Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i grunnsklen g videregående pplæring 1. Innledning: Krt m endringsfrslagene Utdanningsdirektratet sender med dette på høring frslag til endringer i læreplanene i naturfag g naturfag samisk i grunnsklen g videregående pplæring. Frslagene har sm mål å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene. Utdanningsdirektratet freslår følgende: Et hvedmråde tas ut, g kmpetansemålene flyttes til andre hvedmråder, se avsnitt 4.2 Revidert beskrivelse av grunnleggende ferdigheter, se avsnitt 4.3 Endringer i kmpetansemålene, se avsnitt 4.4 Vedlegg 3A er frslag til revidert læreplan i naturfag, g vedlegg 3B er frslag til revidert læreplan i naturfag samisk. Frist fr innlevering av høringsuttalelser står i det felles høringsbrevet. 2. Bakgrunn Bakgrunnen fr å justere læreplanene i naturfag er evalueringer av Kunnskapsløftet sm viser at det varierer hvr gdt integrert arbeidet med de grunnleggende ferdighetene, å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne, muntlige ferdigheter g digitale ferdigheter, er i sklehverdagen. 1 Kunnskapsdepartementet har på denne bakgrunn bedt Utdanningsdirektratet freslå endringer sm legger til rette fr systematisk utvikling av de fem grunnleggende ferdighetene med tydelig prgresjn g i samsvar med naturfagets egenart. Dette betyr at de fem grunnleggende ferdighetene skal tydeliggjøres i læreplanene i naturfag g naturfag samisk. Læreplanene i naturfag fr videregående pplæring ble justert i 2010, g samisk plan i Bakgrunnen fr justeringen var å gjøre læreplanene relevant fr alle utdanningsprgrammene g fr å sikre en bedre prgresjn i faget. Kmpetansemålene skulle tilpasses pplæringen på ulike utdanningsprgram g slik ha relevans fr alle elever. Den viktigste endringen sm ble gjrt i læreplanen i naturfag, var valget av hvilke hvedmråder sm skulle legges til Vg1 yrkesfaglige utdanningsprgram. Fr læreplanen i naturfag samisk ble de samme valgene gjrt, men valgfriheten ble behldt fr tre kmpetansemål. 1 Møller, Jrunn, Tine S. Prøitz g Petter Aasen (red.) (2010): Kunnskapsløftet tung bør å bære? Osl: NIFU STEP. Pstadresse: Pstbks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Osl Britveien 4, Mlde Parkgata 36, Hamar Telefn: Telefaks: E-pst: Internett: Bankgir: Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av 8 På bakgrunn av justeringen sm ble gjrt i 2010, har departementet åpnet fr en bredere gjennmgang av læreplanene. 3. Gjeldende læreplan Læreplanene i naturfag g naturfag samisk er strukturert i seks g syv hvedmråder sm utfyller hverandre g må ses i sammenheng: Frskerspiren, Mennesket i naturen (naturfag samisk), Mangfld i naturen, Krpp g helse, Verdensrmmet, Fenmener g stffer g Teknlgi g design. Hvedmrådene er ikke delt inn etter fagdisiplinene fysikk, kjemi, bilgi g gefag. Læreplanene i naturfag g i naturfag samisk har sm mål å se de ulike fagdisiplinene i sammenheng, g hvedmrådene gjenspeiler det. Årstrinn Hvedmråder Frskerspiren Mennesket i naturen (naturfag samisk) Mangfld i naturen Vg1 Frsker- studiefrberedende Spiren utdanningsprgram Vg1 yrkesfaglige utdanningsprgram Vg3 påbygging til generell studiekmpetanse Verdensrmmet Frskerspiren Frskerspiren Krpp g helse Ernæring g helse Ernæring g helse Stråling g radiaktivitet Stråling g radiaktivitet Fenmener g stffer Energi fr Energi fr Energi fr Teknlgi g design Biteknlgi Biteknlgi Naturfag har kmpetansemål etter 2., 4., 7. g 10. årstrinn i grunnsklen g i videregående pplæring etter Vg1 i studiefrberedende g yrkesfaglige utdanningsprgram g Vg3 påbygging til generell studiekmpetanse. 4. Direktratets vurderinger g frslag til endringer I dette kapitlet begrunner vi hvilke endringer sm er freslått. Rammeverk fr grunnleggende ferdigheter 2 ligger til grunn fr frslaget til endringer, se det felles høringsbrevet. Hensikten med endringene er å legge til rette fr systematisk utvikling av de grunnleggende ferdighetene med tydelig prgresjn i samsvar med naturfagets egenart. Alle endringsfrslagene til læreplanen finnes i utkastet til revidert læreplan. Vedlegg 3A g vedlegg 3B viser frslag til reviderte læreplaner i naturfag g i naturfag samisk. Frslag til endringer i hvedmråder g kmpetansemål etter Vg1 gjelder fr Vg1 studiespesialiserende utdanningsprgram, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprgram g Vg3 påbygging til generell studiekmpetanse. 2

3 Side 3 av Frmål med faget Utdanningsdirektratet freslår ingen endringer i frmålet med faget. 4.2 Hvedmråder i faget Utdanningsdirektratet freslår å ta ut Verdensrmmet sm eget hvedmråde. Vi freslår videre å justere tekstene sm beskriver hvedmrådene, fr å få fram fagets struktur tydeligere, g fr at de skal samsvare med de endringene sm er freslått i kmpetansemålene. Vi freslår følgende hvedmråder: Årstrinn Hvedmråder Frskerspiren Mennesket i naturen (naturfag samisk) Mangfld i naturen Krpp g helse Fenmener g stffer Teknlgi g design Vg1 studiefrberedende utdanningsprgram Frsker- Spiren Ernæring g helse Stråling g radiaktivitet Energi fr Biteknlgi Vg1 yrkesfaglige utdanningsprgram Frskerspiren Ernæring g helse Energi fr Vg3 påbygging til generell studiekmpetanse Frskerspiren Stråling g radiaktivitet Energi fr Biteknlgi Ta ut Verdensrmmet sm eget hvedmråde Hvedmrådet Verdensrmmet fra gjeldende læreplaner har få kmpetansemål, g flere av kmpetansemålene er verlappende. I frslaget til revidert læreplan er flere av kmpetansemålene i dette hvedmrådet slått sammen. Vi freslår å flytte de gjenværende kmpetansemålene til hvedmrådene Mangfld i naturen g Fenmener g stffer. Dette er i tråd med at de ulike fagdisiplinene ses i sammenheng, g fagets struktur vil tre tydeligere fram. Presiseringer i beskrivelsene av hvedmrådene Vi har presisert beskrivelsene av hvedmrådene. Fr eksempel er det i Frskerspiren freslått å legge til følgende: Frskerspiren skal ivareta disse dimensjnene i pplæringen g knyttes til emner i de andre hvedmrådene. Dette er en presisering av hensikten med hvedmrådet. Siden Frskerspiren handler m naturvitenskapelige metder, mener vi det er viktig å bruke hvedmrådet i tilknytning til de andre hvedmrådene. Dette ønsker vi å understreke i teksten sm beskriver Frskerspiren. 4.3 Grunnleggende ferdigheter i faget Utdanningsdirektratet freslår å endre tekstene m de grunnleggende ferdighetene. Vi freslår videre at å kunne uttrykke seg muntlig g skriftlig deles i t til å kunne skrive i naturfag g muntlige ferdigheter i naturfag.

4 Side 4 av 8 Tekstene m grunnleggende ferdighetene er justert fr å bidra til en systematisk utvikling g prgresjn i grunnleggende ferdigheter i kmpetansemålene. Tekstene består av en beskrivelse av hva den enkelte ferdighet er, g en prgresjnsbeskrivelse sm viser hvrdan den enkelte ferdighet utvikles, se felles høringsbrev. Å kunne uttrykke seg muntlig g skriftlig er endret til å kunne skrive g til muntlig ferdighet. I den rdinære læreplanen i naturfag freslår vi fr eksempel at utviklingen av muntlig ferdighet i naturfag blir slik: Utvikling av muntlige ferdigheter i naturfag går fra å kunne lytte g samtale m pplevelser g bservasjner til å kunne presentere g diskutere stadig mer kmplekse emner. Dette innebærer i økende grad å kunne bruke naturfaglige begreper til å uttrykke frståelse, i egne vurderinger g ved deltagelse i faglige diskusjner. Frskning viser at muntlig g skriftlig språkbruk er viktig fr læring i naturfag. 3 Derfr freslår vi en tekst fr hver av disse grunnleggende ferdighetene. Vi ber m høringsinstansenes syn på tekstene m grunnleggende ferdigheter: Tekstene tydeliggjør hva grunnleggende ferdigheter innebærer i naturfag. 4.4 Kmpetansemål i faget Vi freslår justeringer av kmpetansemålene med bakgrunn i en tydeliggjøring av de grunnleggende ferdighetene. Innenfr hvedmrådene er det gjrt endringer i rekkefølgen på kmpetansemålene, både innenfr g mellm hvedtrinn. Dette gjør vi fr å få en bedre faglig sammenheng g en mer lgisk struktur. Blant annet flyttes kmpetansemålene i hvedmrådet Verdensrmmet til Fenmener g stffer g Mangfld i naturen. Kmpetansemål er gså mfrmulert fr å gjøre dem språklig g faglig tydeligere. Videre freslår vi kmpetansemål hvr utdanning fr bærekraftig utvikling blir styrket. Generelle justeringer med bakgrunn i grunnleggende ferdigheter Vi freslår endringer sm styrker alle de grunnleggende ferdighetene. Det betyr fr eksempel at dette kmpetansemålet under hvedmrådet Frskerspiren etter 2. trinn beskrive egne bservasjner fra frsøk g fra naturen er freslått endret til beskrive, illustrere g samtale m egne bservasjner fra frsøk g fra naturen I eksemplet er illustrere g samtale m skrevet inn fr å tydeliggjøre muntlig ferdighet g å kunne skrive fr 2. trinn. Dette videreføres med følgende kmpetansemål etter 4. trinn: bruke naturfaglige begreper til å beskrive g presentere egne bservasjner, freslå g samtale m mulige frklaringer på det en har bservert 3 Osburne, Jnathan (2010): Arguing t Learn in Science. New Yrk: Science vl. 328 n s ; Ødegård, Marianne g Merethe Frøyland (2010): Frskerføtter g leserøtter. Osl: Kimen nr. 1, Naturfagsenteret.

5 Side 5 av 8 Her ser vi at eleven nå skal bruke naturfaglige begreper til å beskrive g presentere egne bservasjner. Vi mener dette viser en tydeligere prgresjn i kmpetansemålene g en prgresjn i grunnleggende ferdigheter. Frslag til nye kmpetansemål Vi freslår å styrke hvedmrådet Frskerspiren med seks nye kmpetansemål. Under er alle disse listet pp. Vi freslår at eleven etter 4. trinn skal kunne: skrive rapprter g beskrivelser, revidere innhld etter tilbakemelding, vurdere innhldet i andres tekster g lage enkle digitale sammensatte tekster innhente g bearbeide infrmasjn m naturfaglige tema fra ulike kilder g ppgi kildene Etter 7. trinn skal eleven kunne: lese g frstå faremerking på hverdagsprdukter Etter 10. trinn skal eleven kunne: skrive frklarende g argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvalitet ved egne g andres tekster g revidere tekstene identifisere naturfaglige argumenter, fakta g påstander i tekster g grafikk fra aviser Etter Vg1 skal eleven kunne: drøfte dagsaktuelle naturfaglige prblemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert infrmasjn fra ulike kilder Hvedmrådet Frskerspiren går på tvers av de øvrige hvedmrådene g mhandler naturvitenskapelige metder. På denne bakgrunn har hvedmrådet fått et hvedansvar fr å vise utviklingen av ferdighetene i naturfag. De grunnleggende ferdighetene er gså tydeliggjrt i de andre mrådene i læreplanene. Vi mener frslagene gjør det enklere å arbeide integrert med naturvitenskapelige metder g grunnleggende ferdigheter i naturfag. I hvedmrådet Teknlgi g design freslår vi et nytt kmpetansemål etter 7. trinn fr å styrke bærekraftig utvikling: beskrive livsløpet til et prdukt g diskutere i hvilken grad prduktet tar hensyn til bærekraftig utvikling I arbeidet med å revidere strategien fr utdanning fr bærekraftig utvikling, Kunnskap fr en felles framtid, viste en analyse av læreplanen at emnet ikke var tydelig. Vi freslår derfr å styrke emnet i flere kmpetansemål i revisjnen. Endringene er i tråd med frmålet fr faget. Presisering g sammenslåing av kmpetansemål Vi freslår endringer i kmpetansemål fr å begrense den tematiske bredden i faget. I en undersøkelse ble de nrske læreplanene i naturfag sammenliknet med seks andre lands læreplaner i faget. Her kmmer det fram at de nrske læreplanene i naturfag er mfattende i antall kmpetansemål, g at de har str tematisk bredde. 4 I lys av dette freslår vi å redusere planene med ett hvedmråde, se avsnitt Sivesind, Kirsten (2010): Kunnskap g læringsambisjner fr ungdm i seks land. Osl: Utdanningsdirektratet.

6 Side 6 av 8 Vi freslår videre å slå sammen kmpetansemål. I mål hvr kmpetansen er verlappende eller ligger nær hverandre, freslår vi å slå dem sammen. Fr eksempel i Verdensrmmet etter 10. trinn er de t kmpetansemålene gi en versikt ver teknlgisk utstyr sm brukes i utfrskning av verdensrmmet presentere hvedtrekk i rmfartens histrie g samtale m frskning sm kartlegger muligheter fr liv på andre planeter slått sammen i Fenmener g stffer til undersøke et emne fra utfrskingen av verdensrmmet, sammenstille g presentere infrmasjn fra ulike kilder Vi mener endringene fører til et kmpetansemål med en smalere tematisk bredde, men sm har med det sm er felles fr de t kmpetansemålene. I eksempelet er ikke lenger teknlgisk utstyr g mulighetene fr liv på fremmede planeter med, mens utfrskning av verdensrmmet frtsatt er med. Det blir nå den lkale perasjnaliseringen av kmpetansemålet sm bestemmer hvrdan dette skal knkretiseres. Vi freslår gså presiseringer i kmpetansemål fr å tydeliggjøre kmpetansen. Fr eksempel freslår vi i Fenmener g stffer etter 10. trinn å endre gjennmføre frsøk fr å klassifisere sure g basiske stffer undersøke kjemiske egenskaper til nen vanlige stffer fra hverdagen til undersøke egenskaper til nen stffer fra hverdagen g gjøre enkle beregninger knyttet til frtynning av løsninger undersøke g klassifisere rene stffer g stffblandinger, etter løselighet i vann, brennbarhet g sure g basiske egenskaper Vi har valgt å spesifisere de kjemiske egenskapene g legge dem i ett mål. Samtidig ivaretar vi målet m å undersøke stffer fra hverdagen i et eget mål. Vi mener presiseringen fører til at kmpetansen i målene blir tydeligere, g at dette reduserer den tematiske bredden. Endring av rekkefølge på kmpetansemål I nen hvedmråder er rekkefølgen på kmpetansemål endret. Innen hvedmrådet Krpp g helse er det flyttet kmpetansemål mellm trinn g endret rekkefølge innen trinn. Vi freslår en presisering av hvilke emner innen hvedmrådet det skal undervises i på spesifikke hvedtrinn. Hensikten er å gi en tydeligere struktur g utvikling i faget. Gjeldende plan har flere mål sm mhandler krppens rganer generelt. Fr eksempel etter 2. trinn i gjeldende plan: sette navn på g beskrive funksjner til nen ytre g indre deler av menneskekrppen Ved å spesifisere hvilke rganer sikrer vi at eleven får innblikk i de viktigste rgansystemene i krppen gjennm pplæringen. Tabellen gir en versikt ver emner på hvedtrinnene fr hvedmrådet: 2. trinn 4. trinn 7. trinn 10. trinn Vg1 Sansene Frdøyelse Skjelett Hjerte Immunfrsvar Hrmnsystemet Frdøyelse

7 Side 7 av 8 Ta ut kmpetansemål Fr å begrense mfanget av planen freslår vi å ta ut fire kmpetansemål: Etter 10. trinn i Teknlgi g design: gjøre rede fr elektrniske kmmunikasjnssystemer på systemnivå g drøfte samfunnsmessige utfrdringer knyttet til bruk av slike Etter Vg1 i : beskrive suksesjnsprsesser i et øksystem undersøke et øksystem g vurdere hvr det er i suksesjnsprsessen Etter Vg1 Stråling g radiaktivitet: frklare hvrdan elektrmagnetisk stråling fra verdensrmmet kan tlkes g gi infrmasjn m verdensrmmet Vi freslår å ta ut kmpetansemålene fr å begrense den tematiske bredden i naturfag, se sammenslåing g presisering av kmpetansemål. Vi ber m høringsinstansenes syn på endringene i kmpetansemålene: Kmpetansemålene i naturfag uttrykker tydelig prgresjn i muntlige ferdigheter. Kmpetansemålene i naturfag uttrykker tydelig prgresjn i å kunne skrive. Kmpetansemålene i naturfag uttrykker tydelig prgresjn i å kunne lese. Kmpetansemålene i naturfag uttrykker tydelig prgresjn i å kunne regne. Kmpetansemålene i naturfag uttrykker tydelig prgresjn i digitale ferdigheter. Kmpetansen i hvedmrådet Verdensrmmet er tilstrekkelig ivaretatt i andre hvedmråder. Endringene har redusert den tematiske bredden i naturfag. er tydeligere sm emne i læreplanen. 4.5 Omfang g ambisjnsnivå i læreplanene En knsekvens av å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene er at mange mål er blitt mer rdrike. Samtidig knkretiserer tydeliggjøringen kmpetansen eleven skal tilegne seg. Vi mener dette vil kunne lette arbeidet med perasjnaliseringen av læreplanen. Samtidig er det gjrt endringer fr å begrense den tematiske bredden i læreplanen. Hensikten er å ivareta den sentrale kmpetansen i naturfag i samsvar med frmålet, g samtidig redusere mfanget ved å redusere den tematiske bredden. Vi mener frslaget til revidert læreplan gjør det. Vi mener at samlet gir endringene et ne redusert mfang, sm ikke fører til en endring i ambisjnsnivået i læreplanen. 4.6 Naturfag g naturfag samisk Vi frslår de samme endringene i læreplanen fr naturfag g naturfag samisk. Det er imidlertid nen frskjeller i endringene. Fr eksempel freslår vi i nasjnal plan etter 4. trinn Mangfld i naturen: frtelle m dyr i nærmrådet, diskutere dyrevelferd g skille mellm meninger g fakta

8 Side 8 av 8 I den samiske planen freslår vi: frtelle m dyr, diskutere dyrevelferd g skille mellm meninger g fakta Ved å ta ut nærmrådet åpner det fr å inkludere flere dyr fra samisk tradisjn. Det er freslått justeringer i ne av det samiske innhldet i den samiske planen, sm ikke mfatter den nasjnale planen. Fr eksempel flyttes beskrive samiske termer fr snø g førefrhld fra 7. trinn til 10. trinn g utvides til å frklare samiske termer fr snø g førefrhld, samtale m frsvarlig ferdsel i fjellet med utgangspunkt i egne bservasjner, g frklare hvrdan kunnskapen brukes i tradisjnell næring Vi mener frslaget vil styrke bærekraftig utvikling g det samiske perspektivet i læreplanen. 5. Sluttvurdering I eksamensrdningene i gjeldende læreplan brukes betegnelsen «muntlig eksamen med praktisk innslag». I frhld til frskriften tlker vi dette frmelt sm «muntlig eksamen» fr grunnsklen g «muntlig-praktisk eksamen» fr videregående pplæring. Privatistrdningen i naturfag på Vg1 har pprinnelig vært en frsøksrdning fra Refrm 94 med en sentralt gitt skriftlig del etterfulgt av en lkal muntlig-praktisk del. Sensr ved den muntligpraktiske delen har satt endelig karakter etter en samlet vurdering. Dette er en eksamensrdning sm ikke er i samsvar med frskrift til pplæringslven. Mulige eksamensfrmer ved lkalt gitt eksamen i videregående pplæring er hjemlet i frskrift til pplæringslven Eksamensrdningen i naturfag fr privatister kan ikke være en annen enn de rdningene sm det er hjemmel fr i frskriften. Ordningen må derfr endres. Frslag til endringen er i tråd med et hvedprinsipp m at elever g privatister har samme eksamensrdning. Vi freslår at eksamensrdningen fr privatister i naturfag på Vg1 endres slik at rdningen blir den samme sm fr elever, dvs. en lkal muntlig-praktisk eksamen med lkal sensur. 6. Øknmiske g administrative knsekvenser Frslagene vil ikke ha vesentlige øknmiske eller administrative knsekvenser fr kmmuner eller fylkeskmmuner. Vedlegg 3A Frslag til læreplan i naturfag Vedlegg 3B Frslag til læreplan i naturfag samisk

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 02.10.2012 Deres dat: Vår referanse: 2010/4030 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g naturfag samisk i grunnsklen

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk,

Detaljer

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for læreplan 2 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

Aktivitetslære 1,2 og 3 Fellesfag programfag Idrettsfag

Aktivitetslære 1,2 og 3 Fellesfag programfag Idrettsfag Fagkde Fagnavn IDR2001 Aktivitetslære 1 IDR2002 Aktivitetslære 2 IDR2003 Aktivitetslære 3 Utdanningsprgram: Idrettsfag Vg1. Felles prgramfag à 140 årstimer. Idrettsfag Vg2. Felles prgramfag à 140 årstimer.

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering 1 Vår dato: 15.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Viktig informasjon om Fotosyntesen

Viktig informasjon om Fotosyntesen Lærerveiledning Ftsyntesen, 8.-10. trinn Viktig infrmasjn m Ftsyntesen Fr at elever g lærere skal få best mulig faglig utbytte av undervisningen ved VilVite, ønsker vi klassen er frbredt på dagens tema.

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

på et grunnstoff og en kjemisk forbindelse Jeg vet hvordan

på et grunnstoff og en kjemisk forbindelse Jeg vet hvordan Kjemiske reaksjner g egenskapene til stffer Grunnstffene g peridesysytemet Uke Følge sikkerhetstiltak sm er jeg kan frklare frskjellen Eureka 9, kap1 Skriftlig prøve beskrevet i HMS-rutiner g på et grunnstff

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Det er tillatt å levere besvarelser både på engelsk g nrsk. En del begreper fra pensum er gså naturlig å skrive på engelsk selv m besvarelsen er skrevet på

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Saksbehandler: Unni Teien Epost: ute@udir.no Vår dato: 08.04 2016 Deres dato: Vår referanse: 2013/6124 Deres referanse: Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Fastsatt som

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering 1 Vår dato: 15.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

LUB i tråd med NKR. Oslo 3. november 2014

LUB i tråd med NKR. Oslo 3. november 2014 LUB i tråd med NKR Osl 3. nvember 2014 Tema fr blken Erfaringer fra høsten 2013 Det nasjnale kvalifikasjnsrammeverket (NKR) Nytteverdi Hva er læringsutbytte Prgresjnen i NKR Erfaringer fra våren 2014:

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon.

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon. Vår saksbehandler: Olav Reiersen E-pst: lav.reiersen@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 12.02.2015 Vår referanse: 2015/90 Deres dat: Deres referanse: Referat møte 1-2015 i Faglig ra d fr teknikk g industriell

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Begrepsppgave (20 %) Gi en krt definisjn av 4 av de 8 begrepene. Frslagene til definisjn under er kun veiledende. Mange av begrepene er behandlet flere steder

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Veiledning faglig leder

Veiledning faglig leder Veiledning faglig leder Innhld: 1. Infrmasjn m lærefrhldet 2. Opplæringsplattfrm OLKWEB Dkumentasjn 3. Vurdering 4. Bedriftens plikter sm gdkjent lærebedrift Side 1 1.Infrmasjn m lærefrhldet Lærekntrakten

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Fra og med skoleåret 2013 2014 skal det tas i bruk en revidert læreplan i naturfag. De vesentligste

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Erfaringer å trekke fra nasjonal deleksamen i sykepleie

Erfaringer å trekke fra nasjonal deleksamen i sykepleie Erfaringer å trekke fra nasjnal deleksamen i sykepleie Marit Kirkevld Leder Prfesjnsråd fr utdanning g frskning i sykepleie [Takk til Stephan Hamberg fr tilgang til slides brukt på frkstmøte 17/3-16. Brukt

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

Vi lager skoleavis. Elevene velger seg et tema de Innlevering medieoppslag fra selvvalgte Artikkel

Vi lager skoleavis. Elevene velger seg et tema de Innlevering medieoppslag fra selvvalgte Artikkel Skleavis Uke Frmidle g kmmentere Intervju Vi lager skleavis. Elevene velger seg et tema de Innlevering medieppslag fra selvvalgte Artikkel vil skrive m til avisen. Alle må levere et bidrag medier g lage

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842)

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842) Fr mer infrmasjn m høringen - se nettsiden m høringen Sm grunnlag fr å kunne besvare spørsmålene ber vi m at respndentene leser høringsutkastet. Spørsmålene sm stilles er både av generell g spesifikk karakter.

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Lokal læreplan RLE, Huseby skole. 8. trinn

Lokal læreplan RLE, Huseby skole. 8. trinn Lkal læreplan RLE, Huseby skle 8. trinn Kristendm Bibelen Hva slags bk? Å finne fram Frhldet mellm Bibelens t deler Prfetene Prtest g håp Fra Nrges religinshistrie Fra refrmasjnen til vår tid Fra katlsk

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i matematikk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i matematikk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i matematikk i grunnskolen og videregående

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Fortelle hva jeg heter og hvor jeg kommer fra

Fortelle hva jeg heter og hvor jeg kommer fra Meg selv g andre Intrduksjn i spansk Uke *bruke språkets alfabet g tegn Kunne det spanske alfabetet, VALE 1 - kapittel 1. herunder navn på bkstaver, Alfabetet kpi + sang lydene g skriftlig frm. Kunne frtelle

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Jobbe i barnehage 3 timer annenhver uke Logg etter hvert besøk

Jobbe i barnehage 3 timer annenhver uke Logg etter hvert besøk Praktisk arbeid TORRIDAL SKOLE Trygghet skaper trivsel trivsel skaper læring Årsplan i trafikk 10. trinn 2015/16 Uke kjenne til frutsetninger Finne ut hva en frivillig Intrduksjn av faget. Deltakelse sm

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Sak 3.6: Organisasjonsutvikling i Politiets Fellesforbund

Sak 3.6: Organisasjonsutvikling i Politiets Fellesforbund Plitiets Fellesfrbund Pstadr.: Møllergata 39, 0179 Osl Tlf.: 23 16 31 00 E-pst: pf@pf.n Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Internett: www.pf.n Bankknt: 1600 42 58790 Sak 3.6: Organisasjnsutvikling

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Riktig legemiddelbruk i sykehjem g hjemmetjeneste Kmpendium til frbedringsteamene i Rgaland Januar 2014 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapprt fra Kunnskapssenteret S. Wllscheid & K. Thune Hammerstrøm (2012) Systematisk versikt Effekt av tiltak fr å lette livsverganger fr barn g unge med funksjnsnedsettelser Heid Nøkleby, frsker 2 Frskningsspørsmål

Detaljer

Er det behov for «mellomromskompetanse» i helse- og omsorgssektoren?

Er det behov for «mellomromskompetanse» i helse- og omsorgssektoren? Er det behv fr «mellmrmskmpetanse» i helse- g msrgssektren? ehelse 2013, Osl Dag Waaler Avdeling fr helse, msrg g sykepleie Høgsklen I Gjøvik Begrepet mellmrmskmpetanse ble første gang brukt i 2008 av

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 Eksamen 2014 Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 En time om sluttvurdering 1. Læreplankompetanse 2. Eksamen lokalt gitt muntlig 3. Eksamen lokalt gitt skriftlig 2 Forskriften om vurdering

Detaljer

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling Tvang ved etablering Referent Trnd Hatling Bredt sammensatt gruppe Klinikere (leger/sykepleiere), pårørende, jurister (juridisk fakultet), SSB (tvangsstatistikken), underviser på høgskle (antrplg), UiTø

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Læringsnettverk fr kmmuner i Hrdaland Fylke Kmpendium til frbedringsteamene September 2015 - mars 2016 1 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en norsk modell?

INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en norsk modell? INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en nrsk mdell? Det histriske perspektivet Universiteter del av lkal fyrstemakt g av Kristenheten Ett språk Omreisende studenter Knkurranse (til en viss grad) m prfessrer

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Hele sektoren og forholdet til private ideelle institusjoner

Hele sektoren og forholdet til private ideelle institusjoner Høringsuttalelse fra NLA høgsklen Det ble på høringsknferansen bedt m at en svart på høringen på et verrdnet måte slik at en så på elementer sm er viktig fr hele sektren. Dette er en str sak sm har mange

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE NEDSATT AV NRLU 02.02.15 SLUTTRAPPORT. Sluttrapport. fra. NRLUs arbeidsgruppe om ny praksislæreravtale

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE NEDSATT AV NRLU 02.02.15 SLUTTRAPPORT. Sluttrapport. fra. NRLUs arbeidsgruppe om ny praksislæreravtale Sluttrapprt fra NRLUs arbeidsgruppe m ny praksislæreravtale 1. februar 2015 1 Innhld Oppnevning g mandat... 3 Oppsummering av arbeidet i gruppen... 5 Gjennmgang av arbeidsgruppens mandat punkt fr punkt...

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise i videregående

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer