REFERAT. Dato 12. februar Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud"

Transkript

1 REFERAT Tema fr møte PTU-OA Dat 12. februar 2013 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jn Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Osl Waage Statens vegvesen Eldbjørg Slli Lund Regin øst Kmmunene Snja Aasen Skedsm (SNR) Kristin Tandberg Asker (regin vest) Sfie Skåra Ås (Fll) Webjørn Finsland Osl, Pbe Slfrid Trå Osl, Bym Referent Kpi til Siri Oestreich Waage Pipaluk Møller Lund, Ingrid Misund

2 Ansvar Runde rundt brdet: Skedsm (SNR): Det er mindre aktivitet i SNR generelt, men fire kmmuner; Lørenskg, Nittedal, Sørum g Rælingen, samarbeider aktivt m kartinnsynsløsningen SNRKart. Det samarbeides ellers mest m Gevekst. Det er ikke planlagt ny felles lkal gedataplan. Det avhldes nå møter mtrent t ganger i året. Enkelte kmmuner arbeider med KmmuneApp Skedsm har innsynsløsning (intranett) på plass g gså fått lagt ut plandata på nett med ArcGis nline. SVV: Osl: Plan- g gedatamiljøene er i startfasen av et samarbeid fr å fkusere på reguleringsplan. Dit.n prsjektet er i vinden, det tar tid g energi Det arbeides videre med å gjennmgå datasettene i NVDB. Det jbbes i str grad videre på påbegynte prsjekt. Det arbeides fr fullt med å få nytt plansystem på plass beslutning rett rundt hjørnet. KlimaGIS prgramvare testet, denne hlder ikke vann. 3D mdell prsjektet ruller videre ROS-tema er gjrt klare fr kmmuneplanen, det diskuteres hvilke datalag sm skal brukes i endelig utkast Flmveikartet er veldig bra, utfrdringen er hvrdan bestemmelser skal frmuleres g knyttes til Utfrdring å velge flmsnekart. Osl er dårlig kartlagt fra NVE sin side. Metdebruk blir et spørsmål Undergrunnsprsjektet i gang. Osl har en bymeldings app. Hvr publikum kan melde m feil, fr eksempel hull i veien. Applikasjnen utvikles videre. Gedatamedarbeidere i bymiljøetaten (Bym) har hatt en intern rienteringsrunde fr å kartlegge behv, få på plass rutiner i bruk av temadata g stedfesting av infrmasjn, g skape dialg. Osl digitalt er ikke hundre prsent på plass. Asker (Vest reginen): Ny kmmuneplan er under utarbeiding, det er mye å vurdere g diskutere, Osl kmmune har delt erfaringer. En gd del analyser utarbeides selv Flm i fkus nå, utfrdring med tilknyttede bestemmelser Drapering av plan på 3D mdul til arbeid mt plitikerne Oppdaterer data pp mt Nrkart sin KmmuneApp, tur- g friluftsdata m sykkelveier g kulturminner er lagt inn. Siste del av de histriske kartene til Asker skannes g legges ut på nett. Asker fikk nye nettsider på mandag. Det arbeides i str grad mt servicetrget, her er det behv fr videre kmpetanseutveksling. Plan-, byggesak- g gedataavdelingene i Asker, Bærum g Røyken arrangerte en nabfest med faglig g ssialt innhld. Ås (Fll): Det er fkus på reguleringsplaner g SOSI-kntrll i Fll grunnet leveranse til Kartverket. Det er arrangert wrkshp g rutiner fr å kreve SOSI-kntrll ved mttak av planfrslag er styrket. Fll kmmunene ser str verdi i å samarbeide. Arbeidsppgaver g kmpetanse kan

3 frdeles g deles. Prgrammet Yammer er tatt i bruk fr kmmunikasjn med gd hell. De har felles prgramvare g servere, lkalisert i Ski. Samarbeidet er i gang med anbudsknkurranse på leveranse av ny kartprgramvare. Fylkesmannen: Fkus på kartlegging av bilgisk mangfld med dataflyt til naturbase Nen kmmuner har fått tildelt penger til kartlegging av hul eik sm en del av kartlegging av utvalgte naturtyper. Det har vært ne treg innlegging i naturbase frdi DN har mstrukturert sine databaser g kmmet med en løsning til erstatning av naturbase 4. En gd del kartlegging i frbindelse med naturmangfldlven skjer på nasjnalt nivå, dataflyten til kmmunene har vist seg å være en utfrdring. FM er pptatt av gde kmmunale løsninger slik at data kan tilgjengeliggjøres, ikke bare fr egen administrasjn g saksbehandling, men gså fr innbyggerne. Markagrensa har vært etterspurt i frbindelse med frskriftsarbeid til lven. Frtsatt fkus på Oslfjrd GIS, første versjn slippes i disse dager. Kursing av ansatte i uke 9. FM har lite egne datasett, det meste bearbeides g sendes videre til andre sm er dataeiere. Kartverket: Landdivisjnen i Kartverket har avsluttet en mstruktureringsprsess. Nye lederstillinger er på plass. Enkelte fagkrdinatrer mangler. Etter frespørsel fra MD arbeides det med å revidere markagrensa i tilknytning til frskriftsendring av markalven. Arbeidet med sti- g løypedata er tatt pp igjen. Det er et strt arbeid, ne mangel på ressurser. Det gjøres pririteringer fr å knkretisere arbeidet. Plandata på leveransenivå 1 (reguleringsplanmråder) skal frvaltes fr første gang, det er gått ut infrmasjn til kmmunene m dette. Plandata på leveransenivå 2 skal etableres i løpet av året. Sak 13-1: Referat Gdkjent Sak 13-2: Statussaker Status på det ffentlige kartgrunnlaget fra Hilde Jhansen i MD: Vi har begynt å jbbe med prsessen internt, g hatt en liten rientering mt KS. Vi ser at det trengs ne mskrivning av rapprten., men har ennå ikke alle knklusjner på plass. Vi skal ha et møte med Kartverket g muligens nen kmmunerepresentanter. Planen er at knklusjnene skal være klare innen utgangen av mars. Det ble infrmert m Geanalysewrkshp arrangert av PTU-Buskerud Naturarbeidsgruppa har ligget litt på vent i frhld til ny naturbaseløsning. Denne er nå på plass med bedre grunnkart, søkefunksjner g analysemuligheter. Data kan lastes ned etter type g mråde. Arbeidsgruppen ønsker nå å se på muligheten fr å arrangere en fagsamling fr kmmunene i mai/juni. Dette passer gdt med mål i virksmhetsplanen fr miljøvernavdelingen. Dataflyt vil være essensielt på en slik fagdag. Leif Sak 13-3: Resultater fra barnetråkktiltaket i tilknytning til GIS-dagen Ingen skler eller barnehager i av de sm fikk invitasjn har registrert seg på barnetråkk. Her må det tilstedeværelse til fr at prsjekter skal igangsettes.

4 Sak 13-4: Fagdager, plan fr knt: Fagdagen m juridiske prblemstillinger har blitt utsatt, mye frdi ønsket fagkmpetanse fra UMB ikke har hatt mulighet til å stille. Fagdagen blir antagelig flyttet til høsten. Det blir muligens arrangert en planfaglig dag i frkant av fagdagen m juss. Målgruppen fr fagdagen er jurister, planleggere g gedatamedarbeidere i kmmunene. Det km pp frslag å utvide invitasjnen til gså å gjelde alle Fremtidens byer. Fagdag m naturdata blir muligens arrangert i mai/juni. Det er laget et budsjettfrslag fr bruk av PTU-OAs midler, dette ligger sm vedlegg. Jn Anders, Pipaluk Leif + Sak 13-5: Sintef sin rutefinningsløsning DYNAMO - Bym har levert data til Sintef g hatt en presentasjn av deres flermdale rutefinningsløsning DYNAMO. Interessant g impnerende løsning. Tankeprsessen m hvrdan vi kder data fr tilrettelegging til fremtidige løsninger er viktig. - Det er flere aktører sm arbeider med slike løsninger eller varianter av dette. Det var enighet m å invitere én eller flere aktører til neste PTU-OA møte. - Vegvesenet utfrdres gså til å presentere arbeidet med egen løsning; dit.n Jn Anders / Siri Sak 13-6: SOSI-kntrll ved høring - Fylkesmannen g Kartverket infrmerte m mulig samarbeid m plankntrll ved høring. Det ble avklart at planer på høring har fullt planinnhld på SOSI. - Kartverket ønsker å kntrllere planer på høring fr å være i frkant av vedtak. Ressurser er ne uavklart, ønsker ikke å være flaskehals. Jn Anders / Siri Sak 13-7: Innmeldte saker - Det ble spurt m det er behv fr AR5 kursing gi tilbakemelding! - SePlan ble vist. Tilbakemelding m at SOSI-kden til planene må frklares. - Neste møte er 30. april

5 Vedlegg til sak 13-4: Budsjett PTU-OA 2013 Aktivitet Nett inntekter 1* Temadag m jus g kart * Møtemat PTU-OA * Temadag m kulturminner * Temadag m Naturbase * Temadag m jus g kart (2) Sum inntekter g utgifter før bidrag fra ND Overføring fra ND 0 0 Sum inntekter g utgifter * jf vedlagte særbudsjetter Aktiva pr 31. Januar 2013 Kntanter - SK-knt (LTG80005) Sum aktiva Vedlegg til budsjettpst 1 - Temadag m jus g kart Budsjett fr Temadag m jus g kart Budsjett Regnska p ca 100 persner a kr Sum inntekter Leie av lkaler ( 1 dag a kr 6000,-) kurshlder (4 timer a kr 4000,-) lunsjkstnader ca 100 persner per dag a kr Sum utgifter Nett inntekter

6 Vedlegg til budsjettpst 2 - Møtemat PTU-OA Budsjett fr Møtemat PTU-OA Budsjett Regnska p 0 0 Sum inntekter lunsjkstnader (4 møter) ca 9 persner a kr Sum utgifter Nett inntekter Vedlegg til budsjettpst 3 - Temadag m kulturminner Budsjett fr Temadag m kulturminner Budsjett Regnska p ca 60 persner a kr Sum inntekter Leie av lkaler kurshlder lunsjkstnader ca 60 persner a kr Sum utgifter Nett inntekter Vedlegg til budsjettpst 4 - Temadag m Naturbase Budsjett fr Temadag m Naturbase Budsjett Regnskap ca 60 persner a kr Sum inntekter Leie av lkaler kurshlder lunsjkstnader ca 60 persner a kr Sum utgifter Nett inntekter

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

UMBs historiske samlinger

UMBs historiske samlinger UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt 04.06.2012 Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus REFERAT Geodatautvalget i Akershus Møtedato: 2012-5-8 kl. 09.00 Sted: Sørum kommune Tilstede: Ikke til stede: Referent: Jens Kjell Aabø Ellen Sofie Melander Oddmund Arntsberg Anders Hveem Malum Even Anders

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer