt gr f g n u o 50 tor kon 6 ik tkn ijø by tin kn 0 r g 9p ro øt t prin v rki try n /p pu 5 tkn rkiv nt p å 5 p p 0-5 p øt 7 tkn foj/kppro r f rint øt 8 øt ro øt ETSJEPL :00 () 5 ETSJEPL :00 () 5 MØTEPLSSE

6 Intrn tøtt og tbtjn - 6 Koptntjntr / Infrtruktur funkjonr - Møtp og f funktjonr - 0 Kjrnvirkoht -poitik - 5 Kjrnvirkoht initrjon - 00 Møtp og f funktjonr - 5 Trr - 6 rovrikt Kjrnvirkoht -poitik - 5 Kjrnvirkoht forvtr - Kjrnvirkoht dinitrjon - 56 Kjrnvirkoht yndightutøvnd nhtr - 9 Intrn tøtt og tbtjn - 6 Koptntjntr / Infrtruktur funkjonr - 00 Møtp og f funktjonr - 6 Ro for pubiku - 70 øt 8 Hir / Trppr / Tknik ro - 48 SK 4p / ktt 7p prti print 7 prti prti prti prti TOTL BR: 0695 / TOTL BT: 8 6 gr øt prti gr 5 gr 5 print 7 pron ink. BHG rkruttring p print rkiv prti poitik d. v kord. 7p ntr 49 ntr f kjøkkn rvrro 45 rkivr prti rkiv pntry fkøk prntri, byrådgivr og poitik 0p tivt / HVO p gr ko. rkiv ko. rv 6 ko. rv 6 ko. rv 6 print øt rgnkp og øn 5p 7 foj/kppro gr fr øt 7 øt 5 ntr trr vr ordforr 5 ordforr 5 bytyr 5 7 foj FSK 7 f oung øt budjtt og ny / nkffr 5p f oung 5 åpnt rkiv print ITK dokuntnhtr 0p øt gr 6 f oung 5 rådn 5 ko dvoktn 6p øt dirktørr 6p rådn tbr 6p fgtb ko. dirktørrn 6p ETSJEPL :00 () 5 ETSJEPL 4 :00 () 5 MØTEPLSSE

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Lsnings fors lag ti l Eks amen i 45060. Sys t e meri ng 1. Ti rsdag 22. mai 1990

Lsnings fors lag ti l Eks amen i 45060. Sys t e meri ng 1. Ti rsdag 22. mai 1990 Lsnings fors lag ti l Eks an i 45060 Sys t ri ng Ti rsdag 22. ai 990 Kl. 0900 { 300 27. april 992 Oppgav,5% a) S sidn 30 og 3: subsyststruktur En oppdli ng av systt i n ngd dl systr, san d n ngd korrlasjonr

Detaljer

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1 ys P Å 3 20 0 6 V E G E N SE H ERRENS FRELSE! 1 Innh o d Øyne ne som se r 2 Se H e rre ns fre se 3 En sang påje rnb ane stasjone n 8 Kom 10 ys P Å V E G E N Innvie se og ove rgive se 12 nr. 3/2006 Fuste

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK.

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK. ! Hrnr lett!u! I BUTIE T! DT Olrud Ric Hotel Brurnunddl Bt( BK Hein 45 lr 4 10. mi Redktør: Tommy H.S.Sendsmrk STILLIN GEN FØR SISTE RU N DE: 'l. Akdemisk BK 2. Tønsberg BK. 3. Forcingklubben. 4. Bergens

Detaljer

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet Helsedirektoratet informerer om: tf08?ooosb Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet f/e.i-no--xi Oslo. 15. desember 1986 : i? Helsedirektoratet AfE«-loO--2.Y Redaksjonell

Detaljer

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013 Fb 2013 (El.nr 8002200) CVM-MINI NETTANALYSATOR 1.6.- Oppstt av snittforbruk paramtr (Maximum Dmand). CVM-MINI r t instrumnt som målr, brgnr og visr d vanligst lktrisk paramtr i t tr-fas anlgg (båd balansrt

Detaljer

SMÅ SENTER HAR EN TENDENS TIL Å BLI STORE. FØLG MED STOPP!

SMÅ SENTER HAR EN TENDENS TIL Å BLI STORE. FØLG MED STOPP! SMÅ STER HAR TDS TIL Å BLI STORE. FØLG MED STOPP! BELIGGHET Oslo Gardermoen Moss Lufthavn Rygge Sarpsborg sentrum Østfoldsykehus, Kalnes Inspiria 126,7 km 26,1 km 2,1 km 5 km 2 km Sarpsborg er en kommune

Detaljer

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved 10/10/41. bygartneren i Ber gen. Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved å h nler'e hr. bygartnerens opmerksomhet

Detaljer

ilr5 t1. mai Redaktør:

ilr5 t1. mai Redaktør: Ha il LJ B ULt l= T= T L- I LN] D..fl r!i l98t Olrud Rica Hotel Brununddal BK BK Hein 45 ilr5 t1. mai Redaktør: Tommy H.S,Sandsmark SLUTTRESULTAT. 1 Akadetuisk BK,...l07poeng 2. BftBcos BK...89poen9 3.

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten!

Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten! AL REGLER FOR TO SPILLERE ELLER LAG Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten! Sp For to spille ell lag legg de til spilleglene nedenfor. Hvis de spill med lag, bør de

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

IOrOrC', ISBN: 82-74M47f. godt "416,hsnnPzt d MngetufØ h utbm håning o ulmhge nud ø udtnnenda språkkg?rcisjø. Inkhhzø dk gjme

IOrOrC', ISBN: 82-74M47f. godt 416,hsnnPzt d MngetufØ h utbm håning o ulmhge nud ø udtnnenda språkkg?rcisjø. Inkhhzø dk gjme IOrOrC', Oiginilfi trel: Monsieur Tesk @ Edidons Gdlimard, 1946 @ Bokvennen Forhg ls6 Saa og rykk ØsdudsPostens Boktrykkeri, ]dk Omdag: kdne Nausdd Innbindhg: bkbinderierh. M. Refsum A/S, Oslo Boten er

Detaljer

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~ : _ _ av stortingspresident C Hambro Cetter "Norsk Front tl :for juni 19411 eh_ta)e?rofessor Wonnmliller holdt f L te beslutt riktig du den snd{ter a1t so forel1gger vr regeringens det tyske overfall

Detaljer

HASARBLADET STYRELSEN INFORMERAR. April2Ol2. INNEfulLL I DEI:IA MJWIER

HASARBLADET STYRELSEN INFORMERAR. April2Ol2. INNEfulLL I DEI:IA MJWIER HASARBLADET April2Ol2 INNEfulLL I DEI:IA MJWIER STYRELSEN INFORMERAR Sgr.bq hdt tlllgde i"lornzrat on att skopa ed Und*hdllsplan Jb blard a^aal t apit al aw aan in g Jd I ln ttt ida ko t d a.t er/u tg

Detaljer

AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\

AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\ L86l: VJIHV-9V I i AGARICAs GRUNNLEGGER Roy l~risti8t\s6t\ 8. argo nr. 15 AGARICA Mai 1987 tfyi(ologh K T1DSSK.RIFT UTGI'M AV FREDRIICSTAD sopprorening, A myco1og~ca1 ~ourna1 pub1~shed by the Myco1og~ca1

Detaljer

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e Fsit Fsit I gng igjen Oppgve 0 Oppgve > < > < Oppgve 9 Oppgve 6 6 Oppgve = < < < Oppgve 6 0 0 0 0 Oppgve 7 6 6 6 Oppgve 0,7 000 Oppgve 9 0,09 700 0,79 7 Oppgve 0 0, 0, 0, 0, Oppgve 0,07 0,7,,7 Oppgve Oppgve

Detaljer

Se Himlens Stjerner. Året Rundt. En musikalsk reise. med Elgene

Se Himlens Stjerner. Året Rundt. En musikalsk reise. med Elgene En musikalsk reise Året Rundt med Elgene Vokal/instrumental Janitsjar - grad 2,5 +kor og lufttriangel Se Himlens Stjerner Komp: Lage Thune Myrberget Tekst: ry ornberg Olsen/ Lorang Brendløkken rr: Jarle.

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. lo-83

DRAMMEN AKVARIEKLUBB. lo-83 DRAMMEN AKVARIEKLUBB lo-83 SJØHESTEN MEDLEMSBLAD FOR DRAMMEN AKVARIEKLUBB REDAKSJO SKOUITE TORE KARISEN And æ Nlllons vei 1A _ Dømm.n _ lll' 31 70 74 TOBILL ANOERSEN Eng4o a7a _ Dramm6n _ Tl. 339012

Detaljer

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA @.=..o,-.,,',' BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA!o! å ivareta de blågrmc inlæssøe khytter til elver, bekkcr og vitd d del elt r Oslo

Detaljer

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. -

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. - I{ORDISK ;;IDGE MAGASIN,t. Årg. Algun 1933 Nr, 6 UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I urkonmer I qrns njnedlir, uidiarl 5oni (,måncdele iuni oc iuli Årsaoonnemen. rr. b.00. Kunloier os eksp"d v,rlakole'i,

Detaljer

Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene:

Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene: Kj ere kund! Takk ior at du har kjopt defte p'oduhd, \6 hepsr & v fe myo gled ev det. Det tar itt fid a s tle det sammen. Ta det som en liten rnoqompvehe 0 t 9r ikk uyan$g 6 trenge droyt en time pa A settelrampo

Detaljer

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek -

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek - SAGA-omen I denne mulighessudien har vi vurder ombygging/påbygg og nybygg på SAGA-omens for å belyse poensiale il ny kulurhus og biblioek. De er lag vek på byplanmessige forhold og føringer på samme måe

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion Av : Fire on the Mountain-Top Bahá í Holy Days Flowers of One Garden Stories about Bahá í Funds Et nytt liv rører seg i denne tidsalder i alle folkeslag på jorden...

Detaljer