RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012"

Transkript

1 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1

2 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets hvedfkus:... 3 Opplysninger m prsjektets mfang:... 4 Kmpetanseheving... 6 Veiledning... 7 Tjenestemttakerne... 8 Budsjett... 9 Sammendrag... 9 Plan fr videre ppfølging

3 Frrd I frkant av prsjektet ble det ikke gjennmført en spørreundersøkelse. Evalueringen kan derfr kun sammenlignes pp mt prblemstillingen sm dannet grunnlaget fr prsjektet. I denne rapprten vil vi presentere funn fra undersøkelsene. Vi velger å gjøre dette frtløpende i rapprten fr å synliggjøre frbedringene prsjektet har medført. 4 tjenestemttaker mttk hjelp på tidspunktet undersøkelsen ble gjennmført. Flere av disse var innlagt på institusjn g en del valgte å ikke besvare. 29 spørreskjemaer ble besvart ne sm tilsvarer en svarprsent på 3,7%. 2 ansatte var med i fra starten av, men p.g.a. sykemeldinger har 17 av de ansatte besvart. Disse har alle deltatt fra starten av prsjektet, ne sm tilsier en svarprsent på 1%. På bakgrunn av spørreundersøkelsene til både de ansatte g brukerne, kan vi trekke den slutning at begge disse gruppene er mer frnøyd med rganiseringen av hjelpen de gir g mttar i dag. De ansatte har fått økt kmpetanse g trygghet i møte med brukergruppen, g brukerne er mer frnøyd med fast hjelpepersnell. Prsjektets frhistrie Ansatte ved hjemmebaserte tjenester ble usatt fr stre utfrdringer i møte med brukere med rus- g psykiatriprblemer. Ansatte pplevde situasjner sm var truende ne sm medførte utrygghet i utøvelse av tjenestene. På bakgrunn av dette ble det søkt m støtte til ppstart av prsjektet. På dette tidspunkt var hjemmebaserte tjenester frdelt på ulike enheter, ne sm vanskeliggjrde samrdning av de ulike tjenestene brukerne mttar. Fra 1 januar 211 ble de fire hjemmetjenestene pluss t miljøarbeidertjenester derunder psykiatrisk miljøarbeidertjeneste rganisert i en enhet fr Hjemmebaserte tjenester. Hensikten med mrganiseringen var å ppnå et tettere samarbeid mellm psykiatritjenester g hjemmebaserte tjenester. Prsjektets hvedfkus: Utfrdringer i frhld til brukere med rusprblemer g psykiske lidelser sm mttar hjemmetjenester Samhandling av tjenestene sm Haugesund kmmune yter til brukere av hjemmebaserte tjenester, psykiatritjenesten g rusmsrgen Det var et tdelt prsjekt: 1. Kmpetanseheving til ansatte i kmmunale tjenester 2. Samrdning av ulike tjenester sm brukere mttar; hjemmetjenester, psykiatri g rusmsrg 3

4 Opplysninger m prsjektets mfang: Etablering av ressursgruppe i hjemmebaserte tjenester: Det hele startet med å kartlegge hvr mange brukere det var aktuelt å implementere i ressursgruppen. Vi måtte gså freta en avgrensing med tanke på antall brukere vi hadde mulighet til å ha med i gruppen. Det viktigste kriteriet var at de må ha en funksjnssvikt relatert til rus- g/ eller psykiatriprblematikk i hverdagen med mfattende utfrdringer i fht persnlig hygiene samt prblemer i relasjnen til ansatte sm gir tjenestene. Med utgangspunkt i venstående fant vi ca. 6 aktuelle brukere. Det var viktig at ressursgruppen skulle ha ansatte sm var engasjerte, g hadde et ppriktig ønske m å knytte gde relasjner til brukerne, slik at de fikk hjelpe dem med både hygiene, ernæring samt være en samtalepartner. Vi etterspurte ansatte sm ønsket å være en del av ressursgruppen g startet med 2 ansatte. Hjemmetjenesten består av 4 avdelinger, g ansatte fra hver avdeling ble med i gruppen. Brukerne ble delt inn i t grupper, g rganisert på arbeidslister etter bstedsadresse. I praksis vil dette si at alle brukerne ble lagt inn i et dkumentasjnssystem Gerica der det blir utarbeidet tiltak g arbeidslister. I hvilken grad pplever du sm fagpersn å ha kmpetanse i å samhandle intern i hjemmebaserte tjenester? De ansatte jbber i hvedsak t g t sammen, men går alene til enkelte brukere. Når de ikke går arbeidslistene relatert til ressursgruppen, inngår de i rdinær drift i hjemmetjenesten. De har fått utlevert versikt ver fremmøtested, g hvem sm skal gå arbeidslistene de neste ukene. På denne måten er det versiktlig g frutsigbart både fr de ansatte g brukerne. Det er i løpet av prsjektet utarbeidet egne rutinebeskrivelser fr rganiseringen av ressursgruppen Rus-psykiatri, Hjemmebaserte tjenester sm følger: 4

5 Antall besvarelser Rlleavklaringer fr ressursgruppen Rus g psykiatri (hvem gjør hva) Daglig drift fr ansatte i ressursgruppen Rus g psykiatri (hvrdan rganisere dagen, arbeidslister, frammøte etc) Nye brukere til ressursgruppen Rus g psykiatri Medikamenthåndtering v/substitusjnsbehandling Etableringen av ressursgruppen har medført større kntinuitet i ppfølgingen av brukerne, ne sm har gitt de ansatte økt trygghet i vurderingen av brukernes behv. Samarbeidet med andre sm har tilknytning til brukerne har gjrt det lettere fr ressursgruppen å ta kntakt. I hvilken grad pplever du sm fagpersn å ha kmpetanse i å samhandle med fastlege? I hvilken grad pplever du sm fagpersn å ha kmpetanse i å samhandle med kmmunal psykiatritjeneste? 1

6 Kmpetanseheving Et av prsjektets hvedmål var å øke kmpetansen til ansatte i hjemmebaserte tjenester da vi tk høyde fr at ved å øke kmpetansen, vil det føre til økt mestring g trygghet i arbeidet. De ansatte sm meldte seg sm deltakere i ressursgruppa ble utfrdret på hvr de anså behvet størst fr tilførsel av kmpetanse. Disse mrådene ble deretter inndelt i tema sm er listet pp nedenfr. Vi valgte å gjennmføre pplæring ver 6 enkeltstående dager der var halv dag ( 11:3 1:) Temaet hvrdan takle aggressive/vldelige brukere var heldagskurs. Kmpetansehevingen i prsjektet: Mentalisering / Hldninger Rusmidlers effekt Individuell plan g psykiatriske diagnser Mtiverende intervju NAV/ ulike psykiatriske diagnser Hvrdan takle aggressive/vldelige brukere I hvilken grad pplever du å få brukt din kmpetanse i fagmrådet rus g psykiske lidelser? 6

7 Antall besvarelser Har deltakelse i ressursgruppa g kmpetansehevingen gitt økt mtivasjn fr å jbbe med denne brukergruppen? = i liten grad g 6 = i str grad 6 Veiledning De ansatte i ressursgruppen får tilbud m veiledning en fast dag pr. uke av lederen fr miljøarbeidertjenesten psykiatri. Hun har mange års erfaring innen rus g psykiatri, g er utdannet psykiatrisk sykepleier. I hvilken grad har prsjektet ført til at du føler mer trygghet i møte med brukergruppen? = i liten grad g 6 = i str grad 7

8 Antall besvarelser I hvilken grad pplever du at bruker har større tillit til deg sm fagpersn etter rganisering av rus g psykiatrigruppen? 1 1 = i liten grad g 6 = i str grad Tjenestemttakerne Brukerne ble identifisert, g ved ppstart av prsjektet var det 6 mttakere av hjemmebaserte tjenester sm har rus, psykiatri eller en sammensatt diagnse. Nen av tjenestemttakerne har bare hjemmetjenester, mens andre har et tverrfaglig tilbud fra psykiatritjeneste g hjemmebaserte tjenester. Brukernes behv blir vurdert kntinuerlig, g brukergrunnlaget fr spørreundersøkelsen har derfr blitt redusert. Har du I hvilken pplevd grad i større er du grad trygg å ha på fast persnalet sm sm kmmer til til deg deg? det siste halvåret? = I liten grad 6 = i str grad Ja Nei Vet ikke 8

9 Budsjett Støtte fra KS; kr. 2,- Haugesund kmmune bidrar med prsjektleder g krdinatr. Lunch g kurser Rus/psyk/hj.tj./prsj ,31 Innleie av vikarer i hjemmebaserte tjenester Rus/psyk/hj.tj./prsj ,11 Ttaltfrbruk i prsjektet ,42 Prsjektmidlene har blitt brukt pp, g det er brukt ne mer i vikarinnleie enn budsjettert. Sammendrag Målsettingen med prsjektet var å få en bedre versikt g en dypere frståelse fr hvilke utfrdringer pasienter med alvrlige psykiske lidelser g/eller rusprblemer utgjør fr hjemmetjenesten. Med dette sm utgangspunkt har ansatte fått økt sin kmpetanse i møte med tjenestemttakere sm får hjelp fra ulike instanser; hjemmebaserte tjenester, psykiatritjenesten i kmmunen g rusmsrgen. Har deltakelse i ressursgruppa g kmpetansehevingen gitt økt frståelse fr brukergruppen? Brukerne av tjenestene har tilsynelatende en pplevelse av å bli ivaretatt på en gd måte: 9

10 Alt i alt, hvr frnøyd er du med tilbudet du får fra hjemmetjenesten? Plan fr videre ppfølging Ressursgruppen: Ressursgruppene har gjennm prsjektperiden vært driftet på dagtid, mandag til fredag. Intensjnen fr prsjektet var kunne gjennmføre egne arbeidslister fr disse brukerne både kveld g helg, men det har til nå vært fr få ansatte i ressursgruppen til å kunne gjennmføre dette Samarbeidsparter: Prsjektet har kun hatt fkus på driften i hjemmebaserte tjenester g ikke på samarbeidsparter ut ver hjemmebaserte tjenester sitt myndighetsmråde g sm derunder har medført tilpasninger til andre sine rutiner g prsedyrer. Et større samarbeidsprsjekt med Helse Fnna g psykiatritjenesten kan være hensiktsmessig g ønskelig på sikt. 1