Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)"

Transkript

1 Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi)

2 Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell plan Lvhjemmel fr individuell plan.l Innhldet i individuell plan 2 3. Individuell plan på helse- g ssialmrådet Frskrift m individuelle planer Sammenligning av de t mråder Individuell plan: Et sesam, sesam? Helhet g plan i ssial- g helsetjenestene (NOU 2004: 18) Individuell plan Veileder til frskrift m individuell plan Knklusjn - Hvilke erfaringer kan brukes Litteraturliste 14

3 1. Innledning I dette ntatet presenterer Rambøll Management et perspektiv på bruken av individuelle planer på ssial- g helsemrådet. I det første del vil relasjnen mellm Intrduksjnslven g individuell plan krt bli beskrevet. Deretter vil individuell plan på integrasjnsmrådet bli sammenlignet med individuell plan på ssial- g helsemrådet fr å belyse likheter g ulikheter med henblikk på å synliggjøre nyttige erfaringer. 1

4 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell plan Frmålet med intrduksjnslven er: ( ) å styrke nyankmne innvandreres mulighet fr deltakelse i yrkes- g samfunnslivet, g deres øknmiske selvstendighet 1. Dette målet skal nås via intrduksjnsprgrammets elementer nrskundervisning, samfunnsfrståelse g praksis. Et sentralt administrativt redskap i denne sammenhengen er individuell plan. Den individuelle planens intensjn er å understøtte et frløp tilpasset den enkelte innvandrer, men gså å sikre avtaler g ansvarsfrhld. 2.1 Lvhjemmel fr individuell plan.l. Individuell plan er hjemlet i Intrduksjnslvens 6, hvr det fremgår at en individuell plan skal utarbeides ved hjelp av en kartlegging av hva deltakeren kan g hvrdan persnen kan nyttiggjøre seg denne kmpetansen. Utver dette er det angitt nen minstekrav fr hva planen skal innehlde g at planen skal utarbeides i samarbeid med deltakeren. I tillegg skal planen tas pp til ny vurdering med jevne mellmrm g ved vesentlig endring i vedkmmendes livssituasjn. 2.2 Innhldet i individuell plan Til intrduksjnslven er tilknyttet merknader g veiledende retningslinjer 2. Merknadene g de veiledende retningslinjer er departementets tlkning av lvene. Merknadene beskriver hvrdan man bør kartlegge innvandrerens bakgrunn g kmpetanse. De angir gså at man bør skjelne mellm hvedg delmål g krtsiktige g langsiktige mål. 3 Så selv m intrduksjnslven er ganske krtfattet hva angår de individuelle planene, er merknadene til lven med på å gi ganske mfattende innsikt i hva sm skal med i planen g hvrdan man angriper selve prsessen. I følge Rundskriv H-20/05 skal individuell plan 4 : Gi en beskrivelse av mål g delmål Si ne m aktiviteter g tiltak fr å nå disse målene Angi når mål g delmål skal være ppnådd Angi hvem sm har ansvar fr ulike tiltak Når g hvrdan tiltakene skal gjennmføres Innehlde viktige merknader Innehlde alle endringer g justeringer Si ne m resultat g sikre at det ikke ppstår pphld i tid eller glipp i verganger mellm elementer g aktiviteter i prgrammet Utlendingsdirektratet har gså utarbeidet en rekke temahefter på mrådet sm gså utdypende beskriver hvrdan man knkret utarbeider en individuell plan. Temahefte 6 gir knkrete anvisninger på hva sm skal med i planen, mens fr eksempel Temahefte 8 gir råd m hvrdan man griper veile- 1 Lv m integrasjnsrdning g nrskpplæring fr nyankmne innvandrere (intrduksjnslven), 1. 2 Rundskriv H-20/05. 3 Rundskriv H-20/05, ss Rundskriv H-20/05 merknader s. 47, pkt g

5 der- g rådgiverrllen an. I tillegg finnes Temahefte 5 g 13 sm vedrører hhv. kartlegging g rganisering av tverrfaglige team. En rekke av de rådene sm det henvises til i både temaheftene g merknadene bygger på frsøk g utviklingsarbeide sm ble gjennmført før intrduksjnslven trådte i kraft. Således er det blant annet erfaringene fra evalueringene av de første 16 prsjektkmmunene sm gjennmførte intrduksjnsprgrammet sm ligger til grunn fr både temahefter g veiledende retningslinjer. 5 En av evalueringene er laget av Faf g mhandler de 10 siste prøveprsjektene. 6 UDIs statusrapprter vært med til å gi ytterligere verdifulle erfaringer. 7 Avslutningsvis kan man knkludere med at det finnes mye litteratur på mrådet, men at denne primært har veiledende g rådgivende karakter. 8 Arbeid med individuell plan er imidlertid ikke unikt fr integreringsmrådet, g vi finner erfaringer fra g perspektiver på dette innen helse- g ssialtjenesten, ne sm vil belyses i avsnittet under. 5 Djuve, Anne Britt, Hanne Cecilie Kavli, Mnica Lund g Tina Østberg, Fra ssialhjelp til lønnet kvalifisering. Resultater fra frsøk med heldags intrduksjnsprgram fr flyktninger. Faf rapprt 364, Lund, Mnica: Kvalifisering fr alle: Utfrdringer ved bligatrisk intrduksjnsrdning fr nyankmne flyktninger. Faf rapprt 414, Se blant annet: Ny giv med intrduksjnslven Statusrapprt m kmmunalt arbeid med Intrduksjnsrdning fr nyankmne innvandrere (2003). UDI g Kmmuners iverksetting av intrduksjnsrdning fr nyankmne. Statusrapprt pr UDI. 8 I Danmark har man ver tid styrket både den innhldsmessige reguleringen av den individuelle plan (kntrakt) g kravene til prsess. Se blant annet Temarevisin individuelle kntrakter fra 2005 sm er utarbeidet av Rambøll Management fr Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin. 3

6 3. Individuell plan på helse- g ssialmrådet Bruken av individuell plan på helse- g ssialmrådet bestemmes i henhldsvis kmmunehelsetjenestelven, spesialisthelsetjenestelven, psykisk helsevernlven, pasientrettighetslven g ssialtjenestelven. Frskrift m individuell plan etter helselvgivningen g ssialtjenestelven regulerer denne bruken mer inngående. Retten til å få utarbeidet en individuell plan er hjemlet i ssialtjenestelven 4-3a g pasientrettighetslven 2-5. Plikten til å utarbeide individuell plan er hjemlet i ssialtjenestelven 4-3a, kmmunehelsetjenestelven 6-2a, lv m spesialisthelsetjenesten 2-5 g psykisk helsevernlven 4-1. Oversikt ver bestemmelser m individuell plan på ssial- g helsemrådet Hjemmel til Frskrifter, veiledninger g individuell lignende plan Kmmunehelsetjenestelven 9 6-2a Spesialisthelsetjenestelven Psykisk helsevernlven Ssialtjenestelven a Pasientrettighetslven Frskrift m individuell plan etter helselvgivningen g ssialtjenestelven - Individuell plan Veileder til frskrift m individuell plan Kmmunehelsetjenestelven Kmmunehelsetjenestens frmål er bl.a. å fremme flkehelse g trivsel ved å spre pplysning g ved å behandle g frebygge sykdm. 14 Lven bestemmer videre at enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kmmunen sm persnen br eller pphlder seg. 15 Kmmunehelsetjenestelven fikk ved lvendringen i 1999 tilføyd en bestemmelse m at kmmunehelsetjenesten skal utarbeide individuelle planer fr pasienter med behv fr langvarige g krdinerte tilbud. Her står videre at kmmunehelsetjenesten skal samarbeide med andre tjenesteytere m planen fr å bidra til et helhetlig tilbud fr pasientene. Det er så departementet sm i frskrifter kan gi nærmere bestemmelser m hvilke pasientgrupper plikten mfatter g m planens knkrete innhld Lv m helsetjenestene i kmmune (LOV ). 10 Lv m spesialisthelsetjenesten m.m. (LOC ). 11 Lv m etablering g gjennmføring av psykisk helsevern (LOV ). 12 Lv m ssiale tjenester m.v. (LOV ). 13 Lv m pasientrettigheter (LOV ). 14 Lv m helsetjenesten i kmmunene (LOV nr 66) Lv m helsetjenesten i kmmunene (LOV nr 66) Lv m helsetjenesten i kmmunene (LOV nr 66) 6-2a. 4

7 Spesialisthelsetjenestelven I spesialisthelsetjenestelvens 2-5 står det skrevet at helsefretaket skal utarbeide en individuell plan fr pasienter med behv fr langvarige g krdinerte tilbud. Ellers er teksten identisk med den i Kmmunehelsetjenestelven. Ssialtjenestelven I ssialtjenestelven står det liksm i de t andre lvene at det skal utarbeides en individuell plan fr pasienter med behv fr langvarige g krdinerte tilbud. I tillegg står det at planen skal utarbeides i samarbeid med brukeren. Ellers innehlder paragrafen det samme sm de tidligere nevnte lvene. Psykisk helsevernslven Lven m psykisk helseverns bestemmelse m individuell plan atskiller seg fra de tre andre lvenes bestemmelser ved å være mer utførlig. Utver å fastlegge at institusjnen skal utarbeide en individuell plan fr pasienter under psykisk helsevern angir den regler m samtykke g innhldet av planen. Bestemmelsen angir at en individuell plan skal kartlegge behvet fr psykisk helsevern, angi hva sm er målet med vernet samt hva slags psykiatriske tjenester sm er aktuelle g mfanget av disse. Liksm i de fregående lvene står det at departementet (her kngen) kan gi nærmere frskrifter m utarbeidelse g revisjn av individuelle planer. Pasientrettighetslven I Pasientrettighetslvens 2-5 står det kun at pasienter sm har behv fr langvarige g krdinerte helsetjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i kmmunehelsetjenestelven, spesialisthelsetjenestelven g lv m etablering g gjennmføring av psykisk helsevern. 17 Lven nevner ikke ne m departementets rett til å gi frskrifter, g lven vil ikke bli mtalt mer i det følgende. 3.1 Frskrift m individuelle planer Sm nevnt kan departementet gi nærmere bestemmelser m bl.a. planens knkrete innhld. Dette er gjrt i Frskrift m individuelle planer sm ble fastsatt av Ssial- g helsedepartementet i Frskriften gjaldt individuelle planer sm skulle utarbeides etter bestemmelser gitt i kmmunehelsetjenestelven 6-2 a, spesialisthelsetjenestelven 2-5 (tidligere 2-6) g psykisk helsevernlven 4-1. Denne ble i 2004 av Helse- g msrgsdepartementet erstattet av Frskrift m individuell plan etter helselvgivningen g ssialtjenestelven sm utver de tre nevnte lver gså dekker ssialtjenestelvens 4-3 a. Frmålet med planen Frmålet med planen er i følge frskriften bl.a. å: Bidra til at tjenestemttakeren får et helhetlig, krdinert g individuelt tilpasset tjenestetilbud. Kartlegge tjenestemttakerens mål, ressurser g behv fr tjenester Styrke samhandlingen mellm tjenesteyter g tjenestemttaker g eventuelt pårørende Bestemmelsen trådte i kraft d. 1. juli Frskrift m individuell plan etter helselvgivningen g ssialtjenestelven 2. 5

8 Hvem Sm de fire lvbestemmelsene angir frskriften gså målgruppen sm har rett til å få utarbeidet individuell plan til å være tjenestemttakere med behv fr langvarige g krdinerte helse- g/eller ssialtjenester. Tjenestemttakeren har rett til å delta i arbeidet m sin individuelle plan, g det skal legges til rette fr dette. Pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den utstrekning tjenestemttakeren g pårørende ønsker det. 19 Frskriften angir videre at planen ikke kan utarbeides uten samtykke fra tjenestemttakeren. 20 Innhld Frskriften anfører en rekke hvedpunkter sm skal inngå i individuell plan: Oversikt ver tjenestemttakers mål, ressurser g behv fr tjenester Oversikt ver hvem sm deltar i arbeidet med planen Angivelse av hvem sm gis et ansvar fr å sikre samrdningen av g framdriften i arbeidet med planen Oversikt ver hva tjenestemttakeren, tjeneste- g bidragsyterne g evt. pårørende vil bidra med i planarbeidet Oversikt ver hvilke tiltak sm er aktuelle g mfanget av dem, g hvem sm skal ha ansvaret fr disse Beskrivelse av hvrdan tiltakene skal gjennmføres Angivelse av planperiden g tidspunkt fr eventuelle justeringer g revisjner av planen Tjenestemttakerens samtykke til at planen utarbeides g eventuelt samtykke til at deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte pplysninger Oversikt ver nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjner eller etater. 21 Videre gir frskriften tjenestemttakeren rett til å klage vedrørende retten til individuell plan Sammenligning av de t mråder I det følgende vil individuelle planer på de t mrådene først bli sammenlignet g frskjeller g likheter vil bli diskutert. Deretter vil det ses på hvilke erfaringer man på ssial- g helsemrådet har med individuell plan. Avslutningsvis vil det bli vurdert hva man kan hente fra erfaringene med individuelle planer på helse- g ssialmrådet. Individuell plan intrduksjnsprgrammet Individuelle planer på helse g ssialmrådet Frmål Verktøy fr å utarbeide Å bidra til at tjenestemttake- 19 Frskrift m individuell plan etter helselvgivningen g ssialtjenestelven Frskrift m individuell plan etter helselvgivningen g ssialtjenestelven Frskrift m individuell plan etter helselvgivningen g ssialtjenestelven Frskrift m individuell plan etter helselvgivningen g ssialtjenestelven 10.

9 g lage et individuelt tilpasset g treffsikkert intrduksjnsprgram 23 ren får et helhetlig, krdinert g individuelt tilpasset tjenestetilbud, å kartlegge tjenestemttakerens mål, resurser g behv fr tjenester g å styrke samhandlingen mellm tjenesteyter g tjenestemttaker g eventuelt pårørende. 24 Hjemmel Intrduksjnslven 6 Kmmunehelsetjenestelven 6-2 a, spesialisthelsetjenestelven 2-5, psykisk helsevernlven 4-1, ssialtjenestelvens 4-3 a. Frskrift m individuell plan etter helselvgivningen g ssialtjenestelven Innhld Minstekrav: Tiltak, tidslengde g mål fr kvalifiseringen Uttømmende ppramsning av innhld: Se beskrivelsen venfr Prsedyre (frenklet) Kartlegging. Dernest planarbeide. Planen skal utarbeides i samråd med den enkelte deltaker, men i siste ende er det kmmunen sm treffer beslutningen m planens innhld 26 Kartlegging. Dernest planarbeide. Planen skal utarbeides i samråd med den enkelte deltaker g det kreves samtykke 27 Hvem har rett/plikt til individuell plan Alle sm skal delta i intrduksjnsprgram har plikt til å delta i utarbeidningen av en Den sm har behv fr langvarige g krdinerte tjenester har rett til å delta i utarbeidingen av en individuell plan Se Rundskriv H-20/05 fr en verrdnet beskrivelse av mål g krav til de individuelle planer. Se gså beskrivelse av frmålet med planene i Individuelle planer i intrduksjnsprgrammet. Temahefte 6, revidert september UDI Utlendingsdirektratet, s Frskrift m individuell plan etter helselvgivningen g ssialtjenestelven Intrduksjnslven Rundskriv H-20/ Frskrift m individuell plan etter helselvgivningen g ssialtjenestelven Lv m integrasjnsrdning g nrskpplæring fr nyankmne innvandrere (intrduksjnslven), Frskrift m individuell plan etter helselvgivningen g ssialtjenestelven 4. 7

10 Rettliggjørelse individuell plan 28 Tjenestemttakeren har rett til å klage ver den individuell planen 30 Tjenestemttakeren har rett til å klage ver den individuell planen Frmål Overrdnet syns det ikke å være den stre frskjellen mellm de t mrådenes frmål med å anvende individuelle planer. En grunnleggende frskjell mellm de t mrådene er at en av de viktigste grunnene til å ha individuelle planer på ssial- g helsemrådet er å få de frskjellige ssial- g helse instansene til å samarbeide g krdinere deres innsats. Det vil si at frmålet her er litt indirekte, hvr frmålet på integrasjnsmrådet er å lage et individuell tilpasset prgram. Det er helt sikkert gså vesentlig med krdinasjn på integrasjnsmrådet, men det nevnes ikke i Intrduksjnslvens paragraf m individuell plan. I merknadene til lven står det at man har hatt gde erfaringer med å ha en enkelt kntaktpersn sm har en slags krdinerende funksjn i frhld til innvandreren. 31 Hjemmel g innhld Individuell plan innen ssial- g helselvgivningen synes mer inngående enn i intrduksjnslven. Innhldskravene er gjennm frskriften mer knkrete g presise, g stiller således andre krav til utarbeidingen. Rent knkret setter frskriften pp 9 frhldsvis klare hvedpunkter fr innhldet i planen, mens intrduksjnslven kun angir et minstekrav (prgramstart, tidsfaser g angivelse av tiltakene i planen). Sm allerede nevnt finns det merknader g veiledende retningslinjer til intrduksjnslven sm angir en rekke anbefalinger til arbeidet med individuell plan. 32 Juridisk sett er lver ver frskrifter sm igjen er ver veiledninger. Uansett merknadene har man på integreringsmrådet større frihet i utfrmningen av planene. Dette kan være både psitivt g negativt. I den negative retning er det at det kan være vanskelig fr den enkelte å vite hva sm skal med i planen g at den kanskje ikke blir mfattende nk. På den andre siden gjør det at man kan ta større individuelle hensyn, hvilket er nødvendig når utarbeidingen gjelder alle deltakere g ikke bare en avgrenset gruppe. Det betyr gså at man ikke behøver å la seg styre strengt av innhldet, men nettpp kan gi prsessen innpass. Prsedyre g brukerinndragelse Likhetene mellm frløpet sm beskrevet venfr g arbeidet med individuell plan i flyktningetjenestene i kmmunene er kanskje tydeligst i bruker- /krdinatrsamtalene g den påfølgende kartleggingen, hvis man tar utgangspunkt i direktratets veiledninger. 33 Samtidig er det variasjner i hvrdan flyktningetjenestene fra kmmune til kmmune knkret gjennmfører denne. På begge mråder skal man inndra brukeren i utarbeidingen av planen. Men mens det på integreringsmrådet i siste instans er kmmunen sm treffer beslutning m planens innhld hvis det skulle kmme til uverensstemmelser mellm deltakeren g veilederen, kan man på de andre mrådene ikke 30 Intrduksjnslven 21 g Rundskriv H-20/05, s Rundskriv H-20/ Rundskriv H-20/05 s. 48, avsnitt 6.26 sm handler m intrduksjnslven 6, 3. led. 8

11 utarbeide en plan uten samtykke. Det står gså i frskriften at man på ssial- g helsemrådet skal inndra de pårørende i utarbeidelsen av planen. Herunder vises et eksempel på Fredrikstad kmmune sm selv har utarbeidet en veiledning fr arbeidet med individuell plan. Eksempel på prsedyre - Fredrikstads kmmunes veiledning I en veiledning utarbeidet av Frebyggende g kurative helsetjenester i Fredrikstad kmmune arter prsessen med å utarbeide en individuell plan seg sm følger 34 : Først fretas en avklaring m persnen har rett til g ønske m individuell plan. Dernest velges krdinatr, sm frtrinnsvis har gd versikt ver tjenesteapparatet g gde kmmunikative evner. Brukeren skal ha innflytelse på valg av krdinatr. Det påfølgende trinn er innhenting av samtykkeerklæring fra brukeren g infrmasjn m taushetsplikt, hvrpå det gjennmføres en samtale mellm bruker g krdinatr fr å kartlegge behvene g tjenestene sm brukeren ønsker hjelp til. Det understrekes at kartleggingen ikke begrenser seg til medisinske eller helsemessige frhld, men gså mfatter generelle ressurser, g fysiske, rganisatriske g psykiske frhld i persnens mgivelser sm hindrer aktivitet g deltakelse eller bestemte ønsker g mål. Når dette er gjennmført er det pp til krdinatren/(brukeren) enten å: 1) Invitere til samarbeidsmøter med aktuelle tjenesteytere fr å avklare faglige spørsmål g/eller tjenestetilbud ved behv, 2) Gjøre de nødvendige henvendelser til andre tjenesteytere g etater/virksmheter fr avklaring av tjenestetilbud, eller 3) Avhlde ansvarsgruppemøte. Dette møtet er et møte fr brukeren der vedkmmende får svar på sine spørsmål g får diskutert ulike alternativer g prblemstillinger. Når dette er gjennmført anbefaler veilederen at: 1) Det fattes vedtak fr tiltak g tjenester sm trenger vedtak, 2) Øvrige tjenester bekreftes av persn med myndighet til å gi den nødvendige bistand, 3) Planen gdkjennes av brukeren/fresatte, g at 34 Individuell plan en veileder i utarbeidelse av individuell plan. Fredrikstad kmmune. Frebyggende g kurative helsetjenester

12 4) Den individuelle planen distribueres - riginalen ppbevares hs bruker eller den vedkmmende bestemmer. Hvem har rett/plikt På ssial- g helsemrådet er målgruppen tjenestemttakere med behv fr langvarige g krdinerte helse- g/eller ssialtjenester. Målgruppen fr intrduksjnslven er i sin natur klarere enn fr de aktuelle helse- g ssiallvgivningene. I tillegg er det i henhld til intrduksjnslven ingen vurdering av hvem sm kvalifiserer til individuell plan, idet dette er ne sm alle prgramdeltakere skal ha. Kmmunen skal dg avgjøre m den enkelte har rett g plikt til å delta i intrduksjnsprgrammet. Det er avgjørende m den pågjeldende har bruk fr grunnleggende kvalifisering. 35 Dersm persnen ikke trenger hjelp til å kmme i rdinært arbeid eller rdinær utdanning, faller persnen utenfr intrduksjnsprgrammets målgruppe. Hvis persnens livssituasjn tilsier at hun/han aldri vil kmme i rdinært arbeid eller rdinær utdanning, faller man gså utenfr prgrammet. 36 Ut ver dette er det en betydelig frskjell at innvandrerne ikke bare har rett, men faktisk gså plikt til å få utarbeidet en individuell plan. Dette kan selvfølgelig ha knsekvenser fr mtivasjnen hs deltakeren. Videre kan det tenkes at det blir en mer asymmetrisk relasjn mellm deltakeren g veilederen pga. elementet av tvang. Frskrift m individuell plan etter helselvgivningen g ssialtjenestelven understreker at det under utarbeidelsen av planen skal tas hensyn til tjenestemttakerens etniske, kulturelle g språklige frutsetninger. Umiddelbart må man gå ut fra at frløpet med individuelle planer på ssial g helsemrådet hvedsakelig tar utgangspunkt i brukere sm har en mer eller mindre grunnleggende frståelse av det nrske tjenesteapparatet, g sm ikke har kmmunikative vansker. Dette er i vesentlig mindre grad tilfellet fr målgruppen til flyktningetjenestene, der det snarere er regelen enn unntaket at flyktningene på plantidspunktet har begrenset kunnskap m Nrge g velferds- g helsetjenestene. Frutsetningene synes dermed grunnleggende frskjellige. En ting er de frmelle krav, ne annet er hvrdan arbeidet med planene implementeres. Dette vil det krt ses på i det kmmende avsnittet. Erfaringer med individuelle planer på helse- g ssialmrådet Det finnes ganske lite materiale sm sier ne sikkert m hvrdan lvgivningen m individuelle planer fungerer. Det er dg publikasjner sm enten gjør seg verveielser mkring individuell plan eller tentativt har vurdert bruken av dem. En av disse publikasjner er laget av Statens Kunnskaps- g Utviklingssenter (SKUR). 3.3 Individuell plan: Et sesam, sesam? 37 Bken er skrevet av Hanne Thmmessen, Trine Nrmann g Jhans Tveit Sandvin, g km ut på Kmmunefrlaget i Alle de tre er tilknyttet Statens kunnskaps- g utviklingssenter fr helhetlig rehabilitering - SKUR- ved Høgsklen i Bdø. Senteret har sm mål å sikre utvikling av kunnskap g 35 Intrduksjnslven 2 36 Rundskriv H-20/05, ss Nrmann, Trine m.fl.: Individuell plan Et sesam, sesam? Kmmunefrlaget,

13 kmpetanse m rehabilitering sm en sammenhengende g sektrmgripende virksmhet. Hanne Thmmessen har gjennm SKUR gjennmført undersøkelser m individuell plan i helse- g ssialtjenesten fra år til år. Disse er tilgjengelige på SKURs hjemmeside Her finnes gså ntater utarbeidet av fagflk tilknyttet senteret. I tillegg har Alice Kjellevld arbeidet en del med juridiske aspekter med individuell plan, da særlig i Retten til individuell plan (2002). Ett av frhldene sm ligger bak utgivelsen er at det ikke er skrevet mye substansielt - verken i utlandet eller her hjemme - m individuell plan slik den er frskriftsfestet i Nrge. Bken er rik på eksempler sm frfatterne har utarbeidet på grunnlag av intervjuer med krdinatrer g brukere av individuell plan i helse- g ssialtjenesten. Kmmunene det ble intervjuet i, var kmmuner sm var gdt i gang med arbeidet med individuell plan. Blant temaene i bken er krdinatrrllen viet egen plass, g en drøfting av hvilket innhld denne betegnelsen har presenteres. Krdineringsrllen fremheves sm sentral i arbeidet med individuell plan. Infrmanter tilkjennegir at det er krdinatrens rlle å ivareta helheten i g relevansen av tjenestetilbudet til brukeren. Videre er det en viktig funksjn å gi brukeren trygghet fr at det finnes en persn i systemet sm har ansvar fr å bistå han eller henne. Krdinatrens tilgjengelighet understrekes sm viktig fr at relasjnen mellm bruker g krdinatr blir tilfredsstillende. Et hvedpeng er at krdinatren infrmerer brukeren m de mulighetene sm finnes fr hver enkelt bruker, slik at han kan treffe reelle valg. Et annet hvedmment i frbindelse med krdinering er at det er et asymmetrisk maktfrhld mellm bruker g krdinatr, der den sistnevnte sitter med nøkkelen til tjenester g ytelser, g at det dermed er viktig å gi infrmasjn g veiledning uten faktisk å gjøre valgene fr brukeren. Brukerens rlle i planarbeidet beskrives sm å være mer sentral enn de øvrige aktørene i planarbeidet. Begrunnelsen fr dette har å gjøre med at det er brukerens liv arbeidet handler m, mens det fr aktørene fr øvrig handler m jbb. Frfatterne mener fr øvrig at individuell plan har en relativt svak rettslig status, g at det bør arbeides med å styrke dette. Overrdnet knkluderes det at det har tatt tid fr de invlverte parter å implementere tankegangen i arbeidet g finne frem til hensiktsmessige arbeidsfrmer. Generelt ser det ut til at planen medvirker til at det ffentlige får samrdnt sine tjenestetilbud bedre, hvilket selvfølgelig er meget psitivt. Mer spesifikt kan man si at det er meget viktig at tjenestemttakeren kan frhlde seg til den ansvarspersn sm er invlvert i planarbeidet. Videre mener de å kunne se at kvaliteten av planen avhenger av relasjnen mellm tjenestemttakeren g ansvarspersnen. Innførselen av et prsessredskap sm individuell plan har altså psitive knsekvenser, men et slikt redskap eliminerer ikke vesentligheten av den persnlige relasjnen mellm tjenesteyter g tjenestemttaker. Individuelle planer er gså blitt vurdert i en annen sammenheng, sm dg ikke er frskningsmessig underbygget i samme mfang. Dette dkumentet 11

14 er Helhet g plan i ssial- g helsetjenestene sm handler m samrdning g samhandling i kmmunale ssial- g helsetjenester (NOU 2004: 18). 3.4 Helhet g plan i ssial- g helsetjenestene (NOU 2004: 18) Helhet g plan i ssial- g helsetjenestene (NOU 2004: 18) er en utredning utarbeidet av et utvalg ppnevnt etter frslag fra Ssialdepartementet g Helsedepartementet fr å utrede g freslå bedre harmnisering av den kmmunale helse- g ssiallvgivningen. Herunder så de gså på arbeidet med individuelle planer. Det var bl.a. denne utredningen sm lå til grunn fr den endringen av frskriften sm ble mtalt tidligere. Utvalget fremsetter i deres utredning en rekke vurderinger mkring bruken av individuelle planer. Grunnleggende mener de at bruken av individuelle planer er et viktig g brukbart verktøy. Men når det er sagt, er det en rekke punkter sm de mener man må ha i bakhdet: Man bør hlde mfanget av bruken av individuelle planer på et akseptabelt nivå slik at ressursfrbruket ikke blir fr mfattende Det er viktig å unngå at planene brukes så rutinemessig at utarbeidelsen går ver til å bli mer eller mindre rituelle øvelser I relasjn til venstående ligger det at utvalget synes at bruken av planer skal begrenses til en gruppe sm har et sammensatt behv av en viss varighet g kmpleksitet. Det mest sentrale med bruk av planene er selve prsessen mellm tjenesteyter g tjenestemttaker g mellm tjenesteytere, knyttet til arbeidet med individuell plan, g ikke nødvendigvis selve planen. 38 Sistnevnte punkt underbygges gså av SKURs knklusjn i deres evaluering. I gjennmgangen av erfaringer med individuelle planer bør gså nevnes Individuell plan Veileder til frskrift m individuell plan. 3.5 Individuell plan Veileder til frskrift m individuell plan Man kan ikke kalle det en egentlig evaluering, men det virker allikevel ganske nyttig i relasjn til å få innblikk i arbeid med individuelle planer. Utver å gjennmgå lvene g frskriftene til lvene innehlder Individuell plan 2005 mfattende gjennmgang av histrikk m individuell plan, tidligere lvgivning, brukbare råd g lignende. De nevner gså krt andre mråder hvr det ffentlige arbeider med individuelle planer, herunder gså intrduksjnsprgrammet. 3.6 Knklusjn - Hvilke erfaringer kan brukes I dette avsnittet vil det bli frsøkt vurdert hva man kan g hva man ikke kan hente fra helse- g ssialmrådets bruk av individuelle planer. Selv m man på mange måter har å gjøre med ganske frskjellige mråder, hvr vi har med frskjellige målgrupper g frmålet med planene til dels er frskjellige synes det allikevel å være flere ting sm kan hentes fra ssial- g helsemrådets erfaringer. Prsessen er viktig 38 NOU 2004: 18, s

15 Viktig i relasjn til integreringsmrådet er penget m at selve prsessen mellm tjenesteyter g tjenestemttaker g mellm tjenesteytere, knyttet til arbeidet med individuell plan, er meget sentral, g ikke nødvendigvis kun selve planen. Det er viktig å bruke prsessen til å gå i dialg med den nyankmne g få en snakk m persnens drømmer g visjner fr sitt liv i det nye landet. Deretter kan utarbeidelsen ha den psitive avledete effekt å frbedre samarbeidet mellm de frskjellige ffentlige instanser sm arbeider med innvandrere. Det er gså veldig viktig at planen kan bidra til at innvandreren unngår å bli kastet rundt i systemet til frskjellige instanser, fr på den måte å bli fremmedgjrt verfr systemet. Unngå standardkntrakter Det er gså viktig å unngå at bruken av planene brukes så rutinemessig at utarbeidelsen går ver til å bli mer eller mindre rituelle øvelser. En slik praksis vil være i strid med intrduksjnslvens 6, hvr det står at det skal utarbeides en individuell plan g at den skal utfrmes på bakgrunn av kartlegging av vedkmmendes pplæringsbehv g av hvilke tiltak vedkmmende kan nyttiggjøre seg. Hele lven med merknader g dens frarbeider understreker betydningen av at det lages individuelt tilpassede planer. Faren man eventuelt står verfr, er at planene i større eller mindre grad får preg av å være standardplaner. Omsummering av sentrale verveielser Viktig å ha en gd relasjn mellm deltaker g veileder Viktig å gi selve prsessen vekt Unngå standardkntrakter 13

16 4. Litteraturliste Lver g frskrifter: - Frskrift m individuell plan etter helselvgivningen g ssialtjenestelven (FOR ). wift/wiftldles?dc=/usr/www/lvdata/fr/sf/h/h html&dep=alle&krt+,+titt=frskrift+m+individuell+plan+ett er+helselvgivningen+g+ssialtjenestelven& - Individuell plan 2005: veileder til frskrift m individuell plan. Ssialg helsedirektratet: _5061a.pdf - Kmmunehelsetjenestelven (LOV ). - Lv m integrasjnsrdning g nrskpplæring fr nyankmne innvandrere (LOV ). Pasientrettighetslven (LOV ) Psykisk helsevernlven (LOV ). - Rundskriv H 20-05: Lv m intrduksjnsrdning g nrskpplæring fr nyankmne innvandrere (intrduksjnslven), Det kngelige kmmunal- g reginaldepartementet: - Ssialtjenestelven (LOV ) Spesialisthelsetjenestelven (LOV ). Andre dkumenter: - Djuve, Anne Britt, Hanne Cecilie Kavli, Mnica Lund g Tina Østberg: Fra ssialhjelp til lønnet kvalifisering. Resultater fra frsøk med heldags intrduksjnsprgram fr flyktninger. Faf rapprt 364, Helhet g plan i ssial- g helsetjenestene (NOU 2004: 18). - Individuelle planer i intrduksjnsprgrammet. Temahefte 6, revidert september UDI Utlendingsdirektratet - Individuell plan Veileder til frskrift m individuell plan. Ssial g helsedirektratet i samarbeide med SKUR (Statens kunnskaps- g utviklingssenter fr helhetlig rehabilitering) _5558a.pdf - Individuell plan en veileder i utarbeidelse av individuell plan. Fredrikstad kmmune. Frebyggende g kurative helsetjenester Kartlegging av nyankmne innvandreres bakgrunn g kmpetanse. Temahefte 5. UDI Utlendingsdirektratet. - Kmmuners iverksetting av intrduksjnsrdning fr nyankmne. Statusrapprt pr UDI - Lund, Mnica: Kvalifisering fr alle: Utfrdringer ved bligatrisk intrduksjnsrdning fr nyankmne flyktninger. Faf rapprt 414, Nrmann, Trine (2003): Individuell plan: et sesam sesam? Osl: Kmmunefrlaget 14

17 - Ny giv med intrduksjnslven Statusrapprt m kmmunalt arbeid med Intrduksjnsrdning fr nyankmne innvandrere (2003). UDI - Organisering av tverrfaglige team i intrduksjnsprgram. Temahefte 13. UDI Utlendingsdirektratet. - Temarevisin individuelle kntrakter fra 2005, Rambøll Management fr Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin - Thmmesen, Hanne (2002): Kmmunenes arbeid med individuell plan et år etter at frskriften m individuell plan trådte i kraft. Bdø, SKUR-rapprt 2002:2. - Thmmesen, Hanne (2004): Individuell plan en type praksis. Kmmuneundersøkelse årsskiftet 2003/2004. Bdø, SKUR-rapprt 2004:3. - Veiledning g arbeid med individuell plan. Temahefte 8. UDI Utlendingsdirektratet. 15

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske Overgangen mellm spesialist- g kmmunehelsetjeneste HVORDAN FUNGERER DET I PRAKSIS? Ann Helene Arnestad, virksmhetsleder Asker kmmune Hva er samhandlingsrefrmen? Hva betyr samhandlingsrefrmen fr flk flest?

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Selskapskontroll fra a-å. NKRF Fagkonferanse 2010 Torgun M. Bakken

Selskapskontroll fra a-å. NKRF Fagkonferanse 2010 Torgun M. Bakken Selskapskntrll fra a-å NKRF Fagknferanse 2010 Trgun M. Bakken Årsmøtesak-styresak Arbeidsgruppa skal med utgangspunkt i rapprt datert 24.10.08 m selskapskntrll kmme med anbefalinger til tiltak sm kan øke

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff Finansdepartementet v/finansmarkedsavdelingen Deres ref. Vår ref. Dat 16/550 FMA 17/00139 08.09.2017 Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennmføring av markedsmisbruksfrrdningen sanksjner g straff

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

EGIL R. KABERUKA-NIELSEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EGIL R. KABERUKA-NIELSEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EGIL R. KABERUKA-NIELSEN 06.09.2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Den helbredsmæssige mdtagelse af flygtninge i Nrge Erfaringer fra Helstjenesten fr nyankmne innvandrere Fra Alepp til Bergen

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling Tvang ved etablering Referent Trnd Hatling Bredt sammensatt gruppe Klinikere (leger/sykepleiere), pårørende, jurister (juridisk fakultet), SSB (tvangsstatistikken), underviser på høgskle (antrplg), UiTø

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet

Samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet OSLO KOMMUNE Samarbeidsavtale m intrduksjnsprgrammet Mellm Osl Vksenpplæring g bydelene i Osl kmmune Oppdatert: Januar 2016 Juni 2017: Revidering av vedlegg 1 g 2 Vedlegg 1: SAMARBEIDSRUTINER [Oppdatert

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Regin øst/jernbaneverket Utbygging B3-1 B3 Krav til tilbud g spesielle knkurranseregler Innhld 1 Bruk av tekniske spesifikasjner, fa 8-3 / 17-3...2 2 Utlevering av knkurransegrunnlaget...2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML)

ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML) ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebk fr OU iht HA/TAene g AML) 1. Generelt En dreiebk skal sikre en tilfredsstillende behandling g gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag fr lkal g sentral

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer