KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan: Rebbenes 31.5., Karlsøy 2.6., Nrdeidet 9.6., Grunnfjrd 13.6., Dåfjrd 15.6., Stakkvik 20.6., Skgsfjrd/Skgsfjrdvatn Vannareid, Vannvåg, Hansnes g Gamnes i august. Vi kmmer tilbake med dater her senere.

2 Karlsøy-ungdmmer på stand fr kmmunen under Fiskeridagan i Trmsø 2005 Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmune har mange frskjellige planer g plitiske målsettinger sm legger føringer fr kmmunens gjøremål g ppgaver. Kmmunestyret har gså vedtatt en visjn: Karlsøy kmmune - et levende øyrike Den jbben vi nå skal i gang med er utarbeiding en verrdna kmmuneplan. Den skal si ne m de målene sm vi ønsker kmmunen skal utvikle seg mt på lang sikt. Vi ønsker samtidig å revidere den gamle arealplanen. En arealplan henger nøye sammen med kmmunens verrdna, langsiktige kmmuneplan. Arealplanen skal frtelle m hvrdan alt landareal i kmmunen skal brukes i framtida. Derfr ønsker vi å samkjøre arbeidet med de t planene. Sm første fase i dette arbeidet har vi utarbeidet et planprgram fr å skape debatt i startfasen. Les prgrammet g frtell ss hvrdan du ønsker kmmunen vår skal utvikle seg!

3 Frtell ss hva vi bør være spesielt pptatt av nå, før vi begynner å utarbeide selve planfrslaget. Hva slags lkalsamfunn ønsker vi? Hvrdan bør det bygges ut? Hvrdan skal arealet i kmmunen eller i bygda di brukes i framtida? Hvrdan kan vi ppretthlde g eventuelt frbedre de kmmunale tjenestene i framtida? Kanskje du har en gd ide, eller et frslag til hvrdan vi kan samarbeide bedre i kmmunen fr å løse felles utfrdringer? Ønsker du å bygge ut en eiendm på en måte sm ikke er i samsvar med gjeldende arealplan, må du melde fra m dette nå! Kmmunen vil være behjelpelig med å avklare nødvendig utredningsnivå, slik at kmmunestyret kan ta stilling til utbyggingsønsket i sluttbehandlingen av kmmuneplanen. Merknader g innspill til diskusjnsgrunnlaget kan sendes Karlsøy kmmune, 9130 Hansnes, innen 1. ktber E-pstadresse: pstmttakαkarlsy.kmmune.n Med ønske m en aktiv debatt g gdt samarbeid! Thr Tøllefsen rdfører

4 1. BAKGRUNN Velferdssamfunnet De nrske kmmunene ble pprettet i 1837 fr å løse fellesppgaver sm skle-vesen, veibygging, kirke- g fattigvesen. Hundre år senere vkste velferdssamfunnet frem. I dag tar alle fr gitt at kmmunene skal yte gde ffentlige tjenester g gd service fr sine innbyggere. Velferdstjenestene gjennmgikk en slid vekst gjennm 60- g 70-tallet, ne sm betydde en økning både i kmmunale ppgaver g av ffentlige ansatte. Spesielt ga dette utslag på mråder sm helse g msrg, skle g barnehage. På 60- g 70-tallet var gså kmmunikasjnene i ei rivende utvikling. De fleste øyene g bygdene fikk vei-, ferge- g bussfrbindelse med mverdenen. De siste tiårene har situasjnen fr flk flest frandret seg mye. Vi har fått en høy materiell velstand i Nrge, g et høyt utdanningsnivå. Samtidig har det vært stadig større frventninger til ffentlige tjenester, men ikke tilsvarende økning i ffentlige arbeidsplasser. Karlsøy kmmune har, sammenlignet med andre kmmuner, gde, desentraliserte ffentlige tjenester: Det nye msrgssenteret på Hansnes st ferdig høsten B- g servicesenteret i Vannvåg gir et tilbud til hele Vannøya. I tillegg har kmmunen en gdt utbygd åpen msrg i hele kmmunen, med tjenester i hjemmene. Barnehagetilbudet er utbygd slik at alle barn i førsklealder har tilbud m plass. Kmmunen har 5 barnehager, gdt spredt gegrafisk, samt 4 grunnskler, 3 av de med ungdmsskle. Karlsøy kmmune står nå verfr nye utfrdringer. Siden det er nasjnal plitikk å dempe veksten i ffentlig sektr, må kmmunen fte mpriritere g snu steiner, spesielt når det gjelder administrasjn g teknisk sektr.

5 Beflkning I 1980 var flketallet i Karlsøy kmmune år senere, ved årtusenskiftet, var flketallet i kmmunen redusert til I de neste seks årene har flketallet frtsatt å synke, g var ved inngangen til 2006 på Samtidig stiger gjennmsnitts-alderen i beflkningen i Karlsøy. Arealbruk Sjøl m flketallet synker, er det et strt press på byggesakskntret i kmmunen. Den høye velferden blant flk, samt nærheten til landsdelshvedstaden Trmsø, er viktige årsaker til det stre presset på hytte-/fritidshusmarkedet i Karlsøy kmmune. Karlsøy kmmune skal freta en større revisjn av arealplanen fr hele kmmunen. Ved å planlegge hvr det skal være bligbygging, hyttebygging g næringsutvikling i framtida, blir det enklere å styre utviklinga framver. Denne planlegginga ønsker vi at flest mulig av kmmunens innbyggere kan være med på.

6 Kmmuneplanlegging bør handle m: Hvrdan skal kmmunen utvikle seg de neste 30 år? Hvilke mål er viktige fr kmmunen vår på krt g lang sikt? Hvilke mål er viktige fr bygdesamfunnene våre? Hvrdan skal kmmunen mstille seg g samarbeide med andre fr å nå målene? Hvrdan ppmuntrer vi til deltakelse g debatt m lkale samfunnsspørsmål? 2. MEDVIRKNING OG ENGASJEMENT Innbyggernes deltakelse er nødvendig fr at vi skal behlde et levende lkalsamfunn. Kmmunen bidrar til å løse fellesppgaver sm er viktige fr ss alle, men kan aldri løse ppgavene tilfredsstillende uten innbyggernes medvirkning. Mange av kmmunens ppgaver er lvregulerte, g ressursene er begrenset. Men frvaltning g tjenesteyting kan drives på mange måter. Det er en spennende ppgave å være med i utviklingen av Karlsøys største servicerganisasjn, g det er meningsfylt å kunne påvirke eget nærmiljø. Likevel ser vi at: Valgdeltakelsen ved kmmunevalg synker Innbyggere engasjerer seg mest sm brukere av tjenester Men dugnadsånden lever i bygdene våre, det har mange prsjekt vist Valgdeltakelse i % ved de 4 siste kmmunevalg: Karlsøy kmmune 57,3 Trms fylke 59,7 56,8 55,8 54,8 Landet 66,0 62,8 60,4 59,1 Vi pplever daglig at flk i vår kmmune er engasjert i sitt lkalsamfunn, det være seg dugnadsarbeid, deltakelse i plitisk arbeid, ppmøte på flkemøter eller leserinnlegg i avisene. I kmmuneplanarbeidet ønsker vi innspill til hva sm kan gjøres fr at det skal være

7 interessant fr innbyggerne å engasjere seg i videreutviklingen av vår kmmune. VI SPØR: Hva øker interessen fr å delta i utviklingen av lkalsamfunnet? Hvrdan kan innbyggerne være med på å påvirke utviklingen av Karlsøy kmmune? Hvis Karlsøy i framtida skulle bli interessant fr petrleumsnæringen, hvilke mråder mener du de da skal få bruke? Hva skjer med bygdene våre hvis husene gradvis blir fritidsbliger? 3. HVORDAN ØNSKER DU AT KOMMUNEN SKAL UTVIKLE SEG? Nedenfr mtales en del sentrale mråder vi ønsker synspunkter på, bl.a. beflkningsutvikling, tilrettelegging fr næringsutvikling, fysisk g ssialt miljø samt utviklingen av kmmunale tjenester. Vi vet at alt dette henger sammen, men vil likevel prøve å mtale de hver fr seg. A. Beflkningsutvikling g kmmuneøknmi betyr mye fr hva slags samfunn vi får Beflkningsutviklingen virker direkte inn på kmmuneøknmien ved at stats-tilskuddet til kmmunene i hvedsak regnes ut etter flketall. Ved tilbakegang i flketallet merkes dette straks på kmmuneøknmien i frm av redusert tilskudd. Og dette er penger sm kmmunene er avhengig av fr å ppretthlde velferdsnivået, blant annet. Beflkningsutviklingen avhenger av fire faktrer, fødselstall, antall døde, innflytting g utflytting. I mange år var det slik at antall fødte g døde gjennm et helt år ppveide hverandre. Men i de senere år har tallet på døde vært større enn antall fødte i Karlsøy. Det er et uttrykk fr at gjennmsnittsbeflkningen blir eldre, de unge i prduktiv alder er flyttet ut. Men den største innvirkningen på beflkningsutviklingen er frhldet mellm utflyttinger g innflyttinger. Dette eksemplet viser endringer fra til :

8 Antall fødte: 15. Antall døde: 15. Innflyttinger: 80. Utflyttinger: 73. Dette førte til en beflkningstilvekst på 7 persner i dette tidsrmmet, g flketallet i Karlsøy endret seg fra 2372 til Dette endret seg i siste kvartal, da hadde vi en tilbakegang på 10 persner, slik at flketallet i Karlsøy pr var på Altså fr hele året: minus 3. Flketallsutvikling Iflg. Stat.sentralbyrå ÅR: år år år år ver 80 år Sum Tabellen viser flketallsutviklingen de siste 20 år, samt framskriving de neste 14 år, fr ulike aldersgrupper. Inndeling i aldersgrupper kan si ne m behvet fr ulike kmmunale tjenester, fr eksempel barnehage, skle, msrgstjenester etc. Den framskrevne utviklingen vises i den grafiske framstillingen nedenfr: Innbyggere : Flkemengde g framskrevet

9 1 Framskrivning basert på alternativ MMMM (middels vekst) B. Tilrettelegging fr næringsutvikling Kmmunen er avhenging av samarbeid med g innspill fra bygdene g næringslivet fr å legge til rette fr næringsutvikling. At næringslivet skal ha gde kår fr utvikling er en av de viktigste frutsetningene fr at vi frtsatt skal kunne leve g b i Karlsøy i framtida. Det er viktig å planlegge fr næringsarealer fr framtidig utvikling. Ovenfr stilte vi deg spørsmålet: Hvis Karlsøy i framtida skulle bli interessant fr petrleums-næringen, hvilke mråder mener du de da skal få bruke? Med petrleumsnæring mener vi gså tilknytta virksmheter sm kystberedskap g sjøsikkerhet, servicestasjn, etc. Vindkraft har vært aktualisert langs nrskekysten de seneste årene, g flere kmmuner har vært villig til å avse areal til dette frmålet. I Karlsøy er det søkt knsesjn fr en større vindkraftpark ved Fakken på Vannøya. Trmsø kmmunes del av Rebbenesøy er gså aktuell. Næringsutviklingen bør ikke kmme i knflikt med andre interessemråder sm friluftsinteresser g verneinteresser, fr å nevne nen. Vi skal gså tilrettelegge slik at ulike næringer ikke kmmer i knflikt med hverandre. Arbeid/inntekt: Tabellen nedenfr viser sysselsetting med frdeling på primær-, sekundær- g tertiærnæringer. Med primærnæringer menes fiske g jrdbruk. Sekundærnæring innbefatter industriprduksjn inkludert fiskeindustri, samt bygg g anlegg. Tertiærnæringer mfatter alle typer servicenæringer, inkludert all ffentlig virksmhet. Videre viser tabellen hvrdan samtlige sysselsatte frdeler seg mellm privat g ffentlig

10 sektr. Sysselsatte frdelt på næring Prsent Karlsøy Trms Landet Primær 24,4 5,2 3,5 Sekundær 22,9 14,4 20,5 Tertiær 52,7 80,4 76,0 Sysselsatte frdelt på sektr Prsent Offentlig frvaltning 36,9 41,3 30,4 Privat sektr g ffentlige fretak 63,1 58,7 69,6 VI SPØR: Bør ne av kmmunens stre, ubebdde areal avsettes til framtidsrettet næringsvirksmhet innen fr eksempel petrleumsnæring eller vindkraft, g i tilfelle hvr? Hvr bør det utvikles næringsarealer til øvrig næringsvirksmhet? Hvrdan kan kmmunen g næringslivet samarbeide fr å nå felles mål? C. Helsetilstanden, det fysiske g ssiale miljøet er viktig fr livskvaliteten Arbeidet fr flkehelse g miljø skal ha høy priritet. Hvedbudskapet er at vi skal tilrettelegge fr sunn livsstil g gde ssiale miljøer, bl.a. gjennm økt frebyggende arbeid. Vi skal arbeide fr en bærekraftig utvikling med mindre støy g utslipp, mindre frbruk av ikke-frnybare ressurser, mindre avfall g bevaring av bilgiske mangfld. Grønne mråder, strandsne g kulturminner skal bevares g gjøres tilgjengelig. Samtidig skal det sørges fr gde b- g nærmiljøer, g det skal utvikles levedyktige handelssentra g møteplasser. Det skal tilrettelegges fr flere miljøriktige arbeidsplasser, g stre næringsarealer bør sikres mt mdispnering til andre frmål. Det ønskes bedre kllektivtilbud g gde

11 trafikkløsninger. Samfunnsberedskapen skal gså ivaretas. VI SPØR: Hva slags innsats gir best effekt fr å bedre fysisk g psykisk helse? Hvrdan vil vi at bygdene våre skal utvikle seg i frhld til bedre trivsel? D. Bligbygging, sentralisering g desentralisering Det meste av bligbyggingen sm har skjedd de siste årene, har fregått mer knsentrert g i tilrettelagte bligfelt. Det er en trend i tiden at flk ønsker tilrettelegging av vann g avløp, pparbeidde veier gjerne med veilys, sikre trafikkfrhld, nærhet til butikk, skle g barnehage sv. Dette fører til at kmmunen kan knsentrere planlegging av bligbyggingen i felt, g gjerne i de større sentra der flk helst velger å bygge. Dette skal likevel ikke være et hinder fr at de sm ønsker det kan bygge utenfr sentra g pparbeidde bligfelt. Kmmunen har de siste par årene tilbudt tmter gratis (kr 1,-) i kmmunale bligfelt, dette sm et virkemiddel fr å stimulere til økt bligbygging g dermed legge til rette fr økning i flketallet. I desember 2005 bestemte kmmunestyret at denne rdningen skulle frtsette. En gjennmgang av rdningen viser at det er størst interesse fr tmter i bligfeltene på Hansnes g Gamnes, dvs. Langsund-mrådet på Ringvassøy. Dette er kanskje ikke så uventet når man tar i betraktning at stadig flere velger å flytte ut av byen (Trmsø) til mråder med lavere bkstnader, et tryggere ppvekstmiljø, g sm samtidig ligger i pendleravstand til arbeidsplassene i byen. E. Kmmunale tjenester Kmmunens driftsbudsjett fr 2006 er vel 100 mill. krner. Ca.70 % av dette går til skle, barnehager, pleie- g msrg, g tekniske tjenester. Innbyggernes behv skal stå i fkus fr kmmunens tjenester. Kmmunen har gd dekning av tjenester, sammenliknet med landsgjennmsnittet. Nedenfr mtales et utvalg av tjenestene. Skle g barnehage Karlsøy kmmune har full barnehagedekning. Det betyr at alle sm ønsker plass til sine barn i barnehage får det. I t av bygdene, Stakkvik g Vannareid, se barnehagen flytta inn i sklen, sm sammen er blitt ppvekstsenter. Til trss fr en del prtester til å begynne med, så ser det ut til å fungere bra. Dessuten er det barnehage i Vannvåg, på Gamnes g på Hansnes. Fr krt tid siden ble barnehagen i Kristffervalen lagt ned, g disse barna har fått tilbud i Vannvåg.

12 Karlsøy kmmune har grunnskler i følgende bygder: Vannareid, Vannvåg, Stakkvik g Hansnes. Fr få år siden var det gså grunnskle i Skgsfjrdvatn g på Karlsøy. Strukturen i barnehage- g sklesektren - hvr mange g hvr hen - vurderes med jevne mellmrm, først g fremst ut fra barnetall g kmmuneøknmi. Målet bør være å sikre et desentralisert skle- g barnehagetilbud. VI SPØR: Hvrdan bør skle- g barnehagestrukturen være i framtida? Pleie g msrg Etterspørselen etter tjenester innenfr pleie g msrg frventes å øke i Karlsøy sm i resten av landet. Dette har sammenheng med at flk lever stadig lenger. Karlsøy kmmune har til sammen 26 sykehjemsplasser, alle i kmmunens nye msrgssenter på Hansnes. Det nye sykehjemmet med færre plasser i frhld til det gamle (40 plasser), førte til at flere km inn under Åpen msrg (tidl. Hjemmetjenesten). Omsrgssenteret sm åpnet høsten 2003 innehlder til sammen 19 msrgsbliger. I utgangspunktet var msrgsbliger tenkt fr bebere sm i str grad greier seg selv. Vi ser imidlertid at utviklingen er at ganske mange bebere både på Karlsøyheimen g Vannvåg b- g servicesenter har et ganske mfattende pleie- g msrgsbehv. Karlsøy kmmune har en gdt utbygd, velfungerende åpen msrg sm yter pleie g msrg til hjemmebende eldre. Det er en målsetning i kmmunens handlingsplan fr eldremsrg at alle skal kunne b hjemme så lenge de ønsker, når det er medisinsk g faglig frsvarlig. Ssialmsrg - sikkerhetsnett fr de sm er vanskelig stilt Karlsøy kmmune dispnerer bliger fr persner med særskilt behv Kmmunen frmidler startlån* til alle førstegangsetablererne. Kmmunen frmidler tilskudd (bstøtte) til spesielt vanskeligstilte

13 Barnevern, helsetjeneste, rusmsrg, psykiatritjeneste samt øknmisk sikkerhet fr vanskeligstilte inngår gså i kmmunens støtteapparat * Startlån har langt på vei vært brukt sm virkemiddel til nyetableringer generelt, fr å stabilisere/øke flketallet i kmmunen. De aller fleste sm søker får lån, ne sm betyr at behvsgrensen er satt svært lavt. Dette har ført til at Karlsøy kmmune tpper statistikken ver bruk av disse midlene sm distribueres av Husbanken. I kmmuneplanarbeidet bør vi drøfte hvrdan ressursene bør brukes fr at flest mulig skal få et frtsatt gdt tjenestetilbud. VI SPØR: Hvrdan gjør vi tjenestetilbudet mer fleksibelt, slik at ressursene utnyttes best mulig? Hvrdan bør vi samarbeide med brukerne m nødvendige frandringer av tjenestene? Ser frivillige rganisasjner nye muligheter fr å delta i tjenesteytingen? Tekniske tjenester Med tekniske tjenester mener vi et strt spekter av mråder sm kmmunen har ansvar fr, så sm vann g avløp, kmmunale veier, kaier g bygg, veilys, kmmunale planer, ppmåling g byggesaksbehandling, fysisk miljø g renvasjn. Det er et strt spekter av ppgaver frdelt på relativt få stillinger. De fleste av disse tjenestene skal være sjølfinansierende, det har staten bestemt. Dette betyr at avgiftene skal dekke det tjenestene kster. VI SPØR: Hvrdan kan Karlsøy kmmune frtsatt yte gde tekniske tjenester i framtida? Bør vi la private verta nen tjenester? I så fall hvilke? Bør Karlsøy kmmune klare de tekniske tjenestene sjøl, eller bør vi samarbeide m disse med andre kmmuner? 4. FRAMDRIFTEN I KOMMUNEPLANARBEIDET

14 Dette året skal planprgrammet behandles. Neste år skal selve kmmuneplanen med arealplan ferdig utarbeides g behandles. 2006: Planprgrammet legges ut til ppstarthøring 8. mai Fylke, fagetater g nabkmmuner inviteres til rientering mai Bygdemøter mai sept. Innkmne arealbruksfrslag må være innsendt 15. sept. Eventuelle samarbeidsprsjekter med merknadshavere rganiseres sept. Planprgram vedtas sm føring fr utarbeidelse av ny kmmuneplan ktber Alle innsendte merknader besvares skriftlig ktber 2007: Arealbruksfrslagene er ferdig knsekvensutredet april 07 Eventuelle samarbeidsprsjekter pågår frtsatt Høringsutkast til ny kmmuneplan legges ut til slutthøring sept. 07 Fylke, fagetater g nabkmmuner inviteres til samråd sept. 07 Ny plan vedtas desember 07 Infrmasjn underveis Planprgrammet ligger nå ute til høring. Før smmeren 2007 vil råutkast til ny kmmuneplan samt arealplan bli lagt ut til høring. Ved disse t ffentlige høringene vil det bli infrmert slik: Ø Ø Ø Ø Ø Høringen annnseres Papirutgave av dkumenter legges ut på servicekntret i rådhuset Papirutgave av dkumenter sendes frivillige rganisasjner, aktuelle brukergrupper g utviklingslagene Papirutgave av dkumenter sendes grunneiere vi vet ønsker å mdispnere sine eiendmmer Elektrnisk utgave av diskusjnsutkastet legges ut på (under kmmuneplan ) Høringsdkumentene behandles plitisk etter høringene. Deretter mttar alle innsendere et sammendrag av alle innsendte innspill med rådmannens kmmentar. Det frklares hvrdan innspillene har påvirket dkumentet. Vedtatte dkumenter med sammendrag av innspillene

15 legges gså ut på (under kmmuneplan ). Slik kan planarbeidet påvirkes Det finnes mange muligheter fr å påvirke planprgrammet. Du kan: Ø Sende inn merknad til dette planprgrammet, frist 15. september 06 Ø Sende inn arealbruksfrslag frist 15. september 06 Ø Sende inn frslag til samarbeidsprsjekt, gjerne før 1. september, men ingen betingelse Ø Delta i åpne møter Næringsliv, frivillige rganisasjner m.fl. inviteres til å kmme med innspill m avgrensede eller permanente samarbeidsprsjekter eller partnerskap. Hensikten er at kmmunen skal kunne dra nytte av innbyggernes kunnskap, innsikt g engasjement, g at næringsliv g kmmune skal kunne få større gjensidig nytte av hverandre. Fristen fr innspill til samarbeidsprsjekter er meget tøyelig. Det er aldri fr sent å kmme med en gd ide. 6. BEHOVET FOR UTREDNINGER I kmmuneplanen fastsettes bruken av kmmunens arealer. Det er derfr viktig å få vite hvilke knsekvenser nye frslag vil få. Den sm freslår et utbyggingsprsjekt vil møte krav m knsekvensutredninger. Knsekvensene av alle ffentlige g private utbyggingsfrslag må utredes før frslagene kan legges inn i kmmuneplanens arealdel (ny 16-2 i plan- g bygningslven, vedtatt i april 2004). Det betyr at: Innsendte frslag m utbygging må knsekvensutredes i tråd med føringene nedenfr. Frslagsstiller må besørge slik utredning vinteren 2006/07, g utredningen må ligge klar når nytt kmmuneplanfrslag skal legges ut til ffentlig ettersyn våren Frist fr knsekvensutredning av frslag fastsettes nærmere, g innsender får beskjed senest tre måneder før utredningen skal freligge. Først ved sluttbehandlingen av kmmuneplanen vil knsekvensutredet utbyggingsfrslag bli tatt inn i kmmuneplanen, eller frkastet.

16 Føringer fr knsekvensutredningene «Frskrift m knsekvensutredninger etter plan- g bygningslven» innehlder et vedlegg II, sm gir rammer fr krav til innhld i knsekvensutredningen. Frskrift m knsekvensutredning finnes på Kmmunen gir råd m nødvendig utredningsnivå. Omfang vil avhenge av tiltakets art g frventede virkning. Her gjengis et krt sammendrag av frskriftens vedlegg II: Det frventes at frslagstiller utreder g beskriver: 1. Frslagets innhld g hvedfrmål 2. Frhldet til alle relevante kmmunale, fylkeskmmunale g statlige planer g miljømål 3. Viktige miljøfrhld innenfr planmrådet 4. Virkningen av frslaget fr en rekke pplistede helse- g miljøfrhld 5. Behv fr nærmere undersøkelser før gjennmføring av frslaget 6. Behv fr nærmere undersøkelser g tiltak fr å vervåke virkninger av realisert frslag Kmmunalt utredningsarbeid Det vil bli utarbeidet nye beflkningsprgnser, men utver dette ser vi freløpig ikke behv fr kmmunalt utredningsarbeid. Temaplaner Kmmunen har en rekke temaplaner fr ulike mråder. Det er et mål å erstatte disse med en kmbinasjn av langsiktige plitiske føringer i kmmuneplanen, g mer krtsiktige g ppdaterte vurderinger i årlige handlingsprgram eller særdkumenter. I kmmuneplanen integreres bl.a. følgende gdkjente planer: Temaplan/kmmunedelplan fr idrett g friluftsliv Trafikksikkerhetsplan

17 Dette er Karlsøy kmmunes visjn: KARLSØY KOMMUNE - et levende øyrike I kmmuneplanen kan den endres. Har du et bedre frslag?

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 2013-2025 Frslag til PLANPROGRAM XX.XX.2012 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.2012 0 INNHOLDBETEGNELSE 1. KOMMUNEPLANEN 2 2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED RULLERINGEN 2 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 Hefte 1, revidert Kmmuneplanen fr Vennesla 2015-2026 Samfunnsdel revidert 2015 Vedtatt plan i kmmunestyret 21.05.2015 Kmmuneplanen 2011-2023 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle HØYRES VALGPROGRAM 2011 2015 Rindal kmmune.. med muligheter fr alle 3 RINDAL HØYRES MÅL: Gjøre det attraktivt å leve, b g arbeide i Rindal En stemme fr Rindal Høyre er et bidrag til: Et bærekraftig næringsliv

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 2013 PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 Basert på KUNNSKAPSDOKUMENTET 2012 Vedtatt i kmmunestyret 24.09.2013. INNHOLDFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 1.1 KUNNSKAPSDOKUMENTET FOR ANDEBU KOMMUNE 2012...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde.

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde. PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR... sett inn bilde. Planfrslag, datert. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...4 1.1. Bakgrunn...4 1.2. Planprsess (så langt)...4 1.3. Knsekvensutredning...4 2. RAMMER

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 19/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 19/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kde: 151 Saksnummer

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 - et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret 25.04.2012 2 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 5 1.1. Hva

Detaljer

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse Detaljregulering fr Sagelvatn Bligfelt Planbeskrivelse Balsfjrd kmmune Kjersti Jenssen Arkitektkntr Fjellfrskvatn 9334 Øverbygd Mbil 95 45 45 77 E-pst: kjersti@kjerark.n - Org. Nr. 985 754 497 MVA. Dat:

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Behovsplan omsorgsbygg 2016 2029. Høringsforslag

Behovsplan omsorgsbygg 2016 2029. Høringsforslag Behvsplan msrgsbygg 2016 2029 Høringsfrslag 2. februar 2016 1 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Frmålet med prsjektet... 4 1.2 Avgrensing... 4 1.3 Prsjektrganisering... 5 1.4 Prsess g medvirkning... 5 1.5 Lvgrunnlag...

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034 RØYKEN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2034 HØRINGSUTKAST Høringsfrist: 1. juli 2014. Røyken kmmune Siste redigering (pkt. 7.5 ppvekst g utdanning/strategier) fretatt 3. juni 2014. Ref.nr.: 13/1483

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Høring om Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg

Høring om Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg Til: Strtingets helse- g msrgskmité Fra: Nrske Bligbyggelags Landsfrbund Dat: 14. mai 2013 Høring m Meld. St. 29 (2012 2013) Mrgendagens msrg Nrske Bligbyggelags Landsfrbund (NBBL) har sm frmål å samle

Detaljer

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Lev i Øyer! Planprgram fr revisjn av Kmmunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Vedtatt av kmmunestyret sak 63/15 27.08.2015 Planprgram fr revisjn av kmmunedelplan Øyer sør - Høringsfrslag 1 Frrd Til plitikere,

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023 Hefte 1 Kmmuneplanen fr Vennesla 2011-2023 Samfunnsdel Vedtatt av kmmunestyret 16.06.2011 Kmmuneplanen 2011-2013 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel (Hefte 2A), planbestemmelser

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022

Kommuneplan 2011 2022 SKIEN KOMMUNE Kmmuneplan 2011 2022 Samfunnsdelen Gdkjent i Skien bystyre den 17.juni 2011 2 Skiensangen La sangen nu seg svinge i tners flukt mt sky, begeistret skal den klinge til ære fr vår by. Ja, Skien

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE Arkivsak Arkivkde 2001109 Vedtatt Frslag ved 17.02.2010 Offentlig ettersyn (dat) Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Systembygg

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer