Trafikksikkerhetsplan Rollag kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune"

Transkript

1 Trafikksikkerhetsplan Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil være basis fr priritering av tiltak, påvirkning verfr øvrige ffentlige myndigheter, samt hldningsskapende arbeid i samfunnet. Versjn pr

2 Innhld 1. Innledning Bakgrunn fr planarbeidet Kmmunens trafikksikkerhetsplan med handlingsplan Gjennmføring av planprsessen Trafikksikkerhetsbildet Ulykkesutviklingen Nærmere m ulykkene g skadene Viltpåkjørsler Ulykker i Buskerud Visjn g mål Visjn Mål Tiltak Fysiske tiltak Hldningsskapende arbeid Kntrllvirksmhet Samrdning av trafikksikkerhetsarbeidet Vedlegg

3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn fr planarbeidet Frslag til trafikksikkerhetsplanen fr Rllag kmmune bygger på mål g strategier i Nasjnal transprtplan (NTP) g Strategi fr trafikksikkerhetsarbeid i Buskerud NTP bygger på en visjn m at det ikke skal frekmme ulykker med døde eller hardt skadde i transprtsektren. Det er fastsatt mål fr trafikksikkerhetsarbeidet, både på nasjnalt g kmmunalt nivå. Videre er det et mål m at trafikkøkningen sm frventes å kmme, skal skje kllektivt g med gang- g sykkeltransprt. Kmmunen har en rlle i trafikksikkerhetsarbeidet, både sm vegmyndighet, skle g barnehageeier, myndighet ved arealplanlegging, ved søknader m fysiske tiltak, sm arbeidsgiver g sm transprtkjøper. I tillegg har kmmunen et ansvar gjennm Flkehelselven, der kmmunene er pålagt å arbeide frebyggende mt faktrer sm kan påvirke negativt fr helsetilstanden til beflkningen. Andre sentrale aktører i trafikksikkerhetsarbeidet er Buskerud fylkeskmmune, Statens vegvesen, Plitiet, samt interesserganisasjner g frivillige virksmheter. I tillegg har leger, psyklger g ptimere et ansvar fr at kravene til helse er ppfylt av de sm har førerkrt. Ttalt sett er det mange sm har et ansvar, g dels krever det samrdning. Kmmunens plan fr trafikksikkerhet gjelder kmmunens egenaktivitet g egne ansvarsmråder, men planen berører gså aktivitet g tiltak sm bør skje i et samarbeid med andre Kmmunens trafikksikkerhetsplan med handlingsplan Kmmunens trafikksikkerhetsplan ble rullert siste gang i Fremver legges det pp til rullering av trafikksikkerhetsplanen hvert 4. år. Handlings-/tiltaksplan rulleres årlig i frbindelse med budsjettbehandlingen, hvr det samtidig rapprteres m gjennmførte tiltak siste året Gjennmføring av planprsessen I arbeidsgruppa fr denne rulleringen har følgende persner deltatt: Gjermund Otterhlt, leder fr enheten plan g utvikling Tanja Bjørkgården, saksbehandler byggesak Randi Halvrsen, pedaggisk knsulent Dag Åsmund Bilstad, samfunnsutvikler Fasen fr invlvering, frankring g innspill innehlder følgende aktivitetsplan: Orientering m arbeidet i FOLK i desember gjennmført Orientering m arbeidet i NMR i desember gjennmført Uffisiell høringsrunde fr innspill g frankring/bevisstgjøring lkalt gjennmføres i desember 2013 / januar Det ppfrdres m interne prsesser i de ulike lag/freninger g rganisasjner: Sklen v/rektr FAU Elevråd Barnehagen v/enhetsleder 3

4 Freldreutvalget Barnerepresentant i kmmune Ungdmsrådet Idrettssklen v/rektr Lensmann Ambulanse Brannvesen Eldrerådet Frivillighetssentralen Flkehelsekrdinatr Rllag havnevesen Veggli vel Vegglifjell friluftslag Skgeierfreningen Veggli næringsfrening Hytteeierfreningene Idrettslagene Nrsk flkehjelp Infrmasjn m planarbeidet med aktuell dkumentasjn er tilgjengelig på kmmunens hjemmesider Frist fr skriftlige innspill til videre planarbeid g mmenter fr trafikksikkerhetsplanen er 28. januar. Dette sendes til eller Rllag kmmune, 3626 Rllag. Innspill fra denne invlverings-/innspillsfasen (ufrmell høring) vil evt innlemmes i planen, g ppdatert trafikksikkerhetsplan legges fram fr plitisk behandling: Orientering i utvalg fr NMR g FOLK i februar Det legges pp til at administrasjnen justerer etter innspill g legger planen ut til frmell høring i etterkant av dette møtet. Frmell høringsfrist settes freløpig til 3. mars Etter eventuell justering av plan etter frmell høring, sluttbehandling av planen i: Utvalg fr NMR, 25. mars 2014 Kmmunestyret, april

5 2. Trafikksikkerhetsbildet Både fr Nrge, Buskerud g kmmunen utgjør antall drepte g hardt skadde i trafikken et alvrlig samfunnsprblem. De siste årene har man pplevd en reduksjn i ulykker med alvrlig resultat, men det er likevel nødvendig å jbbe videre fr å redusere antallet alvrlig skadde g drepte. Trafikksikkerhetsbildet er sammensatt g det vil frekmme til dels stre svingninger i ulykkestall fra år til år. Når man ser flere år under ett, ser man trender g kan søke å finne frklaringer, g aktuelle mttiltak. Ulykkesdata er hentet fra STRAKS-registeret, sm er en database drevet i samarbeid mellm Statens vegvesen, plitiet g statistisk sentralbyrå. Fr øvrig har vi sammenliknet lkal utvikling med Buskerud g Nrge. Det vises spesielt til Strategi fr trafikksikkerhet i Buskerud fr statistikk på fylkesnivå, vedlegg Ulykkesutviklingen Utvikling i Rllag med antall ulykker (både med drepte, hardt skadde, lettere skadde), antall drepte/skadde g type skade pr år vises nedenfr. Antallet registrerte ulykker i peride var ttalt 39, g det varierte med mellm 1 g 5 ulykker pr år. I gjennmsnitt 3,0 ulykker pr år. Tabell nr 1: Oversikt ver ulykker g skadde/drepte i periden i Rllag kmmune. Antallet drepte i periden var 6 persner, antall hardt skadde var 11 persner, g antall lettere skadde var 50 persner. 5

6 Figur nr 1: Oversikt ver antall ulykker g antall drepte/hardt skadde pr år i Rllag kmmune i periden Søylene venfr knyttet til antall ulykker g antall drepte/hardt skadde viser dessverre ingen klar nedadgående trend, til sammenlikning med fylkesstatistikken nedenfr. Figur nr. 2: Oversikt ver antall ulykker g antall drepte/hardt skadde pr år i Buskerud fylke i periden Figur nr. 3: Sammenlikning g synliggjøring i endret antall drepte i frhld til ttaltallet fr antall drepte g hardt skadde pr år i Buskerud fylke, fr periden

7 2.2. Nærmere m ulykkene g skadene Fr å lettere kunne freslå aktuelle tiltak g frebyggende tiltak, er det avgjørende å vite mer m ulykkene. Tabell nr. 2: Uhellskategri g skadegrad i Rllag kmmune, periden Statistikken fr i Rllag kmmune viser at i de fleste ulykkene i trafikken, hvr det ppstår persnskade, er det fører eller passasjerer i mtrvgn sm har blitt frulykket. De ulykkene sm står fr disse tallene i hvedsak utfrkjøringer g møteulykker. Flertallet av disse ulykkene med alvrlige utfall skjer i den kalde årstiden, dels midtsmmers. Tabell nr. 3: Trafikantgruppe g skadegrad i Rllag, periden Ut fra ttaltallene, er det relativt få alvrlige skader eller drepte sm har vært myke trafikanter sm gående g syklende. I mtsetning til sentrale strøk hvr man pplever en økning i ulykker med syklister, dels gså gående, er det ikke mulig å se en tilsvarende negativ utvikling i Rllag. Dette kan ha sammenheng med at man har lengre reiseavstander g bil brukes ftere i transprtsammenheng. Ut fra kjent infrmasjn knyttet til statistikken fr Rllag, var hele 34 av de 39 ulykkene i peride skjedd på Fv40. 7

8 2.3. Viltpåkjørsler Viltnemda i kmmunen har ført statistikk fr de siste årene. I 2012 var det 5 påkjørsler av elg g hjrt, g tallet har variert mellm 5 g 10 dyr årlig de siste årene. Det antas at variasjnene har sammenheng med antall elg/hjrt g snømengder vinterstid. I tillegg ser man psitive effekter av tiltak sm kantryddig på utsatte steder, der det er hyppige kryssinger, samt en kanalisering med gjerder til krysningspunkter sm har bedre versikt fr trafikken Ulykker i Buskerud Figur nr. 4: Oversikt på kart ver ulykker i Buskerud i periden , herunder i Rllag. 8

9 Ut fra antall innbyggere, har Rv40 g Rllag kmmune en betydelig andel av ulykker med drepte g alvrlig skadde i trafikken, i sær sett i frhld til beflkningstallet. 3. Visjn g mål 3.1. Visjn Nasjnal transprtplan g Nasjnal tiltaksplan på veg bygger på «En visjn m at det ikke skal frekmme ulykker med drepte eller hardt skadde i transprtsektren» (nullvisjnen). Nullvisjnen bygger på tre grunnpillarer: Etikk: Vitenskapelighet: Ansvar: Mennesker er unike g uerstattelige g vi kan ikke akseptere de stre tapene i vegtrafikken. Menneskers mentale g fysiske frutsetninger g vår tåleevne er kjent g skal ligge til grunn fr trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikantene skal ledes til sikker atferd g beskyttes mt fatale knsekvenser av nrmale feilhandlinger. Trafikantene g myndighetene har begge et ansvar fr trafikksikkerheten. Trafikantene har ansvar fr egen atferd, mens myndighetene har ansvaret fr veg- g trafikksystemet g fr kntrll av trafikant g kjøretøy. Vegtrafikksystemet ansees å bestå av trafikanten, kjøretøyet g vegen, g systemet skal i utgangspunktet være så sikkert at det ikke krever liv Mål Nasjnal transprtplan (NTP) har sm mål m en halvering av hardt skadde g drepte i løpet av planperiden. Det vil si maksimalt 500 hardt skadde eller drepte i Fr Buskerud sin del vil et slikt mål tilsi en nedgang fra vel 60 skadde eller drepte pr år i 2012, til ca. 30 skadde eller drepte i år Hvis man lkalt kun setter seg mål m en halvering av skadde eller drepte, ville antallet frtsatt ligge langt ver gjennmsnittet, sett i frhld til beflkningstettheten i kmmunen. Samtidig er det viktig å påpeke at hele 34 av 39 ulykker med persnskade eller drepte skjedde på/langs fv 40 i periden Nær alle disse ulykkene skjedde med mtrkjøretøy. I gjennmsnitt fr periden var det 3,0 ulykker med hardt skadde eller drepte, g gjennmsnittlig 1,4 hardt skadde eller drepte pr år. Fv 40 er den veistrekningen innen Rllag kmmune hvr de aller fleste av ulykkene har skjedd de siste 13 årene. Hvis tilstrekkelige tiltak igangsettes fr frebygging av nye ulykker, er det en gd sannsynlighet fr at nullvisjnen kan nås raskt i vår kmmune. Hvedmålsetting: Rllag kmmune har et mål m å nå nullvisjnen innen Enkeltulykker må dessverre påregnes år m annet, men det er et mål m en klar reduksjn i ulykker med persnskade gjennm hele periden. 9

10 4. Tiltak Tiltakene er delt inn etter type tiltak, hvr kmmunen dels kan g bør gjennmføre i egenregi, dels må skje i samarbeid med andre, g dels kan aktiviteter sm utløser at tiltak gjennmføres i annen ffentlig, privat eller frivillig regi. Fylkeskmmunen tilbyr kmmunene å kunne søke støtte til trafikksikkerhetstiltak. Også tiltak sm ikke er fysiske tiltak kan støttes Fysiske tiltak Det er utarbeidet en egen versikt med frslag til pririterte fysiske tiltak fr planperiden. Se vedlegg 1, Plan fr fysiske trafikksikkerhetstiltak. Dels innebærer tiltakene planlegging g gjennmføring på kmmunale veier, sm Rllag kmmune selv har ansvar fr. Dels innebærer det påvirkning g/eller medfinansiering fr plan eller gjennmføring av tiltak på fylkeskmmunale eller private veier/mråder. Når det gjelder påtrykk verfr reginale g statlige myndigheter fr å få gjennmført tiltak, vil det være aktuelt å gjøre dette i et interkmmunalt samarbeid. Herunder fr tiltak knyttet til Rv 40, sm strekker seg gjennm alle kmmunene i Numedal g Kngsberg. Rllag kmmune har flere fysiske trafikksikkerhetstiltak sm skjer løpende i rdinær drift av veier g anlegg. Disse videreføres gså i kmmende planfase Hldningsskapende arbeid Rllag kmmune ønsker videreføring g en frsterking av det hldningsskapende arbeidet. Generelt vil Rllag kmmune ppfrdre til økt synlighet g frebyggende aktivitet fra plitiet, Statens vegvesen g evt. aktuelle interesserganisasjner knyttet til trafikksikkerhet. Det ønskes økt synlighet, både generelt verfr kjørende g myke trafikanter, g verfr barn g ungdm spesielt. Aktuelle samarbeidstiltak bør skje systematisert, g hvr barnehage, skle g ungdmsklubb vil få en særlig viktig rlle fr ppfølging av det hldningsskapende trafikksikkerhetsarbeidet i kmmunen. Trafikksikkerhetsarbeidet er allerede del av kmpetansemålene i kunnskapsplanen i grunnsklen. Trafikkregler fr ftgjengere g syklister (4. trinn), trafikkreglene (7. trinn), trafikksikkerhet g frebygging (10. trinn). Dette arbeidet bør være del av et rdinært g systematisert hldningsskapende arbeid, fr eksempel i frm av en egen plan fr ppfølging av trafikksikkerhetsarbeidet i regi av sklen. Andre tiltak sm ansees aktuelt knyttet til hldningsskapende arbeid: Kmmunen vil vurdere å kunne tilby trafikalt grunnkurs i 10. trinn. Kmmunen vil vurdere å kunne tilby ppfriskningskurs fr vksne/eldre trafikanter. Behvet fr persntransprt med bil er viktig i kmmunen, uansett alder, pga. lange avstander g et begrenset kllektivtilbud. Tydeliggjøre freldreansvar fr trafikkpplæring gjennm infskriv g freldremøter Infrmasjn m, g pplæring i sikring av barn i bil Fkus på trafikksikkerhet i lag g rganisasjner, gjennm infskriv g dialg Fkus på trafikksikkerhet på arbeidsplassen, «kameratkjøring» g bilfrie dager Infrmasjn m gang- g sykkelveitilbudet, g andre snarveier til/fra skle/barnehage mv. 10

11 Trafikksikkerhet sm del av kmmunens vurderinger ifm alle relevante planer g tiltak Rllag kmmune vil vurdere å ta medlemskap i Trygg trafikk. Gjennm aktiv bruk av ekstern kmpetanse g relevante pplegg fr infrmasjn g hldningsskapende aktivitet, kan dette sikre en kvalitet g gjennmføringsevne man ikke like lett kan få til i kmmunal regi. Buskerud fylkeskmmunene stimulerer kmmunene til å bli medlem i Trygg trafikk, g at kmmunene sertifiseres sm «Trafikksikker kmmune» i løpet periden Det innebærer i praksis krav m et bevisst g systematisk trafikksikkerhetsarbeid i kmmunen. Fylkeskmmunen g Trygg trafikk vil bistå kmmunene i dette arbeidet. Rllag kmmune er MOT-kmmune. Hldningsskapende arbeid knyttet til trafikksikkerhet kan med frdel gså skje sm del av aktivitetene på MOT-arenaene. Flere av tiltakene kan være aktuelle å planlegge g/eller gjennmføre i et interkmmunalt samarbeid Kntrllvirksmhet Kmmunen vil ppfrdre plitiet g Statens vegvesen til kntrllvirksmhet sm virker frebyggende, utver virkningen sm en økt synlighet vil gi. Tiltak bør fkusere særskilt på de mråder sm kan redusere ulykkestallene i vår kmmune. Fkusmrådene bør vurderes ut fra det sm ut fra sesng eller aktualitet, sees på sm viktigst g mest virkningsfullt ut fra det verrdnede målet fr trafikksikkerhet. Ulykkesstatistikken g kjent kunnskap mkring disse ulykkene at man bør kunne få en temmelig målrettet innsats, især mkring Fv 40, g at man kan klare å se g evaluere effekt i årene sm kmmer. Utviklingen de siste årene med en stadig økende utenlandsk tungtrafikk med fr dårlig teknisk utrustning g en lav kunnskap/erfaring m vinter-nrge er urvekkende gså fr vår kmmune. Tiltak sm kan hindre slik trafikkfarlig gdstransprt, allerede på grensestasjnen, ville være det fretrukne tiltaket fr å unngå fare. Rllag kmmune vil ppfrdre til at kntrllvirksmhet fra plitiet g Statens vegvesen i tilstrekkelig grad gså skjer innen vår kmmune. Ut fra ulykkesstatistikken bør Fv 40 få et særskilt fkus, g med en kntrllvirksmheten bør tilpasses i årets ulike sesnger Samrdning av trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsarbeidet i kmmunen skal være sektrvergripende g faktabasert. Samarbeid med andre, herunder Buskerud fylkeskmmune, andre kmmuner, frivillige rganisasjner, bedrifter, plitiet, Statens vegvesen mv, skal vektlegges. Både administrativt g plitisk, herunder i ungdmsrådet, vil det ligge et felles ansvar fr å sikre best mulig samrdning g frankring. Kmmunen skal stimulere til g søke å inkludere andre i arbeidet, slik at man ppnår best mulig deling av kmpetanse, erfaringer g infrmasjn. Kmmunen vil ha en særlig rlle mht å påse at slik samrdning skjer, g aktivt delta, men med frdel bør gså andre enn kmmunen kunne ta et hvedansvar fr gjennmføring av tiltakene. Det vil styrke frankring g bredt eierskap i samfunnet til trafikksikkerhetsarbeidet. Videre vil en best mulig samrdnet innsats internt i Rllag kmmune være viktig. Ved senere rulleringer av trafikksikkerhetsplanen bør evaluering av målppnåelse skje. Dette vil være førende fr 11

12 justeringer av planen g priritering av tiltak g satsninger. Rllag kmmunen kan søke m eksterne midler fr gjennmføring, blant annet fra Buskerud fylkeskmmune. Handlingsprgrammet fr fylkets trafikksikkerhetsutvalg , vedlegg 3, gir føringer fr å søke slik støtte, g det er gså mulighet fr frivillige lag / freninger m å søke m midler derfra, til aktuelle trafikksikkerhetstiltak. Vedlegg Vedlegg 1 Fysisk tiltaksplan med pririteringer fr Rllag kmmune Vedlegg 2 Strategi fr trafikksikkerhet i Buskerud Vedlegg 3 Handlingsprgram fr fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

Bedriftsnavn: Harstad kommune. Miljø- og klimaplan. med miljøhandlingsplan for Harstad kommune 2008-2011

Bedriftsnavn: Harstad kommune. Miljø- og klimaplan. med miljøhandlingsplan for Harstad kommune 2008-2011 Bedriftsnavn: Harstad kmmune 1 Miljø- g klimaplan med miljøhandlingsplan fr Harstad kmmune 2008-2011 Ditt landskap Det landskap du har elsket, blir ditt speil, sm lik en venn betrr deg hvem du er. Et strå

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning SINTEF A11960 RAPPORT Delrapprt Evaluering av IA-avtalen. Litteratur g tidligere frskning Jan- W. Lippestad SINTEF Helsetjenestefrskning August 2009 Frrd Denne delrapprten er første fase i prsjektet

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656 Sign: Dat: Utvalg: Frmannskapet 12.05.2015 Kmmunestyret 12.05.2015 TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Rådmannens

Detaljer

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien Ullsfjrdfrbindelsen starten på Nrdmrådeveien Mt Alta E6 E6 Se ftere mt nrd. Gå mt vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hld den. Den er krtere. Nrd er best. Vinterens flammehimmel, smmernattens

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer