STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV"

Transkript

1 Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK PRAKTISERING AV GOD VIRKSOMHETS- STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Møtedat: 7. februar 2005 Frmål g sammendrag Helse g msrgsdepartementet (HOD) ba i brev til ss den 16.september m tilbakemelding på hvrdan vi skal legge pp til gd virksmhetsstyring g føre intern kntrll med ppfølging av lvkrav g øvrige myndighetskrav i hele fretaksgruppen. Dette er fulgt pp i bestillerdkumentet g fretaksmøtet fr Helse Nrd den 11.januar Gd virksmhetsstyring g gdt eierskap mfatter et sett av styringsinstrumenter g kntaktfrmer mellm helsefretakene g Helse Nrd RHF. I tillegg til eier- g bestillerdkument g den mer kntrllpregede ppfølging må dialg i ulike sammenhenger g på frskjellige nivåer stå sentralt. Her vises bl.a. til etablering av de rutinemessige dialgmøter mellm helsefretakene g Helse Nrd RHF. De verrdnede helseplitiske mål er nærmere nedfelt blant annet i Lv m Helsefretak 1.1, Lv m pasientrettigheter 1-1, Lv m spesialisthelsetjenesten m.m. 1-1, Lv m psykisk helsevern 1, i øvrig helselvgivning g annen lvgivning sm retter seg mt fretakets virksmhet. Rammer fr virksmheten fra myndighetene er fastsatt gjennm vedtektene fr Helse Nrd, i vedtatt statsbudsjett, det årlige bestillerdkumentet g i fretaksmøter. Helse Nrd RHF har i henhld til spesialisthelsetjenestelven 2-1 et sørge-fr -ansvar i reginen. Helse Nrd er både eier av helsefretakene g bestiller av tjenester. Helse Nrds rlle sm eier av helsefretakene utøves gjennm vedtekter g beslutning i fretaksmøte. Eierstyringen skjer gjennm fretaksmøtet der øknmiske g rganisatriske frhld, samt krav til kntrll av virksmheten fastsettes. Rammer fr helsefretakenes virksmhet fastsettes gså i årlige budsjetter g bestillerdkument hvr det avtales nærmere m aktivitet g priritering. Helse Nrd har siden august 2003 hatt ansatte i RHF sm representanter gså nestleder g leder i flere helsefretaksstyrer. Vi har i brev av svart på hvrdan vi ser fr ss å følge pp krtsiktige tiltak g angitt en behandlingsprsess fr hvrdan gd virksmhetsstyring g intern kntrll vil bli fulgt pp. Helse Nrd har en rekke systemer g prsedyrer fr virksmhetsstyring g det er under implementering systemer sm ytterligere vil understøtte virksmhetsstyringen, når disse er ferdig innført, herunder verhldelse av lver g øvrige myndighetskrav. De siste systemene vil være implementert i løpet av en tårsperide.

2 Helse Nrd arbeider sammen med helsefretakene m et system fr ledelsesinfrmasjn (LIS) sm skal trekke ut en samlet styringsinfrmasjn fra de ulike pasientsystemene g de administrative systemene. Det er nedsatt en prsjektgruppe sm nå klarlegger hva slags styringsinfrmasjn man trenger g hvrdan rapprteringsfrekvensen skal være. Dette gjelder både virksmhetsstyring g intern kntrll. Minstekravet til rapprtering vil ha sammenheng med den rapprtering Helse Nrd skal ha til HOD sm sin eier g den rapprtering Helse Nrd har bedt m fra fretakene i våre eier- g bestillerdkumenter. I eierdkumentet fr 2005 sm fremgår av vedtakene i fretaksmøtet den 11.januar 2005, vil praktisering av gd virksmhetsstyring g intern kntrll med ppfølging av lvkrav g øvrige myndighetskrav bli fulgt pp med rganisatriske tiltak g krav til krtsiktige tiltak på mråder der det er nødvendig med umiddelbar frbedring. Helse Nrd har bedt m tilbakemelding på hvrdan det enkelte HF tenker å legge pp egen virksmhetsstyring g intern kntrll, hvrdan g hvr fte HF-styret skal ha rapprtering g ppfølging av dette. Dette ble gjrt i høst i eget brev til helsefretakene. Tilbakemeldingen er verveiende at man tar til rientering det pplegget fr krtsiktige tiltak sm ble skissert i brevet fra Helse Nrd til HOD av I tillegg vil de kravene sm er gitt i fretaksmøtet fr Helse Nrd RHF i januar inngå i Helse Nrds styring av helsefretakene. De målene vi skal styre våre virksmheter etter g den kntrllfunksjnen vi skal ha med HFene blir således kmmunisert gjennm eier- g bestillerdkumentene til HF-ene g fretaksmøtene. Den løpende ppfølging av målene g kravene i disse dkumentene skjer i hvedsak gjennm tertialrapprtering. Den perative ledelsen g kmmunikasjnen mellm Helse Nrd g HF-ene skjer gså gjennm månedlige direktørmøter. RHF-administrasjnen skal gjennm representasjn i HF-styrene gså følge pp at målene g kravene i dkumentene fra Helse Nrd følges pp g behandles i fretaksstyrene. På krt sikt vil vi generelt øke fkuset på aktuelle internkntrllmråder gjennm presisering av tertialrapprteringen g månedlig rapprtering på enkelte mråder slik det fremgår av bestillerdkumentene til fretakene, gjennm den perative ledelsen i direktørmøtene g gjennm administrasjnens deltakelse i HF-styrene. I tillegg skal det lages en årlig melding fra fretakene til Helse Nrd sm grunnlag fr vår rapprtering til HOD. På krt sikt vil vi spesielt arbeide med å få umiddelbar kntrll på disse mrådene: lv g frskrift m ffentlige anskaffelser frskrift m intern kntrll skille mellm kjernerllene sm bestiller g eier bruken av individuelle planer ppfølging av at retningslinjer m lønns- g pensjnsfrhld fr statlige ledere verhldes begrensning av bruk av ekstern revisr til ppdrag ut ver inngått kntrakt samhandling i beslutningsprsesser med interessentgrupper (brukere g medarbeidere) sette krav til habilitet fr styremedlemmer, styresammensetning g kmpetanseutvikling fr styremedlemmer Arbeidet med disse vil bli rganisert gjennm en ny intern kntrllfunksjn i Helse Nrd med kntakter ut i helsefretakene.

3 Styret fr Helse Nrd RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Helse Nrd RHF skal i tertialrapprtene gjennm 2005 rapprtere avvik i frhld til lv g frskrift m ffentlige anskaffelser frskrift m intern kntrll bruken av individuelle planer avtaler med private aktører innenfr helsetjenester g medisinske støttetjenester ppfølging av at retningslinjer m lønns- g pensjnsfrhld fr statlige ledere verhldes begrensning av bruk av ekstern revisr til ppdrag ut ver inngått kntrakt samhandling i beslutningsprsesser med interessentgrupper (brukere g medarbeidere) habilitet g kmpetanseutvikling fr styremedlemmer 2. Styret ber administrasjnen legge fram et samlet pplegg fr internkntrll fr fretaksgruppen samtidig med første tertialrapprt fr Administrasjnen skal legge fram innhld g rganisering av intern revisjn i fretaksgruppen samtidig med andre tertialrapprt fr På lang sikt er det ønskelig å få plass et samlet ledelsesinfrmasjnssystem (LIS). Styret ber m at det legges frem et frslag til et LIS-system sm skal understøtte virksmhetsstyringen fr fretaksgruppen i Helse Nrd i løpet av høsten Bdø, den 31. januar 2005 Lars Vrland Adm. direktør

4 Utredning Bakgrunn/fakta Vi vil med dette gi tilbakemelding på hvrdan vi vil legge pp til en gd virksmhetsstyring, herunder den interne kntrllen, blant annet fr å ppfylle lvpålagte krav g andre myndighetskrav gjeldende fr hele fretaksgruppen i Helse Nrd. I tillegg gis en redegjørelse m nødvendige krtsiktige tiltak fr å hindre brudd på myndighetskrav. Den 8.september ble det avhldt et møte mellm HOD g Helse Nrd, der det ble gitt infrmasjn m vår ppfølging av intern kntrll g lv g frskrift m ffentlige anskaffelser. Infrmasjn m møtet er gitt til styret i Helse Nrd RHF. HF-ene var likeledes infrmert m møtet gjennm frarbeidene g deltakelse i møtet. Dkumentasjnen brukt i møtet er tidligere versendt HOD g var ment å gi svar på pplegg fr intern kntrll på lang g krt sikt. Styret i Helse Nrd har gså fått rientering m det ppfølgende brevet fra HOD av 16.september Dette ble besvart i brev til HOD den I denne saken stadfester vi i hvedtrekk den tilbakemeldingen vi ga til HOD i brevet, samt at vi redegjør fr virksmhetsstyringen slik den tenkes gjrt på varig basis. I vårt brev vil vi trekke frem de mrådene vi vil følge pp med intern kntrll på. Disse rapprteringspunktene er tatt inn i styringsdkumentet fr 2005 fra Helse Nrd RHF til HFene. Rapprtering vil i utgangspunktet skje i tilknytning til tertialrapprteringen. I frkant ble helsefretakene i eget brev bedt m å styrebehandle hvrdan styret skal følge pp intern kntrll. Tilbakemeldingen fra helsefretakene er verveiende at man tar til rientering det pplegget fr krtsiktige tiltak sm ble skissert i brevet fra Helse Nrd til HOD av Ingen av helsefretakene har kmmet med frslag til ppfølging ut ver dette g den ppfølging Helse Nrd vil ha er derfr tatt inn i eier- g bestillerdkumentene. Et unntak er Helgelandssykehuset HF sm har lagt ved en tabell sm viser hvrdan styret vil følge pp styringen på alle viktige mråder. Denne versikten er strt sett samsvarende fr alle helsefretak: Hvedmråde Delmråde Kmmentar Møtearenaer Ledermøter Peridisk/se under Styremøter Peridisk/se under Fretaksmøter Peridisk/se under Direktørmøter Peridisk/se under Styreledermøter Peridisk/se under Styring Styringsdkument Årlig/styresak Budsjettdkument Årlig/styresak Rapprtering Regnskapsrapprter Peridisk/styresak Kvartalsrapprter Peridisk/styresak Tertialrapprter Peridisk/styresak Årsrapprter Årlig/styresak Kntrll Lederlønn Tilsettingsavtale/styresak Revisjn Avviksrapprt/avtale-balanse-regnskapslv merfrbruk/styresak Internkntrll Ansvarlige definert/øknmisystem-fakturasystem implementert Anskaffelser Ansvarlige definert/innkjøpssystem implementeres Tilsyn Ansvarlige definert/kvalitetssystem implementeres Ressursindikatrer Ansvarlige definert/sintef-publisering Kvalitetsindikatrer Ansvarlige definert/npr-publisering Medvirkning Styre Åpne møter/presseknferanser/interessegruppemøter Tillitsvalgte Fretakstillitsvalgte/HVO/AMU/infrmasjn/drøfting Brukere FFO/SAFO/KF/MH/brukerutvalg/brukerundersøkelser Pasientrettigheter Fristbrudd/individuell plan/pasientansvarlig lege/frbedringsmuligheter

5 Styringsmessige tiltak fr å hindre brudd på myndighetskrav på krt sikt I fretaksmøtet fr Helse Nrd i januar 2005 ble det stilt krav m at styret fr Helse Nrd skal påse at den interne kntrllen i det reginale helsefretaket g helsefretaksgruppen er sikret i tilstrekkelig mfang g på en systematisk måte, med nødvendig ledelsesmessig frankring i hele rganisasjnen. Det skal etableres et samlet pplegg fr internkntrll fr virksmheten fr å frebygge, frhindre g ppdage avvik innenfr mrådene øknmi/regnskap, drift/frvaltning, lv- /myndighetskrav g etikk. Dette skal rapprteres i årlig melding til HOD g i tillegg skal det i 2005 rapprteres hvert tertial m styrets ppfølging g avvikskrrigerende tiltak. Styret vil i mars 2005 få seg frelagt en sak m det samlede pplegg fr internkntrll fr virksmheten i Helse Nrd g helsefretakene. I fretaksmøtet i januar 2005 ble det fra eier stilt krav m etablering av intern revisjn i Helse Nrd RHF innen utgangen 2.tertial sm et ledd i styrets vervåkning av internkntrllen. Administrasjnen vil innen utgangen av 2.tertial legge fram en sak m innhld g rganisering av intern revisjn basert på vedtak i fretaksmøtet g sett i sammenheng med styringen av aktiviteten i fretaksgruppen. De målene vi skal styre våre virksmheter etter g den kntrllfunksjnen vi skal ha med HFene er kmmunisert gjennm våre styringsdkumenter til HF-ene g fretaksmøtene g adressen er fretaksstyrene. Den løpende ppfølging av målene g kravene i styringsdkumentene skjer gjennm tertialrapprtering. Den perative ledelsen g kmmunikasjnen mellm Helse Nrd g HF-ene skjer gså gjennm månedlige direktørmøter. RHF-administrasjnen skal gså gjennm representasjn i HF-styrene gså følge pp at målene g kravene i styringsdkumentene fra Helse Nrd følges pp g behandles i fretaksstyrene. På krt sikt kan vi generelt øke fkuset på aktuelle internkntrllmråder gjennm presisering av tertialrapprteringen, gjennm direktørmøtene g gjennm at vår deltakelse i HF-styrene. På krt sikt vil vi spesielt arbeide med å få umiddelbar kntrll på disse mrådene: lv g frskrift m ffentlige anskaffelser frskrift m intern kntrll skille mellm kjernerllene sm bestiller g eier bruken av individuelle planer retningslinjer m lønns- g pensjnsfrhld fr statlige ledere bruk av revisr til ppdrag ut ver inngått kntrakt samhandling i beslutningsprsesser med interessentgrupper (brukere g medarbeidere) krav til habilitet fr styremedlemmer, styresammensetning g kmpetanseutvikling fr styremedlemmer Hvert av punktene i listen fran er kmmentert i det følgende.

6 Lv g frskrift m ffentlige anskaffelser følges i Helse Nrd g i fretakene på alle anbud g anskaffelser der innkjøpsavdelingene har ansvar fr dette. Det er imidlertid flere anskaffelser sm fretas utenfr kntrll av innkjøpsavdelingene. Kunnskap m regelverket på dette mrådet er ikke gd nk. På krt sikt er det viktig at HF-ene strammer inn adgangen til å freta innkjøp uten at disse kjøres gjennm de samme prsedyrene sm brukes i innkjøpsseksjnene. Dette er et krav i eierdkumentene til HF-ene fr 2005 g vil bli fulgt pp. Ett av målene med nytt innkjøpssystem sm nå er under implementering er at nær alle innkjøp skal fregå gjennm systemet. Dermed skal risik fr feil i frhld til lv g frskrift bli betydelig redusert. Innkjøpssystemet vil være på plass i hele fretaksgruppen i løpet av I tillegg ansettes t persner i Prsjekt Innkjøp. Disse skal primært arbeide med å ta ut påviste effektiviseringsgevinster innenfr innkjøp, men skal i tillegg ha en rlle i å kvalitetssikre bestillingsprsessene i Helse Nrd. Frskrift m intern kntrll følges freløpig pp manuelt gjennm rapprtering fra HF-ene. Dette vil bli gjrt elektrnisk så snart kvalitetssystemet er på plass. Det vil være implementert i alle avdelinger i helsefretakene i løpet av Systemet er nå under utrulling g er allerede implementert i flere avdelinger i helsefretakene g i Helse Nrd. Når det gjelder tilsynssaker følges dette pp slik: 1. Helsefretakene rapprterer tertialvis til Helse Nrd alle tilsynssaker, inkludert årlig landsmfattende tilsyn. I rapprteringen skal fremgå både antall saker g status fr disse g når lukking av avvik er gjennmført. 2. Helse Nrd RHF fremmer årlig sak til styret hvr det blir redegjrt fr tilsyn, meldinger g avvik, samt ppfølgingen av disse. Fr å øke fkuset på dette, vil vi rapprtere dette tertialvis gså til styret. 3. Helse Nrd RHF skal i tillegg ha kpi av all krrespndanse mellm tilsynsmyndighet g det enkelte HF. Sammendrag av dette vil bli fremlagt tertialvis til rientering til styret. 4. Helse Nrd RHF følger pp det enkelte helsefretak med krav m tiltak, dersm avvik ikke er lukket i henhld til frist gitt av tilsynsmyndigheten. Ovennevnte er del av styringsdkument til HF-ene fr 2004 g innskjerpelsene i rapprteringen til styret vil bli gjrt gjeldende fr Skille mellm kjernerllene sm bestiller g eier. Det er etablert egen bestillerenhet i Helse Nrd med ansvar fr bestilling av helsetjenester g medisinske støttetjenester fra private leverandører. Styret vil i styremøtet i mars få fremlagt en sak sm viser rganiseringen av dette. Individuell plan følges pp på følgende måte: 1. Helse Nrd RHF følger pp på vanlig måte gjennm tertialvise rapprteringer (2005) 2. Helsefretakene er bedt m å sørge fr nødvendig pplæring i bruk av IP g anbefalt pplæringstilbud i regi av Sintef. 3. Helse Nrd RHF har hatt møter med samtlige HF m bruken av IP, pasientrettighetene g rutinene fr utskriving av pasienter fra døgnavdelinger. Disse punktene er gså en del av styringsdkumentene til HF-ene både i 2004 g 2005.

7 Lønns- g pensjnsfrhld fr statlige ledere. Styret i Helse Nrd fikk i styremøtet i august 2004 en rientering m det ansvar sm de har, jf Retningslinjer fr ansettelsesvilkår fr ledere i heleide statlige virksmheter utarbeidet av Nærings- g handelsdepartementet. Retningslinjene er videre versendt til behandling i helsefretakenes styrer. Retningslinjene danner grunnlag fr rammevilkår ved fremtidige ansettelser av ledere i fretaksgruppen. Bruk av revisr ut ver inngått kntrakt. Avtalen med revisr ble inngått av Helsedepartementet på vegne av det reginale fretaket i ppstart av refrmen. Gjeldende avtale er mangelfull g begrenset ne sm innebærer at det må kjøpes revisjnstjenester ut ver avtalen. De viktigste årsakene til dette er: Manglende avklaringer rundt åpningsbalansen Innføring av regnskapslven Attestasjn av refusjnskrav Kjøp av knsulenttjenester Manglende avklaringer knyttet til verdsetting g avskrivninger av åpningsbalansen har medført betydelig merarbeid g frsinkelser både fr øknmiavdelingene, men gså fr revisr. I ppstarten av refrmen medførte endringer av regnskapsstandard (regnskapslven) krav til ny g annen kmpetanse, andre rutiner g regnskapsprinsipper. Disse nye kravene kmbinert med rganisatriske endringer innenfr regnskapsmrådet gjrde at en ble usikker på m kvaliteten på regnskapene var tilfredsstillende. Fr å sikre tilfredsstillende kvalitet på regnskapet valgte administrerende direktør å gjennmføre full revisjn av regnskapet pr. 2. tertial fr hele fretaksgruppen g ppfølgende revisjn av nen fretak pr. ktber. Dette var helt nødvendig fr å sikre tilfredsstillende kvalitet på regnskapene, g var ppdrag sm ikke var inkludert i avtalen. Det er gså kjøpt nen tjenester knyttet til attestasjner av refusjnskrav. Nen fretak har kjøpt hjelp til ppsett av årsregnskapet fr 2003, mens Sykehusaptek Nrd HF kjøpte knsulenttjenester fr ca krner. I sum gjelder dette kun små beløp. I fretaksmøtet i januar 2005 ble det fra eier stilt krav m etablering av intern revisjn i Helse Nrd RHF innen utgangen 2.tertial sm et ledd i styrets vervåkning av internkntrllen. Etableringen av en intern kntrll funksjn i Helse Nrd vil eliminere behvet fr bruk av ekstern revisr til annet enn lvpålagt revisjn. Samhandling i beslutningsprsesser med interessegrupper. Generelt Helse Nrd RHF har fra første dag lagt str vekt på åpenhet. I styresak m infrmasjns- g kmmunikasjnsstrategi er følgende lagt til grunn fr virksmheten. Helse Nrd RHF skal drive aktiv infrmasjn g kmmunikasjn m virksmheten g dens rammevilkår. Frhldene skal legges best mulig til rette fr innsyn g infrmert ffentlig debatt der dette ikke bryter med lver, bestemmelser eller persnvern.

8 Vi har ansvar fr viktige ffentlig styrte velferdsppgaver finansiert av fellesskapet. Knsernet er en str arbeidsgiver g viktig samfunnsaktør med en betydelig rlle i de ulike lkalsamfunn. Offentligheten, brukere, samarbeidspartnere g myndigheter må vite hvilke tjenester sm finnes g hvilket mfang g betydning vår virksmhet har. De rammevilkår vi har, hvrdan dette påvirker vår situasjn g hvilke analyser g løsninger vi mener må til fr å realisere vårt ansvar, må åpent kmmuniseres mt eier, ffentlighet, reginale myndigheter, brukere g ansatte. Beslutningsprsessene stiller ss verfr stre kmmunikasjnsutfrdringer fr å skape tillit g trverdighet. En frutsetning er en åpen infrmert ffentlig debatt Medbestemmelse kntakt med ansatte Helsefretakene har i 2004 kjørt en prsess med refrhandling av medbestemmelsesavtaler fr å tilpasse strukturen i frhld til fretakenes rganisasjn/nye partsfrhld. Prsessen har vært krdinert av det reginale nivået. Helse Nrd RHF har i løpet av første halvår etablert en knserntillitsvalgtrdning med alle hvedsammenslutningene. Knserntillitsvalgte skal aktivt bidra til utvikling av Helse Nrd RHF s strategi g verdigrunnlag gjennm samarbeid, infrmasjn, erfaringsverføring. Kntakten med knserntillitsvalgte utøves gjennm: Gjensidig infrmasjnsutveksling gjennm frekvente medbestemmelsesmøter Deltakelse i styringsgrupper på reginale prsjekt Frmell drøfting på enkeltsaker sm er av en slik karakter at partsammensatt behandling er nødvendig. Reginale myndigheter (fylkeskmmunene) Helse Nrd RHF har inngått en samarbeidsavtale med fylkeskmmunene i Nrd-Nrge. Fylkeskmmunene i Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF er enige m å frmalisere sitt samarbeid. Det skjer fr å sikre infrmasjnsutveksling g kmmunikasjn m utviklingen av spesialisthelsetjenesten i landsdelen. Partene er enige m at ansvaret fr tjenestene best kan ivaretas når reginale flkevalgte synspunkter gså er del av Helse Nrds beslutningsgrunnlag i saker av vesentlig betydning fr tilgjengeligheten i tjenestetilbudet. Vedlagt følger avtalen. Lkale myndigheter kmmunene Ansvaret fr den perative kntakt med kmmunene ivaretas av helsefretakene. I styringsdkument fr 2004 ble det stilt krav til at helsefretakene skulle inngå avtaler med alle kmmuner. Helse Nrd RHF har i tillegg etablert et eget kntaktmøte med rdførerne i vertskmmunene fr Helse Nrds virksmheter. Det legges pp til ett t møter pr. år. Det ble avviklet et slikt møte 4. nvember Flkelige interessegrupper ( sykehusaksjner ) I Helse Nrd sitt mråde er det etablert flere slike flkelige interessegrupper mkring lkalsykehusene. Helse Nrd RHF har etablert et eget kntaktmøte med disse grupperingene fr å infrmere m vår virksmhet g ha dialg mkring felles prblemstillinger. Dialg med brukere Det er etablert brukerutvalg på HF g RHF nivå. Helse Nrd RHF har tatt initiativ til dialg med enkeltrganisasjner fr samarbeid m utvikling av tjenestetilbudet. Her har vi svært gde erfaringer fra et møte med Nrges Diabetesfrbund g Nrsk Revmatikerfrbund. Vi skal nå avvikle lignende møter med andre brukerrganisasjner.

9 Krav til habilitet fr styremedlemmer, styresammensetning g kmpetanseutvikling fr styremedlemmer. I frbindelse med ppnevning av styrer fr denne periden ble følgende frhld lagt til grunn: Rekruttering fra helsefretakenes lkalmråder Primærhelsetjenesteerfaring Ivaretakelse av frsknings- g utdanningskmpetanse Erfaring fra mstilling av virksmheter Rekruttering på tvers av helsefretaksmråder Kntinuitet g nyrekruttering i styrene Krav til kjønnsbalanse Gjennmgående representasjn fra Helse Nrd Rekruttering av persner med kunnskap m samiske frhld i nen av fretakene Ved sammensetning av styrene er disse prinsippene vurdert pp mt den samlede kmpetanse i det enkelte styre. Det er lagt særlig vekt på at styresammensetningen skal speile helsefretakets gegrafiske mråde, jfr. prinsippene i helsefretakslven. Et styremedlem med bakgrunn fra primærhelsetjenesten er rekruttert inn i hvert styre. Videre er kravet til kjønnsbalanse ivaretatt. Prinsippet m gjennmgående representasjn er innført g Helse Nrds administrasjn er representert med en plass i hvert styre. Samtlige styrer har gså representasjn fra andre helsefretaksmråder fr å sikre en gd reginal ppgaveløsning.

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 2.5.2007 200700010-49 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS Saksbehandler: Åshild J. Nrdnes, tlf. 900 70 811 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300394-32 302 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt Dat: 1 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgram: Digital samhandling reginalt g nasjnalt Srt tekst = felles tekst fra mal

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Felles møte mellom HSAM og USAM 17.november i Bodø. Nærmere informasjon kommer.

Felles møte mellom HSAM og USAM 17.november i Bodø. Nærmere informasjon kommer. Vår ref. 2010/342-45 Referent/dir.tlf.:75512915 Silje Paulsen, Helse Nrd RHF Sted/Dat: Bdø, 19.07.2011 Møtetype: Møte i Høgsklesamarbeidet (HSAM) Møtedat: 23.juni 2011, kl 10.00-15.00 Møtested: Universitetet

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi De reginale helsefretakenes felles IKT-strategi Felles satsningsmråder g tiltak Nasjnal IKTs strategiplan fr 2013-2016 Versjn: 0.66 Dat: 14.09.12 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjnal satsning på

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

UTKAST Møteprotokoll

UTKAST Møteprotokoll UTKAST Møteprtkll Styre: Sykehuspartner Møtested: Grev Wedels pl 5 Dat: 30. august 2010 Tidspunkt: 13.00-17.15 Følgende medlemmer møtte: Karl Glad Styreleder Steinar Marthinsen Nestleder Fra kl 1320 Kristin

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Hotel Phoenix, København. Møtedato: 28. august 2013 kl. 14.15 Møtested: Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Hotel Phoenix, København. Møtedato: 28. august 2013 kl. 14.15 Møtested: Tilstede. Presseprtkll Vår ref.: 2012/338-63/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dat: København, 28.8.2013 Møtetype: Styremøte i Helse Nrd RHF Møtedat: 28. august 2013 kl. 14.15 Møtested: Htel

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer