STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV"

Transkript

1 Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK PRAKTISERING AV GOD VIRKSOMHETS- STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Møtedat: 7. februar 2005 Frmål g sammendrag Helse g msrgsdepartementet (HOD) ba i brev til ss den 16.september m tilbakemelding på hvrdan vi skal legge pp til gd virksmhetsstyring g føre intern kntrll med ppfølging av lvkrav g øvrige myndighetskrav i hele fretaksgruppen. Dette er fulgt pp i bestillerdkumentet g fretaksmøtet fr Helse Nrd den 11.januar Gd virksmhetsstyring g gdt eierskap mfatter et sett av styringsinstrumenter g kntaktfrmer mellm helsefretakene g Helse Nrd RHF. I tillegg til eier- g bestillerdkument g den mer kntrllpregede ppfølging må dialg i ulike sammenhenger g på frskjellige nivåer stå sentralt. Her vises bl.a. til etablering av de rutinemessige dialgmøter mellm helsefretakene g Helse Nrd RHF. De verrdnede helseplitiske mål er nærmere nedfelt blant annet i Lv m Helsefretak 1.1, Lv m pasientrettigheter 1-1, Lv m spesialisthelsetjenesten m.m. 1-1, Lv m psykisk helsevern 1, i øvrig helselvgivning g annen lvgivning sm retter seg mt fretakets virksmhet. Rammer fr virksmheten fra myndighetene er fastsatt gjennm vedtektene fr Helse Nrd, i vedtatt statsbudsjett, det årlige bestillerdkumentet g i fretaksmøter. Helse Nrd RHF har i henhld til spesialisthelsetjenestelven 2-1 et sørge-fr -ansvar i reginen. Helse Nrd er både eier av helsefretakene g bestiller av tjenester. Helse Nrds rlle sm eier av helsefretakene utøves gjennm vedtekter g beslutning i fretaksmøte. Eierstyringen skjer gjennm fretaksmøtet der øknmiske g rganisatriske frhld, samt krav til kntrll av virksmheten fastsettes. Rammer fr helsefretakenes virksmhet fastsettes gså i årlige budsjetter g bestillerdkument hvr det avtales nærmere m aktivitet g priritering. Helse Nrd har siden august 2003 hatt ansatte i RHF sm representanter gså nestleder g leder i flere helsefretaksstyrer. Vi har i brev av svart på hvrdan vi ser fr ss å følge pp krtsiktige tiltak g angitt en behandlingsprsess fr hvrdan gd virksmhetsstyring g intern kntrll vil bli fulgt pp. Helse Nrd har en rekke systemer g prsedyrer fr virksmhetsstyring g det er under implementering systemer sm ytterligere vil understøtte virksmhetsstyringen, når disse er ferdig innført, herunder verhldelse av lver g øvrige myndighetskrav. De siste systemene vil være implementert i løpet av en tårsperide.

2 Helse Nrd arbeider sammen med helsefretakene m et system fr ledelsesinfrmasjn (LIS) sm skal trekke ut en samlet styringsinfrmasjn fra de ulike pasientsystemene g de administrative systemene. Det er nedsatt en prsjektgruppe sm nå klarlegger hva slags styringsinfrmasjn man trenger g hvrdan rapprteringsfrekvensen skal være. Dette gjelder både virksmhetsstyring g intern kntrll. Minstekravet til rapprtering vil ha sammenheng med den rapprtering Helse Nrd skal ha til HOD sm sin eier g den rapprtering Helse Nrd har bedt m fra fretakene i våre eier- g bestillerdkumenter. I eierdkumentet fr 2005 sm fremgår av vedtakene i fretaksmøtet den 11.januar 2005, vil praktisering av gd virksmhetsstyring g intern kntrll med ppfølging av lvkrav g øvrige myndighetskrav bli fulgt pp med rganisatriske tiltak g krav til krtsiktige tiltak på mråder der det er nødvendig med umiddelbar frbedring. Helse Nrd har bedt m tilbakemelding på hvrdan det enkelte HF tenker å legge pp egen virksmhetsstyring g intern kntrll, hvrdan g hvr fte HF-styret skal ha rapprtering g ppfølging av dette. Dette ble gjrt i høst i eget brev til helsefretakene. Tilbakemeldingen er verveiende at man tar til rientering det pplegget fr krtsiktige tiltak sm ble skissert i brevet fra Helse Nrd til HOD av I tillegg vil de kravene sm er gitt i fretaksmøtet fr Helse Nrd RHF i januar inngå i Helse Nrds styring av helsefretakene. De målene vi skal styre våre virksmheter etter g den kntrllfunksjnen vi skal ha med HFene blir således kmmunisert gjennm eier- g bestillerdkumentene til HF-ene g fretaksmøtene. Den løpende ppfølging av målene g kravene i disse dkumentene skjer i hvedsak gjennm tertialrapprtering. Den perative ledelsen g kmmunikasjnen mellm Helse Nrd g HF-ene skjer gså gjennm månedlige direktørmøter. RHF-administrasjnen skal gjennm representasjn i HF-styrene gså følge pp at målene g kravene i dkumentene fra Helse Nrd følges pp g behandles i fretaksstyrene. På krt sikt vil vi generelt øke fkuset på aktuelle internkntrllmråder gjennm presisering av tertialrapprteringen g månedlig rapprtering på enkelte mråder slik det fremgår av bestillerdkumentene til fretakene, gjennm den perative ledelsen i direktørmøtene g gjennm administrasjnens deltakelse i HF-styrene. I tillegg skal det lages en årlig melding fra fretakene til Helse Nrd sm grunnlag fr vår rapprtering til HOD. På krt sikt vil vi spesielt arbeide med å få umiddelbar kntrll på disse mrådene: lv g frskrift m ffentlige anskaffelser frskrift m intern kntrll skille mellm kjernerllene sm bestiller g eier bruken av individuelle planer ppfølging av at retningslinjer m lønns- g pensjnsfrhld fr statlige ledere verhldes begrensning av bruk av ekstern revisr til ppdrag ut ver inngått kntrakt samhandling i beslutningsprsesser med interessentgrupper (brukere g medarbeidere) sette krav til habilitet fr styremedlemmer, styresammensetning g kmpetanseutvikling fr styremedlemmer Arbeidet med disse vil bli rganisert gjennm en ny intern kntrllfunksjn i Helse Nrd med kntakter ut i helsefretakene.

3 Styret fr Helse Nrd RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Helse Nrd RHF skal i tertialrapprtene gjennm 2005 rapprtere avvik i frhld til lv g frskrift m ffentlige anskaffelser frskrift m intern kntrll bruken av individuelle planer avtaler med private aktører innenfr helsetjenester g medisinske støttetjenester ppfølging av at retningslinjer m lønns- g pensjnsfrhld fr statlige ledere verhldes begrensning av bruk av ekstern revisr til ppdrag ut ver inngått kntrakt samhandling i beslutningsprsesser med interessentgrupper (brukere g medarbeidere) habilitet g kmpetanseutvikling fr styremedlemmer 2. Styret ber administrasjnen legge fram et samlet pplegg fr internkntrll fr fretaksgruppen samtidig med første tertialrapprt fr Administrasjnen skal legge fram innhld g rganisering av intern revisjn i fretaksgruppen samtidig med andre tertialrapprt fr På lang sikt er det ønskelig å få plass et samlet ledelsesinfrmasjnssystem (LIS). Styret ber m at det legges frem et frslag til et LIS-system sm skal understøtte virksmhetsstyringen fr fretaksgruppen i Helse Nrd i løpet av høsten Bdø, den 31. januar 2005 Lars Vrland Adm. direktør

4 Utredning Bakgrunn/fakta Vi vil med dette gi tilbakemelding på hvrdan vi vil legge pp til en gd virksmhetsstyring, herunder den interne kntrllen, blant annet fr å ppfylle lvpålagte krav g andre myndighetskrav gjeldende fr hele fretaksgruppen i Helse Nrd. I tillegg gis en redegjørelse m nødvendige krtsiktige tiltak fr å hindre brudd på myndighetskrav. Den 8.september ble det avhldt et møte mellm HOD g Helse Nrd, der det ble gitt infrmasjn m vår ppfølging av intern kntrll g lv g frskrift m ffentlige anskaffelser. Infrmasjn m møtet er gitt til styret i Helse Nrd RHF. HF-ene var likeledes infrmert m møtet gjennm frarbeidene g deltakelse i møtet. Dkumentasjnen brukt i møtet er tidligere versendt HOD g var ment å gi svar på pplegg fr intern kntrll på lang g krt sikt. Styret i Helse Nrd har gså fått rientering m det ppfølgende brevet fra HOD av 16.september Dette ble besvart i brev til HOD den I denne saken stadfester vi i hvedtrekk den tilbakemeldingen vi ga til HOD i brevet, samt at vi redegjør fr virksmhetsstyringen slik den tenkes gjrt på varig basis. I vårt brev vil vi trekke frem de mrådene vi vil følge pp med intern kntrll på. Disse rapprteringspunktene er tatt inn i styringsdkumentet fr 2005 fra Helse Nrd RHF til HFene. Rapprtering vil i utgangspunktet skje i tilknytning til tertialrapprteringen. I frkant ble helsefretakene i eget brev bedt m å styrebehandle hvrdan styret skal følge pp intern kntrll. Tilbakemeldingen fra helsefretakene er verveiende at man tar til rientering det pplegget fr krtsiktige tiltak sm ble skissert i brevet fra Helse Nrd til HOD av Ingen av helsefretakene har kmmet med frslag til ppfølging ut ver dette g den ppfølging Helse Nrd vil ha er derfr tatt inn i eier- g bestillerdkumentene. Et unntak er Helgelandssykehuset HF sm har lagt ved en tabell sm viser hvrdan styret vil følge pp styringen på alle viktige mråder. Denne versikten er strt sett samsvarende fr alle helsefretak: Hvedmråde Delmråde Kmmentar Møtearenaer Ledermøter Peridisk/se under Styremøter Peridisk/se under Fretaksmøter Peridisk/se under Direktørmøter Peridisk/se under Styreledermøter Peridisk/se under Styring Styringsdkument Årlig/styresak Budsjettdkument Årlig/styresak Rapprtering Regnskapsrapprter Peridisk/styresak Kvartalsrapprter Peridisk/styresak Tertialrapprter Peridisk/styresak Årsrapprter Årlig/styresak Kntrll Lederlønn Tilsettingsavtale/styresak Revisjn Avviksrapprt/avtale-balanse-regnskapslv merfrbruk/styresak Internkntrll Ansvarlige definert/øknmisystem-fakturasystem implementert Anskaffelser Ansvarlige definert/innkjøpssystem implementeres Tilsyn Ansvarlige definert/kvalitetssystem implementeres Ressursindikatrer Ansvarlige definert/sintef-publisering Kvalitetsindikatrer Ansvarlige definert/npr-publisering Medvirkning Styre Åpne møter/presseknferanser/interessegruppemøter Tillitsvalgte Fretakstillitsvalgte/HVO/AMU/infrmasjn/drøfting Brukere FFO/SAFO/KF/MH/brukerutvalg/brukerundersøkelser Pasientrettigheter Fristbrudd/individuell plan/pasientansvarlig lege/frbedringsmuligheter

5 Styringsmessige tiltak fr å hindre brudd på myndighetskrav på krt sikt I fretaksmøtet fr Helse Nrd i januar 2005 ble det stilt krav m at styret fr Helse Nrd skal påse at den interne kntrllen i det reginale helsefretaket g helsefretaksgruppen er sikret i tilstrekkelig mfang g på en systematisk måte, med nødvendig ledelsesmessig frankring i hele rganisasjnen. Det skal etableres et samlet pplegg fr internkntrll fr virksmheten fr å frebygge, frhindre g ppdage avvik innenfr mrådene øknmi/regnskap, drift/frvaltning, lv- /myndighetskrav g etikk. Dette skal rapprteres i årlig melding til HOD g i tillegg skal det i 2005 rapprteres hvert tertial m styrets ppfølging g avvikskrrigerende tiltak. Styret vil i mars 2005 få seg frelagt en sak m det samlede pplegg fr internkntrll fr virksmheten i Helse Nrd g helsefretakene. I fretaksmøtet i januar 2005 ble det fra eier stilt krav m etablering av intern revisjn i Helse Nrd RHF innen utgangen 2.tertial sm et ledd i styrets vervåkning av internkntrllen. Administrasjnen vil innen utgangen av 2.tertial legge fram en sak m innhld g rganisering av intern revisjn basert på vedtak i fretaksmøtet g sett i sammenheng med styringen av aktiviteten i fretaksgruppen. De målene vi skal styre våre virksmheter etter g den kntrllfunksjnen vi skal ha med HFene er kmmunisert gjennm våre styringsdkumenter til HF-ene g fretaksmøtene g adressen er fretaksstyrene. Den løpende ppfølging av målene g kravene i styringsdkumentene skjer gjennm tertialrapprtering. Den perative ledelsen g kmmunikasjnen mellm Helse Nrd g HF-ene skjer gså gjennm månedlige direktørmøter. RHF-administrasjnen skal gså gjennm representasjn i HF-styrene gså følge pp at målene g kravene i styringsdkumentene fra Helse Nrd følges pp g behandles i fretaksstyrene. På krt sikt kan vi generelt øke fkuset på aktuelle internkntrllmråder gjennm presisering av tertialrapprteringen, gjennm direktørmøtene g gjennm at vår deltakelse i HF-styrene. På krt sikt vil vi spesielt arbeide med å få umiddelbar kntrll på disse mrådene: lv g frskrift m ffentlige anskaffelser frskrift m intern kntrll skille mellm kjernerllene sm bestiller g eier bruken av individuelle planer retningslinjer m lønns- g pensjnsfrhld fr statlige ledere bruk av revisr til ppdrag ut ver inngått kntrakt samhandling i beslutningsprsesser med interessentgrupper (brukere g medarbeidere) krav til habilitet fr styremedlemmer, styresammensetning g kmpetanseutvikling fr styremedlemmer Hvert av punktene i listen fran er kmmentert i det følgende.

6 Lv g frskrift m ffentlige anskaffelser følges i Helse Nrd g i fretakene på alle anbud g anskaffelser der innkjøpsavdelingene har ansvar fr dette. Det er imidlertid flere anskaffelser sm fretas utenfr kntrll av innkjøpsavdelingene. Kunnskap m regelverket på dette mrådet er ikke gd nk. På krt sikt er det viktig at HF-ene strammer inn adgangen til å freta innkjøp uten at disse kjøres gjennm de samme prsedyrene sm brukes i innkjøpsseksjnene. Dette er et krav i eierdkumentene til HF-ene fr 2005 g vil bli fulgt pp. Ett av målene med nytt innkjøpssystem sm nå er under implementering er at nær alle innkjøp skal fregå gjennm systemet. Dermed skal risik fr feil i frhld til lv g frskrift bli betydelig redusert. Innkjøpssystemet vil være på plass i hele fretaksgruppen i løpet av I tillegg ansettes t persner i Prsjekt Innkjøp. Disse skal primært arbeide med å ta ut påviste effektiviseringsgevinster innenfr innkjøp, men skal i tillegg ha en rlle i å kvalitetssikre bestillingsprsessene i Helse Nrd. Frskrift m intern kntrll følges freløpig pp manuelt gjennm rapprtering fra HF-ene. Dette vil bli gjrt elektrnisk så snart kvalitetssystemet er på plass. Det vil være implementert i alle avdelinger i helsefretakene i løpet av Systemet er nå under utrulling g er allerede implementert i flere avdelinger i helsefretakene g i Helse Nrd. Når det gjelder tilsynssaker følges dette pp slik: 1. Helsefretakene rapprterer tertialvis til Helse Nrd alle tilsynssaker, inkludert årlig landsmfattende tilsyn. I rapprteringen skal fremgå både antall saker g status fr disse g når lukking av avvik er gjennmført. 2. Helse Nrd RHF fremmer årlig sak til styret hvr det blir redegjrt fr tilsyn, meldinger g avvik, samt ppfølgingen av disse. Fr å øke fkuset på dette, vil vi rapprtere dette tertialvis gså til styret. 3. Helse Nrd RHF skal i tillegg ha kpi av all krrespndanse mellm tilsynsmyndighet g det enkelte HF. Sammendrag av dette vil bli fremlagt tertialvis til rientering til styret. 4. Helse Nrd RHF følger pp det enkelte helsefretak med krav m tiltak, dersm avvik ikke er lukket i henhld til frist gitt av tilsynsmyndigheten. Ovennevnte er del av styringsdkument til HF-ene fr 2004 g innskjerpelsene i rapprteringen til styret vil bli gjrt gjeldende fr Skille mellm kjernerllene sm bestiller g eier. Det er etablert egen bestillerenhet i Helse Nrd med ansvar fr bestilling av helsetjenester g medisinske støttetjenester fra private leverandører. Styret vil i styremøtet i mars få fremlagt en sak sm viser rganiseringen av dette. Individuell plan følges pp på følgende måte: 1. Helse Nrd RHF følger pp på vanlig måte gjennm tertialvise rapprteringer (2005) 2. Helsefretakene er bedt m å sørge fr nødvendig pplæring i bruk av IP g anbefalt pplæringstilbud i regi av Sintef. 3. Helse Nrd RHF har hatt møter med samtlige HF m bruken av IP, pasientrettighetene g rutinene fr utskriving av pasienter fra døgnavdelinger. Disse punktene er gså en del av styringsdkumentene til HF-ene både i 2004 g 2005.

7 Lønns- g pensjnsfrhld fr statlige ledere. Styret i Helse Nrd fikk i styremøtet i august 2004 en rientering m det ansvar sm de har, jf Retningslinjer fr ansettelsesvilkår fr ledere i heleide statlige virksmheter utarbeidet av Nærings- g handelsdepartementet. Retningslinjene er videre versendt til behandling i helsefretakenes styrer. Retningslinjene danner grunnlag fr rammevilkår ved fremtidige ansettelser av ledere i fretaksgruppen. Bruk av revisr ut ver inngått kntrakt. Avtalen med revisr ble inngått av Helsedepartementet på vegne av det reginale fretaket i ppstart av refrmen. Gjeldende avtale er mangelfull g begrenset ne sm innebærer at det må kjøpes revisjnstjenester ut ver avtalen. De viktigste årsakene til dette er: Manglende avklaringer rundt åpningsbalansen Innføring av regnskapslven Attestasjn av refusjnskrav Kjøp av knsulenttjenester Manglende avklaringer knyttet til verdsetting g avskrivninger av åpningsbalansen har medført betydelig merarbeid g frsinkelser både fr øknmiavdelingene, men gså fr revisr. I ppstarten av refrmen medførte endringer av regnskapsstandard (regnskapslven) krav til ny g annen kmpetanse, andre rutiner g regnskapsprinsipper. Disse nye kravene kmbinert med rganisatriske endringer innenfr regnskapsmrådet gjrde at en ble usikker på m kvaliteten på regnskapene var tilfredsstillende. Fr å sikre tilfredsstillende kvalitet på regnskapet valgte administrerende direktør å gjennmføre full revisjn av regnskapet pr. 2. tertial fr hele fretaksgruppen g ppfølgende revisjn av nen fretak pr. ktber. Dette var helt nødvendig fr å sikre tilfredsstillende kvalitet på regnskapene, g var ppdrag sm ikke var inkludert i avtalen. Det er gså kjøpt nen tjenester knyttet til attestasjner av refusjnskrav. Nen fretak har kjøpt hjelp til ppsett av årsregnskapet fr 2003, mens Sykehusaptek Nrd HF kjøpte knsulenttjenester fr ca krner. I sum gjelder dette kun små beløp. I fretaksmøtet i januar 2005 ble det fra eier stilt krav m etablering av intern revisjn i Helse Nrd RHF innen utgangen 2.tertial sm et ledd i styrets vervåkning av internkntrllen. Etableringen av en intern kntrll funksjn i Helse Nrd vil eliminere behvet fr bruk av ekstern revisr til annet enn lvpålagt revisjn. Samhandling i beslutningsprsesser med interessegrupper. Generelt Helse Nrd RHF har fra første dag lagt str vekt på åpenhet. I styresak m infrmasjns- g kmmunikasjnsstrategi er følgende lagt til grunn fr virksmheten. Helse Nrd RHF skal drive aktiv infrmasjn g kmmunikasjn m virksmheten g dens rammevilkår. Frhldene skal legges best mulig til rette fr innsyn g infrmert ffentlig debatt der dette ikke bryter med lver, bestemmelser eller persnvern.

8 Vi har ansvar fr viktige ffentlig styrte velferdsppgaver finansiert av fellesskapet. Knsernet er en str arbeidsgiver g viktig samfunnsaktør med en betydelig rlle i de ulike lkalsamfunn. Offentligheten, brukere, samarbeidspartnere g myndigheter må vite hvilke tjenester sm finnes g hvilket mfang g betydning vår virksmhet har. De rammevilkår vi har, hvrdan dette påvirker vår situasjn g hvilke analyser g løsninger vi mener må til fr å realisere vårt ansvar, må åpent kmmuniseres mt eier, ffentlighet, reginale myndigheter, brukere g ansatte. Beslutningsprsessene stiller ss verfr stre kmmunikasjnsutfrdringer fr å skape tillit g trverdighet. En frutsetning er en åpen infrmert ffentlig debatt Medbestemmelse kntakt med ansatte Helsefretakene har i 2004 kjørt en prsess med refrhandling av medbestemmelsesavtaler fr å tilpasse strukturen i frhld til fretakenes rganisasjn/nye partsfrhld. Prsessen har vært krdinert av det reginale nivået. Helse Nrd RHF har i løpet av første halvår etablert en knserntillitsvalgtrdning med alle hvedsammenslutningene. Knserntillitsvalgte skal aktivt bidra til utvikling av Helse Nrd RHF s strategi g verdigrunnlag gjennm samarbeid, infrmasjn, erfaringsverføring. Kntakten med knserntillitsvalgte utøves gjennm: Gjensidig infrmasjnsutveksling gjennm frekvente medbestemmelsesmøter Deltakelse i styringsgrupper på reginale prsjekt Frmell drøfting på enkeltsaker sm er av en slik karakter at partsammensatt behandling er nødvendig. Reginale myndigheter (fylkeskmmunene) Helse Nrd RHF har inngått en samarbeidsavtale med fylkeskmmunene i Nrd-Nrge. Fylkeskmmunene i Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF er enige m å frmalisere sitt samarbeid. Det skjer fr å sikre infrmasjnsutveksling g kmmunikasjn m utviklingen av spesialisthelsetjenesten i landsdelen. Partene er enige m at ansvaret fr tjenestene best kan ivaretas når reginale flkevalgte synspunkter gså er del av Helse Nrds beslutningsgrunnlag i saker av vesentlig betydning fr tilgjengeligheten i tjenestetilbudet. Vedlagt følger avtalen. Lkale myndigheter kmmunene Ansvaret fr den perative kntakt med kmmunene ivaretas av helsefretakene. I styringsdkument fr 2004 ble det stilt krav til at helsefretakene skulle inngå avtaler med alle kmmuner. Helse Nrd RHF har i tillegg etablert et eget kntaktmøte med rdførerne i vertskmmunene fr Helse Nrds virksmheter. Det legges pp til ett t møter pr. år. Det ble avviklet et slikt møte 4. nvember Flkelige interessegrupper ( sykehusaksjner ) I Helse Nrd sitt mråde er det etablert flere slike flkelige interessegrupper mkring lkalsykehusene. Helse Nrd RHF har etablert et eget kntaktmøte med disse grupperingene fr å infrmere m vår virksmhet g ha dialg mkring felles prblemstillinger. Dialg med brukere Det er etablert brukerutvalg på HF g RHF nivå. Helse Nrd RHF har tatt initiativ til dialg med enkeltrganisasjner fr samarbeid m utvikling av tjenestetilbudet. Her har vi svært gde erfaringer fra et møte med Nrges Diabetesfrbund g Nrsk Revmatikerfrbund. Vi skal nå avvikle lignende møter med andre brukerrganisasjner.

9 Krav til habilitet fr styremedlemmer, styresammensetning g kmpetanseutvikling fr styremedlemmer. I frbindelse med ppnevning av styrer fr denne periden ble følgende frhld lagt til grunn: Rekruttering fra helsefretakenes lkalmråder Primærhelsetjenesteerfaring Ivaretakelse av frsknings- g utdanningskmpetanse Erfaring fra mstilling av virksmheter Rekruttering på tvers av helsefretaksmråder Kntinuitet g nyrekruttering i styrene Krav til kjønnsbalanse Gjennmgående representasjn fra Helse Nrd Rekruttering av persner med kunnskap m samiske frhld i nen av fretakene Ved sammensetning av styrene er disse prinsippene vurdert pp mt den samlede kmpetanse i det enkelte styre. Det er lagt særlig vekt på at styresammensetningen skal speile helsefretakets gegrafiske mråde, jfr. prinsippene i helsefretakslven. Et styremedlem med bakgrunn fra primærhelsetjenesten er rekruttert inn i hvert styre. Videre er kravet til kjønnsbalanse ivaretatt. Prinsippet m gjennmgående representasjn er innført g Helse Nrds administrasjn er representert med en plass i hvert styre. Samtlige styrer har gså representasjn fra andre helsefretaksmråder fr å sikre en gd reginal ppgaveløsning.

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet Frrd Denne veilederen gir nen råd m interkmmunalt IKT-samarbeid, bl.a. basert på de mange erfaringene med IKT-samarbeid innenfr rammen av Frskningsrådets Høykm-prgram. Veilederen er blitt til etter et

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer