Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016"

Transkript

1 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF,

2 Innhld 1 Innledning Bakgrunn Hvedmål g innsatsmråder Kmpetanse Ressursstyring Helse, miljø g sikkerhet (HMS) Ledelse Persnalfrvaltning Innsatsmråder Tiltak Tiltak kmpetanse Tiltak ressursstyring Tiltak helse, miljø g sikkerhet Tiltak ledelse Tiltak persnalfrvaltning Utfrdringsbildet i et HR-perspektiv Føringer fr reginal HR-handlingsplan Strategi Andre førende dkumenter g relevant styrevedtak Arbeidsfrm, revisjn g rapprtering Frkrtelser... 16

3 1 Innledning Medarbeiderne, g den kmpetansen disse har, er den viktigste ressursen fr å realisere helsefretakenes mål til enhver tid. Det HR-faglige arbeidsmrådet dekker et strt spenn av ppgaver sm skal sikre målrettet bruk g utvikling av medarbeiderens kmpetanse. HRavdelingene/-medarbeiderne støtter linjelederne i deres arbeid med å frvalte den humane kapitalen best mulig. Reginal HR-handlingsplan er et verktøy fr å sikre at felles mål g tiltak innenfr HRmrådet støtter pp under verrdnede mål g strategier. Handlingsplanen er videre et viktig redskap fr å utvikle selve HR-funksjnene, g legger føringer fr samarbeidet mellm disse i Helse Midt-Nrge. 2 Bakgrunn Reginal HR-handlingsplan er frankret i Helse Midt-Nrges strategi 2020, g støtter pp under løpende styringsbudskap gitt av Helse- g msrgsdepartementet gjennm ppdragsdkument g fretaksprtkll. Se kapittell 6 sm beskriver Strategi 2020 g versikt ver andre førende dkumenter g styrevedtak 72/12 sm legger føringer fr reginal HR-handlingsplan. 3 Hvedmål g innsatsmråder Faktrer sm virker inn på ansattes mtivasjn, helse g prduktivitet g gd pasientbehandling er blant annet relatert til ledelse, arbeidsmiljø g rganisatriske faktrer. I tillegg til antakelsen m at knapphet på helsepersnell kan bli en fremtidig utfrdring, har reginal HR-handlingsplan satt seg fem hvedmål innefr følgende mråder: 3.1 Kmpetanse Hvedmål: Ledere på alle nivå skal ha versikt ver hva enheten har av kmpetanse g hva den trenger av kmpetanse g kapasitet, både på krt g lang sikt. Basert på denne behvsvurderingen skal det freligge knkrete planer fr å rekruttere, behlde g utvikle våre medarbeidere. Medarbeidere med rett kmpetanse er en frutsetning fr å sikre gd pasientsikkerhet, kvalitet g effektivitet i pasientfrløpene. Det er en lederppgave på alle nivå å sørge fr at virksmheten har rett kmpetanse på krt g lengre sikt. Den enkelte medarbeider har ansvar fr å hlde seg ppdatert når gjelder kunnskaper g ferdigheter. Det er behv fr å frbedre g standardisere prsessene knyttet til planlegging, utvikling g rekruttering av kmpetanse. Planer fr kmpetanseutvikling skal integreres i helhetlige utviklingsplaner sm

4 en del av årshjulet fr fretaket g fretaksgruppen. Dette kunnskapsgrunnlaget skal aktivt brukes i samarbeid med primærhelsetjenesten g utdanningsinstitusjnene fr å styrke utdanningene fr å møte samfunnets behv. Langsiktige kmpetansebehv skal følges pp med målrettede utviklingsløp fr medarbeiderne i samsvar med virksmhetens behv, kvalitativt gde rekrutteringsprsesser g samarbeid med utdanningsinstitusjnene. Både krtsiktige g langsiktige tiltak skal sikre at vi hele tiden har rbuste g gde fagmiljø innenfr de rammebetingelser sm gjelder til enhver tid. 3.2 Ressursstyring Hvedmål: Helse Midt-Nrge skal ha effektive arbeidsprsesser sm understøttes av gde systemer fr å sikre ptimal ressursstyring tilpasset aktiviteten. Alle enheter i Helse Midt-Nrge skal planlegge fr bedre utnyttelse av de samlede persnellressursene sm er tilpasset aktiviteten. Dette fr å sikre gd kvalitet på pasientbehandling, frskning, utdanning g pplæring av pasienter g pårørende. Gd arbeidstidsplanlegging skal gså bidra til å redusere sykefravær, øke andel heltid g øke gjennmsnittlig pensjnsalder. Brudd på arbeidstidsbestemmelser skal unngås g gjennmsnittlig stillingsandel skal økes. Gd planlegging gir frutsigbarhet fr både pasienter g medarbeidere. Standardiserte g effektive arbeidsprsesser sm understøttes av gde systemer er en av mange frutsetninger fr å ppnå gd ressursbruk. Det er viktig å legge til grunn en felles standard i fretaksgruppen ved utvikling av arbeidsprsesser g systemer sm skal gi gd leder- g medarbeiderstøtte i det daglige arbeidet. 3.3 Helse, miljø g sikkerhet (HMS) Hvedmål: Helse Midt-Nrge skal gjennm målrettet g systematisk HMS-arbeid skape et sikkert g helsefremmende arbeidsmiljø sm bidrar til høyt nærvær, fravær av skader g gd pasientsikkerhet. Et trygt g stimulerende arbeidsmiljø er viktig fr at medarbeidere g ledere skal prestere g gi best mulig pasientbehandling. Økt nærvær g færrest mulig skader er i tillegg kstnadsbesparende. Et gdt arbeidsmiljø med systemer g kultur fr kntinuerlig frbedring, skal gjøre det trygt å melde fra m uønskede hendelser g frbedringsmråder. Hensikten med å analysere

5 årsaker til g knsekvenser av feil, er å lære av det g hindre at de gjentar seg. Dette fr å ppnå frbedring g økt kvalitet på tjenestene. HMS er et lederansvar g skal være en integrert del av den daglige driften. Det er viktig å ivareta partsamarbeidet med vernembud g tillitsvalgte g invlvering av medarbeidere i det systematiske HMS-arbeidet. Når gjelder ytre miljø vises til HF-vise mål g handlingsplaner etablert i tilknytting til at Helse Midt-Nrge er miljøsertifisert i henhld til ISO fra Ledelse Hvedmål: Helse Midt-Nrge skal ha ledere sm utvikler g frdeler ressurser slik at det ppnås resultater gjennm medarbeiderne. Ledere skal utvikle samhandlingskultur g effektive team, skape engasjement g psitivt arbeidsmiljø g sørge fr å gjennmføre nødvendige krrigerende tiltak. Dette er i tråd med de nasjnale lederkravene sm er: Ansvarlig g helhetstenkende Endringsvillig g handlekraftig Kmmuniserende g inspirerende Å være leder i et helsefretak betyr å stå i et kntinuerlig krysspress mellm ulike frventninger. Det å sikre felles frståelse av utfrdringsbildet g freta ledelsesmessige pririteringer med dette sm utgangspunkt, er vesentlig fr å lykkes. Fr å få til dette er det viktig å ha fkus på lederutvikling, lederstøtte g styringsinfrmasjn sm gjør det mulig å drive systematisk frbedringsarbeid. 3.5 Persnalfrvaltning Hvedmål: Helse Midt Nrge skal kntinuerlig utvikle g frbedre felles arbeidsprsesser innen persnalfrvaltning fr å sikre gd kvalitet g effektivitet. Tradisjnelt går det mye tid til de transaksjnstunge HR ppgavene, derfr er det viktig å effektivisere fr å frigjøre tid fr ledere, ansatte g HR-medarbeidere. Fr å få til dette må drift- g frvaltningsrganisasjnen styrkes i fretaksgruppen fr å sikre standardisering, erfaringsdeling g læring på tvers i reginen med utgangspunkt i å finne beste praksis.

6 3.6 Innsatsmråder Reginal HR-handlingsplan har følgende innsatsmråder sm skal bidra til målppnåelse: Økt innsats med standardisering g effektivisering av HR-prsesser sm understøttes av felles IKT-systemer. Dette inkluderer blant annet utarbeidelse av felles plicy, prsedyrer, retningslinjer, verktøy, systemstøtte, leder- g ansattepplæring. Kartlegge status innen systematisk HMS arbeid g lederpplæring sm skal danne grunnlag fr å vurdere videre innsats. Videreutvikle HR-faglig kmpetanse fr å støtte ledere i rganisasjnsutviklingen. Utvikle målrettede HR-indikatrer sm beslutningsstøtte fr å sikre gd kvalitet, effektivitet g virksmhetsstyring. I tillegg understøtter reginal HR-handlingsplan målppnåelse i Strategi fr Utdanning g kmpetanseutvikling. 4 Tiltak Tiltaksmatrisene viser hvilke ppgaver sm planlegges innenfr de ulike mrådene. Dette skal sikre bevegelse i retning av målppnåelse.

7 4.1 Tiltak kmpetanse Hvedmål: Ledere på alle nivå skal ha versikt ver hva enheten har av kmpetanse g hva den trenger av kmpetanse g kapasitet, både på krt g lang sikt. Basert på denne behvsvurderingen skal det freligge knkrete planer fr å rekruttere, behlde g utvikle våre medarbeidere Tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Implementere årshjulet fr behvsvurderinger av kmpetanse g kapasitet i Helse Midt-Nrge (ppdrag gitt HF i brev): HF melder inn sine fremtidige behv i plandelen Årlig melding til RHF HMN melder inn sine behv i plandelen i Årlig melding til HOD Risik knyttet til fremtidig behv fr kmpetanse g kapasitet beskrives sm en del av Langtidsplan g Langtidsbudsjett Fretaksvise, reginale g nasjnale analyser sm grunnlag fr ppdragsdkument g styringskrav RHF leder prsessen g bruker etablerte reginale nettverk. Det samarbeides med de andre reginene g Helsedirektratet. Tilpasses kravene m at leveransen skal være en del av Årlig melding - plandel 2015 Det skal etableres et prsjekt sm skal sikre riktig dimensjnering g bedre krdinering av spesialistutdanningen fr leger i hele reginen. RHF er prsjekteier. St. Olavs Hspital, HMR g HNT deltar i prsjektet Prsjektet ferdisgtilles ila v-15 Gjennmgå rekrutteringsprsessen. Dette inkluderer: avklare rller (linje/stab), videreutvikle plitikk, prsedyrer g retningslinjer knyttet til disse prsessene, sikre hensiktsmessig ledelsesinfrmasjn, sikre at prsessen understøttes av integrerte IKT-løsninger. Prsjektleder fra HF, støttes fra RHF 2015

8 Delmål: Gjennmføre prsjekt kmpetanseledelse, etablere standardiserte arbeidsprsesser fr kmpetansekartlegging g kmpetanseutvikling, understøttet av IKT-verktøy. Tiltak 1: Etablere hvedprsjektet g ferdigstille prsjektplanen med avklaringer m når g hvrdan funskjnalitet i kmpetansesystemet skal implementeres Tiltak 2: I samarbeid med HF-ene, ppstart implementeringen av IKTstøtte i utvalgte rganisatriske enheter Tiltak 3: Bredde systemet i fretaksgruppen g ferdigstille implementeringen i hele fretaksgruppen Delmål: Videreutvikle læringsprtalen sm en hensiktsmessig plattfrm fr kmpetanseutvikling i fretaksgruppen. Vurdere samarbeidsmuligheter med våre strategiske samarbeidspartnere (utdanningssektren g kmmunal sektr). RHF: Prsjekteier i samarbeid med IKTprgramkntr RHF: Prsjektledelse g krdinering. HF: Lkal mttaksrganisasjn RHF: Prsjektledelse g krdinering. HF: Lkal mttaksrganisasjn RHF i samarbeid med helsefretakene g HEMIT Vår 2015 Ila høst 2015 Utløp 2016 Tiltak 1: Gjennmføre et kartleggingsarbeid sammen utdanningsinstitusjnene g kmmunal sektr, sm identifiserer mulighetene kmpetansedeling g kmpetanseutvikling mellm sektrene. Oppdraget er gitt av av Midt-Nrsk samarbeidsutvalg fr utdanning g frskning. Tiltak 2: Sikre at leverandørindustrien bruker læringsprtalen der det er hensiktsmessig. Krdineres av RHF ved reginalt nettverk fr læringsprtalen 2.kvartal 2015 RHF/HF 2.kvartal 2015 Helsefretakene skal styrke fagpplæringen i tråd med vedtatte mål g tiltak (jf. Mål g tiltak fr fagpplæringen i Helse Midt-Nrge RHF ). HF-ene RHF ppretthlder dialgen med HFene m måltall g planer fr målppnåelse.

9 4.2 Tiltak ressursstyring Hvedmål: Helse Midt-Nrge skal ha effektive arbeidsprsesser sm understøttes av gde systemer fr å sikre ptimal ressursstyring tilpasset aktiviteten Tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Kartlegge g videreutvikle rutiner fr å frbedre prsesser knyttet til aktivitet g bemanningsplanlegging/ årsplanleggingen. Dette inkluderer blant annet: HF-ene med bidrag fra RHF Sikre at HF-ene tar i bruk ny funksjnalitet i Op.plan (perasjnsplanlegger) sm viser versikt ver tilgjengelig persnell ved perasjnsplanlegging igjennm pplæring i RS g Op.plan Integrasjn mellm RS g «My Way t PAS» fr å synliggjøre tilgjengelig persnell ved planlegging av pliklinikk Sikre at RS-kuben ferdigstilles g tas i bruk i HF-ene gjennm pplæring g utvikling av analysekmpetanse RHF med bidrag fra HF-ene, Hemit 1.kvartal kvartal 2016 RHF med bidrag fra HF-ene, Hemit 1.kvartal kvartal 2016 RHF med bidrag fra HF-ene 2.kvartal 2015 Ferdigstille arbeidet med å videreutvikle persnalsystemet g effektivisere arbeidsprsessene RHF g HF-ene (PRS-nettverk/Hemit) 1.kvartal kvartal 2015 Videreutvikle RS g Op.plans funksjnalitet (sikre en tveis verføring av data) fr å sikre mer fleksibilitet i løsningen RHF g HF-ene (PRS-nettverk/Hemit) 2016

10 4.3 Tiltak helse, miljø g sikkerhet Hvedmål: Helse Midt-Nrge skal ha et sikkert g helsefremmende arbeidsmiljø sm bidrar til høyt nærvær, fravær av skader g gd pasientsikkerhet Tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Kartlegge hvrdan det systematiske HMS-arbeidet skjer i fretaksgruppen (inkl.situasjnsanalyse fr å identifisere viktige innsatsmråder)-statusrapprt «En kan ikke være pptatt av pasientsikkerhet uten å være pptatt av HMS fr de sm jbber i helsetjenesten» Helse- g msrgsminister, Bent Høie, Helsefretakenes arbeidsmiljøknferanse Felles arbeid i HMS-nettverket 2.kvartal-4.kvartal 2015 Gjennmføre erfaringsseminar fr å kunne arbeide mer systematisk med etterlevelse av arbeidsmiljølvens arbeidstidsbestemmelser Sikre at system er tilgjengelig g at fretakene registrerer persnskader g arbeidsrelatert sykefravær i PRS igjennm infrmasjn, pplæring g i tråd med felles prsedyre Teste g implementere mdul fr skadelige arbeidsmiljøstffer g legge til rette fr pplæring av ledere der det er relevant Vurdere ulike elektrniske løsninger fr utarbeidelse av HMS handlingsplan-ledelsesverktøy Arrangeres av RHF 2.kvartal 2015 Felles arbeid i HMS-nettverket 2.kvartal-4.kvartal 2015 HMS/BHT i fretakene g RHF 2.kvartal kvartal 2015 Felles arbeid i HMS-nettverket 2.kvartal 2016 Etablere HMS-indikatren H2 (persnskadefrekvens) Felles arbeid i HMS-nettverket 4.kvartal kvartal 2016 Etablere samarbeid mellm pasientsikkerhetskulturundersøkelsen g AMUS. Herunder felles ppfølgingsmetdikk. Felles arbeid i HMS-nettverket 4.kvartal Gjennmføre AMUS i 2016 Felles arbeid i HMS-nettverket 2016

11 4.4 Tiltak ledelse Hvedmål: Helse Midt-Nrge skal ha ledere sm utvikler g frdeler ressurser slik at det ppnås resultater gjennm medarbeiderne. Ledere skal utvikle samhandlingskultur g effektive team, skape engasjement g psitivt arbeidsmiljø g sørge fr å gjennmføre nødvendige krrigerende tiltak. Tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Kartlegge lederutviklingsprgrammene i fretaksgruppen sm grunnlag fr læring g erfaringsdeling. RHF g HF-ene sammen 4.kvartal kvartal 2016 Arrangere reginal ledersamling i fretaksgruppen. RHF Høst 2015 Gjennmgå mstillings- g nedbemanningsprsessen, dette inkluderer: Prsjektleder fra HF med støtte fra RHF Høst 2015 Gjennmgå mstillingsavtalen Beskrive prsessene g sikre at flaskehalser fjernes Avklare rller (linje/stab) Videreutvikle plitikk, prsedyrer g retningslinjer knyttet til disse prsessene Sikre hensiktsmessig ledelsesinfrmasjn Sikre at prsessen understøttes av integrerte IKTløsninger

12 4.5 Tiltak persnalfrvaltning Hvedmål: Helse Midt Nrge skal kntinuerlig utvikle g frbedre felles arbeidsprsesser innen persnalfrvaltning fr å sikre gd kvalitet g effektivitet Tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Etablere g tydeliggjøre en drifts- g frvaltningsstruktur fr felles persnalfrvaltningsprsesser. Dette inkluderer blant annet: RHF-et samme med HF-ene Beskrivelse av viktige HR-prsesser Identifisere flaskehalser, innsatsmråder g iverksette tiltak. Tiltak kan være: Avklaringer av rammene ved å utvikle plitikk, retningslinjer g prsedyrer Avklaringer av ansvar g rller Bedre IKT-støtten Heve kmpetanse hs ledere, ansatte g HRmedarbeidere Bedre ledelsesinfrmasjnssystemene Standardisere bruk av kdeverk i TP g RS i HMN fr å sikre verrdnet styringsinfrmasjn av HR-indikatrer (eks. sluttårssakskder) RHF g HF-ene (PRS-nettverk) 4.kvartal 2015

13 5 Utfrdringsbildet i et HR-perspektiv En frenklet situasjnsanalyse er gjennmført g gir føringer fr valg av innsatsmråder g tiltak i reginal HR-handlingsplan, i tillegg til utfrdringene beskrevet i Strategi 2020: Styrker-bevare g ppretthlde: Ansatte pplever mtivasjn, arbeidsglede g tilhørighet til arbeidsplassen iflg. AMUS Muligheter utnytte bedre: Videreutvikle den HR-faglige kmpetansen sm skal støtte ledere i sitt arbeid Redusere andel deltid fr å utnytte g øke kapasiteten Sikre at alle ansatte deltar i ppfølging av AMUS Frtsatt å redusere sykefravær g uføregrad innen enkelte stillingsgrupper Delvis mangelfullt verktøy g systemstøtte fr å underbygge systematisk kmpetanseplanlegging g kmpetanseutvikling systematisk aktivitets- g bemanningsplanlegging systematisk HMS-arbeid systematisk persnalfrvaltning Spesielle utfrdringer -håndtere: I enkelte sårbare fagmiljø er det en utfrdring å rekruttere tilstrekkelig antall fagpersner 6 Føringer fr reginal HR-handlingsplan 6.1 Strategi 2020 Strategiske mål i strategi 2020 er: 1. Styrket innsats fr de stre pasientgruppene 2. Kunnskapsbasert pasientbehandling 3. En rganisering sm underbygger gde pasientfrløp 4. Rett kmpetanse på rett sted til rett tid 5. Øknmisk bærekraft Utfrdringsbildet sm ligger til grunn i Strategi 2020 er: 1. Beflkningens sammensetning g behv endres 2. Tydeligere krav til dkumentert kvalitet 3. Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktr 4. Øknmisk vekst bremses fr spesialisthelsetjenesten

14 Fr å nå hvedmålene i Strategi 2020 gjelder følgende strategier: Bedre kvalitet g pasientsikkerhet Effektivisere driften fr å sikre øknmisk handlingsrm Dette skal realiseres gjennm: Standardisering g effektivisering av pasientfrløp g arbeidsprsesser støttet av hensiktsmessige IKT-løsninger Systematisk arbeid med helse, miljø g sikkerhet Bedre samhandling mellm enheter g nivåer i helsetjenesten Videreutvikle tverrfaglige, kmpetente g bærekraftige fagmiljøer Ta i bruk pasientens egne ressurser Strategimdell under viser sammenhengen mellm reginal HR-handlingsplan (nivå 3) g Strategi 2020 sm et verrdnet rammeverk på nivå 1. Strategimdell Lv g frskrift Utfrdringsbildet 2020 Strategiske mål g utfrdringer Nivå 1 Hvedppgaver; Pasientbehandling, frskning, utdanning, g pplæring Vurdering ut fra; - Nye føringer - Ny kunnskap - hva ikke lyktes med/sikre gjennmføring Strategiske grep Nivå 2 Risikvurderinger Tiltak g krtsiktige mål Årlig fkus Reginale prsjekt HF-ppdrag Styringsdkument, Fretaksmøter RHF-ppdrag Nivå 3

15 6.2 Andre førende dkumenter g relevant styrevedtak Andre dkumenter g styrevedtak sm legger føringer fr reginal HR-handlingsplan er: Persnalplitikk fr Helse Midt-Nrge RHF (revidert 2008) Senirplitikk fr Helse Midt-Nrge RHF (2008) Kvalitetsstrategi fr Helse Midt-Nrge RHF «Litt bedre i dag enn i går..» Vedtak styresak 72/12 «Kmpetanse g kapasitet legeressurser»: «Styret i Helse Midt-Nrge RHF tar til etterretning reginal rapprt Kmpetanse g kapasitet styring g krdinering av legeressursene, g ber m at denne følges pp med systematisk g kntinuerlig kmpetanseplanlegging, både på fretaksnivå g reginalt nivå Styret legger til grunn at det i utviklingsarbeidet lkalt g i det videre arbeidet med utviklingsplan fr Helse Møre g Rmsdal g Trøndelagsfunksjner tas høyde fr tiltak sm sikrer rbuste fagmiljøer med utgangspunkt i de kriterier sm er beskrevet i rapprten, herunder verhldelse av arbeidstidsbestemmelser Styret knstaterer at rapprten så langt er fulgt pp ulikt av fretakene. Styret ber administrerende direktør sørge fr at fretakene gjennmfører denne type sårbarhetsanalyser på en harmnisert g helhetlig måte fr å sikre likeverdighet i tjenestene Styret ber m at RHF sørger fr en gd krdinering av spesialiseringsløpene fr leger i reginen med sikte på å dekke framtidige spesialistbehv i fretakene. Styret ber m at RHF sørger fr at det etableres nødvendige persnalplitiske virkemidler fr å sikre rekruttering innenfr de mest rekrutteringsutsatte mrådene.» 7. Arbeidsfrm, revisjn g rapprtering Reginal HR-handlingsplan er utarbeidet av HR-avdelingen i Helse Midt-Nrge RHF i samarbeid med HR-direktør/HR-sjefer i HF-ene. Tiltakene i reginal HR-handlingsplan rulleres årlig sm ppfølging av rulleringen av verrdnet strategi fr fretaksgruppen (strategi 2020), ppdragsdkument g fretaksmøteprtkll. Rulleringen gjøres i felleskap av HR-direktør i Helse Midt-Nrge RHF g lederne av HRavdelingene i helsefretakene. Disse er ansvarlige fr å frankre reginal HR-handlingsplan i sine respektive fretak. Status fr prsjekter g tiltak i reginal HR-handlingsplan ppdateres løpende med tertialvis gjennmgang av ansvarlige i persnalsjefsnettverket.

16 8. Frkrtelser My Way t PAS= nyere grensesnitt av pasientadministrativt system, der ligger alle pasientdata knyttet til pphld, henvisninger g pliklinikktimer. Operasjnskde, sm gir DRG peng. RS= Ressursstyringssystemet sm viser versikt ver arbeidsplaner, tjenesteplaner g alt knyttet til arbeidstid. Viser versikt ver tilgjengelig persnell. RS-kube= Analyseverktøy sm viser versikt ver planlagt bemanning pp mt faktisk brukt bemanning. Viser hvr gde man er til å planlegge (bruk av vertid/mertid, avvik arbeidstidsbestemmelsene) Op.plan= System fr perasjnsplanlegging, lgistikksystem, sm viser hvilke pasienter sm skal pereres g på hvilke stuer g planlagt varighet på perasjnen. Viser gså tilgjengelig persnell. TP= Tiet Persnal sm viser versikt de ansatte, persnalpplysninger PRS= Summen av TP, RS, AL, travel g MAP

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer