Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014"

Transkript

1 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Det er tillatt å levere besvarelser både på engelsk g nrsk. En del begreper fra pensum er gså naturlig å skrive på engelsk selv m besvarelsen er skrevet på nrsk. Begrepsppgave (20 %) Gi en krt definisjn av 5 av de 8 begrepene. Frslagene til definisjn under er kun veiledende. Mange av begrepene er behandlet flere steder i pensum g svarene skal derfr evalueres fr hvr presise er. Kandidater sm både klarer å definere begrepet presist, g samtidig viser til relevans fr glbaliseringsfenmenet, skal premieres. a) Glbalisering: Mange muligheter her. De t vanligste vil være disse: Representerer internasjnale g fremmede stimuli sm påvirker dagliglivet vårt. Mses g Brigham (2007: 19): «Glbalisering innebærer en innskrenkning i betydningen av tid g sted, samt en utvidet erkjennelse av at territrielle grenser viskes ut». Steger (2009: 8): «a scial cnditin characterized by tight glbal ecnmic, plitical, cultural, and envirnmental intercnnectins and flws that make mst f the currently existing brders and bundaries irrelevant». De t ver er bare eksempler. Andre definisjner med eller uten eksplisitt referanse til pensum kan være like gde svar. b) Glkalisering: Mses g Brigham (2007: 100): Sammensatt av begrepene glbalisering g lkalisering. Betegner de refleksive g dynamiske måtene sm glbalisering virker inn på lkale frhld. Ofte frbundet med Rland Rbertsn. c) Ksmplitisk: Begrep fr fenmener sm er utbredt ver hele verden (Mses g Brigham 2007: 28; 81; 95). d) Kredittssialisme: Betegnelse på virkemiddel innenfr nrsk øknmisk plitikk i etterkrigstida. Staten kntrllerte de øknmiske aktørenes tilgang til kapital g satte betingelser fr hva kapitalen kunne brukes til. Dette var mulig frdi kredittmarkedene ikke var glbaliserte (Mses g Brigham 2007: 122ff). e) Suverenitet: Kan frstås i vid frstand sm plitisk makt. Knyttet til staten sm prinsipp fr plitisk rganisering skiller vi mellm intern g ekstern suverenitet (Mses g Brigham 2007: 30-37). f) «The Washingtn Cnsensus»: Idelgi bak frståelsen av at frie markedskrefter skaper øknmisk vekst, g sm fremmes av USA den største g dminerende aktøren i internasjnal øknmi, IMF g Verdensbanken (alle med tilhld i Washingtn) (Buckman 2004: 57-59). g) Renteniststat: Mses g Brigham (2007: 147): En stat sm lever av inntekter fra finansielle investeringer. Nrges ljefnd er et åpenbart eksempel. h) Pengeplitikk: Myndighetenes påvirkning av den krtsiktige renten prisen fr å låne penger (Røste, 2008: kap 11). Drøftingsppgave (80 %) Generelt:

2 Oppgavene er frmulert åpent i den hensikt å gi kandidatene muligheter til å vise selvstendighet g vurderingsevne gjennm selv å måtte ta stilling til hvrdan de finner det frmålstjenlig å anvende innsikt fra ulike deler av pensumlitteraturen fr å besvare ppgaven. Oppgavenes åpne frmuleringer gir gså kandidatene muligheter fr på selvstendig grunnlag å gjøre sammenligninger mellm ulike deler av pensumlitteraturen. Fr å besvare ppgavene på en gd måte, må kandidaten gjøre bevisste valg mht hvilke deler av pensumlitteraturen sm skal danne grunnlag fr redegjørelse g drøfting, samt hvilke definisjner av sentrale begrep fra pensumlitteraturen det skal tas utgangspunkt i. Kandidater sm viser bevissthet rundt slike valg skal belønnes. Dette åpner pp fr mange ulike måter å gi en gd besvarelse på. Sensrveiledningen må i så måte kun sees på sm en veiledning, g ikke en uttømmende fasit. Selvstendige, velargumenterte, så vel sm kreative besvarelser skal belønnes, gså m de avviker fra sensrveiledningen, så lenge besvarelsen er frankret i pensum g er velstrukturerte. Grunnleggende skal en gd besvarelse gjenkjennes ved at kandidaten nyttiggjør seg et bredt spekter av relevant pensumlitteratur. Kandidater sm evner å trekke paralleller g sammenligninger på tvers av pensumlitteraturen skal belønnes. Utver dette må en gd ppgave gså kjennetegnes av en strukturert tekst, der de ulike delene av teksten henger lgisk sammen, samt at bruk av sentrale begrep er definert g gjrt rede fr. I frelesning har det vært påpekt at en gd besvarelse med frdel kan struktureres etter først å gi en avklarende redegjørelse fr empiri g/eller relevante begrep sm danner grunnlag fr drøfting. Deretter følger en drøfting der ulike terier/mdeller/begreper/argumenter vurderes mt hverandre. Drøftingsdelen skal i mfang utgjøre hveddelen av besvarelsen. Til slutt kan det dras knklusjner, enten ved knkret å ta stilling til knkurrerende frklaringer eller argument, eller ved å påpeke mtsetninger, kmpleksitet g/eller mangfld. Besvarelser sm gir uttrykk fr en slik dispsisjn skal belønnes. Faget (frelesning g pensum) har tematisk vært delt i t. Den første delen har mhandlet glbaliseringsfenmenets påvirkning på suverenitet generelt, g tilfellet Nrge spesielt. Denne delen har vært bygd rundt Mses g Brigham, supplert med Steger (glbalisering generelt) g Røste (plitisk øknmi g nrsk plitisk øknmi). Den andre delen har handlet m internasjnal handel g har vært bygd rundt Buckman g Mishkin. Disse t målbærer hver sin psisjn til internasjnal handel: Mishkin argumenterer fr at glbalisering i frm av økt internasjnal handel bidrar til øknmisk vekst g en mer rettferdig glbal frdeling, mens Buckman argumenterer mt. De t essay-ppgavene reflekterer disse t temaene i faget. Besvar én av de t ppgavene: a. Gjør krt rede fr utviklingen i rganiseringen av internasjnal handel fra etableringen av Brettn Wds i 1944 til i dag. Ta utgangspunkt i pensumlitteraturen g drøft hvrdan internasjnal handel i denne periden har gitt muligheter g begrensninger fr staters øknmiske vekst. Her må kandidaten først anvende ulike deler av pensum fr å krt å gi en redegjørelse fr hvrdan internasjnal handel har utviklet seg siden Her vil det være naturlig å dra nytte av empiri i Buckman (2004) g Mishkin (2006) (men gså deler av Mses g Brigham i de t kapitlene sm mhandler øknmisk suverenitet) fra pensumlitteraturen. Fr selve drøftingen er det naturlig å ta

3 utgangspunkt i Buckman g Mishkin. BUckman argumenterer fr at glbalisering frstått sm internasjnal handel ikke nødvendigvis gir stater muligheter fr øknmisk vekst. I den grad det er det krever det klare plitiske pririteringer g tilpasninger. Mishkin (2006) hevder på sin side at dersm internasjnal handel blir frvaltet riktig gjennm økt frihandel, er den en nødvendig frutsetning fr øknmisk vekst g muligheten fr å heve u-land pp av fattigdm. Både Mishkin g Buckman bidrar med en rekke histriske eksempel sm kandidatene kan nyttiggjøre seg av fr å gjøre en nyansert drøfting. Debatten m internasjnal handel gir muligheter eller begrensninger fr staters øknmiske vekst er gså eksplisitt tegnet pp i Steger (2009: ). Mtsetningene mellm Buckman g Mishkin har gså vært skisse fr innhldet alle frelesninger sm har mhandlet internasjnal handel. Fr å besvare denne ppgaven vil det være naturlig å gjøre rede fr sammenhengen mellm glbaliseringsbegrepet g relevansen til internasjnal handel. Videre er det naturlig å nyttiggjøre seg argumentene man finner i Mishkin g Buckman g drøfte disse pp mt hverandre. Kandidater sm i tillegg til å drøfte dette i et øknmisk perspektiv, gså peker på mulige plitiske g kulturelle knsekvenser (mulig å hente inn suverenitetsargumentet fra Mses g Brigham g eksempler fra Røste) av øknmisk vekst g glbalisering skal belønnes. Her vil det være naturlig å ta utgangspunkt i Mishkin (2006) g Buckman (2004) g gjøre rede fr hvedargumentene deres før de drøftes mt hverandre. - Mishkins (2006) hvedargument er at fri øknmisk knkurranse mellm stater vil skape insentiv fr refrmering av finansinstitusjner i stater sm ønsker øknmisk vekst. Slike refrmer vil være en frutsetning fr at kapital skal tilfalle de til en hver tid mest prduktive aktørene i øknmien. Glbalisering er i så måte en intensivering av denne knkurransen g derfr nødvendig (m ikke uimtståelig g irreversibel) fr å heve fattige stater pp av fattigdm. Argumentet sm gjentas gjennm hele bka er at en stat sm åpner pp øknmien sin fr handel med andre land (internasjnal knkurranse), sakte men sikkert vil ppleve øknmisk vekst frdi knkurransen sørger fr en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser (arbeidskraft, råvarer, teknlgi, kmpetanse etc). En gd besvarelse vil i tillegg peke på at Mishkin gså tar til rde fr at glbalisering i frm av økt internasjnal handel kan være reversibelt, g at det vil medføre svært negative øknmiske knsekvenser. Deltakelse i internasjnal handel må frvaltes på «riktig måte» både av fattige land (kap 5-7; 8-10), g av internasjnale institusjner sm IMF (kap 11) g rike stater (kap 12). - Buckman (2004) argumenterer gjennm sin bk fr at dersm glbalisering skal bidra psitivt til mindre øknmiske frskjeller må internasjnal handel reguleres mye tettere. Del I av bka er en gjennmgang av internasjnal øknmisk histrie fr å vise at internasjnal handel i frm av økt glbal knkurranse ikke nødvendigvis fører til øknmisk stabilitet, g hvrdan perider med mer g mindre regulering fører til hhv mer g mindre stabilitet. Her er det mange eksempler sm kandidatene kan anvende til å trekke gyldigheten av Mishkins argument i tvil. I del II av bka trekker Buckman veksel på den såkalte anti-glbaliseringsbevegelsens argumenter. Bevegelsen deles i t skleretninger (Fair Trade/Back t Brettn Wds g Lcalizatin). Dette er gde kilder til videre å drøfte gyldigheten av Mishkins argument, spesielt mht internasjnale institusjners (IMF, Verdensbanken, WTO) funksjn fr å regulere internasjnal handel; betydningen av kapitalmarkeder; multinasjnale selskapers ansvar; hvrdan rike g fattige stater innrdner seg internasjnal handel.

4 Utver av at det frventes at kandidater utnytter seg av denne pensumlitteraturen, står de helt fritt til å velge hvrdan de vil dispnere besvarelsen. En gd besvarelse kjennetegnes (sm pengtert ver) av den er gdt dispnert (redegjørelse, drøfting g knklusjn) g makter å nyttiggjøre seg av pensumlitteraturen. b. Drøft med utgangspunkt i pensumlitteraturen hvilke endringer glbalisering har ført til fr plasseringen av suverenitet i det nrske samfunnet. Her vil det være naturlig å ta utgangspunkt i Mses g Brigham (2007). Oppgaven legger pp til at kandidaten bør starte besvarelsen med å definere g gjøre rede fr hva sm ligger i både suverenitetsbegrepet g glbaliseringsfenmenet. Suverenitetsbegrepet har i frelesning vært eksplisitt knyttet pp til plitikkbegrepet hvrdan frdeles innflytelse i frdeling av gder g byrder i samfunnet, g knkurranseelementet i denne frdelingsprsessen. Suverenitet kan videre deles inn i en plitisk, øknmisk g kulturell dimensjn slik Mses g Brigham (2007) gjør. Denne inndelingen kan suppleres med Steger (2009: kap 3; 4; 5). Her frventes det ikke at kandidaten går inngående på alle aspekter vedrørende suverenitet utver at kandidaten viser til tredelingen innenfr kultur, øknmi g plitikk. Én mulighet fr å klargjøre hva sm ligger i dette er å ta utgangspunkt i hvrdan suverenitet kan knyttes til utviklingen av staten. Glbaliseringsbegrepet kan defineres ved å peke på at det innebærer en innskrenkning i betydningen av tid g sted, samt en utvidet erkjennelse av at territrielle grenser viskes ut. Her er flere muligheter. Definisjnen/redegjørelsen må vurderes ut i fra hva kandidaten vektlegger i drøftingen. Mses g Brigham fkuserer på hvrdan glbalisering bryter ned betydningen av statsgrenser. Mses g Brighams hvedpeng er at endringer/utvikling innen markeder, nasjnalstater g teknlgi sm gir friere flyt av varer g kapital flytter suverenitet fra staten både pp på nivået ver staten (reginalt g internasjnalt), men gså til nivået under staten (samfunnsgrupper g individer). Dette har gså vært tilfelle fr Nrge. Relevante pensumbidrag her vil fruten Mses g Brigham i sin helhet, være Røste (empiri m utviklingen innenfr nrsk plitisk øknmi). Det vil gså være mulighet fr å trekke inn kunnskap m internasjnal handel fra Buckman g Mishkin g se det i sammenheng hvrdan Nrge deltar i internasjnal handel. Her er det mulig å drøfte hvrdan plitisk g øknmisk suverenitet har endret seg i Nrge i etterkrigstiden ved å vise til hvrdan plitisk innflytelse har flyttet seg fra arbeidstakersiden til kapitaleiersiden. Dette vises svært gdt i nrsk plitikk g øknmi pga Nrges unike kbling mellm kapital g arbeidskraft gjennm den såkalte krprative kanalen g «den nrske mdellen». Dette har å gjøre med bakgrunnen fr Nrges plitiske system («stemmer teller, men ressurser avgjør»). Økt glbalisering har gitt en endring i maktfrhldene mellm arbeid g kapital tidligere i favør arbeid, nå i favør av kapital. Det har endret så vel myndighetenes muligheter fr å drive øknmisk plitikk, så vel sm den plitiske diskursen i Nrge. Dette kan framheves ved å vise til hvrdan plitikken før glbalisering var dminert av hensyn til utvikling av velferdsstaten g myndighetenes

5 mulighet fr å drive øknmisk plitikk. I en tid sterkere preget av glbalisering har nrske myndigheter mistet mye av mulighetene fr denne typen plitiske virkemidler g øknmiske reguleringer (pengeplitikk g kredittssialisme, skatteplitikk/inntektsplitikk g utjevningstiltak). Nrge er en liten g åpen øknmi g må derfr i større grad tilpasse seg glbaliseringen, enn den kan styres. Her kan det gså nevnes at Nrge står i en internasjnal særstilling pga Statens pensjnsfnd utland. Nrske myndigheter har mistet en del øknmiske virkemidler med økt glbalisering, men tjener gdt på å investere i internasjnale kapitalmarked («renteniststat»). Dermed har myndighetene et strt øknmisk handlingsrm fr å håndtere plitikken (frdeling av gder g byrder) gså uten de tradisjnelle øknmiske virkemidlene. Mange små bedrifter i Nrge tjener gså gdt på å delta i internasjnale marked. Dette bidrar igjen til sysselsetting g øknmisk vekst i Nrge. Den gde besvarelsen vil gså peke på denne tsidigheten i hvrdan glbalisering påvirker nrsk plitikk g øknmi. Kulturelt er Nrge gså berørt av glbalisering. Her vil det være naturlig å peke på hvrdan utviklingen av nrsk kultur har bidratt til et svært hmgent uttrykk g hvrdan dette kan kbles til framveksten av Nrge sm nasjnalstat. Med økt glbalisering utfrdres myndighetenes suverenitet til å styre kulturell utvikling. Spørsmålet i denne sammenheng er hvrvidt glbalisering medfører kulturell divergens eller knvergens. Den gde besvarelsen vil kunne diskutere dette. I en gd besvarelse er det naturlig å frvente at kandidaten peker på at økt glbalisering har endret plassering av suverenitet. Suverenitet har lenge vært knyttet til statsnivået gså i Nrge. Med økt glbalisering har en del suverenitet flyttet seg på nivået ver g under staten. På nen mråder knsentreres suverenitet til nen få, dminerende aktører (eksempelvis multinasjnale selskap), mens på andre mråder spres suvereniteten til et mangfld av aktører (eksempelvis frbrukere). En gd besvarelse vil kunne peke på sammenhengen mellm framveksten g utvikling innenfr glbalisering g endringsmønster i suverenitet fr Nrge.

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet Frrd Denne veilederen gir nen råd m interkmmunalt IKT-samarbeid, bl.a. basert på de mange erfaringene med IKT-samarbeid innenfr rammen av Frskningsrådets Høykm-prgram. Veilederen er blitt til etter et

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen Knkurranse Nytt Frbud mt bnuspptjening innenlands Knkurransetilsynet frbyr SAS, Braathens g Widerøe (SAS-gruppen) å gi passasjerene bnuspeng ved innenriks flyreiser. Frbudet gjelder fra 1. mai i år. Tilsynet

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN. Kredittilsynet juni 2002

UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN. Kredittilsynet juni 2002 UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN Kredittilsynet juni 2002 1 1. INNLEDNING... 4 2. INTERNKONTROLLENS BETYDNING... 6 2.1 ØKT BEVISSTHET VEDRØRENDE INTERNKONT

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

NSRs valgprogram 2009 2013

NSRs valgprogram 2009 2013 NSRs valgprgram 2009 2013 OM NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Nrske Samers Riksfrbund (NSR) er en samisk hvedrganisasjn sm driver aktivt kultur-, samfunns- g pplysningsarbeid gjennm sine lkallag, g stiller til

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

8 Lokal utvikling byutvikling

8 Lokal utvikling byutvikling 8 8.1 Metde g grunnlag Planprgrammet understreker at vurderingen under temaet reginal g lkal utvikling primært skal mfatte hvrdan Bybanen vil bidra til at Bergen kan nå sine mål innen byutvikling, transprt

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer