Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A."

Transkript

1 Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld

2 Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en liten g åpen øknmi. Vi imprterer en str andel av det vi kjøper g er derfr avhengige av å eksprtere mye sammenlignet med andre land. Gjennm de siste tiårene har en stadig større andel av våre eksprtinntekter kmmet fra salg av lje g gass. I 2012 st lje- g gass fr 50 prsent av eksprten. Selv m lje- g gass står i en særstilling i vår eksprt til utlandet, er det viktig å kunne ivareta vår evne til å knkurrere i markeder fr råvarer, mer bearbeidede prdukter, g ikke minst tjenester. Disse eksprtprduktene står trss alt fr 50 prsent av våre eksprtinntekter g dersm ljeprisen g etterspørselen etter nrske lje g gass skulle falle, er vi avhengig av å kunne leve av slike eksprtinntekter i fremtiden. EØS-avtalen er i utgangspunktet en avtale sm skal sikre fri g likeverdig handel mellm landene i EØSmrådet. Avtalen har større relevans fr eksprt av bearbeidede varer g tjenester enn fr eksprt av lje, gass g råvarer. Den delen av nrsk eksprt til EU sm mhandler mindre bearbeidede prdukter g råvarer, vil høyst sannsynlig bli gdt ivaretatt gjennm WTO-avtalen g alternative handelsavtaler. Det er derfr av interesse å se på sammensetningen nrsk eksprt til EU, g ikke minst dens utvikling ver tid. I denne rapprten frsøker vi å besvare følgende spørsmål: EØS-avtalens betydning er styrt av følgende prblemstillinger: Er EU et viktig eksprtmarked fr nrsk næringsliv når vi ser brt fra lje g gass? Hva slags eksprtvarer er det vi selger mest av til EU? Hvrdan har Nrges eksprt til EU utviklet seg ver tid? Er denne eksprten viktig fr sysselsettingen i nrsk næringsliv? Ivaretar EØS-avtalen våre viktigste eksprtprdukter g det fremtidige eksprtptensialet? Hva ville en alternativ avtale kunne dekke? Når dette er sagt berører disse spørsmålene bare en del av EØS-avtalens mfang sm er av relevans fr næringslivet i Nrge. Avtalen har kanskje sin viktigste funksjn fr utviklingen i næringslivet gjennm å regulere rammevilkår fr hele næringslivet her hjemme. Her tenker vi på avtalens regulering av statsstøtte, ffentlige anbudspraksis, knkurranse, reginalplitikk, regulering av vilkår i arbeidslivet, m.m. Disse sidene ved avtalen berører naturligvis gså næringenes eksprtvilkår indirekte, men det er primært reguleringer i eksprtlandet sm styrer eksprtørenes salgsptensial. En avtale av den typen sm EU har inngått med Krea anser vi sm det mest sannsynlig alternativ til dagens EØS-avtale. Dette alternativet baserer seg på en den mest mderne g mfattende bilaterale handelsavtalen EU har inngått med et annet land. Et slikt alternativ vil gså ligge nært pp til det de fleste skeptikerne til dagens EØS-avtale frfekter. EUs avtale med Krea fra 2010 er i dag den mest mfattende bilaterale handelsavtalen verden har sett, dersm vi da ser brt fra EØS-avtalen g NAFTA-samarbeidet (ingen av disse er egentlig bilaterale avtaler). EUs bilaterale avtale med Krea gir fri handel med alle industrivarer g et særlig liberalt handelsregime knyttet til tjenestehandel sm går mye lenger enn det man har blitt enige m i WTOsammenheng. Videre gir avtalen bedriftene en begrenset adgang til de ffentlige anbudsmarkedene, men det er betydelige uklarheter knyttet til graden av beskyttelse gjennm EUs regelverk fr anbudsprsesser. Handelsavtalen gir gså mfattende beskyttelse av intellektuelle rettigheter (såkalt IPR). Menn Business Ecnmics 1 RAPPORT

3 Eksprt fra Nrge til EU Nrges samhandel med EU er gdt dkumentert i NOU 2012:2, g det er ikke til å kmme utenm at EUlandene er de desidert viktigste handelspartnerne våre. I tillegg er EU-landene sentrale tilbydere av arbeidskraft g kapital til et nrsk næringsliv sm det siste tiåret har hatt et strt behv fr tilførsel av denne typen ressurser. Figur 1 Nrsk utenrikshandel med verden g EU Eksprt i 2009 (Mrd NOK) Verden EU EUs andel Varer utenm lje g gass % Olje g gass % Tjenester % Ttalt % Imprt i 2009 (Mrd NOK) Varer utenm lje g gass % Olje g gass % Tjenester % Ttalt % Kilde: SSB g OECD Når vi hlder lje- g gasseksprten utenfr, går nærmere 60 prsent av nrsk eksprt til EØS-land. Dette dekker alt fra eksprt av metaller, kjemikalier g trevarer, til høyteknlgi, ffshrerelaterte prdukter, maritime tjenester g musikk. I 2009 eksprterte Nrge varer fr 166 milliarder krner g tjenester fr nesten like mye til EU. På imprtsiden er EUs rlle enda tydeligere. Over 70 prsent av det vi imprterer kmmer fra EU-land, g til trss fr at veksten i imprt fra Kina g andre asiatiske land er høy, står disse landene en liten andel av vår ttale imprt. Det er viktig å merke seg at tallene fr ttal eksprt til EU preges av at nesten all lje registreres med leveranseadresse i EU, men dette er ikke realiteten. Man Skulle frvente at EU st sm mttaker fr en større andel av tjenesteeksprten, ettersm tjenestehandel er sterkt styrt av avstand g kulturell nærhet, men her spiller nk en glbalisert maritim g ffshre-næring en viktig rlle fr handelmønsteret. I figuren under har vi frdelt eksprten til EU på ulike typer varer/næringer. Denne inndelingen kan være litt uvant fr nen ettersm den til en viss grad går på tvers av SSBs vare/næringsinndeling, men den er samtidig lettere å frstå fr både næringsliv g beslutningsmyndigheter. Menn Business Ecnmics 2 RAPPORT

4 Figur 2 Nrsk eksprt av sentrale varer g tjenester (2012), Milliner krner Eksprtrettet msetning mt resten av verden Eksprtrettet msetning mt EU Kilde: SSB g Menn De 8 eksprtnæringene/gruppene Prsessindustri: Her finner vi metallindustri, materialindustri, kjemisk industri, petrkjemisk g papirindustri. Denne delen av industrien er sterkt påvirket av prissettingen på verdensmarkedet g næringen har gjennm de seneste tiår vært utsatt fr tung internasjnal knslidering der de stre multinasjnale aktørene har fått en gradvis viktigere rlle. Denne industrien skiller seg gså ut ved å ha mye aktivitet i distrikts-nrge. Teknlgiindustri: Industrien dekker prduksjn av maskiner, instrumenter, verktøy, datautstyr, elektrnikk, avanserte materialer, kabler m.m. Denne næringen er FU-intensiv i internasjnal sammenheng. Frbruksvareindustrien: Denne næringen består i str grad av mat-, tekstil- g møbelprdusenter. Mye av prduksjnen er skjermet fra internasjnal knkurranse. Maritim/ffshre: 1 Dette er en str g raskt framvksende næring sm går på tvers av tidligere næringsinndelinger i SSB. Næringen dekker alle leverandører til lje- g gassnæringen g til sjøfartsnæringen. Det er både vare- g tjenesteprdusenter inkludert i denne gruppen Sjømat / Fiskeri g havbruksnæringen: Denne næringen mfatter fredling, ppdrett g ne marint rientert utstyrsindustri. Dette er en viktig næring fr distrikts-nrge. Utenriks sjøfart: Næringen dekker all rederivirksmhet sm invlverer anløp til havner utenfr Nrge. Reiseliv: Næringen dekker alle reiselivsprdukter sm tilbys turister g reisende i Nrge: Htell, restaurant, transprt, pplevelse, underhldning, infrmasjn etc. Frretningstjenester g finans: Dette er en str næringsgruppe sm dekker alle kunnskapsbaserte tjenesteytere sm betjener etterspørsel fra bedrifter g enkelte knsumenter: Teknisk rådgivning, knsulenter, arkitekter, juridisk rådgivning, bank, frsikring, pensjn etc. 1 Eksprten i leverandørindustrien er basert på Menns rapprt «Internasjnalisering av nrsk ffshre leverandørindustri 2011» samt SNFs arbeidsntat 37/06 «Petrrettet næringsliv i Nrge». Menn-rapprten rapprterte eksprt fr årene 2003, 2005, 2007, 2009 g De øvrige årene i mellm er beregnet ved hjelp av gjennmsnitt. Årene 1995 g 1997 er rapprtert i SNF-rapprten. Det er her frutsatt en eksprtandel på 70 prsent av utenlandsmsetning tilsvarende eksprtandelen i 2003, 2005 g 2007 i Menn-rapprten. Menn Business Ecnmics 3 RAPPORT

5 Samlet st disse 8 sentrale næringsgruppene fr en eksprt på ca. 400 milliarder av ttalt 600 milliarder i nrsk eksprt utenm lje g gass. Dette utgjør 2/3 av nrsk eksprt utenm lje g gass i Maritim- g ffshre leverandørindustri fremstår nå sm Nrges viktigste eksprtnæring etter eksprten av lje g gass, men EU er ikke et dminerende marked fr denne næringen. Det er kun Strbritannia sm spiller en sentral rlle sm eksprtmarked fr denne næringen i EØS-mrådet Det er prsessindustrien sm frtsatt er viktigste eksprtør til EU, der metaller, kjemiske prdukter, materialer g trevare- g papirprdukter inngår. Sjømatnæringen g teknlgiindustrien er gså betydelige eksprtører til EU men har en str andel av salget i andre deler av verden Reiselivsnæringen har betydelige eksprtinntekter gjennm utlendingers turistknsum i Nrge, g inntektene kmmer i hvedsak fra brgere i EU, men markedene er i sterkest vekst utenfr EU-mrådet OBS! Eksprttallene mfatter ikke msetning fra nrske selskaper lkalisert i utlandet. Det finner sted en mfattende handel gjennm slike selskaper. I vår studie av ffshre leverandørindustri tilsvarer msetning gjennm slike selskaper gdt ver 50 prsent av eksprten. EØS-avtalen berører slike selskaper gjennm etableringsretten g fri flyt av kapital. Dette er et viktig peng frdi våre eksprtinntekter i økende grad kmmer til landet gjennm inntjening fra slike selskaper. Dette er en del av glbaliseringen g utviklingen peker kun i en retning. Menn Business Ecnmics 4 RAPPORT

6 Nrsk eksprt til EU g sysselsetting i næringene Vi har fretatt en frdeling av sysselsettingen i nrsk næringsliv, g spredt de ansatte ut på prduksjn rettet mt hjemmemarkedet, EU g resten av verden. Dette er en kmplisert øvelse frdi vi må ta hensyn til næringenes egenleveranser til seg selv. Eksprten til EU innen de 8 gruppene bidrar til å sysselsette ca persner. Eksprten til resten av verden sysselsetter ver ca Årsaken til den relativt lave sysselsettingen knyttet til eksprt til EU finner man i det faktum at eksprten til EU er mer kapitalintensiv. Det er her vi finner prsessindustri g sjømat. Figuren nedenfr rangerer næringene etter hvr mange sysselsatte sm kan knyttes pp til eksprt til EU. Prsessindustri sjømat g frretningstjenester rangerer høyest mht sysselsettingseffekt av eksprten til EU. Prdusentene av frbruksvarer har få ansatte i aktivitet rettet mt eksprt til EU. Sysselsatte knyttet til leveranser hjemme g til eksprt Knyttet til innenlandske leveranser Knytte til eksprt til resten av verden Knyttet til eksprt til EU Kilde: SSB g Menn Menn Business Ecnmics 5 RAPPORT

7 Utviklingen ver tid Eksprten til EU har hele tiden vært preget sterkt av prsessindustriens varer. Denne næringen eksprterer mer enn dbbelt så mye til EU sm teknlgiindustrien, g eksprten av frbruksvarer er frsvinnende liten i frhld. Den mest markante økningen i eksprt finner vi fr frretningstjenester g finansielle tjenester. Mange av disse tjenestene verlapper med maritim- ffshre næringens aktører. Det er likevel et viktig mønster å være ppmerksm på i drøftingen av EØS-avtalens betydningen fr nrsk eksprt. Leverandørindustrien står fr en mderat andel men har 5-dblet sin eksprt til EU siden Sjømatnæringen har hatt høyest vekst i eksprtinntektene g EU fremstår sm et særdeles viktig marked fr denne næringen Figur 3 Vare- g tjenesteeksprt frdelt på vare- g tjenestegruppe (løpende krner) Kilde: SSB 120 Frbruksvarer Prsessindustri Sjømat Teknlgiindustri Offshre leverandørindustri Utenriks sjøfart Reiseliv Frretningstjenester g finans Milliarder krner Nrsk vareeksprt til EU sammenlignet med andre lands vareeksprt Det er vanskelig å si ne m nrsk næringslivs knkurranseevne ved bare å studere nrsk eksprt til EU alene. Ved å sammenligne med andre land g ver tid vil man kunne løfte frem trekk der Nrge skiller seg fra de andre landene. Vi har valgt å sammenligne nrsk eksprt til EU med eksprt fra Sverige, Sveits g Tysland: Sverige er vårt nabland g har relativt like gegrafiske, ressursmessige g institusjnelle frhld Sveits er et land med sterk avhengighet til EU men sm gså står utenfr EU g EØS Tyskland representerer kjernen i EU g er samtidig en mtr fr handel i reginen Ttalt sett har Nrge hatt en ne svakere utvikling av vareeksprten til EU enn de tre andre landene, men frskjellene er ikke stre i sum. Hva så med ulike varegrupper: Menn Business Ecnmics 6 RAPPORT

8 Landenes varehandel med EU frdelt på varegrupper g kartlagt ver tid Kilde: UN Cmtrade 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Teknlgivarer g maskiner Andre frbruksvarer Kjemiske prdukter g farmasi Materialer g metaller Bergverksprdukter Matvarer 20 % 10 % 0 % Nrge Sverige Tyskland Sveits Varegruppene med mørkest farge/blått har høyest bearbeidingsverdi g er mest kunnskapsintensive Når vi beveger ss ppver i figuren blir varene mer g mer bearbeidet Selv når vi hlder lje g gass utenfr ser vi at nrsk eksprt til EU er mindre bearbeidet enn det eksprten fra andre land er Vi at nrsk eksprt til EU har blitt mer bearbeidet ver tid. Dette mønsteret ser vi gså fr andre land, men trenden er kanskje særlig sterk fr Nrge. Menn Business Ecnmics 7 RAPPORT

9 EØS-avtalen g dens betydning fr ulike typer eksprt Prsessindustri Fr prsessindustrien er det i hvedsak frihandel sm er avgjørende fr eksprtsuksess på de eurpeiske markedene. I tillegg har enkelte bransjer innen denne industrien lenge blitt tildelt mfattende subsidier g statsstøtte. Statlig støtte til prsessindustri er blitt sterkt regulert i EU g gir økt stabilitet i rammevilkårene fr slike bedrifter. Det skal gså nevnes at man har en rekke knkurransedmmer i EU-retten sm retter seg mt bedrifter innen prsessindustri. Frretningsmdellene innen denne industrien er gjerne tett kblet til styring av vlumer. Vlumknkurranse gir igjen fte sterke insentiver til samarbeid, ne sm er frbudt gjennm EØS-avtalen. Næringen har i mindre grad behv fr IPRbeskyttelse g standarder. Sjømat Sjømatnæringen er bare i begrenset grad del av EØS-avtalen. I flere tiår har særlig ppdrettsnæringen lidd under manglende beskyttelse på de eurpeiske markedene, g EUs beskyttelsestiltak har vært mfattende g til dels i strid med WTO-avtalen. Maritim- g ffshre leverandørindustri Denne industrien er kunnskapsintensiv g fte verkstedsbasert der prduktene er representert ved større systemer, unike løsninger, stre investeringskstnader g glbalisert verdikjeder. Næringen er avhengig av fri flyt av varer, men gså fri flyt av tjenester g arbeidskraft ettersm denne typen prdukter krever mye mdifikasjn, installasjn g bedriftssamarbeid. Næringen har i begrenset grad behv fr IPR-beskyttelse ettersm prduktene fte er unike. Teknlgiindustri Industrien lever i større grad av mer standardiserte prdukter enn maritim- ffshre. Derfr har gså næringen et strt behv fr IPR-beskyttelse g standarder. Teknlgiindustriens prduktutfrming blir sterkt styrt av EUs standarder g prduktregelverk. Videre er naturligvis næringen avhengig av fri handel med sine varer fr å kunne eksprtere effektivt på det eurpeiske markedet. Frbruksvareindustri Også denne næringen prduserer relativt standardiserte prdukter. Nærings- g nytelsesmidler er sterkt regulert gjennm EØS-avtalen, mens andre frbruksvarer har et mer mderat innslag av standardisering g prduktkrav. Frbruksvareindustrien har behv fr fri handel med EU fr å kunne knkurrere. Det har man ikke i dag på matvaresiden g det preger industriens eksprt i betydelig grad. Frretningstjenester g finans Frretningstjenester g finanstjenester er nærmest fullt ut harmnisert i EØS-mrådet. Der det er behv fr regulering g standardisering er kravene mfattende g fte knsesjnsgivende. Særlig gjelder dette finansielle tjenester. EØS-avtalen setter tydelig preg på disse bedriftenes knkurranseevne i EØS-mrådet. Samtidig er det viktig å være ppmerksm på at denne næringsgruppen har stre leveranser i hjemmemarkedet. Både EØS-avtalens regelverk knyttet til handel med særskilte tjenester, det nye tjenestedirektive g fri flyt av kapital er av relevans fr denne typen bedrifter Utenriks sjøfart Næringen har i dag samme skattemessige vilkår sm i EU (brutttnnasje-skatten). Et betydelig mfang av felles EØSregelverk, men her spiller gså internasjnale knvensjner en sentral rlle (IMO). Reiseliv Primært tjenesteleverandører sm betjener turister her i Nrge. Næringen er hvedsakelig berørt av EØS-avtalen gjennm fir flyt av arbeidskraft. De andre frihetene, standarder g IPR har mer begrenset relevans. Menn Business Ecnmics 8 RAPPORT

10 KOREU-avtalen En avtale av den typen sm EU har inngått med Krea kan være et alternativ til dagens EØS-avtale. Dette alternativet baserer seg på en den mest mderne g mfattende bilaterale handelsavtalen EU har inngått med et annet land. Et slikt alternativ vil gså ligge nært pp til det de fleste skeptikerne til dagens EØS-avtale frfekter. EUs avtale med Krea fra 2010 er i dag den mest mfattende bilaterale handelsavtalen verden har sett, dersm vi da ser brt fra EØS-avtalen g NAFTA-samarbeidet (ingen av disse er egentlig bilaterale avtaler). EUs bilaterale avtale med Krea gir fri handel med alle industrivarer g et særlig liberalt handelsregime knyttet til tjenestehandel sm går mye lenger enn det man har blitt enige m i WTO-sammenheng. Videre gir avtalen bedriftene en begrenset adgang til de ffentlige anbudsmarkedene, men det er betydelige uklarheter knyttet til graden av beskyttelse gjennm EUs regelverk fr anbudsprsesser. Handelsavtalen gir gså mfattende beskyttelse av intellektuelle rettigheter (såkalt IPR). En slik avtale vil derimt ikke ta hånd m fri flyt av arbeidskraft g fri flyt av kapital. Den vil heller ikke håndtere alle sektr-spesifikke gjensidig bindende avtaler, eksempelvis innen mbiltelefni, transprt, regulering av finansielle transaksjner mm. Det er gså et viktig peng at avtalen bare i begrenset grad ivaretar vernasjnale tvisteløsningsmekanismer der persner eller bedrifter kan føre sak mt andre persner, bedrifter eller ffentlige myndigheter. Det er med andre rd mye sm vil endre seg dersm EØS-avtalen byttes ut med en bilateral handelsavtale av den type EU g Krea har fremfrhandlet. Det sentrale spørsmålet i denne sammenhengen er i hvilken grad avvikene fra en EØS-avtale vil ha str betydning fr den del av næringslivet sm faktisk står fr brrparten av nrsk eksprt til EU Menn Business Ecnmics 9 RAPPORT

Norge og EØS: Handelsmønstere og rammer for samhandel i EØS-avtalen. Sammendrag og utdrag fra Menon-publikasjon nr 17/2013

Norge og EØS: Handelsmønstere og rammer for samhandel i EØS-avtalen. Sammendrag og utdrag fra Menon-publikasjon nr 17/2013 Norge og EØS: Handelsmønstere og rammer for samhandel i EØS-avtalen Sammendrag og utdrag fra Menon-publikasjon nr 17/2013 Av Leo A. Grünfeld og Lisbeth Iversen Sammendrag: 1. Norsk eksport med og uten

Detaljer

Internasjonal handel og vekst. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo

Internasjonal handel og vekst. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Internasjnal handel g vekst Karen Helene Ulltveit-Me Universitetet i Osl FU-investeringer er i seg selv ingen garanti fr vekst: BNP per innbygger i 1995 US$ 33000 31000 29000 27000 Nrge 25000 Danmark 23000

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Rapport. Norge og EØS: - Handelsmønstere og rammer for samhandel i EØS-avtalen. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Grünfeld og Lisbeth Iversen

Rapport. Norge og EØS: - Handelsmønstere og rammer for samhandel i EØS-avtalen. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Grünfeld og Lisbeth Iversen Rapport Norge og EØS: - Handelsmønstere og rammer for samhandel i EØS-avtalen Menon-publikasjon nr 17/2013 Av Leo A. Grünfeld og Lisbeth Iversen Innhold 1. Norsk eksport med og uten EØS-avtalen... 2 2.

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

«Automatisert og robotbasert fabrikk» Prosjekt Fase 1 Presentasjon til aktuelle deltakere i Fase 1

«Automatisert og robotbasert fabrikk» Prosjekt Fase 1 Presentasjon til aktuelle deltakere i Fase 1 «Autmatisert g rbtbasert fabrikk» Prsjekt Fase 1 Presentasjn til aktuelle deltakere i Fase 1 Arne Tande Offshre & Industry Supprt AS 04.12.2013 Frretningside`: Frmål å styrke knkurransesituasjnen i industrien

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Trender og utvikling i logistikkbetydning

Trender og utvikling i logistikkbetydning Vi kmbinerer frretningsfrståelse g teknlgi Trender g utvikling i lgistikkbetydning fr nrsk næringsliv Tllpst Futurum, 20. 22. april Marianne Rygvld, Idea Cnsulting AS Innhld Lgistikk g knkurranseevne Hva

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Begrepsppgave (20 %) Gi en krt definisjn av 4 av de 8 begrepene. Frslagene til definisjn under er kun veiledende. Mange av begrepene er behandlet flere steder

Detaljer

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet Orientering m kmmende regelverksendringer på øklgimrådet Mattilsynet Kntaktmøte NLR, Debi Drammen 22.10.13 Mnica W. Stubberud senirrådgiver, seksjn planter, øklgi g GM Status fr implementering av nytt

Detaljer

Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen. Rapport. Menon- publikasjon nr. 17/2013

Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen. Rapport. Menon- publikasjon nr. 17/2013 Rapport Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen Menon- publikasjon nr. 17/2013 Av Leo A. Grünfeld og Lisbeth Iversen Innhold 1. Norsk eksport med og uten EØS- avtalen...

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Det er tillatt å levere besvarelser både på engelsk g nrsk. En del begreper fra pensum er gså naturlig å skrive på engelsk selv m besvarelsen er skrevet på

Detaljer

Forelesning 6 Chapter 10: Effektivitet Produktivitet varierer mellom land og for ett land over tid, hvordan forklare forskjeller i Y A K L

Forelesning 6 Chapter 10: Effektivitet Produktivitet varierer mellom land og for ett land over tid, hvordan forklare forskjeller i Y A K L 1 Frelesning 6 Chapter 10: Effektivitet Prduktivitet varierer mellm land g fr ett land ver tid, hvrdan frklare frskjeller i Slw-residualen (begrep fra vekstregnskap; Y A K (1 ) L ) : Y A K L Skyldes frskjeller

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Vi bruker mer og dyrere medisiner

Vi bruker mer og dyrere medisiner Samfunnsspeilet / Vi bruker mer g dyrere medisiner Elin Skretting Lunde En rekke mennesker er avhengige av legemidler fr å hlde sykdmmen i sjakk eller fr å mestre hverdagen. Fr mange medfører sykdm eller

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS 5 fakta om Norges handel med EU og Europa EØS 1. Handelsavtalen Norge inngikk med EU før EØS-avtalen gjelder fortsatt, og garanterer tollfri handel med varer Dersom EØS-avtalen sies opp, skal frihandelsavtalen

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2009

Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr energi, industri g miljø Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr Energi, Industri g Miljø (FEIM) Tekna Osl avdeling Onsdag 7. januar 2009 kl. 1730 i Klubben, Ing.Hus ( i frkant av Årsmøte

Detaljer

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres?

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres? Hvrdan går det med Kvam sett utenfra g hva kan gjøres? Knut Vareide telemarksfrsking.n 1 2, 9 2 1,5 9 Beflkningsutviklingen er kngen av alle indikatrer. Kvam har hatt beflkningsnedgan fram til fr t år

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Industri, sysselsetting og teknologiutvikling

Industri, sysselsetting og teknologiutvikling Industri, sysselsetting g teknlgiutvikling Industri knyttet til petrleumsvirksmheten Da det ble funnet lje g gass i Nrdsjøen var en av målsettingene at ressursene skulle legge grunnlag fr utvikling av

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT Gdkjenning av utenlandsk fag- g yrkespplæring Jachim Gümüs Kallevig Seksjnssjef NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Dagens tema Krt m NOKUT Situasjnen nå Juridiske frhld Gdkjenningsrdningen

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Ståstedsanalyse Restaurantbransjen i Bergen

Ståstedsanalyse Restaurantbransjen i Bergen www.pwc.n Ståstedsanalyse Restaurantbransjen i Bergen 19. desember 2016 Sammendrag PwC har gjennmført en ståstedsanalyse fr restaurantbransjen i Bergen på ppdrag fra Bergen kmmune. Analysen er bygget på

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Fortsatt sterke kjønnsrollemønstre blant unge

Fortsatt sterke kjønnsrollemønstre blant unge 25. JANUAR 216 Frtsatt sterke kjønnsrllemønstre blant unge SARA HONARMANDI, MIRJANA RISTIC, ANDJELIKA PEJIC OG HANNAH NYGAARD [DOKUMENTUNDERTITTEL] VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Innhld 1 Innledning...2 1.1

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Spørsmål og svar om nyheter og endringer for Bondelagets personforsikringer

Spørsmål og svar om nyheter og endringer for Bondelagets personforsikringer Spørsmål g svar m nyheter g endringer fr Bndelagets persnfrsikringer Denne versikten med spørsmål g svar er aktuell i frbindelse med leverandørskifte fr Bndelagets gruppelivs- g ulykkesfrsikringer fra

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord Vedlegg 1. Årsmøtesak 1. Uttalelse Nasjnal Transprtplan 2018-2029 Arbeidsutvalget i Sjømat Nrge Havbruk Nrd legger frem følgende frslag til uttalelse fra årsmøtet 2016: NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Årsberetning 2010 fr Sykehuset Østfld HF (SØ) Nytt sykehus i Østfld Styret fr Helse Sør-Øst RHF (HSØ) vedtk 17. juni 2009 iverksetting av frprsjekt fr bygging av nytt østfldsykehus. Arbeidet har ført fram

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Husholdningers forbruk En sammenlikning av forbruksundersøkelsen og nasjonalregnskapet

Husholdningers forbruk En sammenlikning av forbruksundersøkelsen og nasjonalregnskapet 2004/73 Ntater 2004 fls 0 8 1 Eiliv Mørk g Erlend Willand-Evensen Hushldningers frbruk En sammenlikning frbruksundersøkelsen g nasjnalregnskapet i 1 0) M 5 Avdeling fr persnstatistikk/avdeling fr øknmisk

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Møte 6. juni 2016 Glåmdalsregionen Geir Berg

Møte 6. juni 2016 Glåmdalsregionen Geir Berg Møte 6. juni 2016 Glåmdalsreginen Geir Berg Nasjnale muligheter knyttet til videre utvikling av Slørbanen g Kngsvingerbanen Geir Berg Sitma leverer analyser til de statlige transprtetatene vedrørende næringslivets

Detaljer

Mulighetsstudie for Larvik kommune. Samarbeid om kommunale oppgaver (2016)

Mulighetsstudie for Larvik kommune. Samarbeid om kommunale oppgaver (2016) Mulighetsstudie fr Larvik kmmune Samarbeid m kmmunale ppgaver (2016) 1 Nøkkelen til velferdsutfrdringene er samarbeid Sykehjem: bedre rganisering g høy trivsel gir gd pleie til flere Hjemmetjenestene:

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) DET KNGELIGE FINANSDEPARTEMENT St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) FR BUDSJETTERMINEN 2002 m endring av St.prp. nr. 1 m statsbudsjettet medregnet flketrygden 2002 I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Lokal- og langruter i Hadelandsregionen og kommunene Søndre Land og Nordre Land. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.0

Lokal- og langruter i Hadelandsregionen og kommunene Søndre Land og Nordre Land. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.0 Lkal- g langruter i Hadelandsreginen g kmmunene Søndre Land g Nrdre Land Vedlegg 3: Rutebeskrivelse Versjn 1.0 Persntransprt i rute 2010 Innhld 1 INNLEDNING... 3 2 HADELAND... 4 2.1 Beflkning...4 Tabell

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

Lokal- og regionruter i Gjøvik og omegn og langrute Hønefoss Gjøvik - Lillehammer. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.1

Lokal- og regionruter i Gjøvik og omegn og langrute Hønefoss Gjøvik - Lillehammer. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.1 Lkal- g reginruter i Gjøvik g megn g langrute Hønefss Gjøvik - Lillehammer Vedlegg 3: Rutebeskrivelse Versjn 1.1 Persntransprt i rute 2012 Innhld 1 GJØVIKREGIONEN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Beflkning...

Detaljer

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff Finansdepartementet v/finansmarkedsavdelingen Deres ref. Vår ref. Dat 16/550 FMA 17/00139 08.09.2017 Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennmføring av markedsmisbruksfrrdningen sanksjner g straff

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en norsk modell?

INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en norsk modell? INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en nrsk mdell? Det histriske perspektivet Universiteter del av lkal fyrstemakt g av Kristenheten Ett språk Omreisende studenter Knkurranse (til en viss grad) m prfessrer

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber 2014 1 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 14.04.08: Klage på reklame fr Acmplia, sanfi-aventis (R0508) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma sm klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn I Tillatte-hjelpemidler: G h egsklen i sl I Emne:Menneske/daumaskin-interaksjn ~mnekde: LVa'l3A Faglig veileder: I Ann-Mari T rvatn ~ (pruppe(r):3m3ab,3ac, 3A at:21.04.2004 I EksamenSiId: 09.00. - 12.00

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

Ny personidentifikator (PID), moderniseringsprogram for Folkeregisteret

Ny personidentifikator (PID), moderniseringsprogram for Folkeregisteret Til: Kpi: Skattedirektratet v/bris Schürmann Vigdis Olsen Dat: 14.des.2012 Saksnr: 10/7967 Fra: Helsedirektratet Saksbehandler: Liv Slveig Lundgaard/Mna H Ofigsbø Ansvarlig: Nrunn Elin Saure Ntat Ny persnidentifikatr

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE Arkivsak Arkivkde 2001109 Vedtatt Frslag ved 17.02.2010 Offentlig ettersyn (dat) Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Systembygg

Detaljer

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet?

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet? 1. Finnes det en egen arktisk identitet? (navn etc.) Dette var et spørsmål jeg selv ble interessert i fr flere år siden sm student nesten så langt unna Arktis man kmme, nemlig i Australia, da jeg gang

Detaljer

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/).

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Eidsivating lagmannsrett Dm Avsagt: 012011 i sak LE-2011-50469 Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM2010178391 Eidsivating lagmannsrett LE201150469 (11050469ASDELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Parter: Helse Sør-Øst

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer