Vår dato: Vår referanse: 2011/118. SRY - møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: E-pst: Vår dat: Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter, Osl SRY - møte SRY- sak Dkument Innstilling Vedlegg Frslag m byggdrifterfaget sm nytt lærefag Til behandling SRY anbefaler å pprette byggdrifterfaget sm nytt lærefag sm følger en 1+3 mdell (særløp) 1. Oversiktstabell ver saksdkumenter 2. Kmpetanseplattfrm utarbeidet av Faglig råd fr bygg g anleggsteknikk 3. Søknad fra partene i arbeidslivet med kmpetanseplattfrm (egne vedlegg, pdf - fil) Sammendrag Søknad m nytt lærefag, byggdrifterfaget, ble sendt fra arbeidslivrganisasjnene Landsrganisasjnen i Nrge (LO) ved Fagfrbundet, KS, Næringslivets hvedrganisasjn (NHO) ved Nrske Rørleggerbedriftenes Landsfrening g HSH til Utdanningsdirektratet den Søknaden innehldt en beskrivende kmpetanseplattfrm, g det ble i søknaden fremmet et ønske m at faget skulle følge en 2+2 mdell. Saken ble frelagt Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk, sm behandlet søknaden i rådsmøter i løpet av 2008 g I mai 2009 sendte det faglige rådet Utdanningsdirektratet en anbefaling m pprettelse av byggdrifterfaget sm fulgte en 1+3 mdell (særløp) fr pplæring, g egen kmpetanseplattfrm. I mai 2010 ble et høringsbrev m pprettelse av byggdrifterfaget med en 2+2 mdell fr pplæring sendt fra Utdanningsdirektratet. Da det faglige rådets frslag ikke var beskrevet i høringsbrevet, ba rådet i juni 2010 m at Utdanningsdirektratet trakk tilbake frslaget m pprettelse av byggdrifterfaget. De ba gså Utdanningsdirektratet m å sende ut en ny høring der det faglige rådets anbefalinger i saken ble ivaretatt. På bakgrunn av dette ønsker Utdanningsdirektratet å legge frem en ny saksfremstilling der det anbefales at byggdrifterfaget blir pprettet sm et nytt lærefag, g at faget følger en 1+3 mdell (særløp) fr pplæring. Saken har blitt lagt fram fr Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk sm slutter seg til dette dkumentet. Faglig råd fr elektrfag har gså fått tilsendt saken, men har ikke kmmet med nen kmmentarer.

2 Side 2 av 9 Saksfremlegg 1. Bakgrunn fr pprettelse av byggdrifterfaget Etableringen av et eget vaktmesterfag har vært diskutert allerede før Refrm 94. I følge rganisasjnene sm fremmet søknaden, har de samarbeidet siden slutten av 2005 m pprettelse av et byggdrifterfag. Organisasjnene har gjennm flere møter g dialger utarbeidet en kmpetanseplattfrm, sm i følge søkerne, imøtekmmer arbeidslivets etterspørsel av den kmpetansen sm kreves innenfr byggdrifterfaget. Utdanningsdirektratet mttk en søknad m pprettelse av byggdrifterfaget høsten 2008, g videresendte søknaden til Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk fr innspill g kmmentarer. Det faglige rådet anbefalte at byggdrifterfaget skulle følge et særløp, det vil si en 1+3 mdell, i mtsetning til den pprinnelige søknaden der det ble fremmet en 2+2 mdell fr pplæring. Etter behandling i SRY- møtet høsten 2009, ble saken sendt på høring i mai 2010 sammen med andre frslag m endringer av tilbudsstrukturen. I høringen ble ikke frslaget m en 1+3 mdell fra Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk presentert, g det faglige rådet ønsket derfr at Utdanningsdirektratet skulle trekke tilbake deres anbefaling. Rådet ønsket i tillegg at Utdanningsdirektratet sendte ut en ny høring der rådets anbefalinger ble ivaretatt. Utdanningsdirektratet ønsket av den grunn at saken skulle bli fremmet på nytt i SRY- møtet Grunnet tilbakemeldinger til Utdanningsdirektratet m at saken var utilstrekkelig belyst, valgte SRY å utsette saken til påfølgende møte den Utdanningsdirektratet, etter henvendelse fra Faglig råd fra bygg- g anleggsteknikk, valgte deretter å utarbeide et nytt saksdkument med alle relevante fakta. I denne nye saksfremstillingen legger Utdanningsdirektratet følgende dkumenter til grunn fr behandlingen av saken: søknaden fra partene i arbeidslivet med tilhørende kmpetanseplattfrm (se egne vedlegg) uttalelser fra Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk g SRY høringsbrevet høringsuttalelsene Saken m byggdrifterfaget blir derfr lagt frem fr SRY på nytt slik at de kan få et best mulig beslutningsgrunnlag vedrørende pprettelse av byggdrifterfaget. 2. Søknad m pprettelse av byggdrifterfaget Arbeidslivrganisasjnene Landsrganisasjnen i Nrge (LO) ved Fagfrbundet, KS, Næringslivet hvedrganisasjn (NHO) ved Nrske Rørleggerbedriftenes Landsfrening g HSH søkte i brev av Utdanningsdirektratet m pprettelse av byggdrifterfaget (vaktmester) sm nytt lærefag. Faget ble freslått innunder utdanningsmrådet fr bygg- g anleggsteknikk der det skulle bygge på Vg2 klima, energi g miljøteknikk, g føre fram til fagbrev sm byggdrifter. I søknaden ble det freslått en 2+2 mdell sm struktur fr pplæringen i faget.

3 Side 3 av 9 Søkerne begrunner ønsket m pprettelse av byggdrifterfaget med at byggdrifteren har fått endrede arbeidsppgaver på grunn av nye arbeidsfrmer g utstyr. Videre argumenterer de at en byggdrifter må tilegne seg kunnskap knyttet til systemer g maskiner sm integreres i bygg i mye større grad enn før. Krav til bygninger, energiøknmisering g miljø har gitt nye utfrdringer i arbeidet, hevder søkerne. Sm følge av stadig mer kmpliserte bygg g flere krav både fra myndighetene g beflkningen, mener søkerne at behvet fr kvalifisert persnell frventes å stige ytterligere i årene sm kmmer. Ønsket m å ta inn lærlinger er gså str blant arbeidsgiverrganisasjnene sm har vært med på å utvikle g støtte dette faget. Organisasjnene sm har bidratt til utfrmingen av søknaden g kmpetanseplattfrmen til byggdrifterfaget mener derfr at det er et behv fr en egen fagutdanning på videregående nivå. Dette er frdi det per i dag ikke er nen fag i tilbudsstrukturen eller annen ffentlig utdanning sm dekker hele eller stre deler av innhldet i byggdrifterfaget sm søkerne freslår. Søknaden med tilhørende kmpetanseplattfrm er vedlagt i eget vedlegg. 3. Behandling av søknaden i Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk g SRY Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk hadde saken ppe i rådsmøtet den , men saken ble utsatt til rådsmøtet den der rådet diskuterte innehld i faget (kmpetanseplattfrm), struktur (fagskle, eventuelt særløp), g rekruttering. Det faglige rådet pprettet en arbeidsgruppe sm skulle jbbe videre med søknaden m pprettelse av byggdrifterfaget. I det påfølgende møtet den , presenterte arbeidsgruppen et eget frslag til en kmpetanseplattfrm. Denne kmpetanseplattfrmen beskriver det daglige arbeidet til byggdrifteren, g krav til kunnskaper g ferdigheter sm byggdrifteren må ppfylle. Videre redegjør kmpetanseplattfrmen fr fagets plass g utvikling i samfunnet, samt likheter g ulikheter byggdrifterfaget vil ha med andre fag dersm faget skulle bli pprettet. Det faglige rådet vedtk senere i rådsmøtet den m å etablere byggdrifterfaget. Anbefalingen m pprettelse av byggdrifterfaget ble sendt til Utdanningsdirektratet, g innehldt følgende vedtak fra rådsmøtet: Vedtak: 1. Faglig råd fr bygg g anleggsteknikk anbefaler at vaktmesterfaget/ byggdrifterfaget etableres sm et eget lærefag. 2. Faget skal være et særløp g bygge på Vg1 bygg- g anleggsteknikk g eventuelt Vg1 elektr. 3. Fagets navn er byggdrifterfaget g yrkestittel er byggdrifter. 4. Frslag til innehld i faget fremgår av vedlagte kmpetanseplattfrm. Det må tydelig framgå av læreplanen at fagarbeideren kun skal drifte de ulike tekniske anleggene, g ikke gjøre reparasjner g annet arbeid sm rdinært utføres av andre håndversbedrifter. Utdanningsdirektratet hadde dermed en søknad m pprettelsen av byggdrifterfaget fra sm innehldt en kmpetanseplattfrm der faget skulle følge en 2+2 mdell fr pplæring, g en anbefaling fra Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk sm fremmet en 1+3 mdell (særløp) i tillegg til en egen kmpetanseplattfrm.

4 Side 4 av 9 SRY behandlet søknaden på møtet den Her km det frem at Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk ga sin støtte til frslaget m nytt lærefag på deres rådsmøte den SRY sluttet seg til frslaget m å etablere byggdrifterfaget, g ba samtidig m at berørte faglige råd fikk uttale seg m fagets innhld g plassering i tilbudsstrukturen før saken ble sendt ut på høring. 4. Høring m pprettelse av byggdrifterfaget g høringsuttalelser Frslaget m pprettelse av byggdrifterfaget sm nytt lærefag ble sendt på ffentlig høring sammen med andre frslag m endringer av tilbudsstrukturen den I brevet ble høringsfristen satt til Utdanningsdirektratet stilte spørsmål til høringsinstansene m det burde pprettes et nytt lærefag med fagbetegnelse byggdrifterfaget. Videre hadde Utdanningsdirektratet følgende frslag til endring: Utdanningsdirektratet freslår å etablere et nytt lærefag med fagbetegnelsen byggdrifterfaget. Faget vil bygge på Vg1 bygg- g anleggsteknikk g Vg2 klima, energi g miljøteknikk, g følge nrmalmdellen, t år i skle g t år i bedrift. Høringsuttalelsene ga ikke et entydig svar. Flere fylkeskmmuner støttet at byggdrifterfaget skal følge 2+2-mdellen, g ønsket at faget skal rette seg mt ungdm. Uttalelser fra høringsinstanser vedrørende pprettelse av byggdrifterfaget, er listet i punktene nedenfr: Fagfrbundet støtter pprettelsen av et nytt fag, byggdrifterfaget. Fagfrbundet viser til søknaden med tilhørende kmpetanseplattfrm. Deres utgangspunkt er en 2+2 mdell fr pplæring da de ønsker at fager skal rette seg mt ungdm. Sør-Trøndelag fylkeskmmune støtter frslaget til byggdrifterfaget sm nytt lærefag. Osl kmmune støtter frslaget til byggdrifterfaget sm nytt lærefag, g påpeker at pprettelsen av faget vil gi et mer mangfldig tilbud til søkere sm samtidig sikrer næringslivet mer tilpasset arbeidskraft fr drift av bygg. Utdanningsfrbundet uttrykker skepsis da de er usikre på m et eget vaktmesterfag kan svekke breddekmpetansen. De ønsker en vurdering av behvet fr å utvikle et fagskletilbud fr byggdrift med bred inngang fra mange fagmråder. Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk anbefaler Utdanningsdirektratet å trekke frslaget tilbake da det faglige rådets anbefaling m særløp ikke ble ivaretatt i høringsdkumentene. Byggenæringens Landsfrening (BNL) følger anbefalingen fra Faglig råd fr byggg anleggsteknikk, g støtter ikke pprettelse av faget dersm det ikke blir et særløpsfag. BNL ønsker at frslaget trekkes tilbake, g at det fremmes et nytt frslag sm følger rådets vedtak i saken.

5 Side 5 av 9 Fellesfrbundet støtter Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikks vedtak fattet i rådsmøtet , g går derfr i mt at faget skal følge hvedmdellen 2+2. Frbundet støtter pprettelsen av byggdrifterfaget dersm faget blir et særløpsfag sm bygger på Vg1 bygg- g anleggsteknikk, g eventuelt på Vg1 elektrfag. OPUS Drammen (Buskerud fylkeskmmunes tilbud m vksenpplæring) støtter frlaget til nytt byggdrifterfag da de mener det vil gi en kmpetanse sm bidrar til det beste fr miljø, helse, øknmi g ressursfrvaltning. YS støtter frslaget m nytt lærefag i byggdrifterfaget, g er av den ppfatning at faget vil ha spesielt str betydning fr vksne. Buskerud fylkeskmmune støtter frslaget m nytt lærefag i byggdrifterfaget der faget bygger på Vg2 klima, energi g miljø. De vil vurdere å utvikle veiledere g læreplasser fr å bidra til rekruttering i faget, g understreker at læreplanen må utfrmes slik at det kan åpnes fr ungdm med kmpetanse på lavere nivå. Vestfld fylkeskmmune støtter frslaget m byggdrifterfaget sm nytt lærefag, g freslår i tillegg et kryssløp fra Vg1 elektrfag grunnet mye håndtering av elektrinstallasjner i byggdrifterfaget. Akershus fylkeskmmune støtter frslaget til nytt lærefag sm følger nrmalmdellen der faget bygger på Vg2 klima, energi g miljøteknikk. De understreker at kmpetanse til byggdrift på en rasjnell g kunnskapsbasert måte vil bidra til økt energiøknmisering g gevinst fr miljø. Et slikt lærefag vil styrke den tradisjnelle vaktmesteren. LO støtter frslaget m å pprette byggdrifterfaget sm nytt lærefag. De ønsker at valg av mdell behandles nærmere i SRY der man prblematiserer mdellvalg i frhld til tilgjengelighet fr unge i tilbudsstrukturen, g fr vksne arbeidstakere sm nå kan få frmalisert sin realkmpetanse gjennm ppretting av faget. 5. Utdanningsdirektratets vurdering Utdanningsdirektratet har vurdert høringsuttalelsene, g anbefaler at det blir pprettet et byggdrifterfag innenfr bygg- g anleggsteknikks prgrammråde med betegnelsen byggdrifterfaget. Dette har blitt freslått både i søknaden m pprettelse av faget g i anbefalingen fra Faglig rådet fr bygg- g anleggsteknikk. Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk g søkerne har begge utarbeidet kmpetanseplattfrmer fr faget. Begge kmpetanseplattfrmene innehlder beskrivelser av aktuelle arbeidsmråder, samt krav til kunnskaper g ferdigheter fr byggdrifteren.

6 Side 6 av 9 Søkerne freslår en 2+2 mdell, mens det faglige rådet fremmer et særløp med en 1+3 mdell. Byggdrifterfaget er i følge søkerne et bredt fag, g av den grunn ønsker partene at faget skal følge en 2+2 mdell. Det faglige rådet begrunner sin anbefaling m særløp ut fra at tilbudet m Vg2 klima, energi g miljø er bredt nk, g rådet ønsker ikke ytterligere lærefag knyttet til prgrammrådet. I tillegg argumenterer rådet med at det frventes at faget i str grad vil bli et vksenfag hvr få lærlinger vil følge rdinære pplæringsløp. Nen av høringssvarene argumenterer fr betydningen av m faget skal være et vksenfag eller et ungdmsfag. Utdanningsdirektratet mener at alle fag skal være aktuelle fr begge disse gruppene, g at valg av mdell ikke påvirker dette. Ungdm er sm ftest elever g lærlinger sm i hvedsak følger pplæringsmdellen slik den er vedtatt. Vksne vil vanligvis sm lærlinger gå rett i lære uten å ha gjennmgått Vg1, men fte avlegger vksne fagbrev sm praksiskandidater. Fr begge disse kategriene vil mdellvalg ha liten betydning. Utdanningsdirektratet anbefaler frslaget fra Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk m en 1+3 mdell (særløp) sm valg av pplæringsmdell, g at byggdrifterfaget kan bli et lærefag fra høsten I tillegg ønsker Utdanningsdirektratet at faget skal bygge på Vg1 bygg g anleggsfag, alternativt sm et kryssløp fra Vg1 elektrfag. Direktratet anser at frslaget m en 1+3 mdell bør ut på en ny høringsrunde da dette frslaget er en vesentlig endring fra det pprinnelige frslaget m en 2+2 mdell sm pplæringsmdell fr byggdrifterfaget. Høringsfristen kan settes til 6 uker. 6. Knklusjn SRY anbefaler verfr Kunnskapsdepartementet at byggdrifterfaget blir pprettet sm nytt lærefag. Faget skal være et særløpsfag, det vil si at det skal følge mdellen, g det skal bygge på Vg1 bygg- g anleggsteknikk, eventuelt sm et kryssløp fra vg1 elektrfag. Fagbetegnelsen skal være byggdrifterfaget g yrkesbetegnelsen byggdrifter. Fullført g bestått pplæring fører fram til fagbrev. Utdanningsdirektratet legger pp til at saken skal sendes ut på en ny høringsrunde med en høringsfrist på 6 uker.

7 Side 7 av 9 Vedlegg 1 Oversiktstabell ver saksdkumenter Dat Status Partene i arbeidslivet sender inn søknad til Utdanningsdirektratet m pprettelse av nytt fag, byggdrifterfaget. I søknaden freslår de en 2+2 mdell Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk har saken ppe til behandling, men saken blir utsatt SRY har alt mttatt frslaget, men da saken ikke er ferdig behandlet i det faglige rådet, utsetter SRY saken Faglig rådet behandler saken, g ppretter en arbeidsgruppe Udirs referanse 2008/ / / / Arbeidsgruppen rienterer 2010/98 Faglig råd fr bygg- g anleggsteknikk behandler saken, 2010/ sender frslaget til SRY der de ber m at byggdrifterfaget pprettes sm et særløp (1+3 mdell) SRY behandler saken, støtter seg til det faglige rådet m 2009/ et særløp, men vil at faglige rådet skal knfereres vedrørende utarbeidelse av kmpetanseplattfrm Utdanningsdirektratet sender saken ut på ffentlig 2010/34 høring med frist Faglig råd har rådsmøte angående høringen 2010/1288 Faglig råd tilskriver Utdanningsdirektratet der de ber m 2010/ at direktratet trekker frslaget da det ble anbefalt en 2+2 mdell g ikke et særløp i høringen Saken skal bli pprinnelig bli lagt fram på SRY møte , men da Utdanningsdirektratet hadde fått tilbakemeldinger m at saken ikke var tilfredsstillende belyst, valgte SRY å utsette saken til neste SRY - møte 24. februar / g Januar/februar 2011 Utdanningsdirektratet tilskriver Kunnskapsdepartementet m at saken vil bli behandlet på nytt i SRY da anbefalingen m et særløp fra Faglig råd fr bygg - g anlegg ikke ble tatt med i høringsbrevet Frslag til vedtak m at SRY anbefaler at byggdrifterfaget pprettes sm nytt lærefag. Faget skal være et særløpsfag (1 + 3-mdellen) sm bygger på Vg1 byggg anleggsteknikk. 2010/34 g 2010/ /34

8 Side 8 av 9 Vedlegg 2 Kmpetanseplattfrm utarbeidet av Faglig råd fr bygg g anlegg Byggdrifterfaget Kmpetanseplattfrm fr fagarbeider Daglig arbeid Sentrale arbeidsmråder i Byggdrifterfaget er å arbeide med frvaltning, drift g vedlikehld av bygninger, dets installasjner g utmhusmråder, HMS arbeid, miljø- g energiøknmisering, frståelse av kmpnentene g systemene i bygget g bestillerkmpetanse. Aktuelle arbeidsmråder i Byggdrifterfaget er Drifting av tekniske installasjner Ansvar fr aktiv g passiv brannsikring (Drift av g kmpetanse m aktiv g passiv brannsikring eller kmpetanse til g drift av aktiv g passiv brannsikring) Reparasjner g vedlikehld sm ikke krever fagarbeiderkmpetanse på dets mråde Kunnskap m helse, miljø g sikkerhet (HMS), miljøregnskap g energieffektivisering Drifting av sanitæranlegg, låse- g adgangskntrll g låsesystemer Kunnskap m tekniske- g røretekniske anlegg Arbeid etter drift g vedlikehldsplaner, ettersyn av anleggene, samt feilsøking Innhente priser, tilrettelegge g krdinere bruk av ekstern hjelp, innkjøp av varer/tjenester, samt kvalitetssikring g dkumentasjn Krav til kunnskaper g ferdigheter Faget er underlagt frskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige g miljømessige mråder. Byggdrifteren skal kunne kmmunisere med brukere, kllegaer, andre fagflk g leverandører. Byggdrifteren skal kunne planlegge, gjennmføre g vurdere eget g andres arbeid, g kunne anvende aktuelle lver g freskrifter. Byggdrifteren skal ha kjennskap til planløsning, tegninger, tekniske installasjner g byggkrpp. Videreskal byggdrifteren kjenne til krav m universell utfrming. Det kreves systemfrståelse g datakunnskap m tekniske anlegg. En byggdrifter bidrar til en trygg g meningsfylt arbeidsplass fr seg selv g sine klleger, g tilrettelegger fr brukere av bygget. Fagets plass g utvikling i samfunnet En viktig del av arbeidet til en byggdrifter er frvaltning av verdier. Samfunnet investerer stre verdier i bygg g arkitektur, drift g vedlikehld av disse vil alltid være viktig. Bygg sm skal være frmålstjenlige, varige g funksjnelle, krever mennesker sm kan utføre jevnlig vedlikehld, fr å frhindre frfall g at verdier går tapt. Mderne bygg er kmplekse g sammensatte, med mange systemer integrert i hverandre. Dette krever fagflk med både helhetsfrståelse g spisskmpetanse. Byggdrifterfaget innehlder en rekke mråder sm er i kntinuerlig frandring, sm innebærer at byggdrifteren må delta i en livslang læringsprsess. Fagarbeideren må videre følge med i utviklingstendenser i samfunnet, nasjnalt g internasjnalt. Fagets egenart medfører at faget mfatter arbeid med materialer, prsesser g metder sm er i stadig endring. Særlig gjelder dette vergangen til mer miljøvennlige energikilder g miljøeffektiv drift. Likheter g ulikheter med andre fag Byggdrifterfaget har til felles med andre yrkesfag at sentrale arbeidsmråder er å planlegge, gjennmføre, vurdere g dkumentere utført arbeid. Fr eksempel er rørlegger-, elektriker- g tømrerfaget beslektede fag. I likhet med disse arbeider byggdrifteren med anlegg g systemer, sm til en viss grad verlapper hverandre.

9 Side 9 av 9 Byggdrifterfaget skiller seg fra de andre fagene med en helhetsfrståelse av det ferdige bygget g dets installasjner, g skal kunne tilrettelegge fr andre fagpersner g servicearbeidere når det trengs. Fagarbeideren skal kjenne til helheten i bygget, g samtidig ha kunnskap m hvrdan enkeltkmpnentene virker g påvirker hverandre. Byggdrifteren skal gså kunne freta enkle reparasjns- g justeringsinngrep både fra kntrllrmmet g på skadestedet. Byggdrifter vil likevel være avhengig av å hente inn spesialkmpetanse ved vedlikehlds- g reparasjnsprsjekter. Fagbetegnelse: Tittel: Byggdrifterfaget Byggdrifter Ferdig versjn 5. mars 2009, kl 16.00

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer