KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer"

Transkript

1 Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer Oktber 2007 Utreder Nanna Egidius, Lillehammer kmmune

2 Kmmunestruktur i Lillehammerreginen Tema 13 - Kmmuneøknmi Innhld Innledning... 3 Inntektssystemet (skatt g rammetilskudd)... 3 Andre statlige tilskudd... 5 Eiendmsskatt... 5 Andre driftsinntekter... 6 Salgs- g leieinntekter... 6 Knklusjn kmmuneøknmi... 6 Andre frhld

3 Kmmunestruktur i Lillehammerreginen Tema 13 - Kmmuneøknmi Innledning Hensikten med dette ntatet er å drøfte i hvilken grad en eventuell kmmunesammenslutning mellm Øyer, Gausdal g Lillehammer vil påvirke de øknmiske rammebetingelser i den ene eller andre retningen, g skape endrete frutsetninger fr tjenesteprduksjnen. Ntatet tar gså fr seg inntekter sm kmmunene selv helt eller delvis påvirker (sm eiendmsskatt g betaling fr tjenester), der det kan være frskjeller kmmunene imellm i dag, samt betaling fr kmmunale tjenester. Det understrekes at dette ntatet utelukkende tar fr seg kmmunenes inntekter, mens mulighetene fr utgiftsreduksjner sm følge av mer effektiv drift er behandlet i et eget ntat (tema 14 Innsparingsptensial). Litt frenklet kan man si at nrske kmmuners inntekter har fem kilder: Skatt på inntekt g rammetilskudd fra staten (inntektssystemet) Øremerkete tilskudd fra staten Eiendmsskatt Betaling fr tjenester (inklusive kmmunale avgifter) Andre inntekter Disse inntekststrømmene er vidt frskjellige, blant annet når det gjelder kmmunenes mulighet til å påvirke dem på krt g lang sikt, g hvilke utfrdringer de vil by på ved en eventuell kmmunesammenslåing. De vil derfr bli behandlet hver fr seg nedenfr. Lillehammer Øyer Gausdal Skatt pr. innbygger Rammetilskudd pr. innbygger Frie inntekter pr. innbygger Andre statlige tilskudd pr. innb Eiendmsskatt Salgs g leieutgifter pr. innbygger Andre driftsinntekter pr. innbygger Brutt driftsinntekter pr. innbygger Tabell 1. Inntekter pr. innbygger 2006 (Kilde: Kstra/SSB) Tabell 1 viser driftsinntekter pr. innbygger i Lillehammer, Øyer g Gausdal. Frskjeller kmmunene imellm vil bli kmmentert i frbindelse med gjennmgangen av de ulike inntektskildene. Inntektssystemet (skatt g rammetilskudd) Kmmunens skatteinntekter g statens rammetilskudd krdineres gjennm det kmmunale inntektssystemet. Dette er kmmunenes viktigste inntekstkilde, g utgjør 54 % av inntektene i Lillehammer g 61 % i Øyer g Gausdal. Tabell 1 viser at denne frskjellen i all hvedsak skyldes at Øyer g spesielt Gausdal får mer i rammetilskudd pr. innbygger enn Lillehammer. Inntektssystemet har sm mål å sikre at kmmunene har mulighet til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere til trss fr ulike frutsetninger både når det gjelder inntekter g faktiske utgifter knyttet til å prdusere tjenestene. Inntektssystemet består av t deler; en inntektsutjevning g en utgiftsutjevning. Inntektsutjevningen skal sikre at frskjellene i kmmunenes inntekter ikke blir fr stre. I praksis skjer dette ved at 55 % av differansen mellm kmmunens egen skatteinntekt g landsgjennmsnittet (beregnet pr. innbygger) blir kmpensert eller trukket inn. Kmmuner med høyere skatteinntekt enn landsgjennmsnittet må altså betale inn til rdningen, mens kmmuner med lavere skatteinntekt enn landsgjennmsnittet blir tilført midler. Inntektsutjevningen skjer løpende gjennm året gjennm trekk eller tillegg i rammetilskuddet. Lillehammer g Øyer ligger tett ppunder 3

4 Kmmunestruktur i Lillehammerreginen Tema 13 - Kmmuneøknmi landsgjennmsnittet når det gjelder skatteinntekt pr. innbygger, g mttar mindre i inntektsutjevning enn Gausdal. Utgiftsutjevningen har sm frmål å utjevne strukturelle kstnadsfrskjeller mellm kmmunene. I praksis gjøres dette gjennm en utgiftsnøkkel der ulike demgrafiske, ssiale g gegrafiske kriterier veies sammen til en indeks sm sier hvr mye billigere eller dyrere det er å drifte denne kmmunen enn en tenkt gjennmsnittskmmune. Lillehammer har en kstnadsindeks på 0,99, det vil si at inntektssystemet ppfatter Lillehammer sm 1 % billigere å drifte enn gjennmsnittskmmunen (sm har en indeks på 1). Øyer g Gausdal har en indeks på henhldsvis 1,07 g 1,09; d.v.s. at disse kmmunene regnes sm 7 % g 9 % dyrere å drifte enn gjennmsnittskmmunen. Tabell 1 viser at Lillehammer kmmune får i verkant av krner pr. innbygger i rammetilskudd. Dette er veldig nært det gjennmsnittskmmunen får; Lillehammer har et lite trekk på grunn av kstnadsfrdelen, g et liten kmpensasjn på grunn av skatteinntekter sm ligger akkurat under gjennmsnittet. Øyer har sm Lillehammer en marginal kmpensasjn fr lave skatteinntekter, men får et tillegg i rammetilskuddet sm følge av kstnadsulemper. Gausdal får mer både i kmpensasjn fr lave skatteinntekter g fr kstnadsulemper. Omfrdelingene sm gjøres via inntektssystemet vil variere ne fra år til år, både frdi kmmunene utvikler seg i utakt, g frdi det hele tiden gjøres mindre justeringer, spesielt i kstnadsnøkkelen sm ligger til grunn fr utgiftsutjevningen. Omkring hvert femte år gjøres det større endringer i inntektssystemet, g mkring hvert tiende år kmmer det et nytt inntektssystem. Et frslag til endringer er nylig sendt ut på høring med frist i januar 2008; etter planen skal endringene gjøres gjeldende fra Inntektssystemet er kmplisert, g henger sammen på en måte sm gjør at kmmuner sm slår seg sammen ikke uten videre kan frutsette å få summen av de rammetilskuddene de hadde tidligere. I en rapprt utarbeidet av Telemarksfrskning i 2005 ble det beregnet at rammetilskuddet til Gausdal, Øyer g Lillehammer sm en kmmune ville få ca. 8 mill. krner mer (+0,6 %) pr. år enn de fikk hver fr seg de første ti årene, fr deretter å trappe ned til å få ca. 4 mill. krner mindre (-0,3 %) pr. år fra år 15 etter sammenslutningen. Det er frhldsvis kmplisert å beregne effekten på inntektssystemet av en sammenslutning, g dette er ikke ne kmmunene kan gjøre selv. Siden det bare har skjedd mindre endringer i inntektssystemet etter at beregningene sm er gjengitt venfr ble gjrt, g siden det er varslet en ny endring i inntektssystemet fra 2009, har vi ikke priritert å bruke penger på å få laget ppdaterte beregninger. Inntektssystemet er i utgangspunktet laget fr å sikre at kmmunene har mulighet til å yte et likeverdig tjenestetilbud til alle innbyggere, til trss fr ulike øknmiske vilkår. Det er i praksis umulig å få til en helt rettferdig mfrdeling, g derfr vil nen kmmuner tape litt g nen kmmuner vinne litt når det skjer endringer i inntektssystemet. Slike endringer både kan g har versteget de beløpene sm beregningene viser at rammetilskuddet vil endre seg med, g det er derfr liten grunn til å bruke endringer i rammetilskuddet fra staten sm argument verken fr eller mt en kmmunesammenslutning. Beregningene venfr er gjrt under frutsetning av at en sammenslåing ikke påvirker skjønnstilskuddene sm kmmunene mttar sm en del av rammetilskuddet. I de aller fleste tilfelle tildeles skjønnsmidler ut fra kriterier sm gjør at denne frutsetningen er rimelig. Et unntak er imidlertid det skjønnstilskuddet Gausdal kmmune får sm kmpensasjn fr at kmmunen mistet muligheten til lav sats på arbeidsgiveravgiften fra Gausdal hadde sm den eneste av de tre kmmunene en lavere sats fr arbeidsgiveravgift sm et næringsplitisk virkemiddel (10,6 % mt nrmalt 14,1%). Etter at den differensierte arbeidsgiveravgiften ble fjernet i 2004 (sm følge av pålegg fra ESA) har Gausdal kmmune fått en årlig kmpensasjn på i verkant av 5,5 mill. krner. Den differensierte arbeidsgiveravgiften er nesten gjeninnført fra 2007, men Gausdal er en av veldig få kmmuner sm ikke nyter gdt av det nye systemet. Gausdal kmmune frtsetter derfr å mtta skjønnstilskudd sm kmpensasjn fr merutgifter til arbeidsgiveravgift, en rdning sm er garantert å vare fram til Spørsmålet en må stille seg i denne sammenheng er m en kmmunesammenslutning vil påvirke muligheten fr å få frlenget denne rdningen, eller m det eventuelt vil føre til at den faller brt 4

5 Kmmunestruktur i Lillehammerreginen Tema 13 - Kmmuneøknmi tidligere. Brtfallet av lav sats fr arbeidsgiveravgift i Gausdal har gså næringsplitiske knsekvenser, se Andre frhld til slutt i ntatet. Andre statlige tilskudd Andre statlige tilskudd, eller øremerkete tilskudd sm de fte kalles, er tilskudd sm gis til et spesielt frmål g sm kun kan brukes til dette. Slike tilskudd er aktivitetsbaserte, g krever at kmmunen gjennmfører ne sm kster (minst) like mye sm tilskuddet. De tilsynelatende stre frskjellene kmmunene imellm når det gjelder inntekter pr. innbygger må tilskrives andre frhld, blant annet at krner pr. innbyggere ikke er ne gdt mål! Eksempelvis er det øremerkete tilskuddet til å etablere barnehageplasser (sm inngår i andre statlige tilskudd) likt pr. plass i de tre kmmunene, men siden det er færre barnehagebarn i frhld til antall vksne i Gausdal enn i Øyer g Lillehammer, vil Gausdal få mindre pr. innbygger. Eiendmsskatt Tallene i tabellen nedenfr er fra Både Øyer g Lillehammer har innført eiendmskatt i hele kmmunen fra g med Gausdal har fattet tilsvarende vedtak fra g med Nivået på eiendmsskatt bestemmes av skattesatsen (frskjellig fr bliger g næring), m det brukes bunnfradrag (sm reduserer takstverdien) g hvrdan (g når) takstverdien er fastsatt. En ppsummering fr de tre kmmunene er vist i tabellen nedenfr. Lillehammer Øyer Gausdal Prinsipp fr fastsetting av takst Mderat markedsverdi Mderat markedsverdi Skattesats bliger mv. 3,5 prmille 2,0 prmille Bunnfradrag bliger kr. nei Skattesats næringsbygg 4,75 prmille 7,0 prmille Pr. innbygger (Budsjett 2008) 1) kr kr. Tabell 2. Eiendmsskatten i Lillehammer, Øyer g Gausdal. Tall fr Gausdal vil bli lagt inn når de freligger. 1) Eiendmskatt i krner pr. innbygger er beregnet med utgangspunkt i rådmannens frslag til budsjett 2008 (Øyer) g vedtatt strategi- g øknmiplan fr Lillehammer. Det er mye pendling g flytting mellm Lillehammer, Øyer g Gausdal, g de tre kmmunene må anses å være del av det samme markedet fr msetting av eiendmmer, i hvert fall når det gjelder bliger g fritidsbliger. Siden takseringen i Øyer g Lillehammer er gjrt i samme peride g med samme prinsipp lagt til grunn må det antas at takstene er frhldsvis samstemte, i hvert fall i disse t kmmunene. Det framgår av tabellen at de kmmunene sm har innført rdningen med eiendmsskatt i hele kmmunen fra 2007, har valgt nkså frskjellige løsninger når det gjelder satser g fradrag. Det er derfr vanskelig å vurdere hvilken av kmmunene sm har den strengeste eiendmsskatten. Lillehammer har en høyere sats, men et frhldsvis raust bunnfradrag. Dette gir relativt lavere skatt fr eiendmmer med lav verdi, g relativt mer skatt fr verdifulle eiendmmer enn i Øyer, men det er ikke sikkert at gjennmsnittet er veldig frskjellig. Det at Øyer har større inntekter pr. innbygger enn Lillehammer, kan skyldes et hardere skattetrykk i Øyer, men det kan like gdt være et resultat av at det er relativt flere fritidsbliger i frhld til fastbende i Øyer, eller en kmbinasjn av dette. I tilfeller der alle parter i en kmmunesammenslutning har hatt eiendmsskatt før sammenslutningen synes det ikke å være rm fr dispensasjner i frhld til å videreføre ulike skattesatser/fradrag i en vergangsperide. Derimt kan det bli gitt dispensasjn fra tiårsregelen fr nytakseringen, dersm det antas at takstgrunnlaget er svært frskjellig. 5

6 Kmmunestruktur i Lillehammerreginen Tema 13 - Kmmuneøknmi Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter er i all hvedsak refusjner fra staten g andre, blant annet sykepenger g mmskmpensasjn. I likhet med andre statlige tilskudd er disse inntektene aktivitetsbaserte, g uavhengig av kmmunestrukturen. Salgs- g leieinntekter Salgs- g leieinntekter mfatter alle inntekter kmmunen har sm kan knytes til en levert tjeneste, d.v.s. egenandeler, brukerbetalinger, gebyrer, avgifter m.v. (heretter kalt priser). En annen måte å se salgs- g leieinntektene på er sm et slags samlet utrykk fr hva innbyggerne betaler fr kmmunale tjenester. Tabellen viser at Øyer g lillehammer ligger frhldsvis likt når det gjelder slike inntekter pr. innbygger, mens Gausdal ligger en gd del ver. En versikt ver en del viktige kmmunale priser, hentet fra Kstra, er vist i vedlegg 1. Ved en kmmunesammenslutning vil prisen på kmmunale tjenester måtte harmniseres. Hva dette vil bety er vanskelig å si i praksis, men det kan være et gdt utgangspunkt at det neppe vil være mulig å legge seg der den billigste av de tre kmmune ligger, men at det heller ikke nødvendig å la den dyreste bestemme. Det er (det nye) kmmunestyret sm avgjør prisnivået på kmmunale tjenester i en sammenslått kmmune. De viktigste (i betydningen med størst ptensial fr friske diskusjner) frskjellene mellm de tre kmmunene synes å være: Øyer har vesentlig mindre egenandeler når det gjelder hjemmehjelp (praktisk bistand). Lillehammer g Gausdal ligger frhldsvis likt, g i nærheten av landsgjennmsnittet, Øyer på m lag halvparten av dette. Årsgebyrene fr vann g avløp er vesentlig lavere i Lillehammer enn i Øyer, sm igjen er ne billigere enn Gausdal. Knklusjn kmmuneøknmi Med utgangspunkt i dagens rdninger, er det vanskelig å se at de øknmiske rammebetingelsene fr kmmunene vil endre seg vesentlig den ene eller andre vegen ved en eventuell kmmunesammenslutning. De tre kmmunene varierer ne når det gjelder prisen på kmmunale tjenester, men det er ikke slik at en av kmmunene systematisk ligger høyere eller lavere enn de andre. Ved en eventuell kmmunesammenslåing må prisnivået harmniseres, g siden det neppe vil være øknmisk mulig å hele tiden legge seg på nivået til den kmmunen sm har lavest pris fr en tjeneste, vil resultatet nødvendigvis være at nen tjenester blir dyrere fr nen innbyggere g billigere fr andre. Andre frhld Brtfallet av den differensierte arbeidsgiveravgiften i 2004, førte gså til at private bedrifter måtte betale mer i arbeidsgiveravgift. Dette blir kmpensert i frm av reginale utviklingsmidler. Til sammen utgjør dette m lag 5 mill. krner årlig, sm frdeles til ulike prsjekt i de tre kmmunene. Dette er gså en rdning sm er frpliktet fram til 2013, men sm kan bli berørt av en eventuell kmmunesammenslutning, jfr. mtale i siste avsnitt under Inntektssystemet. Dette ntatet tar kun fr seg de kmmunaløknmiske rammebetingelsene fr kmmunene når det gjelder inntekter, men utgiftssiden er belyst i et annet ntat. Ingen av disse tar fr seg spesielle frmues- g gjeldsfrhld, g i hvilken grad ulikheter her kan brukes mt kmmunesammenslutning, jfr. diskusjnen i Valdres, der enkeltkmmuners kraftreserver må antas å ha spilt en rlle. 6

7 Kmmunestruktur i Lillehammerreginen Tema 13 - Kmmuneøknmi De kmmunale regnskapsprinsippene gjør at balansen i kmmuneregnskapet i svært liten grad reflekterer den reelle verdien av kmmunens eiendeler. Kmmunene har heller ingen tradisjn fr å føre uppfylte framtidige frpliktelser sm gjeld (med unntak av pensjnsfrpliktelser). Dette fører til at balansen viser kmmunens lånegjeld, men ikke de verdier sm ppstår sm følge av lånepptaket eller hvilke framtidige frpliktelser lånepptaket bidrar til å redusere. Lillehammer har en lånegjeld pr. innbygger på krner pr. innbygger, g ligger med dette vesentlig ver Gausdal ( kr. pr. innbygger) g Øyer ( kr. pr. innbygger). I hvilken grad dette gså mtsvares av høyere verdier/reduserte frpliktelser er umulig å si uten en grundig gjennmgang av tallene bak balansen, ne sm ligger utenfr ppdraget fr den pågående utredningen. 7

8 Kmmunestruktur i Lillehammerreginen Tema 13 - Kmmuneøknmi 1. Gebyrsatser/brukerbetaling - nivå Lillehammer Øyer Gausdal Barnehager Freldrebetalingssatser fr barnehagen (ukentlig pphldstid 41 timer eller mer), gjelder rapprteringsår +1 Freldrebetaling Barnehage: Antall betalingsterminer i året 100% fulltidspphld (gjelder rapprteringsår +1) Freldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt krner eksklusive kstpenger fulltidspphld (100%) (gjelder rapprteringsår ) Freldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt krner eksklusive kstpenger fulltidspphld (100%) (gjelder rapprteringsår ) Freldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt krner eksklusive kstpenger fulltidspphld (100%) (gjelder rapprteringsår ) Freldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt krner eksklusive kstpenger fulltidspphld (100%) (gjelder rapprteringsår ) Freldrebetaling Barnehage: Kstpenger per måned 100% fulltidspphld (gjelder rapprteringsår +1) Freldrebetaling Barnehage: Søskenmderasjn fr barn nr. 2 i prsent (gjelder rapprteringsår +1) Freldrebetaling Barnehage: Søskenmderasjn fr barn nr. 3 i prsent (gjelder rapprteringsår +1) Grunnsklepplæring Freldrebetalingssatser fr sklefritidsrdningen (sf) Freldrebetaling SFO: ukentlig pphldstid 25 timer, i krner per måned Freldrebetaling SFO: ukentlig pphldstid 10 timer, i krner per måned Frelderbetaling SFO: ukentlig pphldstid 15 timer eller mer i krner per måned Freldrebetaling SFO: ukentlig pphldstid 6-15 timer i krner per måned Pleie g msrg Egenbetaling fr praktisk bistand Abnnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i krner per mnd Abnnementspris, ved skattbar inntekt 2-3 G, i krner per mnd Abnnementspris, ved skattbar inntekt 3-4 G, i krner per mnd Abnnementspris, ved skattbar inntekt 4-5 G, i krner per mnd Abnnementspris, ved skattbar inntekt ver 5 G, i krner per mnd Vannfrsyning Årsgebyr fr vannfrsyning (gjelder rapprteringsåret+1) Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapprteringsåret+1) Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapprteringsåret+1) Avløp - tømming g rensing Årsgebyr fr avløpstjenesten (gjelder rapprteringsåret+1) Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapprteringsåret+1) Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapprteringsåret+1) Avfall - tømming g gjenvinning Årsgebyr fr avfallstjenesten (gjelder rapprteringsåret+1) Fysisk planlegging Saksgebyret fr privat frslag til reguleringsplan, jf. PBL Saksgebyret fr ppføring av eneblig, jf. PBL 93 pkt. a Standardgebyr fr kmbinert kart- g delingsfretn., tilsvarende en bligtmt 750 m Frebygging av brann Årsgebyr fr feiing (rapprteringsår + 1)

9

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 19/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 19/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kde: 151 Saksnummer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015)

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Statsbudsjettet 2016 Rådmannens freløpige vurderinger Sendt frmannskapets medlemmer 10. ktber 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Kmmunepplegget 2016 Vekst i samlede inntekter 7,3 milliarder krner Vekst i frie

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

ORIENTERING OM MULIGE ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

ORIENTERING OM MULIGE ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Arkivsaksnr.: 15/1446 Lnr.: 799/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan ORIENTERING OM MULIGE ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Lvhjemmel: Rådmannens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

Hele sektoren og forholdet til private ideelle institusjoner

Hele sektoren og forholdet til private ideelle institusjoner Høringsuttalelse fra NLA høgsklen Det ble på høringsknferansen bedt m at en svart på høringen på et verrdnet måte slik at en så på elementer sm er viktig fr hele sektren. Dette er en str sak sm har mange

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Finansiering av ikkekommunale

Finansiering av ikkekommunale Finansiering av ikkekmmunale barnehager Pensjnskstnad, kapitalkstnad, åpne barnehager Lars Håknsen, Knut Løyland g Ailin Aastvedt TF-rapprt nr. 333 2014 telemarksfrsking.n Telemarksfrsking Overrdnede premisser

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Wiese (Formannskapssalen) Møtedato: Tid: 09:00-12:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Wiese (Formannskapssalen) Møtedato: Tid: 09:00-12:30 Lillehammer kmmune Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne MØTEINNKALLING Utvalg: Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne Møtested: Møterm Wiese (Frmannskapssalen) Møtedat: 06.06.2017 Tid: 09:00-12:30

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- g kulturkmiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kmmunestyresalen Trsdag 05.03.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste g saksdkumenter. Tidsplan fr

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Drifts- og ressursanalyse av tjenestene i helse og velferd

Drifts- og ressursanalyse av tjenestene i helse og velferd Nes kmmune Drifts- g ressursanalyse av tjenestene i helse g velferd Rapprt. februar 2015 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: Nes kmmune R8704 Drifts- g ressursanalyse

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

Kommentarer til nabomerknader vedr. tiltak Starefossbakken 10

Kommentarer til nabomerknader vedr. tiltak Starefossbakken 10 Kmmentarer til nabmerknader vedr. tiltak Starefssbakken 10 I frbindelse med nabvarsling av tiltak i Starefssbakken 10, har vi mttatt nabmerknader sm vi vil kmmentere i det følgende. Innledningsvis ppsummerer

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Effektiv innfordring i Agresso

Effektiv innfordring i Agresso ERP Innfrdring 31. Mars 2014 Effektiv innfrdring i Agress ERP Innfrdring Hva er utfrdringene med dagens løsninger? Ved å bruke eksterne inkassbyråer så gir man brt ptensielle inntekter i frm av renter

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Mulighetsstudie for Larvik kommune. Samarbeid om kommunale oppgaver (2016)

Mulighetsstudie for Larvik kommune. Samarbeid om kommunale oppgaver (2016) Mulighetsstudie fr Larvik kmmune Samarbeid m kmmunale ppgaver (2016) 1 Nøkkelen til velferdsutfrdringene er samarbeid Sykehjem: bedre rganisering g høy trivsel gir gd pleie til flere Hjemmetjenestene:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

RAM M ESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel Budsjett 2014

RAM M ESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel Budsjett 2014 RAM M ESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel Budsjett 2014 2014 2017 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Rapport bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kommune

Rapport bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kommune Rapprt bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kmmune - 1 Rapprt bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kmmune Innhld 1 Innledning... 3 2 Teknlgier... 3 2.1 Mbilnett... 3 2.1.1 Beskrivelse av teknlgien... 3 2.1.2 Tekniske

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE Arkivsak Arkivkde 2001109 Vedtatt Frslag ved 17.02.2010 Offentlig ettersyn (dat) Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Systembygg

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014 Saknr. 14/2828-1 Saksbehandler: Claes Næsheim Tannhelsetjenesten - behv fr justering av takstnivået i 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Rammer og retningslinjer. for. fastsettelse av. eiendomsskattetakst. Lurøy kommune. for. perioden

Rammer og retningslinjer. for. fastsettelse av. eiendomsskattetakst. Lurøy kommune. for. perioden Rammer g retningslinjer fr fastsettelse av eiendmsskattetakst i Lurøy kmmune fr periden 2012 2022. VEDTATT AV SAKKYNDIG NEMND FOR SKATTETAKST I MØTE DEN 25.06.12 Side 1 av 7 Innledning Sakkyndig nemnd,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Informasjon fra Statens vegvesen Region vest, 17. september 2007.

Informasjon fra Statens vegvesen Region vest, 17. september 2007. 1 Rv 13 Ryfast / E39 Eiganes Nrd behandling av fravik (dispensasjn) fra krav i veg- g tunnelnrmaler. Avgjørelse fra Statens vegvesen Vegdirektratet. Infrmasjn fra Statens vegvesen Regin vest, 17. september

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG

KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR. 01.02.2017 FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 2 1. Ytre Fsen (Ørland, Bjugn, Åfjrd, Ran g Osen) 1,1 Fylkesmannens tilråding pr 16. desember Fylkesmannen har tidligere

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Prop. 73 L (2014-2015) Endringer i tomtefesteloven

Prop. 73 L (2014-2015) Endringer i tomtefesteloven Tmtefesteralliansen 15.5.2015. Prp. 73 L (2014-2015) Endringer i tmtefestelven Tmtefesteralliansen (TFA) er et samarbeid mellm Nrges Huseierfrbund, Nrges Hyttefrbund, Tmtefesterfrbundet g Nrske Bligbyggelags

Detaljer

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapprt fra Kunnskapssenteret S. Wllscheid & K. Thune Hammerstrøm (2012) Systematisk versikt Effekt av tiltak fr å lette livsverganger fr barn g unge med funksjnsnedsettelser Heid Nøkleby, frsker 2 Frskningsspørsmål

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE Arkivsak Arkivkde Vedtatt Frslag ved Swec Nrge Offentlig ettersyn (dat) AS 10.01. 2011 Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Måsøy

Detaljer