Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009"

Transkript

1 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen g interesserganisasjnen fr alle med høyere samfunnsvitenskapelig utdanning. Samfunnsviterne skal gjennm et effektivt g kmpetent tillitsvalgtsapparat g sekretariat ivareta medlemmenes interesser i lønns- g arbeidslivsfrhld, g bidra til utvikling av gde arbeidsplasser g karrieremuligheter fr samfunnsvitere. Samfunnsviterne skal være en aktiv deltaker i beslutningsprsesser sm frmer arbeidslivet. Samfunnsviterne skal bidra til at arbeidslivet verdsetter samfunnsvitenskapelig kmpetanse, etterlever intensjnen m et inkluderende arbeidsliv, g tilrettelegger fr livslang læring. Samfunnsviterne skal være en aktiv deltaker innen Akademikersamarbeidet, g søke samarbeid med andre aktører innen arbeidslivet der det er relevant g hensiktsmessig. Samfunnsviterne skal i periden knsentrere sin virksmhet rundt de fire strategiske målmrådene arbeidsvilkår, lønnsvilkår, identitet g synlighet, g rekruttering. Visjn Samfunnsvitenskapelig kmpetanse skal benyttes g verdsettes

2 Målmråder Arbeidsvilkår Samfunnsviterne skal bidra til å sikre medlemmene en best mulig arbeidssituasjn. Det enkelte medlem skal ha et gdt g inspirerende arbeidsmiljø, faglige g karrieremessige utviklingsmuligheter, trygghet g frutsigbarhet i arbeidsfrhldet, g fravær av alle frmer fr diskriminering i arbeidslivet. Samfunnsviterne skal være pådriver fr et inkluderende arbeidsliv g at det legges til rette fr livslang læring. Samfunnsviterne skal være rådgiver fr medlemmene i spørsmål knyttet til arbeidsliv g arbeidsvilkår. Samfunnsviterne skal bistå det enkelte medlem ved behv. Bistanden skal være lett tilgjengelig g av høy kvalitet. Samfunnsviterne skal ha integritet g slid kmpetanse på lv- g avtaleverk innen arbeidslivet. Samfunnsviterne skal bevisstgjøre g styrke medlemmenes mulighet til selv å ta ansvar fr å frme egen arbeidsdag. Samfunnsviterne skal være pådriver fr ffentlig finansierte kmpetanseutviklingstiltak i arbeidslivet.

3 Lønnsvilkår Samfunnsviterne skal være en pådriver i arbeidet med å styrke sammenhengen mellm utdanning, kmpetanse g erfaring, g lønn. Lønn skal være et viktig persnalplitisk virkemiddel. Samfunnsviterne er pptatt av at lønn er mer enn beløpet på lønnsslippen. Lønn er gså frhld sm fleksible arbeidstidsrdninger, bnusrdninger, ferie, g andre gder. Samfunnsviterne skal arbeide fr å bevisstgjøre g styrke medlemmenes mulighet til selv å ta ansvar fr egen lønnsutvikling. Freningens tariffplitiske arbeid skal gså ivareta g styrke medlemmenes pensjnsvilkår, g bidra til en bedre statlig studiefinansiering. Samfunnsviterne skal være aktive i frhld til utøvelse av tariffplitikk både lkalt g sentralt, g være en samarbeidspartner innenfr rammene av Akademikersamarbeid. Samfunnsviterne skal utarbeide et tariffplitisk dkument. Samfunnsviternes tariffplitikk skal bidra til at urimelige lønnsfrskjeller reduseres g at lønnsnivået mellm ffentlig g privat sektr utjevnes. Samfunnsviterne skal arbeide fr en heving av lønnsnivået til medlemmer i alle sektrer. Samfunnsviterne skal ha et effektivt lkalt tillitsvalgtapparat fr å bidra til at lønnsfrhandlinger på den enkelte arbeidsplass gir størst mulig uttelling fr medlemmene. Samfunnsviterne skal arbeide med å utvikle eksisterende aksjnsfrmer g tvisteløsningsmdeller. Samfunnsviterne skal arbeide fr gunstige pensjnsrdninger g ppretthldelse av ffentlige tjenestepensjn. Samfunnsviterne skal kjempe fr at utdanning skal gi pensjnspeng. Samfunnsviterne skal arbeide fr lik rett til utdanning g ppretthldelse av en statlig studiefinansieringsrdning. Samfunnsviterne skal arbeide fr høyere stipendandel, høyere samlet studiestøtte g rdninger med ettergivelse av lån ved fullført høyere utdanning. Samfunnsviterne skal arbeide fr en plitisk styrt studielånsrente.

4 Identitet g synlighet Samfunnsviterne skal være et bredt samfunnsvitenskapelig faglig felleskap sm synliggjør g fremmer verdien av samfunnsvitenskapelig kmpetanse. Freningen skal bidra til å styrke medlemmenes gruppetilhørighet g identitet sm samfunnsvitere g akademikere. Samfunnsviterne skal delta i utviklingen av utdannings- g frskningsplitikk innenfr samfunnsvitenskapelige disipliner. Samfunnsviterne skal fremstå sm et naturlig tilknytningspunkt fr alle med høyere samfunnsvitenskapelig utdanning. Samfunnsviterne skal synliggjøre verdien av samfunnsvitenskapelig kmpetanse i arbeidslivet, g bidra til at kmpetansen anerkjennes g verdsettes innen ffentlig g privat sektr. Samfunnsviterne skal være synlig i den ffentlige debatten g en aktiv deltaker i plitiske beslutningsprsesser innen aktuelle samfunnsmråder. Samfunnsviterne skal være en pådriver fr å ppretthlde g heve kvaliteten i samfunnsvitenskapelige studier. Samfunnsviterne skal være tydelige g relevante i sin kmmunikasjn internt g eksternt.

5 Rekruttering Samfunnsviternes rekrutteringsgrunnlag skal basere seg på arbeidstakere g arbeidssøkere med høyere samfunnsvitenskapelig utdannelse, g masterstudenter innen samfunnsvitenskapelige fag. Samfunnsviternes rekrutteringsarbeid mfatter gså målrettet innsats fr å vedlikehlde g utvikle freningens tillitsvalgtapparat. Samfunnsviterne skal i sine plitiske rgan etterstrebe demkratisk representativitet. Arbeidet med å rekruttere nye medlemmer, behlde eksisterende medlemmer, g legge til rette fr nyrekruttering, er viktige frutsetninger fr å sikre et bredt sammensatt tillitsvalgtapparat g et høyt aktivitetsnivå. Gjennm rekrutteringsarbeidet skal freningen styrke nettverk g legge til rette fr lkale faglige fellesskap. Samfunnsviterne skal utarbeide et rekrutteringsplitisk dkument sm skal fastsette mål g strategier fr freningens rekrutteringsarbeid. Samfunnsviterne skal være den fagrganisasjnen sm rekrutterer den største andelen arbeidstakere med høyere samfunnsvitenskapelig utdanning. Samfunnsviterne skal rette seg aktivt mt studenter i sitt rekrutteringsarbeid. Samfunnsviterne skal arbeide fr at det etableres effektive g kmpetente tillitsvalgtsapparat på alle arbeidssteder hvr freningen har medlemmer. Samfunnsviterne skal gjennm effektiv rekruttering g rganisering ppnå innflytelse, særlig innenfr Akademikersamarbeidet, men gså i andre samarbeidsfra. Samfunnsviterne skal videreutvikle g frbedre medlemsfrdelene. Vedtatt av landsmøtet ktber 2005

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

NSRs valgprogram 2009 2013

NSRs valgprogram 2009 2013 NSRs valgprgram 2009 2013 OM NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Nrske Samers Riksfrbund (NSR) er en samisk hvedrganisasjn sm driver aktivt kultur-, samfunns- g pplysningsarbeid gjennm sine lkallag, g stiller til

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17 HANDLINGSPLAN 2015-17 Skikretstinget 2015, Vedlegg 4 Frmål OSK skal arbeide til beste fr skiidretten i Oppland gjennm å utvikle egen aktivitet g rganisasjn. Verdier OSK skal preges av frivillighet, demkrati,

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelsen

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet Frrd Denne veilederen gir nen råd m interkmmunalt IKT-samarbeid, bl.a. basert på de mange erfaringene med IKT-samarbeid innenfr rammen av Frskningsrådets Høykm-prgram. Veilederen er blitt til etter et

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer