LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/ Klageadgang: Nei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei"

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/ Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&& Administrasjnssjefens utredning m kmmunerefrmen tas til rientering. ::: &&& Sett inn innstillingen ver denne linja &&&... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&& Saksutredning: 1. Innledning. Dagens kmmuner er svært ulike, g har ulike utfrdringer. Fr flere av Leirfjrd kmmune sine nærmeste nabkmmuner så er derimt utfrdringene i større grad like enn ulike, f eks utflating/nedgang i flketall, en aldrende beflkning, økt behv fr spesialkmpetanse, et utstrakt interkmmunalt samarbeid på mange ti -talls mråder innen fr tjenesteprduksjn g ansvarsmråder. Dette var bl a utgangspunktet ALD kmmunene + Vefsn kmmune hadde fr i 2012 å starte sitt arbeid med å se på knsekvenser av en mulig kmmunesammenslåing.underveis km gså Herøy (H) med i prsjektet. I ettertid km gså den nasjnale kmmunerefrmen. Reginrådets prsjekt, med de 5 kmmunene går sin gang, hvr bl a Telemarksfrskning har laget en rapprt m øknmiske g kvalitetsmessige knsekvenser av en sammeslåing, Senti har gjrt en spørreundersøkelse i samtlige kmmuner, g det avvikles flkemøter i alle kmmunen. Til høsten skal det gså være rådgivende flkeavstemming i 3 av kmmunene. Kmmunestyret har i tillegg i sitt vedtak i sak 39/ , sagt følgende: «Leirfjrd kmmune skal på selvstendig grunnlag utrede hvrvidt vi er i stand til å håndtere nye ppgaver fra staten. Før kmmunen tar stilling til ny kmmunestruktur skal det gså avklares hvilken tjenesteprduksjn innbyggerne i Leirfjrd kan frvente seg i en større kmmune g nivået på kmmunale avgifter.» Det knkrete svaret på deler av det kmmunestyret etterspør, er det vanskelig å gi, før en vet hvilke kmmuner sm evt skal sammenslås. I denne saken gjør jeg en framstilling av dagens ståsted bl a fht avgifter, eiendmsskatt gjeld sv. I den videre vurdering vil jeg ta utgangspunkt i de fire hvedrller en kmmune har:

2 Tjenesteyter Myndighetsutøver Samfunnsutvikler Demkratisk arena 1. TJENESTEYTER/MYNDIGHETSUTØVER Viktige frhld å belyse i fht disse rllene er bl a : - sterke g svake sider ved kmmunen sm tjenesteyter i dag - utfrdringer knyttet til demgrafisk utvikling - utfrdringer knyttet til kmpetanse g rekruttering - interkmmunalt samarbeid - øknmiske nøkkeltall - utfrdringer i fht å utføre dagens ppgaver i fremtiden - utfrdringer i fht å ta på seg nye ppgaver i fremtiden - øknmiske rammer i dag, g evt behv i fremtiden Sm grunnlag fr min vurdering, har jeg bedt samtlige virksmhetsledere å gjøre ei tilsvarende vurdering fr egen virksmhet, et grunnlag sm jeg frsøker å sammenfatte til en egen vurdering fr hele kmmunen. I tillegg er saken behandlet i lederfrum, inkl strategisk ledergruppe 1.1 Sterke g svake sider i fht kmmunens tjenesteyting/myndighetsutøvelse idag: Sterke sider nærhet til beslutningstakere det ppleves å bli sett. Alle virksmheter syns det er en frdel med nær kntakt/krt vei til besluttende administrative g plitiske instanser. det ppleves å være gdt arbeidsmiljø rundt m på virksmhetene i kmmunen g en har gde klleger vi får gde tilbakemeldinger på tjenestene fra brukere/pårørende vi har gd kmpetanse/gde fagflk i fht dagens ppgaver det ppleves str grad av fleksibilitet fra de ansattes side - lite skarpe grenser fr «hvem gjør hva». De fleste tilpasser seg det sm er behv fr å få løst ppgavene på best mulig måte. Svake sider knappe øknmiske rammer - det ppleves sm m det er dyrt g sårbart å være kmmune på dagens størrelse. Det er små versiktlige frhld, g de ansatte aksepterer str grad av fleksibilitet fr å imøtekmme brukernes behv, ne sm i utgangspunktet er psitivt, men sm kan slite på i lengden frdi ens hvedfagfelt kan «frsvinne» i all fleksibiliteten. Ansatte sm tar mange års faglig utdanning, ønsker gjerne å jbbe med sitt fagfelt fr å bli gd g trygg, spesielt de første årene.

3 Det er utfrdringer med å skaffe vikar innen alle tjenestemråder Utfrdrende/få persner å lage gde faglige nettverk i egen/liten kmmune det er få støtte/stabsfunksjner sm kan gi veiledning i fht lvverk, rettigheter g plikter, spesielt fr nytilsatte ledere mråder sm det er pekt på at vi ikke fullt ut klarer å ivareta i dag rehabilitering tilbud til rusavhengige fastlege\legevakt plan et mråde sm pekes på sm prblematisk er få/manglende karrieremuligheter i kmmunen. Det er i hvedsak veien m ledelse sm er tilgjengelig, ingen faglige karrieremuligheter. En må søke seg ut til større kmmuner/rganisasjner fr å ha slike muligheter. 1.2 Demgrafisk utvikling i reginen Ser en på beflkningsutviklinga i VHALD kmmunene de siste 15 år, så ser den slik ut: I tall ser dette slik ut Vefsn Herøy Alstahaug Leirfjrd Dønna

4 Vefsn g Dønna har en nedgang i innbyggertall hele periden, mens Herøy, Alstahaug g Leirfjrd har en vekst siste 5 års periden. Til sammen fr reginen innbyggere første kvartal Det er spesielt antallet eldre, spesielt 80+, sm vil ha innvirkning på nivå g mfang av tjenestetilbud, spesielt fra pleie- g msrgstjenesten. Sykehjemstjenester f eks er dyre tjenester g antallet 80 + vil derfr kunne gi str innvirkning på kmmunebudsjettet. De kmmende 25 år blir dette fremskrevet slik fr VHALD kmmunene: Leirfjrd g Dønna kmmuner får en liten nedgang de første 5-10 år, men deretter stiger dette jevnt. De øvrige kmmuner stiger jevnt fra nå g fremver. Det betyr at alle kmmuner, enten en velger å frtsette sm selvstendig kmmune, eller slå seg sammen med nen andre, har ei str utfrdring i fht å bygge pp tjenestetilbud i samsvar med denne økningen. 1.3 Rekruttering/kmpetanse: De fleste virksmheter har gde fagflk/gd kmpetanse i fht dagens ppgaver. Det ppleves likevel sm m tilgjengeligheten på fagflk kan være veldig varierende. Spesielt i fht fravær, ferier, høytider g vakanser i stillingene en situasjn sm fte er «status» hele året gjennm. I deler av tjenesteytingen har vi enkeltpersner sm utgjør fagkmpetansen, g ved deres fravær har vi utfrdringer med å få gjrt de ppgavene sm tilhører fagfeltet, f eks innenfr tekniske saksbehandlingstjenester. Rekrutteringen går strt sett greit i dag. Det er ne varierende antall søkere tjenestemråder imellm. Generelt har vi mange g gde søkere til dagens utlyste stillinger.

5 Men spesielt innenfr helse- g msrgstjenesten pekes det på utfrdringer her, delvis knyttet til øknmiske ressurser g delvis til manglende søkere med spesialkmpetanse - f eks i fht kreft, diabetes, rehabilitering, demens. Arbeidstakere med slik spesialkmpetanse ønsker gjerne å jbbe i større, mindre sårbare fagmiljøer - miljøer med mulighet fr å utvikle faget sitt. Det pekes gså på manglende kmpetanse pga manglende øknmi/ nedskjæringer - f eks rusknsulent. Manglende rusknsulent fører bl a til et ekstra press på hjemmesykepleien/ psykiatritjenesten, sm dermed må gi redusert tilbud til sine øvrige målgrupper Samhandlingsrefrmen gir allerede i dag behv fr utvidet arbeidskraft/ny kmpetanse., Med etablering av KAD (kmmunale akutte døgnberedskapsseng), tidligere verføring av utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten bl a i fht rus/psykiatri - så øker dette behvet. Begge deler krever kmpetanse g tilførsel av øknmiske ressurser Barnehager har utfrdringer i fht å få kvalifiserte søkere til barnehagelærerstillinger. Ca i 2020 frventes det at vi pålegges å ha 2 barnehagelærere pr avdeling mt 1 pr avdeling i dag, ne sm vil dble behvet vårt. NAV/barnevern pplever mange søkere, g at det går greit å skaffe kmpetent arbeidskraft, g de har på nen mråder kmpetanse sm andre kmmuner etterspør. Innen skleverket har vi gså mange g gde søkere til lærerstillinger. Her står vi venfr et strt generasjnsskifte i fht lærere mye kmpetanse frsvinner ut i løpet av få år - men dette gir ss gså en mulighet fr å tilpasse kmpetansen fr fremtidige behv. 1.4 Interkmmunalt samarbeid Leirfjrd kmmune er i dag del av vel 40 interkmmunale rdninger med fra 2 til deltakende kmmuner. Kmmunene bruker mellm 5 g 8% av sine utgifter til interkmmunalt samarbeid i dag. Det ppleves sm m vi har lite styring med utviklingen/kstnadsnivået/ kvalitetsnivået i disse rdningene, g liten grad av plitisk styring/invlvering. Begrunnelsen fr de mange samarbeid er Å klare å ivareta kmmunens ansvar fr ppgaver/tjenester Fr å sikre bredere kmpetanse/mindre sårbarhet, fr å håndtere dette ansvaret Redusere den øknmiske innsatsen, sm kmmunene må priritere til det knkrete mrådet, sammenlignet med m vi drev dette selv En generell tilbakemelding fra rganisasjnen er at det ansees sm mest hensiktsmessig at alle tjenestemråder ligger under samme ledelse, både administrativt g plitisk, g ikke under f eks styrer, råd sv. Det ppleves gså slik at den økningen sm enkelte interkmmunale tjenester må ha i øknmiske ressurser, det må det finnes inndekning fr gjennm nedskjæring av de «rdinære» kmmunale tjenestene uten nen frm fr «behvsprøving «tjenestene imellm. Fr enkelte fagmråde er det fra min side likevel ingen tvil m at dagens mindre kmmuner er mer tjent med ei interkmmunal rdning på en gd del av de mråder vi har i dag - sm sikrer gd kmpetanse, mindre sårbarhet sv, f eks øknmisamarbeid, legevaktsamarbeid g brannvern. Dette vil gså gjelde fr nen av de nye ppgavene sm er freslått at kmmunene skal verta fremver. Virksmhetene peker gså på at en større sammenslått kmmune med felles ledelse er å fretrekke fremfr mange/flere nye interkmmunale løsninger.

6 1.5 Øknmiske nøkkeltall I KOSTRA (kmmune -stat-rapprtering) sm brukes fr å kunne sammenligne kmmunenes tjenester, så er kmmunene fra statens side inndelt i frskjellige kmmunegrupper utfra flkemengde g øknmiske rammebetingelser (dvs bundne kstnader g frie inntekter). Dette fr at en skal kunne sammenligne "like kmmuner". Fr HALD + Vefsn er ingen kmmuner "like" i samme kmmunegruppe. Disse frdeler seg slik: Vefsn er i kmmunegruppe 8 = mellmstre kmmune med lave bundne kstnader g middels frie inntekter pr innbygger Herøy er i kmmunegruppe 3 = små kmmune red middels bundne kstnader g høye frie dispnible midler pr innbygger Alstahaug er i kmmunegruppe 11= mellmstr kmmune med middels bundne kstnader g middels frie dispnible inntekter pr innbygger Leirfjrd er i kmmunegruppe 2 = små kmmuner med middels bundne kstnader g middels frie dispnible inntekter pr innbygger Dønna er i kmmunegruppe 6 = små kmmuner med høye bundne kstnader g høye frie inntekter pr innbygger I utgangspunktet er dermed ingen av kmmunene direkte sammenlignbare når det gjelder KOSTRA. Jeg viser likevel en sammenligning fr nen av tjenestene. Tallene i tabellen under er hentet fra SSB g kmmunenes innrapprterte KOSTRA tall. Fr at de skal være helt sammenlignbare, så må innrapprteringen gså være helt lik, g det er ikke nødvendigvis det sm faktisk skjer. Så nen frbehld er det, men det gir et bilde ver behv g plitiske pririteringer i de frskjellige tjenestene i kmmunene. Fr 2014 kan følgende nøkkeltall si ne m status på de enkelte mråder i kmmunene: Område Leirfjrd Vefsn Alstahaug Herøy Dønna Nett driftsutgifter til ssialtjeneste pr innbygger % andel ss hjelpsmttaker e år Nett driftsutgifter barnevernstjenesten 0-17 år Nett driftsutgifter til administrasjn g styring Andel barn 1-5 år med barnehageplass Ikke ppgitt 7,1 3,7 3,7 4,9 5, Ikke ppgitt Ikke ppgitt 79,1 90,3 93,5 89,6 89,2 Legeårsverk pr innb 13,7 9,7 Ikke ppgitt 17,3 Ikke

7 ppgitt Fysiterapiårsverk pr innbyggere Andel 80+ sm er bebere i institusjn Gjennmsnittlig gruppestørrelse 8-10 trinn Brutt driftsutgifter pr km kmmunal veg g gate 12,9 10,5 Ikke ppgitt 10,6 Ikke ppgitt 15,2 12,8 13,5 8,1 18,5 15,9 12,8 12,5 9,1 9, Ikke ppgitt Nett driftsutgifter pr innbygger 1-5 år barnehage Nett driftsutgifter til grunnskle pr innbygger 6-15 år Ikke ppgitt Ikke ppgitt Nett driftsutgifter pr innbygger i kr kmmune -helsetjeneste Nett driftsutgifter pr innbygger i kr, PLO Ikke ppgitt Ikke ppgitt Ser en kun på selve tallene, g ikke kjenner andre faktrer sm innvirker, så kan en trekke følgende knklusjner: Leirfjrd kmmune bruker mest g ganske mye mer - av alle kmmuner til ssialtjeneste. Vi har gså en høyere prsentandel ssialhjelpsmttakere. bruker gså mest til barnevernstjeneste ligger i øvre sjikt når det gjelder administrasjn g styring har middels dekning legeårsverk g høy dekning fysiterapeutårsverk har en større andel 80+ sm br i institusjn Har høyest gjennmsnittlig gruppestørrelse i skle på 8-10 trinn Har lavest driftsutgifter pr km kmmunal veg Har laveste nett utgifter pr innbygger 1-5 år til barnehage Har høyeste nett utgifter til grunnskle år innbygger 6 15 år Har høyeste nett driftsutgifter pr innbyggere til kmmunehelsetjeneste Ligger i nedre sjiktet nett driftsutgifter pr innbygger fr pleie g msrgstjenesten. Det er sm sagt ikke mulig å trekke nen direkte knklusjner m hvrfr det er slik, da jeg ikke kjenner andre viktige faktrer i den enkelte kmmune. Men det kan gi et grunnlag fr en del

8 diskusjner m «frskjellighetene» sm vil bli i en felles kmmune, evt sm må rettes pp dersm tilbudet skal være «likt «i hele den nye kmmunen. 1.6 Er vi istand til å utføre dagens ppgaver i fremtiden. Dette spørsmålet har både ei kvantitativ g en kvalitativ side hvr mange innbyggere vil i fremtiden kreve hvr mye av dagens tjenester. Fr å klare å utføre dagens ppgaver i fremtiden, så er det flere tjenestemråder sm peker på behv fr tilføring av øknmiske ressurser utver dagens nivå inkl lønns g prisstigning. Flere ppgaver trenger gså flere administrative ressurser. Det må gså påregnes å knytte til seg ny kmpetanse fr å ivareta dagens ppgaver Den enkelte virksmhetsleder har fr sine tjenester pekt på følgende Det vil trenges en ny legeressurs /fastlegehjemmel, fr å håndtere fremtidige behv, selv med dagens ppgaver Rehabilitering Et fagmråde hvr vi etter dagens struktur er fr små til å klare å bygge gd kmpetanse. Helsesøstertjenesten har kmpetanse til å ivareta dagens ppgaver fremver, men vil trenge tilførsel av øknmiske midler j flere barn sm fødes/flytter hit. Oppvekstsentre dersm øknmiske ressurser reduseres i fremtiden, vil det bli vanskelig å ppretthlde frsvarlig drift. Dette gjelder både persnalmessig - g bygning/vedlikehldsmessig. Omsrgstjenesten peker på at samhandlingsrefrm allerede har gitt betydelige utfrdringer i fht øknmi g kmpetanse, samt at etablering av KAD seng gir nye behv. De er bekymret fr utfrdringene med å få rekruttert kmpetanse til små sårbare fagmiljø Byggesak det er allerede idag vanskelig å hlde alle tidsfrister, f eks føring i matrikkel. Det vil gså kreve en s str innsats fremver, fr å hlde seg faglig ppdatert på endring av lvverk sv. Plan. Dette er et mråde hvr vi har et ganske strt etterslep fr å kmme ajur., g ha ppdaterte arealplaner, kmmunedelplaner g revidert kmmuneplan. Oppmåling. Sårbart i fht kmpetanse ved fravær. Utilstrekkelig kapasitet, g bryter i periden tidsfrister. Oppleves sm mangelfullt at det ikke er mulig å arbeide i team med flere fagpersner sm arbeider med det samme. Kmmunale veger, øvrig samferdsel, kai g brygger, bygg g eiendm. Ofte mangelfull kmpetanse fr å håndtere alle ppgaver selv, f eks anskaffelser av tjenester/utstyr sv. Lvverket her er krevende å følge, g vi må i dag g fremver - kjøpe tjenester eksternt g det er dyrt. Vannverk. Vi håndterer dagens ppgaver, men er sårbar i fht kmpetansen ved fravær en situasjn sm gså vil vedvare dersm ikke flere har kmpetanse på mrådet 1.7 Overta nye ppgaver i fremtiden

9 I St meld 14 ( ) m nye ppgaver til kmmunene ved en kmmunerefrm sies det: «Ved verføring av ppgaver til større kmmuner vil rammestyring, både øknmisk g juridisk, ligge til grunn. Det er et verrdnet mål å gi kmmunesektren gde rammevilkår, sm kan styrke kmmunene, både sm tjenesteprdusent, myndighetsutøvere, samfunnsutviklere g sm demkratiske arena. Det legges videre til grunn at verføring av nye ppgaver til kmmunen, bør bidra til redusert byråkrati g økt effektivitet» Regjeringen peker i denne meldingen hele tiden på «større, rbuste kmmuner» sm skal verta de nye ppgavene. Men ved å behlde generalistkmmunetenkingen, så er det sannsynlig at Leirfjrd kmmune gså får disse ppgavene, dersm vi frtsetter sm selvstendig kmmune. Alternativt blir det slik det er antydet i «Oppgavemeldingen» at staten vil pålegge kmmunene interkmmunalt samarbeid, der de vurderer at små enkeltkmmuner ikke er i stand til å gi et gdt nk tilbud. I denne sak frhlder jeg meg til det sm knkret freløpig er freslått i ppgavemeldingen. Dette er ikke ferdig behandlet i Strtinget, g det antydes/utredes m flere ppgaver skal freslås verført. Det sm freløpig er uavklart, det kun listes pp under: Pleiepenger, hjelpestønad g msrgslønn Fsterhjem, statlig del av barnevern, familievern(prøveprsjekter) Økt ansvar fr rusbehandling, Pasienttransprt Frenkling av utmarksfrvaltning, plan- g bygningslv Vannscterregulativ Knsesjnsbehandling av mikr, mini g små kraftverk Ansvarsfrdeling fr det ffentlige vegnett Virksmhetslederne har gitt følgende generelle tilbakemelding m å verta nye ppgaver : Nye ppgaver vil gi nye g relativt stre utfrdringer, spesielt dersm en skal ppretthlde Leirfjrd kmmune sm i dag, g frutsetter at finansiering følger med. Hvis finansiering ikke er på plass, vil en større kmmune være bedre egnet /mindre sårbar i fht å påta seg disse ppgavene. Samtlige tjenestemråder melder behv fr tilføring av ressurser øknmi/ kmpetanse både faglig g administrativt - dersm de skal tilføres nye ppgaver. Spesifikke tjenestemråder: Helsetjenester: Her freslås det at allmenntannhelsetjenesten, spesialisttannhelsetjenesten g fylkeskmmunens ansvar verføres til større g mer rbuste kmmuner. Et helt nytt mråde fr kmmunen, sm vi nk kan ivareta dersm det følger øknmiske midler med.

10 Det freslås at større kmmuner skal få ansvar fr den spesialiserte tverrfaglig rehabilitering sm spesialisthelsetjenesten har i dag. Dette er et mråde sm egner seg svært gdt til interkmmunale samarbeid/større kmmuner, g sm Leirfjrd kmmune sm selvstendig kmmune ikke vil kunne klare å rekruttere nk kmpetanse til. Det freslås at det pprettes ei frsøksrdning med verføring av distriktspsykiatrisk senter til kmmuner sm har tilstrekkelig kmpetanse g kapasitet Psykiatritjenesten i Leirfjrd vil l ikke kunne verta DPS ved å frtsette sm egen kmmune. Her trenges det spesialkmpetanse g et bredt tverrfaglig miljø, sm det er urealistisk at vi skal kunne etablere sm Leirfjrd kmmune. Velferdstjenester: Fr NAV freslås det få nye ppgaver, men det skal utredes videre m/hvrdan tiltak knyttet til varige tilrettelagte arbeidsplasser gså kan verføres til kmmunen(vta,vto). Det er verdt å merke seg at disse tiltak da vil bli sårbare fr svingninger i kmmunens øknmi, sm alle øvrige tilbud/tjenester. Oppgaver knyttet til basis-hjelpemidler freslås verført. I tillegg skal det være en videre utredning m øvrige tiltak sm kan verføres, samt at det freslås at arbeids- g utdanningsreiser verføres til større kmmuner. Det freslås gså verført persnrettede tilskudd, bl a bligrettede tilskudd. NAV vurderer at det vil være mulig å påta seg ppgaver sm f eks startlån g tilskudd. Det fregår samtidig ei vurdering i NAV m endring av «kntrstrukturen» Dersm staten velger å fjerne stillinger fra lkale kntr til større samrdna kntr i sine tjenestemråder, så må det tilføres både kmpetanse g øknmi fr å frtsatt håndtere dette i en egen kmmune sm i dag. Fr NAV sine tjenester, så vurderes behvet fr å ha nærhet til tjenester fr brukerne sm svært strt. Omsrgstjenester Jfr tidligere beskrivelse av øknmi/kmpetanse. Vil ikke med dagens øknmiske g kmpetanse-messige ressurser være mulig å påta seg nye ppgaver Skle/ppvekstsentre Ingen frslag m nye ppgaver. Generasjnsskifte i lærerstaben. Dette gir et strt tap av kmpetanse, men gir gså en mulighet fr å skaffe ny kmpetanse, målrettet mt fremtidige kmpetansebehv Sentraladministrasjnen Vigsler/ntarialbekreftelser. Kmmunene freslås å verta brgerlige vigsler, samt bekreftelser av underskrifter på dkumenter/kpier sv.. Dette er ne sm, etter min vurdering, kan vertas selv m vi frtsetter sm dagens kmmune.

11 Teknikk g kultur Innen naturfrvaltning/frurensning freslås det at kmmunene kan verta Frvaltning av små vernemråder Frby fiske etter spesifikke arter Fastsette utvidet jakttid fr enkelte arter Utslippstillatelse fr grønnsaksvaskerier, støy fra mtrsprtbane g vindmøller Idrettsfunksjnell frhåndsgdkjenning av svømmehaller. Fr øvrige anlegg er slik myndighet fr frhåndsgdkjenning allerede verført til kmmunene. Tilskudd til frivillighetssentraler freslås verført til kmmunene. Tilskudd til verdensarvmråder Innenfr alle disse mrådene vurderes det at vi kan verta disse, gså sm egen kmmune fremver. Nærings g miljøtiltak i jrdbruket Tilskudd til vei bygging g drift med taubane. Utgjør en betydelig arbeidsmengde, g tjenesten må styrkes Tilskudd til tiltak i beitemråder. Kan i dag være kmmuneverskridende. Må styrke tjenesten/evt bli større kmmune med sammenslåing av dagens kmpetanse i kmmunene. Knklusjner tjenesteyting/myndighetsutøvelse Pr i dag har vi i hvedsak nk g gd kmpetanse i fht dagens ppgaver, g vil kunne ivareta disse sm selvstendig kmmune i flere år fremver. Fr å håndtere de samme ppgavene - med en økende grad av verføringer av kmpetansekrevende pasientgrupper i årene fremver - vil vi sannsynligvis få utfrdringer i fht rekruttering av kmpetanse, samt styrking av øknmi, innenfr helse g msrgstjenestene. Utfrdringene med små sårbare fagmiljø vil da frsterkes. Det må uansett kmmunestruktur påregnes å bruke flere øknmiske ressurser innenfr helse- g msrgssektren de nærmeste årene. Vi har et gdt mdømme g har mange g gde søkere til stillinger vi lyser ut. Det vil mest sannsynlig bli større rift m fagflk fremver, spesielt innenfr helse g msrgssektren hvr vi på landsbasis mangler flere titalls tusen persner innenfr flere yrkesgrupper. Større grad av helhetstenking i mindre kmmuner ser mer på tvers av sektrer Det anses sm lite prblematisk å ha en rganisatrisk g plitisk samrdning i en større kmmune (plitisk styring, sentraladministrasjn, stab sv.), g dette vil kunne gi en bedre tilgjengelighet på stab/støttefunksjner sm savnes i dag.

12 Innenfr skleverket er det t mulige scenarier i fht dette ved en sammenslåing: De små ppvekstsentrene vil ikke ppretthlde øknmsike midler til å gi den individuelle tilretteleggingen mt elevene sm i dag Det vil kunne etableres spesialkmpetanse i team, med en betydelig bredere kmpetanse enn sklene har i dag. Disse vil kunne bidra på alle skler, både stre g små, på utfrdringer sm i dag er vanskelige å håndtere, spesialundervisning sv. Det må tilføres øknmiske ressurser, samt ny kmpetanse dersm kmmunen skal bestå sm i dag g samtidig verta nye ppgaver. Kan påta ss et fåtall av nye ppgaver sm frtsatt selvstendig kmmune, dersm det følger øknmi med. Det vil utfra denne kmmunerllen sannsynligvis være mulig å frtsette sm selvstendig kmmune nen år fremver, men jeg trr at kampen m arbeidskraften/kmpetansen hde g hende r vil bli ei utfrdring sm liten selvstendig kmmune. På kmmunestyrets spørsmål m hvilke tjenester innbyggerne kan frvente seg i en større kmmune, er det vanskelig å svare eksakt på. Intensjnsplanen legger pp til at skle, barnehage, helsetjenester, msrgstjenester g servicetrg med NAV tjenester samt enklere byggesak/andre søknader skal man kunne frvent å få f eks på Leland etter sammenslåing. Utfrdringen er at ingen kan binde pp de flkevalgte i et fremtidig kmmunestyre, sm vil stå fritt til å fatte nye beslutninger i fremtiden. 2.0 ØKONOMI I FHT KOMMUNEREORM Kmmunenes inntektssystem har sn frmål å sikre frdeling av inntektene mellm kmmunene, slik at de kan yte et mest mulig likeverdig tilbud til innbyggerne. Dette gjøres ved å krrigere fr ulikheter mellm kmmunenes inntekt g utgiftsnivå. Slik inntektssystemet er utfrmet i dag vil derfr ikke rammetilskuddet fr en ny sammenslått kmmune være lik summen av rammeverføringen fr de «gamle» kmmunene. Hvrdan rammetilskuddet g dermed de frie inntektene blir påvirket ved sammenslåing, vil være frskjellig avhengig av hvilke kmmuner sm slår seg sammen. Gjennm inndelingstilskuddet skal kmmunene sikres at vi ikke får reduserte rammeverføringer sm følge av sammenslåing. Dette kmpenserer fr brtfall av basistilskudd g evt nedgang i reginalplitiske tilskudd. Inndelingstilskuddet varer i en 20 årsperide der det etter 15 år gradvis skjer en nedtrapping. Etter 20 år er rammetilskuddet nede på det nivået sm etter dagens vedtak skal gjelde på lang sikt fr den nye kmmunen. Men inntektssystemet kan frandre seg i et så langt tidsperspektiv sm 20 år er, g det kan gi både pp g nedsvingninger i fht dagens vedtak. Regjeringen har sagt at i løpet av 2016 skal de legge frem frslag til nytt inntektssystem sm skal gjelde fra Hvrdan dette vil slå ut fr Leirfjrd kmmune - dersm vi velger å frtsette sm selvstendig kmmune - er vanskelig å spå m i dag.

13 Skattenivået har gså betydning fr kmmunenes inntekter. Alle kmmunene i Telemarksfrskning sin rapprt ligger på skatteinntekt under 90 prsent av landsgjennmsnittet. En evt sammenslåing vil derfr ikke påvirke inntektsutjevningen ver rammetilskuddet. 2.1 Sentralt vedtatte øknmiske rammer De øknmiske virkemidlene fr refrmperiden er klare,, bl a refrmstøtte g støtte til engangskstnader. Fr refrmstøtten er det ikke satt ne nedre krav til antall innbygger, tidligere signaler m minimum er fjernet Refrmstøtte Antall innbygger etter sammenslåing Refrm støtte innbyggere innbyggere innbyggere Over innbyggere Når det gjelder støtte til engangskstnader knyttet til gjennmføring av refrmen så avhenger dette av hvr mange kmmuner sm slår seg sammen, g hvr mange innbyggere man da blir Engangskstnader Antall Over 100 kmmuner g innbyggere i sammenslåingen innbyggere innbyggere innbyggere 000 innbyggere e 2 kmmuner 20 mill 25 mill 30 mill 35 mill 3 kmmuner 30 mill 35 mill 40 mill 45 mill 4 kmmuner 40 mill 45 mill 50 mill 55 mill 5 eller flere 50 mill 55 mill 60 mill 65 mill Rammetilskudd/inndelingstilskudd Ved en sammenslåing av kmmuner, er det frventet at en kan hente ut «strdriftsfrdeler» gjennm mer effektiv administrasjn g tjenesteprduksjn. Erfaringer fra tidligere kmmunesammenslåinger viser at det er størst effektiviseringsgevinst knyttet til administrasjn, unngå dble funksjner, ppgaver, rutiner g systemer. Tabellen under tar utgangspunkt i dagens

14 utgifter i sammenlignbare størrelse på kmmuner, sm det de frskjellige alternativene vil gi g mulig innsparingseffekt.. Øknmiske knsekvenser rammetilskudd + inndelingstilskudd: Alt 1 HALD + Grane, Hattfjelldal g Vefsn Alt 2 HALD + Vefsn Økt rammetilskudd Administrativ sammenslåingseffekt Administrativ effekt + rammetilskudd Nedgang etter 20 år 21 mill pr år 55 mill pr år 76 mill pr år 80,5 mill pr år 12 mill pr år 35 mill pr år 47 mill pr år 53,7 mill pr år Alt 3 HALD 10 mill pr år 31 mill pr år 41 mill pr år 43,8 mill pr Alt 4 Vefsn, Grane, Hattfjelldal år 9 mill pr år 21 mill pr år 30 mill pr år 26,8 mill pr år Velger vi f eks Alt 2 VHALD betyr det at vi til sammen får 12 mill kr i økte rammetilskudd g fra det år vi evt klarer å effektivisere i hht tabellen, så har vi ytterligere 47 mill kr mer til nye/økte tjenester. Men etter 20 år vil vi da få et nedtrekk på hele 53,7 mill kr. Det er gså mulig å sammenligne tjenestene med landsgjennmsnittet fr å se evt mulige innsparinger. Gjør vi dette i stedet fr sm ver, å sammenligne med kmmuner med like mange innbyggere sm nykmmunen blir, er det beregnet at Leirfjrd har et mulig innsparingsptensiale fr utvalgte tjenestemråde på vel 14 mill. I dette tallet ligger bla at vi først må øke utgifter til pleie g msrgstjenester, barnehage ( før siste vedtak m øking av plasser) g brann- / ulykkesvern til landsgjennmsnittet, samtidig sm vi redusere de øvrige tjenestene til landsgjennmsnittet, spesielt skle, barnevern kmmunehelse samferdsel g kultur. Fr de 4 alternativene sm Telemarks har utredet vil den samme " øvelsen" - sammenligne med landsgjennmsnittet, gi følgende ttalinnsparing fr kmmunene i de frskjellige alternativene: Alt 1 ( 7 kmmuner) Alt 2 ( 5 kmmuner) Alt 3 ( 4 kmmuner) Alt 4 (v g h) Dette betyr at en sammenslåing av f eks bare HALD kmmunen vil gi under 1 mill i innsparing på tjenesteprduksjn, dersm den nye kmmunen skal legge tjenestenivået sitt på landsgjennmsnittet. Det er ikke nødvendigvis realistisk - eller ønskelig - å gjennmføre en så str reduksjn/effektivisering sm f eks mill kr. Den «største «gevinsten knyttet til en samling av kmmunene, vil etter mitt skjønn, være muligheten fr større fagmiljøer g bedre g mer fleksibelt utnyttelse av de ressurser sm kmmunene samlet sett har.

15 2.2 Lkalt vedtatte øknmiske rammer Kmmunale avgifter: Nivået på kmmunale avgifter vil bl a være avhengig av hva en har/ velger å investere i, da mange avgifter skal drives til selvkst. Det er bl a derfr ikke mulig å si ne m på hvilket nivå avgiften vil ligge i en evt ny kmmune. Det sm kan sies ne m er hvrdan det er i dag, samt at en kan se på øknmiplanene i de frskjellige kmmunene fr å se hva sm planlegges investert i. Disse planene er ikke det nye kmmunestyret bundet til å følge. I tillegg er det svært mange avgifter/gebyrer sm er vedtatt fr de frskjellige kmmuner, g ikke alle kmmuner har samme inndeling på avgifter/gebyrer, slik at de kan være sammenlignbare. Leirfjrd kmmune har i underkant av 200 frskjellige gebyrer/avgifter. I tabellen under tar jeg med nen avgifter/gebyrer, fr å vise at det er str frskjell kmmunene imellm. Frutsetningene fr sammenligningen er: m2 tmt i sentrum, regulert til bligfrmål. 120 m2 eneblig. 5 stk. ansvarsretter i frbindelse med byggesaken, ingen sentral gdkjenning. Tallene er uten MVA. Fra g med vann til g med e-skatt er årlige gebyrer. Fra g med fradeling, til g med ferdigattest, er gebyrene slik: Gebyr Leirfjrd Vefsn Alstahaug Herøy Dønna Fradeling Oppmåling Byggesaksgebyr Ferdigattest Vannavgift Abnnement Vannavgift Avløp avgift Avløp abnnement Feiing/Tilsyn E-skatt SUM Kmmunenes gjeld 2014 Nett lånegjeld pr innbygger Vefsn ,- Herøy ,- Alstahaug ,- Leirfjrd ,- Dønna ,- (2013 tall)

16 Det er vanskelig å gi ei vurdering av hvrdan lånegjelda kan utvikle seg i en fremtidige kmmune. Dette vil avhenge av hvilke kmmuner en slår seg sammen med, g hvilke behv sm eksisterer i disse kmmunene til sammen. Det er kun første år i øknmiplanperiden sm er bindende. De øvrige årene kan endres hvert år under budsjett/øknmibehandlingen Dersm øknmiplanene blir vedtatt år fr år slik de er planlagt i dag, vil vi få følgende økninger i renter g avdrag : Kmmun e Nye tiltak Renter/ avdrag Nye tiltak Renter/ avdrag Nye tiltak Renter/ avdrag Vefsn Herøy* Alstahau g Leirfjrd Dønna Ttalt * Herøy kmmune står med 0 i videre investeringer i øknmiplanen. I hht kmmentar fra rådmann frutsetter dette: At det gjøres ytterligere nedskjæringer, g at det brukes frn fr å få dette i balanse Til trss fr 0 i planen, så er det behv fr g planlegges det ytterligere stre investeringer g driftstiltak innenfr pleie g msrgsektren sm ikke er innarbeidet. Et frprsjekt på dette er ferdig i løpet av Det dreier seg m investeringer på ca ml g årlig 3.0 SAMFUNNSUTVIKERROLLEN Kmmunen er tillagt ppgaven med å skape en helhetlig utvikling av lkalsamfunnet g gde levekår fr innbyggerne En viktig faktr i fht en sammenslåing er å få en handlekraftig kmmune sm spiller en større rlle sm lkal g reginal samfunnsutvikler. Antall innbyggere i en sammenslått kmmune har bl a betydning fr lkaliseringer av f eks statlige funksjner/ arbeidsplasser, jfr sykehusdiskusjnen. En sammenslåing vil ha psitive effekter med tanke på å sikre bedre muligheter fr langsiktig g helhetlig planlegging g styrke arbeidet med samfunn g næringsutvikling. Spørreundersøkelsen sm Senti gjennmførte, viser gså at veldig mange i kmmunene har str tr på at akkurat denne rllen fr kmmunen vil bli bedre i en sammenslått kmmune.

17 Viktige mmenter fr å utøve denne rllen er: Gd g effektiv planlegging Aktiv ppfølging av planleggingsprsesser Tilstrekkelig kmpetanse g ressurser på arealplanlegging,næringsarbeid, kulturtiltak g nettverksbygging Mulighet fr å stimulere til næringsutvikling g økt sysselsetting er viktige mråder, sm gså krever kmpetanse, gde planer g infrastruktur. Ved en sammenslåing av kmmuner i samme b g arbeidsmarkedsregin, vil en redusere faren fr å drive knkurrerende næringsrettet arbeid g tiltak. En samlet næringsplitikk kan bidra til å styrke grunnlaget fr næringsutvikling i hele reginen, g gi en mer målrettet arealutnyttelse, infrastruktur g øvrige virkemidler. Her er vi gdt i gang med felles næringsplan fr de 5 kmmunene sm er med i kmmunerefrmprsjektet, samt at Helgelandsbrua, Tven-tunnelen g evt bedre kmmunikasjnsløsninger mt Herøy/Dønna inviterer til å se regin under ett. I fht en ny sammenslått kmmune, så vil både et større areal g større innbyggertall, sannsynlig vis ha psitiv innvirkning i kamper fr å få/behlde etableringer, infrastruktur g øvrige virkemidler til vår regin/kmmune 4.0 KOMMUNEN SOM DEMOKRATISK ARENA En samling av kmmuner vil føre til en lavere plitisk representasjn pr innbygger, ne sm nk ppleves mest prblematisk i mindre kmmuner. Dette kan utløse behv fr å ta i bruk andre frmen fr innbyggermedvirkning i tillegg til et kmmunestyret. Dersm en summerer sammen dagens flkevalgte i alle kmmunene, g tenker at det i en fremtidig kmmune kun skal være ett kmmunestyre med betydelig færre representanter enn dagens til sammen, så vil innbyggernes påvirkning/deltakelse kunne bli redusert. Dersm en tenker at det skal gjennmføres avbøtende tiltak, f eks mrådeutvalg/bydelsutvalg med delegert myndighet, så kan dette styrke/ppretthlde innbyggernes påvikrning/deltakelse. Dagens lvverk - kmmunelven - åpner allerede i dag fr en slik mulighet, så det vil ikek være nødvendig med lvendring fr å få dette til. I paragraf 12 står det følgende: 12.Kmmunedelsutvalg 1. Kmmunestyret kan selv pprette kmmunedelsutvalg fr deler av kmmunen. Kmmunestyret velger selv medlemmer g varamedlemmer til utvalget, g blant medlemmene leder g nestleder. 2. Kmmunestyret selv kan fatte vedtak m at medlemmene til ett eller flere kmmunedelsutvalg i kmmunen skal velges av innbyggerne i vedkmmende kmmunedel (direkte valg). Der medlemmene til kmmunedelsutvalget er valgt ved direkte valg, velger utvalget selv leder g nestleder. 3. Kmmunestyret fastsetter selv kmmunedelsutvalgenes arbeidsppgaver. Kmmunedelsutvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker vedrørende kmmunedelen hvr ikke annet følger av lv. 4. Kmmunedelsutvalget kan gi lederen, et arbeidsutvalg eller lederen av administrasjnen i kmmunedelen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker sm ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kmmunestyret har bestemt ne annet. 5. Kmmunestyret kan selv når sm helst mrganisere eller nedlegge kmmunedelsutvalg. Dette gjelder ikke når kmmunedelsutvalget er valgt ved direkte valg.

18 6. Fr gjennmføringen av direkte valg til kmmunedelsutvalg gjelder bestemmelsene i valglven så langt de passer. 7. Departementet kan i frskrift gi nærmere bestemmelser m direkte valg til kmmunedelsutvalg. Dersm den nye kmmunen bestemmer seg fr et slikt utvalg, g gjør det gjennm direkte valg - hvr bare Leirfjrds innbyggere stemmer ved valget, så blir det strengt tatt ikke så ulikt dagens rdning selvfølgelig avhengig av hvilken myndighet sm blir delegert til utvalget. Knklusjner samfunnsutviklerrlle g demkratisk arena Kmmunen sm samfunnsutvikler Det vil bli enklere å ha en helhetlig g langsiktig samfunnsutvikling av hele reginen dersm en slår seg sammen, g påvirkningskraften mt andre/sentrale myndighet vil bli større Næringslivet vil tjene på en samrdning av innsatsen rundt næringsutvikling i hele reginen Kmmunen sm demkratisk arena Faren fr mindre innflytelse/deltakelse er tilstede, men dette kan frbedres gjennm ppretting av kmmunedelsutvalg med myndighet valgt gjennm direkte valg Vedlegg:... &&& Sett inn saksutredningen ver denne linja &&&

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015)

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Statsbudsjettet 2016 Rådmannens freløpige vurderinger Sendt frmannskapets medlemmer 10. ktber 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Kmmunepplegget 2016 Vekst i samlede inntekter 7,3 milliarder krner Vekst i frie

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 Hefte 1, revidert Kmmuneplanen fr Vennesla 2015-2026 Samfunnsdel revidert 2015 Vedtatt plan i kmmunestyret 21.05.2015 Kmmuneplanen 2011-2023 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

Grøntanleggsforvaltning i norske kommuner

Grøntanleggsforvaltning i norske kommuner Nr. 2 / 2015 ÅRGANG 12 Grøntanleggsfrvaltning i nrske kmmuner - Av landskapsarkitekt Maria Durucz Kmmunal grøntanleggsfrvaltning er kmmunenes virksmhet fr planlegging, etablering g ivaretakelse av pparbeidede

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske Overgangen mellm spesialist- g kmmunehelsetjeneste HVORDAN FUNGERER DET I PRAKSIS? Ann Helene Arnestad, virksmhetsleder Asker kmmune Hva er samhandlingsrefrmen? Hva betyr samhandlingsrefrmen fr flk flest?

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

RAM M ESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel Budsjett 2014

RAM M ESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel Budsjett 2014 RAM M ESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel Budsjett 2014 2014 2017 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer