Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge"

Transkript

1 Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. Høring NOU 2011:11 Innvasjn i msrg. Høring fra Trndheim Helseklynge Trndheim Helseklynge versender med dette høring på NOU 2011:11 Innvasjn i msrg. Trndheim Helseklynge ( er et strategisk samarbeid mellm 8 rganisasjner innen frskning g utdanning, ffentlig virksmhet g næringsliv, g har et fkus på frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn på helse g msrgsfeltet. Vi finner at utvalget har gjrt en gd jbb g inkludert svært mange relevante frhld. Vi slutter gså til de tiltakene utvalget har freslått sm er framhevet i høringsbrevet. Vi har følgende kmmentarer til frhld vi mener må vektlegges i det videre arbeid på dette feltet. Invlvering av frsknings- g utdanningsinstitusjnene. Utvalget fremmer frslag sm vil endre arbeidsmåten på msrgsfeltet g sm frutsetter mfattende kunnskapsgenerering g kmpetanseheving. De peker på frsknings- g utdanningsinstitusjnene sm sentrale, men vi mener at disse må få en enda mer sentral plass i videre arbeid. Dette skyldes bl.a. at det er frskere fra disse institusjnene sm må bidra til kunnskapsgenereringen g at det er studenter fra disse institusjnene sm skal være de framtidige arbeiderne på feltet. Økning av praksisplasser i kmmunen. Vi er av den ppfatning at et veldig viktig virkemiddel fr å fremme interessen fr å arbeide i kmmunene er at de har vært i praksis i kmmunen i studietiden. I dag er det fr få praksisplasser i kmmunene. Dette må bedres gjennm flere tiltak fra krav i lv g regelverk til nye innvative løsninger fr å sikre gd veiledning. Spesielt viktig er det å pålegge kmmunene plikt til å ha studenter i praksis slik sm spesialisthelsetjenesten har.

2 Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Studenter sm endringsagenter. Ved å ha studenter på praksis i kmmunene, skjer det en utveksling mellm utdannings- g frskningsmiljøene g praksisfeltet sm er viktig. I tillegg kan studenter fungere sm endringsagenter mens de er i praksis. Dette kan skje ved at de får pplæring i nye måter å arbeide på g hvrdan disse kan implementeres før de er på praksisutplassering. I tillegg kan de få i ppgave under praksisperiden å identifisere ting de mener kan gjøres på en bedre måte g spille dette tilbake til praksisplassen. Dette frutsetter økt trykk på å implementere pplæring i innvasjn, entreprenørskap g frbedringskunnskap i utdanningene. Vi er spesielt enig i fkuset på hjemmet sm arena (inkludert kllektiv blig jfr tabell 6.1). En knsekvens av å ha hjemmet sm en enda sterkere arena, er at det trengs persnell sm har kmpetanse å jbbe på denne arenaen. I tillegg til kmpetanseheving av de sm er invlvert allerede, må dette legges inn i utdanningene. En åpenbar måte er å legge til rette fr at studenter har praksis knyttet til hjemmene. Det reiser nen utfrdringer i frhld til bl.a. veiledning, men det går gdt an å se fr seg at brukeren er den sm veileder studentene når de er i hjemmet. Videre kan man se fr seg at studenter fra ulike utdanninger kan ha praksis i hjemmet samtidig fr å sikre pplæring i tverrfaglighet. Det å la studenter ha praksis i hjemmet må hensyntas i utvikling av regelverk g avtaler m aktiviteter Flerfaglighet i frskning g utdanning. Dette er et frhld sm utvalget behandler bra g sm vi vil påpeke viktighetene av. Vi vil ppfrdre til at det stilles krav m flerfaglighet der det er naturlig fr å bidra til å påvirke utvikling i en ønsket retning mt mer samarbeid på tvers av faghegemniene. Behvet fr definerte msrgskjeder. I frbindelse med bl.a. samhandlingsrefrmen er det et fkus på pasientfrløp (ftest knyttet til sykehusinterne frløp) / behandlingsfrløp (ftest knyttet til frløp på tvers av nivå). Dette fkuset skyldes at det er nødvendig å definere hvrdan tjenester skal settes sammen fr at pasienten skal ppleve dem sm en helhet. Det samme behvet finnes i msrgssektren. Arbeid med å definere msrgskjeder vil gjøre det lettere fr en aktør å vite hva sm er frventet av andre aktører g hvrdan han/hun kan bidra til å gjøre jbben lettere fr de andre aktørene. Et gdt eksempel på slikt arbeid er frsknings g praksisprsjektet Samhandlingskjeden krnisk syke ( g spesielt Helhetlig Pasientfrløp i eget Hjem (HPH) sm kjøres i Midt-Nrge. Arbeidet med msrgskjeder bør gså framheves frdi det inkluderer rganisasjnsutvikling. Sm utvalget refererer til handler utfrdringene med å ta i bruk velferdsteknlgi 20 % m teknlgi g 80 % m rganisasjn. Behv fr systemfrståelse. Det er et behv fr å styrke aktørenes kunnskap m hvrdan hele helseg msrgstjenesten fungerer. Vi ser et sterkt behv fr utarbeiding g spredning av infrmasjn sm gir aktørene en systemfrståelse sm påvirker dem til å se den helheten de inngår i. Dette,

3 Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn sammen med andre tiltak, kan være med på å fremme den ønskede samhandlingen. Vi mener dette er vel så viktig sm utvalgets frslag m at ansatte g studenter skal ha pplæring i velferdsteknlgi (jfr kap 7.4). Det er etter vår mening viktigere hvrdan velferdsteknlgien spiller på lag med det øvrige systemet. Påkbling av privat utstyr til ffentlig ppfølging. Det er å frvente at det kmmer prdukter på markedet sm brukere kan kjøpe selv. Det trengs en vurdering av frhldet mellm å kjøpe velferdsteknlgi privat g å ha rett til å kble dette pp mt ulike systemet fr ppfølging. Det kan vurderes sm frdelaktig at flk kan kjøpe selv da det gir press på tjenesteyterne, men samtidig er det lett å se det uheldig i at det skapes behv sm ikke kan dekkes i situasjner hvr man ikke får kblet sitt private utstyrtile t system fr ppfølging. Etablering av kmmunale lærings- g mestringssentra (LMS). Det er viktig at det finnes et knutepunkt i en kmmune eller kmmunegruppe sm tilbyr eller har versikt ver tilbud sm er fkusert på å fremme mestring hs brukere g pårørende g gså kan tilby pplæring til ansatte i (helse g msrgs)pedaggikk sm fremmer slik mestring. LMSene kan være en viktig arena fr å spre kunnskap m fr eksempel hverdagsrehabilitering, selvhjelp g bruk av velferdsteknlgi. Arbeid med å etablere slike LMS, gså sett i lys av den rlle de er tenkt i samhandlingsrefrmen, bør pririteres. Nasjnalt frskningssenter sm fkuserer på tjenestene. Vi ser klart behvet fr et Nasjnalt InnvasjnsSekretariat fr Omsrgssektren (NISO) slik sm utvalget freslår. Vi legger likevel merke til at utvalget ikke framhever viktigheten av å ha et nasjnalt frskningssenter. Et slikt frskningssenter må drive målrettet g langsiktig frskning på høyt nivå g ha frskerrekruttering g utdanning sm en integrert del av aktiviteten. I tillegg trengs det sterke nettverk nasjnalt g internasjnalt g aktivt samarbeid med praksisfeltet. Fr å fylle disse ppgavene må frskningssenteret ha en langsiktig finansiering g en kritisk mengde av frskere g en aktivitet sm knsentreres rundt avgrensede satsingsmråder. Vi har nylig etablert et Senter fr Samhandlingsfrskning (SeSam, - et samarbeid mellm alle frsknings g praksismiljøene i Midt-Nrge sm er pptatt av frskning på utfrming av helse- g msrgstjenesten sm kan være en mdell fr et slikt frskningssenter eller muligens gså ivareta en slik funksjn. Bruk av simulatrtrening. Det er stre grupper persnell g brukere sm skal ha økt kmpetanse. Fr å få str kapasitet på feltet, vil det være hensiktsmessig å utvikle g ta i bruk simulatrer. En simulatr i denne sammenheng kan være alt fra et fysisk rm hvr man pårøver ut nye fysiske prdukter (jfr smarthus) via 3D virtuell utprøving av virtuelle prdukter g arbeidsmåter til nettsteder hvr man kan få pplæring g få se på prdukter.

4 Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Tilbud g system ut fra Diagnse eller funksjn. I mange tilfeller vil msrgstiltakene være knyttet til brukerens helsetilstand (jfr pkt Omsrgssektrens identitet g kunnskapsgrunnlag). Det bør klargjøres hvrdan man i primærhelsetjenesten skal frhlde seg til at fr eksempel samme bruker med tre eller flere diagnser i framtiden kan få tilbud m en KOLS, diabetes g hjertekffert sm innehlder mange av de samme funksjnene men sm likevel er kblet til ulike system. Det er spesielt behv fr en tenking m i hvilken grad man kan stimulere til generelle system. Viktigheten av bedriftsnettverk (MedITNr). Det er både viktig g riktig å satse på msrgsfeltet g spesielt velferdsteknlgi sm en ny næring (jfr kap 9). Det frutsetter tett samarbeid mellm alle aktører. Fr å lette tilgang til g synergi mellm bedrifter er det viktig med bedriftsnettverk. Et gdt virkemiddel vil derfr være å legge til rette fr bedriftsnettverk sm gså inkluderer FU virksmheter g ffentlige virksmheter. Ett eksempel på slik aktivitet er MedITNr ( sm gjennm sin Arena peride har skapt det største bedriftsnettverket innen velferdsteknlgi g Helse-IT. Bruk av eksisterende beflkningsstudier (HUNT). Vi mener det er riktig å satsen på en str nasjnal frløpstudie (jfr pkt 8.3.5). Vi vil peke på at arbeidet med en slik studie kan legges til miljø sm har kmpetanse g infrastruktur på å gjennmføre stre undersøkelser. Et slikt miljø er ved Helseundersøkelsen i Nrd-Trøndelag ( I tillegg bør de stre mulighetene sm ligger i allerede gjennmførte beflkningsundersøkelser benyttes. Igjen peker HUNT seg ut, med sitt unike materiale sm bl.a. gir mulighet til en tyvstart mer enn 25 år tilbake i tid. Frut fr å sette pp frløpstudien, bør det etableres et prgram sm sikrer uthenting av kunnskap fra allerede innsamlede data. Dette vil gi viktige innspill i utfrming av en frløpstudie. Inkluder de medisinsk frankrede fagene. Selv m det kan være en utfrdring med medikalisering (jfr pkt 8.1.7), vil vi framheve viktigheten av gså å inkludere de medisinsk frankrede fagene. Det ligger mange styrker i bl.a. deres frskningstradisjn sm kan bidra til å løfte msrgsfrskning. Dette gjelder frhld sm vekten på generaliserbarhet, internasjnal rientering g studier av effekt. Det bør gså prblematiseres hvrdan msrgsfrskning kan gjøres mer generell jfr ppsummeringen i pkt Selv m det kan ppleves sm urettferdig å sammenligne msrgsfrskning med frskning sm har utgangspunkt i menneskers fysilgi (fr eksempel virkemåter g effekt av medisiner) hvr man antar at kunnskap frambrakt i Nrge er like relevant i alle andre deler av verden, er det likevel ne av lære av en slik tankegang. Det trengs et fkus på at kan være generelle universelle sannheter gså på msrgsfeltet, spesielt hvis man har et fkus på de underliggende mekanismene.

5 Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Kbling til helsetjenestefrskning. Skal msrgsfrskningen bli sterkere trengs det en strategisk ppbygging hvr det blir stadig flere sm tar dktrgrader på feltet. Frdi en gd del av msrgsfrskningen har likheter med helsetjenestefrskning (tverrfaglighet, bruk av flere ulike metder med mer), bør man spille på disse miljøene i ppbyggingen. Det gjelder alt fra å etablere PhD prgram hvr PhD emner i helsetjenestefrskning inngår, til å kble msrgsdimensjnen på større helsetjenestefrskningsprsjekt. Fkus på kmmunene. Vi skjønner hvr utvalget kmmer fra når de skriver at det bør skilles klarere mellm msrgsfrskning g spesialisthelsetjenestefrskning. Vi er av den ppfatning at det må være er en så gd sammenheng mellm mrådene, at det er uheldig å perere med et skille. Vi mener det er riktigere å passe på at det blir et fkus på kmmunene i det ttale frløp fra sykehus til msrg. Ved å legge til rette fr at kmmunene skal ha en sentral plass, vil man få en frskyvning av den dminans sm spesialisthelsetjenesten har hatt til å bestemme faglige mål, frdeling av ppgaver g innhld. Med vennlig hilsen Aslak Steinsbekk Prsjektleder i Trndheim Helseklynge

6 Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Vedlegg Mbilisere til økt frskningsaktivitet i næringslivet Det å mbilisere flere bedrifter til å ta i bruk FU g andre til øke sin FU-aktivitet er et viktig bidrag i næringsutviklingsarbeidet i reginen. De reginale FU-virkemidlene skal bidra til at næringslivet i reginen øker sin innvasjns- g knkurranseevne ved å initiere frskningsprsjekt g ta i bruk resultater fra FU. utvikle arenaer der aktørene møtes, skape bevissthet m frskningens betydning sørge fr gd infrmasjn m mulighetene sm ligger i de ulike virkemidlene, Styrke bestillerkmpetanse i næringslivet Øke FU-kmpetansen i næringslivet, blant annet gjennm økt andel av persner med dr.gradskmpetanse ved å stimulere til bruk av nærings-phder. Synliggjøre muligheter i nasjnale g internasjnale frskningsprgram Bruke studenter/fagmiljø, kmpetansemegling g næringshagene aktivt fr å sikre bedrifter g gründere i distriktene tilgang på relevante FU-miljø Aktiv bruk av reginale bedriftsprsjekter g reginale institusjnsprsjekter gjennm Reginalt frskningsfnd Midt-Nrge Trekke FU-miljøene sterkere inn i arbeidet med næringsrettede utviklingsstrategier, eksempelvis marin, landbruk g kulturnæring samt sentrale ffentlige virksmheter sm helse. Stimulere til tettere samarbeid mellm de ulike FU-aktørene i Trøndelag gjennm RFF, VRI g andre tiltak. 5.2: Mbilisere til frskning g innvasjn i ffentlig sektr Offentlig sektr må stadig frnyes fr å videreutvikle velferdssamfunnet g møte nye utfrdringer. De reginale FU-virkemidlene skal brukes til å fremme deltakelse fra ffentlig sektr i frskningsprsjekter g bidra til aktiv frmidling g bruk av frskningsresultater. Pririterte virkemidler Bidra til utvikling av rganisasjnsfrmer i det ffentlige sm skaper kreative rm hvr frskjelligheter kan møtes, hvr ildsjelene g persner med eierskap til nye ideer stimuleres g gis tillit enten de er medarbeidere, ledere eller plitikere. Skapes arenaer der sektren g frskningsmiljøene møtes erfaringene med kmpetansemegling er her en mulighet sm bør utnyttes. Arbeide fr at ffentlig sektr tilrettelegger fr innvasjn gjennm sine kjøp.

7 Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Bidra til samarbeid ver kmmunegrensene får økt i mfang, i frm av Reginråd kmmunegrupperinger, samkmmuner, tjenestesamarbeid g lignende. Utvikle et tettere samarbeid mellm FU-miljøene g ffentlig sektr i frbindelse med FU-arbeid g kunnskapsfrmidling. Frbedre g tilpasse virkemidlene til ffentlig sektr/kmmunale behv Brukerstyrt frskning sm et virkemiddel fr å skape nærhet til frskning i ffentlig sektr. Etablere kmpetansemekling innenfr innvasjn i ffentlig sektr Avsette midler i ffentlige virksmheter fr egne utviklingstiltak Synliggjøre muligheter i nasjnale g internasjnale frskningsprgram Aktiv bruk av mulighetene i eksisterende rdninger sm Offentlige utviklingskntrakter (Innvasjn Nrge), SkatteFunn g Reginale Frskningsfnd 5.3: Stimulere næringsliv g ffentlig sektr til å ta i bruk studentenes kmpetanse Studenter kan, fr både næringsliv g ffentlig sektr, utgjøre en kmpetanseressurs gjennm studieløpet. Gjennm studentppgaver g praksisperider tilfører studentene virksmhetene ppdatert kunnskap, nye impulser g innfallsvinkler. Likeså viktig sm studentens arbeid i virksmhetene, er den kmpetanseressursen sm følger studenten gjennm veileder g tilgang på fagmiljø. De reginale FU-virkemidlene skal brukes til å fremme Trøndelag sm en attraktiv karreierregin fr studentene hvr virksmheter i reginen gjøre seg attraktive fr studentene g fagmiljøene g bidra til en bedre tilpassing mellm studentens kmpetanse g næringslivet g ffentlig sektrs behv. Ha tiltak fr at virksmheter i hele Trøndelag gjør bruk studentene sm en ressurs. Bidra til at fagpersnene ved lærestedene knytter kntakter med virksmheter gså i distriktene. Tilpasning av studieplaner med bakgrunn i reginens behv fr kmpetanse Styrke arbeidet med studentmbilitet, herunder øke antallet studentppgaver i næringslivet i hele Trøndelag. Bruke næringshagene aktiv i arbeidet med studentmbilitet Mtivere g knytte studenter g fagmiljø til lkale virksmheter, ffentlig g privat. Utvikle Trainee-rdningene Serieppgaver fr studenter. Tilrettelegge fr at studenter kan gjøre ppgaver parallelt eller at en ppgave kan påbegynnes av en student g videreføres av en annen. Det sikrer at gså større prsjekt kan gjøres sm studentppgaver, men utfrdringen er at dette krever mer tilrettelegging

8 Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Veilederressurser til krdinering. Fr å få flere studenter invlvert i FU prsjekt, trengs det tid g kapasitet til krdinering. FU prsjekt bør derfr gis rammer til dette, evt at det finnes egne virkemidler fr slik aktivitet. 5.4: Tilpasse g bruke virkemidlene målrettet mt næringsliv g ffentlig sektr Trøndersk næringsliv g ffentlig sektr har et bredt spekter av virkemidler å benytte i sitt FU-arbeid. De reginale FU-virkemidlene skal gjøres relevante fr de virksmhetene sm tradisjnelt har liten erfaring eller kunnskap med å ta i bruk FU-virkemidler, men hvr det likevel er et ptensial fr utvikling innenfr viktige innsatsmråder i reginen. virkemidlene skal tilpasses ffentlig sektr sine behv. Arbeide fr å fremme flere brukerstyrte prsjekter i ffentlig sektr Tilrettelegge fr finansiell samhandling mellm ffentlige g private virksmheter g UH-sektren Påvirke nasjnale myndigheter g Frskningsrådet fr tilpasning av virkemidler Samhandling mellm virkemiddelaktørene fr frenkling, krdinering g helhetsperspektiv i virkemiddelbruken. Dialg m mulige FU-prsjekter mellm VRI, Innvasjn Nrge, Reginalt frskningsfnd g fylkeskmmunene fr å dele prsjekterfaring. Utvikle nye virkemidler, særlig innenfr ffentlig sektr 5.5 Styrke de reginale FU-miljøene fr å dekke reginens kmpetanse- g utviklingsbehv Trøndelag har et sterkt frsknings- g utdanningsmiljø representert av universitet, høyskler g frskningsinstitutter. Sammen kan institusjnene tilby utdanning g FU innenfr de fleste fagmråder. De reginale FU-virkemidlene skal brukes til at kmpetansemiljøene i reginen skal være bidragsytere til nyskaping g innvasjn g være sentrale samarbeidspartnere fr trønderske virksmheter. styrke samhandling miljøene i reginen. Bidra til at FU-aktører g andre sentrale reginale aktører samarbeider i strategiprsesser g utviklingsprsjekter, Finne arbeidsfrmer sm styrker kunnskaps- g utdanningsinstitusjnenes bidrag til utvikling g nyskaping i reginen. Ha en ppdatert versikt ver FU miljø på de strategiske satsingsmrådene i reginen.

9 Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trekke FU-miljøene sterkere inn i arbeidet med utviklingsstrategier innenfr næringsliv g ffentlig virksmhet. Utvikle strukturer sm bidrar til bedre samhandling mellm FU-miljøene. Stimulere til tettere samarbeid mellm de ulike FU-aktørene i Trøndelag gjennm RFF, VRI g andre tiltak. Skape bedre kunnskap m hverandre gjennm å videreutvikle arenaer mellm næringsliv, ffentlig virksmhet g FU. Aktiv bruk av frskerprsjekter g institusjnsprsjekter gjennm Reginale frskningsfnd Bidra til samhandling, arbeidsdeling g knsentrasjn (SAK) mellm FU miljøene. 5.6: Utvikle Trøndelag sm levende labratrium fr å øke de reginale effektene av nasjnale FU-miljø i reginen. Levende labratrium er et knsept hvr frskningen fregår i brukerens eget miljø. De reginale FU-virkemidlene skal brukes til at nasjnale g reginale miljø i reginen samarbeider m viktige innsatsmråder g lager reginale strukturer (knsrtium) hvr man har sm målsetting å prøve ut frskningsideer i str skala i brukermiljø. Utarbeide en reginal fresight sm beredskap fr å innhente fremtidsrelevant kunnskap fr å mbilisere til felles handlinger. Bidra til etablering av reginale knsrtium på viktige frskningsmråder Velferdsteknlgi Etablere FU enheter i kmmunene sm kan bidra til samarbeid g tilrettelegging.

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Tilsyn med studiekvalitet Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Kvalitetsmråder fr studieprgram Tilsyn g stimulans til kvalitetsutvikling Strtingets føringer Strukturmeldingen Knsentrasjn fr kvalitet Skjerpede

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen Samhandlingsrefrmen Erfaringer g utfrdringer sett fra Fylkesmannen Oppdrag fra Helsedirektratet Tilby pplæring i lv m kmmunale helse- g msrgstjenester g spesialisthelsetjenestelven med hensyn til samarbeidsavtaler

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer

Tiltaksplan for at VRI og RFF skal bidra til flere større/ internasjonale FoUprosjekter

Tiltaksplan for at VRI og RFF skal bidra til flere større/ internasjonale FoUprosjekter Oppsummering fra VRI/RFF-samlingen på Hurtigruten 9.-10. mars 2011 Tiltaksplan fr at VRI g RFF skal bidra til flere større/ internasjnale FUprsjekter i Nrd-Nrge Tiltak fr å få bedre uttelling på søknader

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Hvor står vi hvor vil vi - hvordan kommer vi dit? Nå må vi over i konkret handling!

Hvor står vi hvor vil vi - hvordan kommer vi dit? Nå må vi over i konkret handling! Hvr står vi hvr vil vi - hvrdan kmmer vi dit? Nå må vi ver i knkret handling! 15. februar 2011 Lars Ueland Kbr, frsker g larvikspatrit g verktøymaker telemarksfrsking.n Telemarksfrsking Ignranti, quem

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Gode valg for den enkelte og samfunnet Bakgrunn 1. Økt kvalitet på og tilgang til karriereveiledning a. Hvorfor er dette viktig?

Gode valg for den enkelte og samfunnet Bakgrunn 1. Økt kvalitet på og tilgang til karriereveiledning a. Hvorfor er dette viktig? Gde valg fr den enkelte g samfunnet Dette dkumentet ppsummerer innspill fra temaknferansen «Gde valg fr den enkelte g samfunnet», Bergen 29. juni 2016. Knferansen var gså pre-knferanse til ministermøte

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske Overgangen mellm spesialist- g kmmunehelsetjeneste HVORDAN FUNGERER DET I PRAKSIS? Ann Helene Arnestad, virksmhetsleder Asker kmmune Hva er samhandlingsrefrmen? Hva betyr samhandlingsrefrmen fr flk flest?

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015 Oppsummering fra dialgmøte med Valdres 8. juni 2015 Velkmmen g bakgrunn fr samlinga v/wibeke Børresen Grpen g Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskmmune (vedlegg 1) Prsessen fr dialgmøtet, presentasjn av deltakerne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

Er det behov for «mellomromskompetanse» i helse- og omsorgssektoren?

Er det behov for «mellomromskompetanse» i helse- og omsorgssektoren? Er det behv fr «mellmrmskmpetanse» i helse- g msrgssektren? ehelse 2013, Osl Dag Waaler Avdeling fr helse, msrg g sykepleie Høgsklen I Gjøvik Begrepet mellmrmskmpetanse ble første gang brukt i 2008 av

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én jurnal fr hele helsetjenesten Sist ppdatert 1. september 2017 2 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm skal anskaffe g innføre ny, elektrnisk pasientjurnal fr helsetjenesten i hele Midt-Nrge

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer