Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen"

Transkript

1 Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen Videreføring fra Denne samarbeidsavtalen m areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen - Buskerudbysamarbeidet - er inngått mellm: 1. Lier kmmune 2. Drammen kmmune 3. Nedre Eiker kmmune 4. Øvre Eiker kmmune 5. Kngsberg kmmune 6. Buskerud fylkeskmmune 7. Fylkesmannen i Buskerud 8. Statens vegvesen regin sør 9. Jernbaneverket 2. Langsiktig samarbeid g hvedprinsipper Partene i denne avtalen inngår et langsiktig samarbeid m klimavennlig areal- g transprtutvikling gjennm Buskerudbysamarbeidet. Avtalens varighet knyttes til hvedppgavene med særlig vekt på gjennmføringen av Buskerudbypakke2. Revidering/ajurføring av avtalen skjer ved behv. Hvedprinsipper fr samarbeidet: Samarbeidet skal bidra til en samrdnet g klimavennlig areal g transprtplitikk sm følger pp både lkale, reginale g nasjnale mål Samarbeidet skal tilfredsstille nasjnale frutsetninger fr å kunne inngå en felles by- /samferdselspakke bla. i tråd med den til enhver tid gjeldende nasjnal transprtplan Samarbeidet skal bidra til at beslutningsgrunnlaget til de flkevalgte i kmmunene g fylkeskmmunen g andre berørte myndigheter eller sektrer sikres mer helhetlige løsninger g økt gjennmføringskraft Samarbeidet baserer seg på kunnskapsbaserte løsninger Alle ppgaver g virkemidler innen areal g transprt bør mfattes av samarbeidet. Knkret mfatter samarbeidet: 1. Buskerudbypakke2. En helhetlig samferdsels-/bypakke fr Buskerudbymrådet hvr gså en bymiljøavtale med staten kan inngå. 1

2 2. Avtale m belønningsrdning/buskerudbypakke1, (Tiltak fr kllektivtrafikk, sykkel, pprustning av knutepunkter, innfartsparkering g biltrafikkreduserende tiltak) 3. Revidering av felles areal- g transprtplan med relevante virkemidler. 4. Arena fr samrdning av pririterte ppgaver 5. Kmmunikasjn g frmidling Samarbeidet er mellm likeverdige parter g knsensus 1 legges til grunn fr beslutninger. Dersm enighet likevel ikke ppnås, håndteres dette gjennm avtalepartnernes rdinære rganer. ATM-utvalget har ikke frmell beslutningsmyndighet. Samarbeidet bygger på en erkjennelse av behvet fr innvasjn g endring sm vil kreve at ppgaver løses på nye g utradisjnelle måter. Samarbeidspartnerne skal stille relevante faglige ressurser til rådighet fr prsjektarbeidet innenfr sine sektrer g fagmråder. Arbeidsmfanget skal avtales særskilt. 3. Mål fr samarbeidet g rganisasjnsfrm 3.1 Mål fr samarbeidet Samarbeidets mål er de samme sm målene i vedtatt areal- g transprtplan Buskerudbyen Visjn Buskerudbyen skal utvikles til en bære- g knkurransekraftig byregin av betydelig nasjnal interesse Hvedmål g delmål 1 Utbyggingsmønster g transprtsystem skal være klimavennlig 2 Transprtsystemet skal være effektivt g rasjnelt fr alle brukere 3 Det skal legges til rette fr attraktive byer g tettsteder i alle kmmuner 4 Det skal legges til rette fr gdt samarbeid med tilgrensende kmmuner g reginer med frmål å samrdne felles strategier fr å møte utfrdringer innen arealutviklingen g transprtsystemet Hvedmål fr endring av transprtmønster fram mt 2023: Samarbeidet skal bidra til å realisere nasjnalt mål m at trafikkveksten i persntrafikken i bymrådene må tas av kllektivtrafikk, sykkel g gåing. Pririterte resultatmråder: Attraktiv by- g stedsutvikling g en arealutvikling med mindre behv fr biltransprt. Effektive transprtløsninger fr næringslivet. Kllektivtransprttilbud sm kan knkurrere med bilen. Gd tilrettelegging fr sykkel sm transprtfrm. Reduksjn av klimautslipp fra transprt. 1 Knsensus betyr ikke nødvendigvis at alle er enige. Men det betyr at ingen er aktivt uenige, eller mtsetter seg en kmprmissløsning. 2

3 Hvedstrategier fr å sikre ønsket utviklingen i Buskerudbyen: 1. Det skal legges til rette fr livskraftige byer g tettsteder i alle kmmunene sm urbane reginale knutepunkter/kmmunesentra med bsteder, arbeidsplasser, handel, service g kulturaktiviteter. Samspillet med landdistriktene skal ivaretas. 2. Vekstkraften i Drammen g Kngsberg skal utnyttes til beste fr hele Buskerudbyen. Eiker g Lier skal avlaste veksten i Drammen g Kngsberg. Slik balansert vekst bør skje ved bligutbygging, arbeidsintensiv næringsutvikling g lkalisering av ffentlig virksmhet legges til knutepunkter langs jernbanen g kllektivtransprtsystemet. 3. Utbyggingsmønsteret g transprtsystemet skal ta utgangspunkt i et gdt jernbanetilbud et busstilbud med kvalitet g framkmmelighet sm knkurrerer med bilen. kllektivknutepunkter av høy kvalitet 4. Et gdt sykkelveinett skal bidra til økt sykkelbruk g et miljøvennlig transprtalternativ. 5. Bidra til å utvikle et effektivt g klimavennlig transprtsystem fr gds- g næringstransprt. Her inngår at Drammen havn skal utnyttes sm et virkemiddel til bærekraftig verdiskaping fr hele byreginen. 6. Effektivisere hver enkelt transprtfrm, g samtidig bedre sammenkblingen mellm transprtfrmene. Her inngår tilrettelegging fr verføring av gdstransprt fra bil til bane g sjøtransprt ut g inn av reginen. 3.2 Prsjekt sm rganisasjnsfrm Samarbeidet rganiseres sm et prsjektsamarbeid i tråd med intensjnen i 27 i kmmunelven m interkmmunalt samarbeid. Se fr øvrig punkt 5 g 6 i avtalen. 4. Oppgaver Buskerudbysamarbeidet har sm mandat å ivareta samarbeidet i saker sm berører verrdnet, det vil si kmmuneverskridende, areal g transprtutvikling i dette bymrådet. Buskerudbysamarbeidet skal gi råd til besluttende myndigheter (kmmunestyrer g fylkesting) innenfr sitt mandat. Det innebærer at Buskerudbysamarbeidet vil engasjere seg i strategiske saker g ikke ha beslutningsmyndighet ut ver det sm er angitt i denne avtalen. Nedenfr fremgår ppgaver sm skal legges til Buskerudbysamarbeidet. Oppgaver g ansvar justeres g tilpasses erfaringer g behvet ver tid. 1. Buskerudbypakke2. Buskerudbysamarbeidet skal initiere g arbeide fram frslag til en bypakke g evt. en bymiljøavtale fr Buskerudbyen. Arbeidet mfatter gså realisering av Buskerudbypakke2. Her inngår gså det å initiere g utarbeide felles uttalelse til Nasjnal Transprtplan. 2. Buskerudbypakke1/ belønningsrdning. Arbeide fr g gi grunnlag fr å kunne inngå en flerårig frlengelse av belønningsavtale /Buskerudbypakke med Samferdselsdepartementet. Buskerudbysamarbeidet er styrings- g utførende rgan fr avtale med Samferdselsdepartementet m belønningstilskudd til bedre kllektivtransprt g mindre bilbruk. 3. Revidering av areal- g transprtplan. Buskerudbysamarbeidet skal utarbeide g legge fram til beslutning revidering av felles areal- g transprtplan samt initiere iverksetting av 3

4 vedtak sm følger av vedtatt plan. Integrert i dette er utarbeidelse av strategier, plan g tiltak fr kllektivtransprt fr Buskerudbyen. Felles planarbeid inngår i fylkeskmmunens planstrategi. Det vil framgå av planprgram g planen hva sm skal følges pp av Buskerudbysamarbeidet g hva sm vil være kmmunenes g fylkeskmmunens ansvar. Det vises til tilleggsavtale vedlegg Buskerudbysamarbeidet skal bidra til g selv utvikle felles kunnskaps- g faglig grunnlag fr de prblemstillinger sm mfattes av samarbeidsprsjektet. Dette innebærer bla. å: Utrede ulike frmer fr trafikkantbetaling sm virkemiddel fr bla. mer effektiv næringstransprt, mindre klimautslipp, mindre bilbruk g sm delfinansiering av økt tilbud fr kllektivtrafikk. Utrede g legge fram frslag til hvrdan parkeringsplitikken g andre biltrafikkreduserende tiltak i hele bymrådet kan brukes til å påvirke transprtfrdelingen. Utarbeide grunnlag g legge fram frslag til hvrdan øke kllektivtransprten g sykkelbruken i Buskerudbyen 5. Buskerudbysamarbeidet skal være en arena fr samrdning av pririterte verrdnede ppgaver g fr å sikre effektive arbeids- g planprsesser i tråd med felles mål. Partene frplikter seg til å bringe denne type prblemstillinger pp til drøfting i prsjektets fra. 6. I tråd med prsjektmålene skal Buskerudbysamarbeidet initiere, bistå partene med g selv gjennmføre kmmunikasjns-, adferds- g frmidlingstiltak verfr innbyggere g næringsliv. Her inngår gså bistand til infrmasjn verfr flkevalgte hs de samarbeidende kmmuner g fylkeskmmunen. 7. Alle samarbeidspartnerne vil hvert år, gjennm rdinære budsjettmidler, bidra med tiltak i tråd med resultatmålene fr prsjektet. Partene vil bruke Buskerudbysamarbeidet sm drøftingsarena/dialgfrum fr denne type frslag til planer g tiltak. Dette innebærer bla at: Fylkeskmmunen frplikter seg årlig til å legge fram frslag til planer fr dispnering av rdinære bevilgninger knyttet til vegsystem g kllektivtransprt sm mhandler bymråde Buskerudbyen. Her inngår handlingsprgram fr fylkesvegnettet g fylkesvegplan. Jernbaneverket g Vegvesenet frplikter seg på samme måte til å legge fram frslag til handlingsprgrammer.l. til drøfting. Kmmunene frplikter seg til å bruke Buskerudbysamarbeidet sm dialgfrum fr arbeidet med frslag til planer, større prsjekter g tiltak sm har å gjøre med Buskerudbysamarbeidets mål g strategier. 8. Buskerudbysamarbeidet kan gså på eget initiativ, eller på henvendelse fra deltagende parter, ta pp andre saker sm tematisk er knyttet til målene fr samarbeidet g/eller relevant fr areal g transprtplitikken i dette bymrådet. 5. Plitisk rganisering ATM-utvalg (areal, transprt g miljøutvalg) 4

5 ATM-utvalg Buskerudbyen er øverste styringsrgan fr samarbeidsprsjektet. ATM-utvalget består av de fem rdførerne, fylkesrdfører, regindirektører fr Statens vegvesen g Jernbaneverket samt Fylkesmannen i Buskerud. Utvalget knstituerer seg selv. Mandatet fr ATM-utvalget: Gi anbefalinger til frmelt rgan (kmmunestyrer, fylkesting g samferdselsutvalg i fylkeskmmunen) fr beslutninger i etterkant. Være styringsgruppe fr arbeidet knyttet til felles areal- g transprtplan. Ivareta rllen sm krdinerings- g styringsrgan fr avtale med SD m belønningstilskudd fr kllektivtransprt g mindre bilbruk. Dette innebærer bl. a. priritering av tiltak innenfr de årlige øknmiske rammer. Gi anbefalinger til reginalt kllektivtransprtselskap (Buskerud kllektivtrafikk as /Brakar). Møtehyppighet: 3-4 møter pr. halvår. ATM-utvalgets arbeid legges pp på måter sm bidrar til bred plitisk frankring (jf. vedlegg til avtalen). ATM-råd (areal, transprt g miljøråd) Det etableres et ATM-råd med kmmunestyremedlemmer g fylkestingsmedlemmer fra de 5 kmmunene g Buskerud fylkeskmmune. Rådet vil være et fast rådgivende drøftingsrgan fr ATM-utvalget. Organisering av ATM rådet: Faste møter 2-4 ganger pr. år. ATM-rådet ledes av ATM-utvalgets leder. Medlemmer av rådet: inntil 5 flkevalgte fra hver av de 5 kmmunene g fra Buskerud fylkeskmmune i tillegg til de 5 rdførerne g fylkesrdfører. Nrmalt vil ATM rådet ha kveldsmøter. 6. Administrativ rganisering Adm. styringsgruppe Adm. styringsgruppe består av administrative ledere fra de 9 samarbeidende parter. Næringslivet er representert med NHO g LO. Adm. styringsgruppe knstituerer seg selv. Leder velges fr et år av gangen. Gruppen har fullt ansvar fr den faglige rganiseringen av prsjektet. Adm. styringsgruppe har bservatørstatus i ATM rådet g i ATM utvalget. Prsjektsekretariat ATM prsjektets sekretariat ledes av en prsjektsjef g rapprterer til leder av adm. styringsgruppe. Sakene til ATM utvalget g ATM rådet frberedes av prsjektsekretariatet. Fagråd Det etableres et fagråd fr å sikre gjennmføringskraft g faglig tyngde fr prsjektarbeidet samt frankring av det faglige arbeidet hs alle samarbeidspartnerne. Deltagelse vil være på nivå kmmunalsjef/plansjef. Andre enn samarbeidspartnerne kan etter behv inviteres med i rådet. Fagrådet ledes av prsjektsjef. 5

6 Mandat fr fagrådet: - Vurdere alle viktige faglige prblemstillinger sm mfattes av samarbeidet. - Faglig drøftingsrgan (arena) fr samrdning av pririterte ppgaver (jmf. kap. 4 i denne avtalen). - Organ hvr aktuelle faglige prsjekt-/arbeidsgrupper utgår fra/nedsettes bla. knyttet til felles planarbeid g kmmunikasjn /inf. kampanjer. Gjennmføring av tiltak Tiltak finansiert av belønningsrdningen gjennmføres/ivaretas av samarbeidspartnerne etter avtaler med Buskerudbysamarbeidet. Øknmifunksjn, prsjektregnskap En av de samarbeidende kmmuner eller fylkeskmmunen er etter nærmere skriftlig avtale utførende enhet fr prsjektets praktiske øknmifunksjner g regnskapsføring samt innkjøp av tjenester. Partene skal sikres fullt innsyn i prsjektregnskapet g i innkjøpsarbeidet. 7. Øknmi, rapprtering Prsjektet baserer seg på følgende hvedmdell fr finansiering g rapprtering: 1. Grunnfinansiering av prsjektarbeidet skjer i frm av spleiselag fra alle partnerne g bidrag fra reginale g statlige midler. 2. Tiltak i belønningsrdningen fr kllektivtransprt g mindre bilbruk (Buskerudbypakke1) finansieres i tråd med avtale med Samferdselsdepartementet. 3. Enkeltprsjekter sm ikke inngår i grunnfinansieringen eller belønningsrdningen finansieres i hvert enkelt tilfelle av deltagende parter med den kstnadsdeling sm man blir enige m. Det skal inngås egne skriftlige avtaler fr hvert enkelt- eller delprsjekt. 4. De samarbeidende parter dekker egne kstnader til plitikere g andre sm deltar i Buskerudbysamarbeidet. Det samme gjelder fr studiereiser, befaringer, seminarer mv. 5. Buskerudbysamarbeidet skal fremlegge årsrapprt fr avtalepartnerne. Denne g annen avtalt rapprtering tilpasses partnernes rdinære budsjett- g styringssystem. 8. Deltagernes ansvar g frpliktelser Hver av deltagerne er frpliktet til å stille til dispsisjn fr Buskerudbysamarbeidet de øknmiske midler sm følger av denne avtalen g de årlige bidragene sm den enkelte avtalepart har gitt sin psitive tilslutning til. (jf. vedlegg til avtalen). Hver av deltagerne er frpliktet til aktivt å arbeide fr å støtte pp m samarbeidet. Eventuelle verskudd ved pphør av samarbeidet frdeles frhldsmessig etter de bidrag hver enkelt yter. Fast ansatte i sekretariatet har pr i dag et frmelt ansettelsesfrhld i Øvre Eiker kmmune g Drammen kmmune. Ved evt. avvikling av samarbeidet skal de ansatte sikres arbeid innenfr sine kmpetansemråder g tilsvarende nivå hs en av partnerne i Buskerudbysamarbeidet. 9. Avtalens varighet/oppsigelse/uttreden 6

7 Det legges pp til et langsiktig samarbeid. En part kan si pp avtalen med 1 års varsel, gjeldende fra 1. januar etter at avtalen er sagt pp. Dersm en eller flere av avtalepartnerne sier pp avtalen vurderer Buskerudbysamarbeidet m avtalen må endres sm følge av dette. 10. Endring av avtalen Avtalen revideres ved behv. Endring av samarbeidsavtalen krever tilslutning av samtlige avtalepartnere. Buskerudbyen, den Mrten Eriksrød Helen Bjørnøy Tre Opdahl Hansen Fylkesrdfører i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Ordfører i Drammen Bent Ove Bye Helene Justad Vidar Lande Ordfører i Nedre Eiker Ordfører i Lier Ordfører i Kngsberg Ann Sire Fjerdingstad Kjell Inge Davik Paul Runnestø Ordfører i Øvre Eiker Reginvegsjef Plan g utviklingsdirektør Statens vegvesen Jernbaneverket Regin sør Vedlegg til avtalen: 1. Aktuelle arbeidsfrmer fr bred plitisk frankring 2. Årlig grunnbudsjett g finansieringsmdell. 3. Oppgaver fr prsjektsekretariatet. 4. Tilleggsavtalen 5. Opplegg fr dialg med nabkmmunene Vedlegg 1 Aktuelle arbeidsfrmer fr bred plitisk frankring Følgende er aktuelle arbeidsprsesser/møtefrmer fr å bidra til bred plitisk frankring av arbeidet i prsjektet: 1. Utarbeide en halvårlig møteplan fr ATM utvalget med tilhørende frister fr utsendelse av saker sm gir mulighet fr rdførerne g fylkesrdfører til å drøfte sakene i frmannskap/fylkesutvalg i frkant av møtene i ATM utvalget. 2. Utarbeide en halvårlig prsjektplan/årshjul fr Buskerudbysamarbeidet med hvedmilepeler sm gir versikt ver planlagte saker sm skal behandles i ATM utvalget. 3. Den halvårlige prsjektplanen bør innehlde type saker/beslutninger g frslag til hvrdan de ulike type sakene bør sikres bred plitisk frankring bla. i frm av følgende type arbeidsprsesser/møtetyper: a. Saker til avklaring i rdinære møter i ATM utvalget. b. Saker til drøfting i ATM rådet c. Saker sm bør drøftes i frmannskap/fylkesutvalg før møter i ATM utvalget (fr eksempel årlig tiltaksplan fr belønningsrdningen finansiert av SD i tråd med 4 årig avtale, felles uttalelse til nasjnal transprtplan). d. Saker eller prblemstillinger sm legges fram fr drøfting i alle 5 frmannskap/fylkesutvalg (evt. kmmunestyrer/fylkesting) med utgangspunkt i 7

8 felles saksfremlegg g/eller bistand fra prsjektsekretariatet fr å gi samme inf til alle.(fr eksempel årsrapprt g aktuelle hvedprblemstillinger) utvikles med særlig tilrettelegging fr de flkevalgte g beflkningen. Hjemmesiden brukes aktivt av alle samarbeidsaktørene. 5. Frmidling av kjerneprblemstillinger til kmmunestyremedlemmer gså sm trykksak ved særlige behv. 6. Deltagerne i adm. styringsgruppe har et særlig ansvar fr å tilrettelegge fr plitisk frankring i egen rganisasjn. Vedlegg 2 Årlig grunnbudsjett g finansieringsmdell Årlig grunnbudsjett fra 2015 (eks. mva) Rammen fr årlig grunnbudsjett fr Buskerudbysamarbeidet settes til kr ,- fra 2015 med etterfølgende budsjettpster: Pst 1 Pst 3 Aktivitet Budsjettbeløp Felles kunnskapsgrunnlag (planlegging g ,- utredninger mv.) Sekretariat (3 stillinger; lønn, kntrhld, ,- støttefunksjner) Årlig grunnbudsjett ,- Finansieringsmdell I tråd med hvedmdellen fr finansiering, vil grunnfinansieringen i hvedsak skje gjennm et spleiselag mellm de 9 samarbeidspartnerne. Etterfølgende mdell fr grunnfinansiering er en del av samarbeidsavtalen: Mdell fr årlig grunnfinansiering Bidragsytere Årlig bidrag kr Statens vegvesen ,- Jernbaneverket ,- Fylkesmannen i Buskerud ,- Buskerud fylkeskmmune ,- Drammen kmmune ,- Kngsberg kmmune ,- Øvre Eiker kmmune ,- Nedre Eiker kmmune ,- Lier kmmune ,- Samlet årlig grunn finansiering ,- Vedlegg 3 Oppgaver fr prsjektsekretariatet Hvedppgavene fr prsjektsekretariatet vil være: 1. Prsjektledelse g krdinering, arenautvikling 2. Planleggingsarbeid - gjennmføre planarbeid tilknyttet felles areal- g transprtplan 3. Krdinering g ppfølging av belønningsrdningen (Buskerudbypakke1) Innenfr disse hvedppgavene, vil sekretariatets funksjn bla. være: 8

9 1. Faglig ledelse, krdinering g utførelse av areal g transprtplanarbeid herunder kllektivplanarbeid fr Buskerudbyen, ledelse av utredningsarbeid bl.a. knyttet til virkemiddelbruk mv. 2. Krdinering g ppfølging av avtale m belønningsrdningen, revidering av handlingsplan g årlig tiltaksplan. Avtaler med ansvarlig gjennmføringsrganisasjn g tilhørende ppfølging. 3. Arenautvikling i tråd med samarbeidsavtalen, deltagelse i arbeidet med KVU mv. 4. Infkampanjer g kmmunikasjn. 5. Saksfrberedelser til ATM utvalget, ATM rådet g adm. styringsgruppe. Frberedelser g pplegg fr møter i fagrådet. 6. Prsjektledelse g krdinering, ppfølging av aktiviteter g initiativ i samarbeidsavtalen fr prsjektet g øvrig prsjektgrunnlag hvr inngår bistand til samarbeidspartnerne bl.a. knyttet til inf verfr flkevalgte mv. Av støttefunksjner sm skal finansieres av grunnbudsjettet vil alle ppgaver tilknyttet øknmi være den mest mfattende. Her inngår bl.a. følgende: prsjektregnskap fr Buskerudbysamarbeidet regnskap fr belønningsrdningen i tråd med 4-årige avtale mellm SD g fylkeskmmunen/de fem kmmunene. Utbetalingsfunksjner etter attestasjn fra prsjektsekretariatet Vedlegg 4 Tilleggsavtale ved reginal plan Denne avtalen tilknyttet felles areal- g transprtplan fr Buskerudbyen 2023 sm en reginal plan, er inngått mellm de ti partnerne i Buskerudbysamarbeidet g innehlder følgende deler: Del 1 Om plitisk sluttbehandling av planen g Del 2 Om ppfølging av vedtatt plan Del 1 Om sluttbehandling av planen 1. Denne avtalen m behandling av frslag til felles til areal- g transprtplan fr Buskerudbyen sm en reginal plan er inngått mellm de ti partnerne i Buskerudbysamarbeidet. 2. Den 5-årige samarbeidsavtalen m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet fra Lier til Kngsberg, gjeldende fra 1. januar 2010 skal ligge til grunn fr rganiseringen av planarbeidet. 3. Rekkefølge fr plitisk behandling av frslag til reginal plan: a. ATM-utvalget anbefaler frslag til reginal plan b. Planfrslaget skal deretter behandles plitisk i kmmunene. c. Det frutsettes at statsetatene (Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen Regin sør, Jernbaneverket g Kystverket Sørøst) gir sin tilslutning til planfrslaget før plitisk behandling i kmmunene. d. Omfrent planfrslag behandles til slutt i Buskerud fylkeskmmune. 4. Håndtering av uenigheter m planfrslag: Dersm det blir ulike vedtak i kmmunene ved behandling av planfrslag, drøftes saken på nytt i ATM-utvalget, sm gir anbefaling m revidert planfrslag til ny behandling i kmmunene. 9

10 Utfyllende kmmentar De plitiske behandlingene i kmmunene fretas sm en høring fr å tilfredsstille de frmelle krav til reginal planprsess. Statsetatene frasier seg ikke sine rettigheter g sin myndighet ved frmell høring av planfrslaget, men vil bidra sammen med de andre partnerne til at eventuell uenighet kan løses i Buskerudbysamarbeidet, før frmell plitisk behandling. I planprsessen må det derfr settes av tilstrekkelig tid til statsetatenes medvirkning. Del 2 Om ppfølging av vedtatt plan 1. Prsess fr revisjn av handlingsprgrammet. Årlig revidering av handlingsprgrammet skjer gjennm samarbeid mellm alle partnerne før plitisk behandling i kmmunene g sluttbehandling i fylkeskmmunen. 2. Prsess ved uenighet m tlkning av innhld i areal- g transprtplan. Ved ev. uenighet m tlkninger av innhld i vedtatt areal- g transprtplan fr Buskerudbyen skal partnerne, når situasjnen krever det, tre sammen fr å søke å etablere en felles frståelse av planens innhld før ev. rdinære prsedyrer etter plan- g bygningslven benyttes. Haugestad, Lier, Fylkesrdfører Buskerud fylkeskmmune, Ordfører Kngsberg kmmune, Ordfører Øvre Eiker kmmune, Ordfører Nedre Eiker kmmune, Ordfører Drammen kmmune, Ordfører Lier kmmune, Fylkesmann i Buskerud, Regindirektør Kystverket Sørøst, Reginvegsjef Statens vegvesen Regin Sør, Plan- g utviklingsdirektør Jernbaneverket Vedlegg 5 Opplegg fr dialg med nabkmmunene ATM-utvalget vedtk i møte 1. nvember 2013 at følgende fra benyttes fr dialg med nabkmmunene: - Kngsbergreginen (Kngsberg/Flesberg/Rllag/Nre- g Uvdal/Ntdden/Tinn/Hjartdal) - D5 (Drammen/Nedre Eiker/Øvre Eiker/Sande/Svelvik) - Lier/Røyken/Hurum - Midtfylket (Mdum/Sigdal/Krødsherad) - Asker Det freslås at dialg med nabkmmunene skjer i frm av infrmasjn m aktuelle Buskerudbysaker i de rdinære møter i angitte fra. Overfr Asker kmmune ivaretas dialgen bilateralt i egnede sammenhenger. Fr nen saker/ avgrensede temaer kan det være aktuelt å invitere en eller flere nabkmmuner til å delta i delprsjekter/planarbeid. Eksempel: Mulighetsstudie fr arealer til arealkrevende næringsvirksmhet. 10

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg - Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg - Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg - Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen dato 23.11.09. 1. Denne samarbeidsavtalen om areal, transport og

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen?

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Reis smartere lev bedre Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbyen - fra Lier til Kongsberg Buskerudbysamarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Næringsriket Østfld 3. nvember 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef g Espen Nedland Hansen, prsjektleder ØFK Bakgrunn fr «Østfld mt 2050» Stre arealknflikter Plitisk

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Regionråd Indre Østfold 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Regionråd Indre Østfold 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Reginråd Indre Østfld 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prsjektleder Østfld fylkeskmmune Plitisk frankring g frmell status Fylkestingets vedtak 22. september 2016:

Detaljer

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 - et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret 25.04.2012 2 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 5 1.1. Hva

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk

Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk Avtalepartnerne i Buskerudbyen Drammen kommune Lier kommune Kongsberg kommune Nedre Eiker kommune Øvre Eiker kommune Buskerud

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Lier kmmune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/3502 Arkiv: Saksbehandler: Liv-Astrid Egge Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedat Grunnskle-, barnehage- g kulturutvalget Medvirkning fra unge ungdmsråd

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Ringebu commune rådmannen. Styring og ledelse. Innstilling fra. styringsgruppa. Forslag etter høringsrunden, behandlet av styringsgruppa 28.05.

Ringebu commune rådmannen. Styring og ledelse. Innstilling fra. styringsgruppa. Forslag etter høringsrunden, behandlet av styringsgruppa 28.05. Ringebu cmmune rådmannen Styring g ledelse Innstilling fra styringsgruppa Frslag etter høringsrunden, behandlet av styringsgruppa 28.05.13 Innhld 0.1. STYRINGSGRUPPA TILRÅR FØLGENDE HOVEDMÅL:... 3 0.2.

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Gulskogen Nord Hvorfor planarbeid for et så stort område?

Gulskogen Nord Hvorfor planarbeid for et så stort område? Gulskgen Nrd Hvrfr planarbeid fr et så strt mråde? Det er rettet en rekke frespørsler til Drammen kmmune m endret bruk av eiendmmer g eksisterende bygg innenfr freslått planmråde. En plan er påkrevet fr

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-8 Dato: 24.01.14 VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET: Rådmannens forslag

Detaljer

Forslag til rådmennenes felles saksfremlegg i kommunene og fylkeskommunen. Godkjenning av areal- og transportplan for Buskerudbyen

Forslag til rådmennenes felles saksfremlegg i kommunene og fylkeskommunen. Godkjenning av areal- og transportplan for Buskerudbyen Forslag til rådmennenes felles saksfremlegg i kommunene og fylkeskommunen Dato 12.11.2012 Godkjenning av areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 1. Sammendrag I samsvar med inngåtte avtaler

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Statsetatsjefsmøte Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Statsetatsjefsmøte Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Statsetatsjefsmøte 20.10.2016 Espen Nedland Hansen, prsjektleder Østfld fylkeskmmune Plitisk frankring g frmell status Fylkestingets vedtak 22. september 2016: Høringsfrslag

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

BUSKERUDBYEN - REGIONALT SAMARBEID OM AREAL,TRANSPORT OG KLIMA.

BUSKERUDBYEN - REGIONALT SAMARBEID OM AREAL,TRANSPORT OG KLIMA. areal - transport - klima STRATEGINOTAT Dato: 19.01.09 Status for dokumentet. Prosjekteiermøte 06.01.09 (fylkesordfører, 5 ordførere, regionvegsjef SVV, regiondirektør JBV og regiondirektør Kystverket)

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 2013-2025 Frslag til PLANPROGRAM XX.XX.2012 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.2012 0 INNHOLDBETEGNELSE 1. KOMMUNEPLANEN 2 2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED RULLERINGEN 2 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 2 Faglig organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 2 Faglig organisering UNIVERSITETS- g FUSJONSPROSJEKTET Delprsjekt 2 Faglig rganisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas frbehld m justeringer i mandatet sm følge av dette. 1 Bakgrunn Det vises til styresakene

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4. Profilering 4. Kompetanse og verdiskaping 5. Areal og transportutvikling 5. Sosial infrastruktur 6

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4. Profilering 4. Kompetanse og verdiskaping 5. Areal og transportutvikling 5. Sosial infrastruktur 6 Årsrapprt 2009 Utkast pr.25.1.2010 INNHOLD: FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4 Prfilering 4 Kmpetanse g verdiskaping 5 Areal g transprtutvikling 5 Ssial infrastruktur 6 Oslreginens rlle i

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Trbjørn Hasund, Plan- g samfunnsavdelinga Sak nr.: 10/6036-12 Selje - Kmmuneplan - Samfunnsdel g Arealdel 2010-2022 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere

Detaljer

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017 Fylkesplanens arealstrategi Dialgmøte 2 Indre Østfld 17. nvember 2017 Hensikten med dialgmøtene En medvirkningsarena i planarbeidet kun med kmmunene/reginrådene Avklare standpunkter, mulige løsninger g

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet.

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet. Felles saksfremlegg om offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart av planarbeidet. Saksutredning for høring av planprogram for

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

Innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel.

Innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel. Fredrikstad kmmune Pr mail Deres referanse: Vår referanse: Fredrikstad, 15. august 2017 2017/7665-4-127318/2017-IAGR Innspill til ppstart av arbeid med kmmuneplanens arealdel. Gjeldende kmmuneplan har

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer