Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016"

Transkript

1 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF,

2 Innhld 1 Innledning Bakgrunn Hvedmål g innsatsmråder Kmpetanse Ressursstyring Helse, miljø g sikkerhet (HMS) Ledelse Persnalfrvaltning Innsatsmråder Tiltak Tiltak kmpetanse Tiltak ressursstyring Tiltak helse, miljø g sikkerhet Tiltak ledelse Tiltak persnalfrvaltning Utfrdringsbildet i et HR-perspektiv Føringer fr reginal HR-handlingsplan Strategi Andre førende dkumenter g relevant styrevedtak Arbeidsfrm, revisjn g rapprtering Frkrtelser... 16

3 1 Innledning Medarbeiderne, g den kmpetansen disse har, er den viktigste ressursen fr å realisere helsefretakenes mål til enhver tid. Det HR-faglige arbeidsmrådet dekker et strt spenn av ppgaver sm skal sikre målrettet bruk g utvikling av medarbeiderens kmpetanse. HRavdelingene/-medarbeiderne støtter linjelederne i deres arbeid med å frvalte den humane kapitalen best mulig. Reginal HR-handlingsplan er et verktøy fr å sikre at felles mål g tiltak innenfr HRmrådet støtter pp under verrdnede mål g strategier. Handlingsplanen er videre et viktig redskap fr å utvikle selve HR-funksjnene, g legger føringer fr samarbeidet mellm disse i Helse Midt-Nrge. 2 Bakgrunn Reginal HR-handlingsplan er frankret i Helse Midt-Nrges strategi 2020, g støtter pp under løpende styringsbudskap gitt av Helse- g msrgsdepartementet gjennm ppdragsdkument g fretaksprtkll. Se kapittell 6 sm beskriver Strategi 2020 g versikt ver andre førende dkumenter g styrevedtak 72/12 sm legger føringer fr reginal HR-handlingsplan. 3 Hvedmål g innsatsmråder Faktrer sm virker inn på ansattes mtivasjn, helse g prduktivitet g gd pasientbehandling er blant annet relatert til ledelse, arbeidsmiljø g rganisatriske faktrer. I tillegg til antakelsen m at knapphet på helsepersnell kan bli en fremtidig utfrdring, har reginal HR-handlingsplan satt seg fem hvedmål innefr følgende mråder: 3.1 Kmpetanse Hvedmål: Ledere på alle nivå skal ha versikt ver hva enheten har av kmpetanse g hva den trenger av kmpetanse g kapasitet, både på krt g lang sikt. Basert på denne behvsvurderingen skal det freligge knkrete planer fr å rekruttere, behlde g utvikle våre medarbeidere. Medarbeidere med rett kmpetanse er en frutsetning fr å sikre gd pasientsikkerhet, kvalitet g effektivitet i pasientfrløpene. Det er en lederppgave på alle nivå å sørge fr at virksmheten har rett kmpetanse på krt g lengre sikt. Den enkelte medarbeider har ansvar fr å hlde seg ppdatert når gjelder kunnskaper g ferdigheter. Det er behv fr å frbedre g standardisere prsessene knyttet til planlegging, utvikling g rekruttering av kmpetanse. Planer fr kmpetanseutvikling skal integreres i helhetlige utviklingsplaner sm

4 en del av årshjulet fr fretaket g fretaksgruppen. Dette kunnskapsgrunnlaget skal aktivt brukes i samarbeid med primærhelsetjenesten g utdanningsinstitusjnene fr å styrke utdanningene fr å møte samfunnets behv. Langsiktige kmpetansebehv skal følges pp med målrettede utviklingsløp fr medarbeiderne i samsvar med virksmhetens behv, kvalitativt gde rekrutteringsprsesser g samarbeid med utdanningsinstitusjnene. Både krtsiktige g langsiktige tiltak skal sikre at vi hele tiden har rbuste g gde fagmiljø innenfr de rammebetingelser sm gjelder til enhver tid. 3.2 Ressursstyring Hvedmål: Helse Midt-Nrge skal ha effektive arbeidsprsesser sm understøttes av gde systemer fr å sikre ptimal ressursstyring tilpasset aktiviteten. Alle enheter i Helse Midt-Nrge skal planlegge fr bedre utnyttelse av de samlede persnellressursene sm er tilpasset aktiviteten. Dette fr å sikre gd kvalitet på pasientbehandling, frskning, utdanning g pplæring av pasienter g pårørende. Gd arbeidstidsplanlegging skal gså bidra til å redusere sykefravær, øke andel heltid g øke gjennmsnittlig pensjnsalder. Brudd på arbeidstidsbestemmelser skal unngås g gjennmsnittlig stillingsandel skal økes. Gd planlegging gir frutsigbarhet fr både pasienter g medarbeidere. Standardiserte g effektive arbeidsprsesser sm understøttes av gde systemer er en av mange frutsetninger fr å ppnå gd ressursbruk. Det er viktig å legge til grunn en felles standard i fretaksgruppen ved utvikling av arbeidsprsesser g systemer sm skal gi gd leder- g medarbeiderstøtte i det daglige arbeidet. 3.3 Helse, miljø g sikkerhet (HMS) Hvedmål: Helse Midt-Nrge skal gjennm målrettet g systematisk HMS-arbeid skape et sikkert g helsefremmende arbeidsmiljø sm bidrar til høyt nærvær, fravær av skader g gd pasientsikkerhet. Et trygt g stimulerende arbeidsmiljø er viktig fr at medarbeidere g ledere skal prestere g gi best mulig pasientbehandling. Økt nærvær g færrest mulig skader er i tillegg kstnadsbesparende. Et gdt arbeidsmiljø med systemer g kultur fr kntinuerlig frbedring, skal gjøre det trygt å melde fra m uønskede hendelser g frbedringsmråder. Hensikten med å analysere

5 årsaker til g knsekvenser av feil, er å lære av det g hindre at de gjentar seg. Dette fr å ppnå frbedring g økt kvalitet på tjenestene. HMS er et lederansvar g skal være en integrert del av den daglige driften. Det er viktig å ivareta partsamarbeidet med vernembud g tillitsvalgte g invlvering av medarbeidere i det systematiske HMS-arbeidet. Når gjelder ytre miljø vises til HF-vise mål g handlingsplaner etablert i tilknytting til at Helse Midt-Nrge er miljøsertifisert i henhld til ISO fra Ledelse Hvedmål: Helse Midt-Nrge skal ha ledere sm utvikler g frdeler ressurser slik at det ppnås resultater gjennm medarbeiderne. Ledere skal utvikle samhandlingskultur g effektive team, skape engasjement g psitivt arbeidsmiljø g sørge fr å gjennmføre nødvendige krrigerende tiltak. Dette er i tråd med de nasjnale lederkravene sm er: Ansvarlig g helhetstenkende Endringsvillig g handlekraftig Kmmuniserende g inspirerende Å være leder i et helsefretak betyr å stå i et kntinuerlig krysspress mellm ulike frventninger. Det å sikre felles frståelse av utfrdringsbildet g freta ledelsesmessige pririteringer med dette sm utgangspunkt, er vesentlig fr å lykkes. Fr å få til dette er det viktig å ha fkus på lederutvikling, lederstøtte g styringsinfrmasjn sm gjør det mulig å drive systematisk frbedringsarbeid. 3.5 Persnalfrvaltning Hvedmål: Helse Midt Nrge skal kntinuerlig utvikle g frbedre felles arbeidsprsesser innen persnalfrvaltning fr å sikre gd kvalitet g effektivitet. Tradisjnelt går det mye tid til de transaksjnstunge HR ppgavene, derfr er det viktig å effektivisere fr å frigjøre tid fr ledere, ansatte g HR-medarbeidere. Fr å få til dette må drift- g frvaltningsrganisasjnen styrkes i fretaksgruppen fr å sikre standardisering, erfaringsdeling g læring på tvers i reginen med utgangspunkt i å finne beste praksis.

6 3.6 Innsatsmråder Reginal HR-handlingsplan har følgende innsatsmråder sm skal bidra til målppnåelse: Økt innsats med standardisering g effektivisering av HR-prsesser sm understøttes av felles IKT-systemer. Dette inkluderer blant annet utarbeidelse av felles plicy, prsedyrer, retningslinjer, verktøy, systemstøtte, leder- g ansattepplæring. Kartlegge status innen systematisk HMS arbeid g lederpplæring sm skal danne grunnlag fr å vurdere videre innsats. Videreutvikle HR-faglig kmpetanse fr å støtte ledere i rganisasjnsutviklingen. Utvikle målrettede HR-indikatrer sm beslutningsstøtte fr å sikre gd kvalitet, effektivitet g virksmhetsstyring. I tillegg understøtter reginal HR-handlingsplan målppnåelse i Strategi fr Utdanning g kmpetanseutvikling. 4 Tiltak Tiltaksmatrisene viser hvilke ppgaver sm planlegges innenfr de ulike mrådene. Dette skal sikre bevegelse i retning av målppnåelse.

7 4.1 Tiltak kmpetanse Hvedmål: Ledere på alle nivå skal ha versikt ver hva enheten har av kmpetanse g hva den trenger av kmpetanse g kapasitet, både på krt g lang sikt. Basert på denne behvsvurderingen skal det freligge knkrete planer fr å rekruttere, behlde g utvikle våre medarbeidere Tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Implementere årshjulet fr behvsvurderinger av kmpetanse g kapasitet i Helse Midt-Nrge (ppdrag gitt HF i brev): HF melder inn sine fremtidige behv i plandelen Årlig melding til RHF HMN melder inn sine behv i plandelen i Årlig melding til HOD Risik knyttet til fremtidig behv fr kmpetanse g kapasitet beskrives sm en del av Langtidsplan g Langtidsbudsjett Fretaksvise, reginale g nasjnale analyser sm grunnlag fr ppdragsdkument g styringskrav RHF leder prsessen g bruker etablerte reginale nettverk. Det samarbeides med de andre reginene g Helsedirektratet. Tilpasses kravene m at leveransen skal være en del av Årlig melding - plandel 2015 Det skal etableres et prsjekt sm skal sikre riktig dimensjnering g bedre krdinering av spesialistutdanningen fr leger i hele reginen. RHF er prsjekteier. St. Olavs Hspital, HMR g HNT deltar i prsjektet Prsjektet ferdisgtilles ila v-15 Gjennmgå rekrutteringsprsessen. Dette inkluderer: avklare rller (linje/stab), videreutvikle plitikk, prsedyrer g retningslinjer knyttet til disse prsessene, sikre hensiktsmessig ledelsesinfrmasjn, sikre at prsessen understøttes av integrerte IKT-løsninger. Prsjektleder fra HF, støttes fra RHF 2015

8 Delmål: Gjennmføre prsjekt kmpetanseledelse, etablere standardiserte arbeidsprsesser fr kmpetansekartlegging g kmpetanseutvikling, understøttet av IKT-verktøy. Tiltak 1: Etablere hvedprsjektet g ferdigstille prsjektplanen med avklaringer m når g hvrdan funskjnalitet i kmpetansesystemet skal implementeres Tiltak 2: I samarbeid med HF-ene, ppstart implementeringen av IKTstøtte i utvalgte rganisatriske enheter Tiltak 3: Bredde systemet i fretaksgruppen g ferdigstille implementeringen i hele fretaksgruppen Delmål: Videreutvikle læringsprtalen sm en hensiktsmessig plattfrm fr kmpetanseutvikling i fretaksgruppen. Vurdere samarbeidsmuligheter med våre strategiske samarbeidspartnere (utdanningssektren g kmmunal sektr). RHF: Prsjekteier i samarbeid med IKTprgramkntr RHF: Prsjektledelse g krdinering. HF: Lkal mttaksrganisasjn RHF: Prsjektledelse g krdinering. HF: Lkal mttaksrganisasjn RHF i samarbeid med helsefretakene g HEMIT Vår 2015 Ila høst 2015 Utløp 2016 Tiltak 1: Gjennmføre et kartleggingsarbeid sammen utdanningsinstitusjnene g kmmunal sektr, sm identifiserer mulighetene kmpetansedeling g kmpetanseutvikling mellm sektrene. Oppdraget er gitt av av Midt-Nrsk samarbeidsutvalg fr utdanning g frskning. Tiltak 2: Sikre at leverandørindustrien bruker læringsprtalen der det er hensiktsmessig. Krdineres av RHF ved reginalt nettverk fr læringsprtalen 2.kvartal 2015 RHF/HF 2.kvartal 2015 Helsefretakene skal styrke fagpplæringen i tråd med vedtatte mål g tiltak (jf. Mål g tiltak fr fagpplæringen i Helse Midt-Nrge RHF ). HF-ene RHF ppretthlder dialgen med HFene m måltall g planer fr målppnåelse.

9 4.2 Tiltak ressursstyring Hvedmål: Helse Midt-Nrge skal ha effektive arbeidsprsesser sm understøttes av gde systemer fr å sikre ptimal ressursstyring tilpasset aktiviteten Tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Kartlegge g videreutvikle rutiner fr å frbedre prsesser knyttet til aktivitet g bemanningsplanlegging/ årsplanleggingen. Dette inkluderer blant annet: HF-ene med bidrag fra RHF Sikre at HF-ene tar i bruk ny funksjnalitet i Op.plan (perasjnsplanlegger) sm viser versikt ver tilgjengelig persnell ved perasjnsplanlegging igjennm pplæring i RS g Op.plan Integrasjn mellm RS g «My Way t PAS» fr å synliggjøre tilgjengelig persnell ved planlegging av pliklinikk Sikre at RS-kuben ferdigstilles g tas i bruk i HF-ene gjennm pplæring g utvikling av analysekmpetanse RHF med bidrag fra HF-ene, Hemit 1.kvartal kvartal 2016 RHF med bidrag fra HF-ene, Hemit 1.kvartal kvartal 2016 RHF med bidrag fra HF-ene 2.kvartal 2015 Ferdigstille arbeidet med å videreutvikle persnalsystemet g effektivisere arbeidsprsessene RHF g HF-ene (PRS-nettverk/Hemit) 1.kvartal kvartal 2015 Videreutvikle RS g Op.plans funksjnalitet (sikre en tveis verføring av data) fr å sikre mer fleksibilitet i løsningen RHF g HF-ene (PRS-nettverk/Hemit) 2016

10 4.3 Tiltak helse, miljø g sikkerhet Hvedmål: Helse Midt-Nrge skal ha et sikkert g helsefremmende arbeidsmiljø sm bidrar til høyt nærvær, fravær av skader g gd pasientsikkerhet Tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Kartlegge hvrdan det systematiske HMS-arbeidet skjer i fretaksgruppen (inkl.situasjnsanalyse fr å identifisere viktige innsatsmråder)-statusrapprt «En kan ikke være pptatt av pasientsikkerhet uten å være pptatt av HMS fr de sm jbber i helsetjenesten» Helse- g msrgsminister, Bent Høie, Helsefretakenes arbeidsmiljøknferanse Felles arbeid i HMS-nettverket 2.kvartal-4.kvartal 2015 Gjennmføre erfaringsseminar fr å kunne arbeide mer systematisk med etterlevelse av arbeidsmiljølvens arbeidstidsbestemmelser Sikre at system er tilgjengelig g at fretakene registrerer persnskader g arbeidsrelatert sykefravær i PRS igjennm infrmasjn, pplæring g i tråd med felles prsedyre Teste g implementere mdul fr skadelige arbeidsmiljøstffer g legge til rette fr pplæring av ledere der det er relevant Vurdere ulike elektrniske løsninger fr utarbeidelse av HMS handlingsplan-ledelsesverktøy Arrangeres av RHF 2.kvartal 2015 Felles arbeid i HMS-nettverket 2.kvartal-4.kvartal 2015 HMS/BHT i fretakene g RHF 2.kvartal kvartal 2015 Felles arbeid i HMS-nettverket 2.kvartal 2016 Etablere HMS-indikatren H2 (persnskadefrekvens) Felles arbeid i HMS-nettverket 4.kvartal kvartal 2016 Etablere samarbeid mellm pasientsikkerhetskulturundersøkelsen g AMUS. Herunder felles ppfølgingsmetdikk. Felles arbeid i HMS-nettverket 4.kvartal Gjennmføre AMUS i 2016 Felles arbeid i HMS-nettverket 2016

11 4.4 Tiltak ledelse Hvedmål: Helse Midt-Nrge skal ha ledere sm utvikler g frdeler ressurser slik at det ppnås resultater gjennm medarbeiderne. Ledere skal utvikle samhandlingskultur g effektive team, skape engasjement g psitivt arbeidsmiljø g sørge fr å gjennmføre nødvendige krrigerende tiltak. Tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Kartlegge lederutviklingsprgrammene i fretaksgruppen sm grunnlag fr læring g erfaringsdeling. RHF g HF-ene sammen 4.kvartal kvartal 2016 Arrangere reginal ledersamling i fretaksgruppen. RHF Høst 2015 Gjennmgå mstillings- g nedbemanningsprsessen, dette inkluderer: Prsjektleder fra HF med støtte fra RHF Høst 2015 Gjennmgå mstillingsavtalen Beskrive prsessene g sikre at flaskehalser fjernes Avklare rller (linje/stab) Videreutvikle plitikk, prsedyrer g retningslinjer knyttet til disse prsessene Sikre hensiktsmessig ledelsesinfrmasjn Sikre at prsessen understøttes av integrerte IKTløsninger

12 4.5 Tiltak persnalfrvaltning Hvedmål: Helse Midt Nrge skal kntinuerlig utvikle g frbedre felles arbeidsprsesser innen persnalfrvaltning fr å sikre gd kvalitet g effektivitet Tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Etablere g tydeliggjøre en drifts- g frvaltningsstruktur fr felles persnalfrvaltningsprsesser. Dette inkluderer blant annet: RHF-et samme med HF-ene Beskrivelse av viktige HR-prsesser Identifisere flaskehalser, innsatsmråder g iverksette tiltak. Tiltak kan være: Avklaringer av rammene ved å utvikle plitikk, retningslinjer g prsedyrer Avklaringer av ansvar g rller Bedre IKT-støtten Heve kmpetanse hs ledere, ansatte g HRmedarbeidere Bedre ledelsesinfrmasjnssystemene Standardisere bruk av kdeverk i TP g RS i HMN fr å sikre verrdnet styringsinfrmasjn av HR-indikatrer (eks. sluttårssakskder) RHF g HF-ene (PRS-nettverk) 4.kvartal 2015

13 5 Utfrdringsbildet i et HR-perspektiv En frenklet situasjnsanalyse er gjennmført g gir føringer fr valg av innsatsmråder g tiltak i reginal HR-handlingsplan, i tillegg til utfrdringene beskrevet i Strategi 2020: Styrker-bevare g ppretthlde: Ansatte pplever mtivasjn, arbeidsglede g tilhørighet til arbeidsplassen iflg. AMUS Muligheter utnytte bedre: Videreutvikle den HR-faglige kmpetansen sm skal støtte ledere i sitt arbeid Redusere andel deltid fr å utnytte g øke kapasiteten Sikre at alle ansatte deltar i ppfølging av AMUS Frtsatt å redusere sykefravær g uføregrad innen enkelte stillingsgrupper Delvis mangelfullt verktøy g systemstøtte fr å underbygge systematisk kmpetanseplanlegging g kmpetanseutvikling systematisk aktivitets- g bemanningsplanlegging systematisk HMS-arbeid systematisk persnalfrvaltning Spesielle utfrdringer -håndtere: I enkelte sårbare fagmiljø er det en utfrdring å rekruttere tilstrekkelig antall fagpersner 6 Føringer fr reginal HR-handlingsplan 6.1 Strategi 2020 Strategiske mål i strategi 2020 er: 1. Styrket innsats fr de stre pasientgruppene 2. Kunnskapsbasert pasientbehandling 3. En rganisering sm underbygger gde pasientfrløp 4. Rett kmpetanse på rett sted til rett tid 5. Øknmisk bærekraft Utfrdringsbildet sm ligger til grunn i Strategi 2020 er: 1. Beflkningens sammensetning g behv endres 2. Tydeligere krav til dkumentert kvalitet 3. Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktr 4. Øknmisk vekst bremses fr spesialisthelsetjenesten

14 Fr å nå hvedmålene i Strategi 2020 gjelder følgende strategier: Bedre kvalitet g pasientsikkerhet Effektivisere driften fr å sikre øknmisk handlingsrm Dette skal realiseres gjennm: Standardisering g effektivisering av pasientfrløp g arbeidsprsesser støttet av hensiktsmessige IKT-løsninger Systematisk arbeid med helse, miljø g sikkerhet Bedre samhandling mellm enheter g nivåer i helsetjenesten Videreutvikle tverrfaglige, kmpetente g bærekraftige fagmiljøer Ta i bruk pasientens egne ressurser Strategimdell under viser sammenhengen mellm reginal HR-handlingsplan (nivå 3) g Strategi 2020 sm et verrdnet rammeverk på nivå 1. Strategimdell Lv g frskrift Utfrdringsbildet 2020 Strategiske mål g utfrdringer Nivå 1 Hvedppgaver; Pasientbehandling, frskning, utdanning, g pplæring Vurdering ut fra; - Nye føringer - Ny kunnskap - hva ikke lyktes med/sikre gjennmføring Strategiske grep Nivå 2 Risikvurderinger Tiltak g krtsiktige mål Årlig fkus Reginale prsjekt HF-ppdrag Styringsdkument, Fretaksmøter RHF-ppdrag Nivå 3

15 6.2 Andre førende dkumenter g relevant styrevedtak Andre dkumenter g styrevedtak sm legger føringer fr reginal HR-handlingsplan er: Persnalplitikk fr Helse Midt-Nrge RHF (revidert 2008) Senirplitikk fr Helse Midt-Nrge RHF (2008) Kvalitetsstrategi fr Helse Midt-Nrge RHF «Litt bedre i dag enn i går..» Vedtak styresak 72/12 «Kmpetanse g kapasitet legeressurser»: «Styret i Helse Midt-Nrge RHF tar til etterretning reginal rapprt Kmpetanse g kapasitet styring g krdinering av legeressursene, g ber m at denne følges pp med systematisk g kntinuerlig kmpetanseplanlegging, både på fretaksnivå g reginalt nivå Styret legger til grunn at det i utviklingsarbeidet lkalt g i det videre arbeidet med utviklingsplan fr Helse Møre g Rmsdal g Trøndelagsfunksjner tas høyde fr tiltak sm sikrer rbuste fagmiljøer med utgangspunkt i de kriterier sm er beskrevet i rapprten, herunder verhldelse av arbeidstidsbestemmelser Styret knstaterer at rapprten så langt er fulgt pp ulikt av fretakene. Styret ber administrerende direktør sørge fr at fretakene gjennmfører denne type sårbarhetsanalyser på en harmnisert g helhetlig måte fr å sikre likeverdighet i tjenestene Styret ber m at RHF sørger fr en gd krdinering av spesialiseringsløpene fr leger i reginen med sikte på å dekke framtidige spesialistbehv i fretakene. Styret ber m at RHF sørger fr at det etableres nødvendige persnalplitiske virkemidler fr å sikre rekruttering innenfr de mest rekrutteringsutsatte mrådene.» 7. Arbeidsfrm, revisjn g rapprtering Reginal HR-handlingsplan er utarbeidet av HR-avdelingen i Helse Midt-Nrge RHF i samarbeid med HR-direktør/HR-sjefer i HF-ene. Tiltakene i reginal HR-handlingsplan rulleres årlig sm ppfølging av rulleringen av verrdnet strategi fr fretaksgruppen (strategi 2020), ppdragsdkument g fretaksmøteprtkll. Rulleringen gjøres i felleskap av HR-direktør i Helse Midt-Nrge RHF g lederne av HRavdelingene i helsefretakene. Disse er ansvarlige fr å frankre reginal HR-handlingsplan i sine respektive fretak. Status fr prsjekter g tiltak i reginal HR-handlingsplan ppdateres løpende med tertialvis gjennmgang av ansvarlige i persnalsjefsnettverket.

16 8. Frkrtelser My Way t PAS= nyere grensesnitt av pasientadministrativt system, der ligger alle pasientdata knyttet til pphld, henvisninger g pliklinikktimer. Operasjnskde, sm gir DRG peng. RS= Ressursstyringssystemet sm viser versikt ver arbeidsplaner, tjenesteplaner g alt knyttet til arbeidstid. Viser versikt ver tilgjengelig persnell. RS-kube= Analyseverktøy sm viser versikt ver planlagt bemanning pp mt faktisk brukt bemanning. Viser hvr gde man er til å planlegge (bruk av vertid/mertid, avvik arbeidstidsbestemmelsene) Op.plan= System fr perasjnsplanlegging, lgistikksystem, sm viser hvilke pasienter sm skal pereres g på hvilke stuer g planlagt varighet på perasjnen. Viser gså tilgjengelig persnell. TP= Tiet Persnal sm viser versikt de ansatte, persnalpplysninger PRS= Summen av TP, RS, AL, travel g MAP

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Hvorfor skal Helse-Nord satse på strukturert journal? InnoMed møteplass

Hvorfor skal Helse-Nord satse på strukturert journal? InnoMed møteplass Hvrfr skal Helse-Nrd satse på strukturert jurnal? InnMed møteplass16.01.12 Lars Vrland Adm.dir i Helse Nrd RHF Styresak 25-2011 Standardisering av behandlingslinjer, prsesser, arbeidsflyt g frløpsmaler

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én jurnal fr hele helsetjenesten Utstilling g presentasjn ved HMR 19.-20. april 2017 Ellen Annette Hegstad, Delprsjektleder Helseplattfrmen 2 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm skal anskaffe

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen Samhandlingsrefrmen Erfaringer g utfrdringer sett fra Fylkesmannen Oppdrag fra Helsedirektratet Tilby pplæring i lv m kmmunale helse- g msrgstjenester g spesialisthelsetjenestelven med hensyn til samarbeidsavtaler

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015. Helse Midt-Norge

Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015. Helse Midt-Norge Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015 Helse Midt-Norge Godkjent av HR-direktør ved Helse-Midt-Norge RHF, 26.2.2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med planen og HR-funksjonens rolle...

Detaljer

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS Saksbehandler: Åshild J. Nrdnes, tlf. 900 70 811 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300394-32 302 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én jurnal fr hele helsetjenesten Sist ppdatert 1. september 2017 2 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm skal anskaffe g innføre ny, elektrnisk pasientjurnal fr helsetjenesten i hele Midt-Nrge

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842)

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842) Fr mer infrmasjn m høringen - se nettsiden m høringen Sm grunnlag fr å kunne besvare spørsmålene ber vi m at respndentene leser høringsutkastet. Spørsmålene sm stilles er både av generell g spesifikk karakter.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi De reginale helsefretakenes felles IKT-strategi Felles satsningsmråder g tiltak Nasjnal IKTs strategiplan fr 2013-2016 Versjn: 0.66 Dat: 14.09.12 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjnal satsning på

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kmmune Fremtidig reginal struktur i Arbeids- g tjenestelinjen i NAV 1. Regininndelingen Hvilke kmmentarer har dere til frslaget m inndelingen i reginer? NAV sin regininndeling

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt Dat: 1 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgram: Digital samhandling reginalt g nasjnalt Srt tekst = felles tekst fra mal

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg :

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg : KmUT Midt-Nrge Versjn 1.0 Dat 20.03.2015 Side 1 av 5 Møtetittel : KmUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Martin Stenseth,,Åse Mette Haldrsen, Grethe

Detaljer

Vedlegg 2 styresak 088-2010 IKT Prosjektportefølje 2011

Vedlegg 2 styresak 088-2010 IKT Prosjektportefølje 2011 Vedlegg 2 styresak 088-2010 IKT Prsjektprtefølje Innledning Frmålet med dette ntatet er å gi en krtfattet versikt ver de freslåtte pririterte prsjektene, det være seg videreføring av pågående eller ppstart

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Møteinnkalling / agenda - Fornyingsstyret

Møteinnkalling / agenda - Fornyingsstyret Frnyingsprgrammet Møteinnkalling / agenda - Frnyingsstyret Tid & sted: Onsdag 3.april 2013, kl. 16.00-20.00 Møteleder: Møtedeltagere: Fra Frnyingsstyrets prgramkntr: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Oppsummering frå dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR

Oppsummering frå dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Oppsummering frå dialgmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Med bakgrunn i Helse Møre g Rmsdal HF sitt ppdrag i å utarbeide ein utviklingsplan fr planperiden 2019-2022, kalla direktøren inn til eit ekstrardinært

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HBV Fakultet fr helsevitenskap Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Kull 2014 høst slagbehandling g rehabilitering av 15 studiepeng HBV Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud g Vestfld Campus

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK Vedtatt i Ås kommunestyre den **

ARBEIDSGIVERPOLITIKK Vedtatt i Ås kommunestyre den ** Ås kmmune www.as.kmmune.n Versjn 6 redigert etter administrasjnsutvalgets behandling 04.03.2015 ARBEIDSGIVERPOLITIKK Vedtatt i Ås kmmunestyre den ** Ås kmmunes sentrale ppgaver er å være samfunnsaktør,

Detaljer

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HiBu Fakultet fr helsevitenskap slagbehandling g Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Vår 2013 slagbehandling g av hjerneslagrammede 15 studiepeng HiBu Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud

Detaljer

Side 1-2 Oppfølging styrevedtak fra 1. halvår 2011 som ikke var merket utført (se side 3 for oppfølging av vedtak f.o.m

Side 1-2 Oppfølging styrevedtak fra 1. halvår 2011 som ikke var merket utført (se side 3 for oppfølging av vedtak f.o.m Side 1-2 Oppfølging styrevedtak fra 1. halvår 2011 sm ikke var merket utført (se side 3 fr ppfølging av vedtak f..m. 22.6.2011) Dat Saksnr. Sakstittel 28.02.11 Sak 11/11 Avtaler med sykehusmrådene Osl,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR

Dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Dialgmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Med bakgrunn i Helse Møre g Rmsdal HF sitt ppdrag i å utarbeide ein utviklingsplan fr planperiden 2019-2022, kalla direktøren inn til eit ekstrardinært dialgmøte

Detaljer

Dialogavtale for 2018 mellom styret og administrerende direktør

Dialogavtale for 2018 mellom styret og administrerende direktør Sak 10/2017 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedat 10/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF 8.2.2017 Saksansvarlig: Jrhill Andreassen Saksbehandler: Marit Lind Dialgavtale fr 2018 mellm styret g administrerende

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Dette er Helseplattformen

Dette er Helseplattformen Dette er Helseplattfrmen 3 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm har ansvaret fr anskaffelse, innføring g gevinstrealisering av ny elektrnisk pasientjurnal fr helsetjenesten i Midt-Nrge.

Detaljer