Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok"

Transkript

1 Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig) Departementene Direktrat, tilsyn, mbud,.a. Ytre etat (f.eks. Skatteetaten, Pliti- g lensmannsetaten, Kirken) Frskning g undervisning (høgskler, universiteter med mer) Næringsdrift g anlegg (f. eks. Statens vegvesen, Lånekassen, Husbanken) Frsvarssektren Annen etat 2. I hvr mange år har du vært ansatt hs din nåværende arbeidsgiver? (ett svar mulig) Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år eller mer 3. Hvr mange frskjellige arbeidsgivere har du hatt siste 10 år? (Inklusiv din nåværende arbeidsgiver, men eksklusiv bijbber, studiejbb m.v.) (ett svar mulig) 1 arbeidsgiver 2-3 arbeidsgivere 4-5 arbeidsgivere 6 eller flere arbeidsgivere 4. Tenk på din yrkesaktive karriere etter endt utdanning. Har du erfaring fra andre mråder/sektrer? (flere svar mulig) Annen statlig virksmhet, samme departementsmråde Annen statlig virksmhet i et annet departementsmråde Fylkeskmmunal virksmhet Kmmunal virksmhet Statsfretak, helsefretak, heleide aksjeselskap e.l. Privat sektr, kmmersiell rganisasjn Privat sektr, ideell rganisasjn Nei, dette er min første jbb etter endt utdanning 5. Hva er den viktigste funksjnen i jbben din? (ett svar mulig) Saksbehandling Brukerhenvendelser/førstelinje Intern administrasjn Utredning, analyse Undervisning/pplæring/pedaggisk arbeid

2 Tjenesteutvikling IKT, systemutvikling Drift g vedlikehld Operativ tjeneste Frskning Annet, ntér: (fritekst) 6. Jeg har nrmalt en passende balanse mellm arbeidstid g arbeidsmengde 7. Har du ønsker m å begynne i en ny stilling, g i så fall hvr? (ett svar mulig) Nei, ønsker å frtsette i min nåværende stilling Ønsker en annen stilling i samme statlige virksmhet Ønsker en annen stilling i en annen statlig virksmhet Ønsker en annen stilling, men ikke i statlig virksmhet Ønsker en annen stilling, likegyldig hvr (Betinget spørsmålsfilter) 8. Hva er de viktigste grunnene til at du ønsker å begynne i ny stilling? (flere svar mulig) Ønsker høyere lønn Ønsker en høyere stilling Ønsker arbeid nærmere bsted Ønsker å lære ne nytt Ønsker et arbeid der jeg i større grad kan se resultater av det jeg gjør Ønsker å få brukt min kmpetanse på en bedre måte Misliker nåværende arbeidsppgaver Dårlig arbeidsmiljø Ønsker deltidsarbeid Ønsker heltidsarbeid Nåværende arbeidsfrhld er usikkert/kan pphøre Nåværende arbeidsfrhld er fr krevende Frhld til egen leder Nåværende stilling er fr lite krevende Ønsker å utvikle ny kmpetanse Ønsker mindre ansvar Annet 2. Kmpetanse g arbeidsverktøy 2.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Jeg vet hva sm frventes av meg i jbben 2. Jeg har gd kjennskap til min virksmhets strategi g mål

3 3. I min virksmhet er det klart hvem sm har ansvar fr de ulike ppgavene 4. I min virksmhet har vi str grad av åpenhet 5. Hvilke digitale arbeidsfrmer bruker dere i virksmheten? (flere svar mulig) Elektrnisk saksbehandling Elektrnisk saksarkiv Samhandlingsplattfrmer (f.eks. Sharepint) Videknferanse i møterm Videverføring på egen pc Delt møteplanlegging (f.eks. Outlk) Digital hjemmekntrløsning (Citrix, VPN, e.l.) Ssiale medier (f.eks. chat, blgg, mikrblgg eller diskusjnsfrum) Epst på mbiltelefn Ingen Annet 6. Jeg ville fretrekke å bruke mer teknlgi i mitt daglige arbeid 7. I vår virksmhet er digitalisering viktig fr målppnåelsen 8. Jeg har nødvendige arbeidsverktøy fr å løse mine ppgaver på en gd måte

4 9. Jeg har gde muligheter til å utnytte min kmpetanse (kunnskap. erfaring g ferdigheter) i jbben min 10. Jeg har innflytelse på hvrdan jeg utfører arbeidsppgavene mine 11. Jeg har gde muligheter fr å utvikle min faglige g persnlige kmpetanse 12. I min enhet tar alle ansvar fr å dele kmpetanse g erfaringer med hverandre 13. Jeg kan påvirke beslutninger sm er viktige fr mitt arbeid 14. Har du hatt medarbeidersamtale med din leder de siste 12 måneder? (ett svar mulig) Ja Nei Nei, vært ansatt krtere enn 12 mnd

5 (Betinget spørsmålsfilter) 15. I hvilken grad ble de avtaler, mål g aktiviteter sm det ble snakket m i din siste medarbeidersamtale, fulgt pp i ettertid? Ble fulgt pp Ble delvis fulgt pp Ble ikke fulgt pp Ingen avtale ble inngått (Betinget spørsmålsfilter) 16. Hs ss bruker vi en knkret metdikk (skjema e. l.) til å frberede ss til medarbeidersamtalen. Ja Nei (Betinget spørsmålsfilter) 17. Jeg pplevde medarbeidersamtalen sm nyttig (Betinget spørsmålsfilter) 18. Min leder var gdt frberedt til medarbeidersamtalen 19. Jeg har gde jbb- g karrieremuligheter i min virksmhet 20. Min arbeidserfaring gir meg gde jbb- g karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarked 21. Hva er din høyeste fullførte utdanning? (ett svar mulig)

6 Grunnskleutdanning (inntil 10-årig grunnskle, 7-årig flkeskle eller lignende) Videregående utdanning (allmennfag, yrkesskle eller annet) Fagutdanning etter videregående skle eller fagskle, etatsutdanning Universitets-/høgskleutdanning bachelrnivå/cand.mag eller lavere Universitets-/høgskleutdanning mastergrad eller høyere 3. Lønn g attraktiv arbeidsgiver 3.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hs ss er det åpenhet m kriteriene fr lønnsfastsettelse 2. Jeg har varierte arbeidsppgaver 3. Jeg blir faglig utfrdret i mitt arbeid 4. Arbeidet jeg utfører har et tydelig samfunnsnyttig frmål 5. Jeg har en gd balanse mellm arbeidsliv g familie/fritid 6. Min virksmhet har et gdt mdømme i ffentligheten

7 7. Jeg er stlt av å være ansatt i min virksmhet 8. Jeg kan anbefale andre å søke jbb i min virksmhet 9. Jeg pplever arbeidsglede i jbben 10. Jeg er svært engasjert i jbben min 11. Jeg jbber i en virksmhet sm skaper gde resultater fr brukerne 12. Jeg er alt i alt gdt tilfreds med jbben min

8 13. Hva pplever du sm spesielt mtiverende ved å være ansatt i staten? (inntil 7 svar mulig) Mulighet fr å påvirke samfunnsutviklingen Gde karrieremuligheter i staten Gde karrieremuligheter på arbeidsmarkedet Høy inntekt Str grad av frihet til å påvirke egne arbeidsppgaver Str grad av selvstendig arbeid Stabil g trygg jbb Gd mulighet fr å kmbinere jbb g familie Varierte arbeidsppgaver Str grad av samarbeid med andre/jbbe i team Mulighet fr å gjøre internasjnal karriere Å gjøre ne nyttig fr andre mennesker/samfunnet Str mulighet fr læring g utvikling Å jbbe i et sterkt fagmiljø Gdt arbeidsmiljø Arbeidsplass med mangfld Ryddige arbeidsfrhld Mulighet til å bruke mitt fag/min utdanning Fleksible arbeidstidsløsninger Gde ssiale rdninger Medlemsskap i Statens pensjnskasse Annet: nter 4. Mangfld g livsfaser 4.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvr fte jbber du nrmalt hjemmefra? (ett svar mulig) Flere ganger i uken 1 gang i uken 1-3 ganger i måneden Sjeldnere Har ikke mulighet til å jbbe hjemmefra Ønsker ikke eller er ikke aktuelt å jbbe hjemmefra 2. I hvilken grad legger din virksmhet til rette fr ansatte med nedsatt funksjnsevne? (ett svar mulig) I str grad I nen grad I liten grad 3. I min virksmhet har vi respekt fr hverandres frskjellighet

9 4. Min virksmhet viser særlig str aksept fr mangfld 5. Min virksmhet ivaretar behvene til den enkelte medarbeider i de frskjellige faser i livet 6. Min virksmhet tar ssiale g persnlige hensyn, f.eks. ved sykdm g behv fr å yte msrg 5. Arbeidsmiljø g kultur 5.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hva slags arbeidstidsrdning har du? (ett svar mulig) Samme arbeidstid hver dag Fleksibel arbeidstid med fast kjernetid hver dag Skiftarbeid Turnusarbeid Annen arbeidstidsrdning 2. I all hvedsak, hvrdan er ditt fysiske arbeidsmiljø? Tenk på det lkalet du tilbringer mest tid i (ett svar mulig) Åpent kntrlandskap Eget kntr (bare meg) Deler kntr (2 eller flere) Resepsjn/skranke/administrasjn e.l. Undervisningsrm (f.eks. klasserm/auditrium) Ute (på gata/i bil e.l.) Annet 3. Hvr fte sjekker du jbbrelatert e-pst utenm arbeidstid? (ett svar mulig) 3 ganger daglig eller mer 1-2 ganger daglig Ukentlig Månedlig Aldri

10 Har ikke mulighet 4. I min virksmhet håndteres risik på en gd måte 5. Medarbeiderne i min virksmhet er ljale mt de beslutninger sm tas 6. Å skape resultater har høy priritet i min virksmhet 7. Jeg pplever at frvaltningsverdiene (åpenhet, rettsikkerhet, effektivitet g faglig uavhengighet) kjennetegner måten vi jbber på i enheten 8. Samarbeidet mellm ledelse g tillitsvalgte fungerer bra på min arbeidsplass 9. Min enhet samspiller med andre enheter fr å skape gde resultater 10. I min enhet er vi flinke til å "spille hverandre gde

11 11. Jeg har et gdt fysisk arbeidsmiljø 12. Jeg har et gdt ssialt arbeidsmiljø 13. Jeg pplever at min arbeidsplass er fysisk sikker g trygg 14. De fysiske arbeidsfrhldene gir meg tilstrekkelig r til at jeg kan jbbe effektivt 15. Vi gjennmfører jevnlige øvelser fr å bedre sikkerheten på arbeidsplassen 16. Jeg er sjelden stresset på grunn av jbben

12 17. Dersm jeg pplever et etisk dilemma i jbben er det naturlig fr meg å diskutere dette med en kllega/leder 6. Endring 6.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hva slags type større endrings-prsesser har du erfart sm ansatt i staten i løpet av de siste 3 årene? (flere svar mulig) Gegrafisk flytting (endring av bsted/pendling) Nedbemanning Oppbemanning Nedlegging Omrganiseringer (f.eks. sammenslåing, ppsplitting, utskilling av virksmheter/ enheter, mgjøring til AS, nyetablering) Virksmhetsinterne rganisasjnsendringer Endringsprsesser der teknlgien utgjør en vesentlig del av endringen Andre større endringer Nei, har ikke pplevd nen større endringsprsesser (Betinget spørsmålsfilter) 2. Jeg frstår strt sett behvet fr at endringene gjennmføres i egen rganisasjn (Betinget spørsmålsfilter) 3. Jeg har fått mulighet til å medvirke i endringsprsessene (Betinget spørsmålsfilter) 5. Jeg pplever at endringsprsessen har bidratt til bedre resultatppnåelse fr virksmheten

13 (Betinget spørsmålsfilter) 6. Jeg pplever at endringsprsessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 6.2 Særlig relevante henvisninger til Statens persnalhåndbk knyttet til spørsmålene m endring Intensjnserklæring m mstilling under trygghet Trygghet i mstilling handler m et gdt g frpliktende samarbeid mellm arbeidsgiverne g arbeidstakernes rganisasjner i den enkelte virksmhet, g mellm partene sentralt. Regjeringen mener at reell medbestemmelse i samsvar med Hvedavtalen er det sm skaper de mest vellykkede prsessene g de beste resultatene. (Kap ) 7. Om ledelse 7.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Min nærmeste leder setter tydelige mål fr enheten 2. Min nærmeste leder er dyktig til å gjennmføre beslutninger 3. Min nærmeste leder er tydelig på hva hun/han frventer av meg i jbben 4. Min nærmeste leder er gd til å frdele arbeidet mellm medarbeiderne

14 5. Min nærmeste leder legger gdt til rette fr samarbeid 6. Min nærmeste leder gir meg tilstrekkelig tilbakemelding på mitt arbeid 7. Min nærmeste leder er ljal g støttende hvis jeg gjør feil i jbben 8. Min nærmeste leder mtiverer meg til å gjøre en gd jbb 9. Min nærmeste leder tar tak i prblemer 10. Min leder gir meg handlingsrm til å løse ppgavene mine på en gd måte

15 11. Min nærmeste leder legger til rette fr samrdning med andre virksmheter fr å lage gde tjenester fr brukerne 12. Virksmhetens øverste leder prfilerer virksmheten på en gd måte 13. Virksmhetens øverste leder kmmuniserer virksmhetens mål g visjner klart g tydelig 14. Virksmhetens øverste leder legger til rette fr gde beslutningsprsesser 15. Virksmhetens øverste leder er dyktig til å gjennmføre beslutninger 16. Styringen fra verrdnet myndighet er ikke fr detaljert g gir min virksmhet nødvendig handlingsrm (jbber du i et departement: vurder her plitisk ledelse)

16 17. Det er gdt samsvar mellm verrdnede mål g hvilke ppgaver min virksmhet pririterer 18. I min virksmhet gjennmfører vi de planer sm er vedtatt 19. I min virksmhet løser vi våre ppgaver med effektiv ressursbruk 20. Min virksmhet ppnår gde resultater i henhld til mål g resultatkrav 21. Jeg har inntrykk av at ledere i min virksmhet blir fulgt pp dersm resultater uteblir 22. I min enhet blir medarbeiderne rettferdig behandlet

17 23. Min virksmhet utnytter ptensialet sm ligger i digitale løsninger 24. I vår virksmhet er digitaliseringsprsjekter gdt styrt g når sine mål 25. I min virksmhet arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet (f.eks. etiske retningslinjer g dilemmarefleksjn) 26. I min virksmhet kan vi trygt varsle m eventuelle kritikkverdige frhld Spørsmål kun stilt ledere: 27. Mitt inntrykk er at ledere i staten tar initiativ til samrdning med andre virksmheter fr å lage gde tjenester fr brukerne Spørsmål kun stilt ledere: 28. Det er en styrke fr staten å ha ledere sm har erfaring fra flere ulike virksmheter g sektrer (f.eks. statlig, fylkeskmmunal, kmmunal, privat)

18 8. Bakgrunnsspørsmål 8.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Er du medlem i en fagfrening? Ja Nei 2. Har du barn sm br hjemme? (flere svar mulig) Nei Ja, i alderen 0-5 år Ja, i alderen 6-12 år Ja, i alderen13 år eller eldre 3. Har du msrgs-frpliktelser ut ver det vanlige fr nen av de følgende persner? (flere svar mulig) Gamle freldre Pleietrengende ektefelle/samber Barn med spesielle behv Andre Ingen 4. Har du varig nedsatt funksjnsevne? (ett svar mulig) Ja Nei 5. Har du innvandrer-bakgrunn? Innvandrer-bakgrunn innebærer i denne sammenhengen at du selv eller begge dine freldre er født utenfr Nrge Ja Nei (Betinget spørsmålsfilter) 6. Har du selv innvandret eller er du født i Nrge? Har selv innvandret Er født i Nrge 7. Hvr kmmer dine freldre fra? (svar fr henhldsvis mr g far) Nrden Vest-Eurpa Øst-Eurpa Asia Afrika Nrd-Amerika Sør-Amerika Australia g Oseania

19 9. Å være leder 9.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Er du leder med persnalansvar? Ja Nei 2. I hvr mange år har du vært leder med persnalansvar i din nåværende stilling? (ett svar mulig) 0-2 år 3-5 år 6-9 år 10 år eller mer 3. Hvr mange persner har du lederansvar fr i din nåværende stilling? (ett svar mulig) 1-4 persner 5-9 persner persner persner 20 persner eller flere 4. Hvilket ledelsesnivå er du på? (ett svar mulig) Virksmhetens øverste leder Sitter i virksmhetens ledergruppe Mellmleder Annet ledelsesnivå 5. I hvr mange år har du alt i alt vært leder med persnalansvar, uavhengig av arbeidsgiver g sektr? (ett svar mulig) 0-2 år 3-5 år 6-9 år 10 år eller mer 6. Eventuelt i hvilken annen sektr/sektrer har du vært leder med persnalansvar? (flere svar mulig) Ingen andre, kun nåværende Statlig sektr, andre arbeidsgivere Fylkeskmmunal sektr Kmmunal sektr Offentlig eide fretak (f.eks. helsefretak, AS-er, m.v.) Privat sektr, kmmersiell rganisasjnrivat sektr, ideell rganisasjn 7. Hva bruker du mest tid på av følgende: (inntill 3 valg) Dialg med verrdnet g lederkllegaer Administrative ppgaver Frdele ppgaver Sikre faglig kvalitet Kmmunisere mål g strategi Frbedre leveranser/tjenester Legge til rette fr bedre bruk av teknlgi

20 Legge til rette fr gd innsats fra mine medarbeidere Lede endring/mstilling Kmpetanseutvikling g læringsmiljø Utvikle eget lederskap Samrdning med andre etater/virksmheter Annet 8. Tenk på hvr mye tid du bruker på følgende arbeidsppgaver i dag. Ville du ha ønsket å bruke mindre, mer eller like mye tid i en ptimal arbeidssituasjn? Mer tid/like mye tid/mindre tid Dialg med verrdnet g lederkllegaer Administrative ppgaver Frdele ppgaver Sikre faglig kvalitet Kmmunisere mål g strategi Frbedre leveranser/tjenester Legge til rette fr bedre bruk av teknlgi Legge til rette fr gd innsats fra mine medarbeidere Lede endring/mstilling Kmpetanseutvikling g læringsmiljø Utvikle eget lederskap Samrdning med andre etater/virksmheter 9. Styringen i min virksmhet gir meg tilstrekkelig handlingsrm (m.a.. ikke fr str detaljstyring) 10. Når det gjelder frhld i min enhet, fungerer samarbeidet med tillitsvalgte gdt 11. Jeg pplever at digitalisering er priritert i utviklingen av vår virksmhet 12. Min leder er tilgjengelig fr å drøfte viktige prblemstillinger med meg

21 13. I ledergruppen sm jeg inngår i, er vi ljale mt beslutninger 14. Jeg vet hva sentrale føringer i staten (lederplakaten, Hvedavtalen, Hvedtariffavtalen.l.) innebærer fr meg sm leder 15. I min jbb sm leder har jeg gd balanse mellm faglig ansvar g persnalansvar 16. Jeg frsøker å danne meg et bilde av hvrvidt mine medarbeidere pplever seg rettferdig behandlet 17. Hvilke av følgende ledelsesutfrdringer trr du blir særlig viktige fr deg de kmmende tre år? (flere svar mulig) Strategisk styring g ledelse Sikring av resultater g effekt Øknmistyring Utvikling av kmpetanse i egen enhet Håndtering av mstillings- g endringsprsesser Mtivasjn g engasjement hs medarbeiderne Bemanning Etikk g prinsipper fr gd frvaltning Samrdning g krdinering Nødvendig handlingsrm Digitalisering Fjernledelse Håndtere endrede krav g frventninger fra innbyggere g næringsliv Inkluderende arbeidsliv Annet:

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din

Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din VELKOMMEN TIL MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN I STATEN 2015 VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMA Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber 2014 1 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14.

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14. Klar fr fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakbsen Lvisenberg diaknale høgskle Ålesund 26.09.14. Utfrdringer i msrgstjenestene. # Vi kjenner alle utfrdringene fra utredninger, strtingsmeldinger, samhandlingsrefrmen,

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 1. Velkommen, ved Steffen Sutorius, direktør Difi 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved statssekretær Kristin Holm Jensen 3. Presentasjon av undersøkelsen,

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK Vedtatt i Ås kommunestyre den **

ARBEIDSGIVERPOLITIKK Vedtatt i Ås kommunestyre den ** Ås kmmune www.as.kmmune.n Versjn 6 redigert etter administrasjnsutvalgets behandling 04.03.2015 ARBEIDSGIVERPOLITIKK Vedtatt i Ås kmmunestyre den ** Ås kmmunes sentrale ppgaver er å være samfunnsaktør,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten Knowledge creating results--- Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer