Høringsutkast - forslag til planprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsutkast - forslag til planprogram"

Transkript

1 Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 1

2 INNHOLD Del 1 Innledning 1.1. Bakgrunn fr planen 1.2. Frmål med planen Del 2 Rammer g føringer fr planarbeidet Samfunnsendringer g trender 2.2. Planer g føringer fr planarbeidet 2.3. Erfaringer med gjeldende sektrplan Del 3 Tema fr planarbeidet 3.1. Utfrdringer 3.2. Valg av tema fr samarbeid g utvikling Del 4 Utredningsbehv Del 5 Planprsess 4.1. Plitisk behandling, medvirkning kmmunikasjn 4.2. Organisering av planarbeidet 4.3 Framdrift Del 6 Planens hvedstruktur g gjennmføring Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 2

3 Del 1 Innledning 1.1. Bakgrunn fr planen Reginal planstrategi Behvet fr en reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet fr Akershus ble priritert da Akershus fylkesting behandlet Reginal planstrategi fr Akershus Dette km fram etter en bred medvirkningsprsess sm satte fkus på hva de viktigste utfrdringene er framver g hvilke planer vi trenger i Akershus fr å møte utfrdringene. Den nye reginale planen skal erstatte gjeldende Sektrplan m anlegg fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet Sektrplanens måldel er vedtatt frlenget inntil den reginale planen fr fysisk aktivitet, idrett g friluftsliv er vedtatt. Når det gjelder sektrplanens handlingsprgram er denne rullert fr periden Planprgram g reginal plan Arbeidet med den reginale planen vil fregå i flere faser. Innledningsvis utarbeides planprgram fr planarbeidet g deretter den reginale planen med et handlingsprgram: Den reginale planen er en plan fr Akershus-samfunnet. Planarbeidet skal være en bred samarbeidsprsess. Fylkeskmmunen er reginal planmyndighet g har ansvaret fr ledelsen av arbeidet. Fylkeskmmunen skal samarbeide med berørte ffentlige myndigheter i utarbeidelsen. Organisasjner g institusjner med interesser i planarbeidet skal trekkes med. Dette dkumentet er et (utkast til) planprgram med andre rd en plan fr planprsessen sm skal sikre en versiktlig g frutsigbar prsess fr alle berørte parter. Et planprgram skal gjøre rede fr frmålet med planarbeidet, prsessen med frister g deltakere, pplegget fr medvirkning, hvilke tema sm vil bli vurdert g behvet fr utredninger. Arbeidet med planprgrammet har tre faser: Utarbeidelse av frslag til planprgram Vår 2014 Høring av frslag til planprgram Smmer 2014 Fastsettelse av planprgram Høst 2014 I fasen fr utarbeidelse av frslag til planprgram våren 2014 har fylkeskmmunen valgt å invitere representanter fr aktuelle frvaltningsmyndigheter reginalt g lkalt, g interesserganisasjner til møter fr innspill g dialg. Møter har vært gjennmført med kmmuner/reginråd på administrativt nivå, g med ledelse i friluftsrådene, Akershus idrettskrets g Frum fr natur g friluftsliv. Fkus i møtene har vært avgrenset til valg av plantema, framdrift g medvirkning. Hensikten har vært å starte samspillet mellm aktørene g sikre en gd planprsess fr alle parter. Og ikke minst et planprgram sm sikrer en reginal plan sm bidrar til utvikling g nytteverdi reginalt. Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 3

4 I høringen av planprgrammet er det ønskelig med innspill til m: planen vil gjøre en frskjell, gi effekt, g ikke blir løst av andre pågående planer g prsesser. pririteringene g avgrensningene i planprgrammet er de mest relevante fr din kmmune / rganisasjn. det er andre utfrdringer g prblemstillinger sm er viktige / viktigere g bør tas med, g sm vil gi en merverdi utver kmmunenes egne planer. det er relevant å dele den reginale planen i fire deler, en fr hver delregin i fylket. det er lagt gdt nk til rette fr gde prsesser, at medvirkning g tilgang på infrmasjn er tydelig beskrevet. eventuelt andre metder fr invlvering g utredning kan benyttes. høringspartenes interesser er tilstrekkelig representert /ivaretatt i arbeidet Frmål med planen Utvikle Akershus fylke g kmmunene her til et gdt g bærekraftig sted å leve. Planen skal innvirke på all reginal planlegging g tilrettelegging i Akershus fr å ppnå et trendskifte fr økt fysisk aktivitet, idrett g friluftsliv i hverdagen fr alle nåværende g framtidige innbyggere mt Planen skal være basert på samarbeid g partnerskap g skal gi tydelige, mål g strategier fr pririterte tema fr utvikling etter behv gjelde fr hele fylket (reginalt nivå) eller delreginalt nivå (flere kmmuner) gi styringskraft g merverdi utver kmmunenes egne planer gi best mulig bruk g nytte av tilgjengelige virkemidler Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 4

5 Del 2 Rammer g føringer fr planarbeidet 2.1. Trender, samfunnsendringer g behv Fysisk aktivitet, idrett g friluftsliv er sentrale aktiviteter g viktig fr livskvaliteten til en str del av fylkets innbyggere. Akershus fylke har svært gde naturgitte, tilrettelagte g rganisatriske frutsetninger fr å utvikle dette videre. Samtidig står Akershus sm del av hvedstadsmrådet verfr stre utfrdringer g utviklingsbehv knyttet til disse plitikkmrådene framver. Utfrdringene er knyttet både til bærekraftig utvikling i et langsiktig g glbalt perspektiv g til levekår g livskvalitet i et lkalt perspektiv, her g nå. Utfrdringene krever utvikling sm ivaretar begge perspektivene på et reginalt g lkalt nivå Trender Innbyggernes adferd g behv endres g påvirker trender i et større tidsperspektiv. Både på individ, gruppe g samfunnsnivå. Med et tilbakeblikk til årtusenskiftet, sm er rundt 15 år g tilsvarer freslått planhrisnt, har stre ssiøknmiske endringer ført til velferdsøkning. Velferdsøkningen har både ført til økt teknlgi- g individbasert utvikling, g til større ulikhet sm gir utslag i frhld til fysisk aktivitet g helse. Trender framver peker i retning av økt urbanisering g mangfld. Hvrdan nåværende g framtidige innbyggerne vil ppleve endringene g perere i frhld til dette, samt hvilke utslag dette vil få fr fysisk aktivitet, idrett g friluftsliv er usikkert Beflkningsendringer Fram mt 2030 frventes det nye akershusinnbyggere, g ttalt nye innbyggere i Akershus g Osl 1. Beflkningsøkningen vil legge et strt press på eksisterende anlegg g bidra til behv fr anleggsutvikling i fylket g de felles friluftsmrådene Akershus g Osl deler med flere fylker. Asker g Bærum er i dag den mest flkerike g tettbygde reginen i Akershus, men Nedre Rmerike har hatt en sterk beflkningsøkning de siste år g har snart en like str beflkning sm Asker g Bærum til sammen. Kmmunene på Nedre Rmerike har hatt en sterk vekst i barne- g ungdmskullene de siste årene, g frventes gså å få den sterkeste økningen i antall innvandrere g nrskfødte med innvandrer-freldre framver mt I de tre kmmunene (Lørenskg, Skedsm g Rælingen) sm i dag har flest innvandrere har SSB beregnet en innvandrerandel i beflkningen på 36 prsent i I snitt fr alle aldersgrupper har SSB beregnet en beflkningsøkning i Akershus på 27 prsent fram mt 2030, dvs. en frventet beflkning på ca persner 3. 1 Hvrdan Akershus g Osl må endre seg fr å kunne ta i mt så mange nye mennesker avklares i Reginal plan fr areal g transprt fr Osl g Akershus. 2 SSB rapprt 11/2012: Reginal framskrivning av antall innvandrere SSB, tabell Basert på SSBs siste framskrivning med utgangspunkt i flketall per Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 5

6 Det sm kjennetegner beflkningsveksten i Akershus er høy innenlands innflytting g høy innvandring fra utlandet. I 2013 var nettinnflyttingen til Akershus i underkant av persner. Av disse km nesten alle fra enten Osl eller utlandet. De sm flytter til Akershus fra utlandet kmmer i størst grad fra EU-land. Det kmmer flest fra Plen, dernest Sverige g Litauen. I tillegg til at Akershus frventer en sterk beflkningsvekst g et større mangfld i beflkningen fram mt 2030, vil aldersstrukturen i beflkningen endre seg markert. Andelen eldre (ver 67 år) i beflkningen vil øke 3 4 ganger mer enn andre aldersgrupper fram mt Fysisk aktivitet, idrett g friluftsliv Fysisk aktivitet er en av de faktrene sm i størst grad ppretthlder gd helse g gir økt helsegevinst. Persner sm er fysisk aktive vinner i gjennmsnitt åtte kvalitetsjusterte leveår i et livsløpsperspektiv sammenlignet med persner sm er inaktive. Økt aktivitet gir ytterligere gevinst, pp mt 16 kvalitetsjusterte leveår (Helsedirektratet 2013). 6 Hverdagsaktiviteten knyttet til daglige rutiner er gått betydelig ned. Nen grupper i beflkningen trener mer enn før, men fr de fleste i disse gruppene kmpenserer ikke det fr tapet av hverdagsaktiviteten. Kun en av fem vksne g eldre i Nrge tilfredsstiller de nrske anbefalingene til fysisk aktivitet, mtrent halvparten av ungdmmene ppfyller anbefalingene, mens de fleste 6 åringene er tilfredsstillende fysisk aktive. Stillesittingen har økt blant 9- g 15-åringer i periden Det er ssiale frskjeller i aktivitetsnivå når det gjelder vksne g eldre, mens det er mer sammensatt fr barn g unge. Stillesitting er jevnere frdelt g i enkelte grupper er andelen høyest blant dem sm kmmer fra grupper med høyere utdanning (Helsedirektratet 2013). Fr å øke hverdagsaktiviteten er krte avstander g trygg tilgjengelighet av str betydning fr m en velger å gå eller sykle. SSB definerer trygg tilgjengelighet sm ferdsel på gang- eller sykkelveier, eller kmmunale veier med øvre fartsgrense på 40 km/t. I Akershus er variasjnene stre når det gjelder trygg tilgjengelighet. Nasjnal reisevaneundersøkelse 2009 viser at vi ftest bruker bilen i frbindelse med gjøremål i nærmiljøet. 31 prsent av alle bilreiser er krtere enn 3 km, g kun 17 prsent er lengre enn 20 km (Transprtøknmisk institutt, RVU 2009). Bilen erstatter således mye av hverdagsaktiviteten sm kunne vært utført til fts eller med sykkel. Det er et tankekrs at akershusinnbyggerne er de i landet sm i størst grad bruker bil i sine gjøremål (RVU 2009) Anlegg g mråder fr friluftsliv g rekreasjn Fram mt 2030 frventes stre endringer i fylket både i beflkningen g i arealbruken. Beflkningsutvikling g -sammensetningen vil være den viktigste utfrdringen fr planarbeidet. I frhld til friluftsliv vil det være viktig å se Osl g Akershus i sammenheng, siden flere mrådene har felles bruk. Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 6

7 Akershus g Osl kjennetegnes ved en ulik alderssammensetning. Akershus er familiefylket, mens Osl kjennetegnes av en høy andel unge vksne. Selv m Osl har nen flere innbyggere ttalt er det i aldersgruppene fra 6 år til 19 år flere barn g unge i Akershus enn i Osl. Det er gså flere i Akershus enn i Osl i aldersgruppen år. Frskning viser at ulike aldersgrupper bruker rekreasjnsmråder ulikt, g dermed har ulike behv. Barn g eldre har større behv fr leke- g rekreasjnsareal nær blig. Mens unge vksne med større bevegelsesmulighet kan være mer selektiv i valg av rekreasjnsmråder g turterreng. Familie- g barnefylket Akershus har dermed en større andel brukere enn Osl med interesse fr rekreasjnsareal i nærheten av blig. Utviklingen i Akershus krever dermed et større fkus på nærmiljøet. Barn g unge er i str grad med i den rganiserte idretten. Fram mt 2030 vil det bli et strt press på anlegg fr den rganiserte idretten. Størst behv på Nedre Rmerike. Med flere eldre i beflkningen vil det gså være strt behv fr arenaer g mråder fr selvrganisert / egenrganisert fysisk aktivitet. Fr eldre er viktige g ønskede selvrganiserte / egenrganiserte aktiviteter svømming g ftturer i parker g grøntmråder i nærmiljøet. Det vil i den sammenheng være et større behv fr anlegg tilpasset denne brukergruppen. 7 Evalueringen av Sektrplan m anlegg fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus , viser at anleggsutviklingen i fylket henger etter beflkningsutviklingen, g at anleggsbehvet er strt g variert. Det er behv fr at søknadene framver både speiler mangfldet i beflkningen, g at det bygges flere anlegg fr egenrganisert aktivitet. I et fylke med strt utbyggingspress vil gså knflikter m arealdispnering kunne ppstå ftere. Særlig vil grøntmråder i byer g tettsteder, nærturmråder g kystsnen være under økende press sm følge av beflkningsøkningen. På lengre sikt vil arbeidet med tilrettelegging fr idrett g friluftsliv påvirkes av klimaendringer, blant annet større slitasje sm følge av økt nedbør, g mindre snø g høyere snøgrense sm følge av mildere klima Planer g føringer fr planarbeidet En rekke planer g føringer et aktuelle fr arbeidet med plantemaene fysisk aktivitet, idrett g friluftsliv. De siste årene er nasjnal plitikk i frm av strtingsmeldinger med føringer fr idrett g flkehelse, nasjnale strategier g handlingsplaner fr friluftsliv samt nytt lvverk gitt nye føringer fr ppfølging reginalt. I 2015 kan det gså frventes nye nasjnale frventninger til planlegging i fylker g kmmuner. Den reginale planstrategien g gjeldende reginale planer g styringsdkumenter legger viktige føringer. Det er behv fr løpende avstemming med reginal plan fr areal g transprt sm er under arbeid g vil freligge i Kmmunenes planer fr Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 7

8 de samme plantema er det behv fr å avgrense i frhld til. Friluftsråds- g Interesserganisasjners plattfrm g strategier gir verdifulle innspill. En mer utfyllende pplisting går fram av vedlegg Erfaringer med gjeldende sektrplan Denne fjerde sektrplanen har fungert best sm et effektivt styringsverktøy fr fylkeskmmunens priritering av spillemidler til anleggsutbygging g da primært til idrettsfrmål. Det er handlingsprgrammet g kriteriene/retningslinjene fr tildeling av spillemidler sm er best kjent i kmmunene (g interesserganisasjner.) Når det gjelder anleggsutvikling i planperiden er resultatene meget gde. Alle de 9 kmmunalt pririterte prsjekter er ferdigstilt (med tidligere deltilsagn). I alt 66 av 89 kmmunalt innmeldte prsjekter ferdigstilt. 8 Friluftsliv g egenrganisert fysisk aktivitet var i større grad vektlagt enn tidligere sektrplaner. Akershus fylkeskmmunes har sm eneste fylke i landet satt av inntil 10 % av den ttale spillemiddelrammen til friluftsliv. Det har gitt resultater. Alle søknader m støtte til friluftslivstiltak er gdkjent. Det vil si 21 søknader av 704 (gdkjente) søknader Planen har både gitt føringer fr kmmunenes arbeid med planer g anleggsutvikling fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet, samt vært et styringsverktøy fr fylkeskmmunens eget arbeid med frdeling av spillemidler til anlegg. Fylkeskmmunen har fulgt pp planens intensjner på en gd måte. Det er et ptensiale fr å gjøre måldelen tydeligere g mer priritert i frhld til plantema. Fylkeskmmunens evaluering av sektrplanen freligger i t rapprter. Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 8

9 Del 3 Tema fr planarbeidet 3.1. Utfrdringer Gjennmgående utfrdringer innen idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Fysisk aktivitet utøves fr sjelden g nivået er fr lavt i flere beflkningsgrupper, g er en av de største utfrdringene i frhld til levekår g livskvalitet. Innvandrere tiltrekkes i mindre grad enn beflkningen fr øvrig til tradisjnelle nrske friluftslivsaktiviteter, g har andre behv. Innflyttere g innvandrere er primært familier med barn. Andelen eldre ver 70 år øker i hele beflkningen. Grøntmråder i byer g tettsteder, nærturmråder g kystsnen er under økende press sm følge av arealbruk g utbygging Anlegg g mråder fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet er ikke dimensjnert g tilrettelagt fr beflkningsøkning eller aktivitetsøkningen hs dagens beflkning Sykkelveier er fr få g fragmenterte, både i nærmrådene g fr langpendlere Mangfldet av virkemidler er i endring, g kan frenkles g samrdnes bedre på tvers av frvaltningsnivå Behvet i fr kmpetanse i frvaltningen er kntinuerlig sm følge av samfunnsg strukturendringer, kvalitetskrav g behv Valg av tema fr samarbeid g utvikling Felles fr de tre plantemaene fysisk, aktivitet, idrett g friluftsliv, g på bakgrunn av føringer sm følger av frventede samfunnsendringer g utfrdringer framver, er fire tema fr samarbeid g utvikling priritert. De må løses på tvers av sektrer g det bør avklares m de løses best på reginalt eller delreginalt nivå. De fire temaene er Samarbeid m g utvikling av aktiv i Akershus hele livet varierte anlegg, mråder g ferdselsårer kunnskap, kmpetanse g innvative løsninger prinsipper fr arealbruk, lkaliseringsstyring g øknmisk virkemiddelbruk Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 9

10 PLANTEMA: Fysisk aktivitet Idrett Friluftsliv FØRINGER: Samfunnsendringer Trender Utfrdringer TEMA FOR SAMARBEID OG UTVIKLING: Aktiv i Akershus hele livet Varierte anlegg, mråder g ferdselsårer Kunnskap, kmpetanse g innvative løsninger Prinsipper fr arealbruk, lkaliseringsstyring g virkemiddelbruk 10 Figur 1: Oversikt ver plantema, føringer g tema fr utvikling. De aktuelle tema fr utvikling beskrives nærmere nedenfr. Beskrivelsene er ikke uttømmende g skal være til hjelp fr retningen g nivået i arbeidet med den reginale planen. Det er lagt vekt på å synliggjøre aktuelle prblemstillinger i et reginalt/delreginalt perspektiv, g det er behv fr innspill g klargjøring av disse i den videre planprsessen. Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 10

11 Samarbeid m g utvikling av aktiv i Akershus hele livet Beskrivelse av tema fr samarbeid g utvikling Mulige prblemstillinger Vi er skapt fr å være i bevegelse g muligheter fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet er i et samfunnsperspektiv et gde sm bør stimuleres, ppretthldes g utvikles fr hele beflkningen gjennm hele livsløpet Kan mfatte selvrganisert/egenrganisert aktivitet, g aktiviteter, arrangement g tiltak på reginalt nivå sm gir et trendskifte fr økt fysisk aktivitet er lavterskel, breddeidrett g tppidrett, friluftsliv fr alle er inkluderende, fremmer mangfld g integrering er krtreiste, identitetsskapende g gir tilhørighet gir helsegevinst g sparte samfunnskstnader Samarbeid g partnerskap mellm fylkeskmmunen, kmmunene g frivillige- /interesserganisasjner sm bidrar til økt fysisk aktivitet fr flere grupper, g videreutvikling av rammebetingelser. Mtivasjn, rekrutering g stimulering til fysisk aktivitet sm gir størst mulig effekt med minst mulig ressurser. Hvrdan kan barns mulighet fr fysisk aktivitet g naturpplevelse i det 13 års skleløpet stimuleres gjennm kmpetanse g tilrettelegging? («Aktiv sklehverdag»). Hvrdan kan det satses på fysisk aktivitet fr eldre? («Aktiv ver 70»). Økt hverdag fr flere. Vurdere å dra i gang årlige arrangementer, kampanjer, aktiviteter sm målrettet samarbeid mellm fylkeskmmunen, kmmunene g frivillige-/ interesserganisasjner («Aktiv i Akershus») Hva trengs fra det ffentlige fr å sikre gde rammebetingelser fr selvrganisert / egenrganisert fysiske aktivitet, g rganiserte aktiviteter, arrangementer g knkurranser? Samarbeid m g utvikling av varierte anlegg, mråder g ferdselsårer Beskrivelse av tema fr samarbeid g utvikling Mulige prblemstillinger Utvikling av stre anlegg g reginale mråder g ferdselsårer: i utemiljø, bmiljø, naturmråder, ferdselsårer g ved skler med gd tilgjengelighet g sammenhengende «infrastruktur» Behv fr å stimulere til økt reginalt g delreginalt samarbeid m idrettens anleggsbehv g anleggsutvikling fr større anlegg g ved sklebygg Behvsdekning fr varierte reginale mråder g g anlegg, inklusive «universelt» tilgjengelige g tilrettelagt, i hver delregin sm ppfyller g utvikler standarder, nasjnale g internasjnal krav (spesifikasjn) universell utfrming, sertifisering, klima Økt sambruk / flerbruk av anlegg, møteplasser, mråder g destinasjner - delreginalt g i samarbeid med nabfylker Kan mfatte anlegg, mråder, arenaer g ferdselsårer Kan felles gjennmføring av kartlegging g Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 11

12 der behv g variasjn må avklares framver, sm følge av endrede rammebetingelser g beflkningsutvikling der behv fr sikring g tilrettelegging vurderes knyttet til utvikling g bruk av friluftslivsmråder i by g tettstedsutviklingen («Krtreist / urbant friluftsliv») der andre har hvedansvar g det er aktuelt å samarbeide / bidra til utvikling verdsetting av mråder egnet fr friluftsliv i kmmunene være et virkemiddel fr å ivareta varierte natur- g pplevelseskvaliteter samtidig sm byer g tettsteder frtettes? Hvrdan kan stillemråder ppretthldes? Hvr g i hvilket mfang vil det være behv fr sikring av mråder fr friluftsliv med statlig finansiering i nærmiljø, kysten, ferdselsårer eller annet? Behv fr ppdaterte frvaltningsplaner fr skilting g tilrettelegging i alle statlig sikrede friluftslivsmråder Hvrdan kan sammenhengende skiltede reginale ferdselsårer g tilgjengelighet til friluftslivsmråder økes? Er det behv fr en frvaltningsplan fr Marka? Samarbeid /bidra til utvikling av «Gå strategi» g «Sykkelstrategi» i Akershus g kmmunene, fr økt gåing g sykkelbruk i hverdagen. (Følge pp reginal plan fr areal g transprt / nasjnal gå strategi / nasjnal sykkelstrategi / NTP) Samarbeid m g utvikling av kunnskap, kmpetanse g innvative løsninger Beskrivelse av tema fr samarbeid g utvikling Mulige prblemstillinger Ptensiale fr samarbeid g løsninger på tvers av g innen plantemaene idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet, g i frhld til andre samfunnsinteresser. Kunnskap m utfrdringer g trender. Vurdere nye samarbeidsallianser / frmer fr å bidra til a) økt fysisk aktivitet g b) utvikling av anlegg g mråder sm bidrar til sambruk / flerbruk g klimavennlige løsninger g c) økt kstnadseffektivitet Kmpetanse Vurdere nivå g mfang av kunnskapsgrunnlaget Etablere samarbeid med nye g relevante kmpetansemiljøer i universitet / høyskler. Utvikle idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus-samfunnet i tråd med mer kunnskapsbaserte mål g strategier. Utvikle g frmalisere kmpetansenettverk Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 12

13 sm felles læringsarena Samarbeid m g utvikling av prinsipper fr A) arealbruk, lkaliseringsstyring g B) øknmisk virkemiddelbruk 13 Beskrivelse av tema fr samarbeid g utvikling Mulige prblemstillinger A) arealbruk g lkaliseringsstyring Oppfølging av pågående arbeid med reginal plan fr areal g transprt Vurdere lkaliseringsstyring av anlegg, mråder g tiltak fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet Innspill / føringer til andre reginale planer, lkale g statlige tiltak i Akershus med relevans fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet. i g ved knutepunkt / bybånd sm ppretthlder/utvikler reginale ferdselsårer i g ved Marka (tilrettelegging i randsnen g i frvaltningsplan) i g ved kystsnen, vann g vassdrag (tilgjengelighet g anlegg i vann) fr å ppretthlde inngrepsfri naturmråder g «stillemråder» fr å ppretthlde stre sammenhengende naturmråder fr samlkalisering av aktivitetsmråder g -anlegg fr; idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet Beskrivelse av tema fr samarbeid g utvikling Mulige prblemstillinger B) øknmisk virkemiddelbruk Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 13

14 Ressursutnyttelse g samarbeid m frvaltning av øknmiske virkemidler g rammebetingelser sm bidrar til fysisk aktivitet i beflkningen øker. Omfatter: Fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv Vurdere når tilskudd, partnerskap g andre finansieringsløsninger er mest hensiktsmessig. Behv fr gjennmgang g frenkling av pririteringskriterier fr øknmiske virkemidler fylkeskmmunen frvalter blant annet fr spillemidler (frdeling til nærmiljøanlegg g rdinære anlegg) Anlegg, arenaer, mråder, ferdselsårer Tilskudd, spillemidler, egenkapital g dugnad på tvers av plantemaene g fr tilgrensende samfunnsmråder. Kriterier fr frdeling av tilskudd g spillemidler (nærmiljø g rdinære anlegg) Frenkle g samrdne øknmiske tilskudds- / utviklingsmidler innenfr ulike sektrer med betydning fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet Samrdning med virkemidler sm har betydning fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet innen andre sektrer Endring i rammebetingelser (tippenøkkel) stipulert økning, men gså økt behv fr støtte til anlegg med økende beflkning 14 Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 14

15 Del 4 Utredningsbehv Kunnskapsgrunnlag er ne man arbeider med i utredningsfasen, g danner grunnlaget fr drøftinger. Kunnskapsgrunnlag kan bestå av både eksisterende g nye statuskartlegginger, g/eller undersøkelser. Dette tar utgangspunkt i kunnskapsbehv, bidrar til økt kmpetanse, mfrent frståelse, g gjør det gså lettere å følge pp planen ver flere år. I planarbeidet vil drøfting g priritering av relevante prblemstillinger fr tema sm skal drøftes være utgangspunkt fr analyser, utredninger g drøftinger. Dette skal bidra til gde pririteringer g deretter starter planarbeidets mål g strategiprsess. Det er aktuelt å ha flere kunnskapsgrunnlag fr denne reginale planen, g sm kan være felles fr parallelle reginale planprsesser. Data m idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet, samt flkehelse, finnes på ulike nivå. Data på nasjnalt g/eller på landsdelsnivå er fte utvalgsundersøkelser fra SSB eller fra ulike barmetre eller gallupundersøkelser. Andre data finnes på kmmunenivå eller fylkesvis. Få data er presentert på delreginnivå i Akershus. Det er behv fr å vurdere alternativer før iverksetting fr - nivåer (fylke / delreginalt / kmmune) fr datakartlegging g tematisk inndeling - mfang, ressursbruk g finansiering - metdikk Dataene vil kunne inngå i et temahefte fr idrett, friluftsliv g flkehelse g presenteres i tematiske kart, g dels i fylkeskmmunens data g statistikkbank. Freløpig har vi ikke avklart alle spørsmål m ressursbruk g finansiering av knkrete ppgaver her Tema fr utredning Idrett Statuskartlegging Analysere dagens situasjn g vurdere behvene fremver: - anleggsdata - virkemidler Utredninger Bruke Idrettsanlegg.n Bestille Idrettsindeks fr Akershus med vekt på: - anleggsdekning/behv - anlegg med ptensial fr delreginalt samarbeid - aktivitet (inngår i samlet aktivitetsutredning) Statuskartlegginger gjøres administrativt av Akershus fylkeskmmune. Analyse eller «Idrettsindeks» fr Akershus eller fr de fire delreginene kan utarbeides av frsker/knsulent etter samme mdell sm fr øvrige fylker i landet. Indeksen vil kunne gi en versikt ver idrettsaktivitet g idrettsanlegg, samlet fr hele fylket g kmmuner, g fr alle idretter. Behv g innhld i en idrettsindeks avklares med flere, g tilbud innhentes. Kstnadene dekkes av Akershus fylkeskmmune. Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 15

16 2. Tema fr utredning Friluftsliv - Områder, arealer, ferdselsårer, virkemidler Statuskartlegging Kvalitetssikre eksiterende data - statlig sikring - andre reginale mråder g ferdselsårer Utredninger Friluftslivsutredning, behvs- g kartanalyse: - reginale mråder fr varierte aktiviteter med pplevelseskvaliteter Statuskartlegging gjøres administrativt av Akershus fylkeskmmune Friluftslivsutredning fr Akershus eller fr de fire delreginene vil være et utviklingsarbeid g innhld må avklares med flere i utredningsfasen. Tilbud innhentes g egeninnsats vurderes. Kstnadene må avklares. Det bør vurderes m det kan baseres på partnerskapsfinansiering mellm interessenter Tema fr utredning Statuskartlegging Utredninger Aktivitet: - fysisk aktivitet - Idrettsaktivitet - friluftslivsaktivitet - sykkel - virkemidler Arbeide med datakvalitet g trendutvikling: - Kvalitetssikre KOSTRA-data, data m medlemstall g aktivitet i idrett g friluftslivsrganisasjner - Kunnskapssammensetting g presentasjn av frskning g undersøkelser m fysisk aktivitet - Vurdere å gjennmføre en Questback spørreundersøkelse til elever i videregående skle m deltagelse i rganisert idrett/egenrganisert aktivitet. Mulig spørreundersøkelse blant beflkning generelt i nen kmmuner m aktivitetsnivå Statuskartlegginger gjøres administrativt av Akershus fylkeskmmune. Fysisk aktivitet inngår ikke eksplisitt sm lvpålagt tema i det fire årige versiktsdkumentet fr flkehelse, sm kan starte pp høsten Temaet vurderes innarbeidet g utredet av Akershus fylkeskmmune g i tett samarbeid med kmmunene. Blant annet i dialg med flkehelsepartnerskapet. Vurdere relevans av å gjennmføre en spørreundersøkelse m ulike fysiske aktiviteter i nen pririterte kmmuner i Akershus. Bærum kmmune / Respns analyse (med 1002 respndenter) har i 2013 gjennmført en beflkningsundersøkelse m disse tema. Tilbud innhentes g egeninnsats vurderes. Kstnadene må avklares g det bør vurderes m det kan baseres på partnerskapsfinansiering mellm interessenter. Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 16

17 Del 5 Planprsess 5.1. Plitisk behandling, medvirkning g kmmunikasjn Fylkestinget vedtar den endelige reginale planen etter høringsrunden, på bakgrunn av innstilling fra fylkesutvalget. Fylkesutvalget vedtar høringsfrslag til plan. Fylkesutvalget innstiller gså til fylkestinget m vedtak av plan på bakgrunn av behandling i fagutvalg g hvedutvalg g innstilling fra fylkesrådmannen. 17 Eldrerådet, rådet fr mennesker med nedsatt funksjnsevne, hvedutvalg fr kultur, frivillighet g flkehelse, hvedutvalg fr plan, næring g miljø g hvedutvalg fr pplæring g tjenester gir tilråding til fylkesutvalget m høringsfrslag g planvedtak etter behandling av planen. Fylkesrådmannen innstiller til alle plitiske utvalg på bakgrunn av arbeidet i sekretariatet fr planarbeidet. Representasjn fra reginale, statlig g kmmunale virksmheter, er viktige medspillere i planarbeidet, frdi den reginale planen skal legges til grunn fr kmmunal g statlig planlegging g virksmhet i reginen (pbl 8-2). Representasjn fra interesse- g frivillige rganisasjner, institusjner, næringsrepresentanter g andre reginale aktører bidrar til at dette blir en plan fr hele Akershussamfunnet (pbl 8-3). Hvert av utviklingsmrådene innenfr plantema vil bli drøftet bredt, g det bør vurderes m studieturer g befaringer kan være nyttig fr arbeidet. Høring av planen vil fregå i samsvar med plan- g bygningslvens 5-2. Høringen vil være utvidet til 10 ukers høringsfrist, g kunngjrt på fylkeskmmunens nettsider. Det vil bli gjennmført høringsmøte(r) g planfrslaget vil etter behv bli presentert på aktuelle arenaer g samlinger i periden fr høringen. Ved eventuelle innspill m behv fr lengre høringsperide vil dette bli justert inn i framdriftsplanen. Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 17

18 5.2. Organisering av planarbeidet Plitisk frankring Det ppnevnes ikke plitisk styringsgruppe fr planarbeidet. Etter behv vil det bli gitt rientering til fylkesplitikere. Styringsgruppe Det løpene arbeidet med den reginale planen ledes av en administrativ styringsgruppe på rådmannsnivå. Styringsgruppen ledes av fylkesrådmannen (eller stedfrtreder), g en representant fr hver av delreginene (frtrinnsvis ppnevnt av reginrådene). Styringsgruppa har ansvar fr at den reginale planens framdrift g gjennmføring er i samsvar med planprgrammet. Styringsgruppen skal gså sikre nødvendig plitisk frankring av planarbeidet. 18 Prsjektgruppe Det faglige planarbeidet krdineres av en administrativ prsjektgruppe, sm bearbeider innspill g utarbeider frslag til reginal plan. Prsjektgruppen består av representanter fr kmmunene, fylkeskmmunen g Fylkesmannen. Referansegrupper Referansegruppene fungerer rådgivende g skal gi tyngde i det faglige arbeidet g økt medvirkning. Referansegruppen bistår prsjektgruppen med faglig kunnskap, innspill, ideer g vurderinger, i dialgmøter g arbeidsgrupper etter behv. Det kan være aktuelt å etablere flere referansegrupper eller tematiske arbeidsgrupper. Gruppene er bredt sammensatt av representanter fr ulike reginale interesser g relevante kunnskapsmiljø, med utgangspunkt i plantemaene. Offentlig frvaltning, relevante virksmheter, interesserganisasjner g frivillige rganisasjner, universitet, høyskler g frskningsmiljøer vil kunne være representerte. Frslag til representanter i referansegruppen er listet i vedlegg 3. Det kan bli aktuelt å utvide gruppene ved behv. Tematiske arbeidsgrupper g reginale dialgmøter Fr å øke medvirkning i det faglige arbeidet kan det bli ppnevnt tematiske arbeidsgrupper g arrangeres reginale dialgmøter i ulike faser av arbeidet. Dette vil bli vurdert underveis i planarbeidet. Arbeidsgruppen(e) skal bistå prsjektgruppen med å utarbeide grunnlag fr g vurdere veivalg innenfr avgrenset tema angitt i planprgrammet. Reginale dialgmøter kan bidra til å øke den delreginale / lkale medvirkningen. Prsjektsekretariat Sekretariat fr planarbeidet er fylkeskmmunens avdeling fr kultur, frivillighet g flkehelse. Se gså vedlegg 2: Figur: Organisering av planarbeidet. Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 18

19 5.3. Framdrift Gjennmføring av planarbeidet vil følge plan- g bygningslvens krav til høring g medvirkning (pbl kap 4 g 5). Ved eventuelle innspill m behv fr lengre høringsperide enn 8 uker vil dette bli justert inn i framdriftsplanen. Arbeidet med den reginale planen kan deles inn i følgende faser Utredningsfase Utarbeiding av frslag Vedtak etter bearbeiding av planfrslag etter høring 19 Framdriften er planlagt på følgende måte (revidert august 2014 i samsvar med utvidet høringsfrist fr høring av planprgrammet): Tidsperide Juni 2014: Juni februar 2015: Desember 2014: Januar-februar 2015: Mars-desember 2015: Januar-mars 2016 April-mai 2016: Første halvår 2016: Tentativt juni Aktivitet Oppstart av arbeid med den reginale planen varsles når frslag til planprgram sendes på høring. Utredningsarbeid. Behandling g fastsetting av planprgram fylkesutvalget. Organisering g ppstart Utarbeiding av høringsfrslag Høring (minst 8 uker) Bearbeiding av høringsinnspill g endelig plan Vedtak av reginal plan (fylkestinget) Se gså vedlegg 4: Figur: Framdrift. Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 19

20 Del 6 Planarbeidets hvedstruktur g gjennmføring Den reginale planen skal være langsiktig g målrettet med et perspektiv mt Planene skal revideres hvert 4. år g skal ha et handlingsprgram. Hvedstruktur fr den reginale planen Mål g strategier utvikles gjennm samarbeid g er erfarings- g kunnskapsbaserte Tema fr utvikling knkretiseres, ansvar g samarbeid Kartlegging g utredninger (temahefte) Handlingsprgram I arbeidet legges grunnlag fr evaluering av resultatppnåelse g læring. Prinsippene fr revisjn, rapprtering g ppfølging av planen klargjøres. Handlingsprgram Handlingsprgrammet skal rulleres årlig g ha avklart framdrift, ressurser, rller g ansvar. Handlingsprgrammets innhld vil bli avklart i løpet av planprsessen, g vil kunne mfatte 20 Partnerskap, samarbeid g avtaler sm følger pp utviklingsmrådene Oversikt ver planlagte større anlegg g tiltak med spillemiddelfinansiering på delreginalt / reginalt nivå Oversikt ver planlagte reginale friluftslivstiltak g behv fr sikring med statlig finansiering Bruk av fylkeskmmunale midler til nye anlegg, mråder g tiltak Prgram fr kmpetanseutvikling Reginale planbestemmelser g retningslinjer Plan- g bygningslven åpner fr at reginal planmyndighet kan ta i bruk reginal planbestemmelse ( 8-5), til reginale planer sm gir retningslinjer fr arealbruk, fr å sikre at det ikke fretas arealbruksendringer sm er i strid med planens retningslinjer. Det legges til grunn at den reginale planen vil gi prinsipper fr arealbruk g lkaliseringsstyring i frhld til hvrdan arealplanlegging bør følges pp videre i kmmunene. Knsekvenser fr kmmunale planstrategier, kmmuneplaner g reguleringsplaner avklares. Beslutningen m reginal planbestemmelse skal tas i bruk i planen, tas ved innstillingen til selve planfrslaget. Reginal plan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet i Akershus Side 20

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 - et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret 25.04.2012 2 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 5 1.1. Hva

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Næringsriket Østfld 3. nvember 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef g Espen Nedland Hansen, prsjektleder ØFK Bakgrunn fr «Østfld mt 2050» Stre arealknflikter Plitisk

Detaljer

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017 Fylkesplanens arealstrategi Dialgmøte 2 Indre Østfld 17. nvember 2017 Hensikten med dialgmøtene En medvirkningsarena i planarbeidet kun med kmmunene/reginrådene Avklare standpunkter, mulige løsninger g

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner » i Lyngen kommune

Planprogram for kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner » i Lyngen kommune Lyngen Lyngen kmmune Planprgram fr kmmunedelplan fr «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv g kulturminner 2017-2024» i Lyngen kmmune «GOD HELSE, TRIVSEL OG MILJØ FOR ALLE» Innhld: 1.

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 2013-2025 Frslag til PLANPROGRAM XX.XX.2012 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.2012 0 INNHOLDBETEGNELSE 1. KOMMUNEPLANEN 2 2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED RULLERINGEN 2 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Nytt og nyttig om RMP. Fagsamling for landbruksforvaltningen 25.April 2017

Nytt og nyttig om RMP. Fagsamling for landbruksforvaltningen 25.April 2017 Nytt g nyttig m RMP Fagsamling fr landbruksfrvaltningen 25.April 2017 RMP 2017 NY SØKNADSFRIST 2017-15.OKTOBER Veileder er under revidering Ingen stre endringer Få mer av teksten fra rundskriv 1/2016 inn

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Regionråd Indre Østfold 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Regionråd Indre Østfold 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Reginråd Indre Østfld 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prsjektleder Østfld fylkeskmmune Plitisk frankring g frmell status Fylkestingets vedtak 22. september 2016:

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde.

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde. PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR... sett inn bilde. Planfrslag, datert. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...4 1.1. Bakgrunn...4 1.2. Planprsess (så langt)...4 1.3. Knsekvensutredning...4 2. RAMMER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel.

Innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel. Fredrikstad kmmune Pr mail Deres referanse: Vår referanse: Fredrikstad, 15. august 2017 2017/7665-4-127318/2017-IAGR Innspill til ppstart av arbeid med kmmuneplanens arealdel. Gjeldende kmmuneplan har

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Planprogram. for temaplan barn og unge

Planprogram. for temaplan barn og unge Planprgram fr temaplan barn g unge 2019 2026 Frslag til tjenestekmiteen 22. august 2017 1 1. Bakgrunn g frmål Planprgram plan fr prsessen vedtas av tjenestekmiteen. Her framgår blant annet frmål med planarbeidet,

Detaljer

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014.

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. Oppstart- og utfordringsmøte for den regionale planen 5.mars 2015. Ferdig

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022

Kommuneplan 2011 2022 SKIEN KOMMUNE Kmmuneplan 2011 2022 Samfunnsdelen Gdkjent i Skien bystyre den 17.juni 2011 2 Skiensangen La sangen nu seg svinge i tners flukt mt sky, begeistret skal den klinge til ære fr vår by. Ja, Skien

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer