Vår dato: Vår referanse: 2011/118. SRY - møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: E-pst: Vår dat: Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter, Osl SRY - møte SRY- sak Dkument Innstilling Vedlegg Frslag m byggdrifterfaget sm nytt lærefag Til behandling SRY anbefaler å pprette byggdrifterfaget sm nytt lærefag sm følger en 1+3 mdell (særløp) 1. Oversiktstabell ver saksdkumenter 2. Kmpetanseplattfrm utarbeidet av Faglig råd fr bygg g anleggsteknikk 3. Søknad fra partene i arbeidslivet med kmpetanseplattfrm (egne vedlegg, pdf - fil) Sammendrag Søknad m nytt lærefag, byggdrifterfaget, ble sendt fra arbeidslivrganisasjnene Landsrganisasjnen i Nrge (LO) ved Fagfrbundet, KS, Næringslivets hvedrganisasjn (NHO) ved Nrske Rørleggerbedriftenes Landsfrening g HSH til Utdanningsdirektratet den Søknaden innehldt en beskrivende kmpetanseplattfrm, g det ble i søknaden fremmet et ønske m at faget skulle følge en 2+2 mdell. Saken ble frelagt Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk, sm behandlet søknaden i rådsmøter i løpet av 2008 g I mai 2009 sendte det faglige rådet Utdanningsdirektratet en anbefaling m pprettelse av byggdrifterfaget sm fulgte en 1+3 mdell (særløp) fr pplæring, g egen kmpetanseplattfrm. I mai 2010 ble et høringsbrev m pprettelse av byggdrifterfaget med en 2+2 mdell fr pplæring sendt fra Utdanningsdirektratet. Da det faglige rådets frslag ikke var beskrevet i høringsbrevet, ba rådet i juni 2010 m at Utdanningsdirektratet trakk tilbake frslaget m pprettelse av byggdrifterfaget. De ba gså Utdanningsdirektratet m å sende ut en ny høring der det faglige rådets anbefalinger i saken ble ivaretatt. På bakgrunn av dette ønsker Utdanningsdirektratet å legge frem en ny saksfremstilling der det anbefales at byggdrifterfaget blir pprettet sm et nytt lærefag, g at faget følger en 1+3 mdell (særløp) fr pplæring. Saken har blitt lagt fram fr Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk sm slutter seg til dette dkumentet. Faglig råd fr elektrfag har gså fått tilsendt saken, men har ikke kmmet med nen kmmentarer.

2 Side 2 av 9 Saksfremlegg 1. Bakgrunn fr pprettelse av byggdrifterfaget Etableringen av et eget vaktmesterfag har vært diskutert allerede før Refrm 94. I følge rganisasjnene sm fremmet søknaden, har de samarbeidet siden slutten av 2005 m pprettelse av et byggdrifterfag. Organisasjnene har gjennm flere møter g dialger utarbeidet en kmpetanseplattfrm, sm i følge søkerne, imøtekmmer arbeidslivets etterspørsel av den kmpetansen sm kreves innenfr byggdrifterfaget. Utdanningsdirektratet mttk en søknad m pprettelse av byggdrifterfaget høsten 2008, g videresendte søknaden til Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk fr innspill g kmmentarer. Det faglige rådet anbefalte at byggdrifterfaget skulle følge et særløp, det vil si en 1+3 mdell, i mtsetning til den pprinnelige søknaden der det ble fremmet en 2+2 mdell fr pplæring. Etter behandling i SRY- møtet høsten 2009, ble saken sendt på høring i mai 2010 sammen med andre frslag m endringer av tilbudsstrukturen. I høringen ble ikke frslaget m en 1+3 mdell fra Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk presentert, g det faglige rådet ønsket derfr at Utdanningsdirektratet skulle trekke tilbake deres anbefaling. Rådet ønsket i tillegg at Utdanningsdirektratet sendte ut en ny høring der rådets anbefalinger ble ivaretatt. Utdanningsdirektratet ønsket av den grunn at saken skulle bli fremmet på nytt i SRY- møtet Grunnet tilbakemeldinger til Utdanningsdirektratet m at saken var utilstrekkelig belyst, valgte SRY å utsette saken til påfølgende møte den Utdanningsdirektratet, etter henvendelse fra Faglig råd fra bygg- g anleggsteknikk, valgte deretter å utarbeide et nytt saksdkument med alle relevante fakta. I denne nye saksfremstillingen legger Utdanningsdirektratet følgende dkumenter til grunn fr behandlingen av saken: søknaden fra partene i arbeidslivet med tilhørende kmpetanseplattfrm (se egne vedlegg) uttalelser fra Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk g SRY høringsbrevet høringsuttalelsene Saken m byggdrifterfaget blir derfr lagt frem fr SRY på nytt slik at de kan få et best mulig beslutningsgrunnlag vedrørende pprettelse av byggdrifterfaget. 2. Søknad m pprettelse av byggdrifterfaget Arbeidslivrganisasjnene Landsrganisasjnen i Nrge (LO) ved Fagfrbundet, KS, Næringslivet hvedrganisasjn (NHO) ved Nrske Rørleggerbedriftenes Landsfrening g HSH søkte i brev av Utdanningsdirektratet m pprettelse av byggdrifterfaget (vaktmester) sm nytt lærefag. Faget ble freslått innunder utdanningsmrådet fr bygg- g anleggsteknikk der det skulle bygge på Vg2 klima, energi g miljøteknikk, g føre fram til fagbrev sm byggdrifter. I søknaden ble det freslått en 2+2 mdell sm struktur fr pplæringen i faget.

3 Side 3 av 9 Søkerne begrunner ønsket m pprettelse av byggdrifterfaget med at byggdrifteren har fått endrede arbeidsppgaver på grunn av nye arbeidsfrmer g utstyr. Videre argumenterer de at en byggdrifter må tilegne seg kunnskap knyttet til systemer g maskiner sm integreres i bygg i mye større grad enn før. Krav til bygninger, energiøknmisering g miljø har gitt nye utfrdringer i arbeidet, hevder søkerne. Sm følge av stadig mer kmpliserte bygg g flere krav både fra myndighetene g beflkningen, mener søkerne at behvet fr kvalifisert persnell frventes å stige ytterligere i årene sm kmmer. Ønsket m å ta inn lærlinger er gså str blant arbeidsgiverrganisasjnene sm har vært med på å utvikle g støtte dette faget. Organisasjnene sm har bidratt til utfrmingen av søknaden g kmpetanseplattfrmen til byggdrifterfaget mener derfr at det er et behv fr en egen fagutdanning på videregående nivå. Dette er frdi det per i dag ikke er nen fag i tilbudsstrukturen eller annen ffentlig utdanning sm dekker hele eller stre deler av innhldet i byggdrifterfaget sm søkerne freslår. Søknaden med tilhørende kmpetanseplattfrm er vedlagt i eget vedlegg. 3. Behandling av søknaden i Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk g SRY Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk hadde saken ppe i rådsmøtet den , men saken ble utsatt til rådsmøtet den der rådet diskuterte innehld i faget (kmpetanseplattfrm), struktur (fagskle, eventuelt særløp), g rekruttering. Det faglige rådet pprettet en arbeidsgruppe sm skulle jbbe videre med søknaden m pprettelse av byggdrifterfaget. I det påfølgende møtet den , presenterte arbeidsgruppen et eget frslag til en kmpetanseplattfrm. Denne kmpetanseplattfrmen beskriver det daglige arbeidet til byggdrifteren, g krav til kunnskaper g ferdigheter sm byggdrifteren må ppfylle. Videre redegjør kmpetanseplattfrmen fr fagets plass g utvikling i samfunnet, samt likheter g ulikheter byggdrifterfaget vil ha med andre fag dersm faget skulle bli pprettet. Det faglige rådet vedtk senere i rådsmøtet den m å etablere byggdrifterfaget. Anbefalingen m pprettelse av byggdrifterfaget ble sendt til Utdanningsdirektratet, g innehldt følgende vedtak fra rådsmøtet: Vedtak: 1. Faglig råd fr bygg g anleggsteknikk anbefaler at vaktmesterfaget/ byggdrifterfaget etableres sm et eget lærefag. 2. Faget skal være et særløp g bygge på Vg1 bygg- g anleggsteknikk g eventuelt Vg1 elektr. 3. Fagets navn er byggdrifterfaget g yrkestittel er byggdrifter. 4. Frslag til innehld i faget fremgår av vedlagte kmpetanseplattfrm. Det må tydelig framgå av læreplanen at fagarbeideren kun skal drifte de ulike tekniske anleggene, g ikke gjøre reparasjner g annet arbeid sm rdinært utføres av andre håndversbedrifter. Utdanningsdirektratet hadde dermed en søknad m pprettelsen av byggdrifterfaget fra sm innehldt en kmpetanseplattfrm der faget skulle følge en 2+2 mdell fr pplæring, g en anbefaling fra Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk sm fremmet en 1+3 mdell (særløp) i tillegg til en egen kmpetanseplattfrm.

4 Side 4 av 9 SRY behandlet søknaden på møtet den Her km det frem at Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk ga sin støtte til frslaget m nytt lærefag på deres rådsmøte den SRY sluttet seg til frslaget m å etablere byggdrifterfaget, g ba samtidig m at berørte faglige råd fikk uttale seg m fagets innhld g plassering i tilbudsstrukturen før saken ble sendt ut på høring. 4. Høring m pprettelse av byggdrifterfaget g høringsuttalelser Frslaget m pprettelse av byggdrifterfaget sm nytt lærefag ble sendt på ffentlig høring sammen med andre frslag m endringer av tilbudsstrukturen den I brevet ble høringsfristen satt til Utdanningsdirektratet stilte spørsmål til høringsinstansene m det burde pprettes et nytt lærefag med fagbetegnelse byggdrifterfaget. Videre hadde Utdanningsdirektratet følgende frslag til endring: Utdanningsdirektratet freslår å etablere et nytt lærefag med fagbetegnelsen byggdrifterfaget. Faget vil bygge på Vg1 bygg- g anleggsteknikk g Vg2 klima, energi g miljøteknikk, g følge nrmalmdellen, t år i skle g t år i bedrift. Høringsuttalelsene ga ikke et entydig svar. Flere fylkeskmmuner støttet at byggdrifterfaget skal følge 2+2-mdellen, g ønsket at faget skal rette seg mt ungdm. Uttalelser fra høringsinstanser vedrørende pprettelse av byggdrifterfaget, er listet i punktene nedenfr: Fagfrbundet støtter pprettelsen av et nytt fag, byggdrifterfaget. Fagfrbundet viser til søknaden med tilhørende kmpetanseplattfrm. Deres utgangspunkt er en 2+2 mdell fr pplæring da de ønsker at fager skal rette seg mt ungdm. Sør-Trøndelag fylkeskmmune støtter frslaget til byggdrifterfaget sm nytt lærefag. Osl kmmune støtter frslaget til byggdrifterfaget sm nytt lærefag, g påpeker at pprettelsen av faget vil gi et mer mangfldig tilbud til søkere sm samtidig sikrer næringslivet mer tilpasset arbeidskraft fr drift av bygg. Utdanningsfrbundet uttrykker skepsis da de er usikre på m et eget vaktmesterfag kan svekke breddekmpetansen. De ønsker en vurdering av behvet fr å utvikle et fagskletilbud fr byggdrift med bred inngang fra mange fagmråder. Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk anbefaler Utdanningsdirektratet å trekke frslaget tilbake da det faglige rådets anbefaling m særløp ikke ble ivaretatt i høringsdkumentene. Byggenæringens Landsfrening (BNL) følger anbefalingen fra Faglig råd fr byggg anleggsteknikk, g støtter ikke pprettelse av faget dersm det ikke blir et særløpsfag. BNL ønsker at frslaget trekkes tilbake, g at det fremmes et nytt frslag sm følger rådets vedtak i saken.

5 Side 5 av 9 Fellesfrbundet støtter Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikks vedtak fattet i rådsmøtet , g går derfr i mt at faget skal følge hvedmdellen 2+2. Frbundet støtter pprettelsen av byggdrifterfaget dersm faget blir et særløpsfag sm bygger på Vg1 bygg- g anleggsteknikk, g eventuelt på Vg1 elektrfag. OPUS Drammen (Buskerud fylkeskmmunes tilbud m vksenpplæring) støtter frlaget til nytt byggdrifterfag da de mener det vil gi en kmpetanse sm bidrar til det beste fr miljø, helse, øknmi g ressursfrvaltning. YS støtter frslaget m nytt lærefag i byggdrifterfaget, g er av den ppfatning at faget vil ha spesielt str betydning fr vksne. Buskerud fylkeskmmune støtter frslaget m nytt lærefag i byggdrifterfaget der faget bygger på Vg2 klima, energi g miljø. De vil vurdere å utvikle veiledere g læreplasser fr å bidra til rekruttering i faget, g understreker at læreplanen må utfrmes slik at det kan åpnes fr ungdm med kmpetanse på lavere nivå. Vestfld fylkeskmmune støtter frslaget m byggdrifterfaget sm nytt lærefag, g freslår i tillegg et kryssløp fra Vg1 elektrfag grunnet mye håndtering av elektrinstallasjner i byggdrifterfaget. Akershus fylkeskmmune støtter frslaget til nytt lærefag sm følger nrmalmdellen der faget bygger på Vg2 klima, energi g miljøteknikk. De understreker at kmpetanse til byggdrift på en rasjnell g kunnskapsbasert måte vil bidra til økt energiøknmisering g gevinst fr miljø. Et slikt lærefag vil styrke den tradisjnelle vaktmesteren. LO støtter frslaget m å pprette byggdrifterfaget sm nytt lærefag. De ønsker at valg av mdell behandles nærmere i SRY der man prblematiserer mdellvalg i frhld til tilgjengelighet fr unge i tilbudsstrukturen, g fr vksne arbeidstakere sm nå kan få frmalisert sin realkmpetanse gjennm ppretting av faget. 5. Utdanningsdirektratets vurdering Utdanningsdirektratet har vurdert høringsuttalelsene, g anbefaler at det blir pprettet et byggdrifterfag innenfr bygg- g anleggsteknikks prgrammråde med betegnelsen byggdrifterfaget. Dette har blitt freslått både i søknaden m pprettelse av faget g i anbefalingen fra Faglig rådet fr bygg- g anleggsteknikk. Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk g søkerne har begge utarbeidet kmpetanseplattfrmer fr faget. Begge kmpetanseplattfrmene innehlder beskrivelser av aktuelle arbeidsmråder, samt krav til kunnskaper g ferdigheter fr byggdrifteren.

6 Side 6 av 9 Søkerne freslår en 2+2 mdell, mens det faglige rådet fremmer et særløp med en 1+3 mdell. Byggdrifterfaget er i følge søkerne et bredt fag, g av den grunn ønsker partene at faget skal følge en 2+2 mdell. Det faglige rådet begrunner sin anbefaling m særløp ut fra at tilbudet m Vg2 klima, energi g miljø er bredt nk, g rådet ønsker ikke ytterligere lærefag knyttet til prgrammrådet. I tillegg argumenterer rådet med at det frventes at faget i str grad vil bli et vksenfag hvr få lærlinger vil følge rdinære pplæringsløp. Nen av høringssvarene argumenterer fr betydningen av m faget skal være et vksenfag eller et ungdmsfag. Utdanningsdirektratet mener at alle fag skal være aktuelle fr begge disse gruppene, g at valg av mdell ikke påvirker dette. Ungdm er sm ftest elever g lærlinger sm i hvedsak følger pplæringsmdellen slik den er vedtatt. Vksne vil vanligvis sm lærlinger gå rett i lære uten å ha gjennmgått Vg1, men fte avlegger vksne fagbrev sm praksiskandidater. Fr begge disse kategriene vil mdellvalg ha liten betydning. Utdanningsdirektratet anbefaler frslaget fra Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk m en 1+3 mdell (særløp) sm valg av pplæringsmdell, g at byggdrifterfaget kan bli et lærefag fra høsten I tillegg ønsker Utdanningsdirektratet at faget skal bygge på Vg1 bygg g anleggsfag, alternativt sm et kryssløp fra Vg1 elektrfag. Direktratet anser at frslaget m en 1+3 mdell bør ut på en ny høringsrunde da dette frslaget er en vesentlig endring fra det pprinnelige frslaget m en 2+2 mdell sm pplæringsmdell fr byggdrifterfaget. Høringsfristen kan settes til 6 uker. 6. Knklusjn SRY anbefaler verfr Kunnskapsdepartementet at byggdrifterfaget blir pprettet sm nytt lærefag. Faget skal være et særløpsfag, det vil si at det skal følge mdellen, g det skal bygge på Vg1 bygg- g anleggsteknikk, eventuelt sm et kryssløp fra vg1 elektrfag. Fagbetegnelsen skal være byggdrifterfaget g yrkesbetegnelsen byggdrifter. Fullført g bestått pplæring fører fram til fagbrev. Utdanningsdirektratet legger pp til at saken skal sendes ut på en ny høringsrunde med en høringsfrist på 6 uker.

7 Side 7 av 9 Vedlegg 1 Oversiktstabell ver saksdkumenter Dat Status Partene i arbeidslivet sender inn søknad til Utdanningsdirektratet m pprettelse av nytt fag, byggdrifterfaget. I søknaden freslår de en 2+2 mdell Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk har saken ppe til behandling, men saken blir utsatt SRY har alt mttatt frslaget, men da saken ikke er ferdig behandlet i det faglige rådet, utsetter SRY saken Faglig rådet behandler saken, g ppretter en arbeidsgruppe Udirs referanse 2008/ / / / Arbeidsgruppen rienterer 2010/98 Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk behandler saken, 2010/ sender frslaget til SRY der de ber m at byggdrifterfaget pprettes sm et særløp (1+3 mdell) SRY behandler saken, støtter seg til det faglige rådet m 2009/ et særløp, men vil at faglige rådet skal knfereres vedrørende utarbeidelse av kmpetanseplattfrm Utdanningsdirektratet sender saken ut på ffentlig 2010/34 høring med frist Faglig råd har rådsmøte angående høringen 2010/1288 Faglig råd tilskriver Utdanningsdirektratet der de ber m 2010/ at direktratet trekker frslaget da det ble anbefalt en 2+2 mdell g ikke et særløp i høringen Saken skal bli pprinnelig bli lagt fram på SRY møte , men da Utdanningsdirektratet hadde fått tilbakemeldinger m at saken ikke var tilfredsstillende belyst, valgte SRY å utsette saken til neste SRY - møte 24. februar / g Januar/februar 2011 Utdanningsdirektratet tilskriver Kunnskapsdepartementet m at saken vil bli behandlet på nytt i SRY da anbefalingen m et særløp fra Faglig råd fr bygg - g anlegg ikke ble tatt med i høringsbrevet Frslag til vedtak m at SRY anbefaler at byggdrifterfaget pprettes sm nytt lærefag. Faget skal være et særløpsfag (1 + 3-mdellen) sm bygger på Vg1 byggg anleggsteknikk. 2010/34 g 2010/ /34

8 Side 8 av 9 Vedlegg 2 Kmpetanseplattfrm utarbeidet av Faglig råd fr bygg g anlegg Byggdrifterfaget Kmpetanseplattfrm fr fagarbeider Daglig arbeid Sentrale arbeidsmråder i Byggdrifterfaget er å arbeide med frvaltning, drift g vedlikehld av bygninger, dets installasjner g utmhusmråder, HMS arbeid, miljø- g energiøknmisering, frståelse av kmpnentene g systemene i bygget g bestillerkmpetanse. Aktuelle arbeidsmråder i Byggdrifterfaget er Drifting av tekniske installasjner Ansvar fr aktiv g passiv brannsikring (Drift av g kmpetanse m aktiv g passiv brannsikring eller kmpetanse til g drift av aktiv g passiv brannsikring) Reparasjner g vedlikehld sm ikke krever fagarbeiderkmpetanse på dets mråde Kunnskap m helse, miljø g sikkerhet (HMS), miljøregnskap g energieffektivisering Drifting av sanitæranlegg, låse- g adgangskntrll g låsesystemer Kunnskap m tekniske- g røretekniske anlegg Arbeid etter drift g vedlikehldsplaner, ettersyn av anleggene, samt feilsøking Innhente priser, tilrettelegge g krdinere bruk av ekstern hjelp, innkjøp av varer/tjenester, samt kvalitetssikring g dkumentasjn Krav til kunnskaper g ferdigheter Faget er underlagt frskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige g miljømessige mråder. Byggdrifteren skal kunne kmmunisere med brukere, kllegaer, andre fagflk g leverandører. Byggdrifteren skal kunne planlegge, gjennmføre g vurdere eget g andres arbeid, g kunne anvende aktuelle lver g freskrifter. Byggdrifteren skal ha kjennskap til planløsning, tegninger, tekniske installasjner g byggkrpp. Videreskal byggdrifteren kjenne til krav m universell utfrming. Det kreves systemfrståelse g datakunnskap m tekniske anlegg. En byggdrifter bidrar til en trygg g meningsfylt arbeidsplass fr seg selv g sine klleger, g tilrettelegger fr brukere av bygget. Fagets plass g utvikling i samfunnet En viktig del av arbeidet til en byggdrifter er frvaltning av verdier. Samfunnet investerer stre verdier i bygg g arkitektur, drift g vedlikehld av disse vil alltid være viktig. Bygg sm skal være frmålstjenlige, varige g funksjnelle, krever mennesker sm kan utføre jevnlig vedlikehld, fr å frhindre frfall g at verdier går tapt. Mderne bygg er kmplekse g sammensatte, med mange systemer integrert i hverandre. Dette krever fagflk med både helhetsfrståelse g spisskmpetanse. Byggdrifterfaget innehlder en rekke mråder sm er i kntinuerlig frandring, sm innebærer at byggdrifteren må delta i en livslang læringsprsess. Fagarbeideren må videre følge med i utviklingstendenser i samfunnet, nasjnalt g internasjnalt. Fagets egenart medfører at faget mfatter arbeid med materialer, prsesser g metder sm er i stadig endring. Særlig gjelder dette vergangen til mer miljøvennlige energikilder g miljøeffektiv drift. Likheter g ulikheter med andre fag Byggdrifterfaget har til felles med andre yrkesfag at sentrale arbeidsmråder er å planlegge, gjennmføre, vurdere g dkumentere utført arbeid. Fr eksempel er rørlegger-, elektriker- g tømrerfaget beslektede fag. I likhet med disse arbeider byggdrifteren med anlegg g systemer, sm til en viss grad verlapper hverandre.

9 Side 9 av 9 Byggdrifterfaget skiller seg fra de andre fagene med en helhetsfrståelse av det ferdige bygget g dets installasjner, g skal kunne tilrettelegge fr andre fagpersner g servicearbeidere når det trengs. Fagarbeideren skal kjenne til helheten i bygget, g samtidig ha kunnskap m hvrdan enkeltkmpnentene virker g påvirker hverandre. Byggdrifteren skal gså kunne freta enkle reparasjns- g justeringsinngrep både fra kntrllrmmet g på skadestedet. Byggdrifter vil likevel være avhengig av å hente inn spesialkmpetanse ved vedlikehlds- g reparasjnsprsjekter. Fagbetegnelse: Tittel: Byggdrifterfaget Byggdrifter Ferdig versjn 5. mars 2009, kl 16.00

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon.

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon. Vår saksbehandler: Olav Reiersen E-pst: lav.reiersen@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 12.02.2015 Vår referanse: 2015/90 Deres dat: Deres referanse: Referat møte 1-2015 i Faglig ra d fr teknikk g industriell

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Til stede: Fra arbeidsgiversiden: Fra arbeidstakersiden: Espen Lynghaug (NHO Mat og Landbruk) Bjørn Johansen (NNN)

Til stede: Fra arbeidsgiversiden: Fra arbeidstakersiden: Espen Lynghaug (NHO Mat og Landbruk) Bjørn Johansen (NNN) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Vår dat: 16.06.2016 Vårreferanse : 2016/171 Deres dat: Deres referanse: Referat fra rådsmøte nr. 3 2016 Dat: 15.06.16 Tid: 09:00 13:00 Sted: NNN, Lilletrget 1, Osl Til stede:

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@udir.n Vår dat: 12.4.2012 Vår referanse: SRY-møte 2 2012 Dat: 27.4.2012 Sted: SRY-sak 13-02-2012 Dkument Innstilling Representasjn i yrkespplæringsnemndene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT Gdkjenning av utenlandsk fag- g yrkespplæring Jachim Gümüs Kallevig Seksjnssjef NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Dagens tema Krt m NOKUT Situasjnen nå Juridiske frhld Gdkjenningsrdningen

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

AOF TELEMARK OG VESTFOLD

AOF TELEMARK OG VESTFOLD Kvalitet, nærhet, fleksibilitet, modig og inkluderende, Disse hovedområdende: HMS Fagbrev / Praksiskandidat Fagskole Oppdrag: NAV, BKA (Vox) og andre bedrifter Faglig virksomhet HMS Sertifisert opplæring

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842)

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842) Fr mer infrmasjn m høringen - se nettsiden m høringen Sm grunnlag fr å kunne besvare spørsmålene ber vi m at respndentene leser høringsutkastet. Spørsmålene sm stilles er både av generell g spesifikk karakter.

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Vår dato: 07.05.2012 Vår referanse: 2011/106

Vår dato: 07.05.2012 Vår referanse: 2011/106 Vår saksbehandler: Unni Teien Direkte tlf: 23301440 / 41761574 E-pst: unni.teientdanningsdirektratet.n Vår dat: 07.05.2012 Vår referanse: 2011/106 Deres dat: Deres referanse: Rapprt fra Faglig råd teknikk

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Utdanning for velferd. Anne Line Wold Prosjektleder for stortingsmeldingen

Utdanning for velferd. Anne Line Wold Prosjektleder for stortingsmeldingen Utdanning fr velferd Anne Line Wld Prsjektleder fr strtingsmeldingen Hvrfr denne meldingen? Demgrafiutvikling, endret sykdmsbilde, mer kunnskapsintensive yrker etc. Tre stre refrmer Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3.

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3. Gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) g nen fallgruver Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Osl 3. nvember 2014 NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret Trysil kmmune Saksframlegg Dat: 20.09.2016 Referanse: 20927/2016 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Bjørn Myhre/Ståle Elgshøen Mulighetsstudie fr nytt svømmebasseng Saksnr Utvalg Møtedat Hvedutvalg fr frvaltning

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 02.10.2012 Deres dat: Vår referanse: 2010/4030 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g naturfag samisk i grunnsklen

Detaljer

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber 2014 1 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Gjennmføringsskjema fr pplæring i bedrift Autmatiseringsfaget Navn: Bedrift: Læretid: Prgramfag: Autmatiseringssystemer

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

Styre Møtedato Sak nr Sakstype Sakstittel Oppfølging av foretaksprotokollen Status Forslag til vedtak

Styre Møtedato Sak nr Sakstype Sakstittel Oppfølging av foretaksprotokollen Status Forslag til vedtak Arkivsak Dat 09.09.17 Saksbehandler rg.dir/fagdirektør Saksframlegg Styre Møtedat 15.09.17 Sørlandet sykehus HF Sak nr 066-2017 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Oppfølging av fretaksprtkllen 03.05.2017

Detaljer

Skole og arbeidsdrift hånd i hånd? Hvor langt er vi kommet? Hvor langt kan vi gå? Hva ønsker vi av samarbeid? Må eller skal vi samarbeide?

Skole og arbeidsdrift hånd i hånd? Hvor langt er vi kommet? Hvor langt kan vi gå? Hva ønsker vi av samarbeid? Må eller skal vi samarbeide? Skle g arbeidsdrift hånd i hånd? Hvr langt er vi kmmet? Hvr langt kan vi gå? Hva ønsker vi av samarbeid? Må eller skal vi samarbeide? Fra skleperspektivet Våre betraktninger Våre pplevelser Våre meninger

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff Finansdepartementet v/finansmarkedsavdelingen Deres ref. Vår ref. Dat 16/550 FMA 17/00139 08.09.2017 Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennmføring av markedsmisbruksfrrdningen sanksjner g straff

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer