NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn"

Transkript

1 NOTAT Prjekt Arbeidsverksted bligssialt arbeid Kunde Ringsaker kmmune Ntat nr. 1 Dat Til Fra Kpi til Rger Nilssen Hilde Warp 1. Innledning Trsdag 29. september ble det gjennmført et arbeidsverksted fr å knkretisere g priritere videre arbeid med bakgrunn i de utfrdringer g anbefalinger sm ble presentert i rapprten Analyse av utfrdringer innen det bligssiale mrådet sm Rambøll Management Cnsulting (Rambøll) utarbeidet på vegne av Ringsaker kmmune. Deltakerne på arbeidsverkstedet best av medarbeidere i kmmunen g NAV sm både er invlvert i det bligssiale arbeidet i Ringsaker kmmune, g sm gså deltk aktivt sm infrmanter i gjennmførte prsjekt. Til sammen var det 28 deltakere på arbeidsverkstedet, samt en bservatør fra Husbanken regin Øst g en bservatør fra Gjøvik kmmune. Dat Rambøll Besøksadr.: Hffsveien 4 Pstbks 427 Skøyen 0213 Osl T F Hvedhensikten med arbeidsverkstedet var at deltakerne aktivt skulle diskutere g, i størst mulig grad enes m, hvilke utfrdringer kmmunen bør priritere på henhldsvis krt g langt sikt, samt hvilke rganisatriske endringer sm kan bidra til å løse identifiserte utfrdringer. Ved denne arbeidsmetden kmmer man fr det første frem til løsninger medarbeiderne sm jbber med dette til daglig faktisk har tr på at lar seg gjennmføre i praksis. Videre ppnår man frankring av nødvendige endringer på et tidlig stadium da medarbeiderne faktisk har mulighet til å påvirke prsessen. Agenda fr arbeidsverkstedet var sm følger: Velkmmen ved kmmunalsjef Ole Martin Hermansen Innledning del 1: Krt presentasjn av hva sm er gjrt til nå med hvedfunn fra rapprten Presentasjn av målet med dagen g hva vi skal gjøre Gruppearbeid tema 1: Utfrdringer g anbefalinger 1/10 Rambøll Management Cnsulting AS Org

2 Lunsj Priritering av utfrdringer g anbefalinger gitt i freliggende rapprt hvilke bør man ta tak i på henhldsvis krt g lang sikt fr å ppnå best resultat på det bligssiale mrådet? Suksesskriterier g hindringer knyttet til pririterte utfrdringer g anbefalinger Innledning del 2: Eksempler fra Hamar kmmune etablering av bligssial velferdsavdeling Gruppearbeid tema 1: Organisering Frvaltning Tildeling Krdinering av bligssialt arbeid Oppsummering av dagen g videre prsess 2. Metde Sm nevnt var hvedhensikten med arbeidsverkstedet at deltakerne aktivt km frem til gde løsninger. Fr å ppnå dette, ble det lagt pp til diskusjner i grupper. Gruppene var sammensatt av medarbeidere fra ulike avdelinger fr å få en best mulig spredning av faglige synspunkt i de ulike gruppene. De 28 deltakerne ble delt inn i seks grupper. Både fr tema 1 g tema 2 ble ppgavene først løst i den gruppen man var plassert i, før t g t grupper ble slått sammen fr å frsøke å kmme frem til en felles løsning på de gitte ppgavene gså i den sammenslåtte gruppen. Resultatene fra den sammenslåtte gruppen ble så presentert i plenum. Gruppene ble bedt m å skrive ned sine løsninger på de ulike ppgavene fr å dkumentere de tema g løsninger sm ble diskutert underveis, samt de løsningene gruppene km frem til samlet, både fr den enkelte gruppe g når t g t grupper ble slått sammen. 3. Tema 1: Priritering av utfrdringer g anbefalinger Det første temaet gikk på å priritere de utfrdringer g anbefalinger sm ble gitt i rapprten Analyse av utfrdringer innen det bligssiale mrådet, eventuelt kmme pp med øvrige utfrdringer eller anbefalinger sm deltakerne mente er de viktigste. 3.1 Oppgaver tema 1 I frkant av ppgavene knyttet til tema 1 ble det delt ut en versikt ver alle identifiserte utfrdringer g tilhørende anbefalinger beskrevet i rapprten Analyse av utfrdringer inne det bligssiale mrådet. Videre ble det gitt følgende ppgaver: Oppgave 1: Pririter utfrdringene/ anbefalingene ut fra hvilke sm er viktigst å frbedre på henhldsvis krt g lang sikt Pririter fem utfrdringer/ anbefalinger sm er viktigst å ta tak i på krt eller lang sikt individuelt Presenter de fem pririterte utfrdringene/ anbefalingene fr gruppen Km frem til en felles priritering av de t viktigste utfrdringene/ anbefalingene på krt sikt fr å ppnå raske resultater i gruppen Km frem til en felles priritering av de t viktigste utfrdringene/ anbefalingene på lang sikt fr å ppnå best resultater på det bligssiale mrådet i gruppen 2/10

3 Oppgave 2: Hvrdan kan de pririterte utfrdringene/ anbefalingene møtes? Beskriv suksesskriterier g hindringer fr å møte de t øverst pririterte utfrdringene sm bør tas tak i på krt sikt Beskriv suksesskriterier g hindringer fr å møte de t øverst pririterte utfrdringene sm bør tas tak i på lang sikt Sm nevnt ble den enkelte deltaker bedt m å priritere fem anbefalinger/ utfrdringer individuelt g ntere disse på gule lapper. De gule lappene er del av dkumentasjnsgrunnlaget. Disse pririteringene ble så presentert fr gruppen, g gruppen km så i fellesskap frem til t utfrdringer/ anbefalinger kmmunen bør ta tak i på krt sikt g tilsvarende på lang sikt. Disse utfrdringene/ anbefalingene ble skrevet ned, g gruppen skrev gså ned de hindringer eller suksesskriterier de så sm viktig fr å klare å løse de utfrdringene sm ble ansett sm viktige. Så ble t g t grupper samlet. Den samlede gruppen km frem til t pririterte utfrdringer/ anbefalinger på henhldsvis krt g lang sikt i fellesskap med tilhørende suksesskriterier g hindringer. Også dette ble skrevet ned sm del av dkumentasjnsgrunnlaget. Sistnevnte ble presentert i plenum. 3.2 Resultater tema 1 Oppsummeringen i plenum viste str grad av enighet de ulike gruppene i mellm. Gruppe 1/4 g 3/6 fresl begge å samle frvaltningen på den ene siden, g pprette en krdinerende enhet/ bligkntr på den andre siden. Den siste gruppen 2/5 var pptatt av at man må beslutte en rganisering man kan gå videre med g starte en utprøving av en retning fr mrganiseringen før man beslutter m dette er en løsning sm kan implementeres helt ut, eller m man skal gjøre endringer. Med dette tenkte man på at man fr eksempel først kan samle frvaltningen av gjennmgangsbliger, tjenestebliger, bliger under psykisk helse g bliger under barnevern, før man eventuelt inkluderer øvrige bliger, sm msrgsbliger g sykehjem. Fr å ppnå en vellykket mrganisering var det gså str grad av enighet m både suksesskriterier g hindringer. Fr å ppnå en gd frvaltning g krdinering, var alle gruppene pptatt av at man både samler inntekts- g kstnadsansvaret ved fr eksempel frvaltning av bliger under én enhet. En av gruppene lanserte begrepet ressurssirkelen. Fr å kunne ta et helhetlig ansvar fr eksempel fr frvaltning av bliger, er det viktig at frvalter både har inntektsansvaret g kstnadsansvaret fr hele eiendmsprteføljen enheten skal frvalte. Dette fr å kunne få et helhetsperspektiv i ppgraderingsbehv, behv fr å kjøpe nye bliger, bygge nybliger eller avhende bligmasse. Videre er det nødvendig at endringer i arbeidsppgaver gså medfører mrkering av ressurser. Fr det første er det viktig at enheten sm får utvidede ppgaver faktisk har ressursene til å utføre dem. Videre er det trukket frem sm et suksesskriterium at man faktisk kan vise til at mrganisering er ressurseffektivt fr kmmunen i frm av øknmiske g/ eller ressursmessige gevinster. Med sistnevnte menes at ressurser sm ikke lenger brukes på fr eksempel frvaltning i en fagavdeling heller kan brukes til nødvendig ppfølging av brukere fagavdelingen har ansvaret fr. 3/10

4 Øvrige suksesskriterier sm trekkes frem går på å øke kmpetansen g grad av samarbeid. Videre trekkes gså frankring g det at vedtak gså følges pp med budsjettrammer g plitiske beslutninger fr å få gjennmført nødvendige tiltak sm utbygging/ utbedring/ ppkjøp av nødvendig bligmasse. Også det å samle de bligssiale virkemidlene trekkes frem sm et suksesskriterium av alle gruppene. Oppsummert ble følgende elementer priritert høyest: Samle frvaltningen Oversikt ver ttal bligmasse Samlet inntekts- g kstnadsansvar Optimalisere bligmassen med tanke på brukernes behv Felles husleiekntrakter g ppfølging av disse Prøv ut samling av frvaltningen fr deler av bligmassen, sm gjennmgangsbliger, tjenestebliger, bliger under Psykisk helse g Barnevernet, før en eventuell samler frvaltningen av all kmmunal bligmasse Suksesskriterier fr å kunne samle frvaltningen: Synliggjør øknmiske g ressursmessige gevinster Samarbeid Kmpetanse Omrkering av persnalressurser, basert på endrede ppgaver, g tilhørende endringer i budsjettrammer Inntekts- g kstnadsansvar bør samles ressurssirkelen må ikke brytes Brukerne må være i fkus Enheten sm får samlet ansvar fr frvaltning må ha tilstrekkelig myndighet til å kjøpe inn/ avhende bliger basert på brukernes behv Etablere en krdinerende enhet Felles tildelingskriterier Vedtak gjøres ved alle tildelinger i felles tildelingsmøter Enheten skal ha spisskmpetanse på bligssiale virkemidler samlet verktøykasse Suksesskriterier fr å lykkes med en krdinerende enhet Samarbeid Kmpetanse Avklaring av både lvmessige krav, men gså hvilke verdier g hldninger kmmunen legger til grunn i utarbeidelsen av tildelingskriterier g vedtak Gjennmføringsevne Omrkering av ressurser i henhld til endrede arbeidsppgaver 4/10

5 4. Tema 2: Organisering I analysen av utfrdringer på det bligssiale mrådet i Ringsaker, ble det identifisert rganisatriske utfrdringer sm i hvedsak er knyttet til: Frvaltning av bligmasse knyttet til bligssialt arbeid Tildeling av bliger knyttet til bligssialt arbeid Krdinering av det bligssiale arbeidet Sm innledning til ppgave t ble det presentert tre alternative rganisasjnsmdeller fr å ivareta utfrdringene knyttet til henhldsvis frvaltning, tildeling g krdinering. Følgende tre mdeller ble presentert: Mdell 1: Frvaltning samles i Bygg g eiendm sm vertar inntekts- g kstnadsansvaret fr all bligmasse knyttet til bligssialt arbeid. Tildeling gjøres i felles tildelingsmøter der alle bligene frdeles g der relevante fagpersner, basert på søknadene sm behandles, er til stede. Krdinering av det bligssiale arbeidet ivaretas av en egen avdeling sm har ansvaret fr å rganisere tildelingsprsessen, være felles kntaktpunkt fr alle henvendelser fra brukere, interne g eksterne samarbeidspartnere, samt har ansvaret fr Husbankens virkemidler g gi pplæring i disse til medarbeidere i øvrige resultatenheter sm møter brukere fr å bedre infrmasjn g øke bruk av virkemidlene. Mdell 2: Bygg g eiendm frvalter all bligmasse knyttet til bligssialt arbeid, brtsett fra sykehjem g msrgsbliger sm frvaltes av PLO-distriktene, men der drift g vedlikehld kjøpes inn av Bygg g eiendm/ stiftelser. Tildeling av msrgsbliger/ sykehjemsplasser gjøres i felles møter mellm PLO-distriktene. Øvrige bliger tildeles i felles tildelingsmøter der relevante fagpersner er til stede basert på søknader sm behandles. Krdinering av det bligssiale arbeidet ivaretas av en eksisterende resultatenhet/ avdeling sm har ansvaret fr å rganisere tildelingsprsessen, være felles kntaktpunkt fr alle henvendelser fra brukere, interne g eksterne samarbeidspartnere, samt har ansvaret fr Husbankens virkemidler g gi pplæring i disse til medarbeidere i øvrige resultatenheter sm møter brukere fr å bedre infrmasjn g øke bruk av virkemidlene. Mdell 3: Det innledes samarbeid med ekstern aktør sm frvalter hele eller deler av bligmassen knyttet til bligssialt arbeid, g der drift g vedlikehld kjøpes inn, ved behv, av Bygg g eiendm. Tildeling av bliger gjøres separat i de enkelte resultatenhetene, sm i dag. Det pprettes en krdineringsgruppe der lederne i de ulike relevante resultatenhetene deltar fr å sikre krdinering av det bligssiale arbeidet. Det vil ikke pprettes en egen enhet sm vil være felles kntaktpunkt fr bligssiale henvendelser. 5/10

6 4.1 Oppgaver tema 2 Fr det andre temaet ble det gitt følgende ppgave: Oppgave 1: Pririter mdell 1, 2 g 3 individuelt Pririter mdell 1, 2 g 3 i gruppen Beskriv styrker g svakheter ved de tre mdellene Oppgave 2: Kan rganiseringen løses bedre ved en mdell 4 (gjøres kun på gruppenivå)? I så fall sett sammen en mdell 4 ved elementer fra mdell 1,2 g 3 eller egne frslag fr å ivareta henhldsvis frvaltning, tildeling g krdinering Om ikke begrunn hvrfr valgte mdell best løser de bligssiale utfrdringene i Ringsaker kmmune Underliggende fr både ppgave 1 g 2 var at de pririterte utfrdringer/ anbefalinger gså må fanges pp i valgte mdell. Deltakerne ble først bedt m å priritere de tre mdellene individuelt, før gruppene gjrde en felles priritering av de tre mdellene, samt km frem til styrker g svakheter ved de ulike mdellene i fellesskap. Videre km gruppene frem til en mdell fire. Så ble gruppene igjen slått sammen t g t, men sammensetningen av hvilke t grupper sm ble satt sammen ble endret i frhld til sammenslåingen fr tema 1. De sammenslåtte gruppene ble bedt m å kmme frem til en mdell fire i fellesskap, g det var sistnevnte sm ble presentert i plenum til slutt. 4.2 Resultater tema 2 Fr tema 2 fremst gruppene sm ne mer uenige i diskusjnene enn fr tema 1, men m man ser på resultatene sm ble presentert g beskrevet av de enkelte gruppene, finner man allikevel str grad av samstemthet. Når det gjelder rganisering av frvaltningen, er det fire grupper sm ønsker mdell 1 g en gruppe sm ønsker mdell 2. (En av gruppene nterte ikke resultatene kun resultatene de km frem til sammen med en av de øvrige gruppene). Samtidig var det t av gruppene sm ppga at en samling av frvaltningsppgavene burde starte med en samling av deler av bligmassen (sykehjemsplasser g msrgsbliger hldes utenfr g frvaltes av de fire PLOdistriktene) på krt sikt, med mål m å samle hele den bligssiale bligmassen på lang sikt dersm samlingen har vist seg sm en gd løsning fr de øvrige bligene. En av gruppene sm ønsket mdell 1 fr frvaltningen understreket gså at kmmunen ikke bør eie all bligmasse selv, men fr eksempel ppretthlde dagens system ved å bygge ut g frvalte deler av bligmassen i stiftelser, g eventuelt etablere et kmmunalt AS sm kan ha ansvar fr å frvalte hele eller deler av den kmmunale bligmassen. Når det gjelder tildeling, ser vi mtsatt mønster sm fr frvaltning. Fire av gruppene mener mdell 2, der msrgsbliger g sykehjemsplasser tildeles separat fra øvrige bliger, er den 6/10

7 beste, mens én gruppe mener at tildelingen skal samles fr den ttale bligssiale bligmassen, altså mdell 1. T av gruppene sm ønsket mdell 2 lanserte samtidig et skille mellm sykehjemsplasser g msrgsbliger, der sykehjemsplasser bør skilles ut fra den øvrige tildelingen av bligmasse, mens msrgsbliger kan ses i sammenheng med øvrig tildeling. En tredje gruppe sm ønsket mdell 2 nevnte at gråsnetilfeller ved tildeling av msrgsbliger bør løftes fra felles tildelingsmøter i PLO-distriktene til felles tildelingsmøter fr resterende bliger fr å se helhetlig på hvrvidt fr eksempel en bruker kan klare seg i en rdinær blig sm er tilpasset brukerens behv fremfr å få tildelt msrgsblig. Når det gjelder krdinering av bligssialt arbeid, var det størst sprik i anbefalingene. Det var t grupper sm ønsket mdell 1 g tre grupper sm ønsket mdell 2. Samtidig var det gså t av gruppene sm stilte spørsmål ved hvrvidt mdell 1 er realistisk. Av de gruppene sm ønsket mdell 2 fr krdineringen, ppga t av dem Servicesenteret sm den enheten sm eventuelt burde få denne utvidede ppgaven. Begrunnelsen sm ble gitt var at Servicesenteret allerede har ansvaret fr Husbankens virkemidler. Det ble gså sett på sm en frdel at Servicesenteret i dag tar imt alle typer henvendelser, g at det å henvende seg i Servicesenteret ikke blir ppfattet sm stigmatiserende, ne fr eksempel henvendelser til NAV kan ppfattes sm. På den andre siden ble det påpekt at servicekntret da må håndtere taushetsbelagt infrmasjn sm må håndteres etter de lver g frskrifter sm gjelder på mrådet. 5. Oppsummering Resultatene fra både tema 1, der deltakerne pririterte hvilke utfrdringer sm burde tas tak i først, samt tema 2, der ulike rganisasjnsmdeller skulle vurderes, viser at det er behv fr å gjøre mrganiseringer med tanke på frvaltning, tildeling g krdinering av det bligssiale arbeidet. Fr å kmme i gang med nødvendige mrganiseringer, er det fr det første viktig at det tas en plitisk g administrativ beslutning på å samle henhldsvis frvaltningsppgaver g ansvaret fr å krdinere det bligssiale arbeidet. 5.1 Frvaltning av bligssial bligmasse Alle gruppene er tydelige på at frvaltningen av den kmmunale bligmassen knyttet til bligssialt arbeid bør samles i større grad enn hva sm er tilfellet i dag. Sm flere av gruppene har vært inne på, er det nødvendig å endre ressurstilgangen fr enheter sm får henhldsvis flere g færre ppgaver knyttet til frvaltning. Da det å tilsette flk g det å verføre kmpetanse g stillinger mellm enheter vil ta tid, kan det være frnuftig å samle frvaltningen av kmmunal bligssial bligmasse stegvis. 7/10

8 Rambøll trekker følgende knklusjner basert på tilbakemeldingene gitt fra deltakerne: Steg 1: Bygg g eiendm frvalter all bligmasse knyttet til bligssialt arbeid, brtsett fra sykehjem g msrgsbliger sm frvaltes av PLO-distriktene, men der drift g vedlikehld kjøpes inn av Bygg g eiendm/ stiftelser Bygg g eiendm får tilført ressurser fr å kunne utføre de økte ppgavene Inntekts- g kstnadsansvaret fr bligmassen Bygg g eiendm frvalter, verføres til Bygg g eiendm Bygg g eiendm får myndighet til å frvalte bligmassen i henhld til brukernes behv Det avsettes et budsjett fr kjøp av nødvendig bligmasse basert på kartlagt behv Inntekter fra eventuelt slgte bliger inngår i budsjettet til å kjøpe nødvendig bligmasse Steg 2: Det gjennmføres en evaluering av hvrvidt endringen har vært vellykket Evalueringen skal gi svar på m frvaltningen frtsatt bør være delt (der PLO-distriktene har frvaltningsansvaret fr msrgsbliger g sykehjem), m sykehjem g msrgsbliger gså skal legges inn under Bygg g eiendms frvaltningsansvar, eller m rdningen ikke fungerer g en privat løsning fr frvaltning av kmmunens bligssiale bligmasse bør vurderes, fr eksempel HOBBL (OBOS) 5.2 Tildeling av bliger Alle gruppene er videre tydelige på at tildelingen av bliger i større grad bør gjøres i felles tildelingsmøter. Samtidig må man gså sikre at tildelingsmøtene ikke har fr mange deltakere fr ikke å risikerer at prsessen blir fr byråkratisk g tidkrevende fr medarbeidere sm er invlvert i behandlingen av søknader. Det er derfr viktig at innkalling til tildelingsmøter er basert på hvilke søknader fr hvilke type brukere sm skal behandles. Fr å sikre at nødvendig fagkmpetanse er til stede, vil det da samtidig være nødvendig å ha fretatt en felles kartlegging, slik at en brukers ttale behv ligger til grunn fr behandling av søknaden g følgelig gså fr vurdering av hvilke fagpersner sm bør vurdere søknaden. Fr å sikre likebehandling g en gd prsess i tildelingsmøtene, er det gså viktig å utarbeide felles tildelingskriterier tildelingen baseres på. Med bjektive felles tildelingskriterier, vil 8/10

9 gså både tildeling g avslag på søknad m kmmunal blig enkelt kunne begrunnes i tildelings- eller avslagsbrev til søker. Slik infrmasjn vil gså være med å klargjøre fr brukerne hvilke frhld sm gjør at man kvalifiserer fr ulike typer kmmunale bliger g ikke. Resultatene viser gså at flertallet av deltakerne på arbeidsverkstedet ønsket en deling av tildeling der særlig sykehjemsplasser hldes separat, g gså muligens msrgsbliger. Dette frdi det i langt større grad er helsemessige vurderinger sm ligger til grunn fr tildeling av sykehjemsplasser, g det er liten grad av knkurranse m disse bligene ulike brukergrupper i mellm. Hvrvidt msrgsbliger gså skal hldes utenm de felles tildelingsmøtene, vil avhenge av hvrvidt PLO-distriktene er gde på å vurdere øvrige bligssiale virkemidler, sm utbedring av eget hjem, m brukeren kan selge egen, uegnet blig, men kjøpe en lettstelt, sentralt beliggende blig sm gjør at han eller hun kan b i eget hjem lenger, g så videre. Spesielt da det i sentrale retningslinjer er lagt til grunn at msrgsbliger skal være bemannet, bør det utarbeides tildelingskriterier sm sier ne m hvrvidt en bruker har behv fr bemanning, eller m han eller hun kan b i egen blig med tilpassede hjemmebaserte tjenester. Rambøll trekker følgende knklusjner basert på tilbakemeldingene gitt fra deltakerne: Det bør etableres felles kartlegging g felles tildelingskriterier sm benyttes sm grunnlag fr tildelinger av alle bliger. Det bør etableres felles tildelingsmøter der alle bliger, brtsett fra sykehjemsplasser g muligens msrgsbliger, behandles. Deltakerne på tildelingsmøtene avhenger av hvilke søknader sm skal behandles. Også vurderingen av hvilke fagflk sm må være til stede på tildelingsmøtene bør baseres på kartlagt behv sm ligger til grunn fr den enkelte søknad sm skal behandles. Øvrige bligssiale virkemidler, sm startlån, tilskudd til tilpasning av eget hjem g lignende, må tas med i tildelingsvurderingene. Dette gjelder gså fr tildeling av msrgsbliger. 5.3 Krdinering av bligssialt arbeid Alle gruppene er tydelige på at det bør etableres et felles kntaktpunkt fr det bligssiale arbeidet sm gså har det tilsvarende krdinerende ansvaret fr det bligssiale arbeidet i kmmunen. Gruppene var ne mer delt i hvrdan en slik enhet bør rganiseres, men flertallet ser ut til å ønske at Servicesenteret får tildelt dette ansvaret. Dette frdi Servicesenteret allerede har ansvaret fr Husbankens virkemidler, samt at det er et naturlig henvendelsespunkt fr alle typer henvendelser til kmmunen. I tillegg anses det sm mindre stigmatiserende å ppsøke Servicesenteret enn fr eksempel NAV. Dersm Servicesenteret får tildelt dette ansvaret, er det viktig at det gså avsettes dedikerte ressurser sm kan håndtere de ekstra ppgavene sm følger med. 9/10

10 Det var gså flere deltakere på arbeidsverkstedet sm ønsket å gå i retning av en egen enhet. Samtidig ble dette ansett sm urealistisk, spesielt på krt sikt. Rambøll trekker følgende knklusjner basert på tilbakemeldingene gitt fra deltakerne: Servicesenteret bør få ansvaret fr å krdinere det bligssiale arbeidet, samt være det felles kntaktpunktet sm viderefrmidler kntakt mellm bruker g rette fagavdeling. Servicesenteret må få tildelt ressurser fr å håndtere de ekstra ppgavene sm pålegges dem. Dette er nye ppgaver, da disse ppgavene til nå ikke har blitt ivaretatt på en systematisk måte. På lengre sikt bør det vurderes hvrvidt dette er en gd løsning, eller m det kan være hensiktsmessig å etablere en egen avdeling. 10/10

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Pstbks 8119 Dep 0032 OSLO Dat: 28.7.2016 Deres ref.: 16/1630 Vår ref.: 2016/6352 Vurdering av mulig sammenslåing av FSAT g CRIStin Vi viser

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Pstbks 404 2303 Hamar Telefn: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-pst: pstmttak@helse-srst.n Referat Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Tid: 28. april, kl 17.00-19.00 Sted: First Htell Ambassadeur,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Oppgradering for framtida Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden. Kvam Monica Ketelsen, Husbanken vest Husba

Oppgradering for framtida Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden. Kvam Monica Ketelsen, Husbanken vest Husba Oppgradering fr framtida Husbankens låne- g tilskttsrdningar til ppgradering av bustaden Kvam 21.11.2017 Mnica Ketelsen, Husbanken vest Husba Bliger sm møter fremtidens behv! Det er et mål fr bligplitikken

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kmmune Fremtidig reginal struktur i Arbeids- g tjenestelinjen i NAV 1. Regininndelingen Hvilke kmmentarer har dere til frslaget m inndelingen i reginer? NAV sin regininndeling

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

HMS-plattform Kongsvinger kommune Hovedarbeidsmiljøutvalget

HMS-plattform Kongsvinger kommune Hovedarbeidsmiljøutvalget HMS-plattfrm 2010 Kngsvinger kmmune Hvedarbeidsmiljøutvalget 04 02 10 Fra: Persnalkntret Til: Ledere, tillitsvalgte, vernembud Dat: 08 02 2010 AKTUELL SITUASJON Ntatet er en ppfølging av Hvedarbeidsmiljøutvalgets

Detaljer

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kmmunale arkiv Dat: 22. januar 2015 Til stede: Frfall: Referent: Wenche Risdal Lund (IKA Kngsberg), Tm Oddby (LLP), Bjørn Bering (Nrsk kulturråd), Vilde Rnge (Riksarkivet),

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Trenger det å være så vanskelig, da?

Trenger det å være så vanskelig, da? Trenger det å være så vanskelig, da? Erfaringsseminar 30. nvember 2017 Hvrdan få til gde læringsløp? Case: Den vanskelige samtalen Gde læringsløp Hva sm er et gdt læringsløp kmmer an på frmålet. Er det?

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Drammen Eiendom KF forslag til ny eierstrategi

Drammen Eiendom KF forslag til ny eierstrategi SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Rar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/15465-5 Dat: 21.10.2014 Drammen Eiendm KF frslag til ny eierstrategi â INNSTILLING TIL: Frmanskapet/Bystyret Rådmannens frslag til vedtak:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Jan Evensen fra Folkeuniversitetet redegjorde om BKA-kurs som er gratis for våre medlemsbedrifter.

REFERAT medlemsmøte. Jan Evensen fra Folkeuniversitetet redegjorde om BKA-kurs som er gratis for våre medlemsbedrifter. Sammen m gde vekstvilkår REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dat: 03.02.15 Tema: Behvet fr næringsarealer i Grenland v/ Grenlandskmmunene g Telemark Fylkeskmmune Antall deltagere: ca 80 Infrmasjn

Detaljer

Høring om Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg

Høring om Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg Til: Strtingets helse- g msrgskmité Fra: Nrske Bligbyggelags Landsfrbund Dat: 14. mai 2013 Høring m Meld. St. 29 (2012 2013) Mrgendagens msrg Nrske Bligbyggelags Landsfrbund (NBBL) har sm frmål å samle

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og ventelister i Namsos kommune.

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og ventelister i Namsos kommune. Frskrift m kriterier fr tildeling av langtidspphld i sykehjem g ventelister i Namss kmmune. Fastsatt av Namss kmmunestyre den... med hjemmel i endring av lv m kmmunale helse g msrgstjenester 3-2 a første

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Larvik kommune. Boligsosialt utviklingsprogram - halvårsrapport Resyme. o o

Larvik kommune. Boligsosialt utviklingsprogram - halvårsrapport Resyme. o o Larvik kmmune Bligssialt utviklingsprgram - halvårsrapprt 2014 Resyme «Bligløft» - 60 mill pr år Bsetting av flyktninger. Plitisk vedtak m ytterligere bsetting av flyktninger fra Syria, enn det sm pprinnelig

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud REFERAT Tema fr møte PTU-OA Dat 12. februar 2013 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jn Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Osl Waage Statens vegvesen Eldbjørg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Frmannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr.

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Grøntanleggsforvaltning i norske kommuner

Grøntanleggsforvaltning i norske kommuner Nr. 2 / 2015 ÅRGANG 12 Grøntanleggsfrvaltning i nrske kmmuner - Av landskapsarkitekt Maria Durucz Kmmunal grøntanleggsfrvaltning er kmmunenes virksmhet fr planlegging, etablering g ivaretakelse av pparbeidede

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Lier kmmune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/3502 Arkiv: Saksbehandler: Liv-Astrid Egge Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedat Grunnskle-, barnehage- g kulturutvalget Medvirkning fra unge ungdmsråd

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Riktig legemiddelbruk i sykehjem g hjemmetjeneste Kmpendium til frbedringsteamene i Rgaland Januar 2014 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjnen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Pstbks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkde: Dat: 2016/374 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring -

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer