Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64"

Transkript

1 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall på idrettstinget. Hvrfr er endring nødvendig Med 46 % av stemmene i aktivitetslinjen (særfrbund), 46 % av stemmene i NIFlinjen (idrettskretser) g 8 % av stemmene i idrettstyret, er de rganisasjnsledd sm har ansvar fr all aktivitet i nrsk idrett i mindretall på Idrettstinget g har derved fr liten reell innflytelse Blkkdannelsen på Idrettstinget virker handlingslammende g hindrer en dynamisk utvikling av idrettsrganisasjnen Idrettsrganisasjnen har med dagens sammensetning av Idrettstinget ikke evne til å tilpasse seg g refrmere seg fr å møte endringer i samfunnet Enkelte viktige beslutninger fattes uten frankring i aktivitetslinjen Hva vil endringene bidra til Idrettsrganisasjnen styres av de rganisasjnsledd sm har ansvar fr all aktivitet En misnøye sm har vart i flere tiår fjernes med en løsning innenfr idrettsrganisasjnen, g splittelse av rganisasjnen unngås Ressurser sm benyttes til flere aktiviteter g ppgaver sm ppleves nødvendige med dagens rganisasjnsstruktur kan frigjøres g det legges til rette fr bedre ttal ressursutnyttelse Det legges grunnlag fr et bedre fungerende øverste rgan i nrsk idrett med rm fr uavhengig debatt Det legges grunnlag fr bedre frankring av viktige beslutninger Sammenliknbare rganisasjner I idrettsfrbundet i Sverige har særfrbundene ca. 90 % av stemmene i det øverste rganet, g reginene har ca. 10 % I idrettsfrbundet i Danmark har særfrbundene 100 % av stemmene I LO har fagfrbundene 86,7 % av stemmene i det øverste rganet, g fylkesrganisasjnene 13,3 % I NHO har landsfreningene 80 % av stemmene, g reginfreningene 20 % Adresse Idrettens hus Ullevål stadin 0840 Osl Særfrbundskrdinatr Terje Jørgensen

2 Side 2 Faktaark tingsaken NIF Særfrbund NIF er en paraplyrganisasjn uten eget aktivitetsansvar. Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Særfrbund er selvstendige juridiske enheter med ansvar fr sine idretter. NIF er altså en paraplyrganisasjn fr selvstendige, nasjnale rganisasjner. Særkretser er rganisasjnsledd i særfrbundene (Osl ftballkrets er en del av Nrges Ftballfrbund, g frhldet til Osl idrettskrets begrenser seg til at ftballkretsen leier lkaler av idrettskretsen). Idrettskretser Idrettskretser har ppgaver av frvaltningsmessig karakter lvpålagte ppgaver slik sm pptak g nedleggelse av klubber samt ansvar fr gde rammevilkår fr idretten reginalt. Idrettskretsene har ikke ansvar fr ne aktivitet. Idrettstinget g medlemskap SFF Idrettskretsene har et valgt styre sm skal arbeide fr idrettens rammevilkår i fylkene, samtidig sm idrettskretsene er reginledd fr paraplyrganisasjnen. Administrative ledere i idrettskretsene har generalsekretæren i NIF sm sin frmelle arbeidsgiver. Paraplyrganisasjnens persnalsamlinger mfatter alle ansatte i NIF sentralt g alle ansatte i idrettkretsene. Det statlige tilskuddet til idrettkretser g paraplyrganisasjnen gis sm en samlet ptt, g frdeles av NIF. Med 75 stemmer på Idrettstinget (ca. 46 %) er særfrbund i mindretall. Idrettskretser har 75 stemmer (ca. 46 %) g idrettstyret 13 stemmer (ca. 8 %) Særfrbund g drettslag er medlemmer i NIF. Det er ikke idrettskretser. Idrettslagene representeres t veier til Idrettstinget. Både gjennm idrettskretser g gjennm særfrbund. Særfrbundenes Fellesrganisasjn (SFF) er en medlemsbasert interesserganisasjn fr særfrbundene i NIF. Organisasjnen skal arbeide fr at medlemmene ppnår best mulige rammevilkår. 46 av 54 særfrbund har medlemskap i rganisasjnen.

3 Side 3 Nen utslag av at særfrbundene ikke har flertall i sin egen rganisasjn Idrettskretsene pptrer fte sm en samlet blkk på Idrettstinget. Blkkdannelsen virker handlingslammende g hindrer en nødvendig utvikling av rganisasjnen. På Idrettstinget i 2007 ble kun 3 av 13 lvendringsfrslag fra særfrbundene vedtatt. I 2005 hadde rganisasjnsledd (i hvedsak idrettslag g særfrbund) i nrsk idrett ca. 700 mill. krner i inntekter fra spillautmater. Autmatmarkedet ble lagt m i 2007 med den følge at disse inntektene frsvant. Idrettsrganisasjnen fikk kun 308 mill. krner i kmpensasjn fra staten. Mt særfrbundenes vilje vedtk idrettstyret at deler av kmpensasjnen skulle benyttes til en økning i tilskuddet til idrettkretser g NIF sentralt på 28 mill. krner, ne sm var med på å øke tilskuddet med 42 % fra 2007 til Sentralleddet i NIF hadde i ansatte. I 2009 var antallet økt til 54 (en økning på mer enn 157 %) uten at særfrbundene i vesentlig grad har etterspurt nye tjenester. Krt histrikk NIF har sin histrie tilbake til 1861 (150 årsjubileum i år) Maktkampen mellm særfrbund g idrettskretser har i realiteten vært et tema helt siden starten Staten (regjeringen) har både direkte g indirekte påvirket rganisasjnsmessige endringer gjennm årene NIF i sin nåværende frm ble etablert i 1946 da hadde idrettkretsene klart flertall Ordning med like mange stemmer til særfrbund g idrettskretser ble etablert i 1978 Særfrbundene har siden den gang frsøkt å få flertall i sin egen situasjn men aldri lykkes Idrettkretsene bruker tradisjnelt en taktikk hvr de hlder str avstand til saken, g håper at den dør ut det har de hittil lykkes gdt med

4 Side 4 Om særfrbundenes pågående arbeid Særfrbundene tk denne saken pp på nytt smmeren 2009 med mål m at nå MÅ det endring til Særfrbundenes Fellesrganisasjn ble stiftet i nvember 2009 Den reelle hensikten med å etablere rganisasjnen var å frmalisere samarbeidet mellm særfrbundene slik at det ble etablert et grunnlag gså fr eventuelt å utvide samarbeidet Idrettkretsene tk i starten ikke initiativet på strt alvr Manglende respns fra idrettskretsene førte høsten 2010 til at særfrbundene vedtk å kreve ekstrardinært ting fr behandling av frslag m endret sammensetning av idrettstinget versendelse av kravet ble utsatt frdi idrettstyret tk initiativet til en dialg (sm aldri reelt km i stand) Idrettstyret har ikke bidratt til å bringe saken nærmere en løsning Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe sm rant ut i lite knkret, g en nylig avsluttet høring avdekket at partene frtsatt står langt fra hverandre. Sm kllegium vil Idrettstyret sannsynligvis spille en lite sentral rlle i tiden fremver. Den nevnte høringen har avdekket at det i svært liten grad er villighet i idrettskretsene å vurdere en endring i sammensetningen av Idrettstinget Særfrbundene ønsker nå å klargjøre knsekvenser dersm det ikke lykkes å få endret sammensetningen av Idrettstinget. Særfrbundene har bevisst hldt saken unna media nå lanseres den i pressen Særfrbundenes mål: lvgivende flertall (2/3) men det er villighet til å akseptere negativt flertall (35 %) fr kretsene dersm det kan finnes en løsning sm gjør at idrettsrganisasjnen ikke splittes 60/40 er det abslutt dårligste særfrbundene kan akseptere.

5 Side 5 Idrettskretsenes argumenter Det kan frventes at idrettkretsene vil presentere følgende argumenter: Argument fra idrettskretser Idrettskretsene gjør en viktig jbb Idrettkskretsene må ha halvparten av stemmene på idrettstinget, ellers blir ikke distriktenes interesser ivaretatt Dersm idrettskretsenes innflytelse reduseres vil det gå ut ver breddeidretten Endret tingsammensetni ng slik særfrbundene ønsker vil true den nrske idrettsmdellen Fakta Ja, uten tvil. Men dette er ikke et argument fr at idrettkretsene skal ha halvparten av stemmene på Idrettstinget Samtlige 54 særfrbund er selvstendige nasjnale rganisasjner. Styret i et særfrbund velges av et særfrbundsting bestående av idrettslag fra hele landet Halvparten av særfrbundene har valgt presidenter med bstedsadresse utenfr Osl g Akershus (til sammenlikning br ca. 25 % av Nrges beflkning i Osl g Akershus, så det er riktig at det er en viss verrepresentasjn fra Osl g Akershus) Med særfrbundenes frslag til ny sammensetning av Idrettstinget har idrettskretsene frtsatt en betydelig innflytelse, mye større enn distriktene har i idrettsrganisasjnen i Sverige g Danmark, g i LO g NHO. All aktivitet i nrsk idrett rganiseres i særfrbundslinjen gså all breddeaktivitet De fleste særfrbund har større fkus g større ressursbruk på bredde enn tpp det er de helt stre frbundene med betydelige markedsinntekter sm dminerer tppidretten, g disse ivaretar i tillegg bredden gdt Det fremstår ikke klart hva idrettskretsene knkret gjør sm ivaretar breddeidretten annet enn frvaltningsppgaver knyttet til anleggsbygging g tilskudd til idrett lkalt g reginalt, samt utvikling av hvedlaget i fleridrettslag (hvilke er viktig ppgaver sm gjøres like gdt med mindre innflytelse på Idrettstinget) Det er uklart hva sm menes med begrepet den nrske idrettsmdellen Nrsk idrett preges av (blant annet) Str andel av beflkning i alder 6-12 år er med i den rganiserte idretten Strt medlemstall i andel av beflkningen Mange idrettslag Felles rganisasjn fr rganisert (bredde)idrett g lympisk virksmhet Dagens tingsammensetning er ikke en frutsetning fr nen av disse frhldene (eller andre frhld sm betraktes sm frtrinn) Nrsk idrett preges OGSÅ av (blant annet) Str avstand fra idrettslag til Idrettsting (IL er representert t likeverdige veier) En meget sterk g til dels uavhengig paraplyrganisasjn Et Idrettsting sm gså uavhengige aktører beskriver sm egnet til å lamme rganisasjnen Å rette pp i disse frhldene vil helt klart styrke den nrske idrettsmdellen

6 Side 6 Q & A Hva ønsker særfrbundene? Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall på idrettstinget. Særfrbundene mener prinsipielt at de bør ha lvgivende flertall, slik særfrbundene i Sverige g Danmark har, men er villig til å akseptere at idrettskretsene behlder negativt flertall dersm dette kan legge til rette fr en løsning innenfr dagens idrettsrganisasjn. Hvrfr vil særfrbundene ha endret tingsammensetning? Idrettskretser er frvaltningsledd i nrsk idrett. De er reginkntrer fr paraplyrganisasjnen NIF, g har ansvar fr å arbeide fr gde rammevilkår fr idrett i fylkene. Generalsekretæren i NIF har frmelt arbeidsgiveransvar fr ansatte i idrettskretsene. Særfrbundene er selvstendige rganisasjnsledd sm i mtsetning til idrettskretser er medlemmer i NIF. Det er rganisasjnsmessig betenkelig løsning at idrettskretsene har halvparten av stemmene på Idrettstinget. Særfrbundene freslår endret sammensetning fr: å få en mer tidsriktig struktur hvr rganisasjnsledd med ansvar fr utøvelse g utvikling av aktivitet har kntrll i egen rganisasjn å skape en mer dynamisk g effektiv rganisasjn å legge grunnlag fr et bedre fungerende øverste rgan i nrsk idrett med bedre frankring av viktige beslutninger g med rm fr uavhengig debatt å fjerne en misnøye sm har vart i flere tiår g fr å unngå en splittelse av rganisasjnen å legge grunnlag fr et tettere g bedre samarbeid mellm idrettskretsene g særfrbundene Hva er det sm er så galt med dagens rdning? I tillegg til at aktivitetsleddene er i mindretall, fører likevekten mellm idrettskretser g særfrbund til at det øverste rganet i nrsk idrett ikke blir en arena fr debatt rundt de stre g viktige idrettsplitiske sakene slik det burde være. Tinget blir frutsigbart, g preges av interesseknflikten mellm de t blkkene. Likevekten medfører gså str avstand mellm paraplyrganisasjnen (NIF) g underliggende ledd. Denne avstanden fører til at det i enkelte tilfeller fattes vedtak på tvers av hele aktivitetslinjens syn. Nevn nen knkrete eksempler på vedtak sm har blitt feil på grunn av dagens tingsammensetning Spørsmålet m endret sammensetning av Idrettstinget handler ikke nødvendigvis m feil vedtak. Det handler snarere m debatter g saker sm aldri kmmer pp. Det er gså et spørsmål m styring av sentralrganisasjnen, g m et mer dynamisk idrettsting sm arena fr debatt rundt de viktigste idrettsplitiske spørsmål sm kan legge grunnlaget fr en løpende g dynamisk utvikling av idrettsrganisasjnen. Også utenfrstående bservatører beskriver tingsammensetningen sm lammende fr rganisasjnen g preget av en plitisk spenning mellm idrettskretser g særfrbund. De viktigste sakene blir ftest ikke tatt pp.

7 Side 7 Når det er snakk m knkrete eksempler, kan det fr eksempel vises til at av 13 lvendringsfrslag fra særfrbund ved siste Idrettsting i 2007 ble kun tre vedtatt. Hva er det sm blir bedre med ny tingsammensetning? En spenning mellm særfrbund g idrettskretser sm har like mange stemmer på tinget blir brte, g tinget kan bli det dynamiske øverste rgan det burde være. En fr str avstand mellm aktivitetsleddene i idrettsrganisasjnen særfrbundene g paraplyrganisasjnen blir redusert. Samarbeidet mellm idrettskretser g særfrbund i tilrettelegging fr aktivitet i idrettslagene kan bli bedre når den idrettsplitiske spenningen mellm dem blir brte. Hva gjør særfrbundene dersm frslag til endret tingsammensetning stemmes ned? Særfrbundene føler et ansvar fr å gjøre det sm skal til fr å rette pp en rganisasjnsmessig svakhet sm har fått vare alt fr lenge. Dersm dette ikke lykkes på Idrettstinget i 2011, vil særfrbundene innenfr sin interesserganisasjn (Særfrbundenes Fellesrganisasjn) intensivere arbeidet med å få endret tingsammensetningen. Er særfrbundene innstilt på å melde seg ut av NIF hvis ikke tingsammensetningen endres? Dersm særfrbundenes frslag m endret tingsammensetning stemmes ned på Idrettstinget i 2011, vil særfrbundene frtsette arbeidet med denne saken. Det vil i første mgang bli aktuelt å tilføre særfrbundenes interesserganisasjn flere ppgaver. Ytterligere tiltak vil gså bli vurdert, men det fremstår ikke sm aktuelt å legge pp til utmelding av NIF i denne mgang. Svekkes ikke den nrske idrettsmdellen med en ny tingsammensetning? En ny tingsammensetning vil etter særfrbundenes mening styrke den nrske idrettmdellen. Nrsk idrett preges av (blant annet) at en str andel av beflkning i alder 6-12 år er med i den rganiserte idretten, g et høyt medlemstall i frhld til beflkning. Dagens tingsammensetning er ikke en frutsetning fr dette. Den er snarere en frutsetning fr en str avstand fra idrettslag til Idrettsting (IL er representert t likeverdige veier), en meget sterk g til dels uavhengig paraplyrganisasjn g et frutsigbart g statisk idrettsting. Ønsker særfrbundene å få idrettskretsene ut av Idrettstinget, g endg gså lagt ned? Overhdet ikke. Idrettskretser er sentrale rganisasjnsledd sm utfører viktige ppgaver, men dette er ikke ensbetydende med at det er riktig at idrettskretsene skal ha en vetrett. Tvert i mt mener særfrbundene at det er rm fr bedre samarbeid mellm idrettskretser g særfrbund i arbeid med tilrettelling av aktivitetene i idrettslagene når den idrettsplitiske spenningen blir brte. Vil ikke den freslåtte endringen føre til en sentralisering av idrettsrganisasjnen? Samtlige 54 særfrbund er selvstendige nasjnale rganisasjner. Styret i et særfrbund velges av et særfrbundsting bestående av idrettslag fra hele landet Med særfrbundenes frslag til ny sammensetning av Idrettstinget har idrettskretsene frtsatt en betydelig innflytelse, mye større enn distriktene har i idrettsrganisasjnen i Sverige g Danmark, g i LO g NHO.

8 Side 8 Er ikke dette de stre særfrbundenes kamp fr å få mer makt i idrettsrganisasjnen? Særfrbundene står samlet i denne saken stre g små. Det fremsendte frslag til ny tingsammensetning gir faktisk de største særfrbundene mindre innflytelse i frhld til øvrige særfrbund enn i dag. Er dette en sak sm handler m enkeltpersners jakt på mer makt? Nei. Særfrbundene er pptatt av et gdt valg på Idrettstinget i 2011, slik at vi får et gdt idrettstyre fr de neste fire årene. Men spørsmålet m ny sammensetning av Idrettstinget er aller viktigst. Dette handler ikke m å få enkeltpersner inn i sentrale psisjner i idrettsrganisasjnen. Handler ikke dette bare m makt g penger? Særfrbundene fremhlder prinsipielle argumenter, g har jbbet med denne saken i flere tiår. Dagens tingsammensetning er en anakrnisme, g særfrbundene har ikke kjennskap til tilsvarende løsning ne sted i verden. Uheldig ressursdispnering er allikevel et sentralt utslag av dagens uheldige tingsammensetning. Sentralleddet (NIF) har rm til å pptre uavhengig av resten av rganisasjnen. Dette skjedde blant annet da kmpensasjnsmidlene fr brtfall av autmatinntekter ble frdelt i idrettsrganisasjnen i 2008 g I strid med synspunkt fra en samlet særfrbundssektr, vedtk NIF å bruke deler av denne kmpensasjnen til å øke ptten fr statlig tilskudd til sentralrganisasjnen med 42 % fra 2007 til Disse midlene skulle gått til aktivitetsleddene i nrsk idrett. Det var 21 ansatte i NIFs generalsekretariat i I 2009 var dette tallet økt til 54, en økning på 157 % på fire år. Er alle særfrbundene samlet i denne saken? 46 av 54 særfrbund har tegnet medlemskap i Særfrbundenes Fellesrganisasjn. Det er ikke fremhldt argumenter fra de øvrige åtte særfrbund at de er uenig med kravet m at særfrbundene skal ha flertall på Idrettstinget. Hvrfr kan ikke denne saken løses internt i nrsk idrett? Særfrbundene tk spørsmålet m tingsammensetning pp på ny i juni 2009, g har siden arbeidet fr å få til en løsning innenfr idrettsrganisasjnen. Saken har bevisst vært søkt hldt brte fra ffentligheten. Særfrbundene har søkt å få til en frpliktende dialg med idrettskretsene i denne saken, uten å lykkes. Idrettstyret har hatt saken på sitt brd i snart t år, men det har kmmet svært lite knkret ut av dette arbeidet. Mener særfrbundene at de virkemidler sm tas i bruk i denne saken er ryddige? Ja. Idrettsrganisasjnen sitter fastlåst med en sammensetning av idrettstinget sm ikke ser ut til å la seg endre. Etter flere mislykkede frsøk på endring kan særfrbundene velge å gjøre det sm skal til fr å få endret tingsammensetningen, eller de kan la saken ligge, med den følge at dagens uheldige tingsammensetning frtsetter - sannsynligvis i flere tiår. Særfrbundene ønsker å få til en løsning innenfr idrettsrganisasjnen, g har hele veien søkt dialg med idrettskretsene.

9 Side 9 Er det ikke hensynet til idrettslagene sm bør veie tyngst? Ingen er tjent med en fastlåst situasjn på Idrettstinget g en paraplyrganisasjn sm pga idrettstingets sammensetning kan perere med str uavhengighet. Aller minst idrettslagene. Særfrbundene arbeider fr å frenkle rganisasjnen g gjøre veien fra idrettslag til Idrettstinget krtere. Det bør være en hvedregel at et rganisasjnsledd er bemannet kun fr å løse de ppgaver sm etterspørres av underliggende ledd. Dette bør gjelde fr særfrbund g fr NIF. Vil ikke breddeidretten lide dersm særfrbundene får flertall på tinget? All breddeidrett rganiseres i særfrbundslinjene. Idrettskretsene har ingen rlle i den daglige idrettslige aktivitet heller ikke fr breddeidretten. Det er viktig å ha klart fr seg at særkretser innenfr ftball, ski g andre idretter er rganisasjnsledd i særfrbundene g ikke i idrettskretsene. De fleste særfrbund har større fkus g større ressursbruk på bredde enn tpp det er de helt stre frbundene med betydelige markedsinntekter sm dminerer tppidretten, g disse ivaretar i tillegg bredden gdt. Hva med Idrettsrådene burde ikke de gså være representert på idrettstinget? Idrettsrådene har vertatt flere av ppgavene idrettkretsene tidligere hadde, g mange idrettslag pplever nk at idrettsrådene er viktigere fr dem enn idrettskretsene er. Særfrbundene har ønsket å unngå å gjøre arbeidet med å endre tingsammensetningen kmplisert, g har derfr i denne mgang ikke tatt pp spørsmålet m idrettsrådene bør være representert på Idrettstinget. Det kan være aktuelt å vurdere en slik endring i fremtiden. Hva med Idrettslagene burde ikke de gså være representert på idrettstinget? Idrettslagene er i dag representert t veier. Både gjennm idrettskretser g særfrbund. Dersm et idrettslag ønsker å få fremmet en sak fr behandling på Idrettstinget, må saken frankres både i særfrbundene g idrettskretsene. Eller risikerer idrettslaget at den andre fløyen stemmer saken ned. En representasjn t veier styrker altså ikke idrettslagenes demkratiske innflytelse. Med flertall på Idrettstinget fr særfrbundene, vil det bli lettere å få saker frem til behandling på Idrettstinget. Det er m lag idrettslag med medlemskap i NIF. En representasjn fra idrettslagene på Idrettstinget vil derfr måtte bli indirekte; det må fretas en frm fr utvelgelse av de idrettslag sm skal møte på Idrettstinget. Når idrettslagene allerede er representert indirekte gjennm t kanaler, er det pplagt at en tredje tilsvarende representasjnsvei ikke styrker idrettslagenes innflytelse. En slik løsning vil gså gjøre et allerede fr kmplisert sammensatt Idrettsting ytterligere kmplisert. Vil ikke distriktene få redusert innflytelse i NIF dersm sammensetningen av Idrettstinget slik særfrbundene freslår? Særfrbundene er selvstendige rganisasjner, g de aller fleste har en landsmfattende virksmhet. Styret i et særfrbund velges av et særfrbundsting bestående av idrettslag fra hele landet Med særfrbundenes frslag til ny sammensetning av Idrettstinget har idrettskretsene frtsatt en betydelig innflytelse, mye større enn distriktsleddene har i idrettsrganisasjnen i Sverige g Danmark, g i LO g NHO.

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

OM NOU 2006 : 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

OM NOU 2006 : 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE KOCi!(F...F3cii... Det Kngelige Kultur- g Kirkedepartement Pstbks 8030 Dep 0030 Osl Osl, 23.10.06 HØRINGSUTTALELSE OM NOU 2006 : 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE Med dette versender vi Nrges speiderfrbunds

Detaljer

Saksliste: Tinget 2016

Saksliste: Tinget 2016 Saksliste: Tinget 2016 Lørdag 18. juni 2016. Kl. 1000 Frbundstinget starter! Åpning g hilsener Åpning av Frbundstinget ved President Harald Bråthen Hilsninger Krte rienteringssaker Status i strategi. g

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen?

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Hvrdan ta med seg spillets idé i treninga g kampen? Med spillets idé i spill g kampdimensjnen 68 år: Av Øyvind Larsen, Fagansvarlig trener g aktivitetsutvikling bredde, NFF Alle kjenner igjen frtvilelsen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Bakgrunn, status og planer

Bakgrunn, status og planer Bakgrunn, status og planer Presentasjon for Norges Håndballforbund Stavanger, 12. juni 2010 Rolf Thorsen Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) Stiftet 17. november 2009 45 (av 54) særforbund deltok i

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Begrepsppgave (20 %) Gi en krt definisjn av 4 av de 8 begrepene. Frslagene til definisjn under er kun veiledende. Mange av begrepene er behandlet flere steder

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 19/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 19/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kde: 151 Saksnummer

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Det er tillatt å levere besvarelser både på engelsk g nrsk. En del begreper fra pensum er gså naturlig å skrive på engelsk selv m besvarelsen er skrevet på

Detaljer

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg:

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg: Revidert NM-finale Beskrivelse: Dagens NM-finale behldes med åtte lag. Vi freslår imidlertid en del endringer sm fr så vidt kan innføres samlet eller hver fr seg: NM-finalen arrangeres fast på Haraldsheim

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Hele sektoren og forholdet til private ideelle institusjoner

Hele sektoren og forholdet til private ideelle institusjoner Høringsuttalelse fra NLA høgsklen Det ble på høringsknferansen bedt m at en svart på høringen på et verrdnet måte slik at en så på elementer sm er viktig fr hele sektren. Dette er en str sak sm har mange

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

PAD holder til i Oslo, der 154 ansatte er organisert i 3 avdelinger og 5 staber, samt en internrevisjonsenhet.

PAD holder til i Oslo, der 154 ansatte er organisert i 3 avdelinger og 5 staber, samt en internrevisjonsenhet. Frhandlingsspill Det skal være lkale frhandlinger i Papirdirektratet (PAD). Papirdirektratet er et direktrat sm står fr den sentrale faglige, strategiske g administrative ledelse av Papiretaten. PAD hlder

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG

KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR. 01.02.2017 FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 2 1. Ytre Fsen (Ørland, Bjugn, Åfjrd, Ran g Osen) 1,1 Fylkesmannens tilråding pr 16. desember Fylkesmannen har tidligere

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Den hårfagre kongen ved Karmsundet

Den hårfagre kongen ved Karmsundet Metdisk lærerveiledning til Den hårfagre kngen ved Karmsundet Nrdvegen Histriesenter Cathrine Glette -09 Innhld Krt m pplegget 3 Mine mål fr frmidlingen 4 Praktisk infrmasjn 5 Målgruppe 5 Frmidlingsmetder

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn g deltakelse i internasjnale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn

Detaljer

Notat. 1. Innledning ADVOKATFORENINGEN

Notat. 1. Innledning ADVOKATFORENINGEN Ntat Til Advkatfreningens kretser, frsvarergruppen, lvutvalg fr sivilprsessg vldgift, frsikringsrett g erstatningsrett, menneskerettighetsutvalget, etikkutvalget, disiplinærutvalget, Yngre advkater, Frum

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer