Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013"

Transkript

1 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne), Sigve Ulstein (1. vara), Dagfinn Kvalsund (2. vara), Peter Nygjerde (leder), Amund Gilleb (ansatt, Prgramansvarlig - barn g ungdm). Fraværende: Hanne Bjrnes, Daniel Fenstad, Kamilla Malin Gulbrandsen, Hilde Karine Kvalheim Amund åpnet møtet med en andakt. Sak 10/2013 Referat fra møte 1/2013 Referat fra BKU rådsmøte 1/2013 var tidligere utsendt, g innen fristen km det ingen bemerkninger. Referatet var vedlagt innkallingen til Landsstyret Rådet gjennmgikk krt referatet. Rådet etterspurte framdrift fra Blå Krs Nrge i frhld til sak 08/2013 Blå Krs g arbeid mt vld g seksuelle vergrep. Amund lager sak til neste møte m krav m plitiattest fr ledere i BKU. Resten av referatet ble tatt til rientering. Sak 11/2013 Infrmasjn Yngve infrmerte fra Blå Krs speiderne (BKS): - Den 2-9 juli 2016 avhldes en felles krpsleir sammen med Metdist-, Frikirken g Frelsesarmeen g Misjnsfrbundet Ung sine speidere. Evje er høyaktuelt sm sted. - Landsleiren i Stavanger i august var vellykket. Alle speidergruppene til Blå Krs utenm Flekkerøya deltk. Ttalt ca 70 Blå Krs speidere. - Om 2 uker har BKS krpsting. Saker: bl.a. valg g Lesth-samarbeid. - Det blir krpsleir neste år i august. 40 kaner på tur! - Mulig at BKS vil jbbe med revisjn av rusgiftmerke. Yngve prater med NSF m utvikling videre

2 2 Orienteringer fra øvrige lkallag: Adventura Nerlandsøy: Arbeidet går bra. Det er medlemsvekst g ny aktivitet! Ålesund BKU: Arbeidet er i etableringsfasen. Tre har hatt kntakt med nen ungdm m å bidra på Valderøya, men ønsker primært ppstart nært sentrum. Kan bli et kafe-aktig arbeid, men ungdmmene må drive det. Tre vil bruke tida på etableringa g bygge stein fr stein. Amund infrmerte fra Landsstyret: - Generelt m arbeidet med rganisasjnsprsessen - Nettverksknferansen i høst er avlyst. Det blir en Kickff-samling fr ny rganisasjn i februar - Det hldes en frivillighetsknferanse i Kristiansand i 2014 Amund infrmerte m arbeidet på Landskntret g andre saker knyttet til BKU: - Amund jbber i 80 % stilling i 3 måneder i høst siden 20 % av pappapermen gjenstår. Siden det ikke ble satt inn vikar under pappapermen ble det gjrt lite på senvåren 2013 utver det mest nødvendige - Tillitsvervet tar ne tid: kurs, lønnsfrhandlinger, ansettelsesprsesser. - Har gjennmgått BKU- frsikringene sm nå skal være i bks. Nå har BKU både ansvarsfrsikring g risikfrsikring fr paintball, klatring g crsscart! - Skal delta på NORDAN-knferanse i Tallinn i ktber g ønsker å ha med en fra BKU i tillegg. Tematikk blant annet m lkal implementering av alklplitikk. - Jbber en del med prsjektarbeid: Bevisste ledere Mrten Eikli ny prsjektlede. Fått ppslag i Vårt Land m saken Nestehjelperne Ellen Strset (tidligere daglig leder i BKU) ansatt sm prsjektleder. Kampanjen sparkes i gang til våren! OPPREIST- går mt en avslutning av prsjektet - Orienterte m ulike Blå Krs-saker i media den siste tida - Oppdatering m Lesth-samarbeidet. Amund har løpende kntakt g begynner snart med LNU-søknad. Saken tas gså pp på krpstinget. Tatt til rientering.

3 3 Sak 12/2013 Øknmi Regnskapet til BKU fr 2012 pr var vedlagt innkallingen. BKU bestiller ne nytt prfilmateriell i år gså med tanke på neste års Camp GF. Regnskapene fr BKU pr september 2013 ble tatt til rientering. Sak 13/2013 Omrganisasjn av Blå Krs g betydningen fr BKU Barne- g ungdmsrådet diskuterte hva mrganiseringen av Blå Krs vil eller kan ha å si fr ss sm barne- g ungdmsavdeling i Blå Krs. Hva tjener ss g rganisasjnen best i frhld til å samhandle med annet barne- g ungdmsarbeid i Blå Krs (les: divisjner g da særlig Divisjnen BOF- barn, msrg g frivillighet)? Hvrdan g hvr kan BKU best bli sterkere g utvikle seg videre? Hvr er det best at den ansatte fr BKU sitter, på hvedkntret frtsatt eller f.eks. i BOF Divisjnen? Rådet ønsker g håper at BKU blir en viktig ressurs fr divisjnene. Det blir viktig med gde frbindelser g samhandling mellm BKUansatt g divisjnene, g særlig BOF, men gså divisjn Opplæring sm primært mhandler unge. Samtidig er det viktig å tydeliggjøre barne- g ungdmsdemkratiets plass i Blå Krs sentralt både sm en egenverdi g verfr det ffentlige i frhld til støtterdninger. Disse mmentene tilsier at BKU g BKU-ansatt bør være plassert på hvedkntret sm i dag. Sak 14/2013 Camp GF 2014 Generalfrsamlingen til Blå Krs avhldes mai på htellet Q33 i Osl (se q33.n). BUR må diskutere hva, hvr, hvrdan m.m. BKU skal være delaktig på GF. Prisene på htellet blir fr dyre fr BKUerne så vi må være et alternativt sted. Vi har sannsynligvis ikke mye sentrale midler til å spnse arrangementet. Vi må designe en camp hvr både BKU blir synlig på GF g hvr vi kan bygge felleskap mellm våre medlemmer alene. Det bør settes ned en leir/camp-kmite sm jbber med arrangementet. Dagfinn stiller sammen med Amund i leirkmiteen g Yngve hører med det nye krpsstyret m flere kmitemedlemmer. Amund arbeider videre med å finne egnet sted sentralt i Osl til Camp GF Sak 15/2013 Valg av nytt barne- g ungdmsråd 2014 På GF 2014 skal det velges et nytt barne- g ungdmsråd. Hilde Kvalheim sitter sm representant fr BKU i valgkmiteen sm skal freslå nye kandidater til LS g BUR under GF. Det nåværende rådet bør evaluere denne første periden med et valgt råd innenfr

4 4 strukturen til Blå Krs. Hvrdan har det fungert g hva kan eller bør gjøres annerledes i frhld til arbeidsfrm, møter, innhld, resultat sv. Barne g ungdmsrådet fremmer følgende frslag g innspill til arbeidet med Blå Krs Nrge sine vedtekter: 1. Det fulle navnet til BKU: Blå Krs barn g ungdm pplever vi ikke klinger g kmmuniserer gdt nk. I tråd med navnet til mange andre unge rganisasjner (NLM Ung, Misjnsfrbundet Ung, DNT Ung) ønsker rådet at vedtektene endres slik at det medlemsbaserte barne- g ungdmsarbeidet i Blå Krs blir kalt Blå Krs Ung (frtsatt frkrtet til BKU). 2. Revidert frslag av 13 sm mhandler at den til enhver tid sittende speiderkrpssjefen sitter i rådet: BKU- rådet består av leder, krpssjef fr Blå Krs speiderne, 3 medlemmer g 2 varamedlemmer. Krpssjef fr Blå Krs speiderne velges annethvert år på Blå Krs speidernes sin krpsting. De øvrige medlemmene av rådet velges på Generalfrsamlingen til Blå Krs Nrge. Rådet velger nestleder blant de øvrige rådsmedlemmene. 3. Vår erfaring er at en valgperide på 3 år er fr lenge fr de unge å binde seg til. Barne- g ungdmsrådet ser det derfr sm en str frdel fr barne- g ungdmsdemkratiet m Blå Krs Nrges Generalfrsamling avhldes annethvert år i stedet fr hvert tredje år. Sak 16/2013 Nytt BKU- lkallag: Blå Krs barn g ungdm Ålesund Jf Blå Krs Nrges vedtekter skal nye freninger, herunder lkallag i BKU, gdkjennes av Landsstyret. Jf frretningsrden fr Landsstyret har generalsekretæren fullmakt til å gdkjenne nye freninger. BUR har fått et delegert mandat i saker vedrørende barne- g ungdmsarbeidet. Lkallaget har lagt BKNs standardvedtekter sm mal fr sine vedtekter, hatt ppstartsmøtet, pprettet eget styre g har sendt inn medlemslister fr Blå Krs barn g ungdm anbefaler fr Landsstyret v/generalsekretæren å gdkjenne søknaden m pprettelsen av lkallaget Blå Krs barn g ungdm Ålesund. Sak 17/2013 Frifnd- frdeling 2013 Frslaget fr Frifnd- frdeling 2013 tas til rientering. Sak 18/2013 Nytt BKU- knsept/prsjekt Se referat fra frrige møte, sak 4/2013 g 5/2013. Rådet diskuterte saken g km med innspill til Amund. Amund arbeider videre med saken fram mt søknadsfristen 1.nvember

5 5 Sak 19/2013 Frslag Budsjett 2014 fr BKU Hvedkntret vil i sept-kt starte arbeidet med budsjett fr Barne- g ungdmsrådet km med innspill til BKUs budsjett fr Amund tar med seg innspillene fra BUR g innarbeider de i budsjettfrslaget fr BKU fr Referent: Amund Gilleb

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen Knkurranse Nytt Frbud mt bnuspptjening innenlands Knkurransetilsynet frbyr SAS, Braathens g Widerøe (SAS-gruppen) å gi passasjerene bnuspeng ved innenriks flyreiser. Frbudet gjelder fra 1. mai i år. Tilsynet

Detaljer

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg:

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg: SKIKRETSTINGET fredag 5. juni 2015 ILSETRA Hafjelltppen, Øyer SAKSLISTE Vedlegg: 1) Beretninger 2013-15 2) Årsregnskap 2013 g 2014 3) Anleggsplan 2015-17 (a) med eget vedlegg (b) 4) Handlingsplan 2015-17

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006 Hrdaland Krins av Nrges Speiderfrbund REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Trleif Øystese, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer