Kommunal planstrategi for Rælingen et grunnlag for videre kommunal planlegging. April Kommunal planstrategi 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012"

Transkript

1 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret

2 2

3 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen Hva er en kmmunal planstrategi Om arbeidet med planstrategien 5 2. Grunnlag fr planarbeidet 9 3. Planbehv pririterte tema g planleggingsbehv framver Revisjn av kmmuneplanen Øvrig planbehv g planarbeid framver 12 Vedlegg Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Utviklingstrekk g utfrdringer i Rælingen Planversikt fr Rælingen Retningslinjer fr planleggingen Arealstrategiske retningslinjer

4 4 Frrd Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 er kmmunestyrets pririterings- g styringsdkument fr planleggingsbehv i periden. Planstrategien skal gi et grunnlag fr en målrettet g aktuell planlegging i periden. En av kmmunens grunnleggende ppgaver er å drive lkal samfunnsutvikling. Planstrategien skal gi kmmunen en mulighet til å få fram en tydeligere retning fr ønsket samfunnsutvikling. innehlder en drøfting av kmmunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling; langsiktig arealbruk, miljøutfrdringer, sektrenes virksmhet g en vurdering av kmmunens planleggingsbehv i periden Planstrategidkumentet med vedlegg gir uttrykk fr viktige utviklingstrekk g utfrdringer sm kmmunen står verfr, samt planleggingsbehv fr å møte utfrdringene. Planstrategiarbeidet har gså inkludert en gjennmgang g versikt ver kmmunens plansystem g planverk. På kmmunens hjemmeside finnes grunnlagsdkumenter sm utdyper demgrafiske frhld, flkehelse g levekår, samt kmmuneplanen g andre strategiske planer. Kmmunens planversikt ver gjeldende g vedtatte planer finnes gså der. Vedlegg 1 utfrdringsdkumentet (ktber 2011) er det frmelle samlede bakgrunnsbildet fr planstrategiarbeidet. Utfrdringsdkumentet bygger på statistikk, prgnser g freliggende materiale i frm av planer g kartlegginger. Utfrdringsntatet innehlder utviklingstrekk g utfrdringer vi har lkalt i Rælingen, men sier gså ne m eksterne frhld sm enten påvirker eller legger premisser fr vår kmmune. Det kan være i frm av både generelle utviklingstrekk i samfunnet, eller i frm av rammer g retningslinjer kmmunen må frhlde seg til. Kmmunestyrets vedtatte planstrategi finnes under hurtiglenken aktuelle lenker på vår hjemmeside Under denne lenken vil aktuelle dkumenter fr det videre planarbeidet bli lagt. Her vil blant annet gså høringsutkast til planprgram g til planfrslag fr revisjn av kmmuneplanen g til ulike kmmunedelplaner bli lagt ut etter hvert sm de freligger. Rælingen kmmunestyre vedtk kmmunal planstrategi i møte Fjerdingby, 30. april 2012 Øivind Sand rdfører

5 5 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 1.1. Hva er en kmmunal planstrategi Planlegging handler m å legge til rette fr at samfunnet utvikler seg slik vi ønsker. Gjennm plan- g bygningslven skal viktige samfunnsinteresser ivaretas g arealer frvaltes. Plan- g bygningslven har bestemmelser m hvrdan planer g planlegging skal være i frhld til innhld, prsess g medvirkning. Kmmunal planstrategi skal vise hvrdan kmmunen skal planlegge fr utvikling av lkalsamfunnet. Planstrategien er et verktøy fr plitisk styring g priritering av planbehv, g gir det nye kmmunestyret en anledning til tidlig i periden å drøfte viktige hvedlinjer. Planstrategien mfatter en drøfting av kmmunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfrdringer, sektrenes virksmhet g en vurdering av kmmunens planbehv i valgperiden. Kmmunal planstrategi er et nytt verktøy, g ble innført i frbindelse med ny plandel til plang bygningslven (fra ). Kmmunal planstrategi er innført fr å bedre den kmmunale planleggingen. Viktige frmål er at planleggingen skal bli mer behvsstyrt, skal gi mulighet fr priritering av planppgaver g skal bedre samarbeidet m planppgaver på tvers av kmmunegrenser. Kmmunestyret skal minst en gang i hver valgperide, g senest innen ett år etter knstituering, utarbeide g vedta en kmmunal planstrategi. Kmmunal planstrategi erstatter det bligatriske kravet til rullering av kmmuneplanen sm lå i tidligere plan- g bygningslv. Planstrategien er retningsgivende fr kmmunens planlegging g har ingen direkte rettsvirkning fr kmmunens innbyggere. Det kan heller ikke fremmes innsigelse mt en kmmunal planstrategi. Rådmannen vil pengtere at det er viktig å ha ppmerksmhet på at planstrategi er ne sm gir kmmunen muligheter. Planstrategiarbeidet gir muligheter fr å videreutvikle et gdt lkaldemkrati, til å drøfte hvedutfrdringer i kmmunens utvikling tidlig i periden g til styrket eierskap g engasjement til planer g planlegging. Planstrategien er et virkemiddel i plansystemet g har til hensikt å planlegge planleggingen; med fkus på helheten g hvrdan planarbeid tilrettelegges g krdineres. Kmmunal planstrategi skal innehlde et vedtak sm avklarer m gjeldende kmmuneplan, eller deler av denne, skal revideres. Planstrategien skal ha en gjennmgang g drøfting av utviklingstrekk g utfrdringer g vise pririterte planbehv. Rådmannen vil understreke at kmmunal planstrategi ikke er en plan, men et verktøy fr en verrdnet drøfting av kmmunens utfrdringer g planbehv. Det er de planene sm skal utarbeides g/eller revideres sm vil innehlde substansen, dvs vedtak på mål g strategier. I kmmuneplanen vil satsingsmråder, mål g strategier på verrdnet nivå bli behandlet g vedtatt. Kmmuneplanprsessen stiller derfr gså andre krav til medvirkning, samråd g høring/ffentlig ettersyn enn planstrategiarbeidet. Planstrategiarbeidet er egnet fr å vurdere kmmunens plansystem, planressurser g samlede planbehv i kmmunestyreperiden. Planstrategiarbeidet er egnet fr å gjøre helhetlige vurderinger tidlig i periden Om arbeidet med planstrategien Plan- g bygningslven åpner fr at arbeidet med kmmunal planstrategi skal legges pp på en måte sm er lkalt tilpasset g med fleksibilitet i frhld til hvilket behv kmmunene har. Utarbeiding g behandling av kmmunal planstrategi kan slås sammen med g være del av ppstart av arbeidet med kmmuneplanen.

6 6 Rådmannen la pp til en prsess sm tidlig skulle avklare frhldet mellm planstrategi g kmmuneplanrevisjn. Tematisk innhld, prsess g framdrift er styrt ut fra denne avklaringen. Kmmunal planstrategi g planprgram fr kmmuneplanrevisjnen utarbeides sm t separate dkumenter, da det anses mest egnet sett i frhld til både innhld g prsesskrav. Rådmannen startet det frberedende arbeidet med planstrategi ved å lage grunnlagsmateriale (kunnskapsgrunnlag), spesielt knyttet til en arealanalyse, demgrafi, flkehelse g levekår. Beflkningens sammensetning g utvikling har betydning fr ulike levekårsfrhld g fr innbyggernes trivsel, trygghet, mestring g tjenestebehv. Rælingens demgrafi har nen kjennetegn g utfrdringer sm kmmunen både er preget av g vil være preget av framver. Oversikt ver beflkningsutvikling, ssiale frhld, velferd, helsetilstand g påvirkningsfaktrer fr utvikling av gd eller dårlig helse, er grunnleggende fr å kunne priritere g målrette tiltak effektivt. Flkehelse g levekår favner bredt tematisk g rganisatrisk. Prblemstillingene krever innsats g løsninger både på tvers i rganisasjnen, på tvers av frvaltningsnivåer g samarbeid /dialg med private g frivillige rganisasjner. Utfrdringene er av både generell g lkal art. Statlige føringer pålegger gså kmmunene å kartlegge g ha versikt ver beflkningens helsetilstand g viktige påvirkningsfaktrer. I kmmunalt planarbeid stilles sterkere krav til plangrunnlag g belysning av knsekvenser. Fastsetting av mål g strategier skal inngå i kmmunens plansystem etter plan- g bygningslven. Grunnlagsmaterialet ble supplert med flere temaer, g hvedtrekk er sammenstilt i et utfrdringsntat; Utviklingstrekk g utfrdringer i Rælingen, ktber 2011 (vedlegg 1). Utfrdringsntatet er et grunnlag fr diskusjn m hvrdan vi møter utfrdringene g av hva sm plitisk vektlegges priritert å arbeide med. Utfrdringsntatet bygger på statistikk, prgnser g freliggende materiale i frm av planer g kartlegginger. Utfrdringsntatet innehlder utviklingstrekk g utfrdringer vi har lkalt, men sier gså ne m eksterne frhld sm enten påvirker eller legger premisser fr kmmunen. Det kan være i frm av både generelle utviklingstrekk i samfunnet, eller i frm av rammer g retningslinjer kmmunen må frhlde seg til. Utviklingen i Rælingen henger i str grad sammen med utviklingen innenfr et større gegrafisk mland. Utfrdringsntatet mhandler temamrådene: Utfrdringer fr deltakelse, engasjement g tilhørighet Høy beflkningsvekst framver Bligtilbudet betydning fr mangfld g attraktivitet Levekår, helse g utdanning viktig fr trivsel, trygghet g mestring Økende msrgsutfrdringer g aldrende beflkning Samarbeid m frebygging g helsefremmende arbeid Arbeidsmarked g næringsliv status g utfrdringer Klimautfrdringene blir vesentlige framver Oppmerksmhet på samfunnssikkerhet g beredskap Natur-, miljø- g kulturminneressurser bruk g vern Areal- g transprtutviklingen gir økende utfrdringer Utbyggingsmønsteret må i økende grad knsentreres Kmmunal planstrategi er et verktøy fr å gjennmgå kmmunens ttale, helhetlige plansystem. Rådmannen har derfr utarbeidet g synliggjrt versikter ver plansystemet, kmmunens planer, strategiske føringer, retningslinjer g rutiner. Nedenfr redegjøres det fr dette arbeidet. Rådmannen har utarbeidet en planversikt (vedlegg 2), sm viser kmmunens plitisk vedtatte g gjeldende planer g strategidkumenter. Bakgrunnen fr å lage versikten er behvet g ønsket m å ha en felles g lett tilgjengelig versikt ver våre planer. Oversikten vil være nyttig sm utgangspunkt fr det knkrete arbeidet med å vurdere planbehv, nye planer eller revisjn

7 7 av eksisterende planer, samt å få en tydeligere ppfølging av planer i frbindelse med det årlige handlingsprgrammet. Rådmannens intensjn er at planversikten ppdateres hvert år i sammenheng med arbeidet med handlingsprgrammet, g hvedrevideres hvert fjerde år sm en del av arbeidet med kmmunal planstrategi. Rådmannen har tatt utgangspunkt i de planer vi har pr i dag g gjennmgått nen av våre større planer, mht å vurdere revisjnsbehv g samrdningsbehv i frhld til andre planer. Denne prsessen har vært gjennmført ved bruk av et spørreskjema (en felles mal med punkter til gjennmtenkning, ift bla ppdateringsbehv g planressurser). Planansvarlig fr den enkelte plan, sammen med administrativt planfrum sm drøftingsgruppe, har vært invlvert i dette. Retningslinjer fr planleggingen (vedlegg 3) er beskrevet med utgangspunkt i vårt plansystem g de dkumenter g føringer sm ligger i plansystemet. Plansystemet er basert både på lvkrav g våre egne krav til rganisasjnen. Plansystemet skal sikre gd sammenheng mellm et langsiktig g et krtsiktig perspektiv. Gjennmgående tema (prinsipper) skal være tverrsektrielle satsingsmråder - g skal debatteres, besluttes g synliggjøres i ny kmmuneplan. Planleggingen skal utføres etter kmmunens planveileder. Kmmunens planveileder av 2009, vil bli ppdatert g freligge i ny versjn med nen små justeringer, i løpet av første halvår Planveilederen ligger til grunn fr arbeidet med blant annet tematiske planer, g skal synliggjøre rådmannens retningslinjer både internt i rganisasjnen g i frhld til ekstern planbistand. Planveilederen gir en beskrivelse av, g nen retningslinjer fr, planarbeid i Rælingen g skal bidra til å heve kvaliteten på vårt planarbeid. Planleggingssystemet skal sikre at langsiktige, strategiske verveielser g knkret handling er kplet sammen. Viktige, avgjørende kmmunale vedtak bør være frankret i en plan sm ser vedtaket i et videre tidsperspektiv. Det er et mål å styrke den tverrsektrielle tenkningen i rganisasjnen g å bli rganisatrisk i stand til å arbeide gdt g effektivt med gjennmføring av utpekte innsatsmråder g strategier. Det er ønskelig å samrdne rutiner g arbeidsprsedyrer, samt lage mer ensartede dkumenter (layut mm). Arealstrategiske retningslinjer (vedlegg 4) er beskrevet g skal tydeliggjøre sammenhengen mellm kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel. Arealdelen skal gjenspeile de føringene sm legges i samfunnsdelen sm et verrdnet dkument. Arealstrategiske retningslinjer skal ligge til grunn fr kmmunens løpende arealplanlegging. Arealstrategiske retningslinjer skal bygge pp under kmmunens verdier g utviklingsmål g bidra til vår visjn Trivselskmmunen med nærhet til Østmarka g Øyeren. Kmmunens verrdna arealstrategi - grønn strek - vises på kmmuneplankartet. Grønn strek definerer kmmunens gjeldende ramme fr videre utbygging. Rådmannens intensjn g tilråding er at retningslinjene, vedleggene 3 g 4, skal synliggjøres g frankres i kmmuneplanens samfunnsdel. Retningslinjene må være i tråd med vurderinger g vedtak i planprsessen g planbehandlingen, g en vedtatt ny kmmuneplan vil derfr eventuelt kunne innehlde retningslinjene i en revidert frm. Dialgmøter mellm kmmunene i Akershus, g på Nedre Rmerike, har vært hldt sm del av det reginale samarbeidet m kunnskapsgrunnlag g planarbeid. Lvverket vektlegger at en felles tidssyklus fr alle kmmuner g fylkeskmmuner skal kunne gi et bedre samarbeid m planppgaver på tvers av kmmune- g fylkesgrenser. Fylkestinget skal, i samme peride sm kmmunestyrene, vedta reginal planstrategi sm skal avklare de reginale planbehvene. Reginal planstrategi skal følges pp gjennm reginale planer eller interkmmunalt plansamarbeid. Samtidigheten åpner fr bedre samhandling m planppgaver, i tillegg til en bedre ppfølging av vedtatte planer, sm går på tvers av grenser. Kmmunal planstrategi er en viktig arena fr gså å drøfte g avklare behv fr interkmmunal planlegging. I Akershus er det en dialg mellm fylkeskmmunen, fylkesmannen g kmmunene m kunnskapsgrunnlag samt plan- g utredningsbehv. Fylkeskmmunen har et særlig ansvar fr å legge til rette fr samhandling mellm kmmunene, fylkeskmmunen g reginale rganer i reginens samlede planstrategiarbeid.

8 8 Fr Nedre Rmerike ble følgende ppsummert (sitert fra sluttrapprt): Klima g energi, kllektivtransprt g grønnstruktur var ppe sm et tema fra flere av kmmunene. Det var et mfrent ønske å samarbeide m klima- g energiplanleggingen. Ut fra beflkningssammensetningen er det flere kmmuner sm er pptatt av integrering av minritetsbeflkningen, g det kan samarbeides m felles kunnskapsgrunnlag. Flkehelse er gså et tema det kan samarbeides m på tvers av kmmunene. Utfrdringer g mulige plantema fr samarbeid: - Energi- g klima - Landbruksplan - Grønnstruktur på tvers av kmmunegrensene - Frtetting i sentrale mråder - Næringsutvikling i frhld til E6 krridren - Massefrvaltning - Plan fr raviner - Jernbane ny trase fra Grrud dalen til Nittedal - Bane til Ahus - Kllektivtransprt Mulige utredningstema fr samarbeid: - Energi- g klima - Risik/sårbarhet i frhld til veisektren, ift utslipp g støy - Massefrvaltning - Integrering - Helse- g livskvalitet flkehelse - Tettstedsutvikling - Kunnskapsgrunnlag fr ravinelandskap - Jernbane ny trase fra Grrud dalen til Nittedal - Transprt ring 3 kapasitetsprblemer utfart/innfart til Osl - Bane til Ahus Plan- g bygningslven har bestemmelser m samrådsplikt med nabkmmuner, fylkeskmmunen g reginal stat. Dialgmøtene har vært avhldt fr å imøtekmme lvens krav g intensjner til samarbeid. I dette ligger gså dialg m planbehv sm følge av nasjnale føringer g frventninger samt reginale utfrdringer. Intensjnen er at samarbeidet i planstrategifasen skal videreføres g knkretiseres i arbeidet med planer/planppgaver. Kmmuneplanutvalget hadde kmmunal planstrategi sm tema i februar Det ble jbbet I grupper sm drøftet utfrdringsbildet framver g pririterte mråder. Stikkrd fra viktige utfrdringer g mråder fremhevet i de plitiske gruppeprsessene følger nedenfr. De tre første kulepunktene har vært gjennmgående i drøftingene sm høyt pririterte g ble gså særlig fremhevet i frbindelse med kmmunestyrets flkevalgtpplæring, i februar Flkehelse. Vektlegge frebyggende virksmhet rettet mt spesielt unge g eldre. Et fleksibelt g bredt utbygd tjenestetilbud. Bygging av identitet, frivillighet, aktivitetstilbud, frebyggende arbeid g tilgjengelighet. Tettstedsutvikling/sentrumsmråde på Fjerdingby. Blig- g næringsutvikling. Tilrettelegge fr økt mangfld i bligmassen g fr frtetting g utbygging nrd i kmmunen. Videreføre kmmunens arealstrategi fra gjeldende kmmuneplan. Omsrgstilbud. Spesielt eldremsrg. Omsrgstjenester på riktig nivå. Bligtilbud fr eldre. Bmuligheter på Fjerdingby. Utdanning g ppvekstvilkår. Utvide g utvikle Marikllen idrettspark. Miljø g klima. Tilpasning til klimaendringer. Trafikkfrhld.

9 9 2. Grunnlag fr planarbeidet Det grunnlaget sm samlet skal følges pp gjennm videre planlegging er beskrevet i kap. 1.2: - Utfrdringsntatet med versikt ver status/utviklingstrekk/utfrdringer - Plitisk debatt/innspill fra kmmuneplanutvalget - Administrativ gjennmgang av ulike delplaner - Rådmannens retningslinjer fr kmmunens planarbeid - Temaer uttrykt i det reginale samarbeidet g i frhld til de nasjnale frventningene Kapittel 2 beskriver det mer frmelle, eksterne grunnlaget fr planarbeidet sm freligger. Her er t dkumenter utvalgt, frdi de er av fersk dat g gjelder sm ramme fr de nærmeste årene samt at de frhlder seg til helheten g er av verrdnet, prinsipiell karakter. Det første uttrykker nasjnale føringer, g det andre uttrykker reginale føringer. Det har vært relativt mfattende prsesser knyttet til begge dkumentene. Miljøverndepartementet har, gjennm samarbeid gså med andre departementer, utarbeidet Nasjnale frventninger til reginal g kmmunal planlegging. Frventningene er utarbeidet i medhld av 6-1 i plan- g bygningslven, g fastsatt ved kgl reslusjn i juni 2011 fr denne periden. Frventninger inngår sm en frmell del av plansystemet, g ble innført samtidig med nye bestemmelser m reginale g kmmunale planstrategier. Nasjnale frventninger er ett av flere virkemidler i plan- g bygningslven med sikte på å frmidle g ivareta nasjnale interesser g plitikk i planarbeidet. Frventningene skal følges pp i arbeidet med planstrategiene g skal legges til grunn fr utarbeidelse av planer. Prinsippet er å etablere et sammenhengende system hvr planmyndigheten på alle frvaltningsnivåer fretar en gjennmgang av mål g strategier hvert fjerde år. Frventningene skal følges pp av statlige rganer i deres medvirkning i planleggingen, g skal gi økt frutsigbarhet fr disse rganers medvirkning. Frventningene er sektrvergripende g skal være plitisk aktuelle. De er av betydning fr kmmunen mht rammebetingelser lkalfrvaltningen må frhlde seg til. De nasjnale frventningene skal bidra til en planlegging fr å fremme en bærekraftig utvikling, med følgende utvalgte g pririterte tema: Klima g energi By- g tettstedsutvikling Samferdsel g infrastruktur Verdiskaping g næringsutvikling Natur, kulturmiljø g landskap Helse, livskvalitet g ppvekstmiljø Akershus fylkesting har vedtatt Reginal planstrategi fr Akershus Planstrategien skal være et grunnlag fr videre reginal planlegging. Planstrategien beskriver viktige reginale utviklingstrekk g utfrdringer i Akershus-samfunnet, Akershus scenarier samt pririterte temamråder fr videre reginalt planarbeid i fylket. De utvalgte temaene er: Utdanning g kmpetanse, i sammenheng med næringsutvikling g innvasjn Bmiljø, mangfld g inkludering Klima g energi I tillegg har det vært arbeidet parallelt med en planstrategi g et planprgram fr Osl g Akershus sm ledes av Miljøverndepartementet, begrenset til temaet areal g transprt. Reginal planstrategi revideres våren 2012, g da skal nasjnale frventninger g innspill fra stat, kmmuner g øvrige samarbeidspartnere vurderes.

10 10 Akershus fylkeskmmune ga i desember 2011 ut Akershus-statistikk 2011 sm gir infrmasjn g fakta m reginen, delreginer g kmmuner. Temaene er valgt ut på grunnlag av innspill g ønsker fra både plitikere g administrasjn - g mhandler beflkningsutvikling, innvandring, bligbygging, helse g levekår, kultur, utdanning, næringsliv, pendling, samferdsel g klima. Samarbeid m statistikk g kunnskapsgrunnlag skal videreføres. Innhldet knyttet til dkumentene venfr kan m ønskelig leses på kmmunens hjemmeside under lenken kmmuneplanarbeid (jf frrd) I vurderingene av kmmunens planbehv vil både nasjnale g reginale føringer g synspunkter fra nabkmmuner være en del av grunnlaget. Samferdselssatsinger, reginale planer, nye refrmer g ny lvgivning vil få innvirkning på kmmunens planbehv innenfr både samfunnsplanlegging g arealfrvaltning. Eksempelvis vil dette være reginal plan fr areal g transprt, samhandlingsrefrmen, ny flkehelselv g ny naturmangfldslv. I arbeidet med de enkelte planer vil dette grunnlaget bli beskrevet g knkretisert. 3. Planbehv pririterte tema g planleggingsbehv framver 3.1. Revisjn av kmmuneplanen Rådmannen la pp til en prsess sm tidlig skulle avklare frhldet mellm planstrategi g kmmuneplanrevisjn. Tematisk innhld, prsess g framdrift er styrt ut fra denne avklaringen. I frbindelse med ppstartsak g vedtak i kmmunestyret nvember 2011 (sak PS 11/87) ble framdriftsplan g innretning av planarbeidet framver besluttet. Kmmuneplanen skal revideres i sin helhet, både samfunns- g arealdel. Arbeidet med planprgram fr revisjn av kmmuneplanen er startet pp parallelt med planstrategiprsessen. Bakgrunn fr kmmuneplanrevisjnen knytter seg både til det å kmme inn i en egnet tidssyklus g til et ppdateringsbehv. Rælingens kmmuneplan ble ikke revidert i frrige peride, g er slik sett mden fr revisjn. Nye føringer g rammebetingelser har kmmet til siden gjeldende plan ble vedtatt i Det gjelder både eksterne føringer g interne frhld g ppgaver fr kmmunen. Rammebetingelser, demgrafisk utvikling g nye satsingsmråder kmmunen står verfr gir et nytt plangrunnlag, nye frutsetninger g/eller behv fr frsterket innsats. Dette er beskrevet g utredet i sak 11/87, g spesielt i vedlegg 1 til saken, Utviklingstrekk g utfrdringer i Rælingen - ntat. Under følger nen av de viktigste frhldene sm tilsier et revisjnsbehv av kmmuneplanen - eller eventuelt en delplan. Planprgrammet fr kmmuneplanrevisjnen vil knkretisere dette. Demgrafisk utvikling (bla alderssammensetning, økende andel innvandrere) Beflkningsvekst (faktisk utvikling høyere enn kmmuneplanens målsetting) Bligbehv (mangfld, tilpasning, universell utfrming) Levekårsfrhld (utsatte grupper/risikmråder) Samhandlingsrefrmen g kmmunens rlle Flkehelse integrert i planer etter plan- g bygningslven Helsefremmende g frebyggende arbeid økt tverrsektriell satsing Samrdnet areal- g transprtplanlegging/hvedstadsreginens vekst Behv fr arealer til næringsutvikling Knapphet på areal (betydningen av markagrensa g jrdvernet) Utbyggingsmønster g tettstedsutvikling (utvikling kllektivnært, i nrd) Markalvens betydning fr arealdispneringer (inkludert markagrensa) Klima, spesielt klimaendringer g klimatilpasning Beredskap g samfunnssikkerhet, risik g sårbarhet Naturmangfldlvens betydning Kulturminner, landbruk, vannfrvaltning, mm

11 11 Ved å starte en revisjn nå vil Rælingen kmme inn i en ny, g riktigere, tidssyklus enn tidligere - sett i frhld til både nytt lvverk, plansystemet g plitisk eierskap til planen. Plan- g bygningslvens intensjn er gså at en felles tidssyklus fr alle kmmuner g fylkeskmmuner skal kunne gi et bedre samarbeid m planppgaver på tvers av kmmune- g fylkesgrenser. Arbeidsmfang g tematisk innretning i arbeidet med planstrategi er avhengig av m en kmmune vil revidere sin kmmuneplan (helt eller delvis). Kmmuner sm ikke reviderer sin kmmuneplan, vil naturlig benytte planstrategiprsessen til de fleste strategiske avklaringer g sm styrende dkument. Rælingen kmmune har gjrt en vurdering g et underveisvedtak/ intensjnsvedtak på dette i saken fra nvember Punkt 2 i vedtaket, KST 11/87: Revisjn av Kmmuneplanen fr Rælingen startes pp g planlegges ferdigstilt midt i valgperiden. Frberedelsene av ppstarten, Planprgram fr Kmmuneplanrevisjn, utarbeides parallelt med utarbeiding av kmmunal planstrategi. Planprgram fr kmmuneplanrevisjnen vil vise frmål med revisjnen, planprsessen g ppgave- g utredningsbehv. Arbeidet med planprgrammet er startet pp parallelt med arbeidet med planstrategi, ut fra en tematisk sterk samhørighet. Rådmannen har tilrådd at kmmunal planstrategi g planprgram fr kmmuneplanrevisjnen utarbeides sm t separate dkumenter, sett i frhld til både innhld g prsesskrav. Planprgram vil freligge sm høringsutkast g bli lagt ut til ffentlig ettersyn av kmmunestyret i slutten av april. Ny kmmuneplan er en revisjn av Kmmuneplan fr Rælingen Punkt 3 i vedtaket, KST 11/87: Vurdering av visjn til Rælingen kmmune skal inngå sm en del av strategi g kmmuneplanarbeidet. Rådmannen vil legge pp til en samling der drøfting av kmmunens visjn g dens betydning fr retning g innhld vil bli et tema, når arbeidet med kmmuneplanens samfunnsdel er i gang. I planprgrammet fr kmmuneplanrevisjnen vil visjnen vår bli synliggjrt sm et planlagt strategisk tema til vurdering. Skissen nedenfr viser frhldet mellm planstrategien g kmmuneplanprsessen:

12 12 Samfunnsdelen vil ta utgangspunkt i gjeldende kmmuneplan sine tema g videreføre hvedtrekk i denne, samt en videre strategiutvikling innenfr nen mråder. Vedtatt planstrategi synliggjør de viktigste utfrdringene g utviklingsmråder framver g ligger til grunn. Arealdelen skal ta utgangspunkt i kmmuneplanens samfunnsdel, vedtatt planstrategi g vedtatt arealstrategi mt år Arealdelen skal gså sikre gjennmføring av nasjnale g reginale mål g retningslinjer fr arealplitikken Øvrig planbehv g planarbeid framver Utviklingstrekk, utfrdringer g diskusjner peker i retning av nen tema sm framstår viktige å ha ppmerksmhet på i periden g sm gir et planbehv. Planbehv kan gså være utløst av et mer generelt ppdateringsbehv av en gammel plan. En vurdering av revisjnsbehv på våre planer baserer seg på en kmbinasjn av flg frhld: - når planen sist ble utarbeidet - i hvilken grad det er ppstått nye frhld sm tilsier revisjn - i hvilken grad planen ppfattes å fungere/være egnet - i hvilken grad planen egner seg sm egen plan eller sm inkludert i annen plan Kapittel 3.1. g 3.2. må sees i sammenheng. Kmmuneplanen vil vedta verrdna satsingsmråder g mål fr Rælingen sm lkalsamfunn g sm rganisasjn, g vil ligge til grunn fr planlegging fr øvrig i kmmunen. En dynamisk planlegging må g bør gså frhlde seg til at tematiske planer vil utvikle innhld g målsettinger sm spiller inn mt kmmuneplanen. En dynamisk planlegging vil derfr frhlde seg til flere framdriftsplaner, tilgrensende temaer, flere g ulike medvirkningsarenaer med mer. Kmmunal planstrategi har vært en viktig arbeidsarena fr å ivareta en krdinering av vårt planarbeid i en tidlig fase. Rådmannen vil vektlegge å samrdne temaer sm inngår i flere planer ved rganisering av arbeidet. Dette vil kunne gjøres gjennm delvis samkjøring i tid g gjennm avklaringer i den tidlige fasen (g i planprgram). Det vil være viktig å frsøke å sikre best mulig sammenheng i planprsessene gjennm periden de utarbeides. Revisjn av eksisterende kmmunedelplaner Følgende kmmunedelplaner (kdp r) er vurdert sm aktuelle å revidere: Kmmunedelplan trafikksikkerhet Kdp trafikksikkerhet , vedtatt i april Planen bør revideres. Planens revisjnsbehv g samrdningsbehv med annen planlegging Det er et generelt plankrav til trafikksikkerhetsplan sm grunnlag fr bevilgning av midler/ tilskudd fra staten. Planen har et generelt ppdateringsbehv knyttet til flere frhld sm har kmmet til siden gjeldende plan ble laget. Det gjelder blant annet et ønske m å styrke innsats fr en større beflkningsgruppe enn stre barn g ungdm g å styrke innsatsen på universell utfrming. Det er gså ønskelig å ta pp prinsipielle, strategiske mråder fr trafikksikkerhetsarbeidet. Planarbeidet bør samkjøres med areal- g samferdselstema i ny kmmuneplan. Planarbeidet vil kunne mfatte en statusgjennmgang på gang- g sykkelvegstrekninger (TS-revisjn) sm frarbeid. Det vil gså bli vurdert å gjennmføre en barnetråkkundersøkelse. Planarbeidet kan ikke gjennmføres uten ekstra ressurser i frm av bemanning g finansiering. Det finnes tilskuddsrdning sm delvis kan finansiere knsulentbistand gjennm Aksjn sklevei.

13 13 Kmmunedelplan idrett, fysisk aktivitet g friluftsliv Kdp idrett, fysisk aktivitet g friluftsliv , vedtatt i desember Planen bør revideres. Planens revisjnsbehv g samrdningsbehv med annen planlegging Gjeldende plan ble grundig revidert sist g fikk ny utfrming i Ingen deler av planen anses derfr direkte utdatert, g planen er frtsatt egnet sm styringsdkument. Planen rulleres gså årlig når det gjelder tiltaksdelen/spillemidler. Planen anbefales revidert, men ikke sm priritert tidligst i periden. Tidspunktet bør gså samkjøres med ferdigstillelse av Fjerdingby-planen g satsingen knyttet til Markllen Idrettspark. Planen bør videreutvikles i frhld til å styrke flkehelseperspektivet. Det vil være i tråd med ny flkehelselv g Samhandlingsrefrmen. Ny plan skal ta pp prblemstillinger/avklaringer knyttet til pågående arbeid med veileder fr kmmunale nærmiljøanlegg i Rælingen. Satsingsmråder sm mhandler Marikllen Idrettspark må videreføres fra gjeldende plan g inni ny plan. Utvidelse g utvikling av Marikllen Idrettspark vil avhenge av arealavklaringer i Kdp Fjerdingby. Planen ønskes videreutviklet i frhld til å rette innsats mt vår visjn Trivselskmmunen med nærhet til Østmarka g Øyeren. Planen bør pririteres sm en plan kmmunen har sm egen tematisk plan. Planarbeidet bør likevel samrdnes med kmmuneplanens samfunnsdel, bla i frhld til flkehelseperspektivet. Planen bør gså samrdnes mt friluftslivsdelen i Kdp Grønn plan. Kdp idrett, fysisk aktivitet g friluftsliv skal ha en ppdatert satsing g priritering innenfr friluftsliv (turstier, løyper med mer). Planarbeidet kan, i hvedtrekk, gjennmføres uten ekstra ressurser i frm av bemanning g finansiering. Planen vil være viktig å priritere sm en type plan kmmunen selv utarbeider. Oppfølging av gjeldende plan, i frhld til Marikllen idrettspark, vil kunne kreve knsulentbistand. Kmmunedelplan landbruk Kdp landbruk , vedtatt i april Planen bør revideres. Planens revisjnsbehv g samrdningsbehv med annen planlegging Innenfr landbrukssektren har det kmmet til lvverk g statlige rammer sm gir endrede frutsetninger g et endret plangrunnlag. De vesentligste frhldene er Jrdlven (nytt drivepliktregime), nye lver sm Naturmangfldlven g Markalven, samt Strtingsmeldingen m Landbruks- g matplitikken, spesielt i frhld til kmpetanseutvikling g matsikkerhet. Fr øvrig har Frvaltningsplan fr Nrdre Øyeren kmmet, Energi- g klimaplan fr Rælingen er utarbeidet etter at landbruksplanen ble vedtatt sist. Ridestiprsjekt pågår med avklaringer knyttet til rettigheter g plikter. Inn på tunet (IPT) er en viktig satsing, sm ser landbruket i relasjn til sklesektren, helse- g ssialsektren g næringsutvikling. Landbruk pluss er en annen vesentlig satsing, knyttet til næringsutvikling i landbruket. Nen av temaene innenfr energi, klima g landbruk må sees i sammenheng. Retningslinjene i landbruksplanen mfatter blant annet rutiner g syn på kårblig g hgst utenfr marka, g må i nødvendig grad ivaretas i kmmuneplanens arealdel. Landbruksplanen vil muligens kunne bli ivaretatt, helt eller delvis, gjennm et interkmmunalt plansamarbeid. Tiltaksstrategiene fr landbruket (landbruk g miljø) skal rulleres i 2012 i alle kmmunene tilhørende Reginkntr Landbruk. Det antas at disse vil kunne være klare før en revisjn av planen. Planarbeidet kan ikke gjennmføres uten ekstra ressurser i frm av bemanning g finansiering.

14 14 Kmmunedelplan energi g klima Kdp energi g klima , vedtatt i desember Tilleggsvedtak i juni Planen vurderes fr revisjn. Planens revisjnsbehv g samrdningsbehv med annen planlegging Nasjnale frventninger til kmmunal planlegging sammen med statlig planretningslinje fr klima- g energiplanlegging er blant faktrene sm frsterker behvet g kravet til planarbeidet. Gjeldende plan er relativt fersk, men anses fr lite frankret i kmmunen g fr generell. Planen er ikke klar nk i frhld til egen lkal retning g innhld. Planarbeidet bør gså ivareta innsats i frhld til klimaendringer g klimatilpasning. Planarbeidet bør samrdnes med annet planarbeid innenfr enkeltsektrer, sm interkmmunal avfallsplan g egen landbruksplan. Planarbeidet må gså ivareta temaer fra en risik- g sårbarhetsanalyse. Energiøknmisering i egne bygg er et vesentlig innsatsmråde fr kmmunen, g vil bli ivaretatt gjennm tiltaksplanlegging knyttet til kmmunens rlle sm eiendmsbesitter. Planarbeidet bør samrdnes med areal- g transprttema i ny kmmuneplan g i frhld til reginal planlegging. Planarbeidet vil bli vurdert nærmere i frhld til ressursbruk, finansiering g tilskuddsmuligheter. Planarbeidet bør ivaretas i størst mulig grad av kmmunen selv. Ferdigstilling (eventuell justering) av kmmunedelplaner Kmmunedelplan Fjerdingby Kdp Fjerdingby , vedtatt (dels) i nvember Planen må ferdigstilles/evt. justeres. Planens revisjnsbehv g samrdningsbehv med annen planlegging Det planlegges (i utgangspunktet) ingen revisjn av denne planen, men planen må ferdigstilles, g eventuelt justeres, i tråd med endelig sluttbehandling hs Miljøverndepartementet. Dette gjelder de mrådene (arealbruk i marka) sm kmmunestyret ikke har kunnet egengdkjenne. Samrdningsbehv med annen planlegging vil være i frhld til Kdp idrett, fysisk aktivitet g friluftsliv når det gjelder utviklingen av Marikllen Idrettspark samt i frhld til ny kmmuneplan mht eventuell nyvurdering av arealbruksfrslag sm eventuelt ikke blir gdkjent i Kdp Fjerdingby. Planarbeidet kan gjennmføres uten ekstra ressurser i frm av bemanning g finansiering. Generelt m planarbeidet med kmmunedelplanene Sm en del av vårt plansystem g ved vurdering av planers revisjnsbehv, gjøres det gså vurderinger av hvilke tematiske planer sm bør ha status sm kmmunedelplan. Revisjn av kmmunedelplaner krever en planprsess sm følger plan- g bygningslven. Det skal utarbeides planprgram fr kmmunedelplaner. Både planprgram g påfølgende planfrslag skal legges ut til ffentlig ettersyn. Revisjn av eksisterende temaplaner Følgende temaplaner er vurdert sm aktuelle å revidere: Kulturminneplan fr Rælingen Kulturminneplanen, vedtatt i desember Planen bør revideres. Planens revisjnsbehv g samrdningsbehv med annen planlegging Kulturminneplanen fr Rælingen er ver ti år gammel, g mye har hendt siden planen ble vedtatt. Kulturminner er en ikke frnybar ressurs. Har man først mistet et kulturminne vil man aldri få et tilsvarende igjen. Samtidig kmmer det stadig nye kulturminner, g en del av disse blir etter hvert verneverdige. En revisjn er viktig fr å se på helheten på nytt.

15 15 I ny plan- g bygningslv er det innført hensynssner med bevaringsfrmål. Det er gså klare føringer m at viktige kulturminner g kulturmiljøer skal avmerkes på kmmuneplanens kartdel. Den nye plan- g bygningslven åpner gså fr frmelt vern av interiører i ffentlige bygninger eller bygninger sm i str grad ppfattes sm ffentlig rm. Tiltaksdel mangler i gjeldende kulturminneplan. En tiltaksdel er viktig fr å kunne priritere riktig, g fr å kunne føre kntrll ver målppnåelse i det kmmunale kulturminnevernet. Planen er fr gammel, mange kulturminner er brte g nye har kmmet til. Bevaringskategriene må gjennmgås på ny g kvalitetssikres av flere. Ny layut g nye illustrasjner med ft bør inn. Teksten må tilpasses endringer i lvverket, g nye tilskuddsrdninger til kulturminner må med. En del sm er lite mtalt, er tufter etter eldre bebyggelse g aktivitet i kulturlandskapet mt Øyeren g i skgen. Denne delen bør bli bedre, g spesielt ravinemrådene mt Øyeren g Nitelva bør befares grundigere. Det er laget en rapprt sm har gjennmgått kulturminner i skg, g rapprten vil inngå sm plangrunnlag fr å bedre å ivareta kulturminnevernet i skgsmråder. Planen er av en type sm egner seg sm egen tematisk plan. Det er mange detaljer i planen, g de enkelte kulturminnene skal kategriseres etter bevaringsverdi. Mange av kulturminnene er stedsspesifikke g vil bli vanskelig å ivareta i eksempelvis en interkmmunal plan. Planarbeidet kan ikke gjennmføres uten ekstra ressurser i frm av bemanning g finansiering. Det finnes tilskuddsrdning sm delvis kan finansiere knsulentbistand hs Riksantikvaren g hs Akershus fylkeskmmune. Bligssial handlingsplan Bligssial handlingsplan , vedtatt i nvember Planen bør revideres. Planens revisjnsbehv g samrdningsbehv med annen planlegging Nåværende plan er et gdt styringsdkument, men må tilpasses endrede planer, nye kmmunestyrevedtak g endringer i statlige føringer. Siden gjeldende plan ble vedtatt har mye endret seg. Kmmunestyret har åpnet fr kjøp g salg av bliger. Husbankens støtterdninger er aktivisert, g kmmunen har fått ca 25 mill kr. i tilskudd. Bruken av startlån er mangedblet. Kmmunens flyktningplitikk har ført til at ca 40% av de kmmunale bligene er brukt til denne gruppen. Kmmunens fremtidige plitikk fr mttak av flyktninger vil ha str innvirkning på behvet fr kmmunale bliger. Ca 60% av de kmmunale bligene er rehabilitert g har en tilfredsstillende standard. Antallet bliger leid på det private marked har hatt en vesentlig økning. Husleiene i de kmmunale bligene er økt til nær markedspris. Etterspørselen etter kmmunale bliger er større enn behvet fra de pririterte gruppene. NAV må ut fra sitt lvpålagte ansvar kjøpe dyre plasser i htell g hspits. Kmmunen har få kmmunale bliger. Spesielt gjelder dette bliger fr rusmisbrukere. Planarbeidet g behvet må vurderes i frhld til Plan fr psykisk helse g rus g Omsrgsplanen. Planarbeidet bør gså samrdnes med generelle bligstrategier i ny kmmuneplan g ift utbyggingsavtaler. Planarbeidet kan ikke gjennmføres uten ekstra ressurser i frm av bemanning g finansiering. Planarbeidet vil bli startet g frventet ferdigstilt i 2012, med frutsatt bruk av knsulentbistand. Plan fr psykisk helse g rus Plan fr psykisk helse , vedtatt i juni Planen bør revideres, g finne en egnet frm. Rusplitisk plan, vedtatt i ktber Planen bør revideres, g finne en egnet frm.

16 16 Planens revisjnsbehv g samrdningsbehv med annen planlegging Planarbeidet i de t planene bør samrdnes. Planarbeidets verrdnede mål bør gså ivaretas i ny kmmuneplan, gjennm en styrket satsing på flkehelseperspektivet g på samfunnsdelen. Planarbeidet kan gjennmføres uten ekstra ressurser i frm av bemanning g finansiering. Planarbeidet vil bli startet i Sklebruksplan Sklebruksplan , vedtatt juni Planens revisjnsbehv g samrdningsbehv med annen planlegging Planen er løpende til vurdering i frhld til beflkningsprgnser, sklenes kapasitet g frskrift m inntaksmråder. Det planlegges en revisjn av planen mt slutten av planperiden. Planarbeidet kan gjennmføres uten ekstra ressurser i frm av bemanning g finansiering. Temaplan vedlikehld/ppgradering kmmunale bygg Temaplan vedlikehld/ppgradering kmmunale bygg , vedtatt februar Planen bør revideres. Planens revisjnsbehv g samrdningsbehv med annen planlegging Mange ppgaver er utført, gså av de sm var planlagt i 2012 g -13, etter at det har blitt etablert rehabiliteringsprsjekter. Det må gjøres en ny detaljert gjennmgang av bygningsmassen fr å avdekke nye behv fr vedlikehld/renvering. Planens handlingsdel er basert på tilstandsvurderingen i , g det må gjøres en ny tilstandsvurdering i Arbeidet må samrdnes med energi- g klimaplanlegging. Planen er relativt selvstendig g avgrenset, men må frhlde seg til planer fr skle- g barnehageutbygging, ulike planer fr utmhusanlegg samt sentrumsutvikling på Fjerdingby. Selve planen revideres med egne ressurser, men det trengs ekstern bistand fr å utarbeide en gd tilstandsvurdering g med behv fr finansiering utver rdinær ramme. Revisjn/statusendring av eksisterende planer/planer sm utgår Kulturminneplanen Kulturminneplanen fr Rælingen bør utarbeides g få status sm kmmunedelplan i frbindelse med revisjn av planen. Plan fr helhetlig rehabilitering Plan fr helhetlig rehabilitering , vedtatt i september Planen bør utgå i sin nåværende frm. Planens frmål g innhld vil i framtiden bli ivaretatt gjennm annet planarbeid. Rådmannen vil tilrå å begrense antall tematiske planer i kmmunen, dersm planfrmålet kan ivaretas like gdt eller bedre i en annen plan, der planfrmålet blir sett i en bredere sammenheng. Rusplitisk plan Rusplitisk plan vedtatt i ktber Planen bør utgå i sin nåværende frm. Planens frmål g innhld vil i framtiden bli ivaretatt gjennm annet planarbeid.

17 17 Rådmannen vil tilrå å begrense antall tematiske planer i kmmunen, dersm planfrmålet kan ivaretas like gdt eller bedre i en annen plan, der planfrmålet blir sett i en bredere sammenheng. Planer under arbeid Plan fr flyktning- g inkluderingsarbeidet i Rælingen , frventes ferdigstilt g plitisk behandlet i løpet av Planen skal sikre gd frankring av de strategier kmmunen arbeider etter i mttak av flyktninger. Kmmunens målsettinger g visjner fr en kmmune hvr mangfld er en psitiv trivselsfaktr gir de verrdnede føringene fr inkluderingsarbeidet i kmmunen g en tverrfaglig g helhetlig tilnærming til inkludering av mennesker med annen kulturell bakgrunn tydeliggjøres i planen. Nye planer eller strategibehv Strategidkument fr skleeier sm skal sikre ønsket retning g utvikling av rælingssklen. Det er behv fr et plandkument på kmmunenivå sm gir helhetlig retning fr utviklingsarbeidet i sklen g ppfølging av statlige krav g frventninger. En strategisk plan fr utvikling av sklene i kmmunen skal skape gd sammenheng mellm ansvarsnivåene. Planarbeidet skal bygge videre på utpekte satsingsmråder fra tidligere dkumenter sm rammeplan fr grunnsklen i Rælingen, årlige lkale kmpetansestrategiplaner, kvalitetsvurderingsrapprtene fra de siste årene, kvalitetssikringsrapprt, sklebruksplanen g erfaringer med tilsyn. Planarbeidet vil starte pp i 2013 g skal gjøres med egne ressurser. Nye ppgaver g utfrdringer sm krever avklaringer - strategiarbeid Organisatriske prsesser g stre viktige utviklingsprsesser vil kunne kreve et planleggingseller strategiarbeid i periden. Oppfølging av Samhandlingsrefrmen er ett slikt mråde. Dette spesifiseres ikke nærmere her, men vil kunne bli tema i arbeidet med ny kmmuneplan g i frbindelse med det årlige Handlingsprgrammet. Planlegging samlet planbehv g ressursbruk frankring i Handlingsprgram Det er fattet vedtak m at kmmuneplanen skal revideres. Dette styrer gså mfanget på planstrategiarbeidet. Arbeidsmfang g tematisk innretning i arbeidet med planstrategi er avhengig av m en kmmune vil revidere sin kmmuneplan (helt eller delvis). Kmmuner sm ikke reviderer sin kmmuneplan, vil naturlig benytte planstrategiprsessen til de fleste strategiske avklaringer g sm styrende dkument. Drøftingen av de strategiske valgene g verrdnet, langsiktig samfunnsutvikling skal ivaretas gjennm samfunnsdelen til kmmuneplanen. Det innebærer at Rælingen velger en innretning på planstrategien, der det har vært sentralt å ta stilling til behvet fr en revisjn av kmmuneplanen samt å utvikle et gdt grunnlag å styre etter. Dette grunnlaget består i å ha en versikt ver de viktigste rammer, utviklingstrekk g utfrdringer vi står verfr framver g å ha vurdert planleggingsbehvet samlet sett samt å gjennmgå hvrdan kmmunens plansystem er egnet fr å ivareta en kvalitativ gd, helhetlig planlegging. Kmmunens samlede planbehv er gjennmgått g beskrevet, med hvedfkus på tematiske strategiske planer. Flere planer er det signalisert et revisjnsbehv til, ut fra endrede frutsetninger g nytt plangrunnlag. Det freligger ikke endelig tilråding til hvilke planer sm skal revideres, utarbeides eller utgå. Hvilke planer sm bør revideres eller sm bør utarbeides, samt i

18 18 hvilken grad g på hvilke temaer det er aktuelt å samarbeide med nabkmmuner vil gså måtte vurderes framver i tid. Planstrategiarbeidet har imidlertid i str grad synliggjrt planbehvene. Mye av kmmunens planbehv frutsetter i mer eller mindre grad en finansiering av planarbeidet, blant annet i frhld til behv fr knsulentbistand. Kmmunen har begrensede ressurser til planlegging. Ressursbruk, herav eventuell priritering g bevilgning til planarbeid, vil skje gjennm det årlige Handlingsprgrammet. Det vil sm en del av Handlingsprgrammet bli laget et prgram fr plan- g utredningsarbeid, sm viser planer, prsjekter med mer sm kmmunen enten skal utføre eller delta i. Prgrammet vil gjelde fr 4-årsperidene g skal revideres årlig. Handlingsprgram vil innehlde et slikt prgram, g vil vise en tidsplan fr blant annet hvilke planer sm er under ppstart, frventet vedtak eller til gjennmføring.

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017 Fylkesplanens arealstrategi Dialgmøte 2 Indre Østfld 17. nvember 2017 Hensikten med dialgmøtene En medvirkningsarena i planarbeidet kun med kmmunene/reginrådene Avklare standpunkter, mulige løsninger g

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 2013-2025 Frslag til PLANPROGRAM XX.XX.2012 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.2012 0 INNHOLDBETEGNELSE 1. KOMMUNEPLANEN 2 2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED RULLERINGEN 2 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde.

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde. PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR... sett inn bilde. Planfrslag, datert. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...4 1.1. Bakgrunn...4 1.2. Planprsess (så langt)...4 1.3. Knsekvensutredning...4 2. RAMMER

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Lev i Øyer! Planprgram fr revisjn av Kmmunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Vedtatt av kmmunestyret sak 63/15 27.08.2015 Planprgram fr revisjn av kmmunedelplan Øyer sør - Høringsfrslag 1 Frrd Til plitikere,

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Regionråd Indre Østfold 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Regionråd Indre Østfold 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Reginråd Indre Østfld 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prsjektleder Østfld fylkeskmmune Plitisk frankring g frmell status Fylkestingets vedtak 22. september 2016:

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023 Hefte 1 Kmmuneplanen fr Vennesla 2011-2023 Samfunnsdel Vedtatt av kmmunestyret 16.06.2011 Kmmuneplanen 2011-2013 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel (Hefte 2A), planbestemmelser

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 Hefte 1, revidert Kmmuneplanen fr Vennesla 2015-2026 Samfunnsdel revidert 2015 Vedtatt plan i kmmunestyret 21.05.2015 Kmmuneplanen 2011-2023 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel

Detaljer

Planprogram. for temaplan barn og unge

Planprogram. for temaplan barn og unge Planprgram fr temaplan barn g unge 2019 2026 Frslag til tjenestekmiteen 22. august 2017 1 1. Bakgrunn g frmål Planprgram plan fr prsessen vedtas av tjenestekmiteen. Her framgår blant annet frmål med planarbeidet,

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Næringsriket Østfld 3. nvember 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef g Espen Nedland Hansen, prsjektleder ØFK Bakgrunn fr «Østfld mt 2050» Stre arealknflikter Plitisk

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner » i Lyngen kommune

Planprogram for kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner » i Lyngen kommune Lyngen Lyngen kmmune Planprgram fr kmmunedelplan fr «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv g kulturminner 2017-2024» i Lyngen kmmune «GOD HELSE, TRIVSEL OG MILJØ FOR ALLE» Innhld: 1.

Detaljer

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Trbjørn Hasund, Plan- g samfunnsavdelinga Sak nr.: 10/6036-12 Selje - Kmmuneplan - Samfunnsdel g Arealdel 2010-2022 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG

KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR. 01.02.2017 FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 2 1. Ytre Fsen (Ørland, Bjugn, Åfjrd, Ran g Osen) 1,1 Fylkesmannens tilråding pr 16. desember Fylkesmannen har tidligere

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Statsetatsjefsmøte Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Statsetatsjefsmøte Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Statsetatsjefsmøte 20.10.2016 Espen Nedland Hansen, prsjektleder Østfld fylkeskmmune Plitisk frankring g frmell status Fylkestingets vedtak 22. september 2016: Høringsfrslag

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Planprogram Kommuneplan Planprogram Kommuneplan

Planprogram Kommuneplan Planprogram Kommuneplan 1 Planprgram Kmmuneplan 2013-24 Nvember 2012 Planprgram Kmmuneplan 2013-24 2 Planprgram Kmmuneplan 2013-24 3 Innhld Frrd g innledning 4 1. Bakgrunn fr planarbeidet g fr planprgrammet 5 1.1. Nye frutsetninger

Detaljer

Innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel.

Innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel. Fredrikstad kmmune Pr mail Deres referanse: Vår referanse: Fredrikstad, 15. august 2017 2017/7665-4-127318/2017-IAGR Innspill til ppstart av arbeid med kmmuneplanens arealdel. Gjeldende kmmuneplan har

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 2013 PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 Basert på KUNNSKAPSDOKUMENTET 2012 Vedtatt i kmmunestyret 24.09.2013. INNHOLDFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 1.1 KUNNSKAPSDOKUMENTET FOR ANDEBU KOMMUNE 2012...

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Reguleringsplan for Sagatangen

Reguleringsplan for Sagatangen Reguleringsplan fr Sagatangen Planprgram Plan-id: E263 Utskriftsdat: 04.09. Skråft av planmrådet ved Vassendvika, nn Gran kmmune Reguleringsplan fr Sagatangen planprgram Unicnsult 2 / 9 Innhld Bakgrunn

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Frmannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr.

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022

Kommuneplan 2011 2022 SKIEN KOMMUNE Kmmuneplan 2011 2022 Samfunnsdelen Gdkjent i Skien bystyre den 17.juni 2011 2 Skiensangen La sangen nu seg svinge i tners flukt mt sky, begeistret skal den klinge til ære fr vår by. Ja, Skien

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Premissene for god økonomistyring og internkontroll

Premissene for god økonomistyring og internkontroll Premissene fr gd øknmistyring g internkntrll Flkevalgtpplæring Nvember 2015 Lars-Andrè Hanssen g Alf-Erlend Vaskinn KmRev NORD IKS Interkmmunalt revisjnsselskap Hvedkntr i Harstad 34 eiere Trms g Nrdland

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Lier kmmune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/3502 Arkiv: Saksbehandler: Liv-Astrid Egge Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedat Grunnskle-, barnehage- g kulturutvalget Medvirkning fra unge ungdmsråd

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM Vedtatt i kmmuneplanutvalget 27.11.13. 2 INNHOLD: Sentrale begreper:... 3 1. Ski kmmune ønsker innspill til utarbeiding av sentrumsplanen... 4

Detaljer